Sunteți pe pagina 1din 11

Universitatea „Valahia” din Târgoviște

Facultatea de Teologie Ortodoxa si Stiintele Educatiei


Master:Management Educational si Dezvoltare Curriculara
ANUL II

MANAGEMENTUL EDUCATIEI NONFORMALE

PROIECT EDUCAȚIONAL
„ÎMPREUNĂ ÎNTR-O LUME MAI BUNĂ”

Lect.dr. : Neacsa Ramona

Masteranzi : Ilie Grosu


Denisa Elena
Ionescu Claudia
ECHIPA DE IMPLEMENTARE:

GRĂDINIȚA SF. FRANCISC din TÂRGOVIȘTE

GRUPA MARE

ILIE GROSU DENISA ELENA– PROF. ÎNV.PREȘCOLAR

GRĂDINIȚA P.N. ROMÂNEȘTI

GRUPA MARE

IONESCU CLAUDIA – PROF.ÎNV.PREȘCOLAR

ARGUMENT

Vârsta preşcolarităţii oferă copiilor cel mai bun context de formare ca viitor membru al societăţii,
incluzând pe lângă aspectele de ordin cognitiv şi aptitudinal şi pe cele care ţin de formarea personalităţii, de
atitudini şi valori morale, de convieţuire şi empatizare.

Ca expresie a modernizării procesului de învățământ, didactica contemporană promovează concepte și


atitudini educaționale noi, o flexibilizare curriculară menită să promoveze creativitatea educatoarelor și să
permit oferte educașionale cât mai variate. În acest context se înscrie și demersul nostru educațional,
respectiv derularea proiectului ,, Împreună într-o lume mai bună”, programat pentru un an școlar.Ideea care
a stat la baza inițierii proiectului a fost aceea că pentru a-și fixa informațiile și cunoștințele dobândite prin
procesul didactic, preșcolarul trebuie scos din cadrul strâmt al clasei și pus în diferite situașii de viață.Pe de
altă parte, educația moral-civică pe care preșcolarul o dobândește capătă noi valențe prin actul aplicativ, în
situație reală.Combinând aceste aspecte, care țin de raportarea la noi înșine ( ca identitate de unitate
preșcolară), cu imperiosul și moralul îndemn biblic ,,a ajuta pe celălalt”, mai ales în contextual abordării
tematicilor specific, am conturat orientarea proiectului.În plus, am avut în vedere cunoașterea reciprocă și
buna relaționare ce le-am putea stabili între copiii din diferite grădinițe.

SCOP:

 Educarea spiritului civic la copii, începând din grădiniță; sensibilizarea copiilor și trezirea unei
atitudini pozitive față de semenii noștri aflați în dificultate, aspect ce contribuie la educația civică a
preșcolarilor.
OBIECTIVE:

a) privind copii preșcolari :

• Ȋnsușirea unor norme de comportament civic, formarea unei atitudini pozitive față de copiii aflați în
dificultate;

• Stimularea copiilor pentru a desfășura activități prin care să contribuie la întrajutorarea semenilor
noștri(colectarea de bunuri, ajutorarea unor copii defavorizați).

b) privind cadrele didactice:

• Familiarizarea cadrelor didactice cu noi strategii și stiluri manageriale de proiect și parteneriat;

• Construirea unui mediu educațional care să motiveze copilul în procesul de ocrotire al celorlați.

c) privind părinții și alți factori educațioanali din comunitate:

• Conștientizarea acestora cu privire la rolul lor în formarea și dezvoltarea copiilor;

• Intensificarea implicării acestora în activitatea grădiniței, pentru crearea unui mediu sigur și sănatos.

Grupul țintă:
 Preșcolarii și școlarii din cele două unități de învățământ.
 Cadrele didactice din echipa de implementare a proiectului.
 Părinții copiilor.
 Comunitatea locală.

Durata: octombrie – iunie

Metode și tehnici de lucru: convorbire, observație spontană și dirijată, explicația, demonstrația, exercițiul,
problematizarea, descoperirea, învățarea prin cooperare, lucrul în echipă, vizionare de filme educative,
prezentare de imagini, ppt-uri, expoziții cu lucrări ale copiilor.

Forme de organizare: întâlnire tematică, plimbări, vizite, vizionare, convorbire, observare, investigații,
activități artistico-plastice și practice, expoziții.
Resursele proiectului:
1. Resurse umane:
 Cadre didactice;
 Preșcolarii implicați în proiect;
 Părinți;
 Mass-media;
 Potențiali sponsori.
2. Resurse materiale:
 Imagini, planșe, albume, reviste, enciclopedii, calendare, aparatură audio-video, foi albe,
crioane colorate, acoarele, carioci, copaci, hârlețe, flori, stropitori, jardiniere, vopsea, var,
bidinele, pensule, găletușe, cutii de chibrituri goale, sârmă colorată, dopuri de plută, deșeuri
din hârtie, materiale textile.
3. Resurse informaționale:
a. Documentele proiectului: proiectul scris, evidența participanților la activitățile din cadrul
proiectului, produsele finite ale proiectului.
b. Publicații și materiale tipărite: pliante și afișe pentru mediatizare, articole din presă, albume cu
fotografii.
4. Resurse financiare: sponsorizări ale părinților, donații.
5. Resurse de spațiu: sălile de clasă, curtea grădiniței și curțile celor două școli implicate în proiect.

Evaluare:
Internă: realizarea periodică a unor evaluări curente, respectarea termenelor stabilite pentru fiecare
acțiune, atingerea obiectivelor, feedback-ul primit din partea beneficiarilor pe parcursul derulării
proiectului.
Externă: întocmirea unui portofoliu cu lucrările copiilor, artistico-plastice și practice, realizate în
timpul proiectului și prezentat părților implicate.
Modalități și instrumente de evaluare:
 Autoevaluarea lucrărilor;
 Sondaje de opinii din partea părinților, copiilor, cadrelor didactice;
 Portofolii;
 Fotografii, filmări;
 Premierea și evidențierea lucrărilor.
Diseminarea:
Rezultatele proiectului și experiența pozitivă vor fi aduse la cunoștința tuturor participanților,
comunității locale, prin diferite mijloace de comunicare: comisia metodică, articole în presă, album foto,
portofoliu,diseminarea activităților pe pagina virtuală a proiectului.
Sustenabilitatea proiectului:
Aplicarea continuă a deprinderilor formate elevilor, responsabilitatea și profesionalismul dovedit în
pregătirea temeinică și atentă a subiectelor abordate sunt garanții ale continuității acestui proiect.
Bugetul proiectului:
- Susținerea finaciară din partea părinților și a cadrelor didactice implicate în proiect;
- Sponsorizări;
- Donații.
Finalitățile propuse în urma desfășurării proiectului:
Proiectul va avea un impact deosebit asupra elevilor datorită:
 Utilizării metodelor interactive, a procedeelor și tehnicilor de lucru, care le-au sporit
încrederea în forțele proprii;
 Apropierii lor de semeni – însușirirea unor norme de comportament civic.

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR

Nr .c Denumirea activității Data /Locul Resurse umane Responsabili


rt. desfășurării
LANSAREA PROIECTULUI Octombrie Cadre
1 LA NIVELUL Grădinițele didactice Echipa de
GRĂDINIȚELOR participante Preșcolari proiect
Părinți
,,POVEŞTI CU ŞI DESPRE
NOI” Octombrie Cadre
Întâlnire nonformală între cadre didactice Echipa de
didactice din Grădinițele proiect
2 participante Preșcolari
grădiniţele partenere şi studierea
nevoilor Părinți
personale ale copiilor din clase
sociale
defavorizate şi a mediului
educaţional (grădiniţa)
pe care aceştia îl frecventează,
găsirea unor
soluţii de rezolvare a acestor
probleme cu ajutorul
echipei de proiect şi a
voluntarilor.
,,GHIOZDANUL DE Cadre
GRĂDINIŢĂ" Noiembrie didactice Echipa de
3 proiect
Realizarea unor colecte de Preșcolari
rechizite, jocuri pentru Grădinițele
preşcolarii care provin din participante Părinți
familii defavorizate.
Voluntari
4 ,,UITE, VINE MOȘ Cadre
CRĂCIUN!„ Decembrie didactice Echipa de
Cadouri surpriză pentru copii proiect
din zone Preșcolari
Grădinițele
defavorizate-haine, dulciuri, participante Părinți
jucării
Voluntari
5 Cadre
„SCRISOARE CĂTRE Ianuarie didactice Echipa de
PRIETENUL MEU” proiect
Preșcolari
Realizarea de lucrări în cadrul Grădinițele
unor concursuri sau participante Părinți
expoziţii pe diferite teme
Voluntari
6 Cadre
,,COPIII LUMII PACE VOR” Februarie didactice Echipa de
proiect
Realizarea unor postere Preșcolari
Grădinițele
participante Părinți

Voluntari
7 Cadre
,,MĂRȚIȘOARE, Martie didactice Echipa de
MĂRȚIȘOARE,, proiect
Expoziţie de mărţişoare cu Preșcolari
vânzare (strângerea Grădinițele
de fonduri ce vor fi folosite participante Părinți
penru activitățile viitoare)
Voluntari
8 Cadre
ZIUA INTERNAȚIONALĂ A Aprilie didactice Echipa de
ROMILOR Proiect
Preșcolari
Derularea de activități specifice Grădinița Grădinița P.N.
etniei rome ( dansuri, cântece, P.N. Părinți ROMÂNEȘTI
obiceiuri și tradiții) ROMÂNEȘTI
Voluntari

9 "O ZI ÎMPREUNĂ" Cadre


Program artistic organizat de Mai didactice Echipa de
preşcolarii proiect
grădiniţelor implicate in proiect Preșcolari
Grădinițele
participante Părinți

Voluntari
Iunie Cadre
1 IUNIE- COPILĂRIA LUME didactice Echipa de
DE VIS Parcul proiect
Chindia Preșcolari

Părinți
Voluntari
Iunie Cadre
„UN AN DE PRIETENIE” didactice Echipa de
Grădinițele proiect
Întâlnire de evaluare a participante Preșcolari
activităților;
Impresii, opinii. Părinți

Voluntari

S-ar putea să vă placă și