Sunteți pe pagina 1din 22

IMPOZITAREA VENITURILOR

DIN DREPTURI DE PROPRIETATE


INTELECTUALĂ

Conferențiar dr. NICOLETA VINTILĂ


Departamentul de Finanțe
Motto:

"The difference between tax avoidance


and tax evasion is the thickness of a
prison wall."

Denis Healey
Sisteme de impozitare a veniturilor
din drepturi de proprietate intelectuală

Titlul IV, Capitolul II.1 Venituri din drepturi de proprietate intelectuală

Sistem de impozitare Sistem de impozitare (prin


Categoria de venit
(implicit) opțiunea contribuabilului)

Drepturi de proprietate intelectuală Cheltuieli deductibile forfetar Sistem real

(CF, art. 72) (CF, art. 73)

Conf. dr. Nicoleta Vintilă


ASE Bucureşti, Departamentul de Finanţe
Drepturi de proprietate intelectuală
→ Venituri din drepturi de proprietate intelectuală – venituri provenind din drepturi de
autor şi drepturi conexe dreptului de autor, inclusiv din brevete de invenţie, desene și
modele, mărci etc.

→ Baza legală (drepturi de autor și drepturi conexe): Legea 8/1996 republicată 2018
(ultima modificare: Legea 69/2022)

LEGE (A) 8 14/03/1996 - Portal Legislativ (just.ro)

→ Înregistrare și autorizare
➢ fără înregistrare la Registrul Comerțului
➢ ORDA (Acasa – ORDA)
➢ Organisme colective de gestionare a drepturilor de autor
Organisme de gestiune colectivă - ORDA

→ Înregistrare fiscală
Nu există obligația înregistrării fiscale

Conf. dr. Nicoleta Vintilă


ASE Bucureşti, Departamentul de Finanţe
Sistemul standard de impozitare a veniturilor
din drepturi de proprietate intelectuală (art. 72) (1)

❖ Venituri obţinute de titularul dreptului

Venitul net = Venitul brut


– cheltuieli deductibile stabilite forfetar (40% din venitul brut)

❖ Venituri obţinute din:


• exercitarea dreptului de suită
• remuneraţia compensatorie pentru copie privată
• exploatarea de către moştenitori a drepturilor de proprietate intelectuală

Venitul net = Venitul brut


– comisionul ce revine organismelor de gestiune colectivă

Observaţie:
În acest caz nu se mai acordă cota forfetară de cheltuieli deductibile.

Conf. dr. Nicoleta Vintilă


ASE Bucureşti, Departamentul de Finanţe
Sistemul standard de impozitare a veniturilor
din drepturi de proprietate intelectuală (2)

Impozitul datorat = 10% × Venitul net

➢ Impozitul datorat este final, reținut prin stopaj la sursă de către plătitorul venitului

➢ Termen de plată: 25 a lunii următoare celei în care a fost reținut

➢ Nu există obligația completării Registrului de evidență fiscală și a evidenței contabile

➢ Contribuabilul NU are obligații declarative

➢ Posibilitatea redirecționării unei cote din impozitul datorat (3,5%) către entități nonprofit

Conf. dr. Nicoleta Vintilă


ASE Bucureşti, Departamentul de Finanţe
Opţiunea impozitării veniturilor din drepturi de
proprietate intelectuală în sistem real (art. 73)
Persoanele care obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală pot opta pentru
impozitarea în sistem real, caz în care intervine obligaţia organizării evidenţei
contabile în partidă simplă.

Obligațiile declarative și regulile de impozitare → similare veniturilor din activități


independente impozitate în sistem real.

Opţiunea se exercită prin intermediul Declarației unice, depuse la organul fiscal


competent (prin intermediul SPV) până pe 25 mai pentru anul curent sau în termen
de 30 zile de la începerea activităţii şi este obligatorie pentru o perioadă de 2 ani
fiscali consecutivi.

Opţiunea se consideră reînnoită pentru o nouă perioadă de 2 ani fiscali dacă nu se


solicită revenirea la sistemul standard de impozitare prin redepunerea Declarației
unice.

Conf. dr. Nicoleta Vintilă


ASE Bucureşti, Departamentul de Finanţe
IMPOZITAREA VENITURILOR
DIN INVESTIȚII
Venituri din investiții (art. 91)

➢ venituri din dividende;

➢ venituri din dobânzi;

➢ câştiguri din transferul titlurilor de valoare și alte instrumente financiare, inclusiv


derivative;

➢ câștiguri din transferul aurului de investiții;

➢ venituri din lichidarea unei persoane juridice.

Conf. dr. Nicoleta Vintilă


ASE Bucureşti, Departamentul de Finanţe
Venituri neimpozabile din investiții (art. 93)
❖ veniturile realizate din deţinerea şi tranzacţionarea titlurilor de stat şi/sau a
obligaţiunilor emise de către unităţile administrativ-teritoriale

❖ veniturile realizate la prima tranzacţionare a acţiunilor emise de Fondul


"Proprietatea" de către persoanele fizice cărora le-au fost emise aceste acţiuni, în
condiţiile legii
Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, cu modificările
și completările ulterioare

❖ Transfer de titluri / aur pentru investiții la momentul dobândirii prin moștenire sau
donație

❖ Transfer de titluri realizate între soți

❖ Distribuirea de titluri noi / majorarea valorii nominale a titlurilor existente ca urmare a


încorporării de rezerve, prime de emisiune etc.

❖ Distribuirea efectuată ca urmare a restituirii cotei-părți din aporturi, cu ocazia


reducerii capitalului social

❖ Etc. ....

Conf. dr. Nicoleta Vintilă


ASE Bucureşti, Departamentul de Finanţe
Venituri din dividende (art. 97 (7))

Dividendul reprezintă o distribuire în bani sau în natură, efectuată de o persoană


juridică unui participant la persoana juridică, drept consecinţă a deţinerii unor titluri
de participare la acea persoană juridică (CF, art 7 (11)).

Sunt asimilate veniturilor din dividende și sumele primite ca urmare a deținerii de


titluri de participare la organisme de plasament colectiv.

Veniturile din dividende se impozitează cu o cotă de 5%, fiind impozit final, reţinut la
sursă de către plătitorul venitului.

Plata la buget se realizează până pe data de 25 a lunii următoare celei în care s-a
plătit dividendul sau până pe data de 25 ianuarie a anului următor, dacă dividendele
distribuite nu au fost plătite până la sfârșitul anului.

Conf. dr. Nicoleta Vintilă


ASE Bucureşti, Departamentul de Finanţe
Exemple (I)
O companie suportă pe cheltuieli o sumă de 400 lei/lună pentru fiecare dintre cei 2
asociați, reprezentând contribuție la pensie facultativă. Doar unul dintre cei 2 asociați
are și calitate de administrator.
În luna mai, cei 2 asociați au efectuat o deplasare de o săptămână în Austria, pentru
încheierea de contracte comerciale. Deplasarea a generat cheltuieli de transport,
cazare în valoare de 3.500 lei/persoană, precum și acordarea unei sume de 1.000
lei/persoană (pentru acoperirea cheltuielilor de masă), sumele fiind suportate pe
cheltuieli de către companie.
Ce statut fiscal au aceste sume la fiecare dintre cele două persoane fizice?

Conf. dr. Nicoleta Vintilă


ASE Bucureşti, Departamentul de Finanţe
Exemple (II)

O companie achiziționează de la un acționar următoarele active:


▪ un teren în suprafață de 10.000 m2, la preț de 25 euro/m2; prețul de piață al
terenului este de 15 euro/m2;
▪ un mijloc de transport (camion), la preț de 25.000 euro (valoarea de piață a
acestuia, stabilită prin expertiză, este de 20.000 euro)
În ce categorie de venituri sunt incluse, în vederea impozitării, veniturile realizate de
către acționarul persoană fizică din tranzacțiile precizate? Care este nivelul venitului
impozabil și impozitul datorat în fiecare caz?

Conf. dr. Nicoleta Vintilă


ASE Bucureşti, Departamentul de Finanţe
Exemple (III)

O societate comercială stabilește în luna aprilie 2022, în urma aprobării situațiilor


financiare pentru anul 2021, distribuirea unui dividend de 1 leu/acțiune, plătibil
jumătate în luna iulie 2022, iar restul în anul 2023, în funcție de lichiditățile financiare
de care va dispune societatea la acel moment. Care este valoarea impozitului pentru
veniturile din dividende reținut de la un acționar persoană fizică care deține 10.000
de acțiuni și care sunt termenele de plată ale impozitului reținut?

Conf. dr. Nicoleta Vintilă


ASE Bucureşti, Departamentul de Finanţe
Venituri din dobânzi (I)
Dobânda reprezintă orice sumă ce trebuie plătită sau primită pentru utilizarea
banilor, indiferent dacă trebuie să fie plătită sau primită în cadrul unei datorii, în
legătură cu un depozit sau în conformitate cu un contract de leasing financiar,
vânzare cu plata în rate sau orice vânzare cu plata amânată (CF, art 7 (12)).

Veniturile din dobânzi aferente depozitelor la vedere, conturilor curente, depozitelor


constituite în baza legii privind economisirea / creditarea în sistem colectiv pentru
domeniul locativ, depozitelor la termen constituite, instrumentelor de economisire
dobândite, contractelor civile încheiate, se impozitează cu o cotă de 10%.

Conf. dr. Nicoleta Vintilă


ASE Bucureşti, Departamentul de Finanţe
Venituri din dobânzi (II)
Impozitul datorat este final, reţinut prin stopaj la sursă de către plătitorul venitului.
Virarea impozitului la buget se face lunar, până pe data de 25 a lunii următoare celei
în care are loc:
• înregistrarea dobânzii în contul curent sau de depozit
• răscumpărarea în cazul instrumentelor de economisire
• plata dobânzii, în cazul veniturilor realizate în baza contractelor civile

Exemplu:
O persoană fizică acordă un împrumut societății la care este acționar, în baza unui
contract civil. Sumele primite în luna aprilie 2022 de persoana fizică în baza acestui
contract, sunt: 10.000 lei rambursarea unei părți din împrumut, respectiv 1.000 lei cu
titlu de dobândă. Ce statut fiscal au aceste venituri și care este termenul de plată al
eventualelor impozite datorate?

Conf. dr. Nicoleta Vintilă


ASE Bucureşti, Departamentul de Finanţe
Transferul titlurilor de valoare
(altele decât operațiuni cu titluri derivate) (I)
Titlurile de valoare reprezintă orice titluri de participare (acțiuni, părți sociale,
dețineri la un fond de investiţii) sau alt instrument financiar, calificat astfel de către
autoritatea competentă (CF, art 7 (40), (41)).

Câştigul / pierderea din transferul titlurilor de valoare, altele decât instrumente


financiare derivate, reprezintă diferenţa pozitivă / negativă dintre preţul de vânzare şi
preţul de cumpărare al acestora, din care se scad şi costurile aferente tranzacţiei.

Prețul de cumpărare este asimilat:


▪ valorii nominale, la prima tranzacționare (inclusiv pentru acţiunile primite de
persoanele fizice cu titlu gratuit, în cadrul Programului de privatizare în masă)
▪ preţul de cumpărare preferenţial, în cazul tranzacţiilor cu acţiuni cumpărate la preţ
preferenţial, în cadrul sistemului stock options plan
▪ zero, în cazul titlurilor primite gratuit

Conf. dr. Nicoleta Vintilă


ASE Bucureşti, Departamentul de Finanţe
Transferul titlurilor de valoare
(altele decât operațiuni cu titluri derivate) (II)
Preţul de cumpărare este preţul evidenţiat de intermediar pentru respectivul titlu,
deţinut de un client, pe fiecare simbol, la care se adaugă costurile aferente achiziției.
În cazul deținerii de titluri pe același simbol, dobândite la momente diferite de
timp, preţul de cumpărare se stabileşte prin aplicarea metodei preţului mediu
ponderat.
Ordinea de vânzare a titlurilor de valoare se înregistrează cronologic, în funcţie de
data dobândirii, de la cea mai veche deţinere la cea mai nouă deţinere.

Fiecare intermediar rezident român are obligația determinării câştigului/pierderii la


data încheierii tranzacţiei, pentru fiecare tranzacţie efectuată în timpul anului de către
contribuabil, precum și calculării totalului câştigurilor/pierderilor pentru tranzacţiile
efectuate în cursul anului pentru fiecare contribuabil și transmiterea acestei informații
către contribuabil (termen: ultima zi a lunii februarie anul următor).

Dacă tranzacțiile nu se efectuează prin intermediar sau intermediarul nu este


rezident român, această obligație îi revine beneficiarului de venit.

Conf. dr. Nicoleta Vintilă


ASE Bucureşti, Departamentul de Finanţe
Transferul titlurilor de valoare
(altele decât operațiuni cu titluri derivate) (III)
Câştigul net anual / Pierderea netă anuală se determină de către contribuabil, ca
diferenţă între câştigurile şi pierderile înregistrate în cursul exerciţiului fiscal, prin
completarea și depunerea Declarației unice.

Câştigul net anual impozabil se determină de către contribuabil, ca diferenţă între


câştigul net anual şi pierderile reportate din anii fiscali anteriori (reportul se
efectuează cronologic, pe o perioadă de 7 ani consecutivi, este personal şi
netransmisibil).

Câştigul net anual impozabil se impozitează cu o cotă de 10%.

SURSA VENITULUI - ȚARA DE REZIDENȚĂ A EMITENTULUI, NU STATUL ÎN


CARE SUNT LISTATE TITLURILE

Conf. dr. Nicoleta Vintilă


ASE Bucureşti, Departamentul de Finanţe
Transferul titlurilor de valoare (exemplu)

O persoană fizică a dobândit prin moștenire de la tatăl său părți sociale care au o
valoare nominală de 1.000 lei, iar prețul cu care tatăl său le-a cumpărat în urmă cu
5 ani a fost de 1.700 lei (valoare dovedită cu documente). Ulterior finalizării
procedurii de succesiune, moștenitorul vinde aceste titluri pentru suma de 3.000 lei.
Care este venitul impozabil aferent acestei tranzacții și impozitul datorat?

Dacă aceleași titluri sunt dobândite prin donație?

Conf. dr. Nicoleta Vintilă


ASE Bucureşti, Departamentul de Finanţe
Venituri din lichidarea unei persoane juridice

Veniturile din lichidarea unei persoane juridice reprezintă excedentul distribuţiilor


în bani sau în natură, peste aportul la capitalul social al persoanei fizice beneficiare.

Impozitul se determină cu o cotă de 10% din venitul impozabil, fiind impozit final,
reţinut la sursă de către persoana juridică și virat până la data depunerii situației
financiare finale la oficiul registrului comerțului.

Conf. dr. Nicoleta Vintilă


ASE Bucureşti, Departamentul de Finanţe
Obligații declarative aferente veniturilor din investiții

→ Pentru categoriile de venituri din investiții pentru care impozitul este final, contribuabilii nu
au obligația depunerii Declarației unice

→ Contribuabilii care realizează venituri din transferul titlurilor de valoare, a instrumentelor


financiare derivate și a aurului de investiții depun Declarația unică (termen: 25 mai anul
următor celui de realizare a venitului); nu există obligația estimării veniturilor

→ Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unui procent (3,5%) din impozitul anual
datorat

→ Intermediarii, plătitorii de venituri pentru care impozitul se reține prin stopaj la sursă au
obligației depunerii declarației informative
F205: Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă

Conf. dr. Nicoleta Vintilă


ASE Bucureşti, Departamentul de Finanţe

S-ar putea să vă placă și