Sunteți pe pagina 1din 5

REGULAMENT

privind organizarea și desfășurarea Concursului Județean


,,CULORILE TOAMNEI’’
Proiectul este înscris în CAEJ 2022 la poz. 310
Creaţiile literare vor respecta următoarele cerinţe de redactare:
- criteriile de elaborare ale unei compuneri/ poezii, în care să prezinte copilaria, relațiile de prietenie,
mediul familial, sentimentele pe care fiecare copil sau adult le simt in aceasta minunata perioada a vietii
fiecaruia dintre noi, descrierea momentelor frumoase petrecute împreună cu familia, prietenii etc;
- redactarea pe o pagină A4, în Word, cu caractere de 12, Times New Roman, format Portrait,
alinirea- justified, margini pagină- 1.5 cm, obligatoriu cu semne diacritice.
La începutul compunerii/ poeziei,în dreapta,sub titlu, se va specifica numele şi prenumele
elevului, clasa, judeţul, numele cadrului didactic coordonator, adresa de e-mail.
Creaţiile plastice vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere, pe hârtie A4, iar pe verso, în
partea dreaptă jos, se vor trece: numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, judeţul, numele şi prenumele
cadrului didactic îndrumător, adresa de e-mail.
Toate creaţiile elevilor (literare si plastice) însoţite de fişa de înscriere, precum și dovada
achitării sumei de 85 lei pentru cei care doresc primirea materialelor în format fizic și 70 lei
pentru cei care doresc primirea materialelor în format online, se vor trimite în perioada
15.09.2022- 25.11.2022, pe adresa de email concurstoamna.2022@gmail.com, cu menţiunea: pentru
concursul " CULORILE TOAMNEI’’.
Fiecare cadru didactic poate publica o singură lucrare!

Plata se va face în contul RO38BTRLRONCRT0574522601


Titular cont- P.F.I. Bălan Dragomir Irina, C.U.I. 43219706

Se poate plăti și prin Poșta Română


SEDIUL:
P.F.I. BĂLAN DRAGOMIR IRINA
C.U.I. 43219706
STR.ZONA POD, BL.24, SC.A, AP.1
LOC.RÂMNICU SĂRAT
JUD.BUZĂU

Evaluarea creaţiilor elevilor va fi făcută de către un juriu format din cadre didactice de
specialitate, în perioada 26.11 – 30.11.2022. Festivitatea de premiere va avea loc în data de 6.12.2022 la
Centrul Cultural ”Florica Cristoforeanu” Rm. Sărat.
Se vor acorda premiile I, II, III, menţiune, diplome de participare pentru fiecare clasă, la fiecare
secţiune pentru elevi , iar pentru cadrele didactice îndrumătoare următoarele documente:

1. Adeverință de profesor coordonator;


2. Adeverință de participare la Proiectul Educațional ,,Culorile toamnei ,,
3. Adeverință de voluntar pentru implicarea în acțiunea de promovare a dreptului copilului de a se
bucura de copilarie in cadrul familiei, scolii, in societate in general;
4. Adeverință de coordonator de programe educative extrașcolare;
5. Adeverință de profesor evaluator;
6. Adeverință de participare la schimbul de experiență dintre instituțiile școlare participante la
Proiectul Educațional ,, Culorile toamnei” înscris în CAEJ 2022 la poz. 310;
7. Acord de parteneriat
8. Adeverință de participare cu lucrări la expoziție la nivel regional;
9. Adeverință de organizator expoziție la nivel regional;
10. Diplomă - Titlu de excelență/Premiul I (pentru cadrele didactice care participă cu creație
literară proprie de maxim o pagină pentru care se achita o taxă separată de 10 lei)
11. Auxiliarul/auxiliarele didactice cu lucrările copiilor și ale cadrelor didactice .
Diplomele pentru elevi şi pentru cadrele didactice se vor trimite până pe data de 30.04.2022. Cei
care și-au exprimat dorința să achiziționeze auxiliarul vor primi diplomele și auxiliarul până la sfârșitul
anului școlar.
Un cadru didactic poate participa cu maxim 2 creaţii literare şi 2 creaţii plastice selectate în
urma concursului cu același titlu organizat în școală.

Criterii de evaluare:
 Lucrarea să fie adecvata vârstei;
 Respectarea secţiunei la care s-a înscris;
 Acurateţea lucrării;
 Originilitatea lucrării;
 Gradul de creativitate, combinarea culorilor (pentru lucrările plastice).

Vor fi descalificate lucrările:


 care nu sunt însoţite de fişa de înscriere;
 care nu respecta tema propusă;
 lucrările copiate;
 în care se observă intervenţia adulţilor.
Nu se admit contestaţii. Lucrările nu se restituie.

PROMOVAREA SI MEDIATIZAREA CONCURSULUI:


- Expoziţie la Casa de Cultură Rm.Sărat
- Expoziţie la Primăria Rm.Sărat
- Articole în presa locală
Propunem ca mediatizarea evenimentului să aibă ca finalitate realizarea unui auxiliar didactic,
care să cuprindă creaţiile literare şi plastice ale elevilor și cadrelor didactice.
Cadrele didactice participante la concurs îşi vor exprima opţiunea pentru achiziţionarea
auxiliarului didactic (unul sau pentru fiecare elev înscris în concurs).
.
Informații suplimentare – 0761147770- Bălan Dragomir Irina

VĂ AŞTEPT CU DRAG ŞI VĂ DORESC MULT SUCCES!


Anexe

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

Concursului regional ,, CULORILE TOAMNEI ”

NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC:


…………………...........................................................................................................
PROFESIA: ……………………………………………………………......................
ŞCOALA…………………………………………………………………...................
JUDEŢUL............................LOCALITATEA ..............................................................
Numărul de reviste pe care oriţi sa-l achiziţionaţi:.....................................................

ADRESA de contact la care veţi primi revista/revistele:…......………...........………....


………………………………………………………………............………………...
........................................................................................................................................
Adresa de e-mail ..........................................................................................................

Nr. de telefon ..........................…………........................................................................

Nr . Numele si Clasa Creaţie literară Creaţie plastică


crt. prenumele
elevului
1.
2.
3.
4.

Subsemnatul / a................................................................................................................ cadru


didactic la Școala................................................................................................................
Jud........................................ declar pe propria răspundere că nu percep taxă pentru acest proiect
de la elevi sau părinții acestora.
Numele si prenumele ........................................... Semnătura...............................
Şcoala Gimnazială Nr.6,Rm.Sărat Școala...................................................
Judeţul Buzău Județ...................................................
Nr. tel. 0238569160 Nr.tel...........................................
Nr…........….din……………… Nr.......................din........................

PROTOCOL DE COLABORARE
CONCURSUL JUDEȚEAN ,, CULORILE TOAMNEI’’

Părţile:
1.    Şcoala Gimnazială Nr.6 Rm.Sărat, reprezentată de d-na Toader Marinela în calitate de director şi
Dinu Olguța ,în calitate de iniţiator al Concursului Județean ,,CULORILE TOAMNEI”.
2. Unitatea de învăţământ……………………………………………............................... reprezentată de
…………………………………în calitate de director şi d-nul/d-na ……….....................................................în
calitate de partener în cadrul Concursului județean ,, CULORILE TOAMNEI”.
Art. 1 Obiectul protocolului de colaborare:
Cooperarea interinstituţională pentru atingerea scopului concursului;
Situarea elevului în centrul organizării procesului de predare-învăţare;
Art. 2 Rolul părţilor:
A. Rolul instituţiilor iniţiatoare:
Mediatizarea regulamentului de organizare a concursului;
Preluarea şi selectarea lucrărilor;
Asigurarea spaţiului pentru expunerea lucrărilor;
Expedierea materialelor concursului în format electronic şi a diplomelor de participare;
Publicarea creaţiilor literare respectând tema;
Jurizarea lucrărilor literare şi plastice de către cadre didactice de specialitate.
B. Rolul instituţiei partenere:
Înscrierea la proiect în timp util.
Intocmirea lucrărilor conform regulamentului de participare.
Expedierea materialelor pentru concurs, respectând termenul stabilit.
Exprimarea opţiunii pentru publicarea creaţiilor pe fişa de înscriere.
Cadrele didactice care doresc publicarea mai multor creaţii literare şi plastice, se obligă să
achiziţioneze revista în funcţie de numărul creaţiilor trimise pentru publicare.
Lucrările plastice se trimit prin poştă, împreună cu fişa de înscriere.
Diplomele se vor trimite la adresele indicate de către parteneri.
     EXPRIMAREA ACCEPTULUI DE ACHIZIŢIOANRE A REVISTEI.
    Revista va avea ISBN/ISSN. Titlul ei va fi ,, CULORILE TOAMNEI”.
    
Art. 3 Dispoziţii finale:
Prezentul protocol de colaborare are caracterul unui document cadru şi acoperă întreaga activitate de
realizare a obiectivelor comune convenite.
Prezentul protocol poate fi modificat sau completat, cu acordul scris al părţilor semnatare ori de câte ori
acestea convin asupra amendamentelor propuse. Partea care are iniţiativa amendării prezentului protocol va
transmite celeilalte părţi, spre analiză, în scris, propunerile respective.

Şcoala Gimnazială Nr.6,Rm.Sărat Şcoala ..........................................


Director, Director, prof.
Prof. Toader Marinela

S-ar putea să vă placă și