Sunteți pe pagina 1din 28

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEAŞTIINŢE ECONOMICE

CATEDRA CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ

Lucrul individual

la disciplina :Bazele activitatii bancare

Tema 13 : B.C. ,, Moldinconbank” S.A.

Autorul: Mencheli Ludmila FB202


Introducere
Banca Comercială "Moldindconbank" S.A. este una din cele mai vechi şi mai mari bănci din
Moldova. Încă decînd şi-a început activitatea în calitate de filială a Stroibank-ului din URSS,
sarcinile de bază ale Băncii erau finanţarea construcţiilor obiectelor industriale, întreprinderilor
complexului energetic şi magistralelor de transport.
Din 25 octombrie 1991, banca a fost reorganizată în Banca Comercială pe Acţiuni pentru
Industrie şi Construcţii - BC "Moldindconbank" S.A. Reorganizarea nu a reprezentat doar
schimbarea denumirii şi a structurii organizatorico – juridică, dar şi lărgirea semnificativă a
serviciilor prestate cu scopul de a transforma banca într-o instituţie financiară universală.
Performanţele băncii depinde activitatea perfectă a fiecărei secţii, departament, iar coordonarea
operaţiunilor active şi pasive, modul organizării tipurilor de operaţiuni cu valută, pot fi
soluţionate doar la aplicarea unui management modern şi efectiv. Pentru aceasta managerii
trebuie să cunoască mai multe aspecte ale activităţii băncii, nu doar a acelui departament de care
răspund. Astfel aceasta confirmă actualitatea studierii activităţii B.C. “Moldindconbank” S.A. şi
a prezentului raport atît sub aspect teoretic cît şi practic.
Scopul cercetării constă în întărirea cunoştinţelor teoretice acumulate la universitate cu
exemple practice şi acaparării deprinderilor de lucru în cadrul băncii, şi anume în cadrul Direcţiei
Relaţii Externe.
Pentru a realiza scopul cercetării, pe parcursul practicii de producţie care a avut loc la B.C.
“Moldindconbank” S.A. au fost realizate următoarele obiective: perfecţionare a cunoştinţelor
teoretice în domeniul relaţiilor economice internaţionale, întărirea deprinderilor de lucru în
cadrul băncii, studierea actelor normative juridice şi a regulamentelor interne şi aplicarea
acestora în activitatea de zi cu zi, elaborarea şi completarea documentelor bancare, formarea şi
dezvoltarea abilităţii de comunicare cu clienţii şi lucrătorii bancari.
Scopul, sarcinile si metodologia cercetării au determinat structura raportului practicii de
producţie care constă din : introducere, 4 capitole ce reflecta conţinutul de baza al cercetării, un
studiu de caz privind analizarea potenţialelor relaţii cu băncile asiatice, bibliografie şi anexe care
integrează în sine o mică parte a informaţiei practice aferente activităţii băncii. Fiecare capitol
reprezintă o descriere a unui segment din activitatea băncii, iar întreaga lucrare redă aspectul
general de activitate al B.C. “Moldindconbank” S.A.
CARACTERIZAREA GENERALĂ A STRUCTURII ŞI ORGANIZĂRII
ACTIVITĂŢII BĂNCII
1.1. Statutul şi structura organizatorică a băncii
Banca Comercială "Moldindconbank" S.A. este una din cele mai vechi şi mai mari bănci din
Moldova. Banca şi-a început activitatea la 1 iulie 1959 în calitate de filială a Stroibank-ului din
URSS, sarcinile de bază ale căreia erau finanţarea construcţiilor obiectelor industriale,
întreprinderilor complexului energetic, magistralelor de transport.
La 25 octombrie 1991, conform deciziei Adunării Constituitive, banca a fost reorganizată în
Banca Comercială pe Acţiuni pentru Industrie şi Construcţii - BC "Moldindconbank" S.A.
Reorganizarea nu a reprezentat doar schimbarea denumirii şi a structurii organizatorico –
juridică, dar şi lărgirea semnificativă a serviciilor prestate cu scopul de a transforma banca într-o
instituţie financiară universală.
Banca este organizată conform legislaţiei Republicii Moldova in vigoare şi este constituită ca
societate pe acţiuni. Denumirea completă a Băncii este: Banca Comercială “Moldindconbank”
S.A, iar denumirea prescurtată a Băncii este: B.C. “Moldindconbank” S.A. Sediul Băncii este în
Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Armeneasca 38, cod postal MD-2012. Banca desfăşoară
activităţile financiare prevăzute de lege, în baza Licenţei (Anexa 1), eliberată de organul public
abilitat (Banca Naţională a Moldovei).
Banca este independentă de organele puterii şi administraţiei publice centrale şi locale, ia
propriile decizii de orice natură legate de activitatea pe care o desfăşoară, în interesul acţionarilor
şi în conformitate cu legislaţia în vigoare din Republica Moldova. Banca îşi desfăşoară
activitatea pe baza autogestiunii şi autofinanţării integrale şi este titulară a dreptului de
proprietate asupra bunurilor sale.
Statutul B.C. “Moldindconbank” S.A. corespunde legislaţiei şi este format din 14 capitole care
conţin informaţii despre: titular şi adresa juridică a băncii, forma juridică de organizare
(Dispoziţii generale); capitalul băncii şi valori mobiliare ale băncii; statutul juridic al
acţionarilor; operaţiunile băncii; resursele de creditare ale băncii; organele de conducere şi
control; tranzacţii de proporţii şi tranzacţii cu conflict de interese; profituri şi dividende; evidenţa
contabilă şi sistemul de raportare; protecţia drepturilor clienţilor băncii şi secretul bancar; relaţii
cu personalul; reorganizarea şi lichidarea băncii.
B.C. “Moldindconbank” S.A. dispune de o structură organizatorică divizională, ilustrarea
grafică a structurii organizatorice este efectuată prin organigramă (Anexa 2), care arată nivelurile
de conducere şi structurile de raportare. Gradul de control managerial corespunde piramidei
organizaţionale „înaltă”, respectiv structura organizatorică are mai multe nivele de raportare.
Astfel banca are o structură organizatorică bine determinată şi echilibrată.
1.2. Sistemul informaţional al băncii
Sistemul informaţional al Băncii poate fi definit ca acea componentă a managementului, care
încorporează totalitatea resurselor informaţionale create, prelucrate şi transmise pe fluxuri şi
circuite informaţionale, precum şi a tehnicilor şi mijloacelor de procesare a acestora în vederea
creşterii rapidităţii şi fiabilităţii actului decizional.
În cadrul activităţii băncii, informaţia joaca un rol de legătură între elementele umane şi
materiale, fără de care nu ar fi posibil nici un fel de acţiune ordonată şi subordonata scopului
propus.
Sub aspect conceptual atributul informaţional se referă la tot ce înseamnă informaţie, inclusiv
la valorificarea şi transportul acesteia la utilizatori. Sistemul informaţional al băncii permite:
a. culegerea informaţiei la orice nivel;
b. sistematizarea informaţiei;
c. prelucrarea şi analiza informaţiei;
d. transmiterea informaţiei la diferite nivele;
Perioada şi calitatea informaţiilor este un caracter indispensabil al sistemului informaţional al
băncii, iar unitatea şi calitatea sistemului informaţional determină nivelul de performanţă al
acesteia.
Un sistem informaţional vizează atât aspectul organizatoric al acestuia, cât şi cel tehnic.
Realizarea unei informări complete şi de calitate, precum şi valorificarea integrală a informaţiei
poate fi posibilă doar în cadrul unui sistem conceput ca un ansamblu integrat, care cuprinde:
proceduri, metode şi mijloace folosite atât pentru generarea şi păstrarea datelor, cât şi pentru
transformarea lor în informaţii, inclusiv echipamente, asigurarea cu programe, operaţiile
executate de om sau cu mijloace tehnice, datele structurate pe criterii de eficienţă, ca şi metodele
de folosire raţională a lor.
Prin urmare, sistemul informaţional al băncii reprezinte un ansamblu complex, organizat de
oameni, maşini, programe, procedee şi activităţi practice, concretizate în compartimente cu
legături informaţionale, alcătuind cadrul organizatoric prin intermediul căruia se elaborează şi se
folosesc informaţiile. Altfel spus, sistemul informaţional al băncii constituie un angrenaj care
percepe informaţiile, le transformă într-o formă susceptibilă de a fi utilizată de fiecare treaptă de
conducere, transmite şi prelucrează deciziile, urmăreşte efectele aplicării acestora, atât în timpul
execuţiei, cât ţi după terminarea acţiunii lor.
La moment banca aplică sisteme informaţionale care permit prelucrarea informaţie pentru
efectuarea transferurilor internaţionale, gestionarea conturilor curente la distanţă de către client,
eliberarea şi monitorizarea creditelor şi depozitelor, efectuarea tranzacţiilor cu BNM.
1.3. Resursele băncii şi modul formării

Pentru a putea desfăşura activitatea financiară Banca are nevoie de resurse. Resursele băncii
pot fi create din resursele proprii (capitalul propriu) şi resursele atrase.
Capitalul propriu (capitalul acţionar) al băncii este constituit din capitalul social, surplusul de
capital (capitalul suplementar), profitul nedistribuit, capital de rezervă şi alte fonduri proprii de
rezervă.
Capitalul social se constituie din valoarea aporturilor primite de la acţionari în contul achitării
acţiunilor şi va fi egal cu produsul valorii nominale a acţiunilor plasate şi numărul acestora.
Capitalul social poate fi majorat sau micşorat în baza hotărîrii Adunării generale a acţionarilor.
Majorarea capitalului se va produce prin emiterea suplementară a acţiuni sau prin vărsarea
mijloacelor băneşti în scopul majorării valorii nominale a acţiunilor existente. Micşorarea
capitalului acţionar se va efectua în baza diminuării valorii nominale a acţiunilor sau în baza
răscumpărării de către bancă a acţiunilor de la acţionari în vederea lichidării.
Surplusul de capital este format din contul diferenţei de preţuri în urma plasării acţiunilor şi a
valorii nominale atît la prima emisiune, cît şi la celelalte emisiuni suplimentare.
Profitul nerepartizat reprezintă profitul acumulat pe parcursul anului de gestiune după
impozitare şi plata dividendelor. La sfîrşitul anului de gestiune, repartizarea profitului se va
aproba prin majoritatea voturilor Adunării generale a acţionarilor. Profitul poate fi distribuit în
scopul lărgirii reţelei bancare prin deschiderea de filiale, reprezentanţe; pentru achitarea
dividendelor acţionarilor ce deţin acţiuni ordinare; ca investiţii în noi tehnologii bancare; pentru
extinderea operaţiunilor şi serviciilor bancare etc.
Fondurile proprii de rezervă ale băncii sunt de mai multe tipuri: fond de rezervă, fondul de
risc, fondul de reevaluare a mijloacelor fixe, fondul de stimulare economico-materială şi alte
fonduri cu destinaţie specială. Fondurile proprii au ca obiectiv asigurarea solvabilităţii,
lichidităţii şi protejării împotriva riscului de credit şi a ratei dobînzii, riscului valutar şi a altor
riscuri.
Cel mai important este Fondul de rezervă (Capital de rezervă) care este format prin defalcările
anuale din profitul net pînă la atingerea mărimii prevăzute în statutul băncii. Volumul
defalcărilor se stabileşte de Adunarea generală a acţionarilor. Capitalul de rezervă este plasat de
bănci în active cu lichiditate înaltă, care asigură folosirea acestora în orice moment (valori
mobiliare de stat). Capitalul de rezervă este folosit numai în cazul insuficienţei de profit şi se
repartizează pentru acoperirea pierderilor băncii sau plata dobînzii sau a altor venituri aferente
obligaţiunilor plasate de ea.
Autorităţile bancare impun băncilor o serie de norme privind capitalul necesar pentru
constituirea, funcţionarea băncilor şi respectarea cotei normative a capitalului.
Banca Naţională a Moldovei reglementează băncile prin Regulamentul „cu privire la suficienţa
capitalului ponderat la risc” privitor la menţinerea şi formarea unui anumit nivel al capitalului
normativ total (Anexa 3), capitalului minim şi suficienţei capitalului ponderat la risc. Astfel
conform legislaţiei B.C. „Moldindconbank” S.A. trebuie să deţina un capital minim de 100 mil.
lei. Iar suficienţa capitalului ponderat la risc nu trebuie să fie mai mică de 12%.
Din categoria resurselor atrase, fac parte depozitele persoanelor fizice şi juridice, cât şi
resursele internaţionale.

 Depozitul bancar reprezintă o sumă de bani depusă la bancă, pe o perioadă definită pentru
care banca plăteşte deponentului o dobîndă.

Depozitele reprezintă o sursă sigură de resurse bancare pe termen lung şi scurt. Banca
deserveşte fluxurile băneşti ale agenţilor economici şi oferă clienţilor săi depozite la condiţii
avantajoase, ca o alternativă rentabilă pentru utilizarea fondurilor disponibile în vederea plasării
acestora la termen.

La finele anului 2011, depozitele persoanelor juridice au constituit 1.388,4 mil. lei, fiind
structurate în felul următor : depozite la termen 534,3 mil. lei, sau 38,5% din totalul depozitelor
şi depozite la vedere 854,1 mil. lei, sau 61,5% din totalul depozitelor.
BC "Moldindconbank" SA pune la dispoziţie o serie de depozite cu avantaje unice pe piaţă.
Astfel, Condiţiile politicii procentuale a depozitelor persoanelor fizice sunt depend de tipul
depozitului, termenul acestuia şi valuta în care se efectuează depozitul (Anexa 4).

Suplimentar, depozitele persoanelor fizice oferă:

 posibilitatea obţinerii unui credit preferenţial;


 posibilitatea completării cu sumele primite prin sistemele de transferuri băneşti
unidirecţionale fără prezenţa obligatorie a deponentului;
 posibilitatea obţinerii gratuite a unui card bancar pentru transferul dobînzii.

Depozitele se garantează în conformitate cu Legea nr. 575-XV din 26.12.2003 privind


garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar.

 Credite din contul resurselor organismelor financiare internaţonale


Resursele internaţionale atrase sunt de 2 tipuri:
- Din partea Instituţiilor Financiare Internaţionale (BERD, FMO, BSTDB etc.)
- Şi prin intermediul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova.

BC „Moldindconbank” SA conlucrează cu organismele financiare internaţionale pentru a oferi


condiţii avantajoase pentru finanţarea proiectelor investiţionale. Fiecare dintre aceste organizaţii
internaţionale oferă credite pentru dierite tipuri de activităţi. De exemplu:

 Recreditarea din mijloacele financiare din cadrul Proiectului de Investiţii şi Servicii


Rurale, finanţat de Agenţia Internaţională de Dezvoltare (DLC- RISP1) Creditarea
gospodăriilor ţărăneşti, întreprinderilor de producţie agricolă, prelucrare, comerţ şi
servicii din spaţiul rural, Asociaţiile de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor;

 Proiectul de Investiţii şi Servicii Rurale, finanţat de Agenţia Internaţională de


Dezvoltare (RISP - 2) - Creditarea persoanelor fizice sau juridice angajate în activitatea
de antreprenoriat cu excepţia oraşelor Chişinău şi Bălţi;
 Adaptarea la Secetă în cardul proiectului DLC-Secetă-RISP 2 - Creditarea persoanelor
fizice sau juridice înregistrate sub orice formă juridică angajate în activitatea de
antreprenoriat cu excepţia oraşelor Chişinău şi Bălţi;

 Recreditarea din mijloacele financiare în cadrul Proiectului de Finanţare Rurală şi


Dezvoltare a Întreprinderilor Mici (DLC -FIDA 1) - Beneficiază de sub-împrumuturi
întreprinderile mici şi mijlocii cu profil agricol de orice formă organizatorico-juridică din
toate unităţile teritoriale, cu excepţia or. Chişinău şi Bălţi;

 Recreditarea din mijloacele financiare din cadrul Acordului de Împrumut, semnat între
Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW), Republica Moldova şi SA „Sudzucker
Moldova” (DLC-KfW-Sudzuker Moldova) – Creditarea întreprinderilor private de
orice formă organizatorico-juridică; etc.

Banca are o largă listă de resurse din partea organizaţiilor internaţionale fiind în continuă
schimbare, şi căutare de noi parteneriate, şi noi acorduri cu partenerii străini.
1. Analiza tipurilor de depozite oferite de bancă.

Depozitul este cea mai sigură şi accesibilă metodă de a economisi şi a păstra mijloacele


băneşti.

Pentru persoane fizice :

Rata dobânzii, % anual

Termen, luni
Produs de Suma
depozit Valuta 3 6 12 24 25 36 60 minimă Retragere parţială Plata dobânzii

MDL     15       1 000 Completare Lunar:


10%, - la cont
USD     1,5       100
NU max. 10 000 MDL (1 000 de card
USD, EUR)/lună - la cont
EUR     1,3       100
curent
ALLEGRO
fără prelungire Regim Fixă primele 6 luni        

MDL 13 13,5 14       1 000


5%, Lunar:
USD   0.7 1       100 NU max. 10 000 MDL (1 000 - la cont de card
USD, EUR)/lună - la cont curent
EUR   0.4 1       100
MAJOR
fără prelungire Regim Fixă        

MDL 8.5 10.5       16 1 000 10%, Lunar:


max. 10 000 MDL (1 000
- la cont de card
USD           1.5 100 NU USD, EUR)/lună
Pentru 36 luni - doar - la cont curent
EUR           1.5   100 după 24 luni - la cont de economii
SIMFONIA
fără prelungire Regim Fixă primele 6 luni        

MDL   5 1 000 Lunar:


După 30 luni 20%, - la cont de card
USD     1.5 100 În primele
max. 10 000 MDL (1 000 - la cont de economii
30 luni
USD, EUR)/lună - capitalizare
EUR     1 100 (29 luni)

Plata dobânzii în cazul rezoluţiunii contractului:


GRANDIOSO Regim Flotantă   după 12 luni - 50%; după 24 luni - 60%; după 36 luni -
fără prelungire 70%; după 48 luni - 80%; după 60 luni - 100%

MDL 1.0 2.2 3.2 3.75   4.25 1 000 Lunar:


30%, max. 10 000 lei - la cont de card
USD   0.15 0.35 0.5   0.7 100 Da, nelimitat
(1 000 $,€)/ lună - la cont de economii
EUR   0.01 0.03 0.1   0.3 100 - capitalizare
TANGO
cu prelungire Regim Flotantă        

MDL         8   5 000 Lunar:


După prima lună, - la cont de card
USD               Da, nelimitat
până la suma minimă - la cont curent
EUR               - capitalizare
Jazz
fără prelungire Regim Flotantă        
Rata dobânzii, % anual

Termen, luni
Produs de Suma
depozit Valuta 3 6 12 24 25 36 60 minimă Retragere parţială Plata dobânzii

MDL 0.1 - Completare


Anual:
USD 0.01 - Da, nelimitat Da, nelimitat
- capitalizare
EUR 0.01 -
DE
ECONOMII Plata dobânzii în cazul rezoluţiunii contractului:
Termen 120 luni  
cu prelungire 100%

Rata dobânzii, % anual

Termen minim, luni

Produs de minim 25 minim 36 minim 60 Suma Comple- Retrager Plata


depozit Valuta - luni luni luni minimă tare e dobânzii

MDL   4.75 5.5 6.0 1 000


Da, cu exc. ultim. 2 Anual:
USD   0.7 0.8 0.9 100 Nu
luni. - capitalizare
EUR   0.3 0.4 0.5 100
PENTRU COPII până la
majorat Plata dobânzii în cazul rezoluţiunii
Regi
(18 ani) Fixă primele 12 luni   contractului:
m
fără prelungire după 12 luni - 50%

Depozitele Moldindconbank vă oferă posibilități suplimentare:


obţinerea unui card bancar gratuit pentru primirea dobânzii;
nu se aplică comisioane pentru constituirea și închiderea depozitului.

Depozitele sunt garantate în conformitate cu Legea №575 din 26.12.2003 privind garantarea
depozitelor în sistemul bancar.
În cazul rezilierii anticipate a contractului de depozit, suma acestuia se restituie fără plata
dobânzii calculate.

Depozite pentru persoane juridice :

 
Rata dobânzii, % anual
Termenul minim al depozitului, luni

12

suma pînă
la 50 mii suma de
MDL, la 50 mii Suma Retrager Reziliere Plata
Tipul depozitului Valuta 3 6 inclusiv MDL, 25 36 minimă Completare e anticipată dobânzii

MDL 1.5 2.5 3.0 3.5 3.75 4.0 1 000 DA, cu exc. ultim.1/2 a Nu Stornarea
Rata dobânzii, % anual
Termenul minim al depozitului, luni

12

suma pînă
la 50 mii suma de
MDL, la 50 mii Suma Retrager Reziliere Plata
Tipul depozitului Valuta 3 6 inclusiv MDL, 25 36 minimă Completare e anticipată dobânzii

USD - 0.5 0.7 0.90 1.10 100


termenului, iar pentru
Lunar:
EUR - 0.2 0.4 0.60 0.80 100 termenul de 36 luni: dobânzii
- la cont
La termen cu DA, cu excepţia ultimelor calculate
Regi 25 luni curent
Flotantă
completare m

MDL         4.0 4.25 1 000 Stornarea


La termen fără Nu Nu dobânzii
Lunar:
completare USD       0.9 1,1 100 calculate - la cont

Rata dobinzii , Retragerea Plata dobinzii


Tipul Valuta % annual Completare anticipata
depozitului Termen , zile
Suma Retragerea
minimala partiala
7 15 30 7 zile 15 zile 30 zile
MDL Da, cu Da, cu Stornarea
Trezorial 0,5 0,75 1.0 In ziua exceptia excetia dobinzii La expirare
500000 deschiderii ultimilor ultimilor calculate
depozitului 7 zile 7 zile
Regim NU
Fixa

Tipul Valuta Rata dobinzii, % Suma Completare Retragerea Rezilierea Plata


depozitului anual Termenul minim minimala partiala anticipate dobinzii
al depozitului , lui

Pina la 12 De la 12
luni luni

Depozit – Da , pina la atingerea


Garantie de MDL 1% 2% nivelul cuantumului (%) DA, la
buna executie 0 garantir de asigurarea a prezentarea Stornarea Lunar:
destinat executarii acordului scris ale dobinzii -la cont
persoanelor Contractul de achizitii autoritatii calculate current
juridice publice de contractelor
Regim bunuri/service/antrepriza
Flotata ,etc.

Depozitele sunt garantate în conformitate cu Legea №575 din 26.12.2003 privind garantarea
depozitelor în sistemul bancar.
CUM DESCHIDEŢI UN DEPOZIT?
Pentru constituirea unui depozit, clientul trebuie să prezinte suma de bani pe care o va depune la
depozit şi următoarele acte în original:

în cazul adresării clientului personal:


 actul de identitate.
în cazul adresării reprezentantului clientului:
 actul de identitate al reprezentantului,
 procura autentificată sau alt act juridic care acordă împuternicirile corespunzătoare
reprezentantului clientului, în conformitate cu legislația în vigoare,
 copia actului de identitate al deponentului, autentificată notarial.
în cazul deschiderii depozitului de către reprezentantului copilului, pe numele copilului
minor care nu a atins vârsta majoratului de 18 ani sau persoanelor ocrotite:
 actul de identitate al reprezentantului copilului,
 certificatul de naştere sau buletinul de identitate al minorului sau al persoanei ocrotite,
 actul autorităţii tutelare, prin care este numită persoana însărcinată cu ocrotirea – în cazul când
deponentul este reprezentat prin persoana însărcinată cu ocrotirea,
 copia hotărârii instanţei de judecată, conform căreia persoana ocrotită necesită instituirea
măsurilor de ocrotire – în cazul când deponentul este reprezentat prin persoana însărcinată cu
ocrotirea,
 încheierea executorului judecătoresc – în unele situații.

în cazul depozitelor destinate pensionarilor:


 actul de identitate al pensionarului,
 legitimația de pensionar.
2. Analiza dinamicii depozitelor acordate persoanelor
juridice şi persoanelor fizice și ratelor dobânzii pentru
anii 2021, 2020, 2019

 1. Informații generale privind garantarea depozitelor

Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar (în continuare – Fond) garantează, în


condițiile stabilite de Legea nr.575-XV din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor în
sistemul bancar (în continuare – Lege), depozitele în monedă națională și în valută străină
deținute de rezidenți și nerezidenți în bănci.

2. Tipuri de depozite garantate și negarantate

Fondul garantează depozitele sub forma oricărui sold creditor care rezultă din fondurile existente
în conturile persoanelor fizice sau persoane juridice sau din situații tranzitorii create prin
operațiuni bancare, ce urmează a fi restituit de către bancă în condiții legale și contractuale
aplicabile, precum și orice creanță a unei persoane fizice sau a unei persoane juridice,
reprezentată printr-un titlu de creanță emis de această bancă. Informațiile privind tipurile de
depozite (operațiuni bancare) garantate se găsesc în materialele destinate informării publicului
despre serviciile acordate de către bancă.
Nu sunt considerate depozite soldurile creditoare care servesc drept garanție operațiunilor
efectuate de bancă în numele deponentului.
Nu sunt garantate următoarele depozite:
a. depozitele membrilor organelor de conducere ale Băncii;
b. depozitele persoanelor care dețin, direct sau indirect, inclusiv în calitate de beneficiar
efectiv sau prin activitate concertată, dețineri calificate în capitalul social al Băncii
(definite astfel în art. 3 din Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor);
c. depozitele foștilor deținători de dețineri în capitalul social al Băncii, ale căror acțiuni au
fost anulate potrivit dispozițiilor art. 156 alin. (3) din Legea instituțiilor financiare nr.
550/1995 sau art. 52 din Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor;
d. depozitele persoanelor juridice, controlul asupra cărora este deținut de persoanele
specificate la lit. a), b) și c) din prezentul capitol;
e. depozitele plasate de către alte bănci, inclusiv întreprinderi din alte state cu activitate
comparabilă cu banca, în nume și cont propriu;
f. depozitele soților și rudelor de gradul întâi și al doilea ale persoanelor consemnate la lit.
a), b) și c) din prezentul capitol;
g. depozitele persoanelor fizice terțe care activează în numele persoanelor consemnate la lit.
a), b) și c) din prezentul capitol;
h. depozitele plasate de către organizațiile de creditare nebancară, inclusiv companiile de
leasing și organizațiile de creditare ipotecară;
i. depozitele plasate de către asociațiile de economii și împrumut și asociații centrale;
j. depozitele plasate de către companiile de asigurare;
k. depozitele plasate de către societățile de investiții;
l. depozitele declarate ilicite prin hotărâre judecătorească. Fondul suspendă onorarea
depozitelor persoanelor cărora li s-a intentat acțiune în instanță privind legalitatea
depunerilor, iar hotărârea judecătorească nu a devenit definitivă;
m. depozitele al căror titular nu a fost identificat la data indisponibilității depozitelor;
n. titlurile de creanță la purtător;
o. toate instrumentele care se cuprind în noțiunea de fonduri proprii ale Băncii.

3. Nivelul plafonului de garantare

Plafonul de garantare a depozitelor (suma maximă plătibilă unui deponent) este 50 000 lei
moldovenești, indiferent de numărul și mărimea depozitelor sau valuta în care s-au constituit la
bancă.
4. Modul de calculare a sumei garantate

Mărimea obligației băncii față de deponent se calculează prin însumarea tuturor depozitelor
acestuia, inclusiv a dobânzilor datorate și neplătite la data constatării indisponibilității
depozitelor.
Dacă banca deține o creanță asupra deponentului, mărimea obligației băncii față de acesta se
reduce cu mărimea obligației lui, expirate și neplătite, față de bancă.
În cazul unui depozit comun, partea fiecărui deținător, stipulată în contract, se ia în considerare la
calcularea mărimii obligației băncii în funcție de plafonul de garantare prevăzut la pct. 3 din
prezentele informații. În absența unei astfel de prevederi în contractul de depozit, depozitul
comun se împarte egal între deponenți.
Echivalentul în lei al depozitelor în valută străină se determină reieșind din cursul oficial al leului
moldovenesc față de valuta străină respectivă la data constatării indisponibilității depozitelor.
Notă: 1. Lichidatorul – persoană numită de către Banca Națională a Moldovei, care are atribuții
depline și exclusive de a conduce, a gestiona și a controla banca, în cadrul procesului de lichidare
a băncii în legătură cu insolvabilitatea.
            2. Depozit comun – depozit constituit de două sau de mai multe persoane fizice sau
depozit asupra căruia două sau mai multe persoane au dreptul de operare contra semnăturii uneia
sau a mai multor persoane care au constituit depozitul.

5. Plata compensațiilor

Fondul poate mandata (împuternici) una sau mai multe bănci să plătească depozitele garantate.
Plata depozitelor garantate începe în cel mult 7 zile de la data recepționării de la Lichidator a
Listei creanțelor aferente depozitelor garantate, conform art. 20 alin.(1) din Lege. În circumstanțe
excepționale și în cazuri speciale, cu acordul Guvernului, Fondul poate prelungi cu cel mult 30
de zile termenul menționat.
Fondul nu poate invoca limitele de timp menționate pentru a nu garanta depozitul unui deponent
care nu a fost capabil să solicite la timp garanția.
            Notă: Banca față de care s-a inițiat proces de lichidare silită transmite Fondului Lista
creanțelor aferente depozitelor garantate în termen de 5 zile din data indisponibilității
depozitelor.
6. Încasarea compensațiilor
Încasarea compensației se face de către titularii de depozite. Compensarea plății depozitelor
deschise în favoarea unei persoane minore se efectuează către părinții, adoptatorii sau
tutorii/curatorii acestuia.
Plata depozitelor garantate poate fi efectuată și altor persoane în conformitate cu legislația
Republicii Moldova (în baza procurii, certificatului de moștenitor, etc.).
În situația în care mărimea obligației băncii față de deponent este mai mică decât nivelul
plafonului garantat, Fondul va acorda deponentului o compensație egală cu mărimea obligației
băncii.
În cazul în care mărimea obligației este mai mare decât nivelul plafonului garantat, Fondul va
acorda deponentului o compensație egală cu nivelul plafonului de garantare.

7. Informarea deponenților

În situația în care depozitele devin indisponibile, adică nu pot fi restituite de banca față de care s-
au implementat instrumente de rezoluție/s-a inițiat proces de lichidare silită, Fondul publică în
subdiviziunile ei separate și în cel puțin 2 ziare de circulație națională o informație privind plata
depozitului indisponibil, perioada în cursul căreia va avea loc plata, denumirea băncii, după caz,
mandatate să efectueze plata, condițiile și formalitățile necesare obținerii depozitelor garantate.
 Privire generală asupra cadrului de activitate în anii precedent :

Domeniul bancar contemporan trece prin transformări profunde. Digitalizarea,


contextul COVID-19, ritmul în care lucrurile se schimbă în jurul nostru ne provoacă să
fim mai competitivi și să ne adaptăm la noua realitate. Aşteptările clienţilor noştri cresc,
fiind alimentate de experienţa extraordinară pe care o au în viaţa de zi cu zi în era
tehnologiilor informaţionale. Trebuie să răspundem optim nevoilor clienților noştri de a fi
serviţi calitativ, rapid și eficient.

În anul 2021 Banca a urmat programul de schimbare şi strategia de transformare,


lansate în anul 2020, menite să contribuie la materializarea valorilor noastre de bază
„Centrarea pe Client”, „Oamenii cei mai buni”, „Încredere şi Accesibilitate”,
„Excelenţă”. S-a lucrat intens şi s-a reuşit realizarea mai multor proiecte care deja au
schimbat activitatea Băncii, inclusiv: LONE (soluţia pentru procesarea creditelor
persoanelor fizice), EWS (soluţia pentru monitorizarea comportamentului persoanelor
juridice), SGRE (soluţia pentru procesarea semi-automatizată a rapoartelor de evaluare),
DLP (soluţia pentru prevenirea scurgerilor de date), iSign (soluţia pentru semnarea
electronică şi păstrarea documentelor interne). Totodată, au înaintat în cadrul proiectului
primordial de înlocuire a sistemului informaţional al Băncii, pentru anul 2022 fiind
stabilită data de lansare a noului Core-banking.

În anul 2021 BC „Moldindconbank” S.A. a atins rezultate impresionante. Banca şi-


a consolidat poziţiile de piaţă ocupate şi a reuşit majorarea cotei de piaţă pe total credite
până la 20,4% (+2,5 puncte procentuale), inclusiv pe credite acordate persoanelor fizice
până la 26,6% (+3,7 puncte procentuale), înregistrând totodată, cea mai mare creștere a
portofoliului de credite acordate persoanelor fizice (+2,4 miliarde lei) şi a obținut poziția
de lider în creditarea ipotecară (27,6% din piaţă). Activele Băncii s-au majorat cu 15%,
până la 24,4 miliarde lei, consolidând a doua poziţie în sistemul bancar autohton după
mărimea activelor, concomitent îmbunătățindu-se structura (a crescut ponderea
creditelor) și calitatea lor: activele neperformante s-au diminuat cu 286 milioane lei, sau
cu 25,7% mai puțin față de anul precedent. Banca a reuşit să obţină cel mai mare profit
net de până acum în sumă de 716 milioane lei la situația din 31.12.2021, devenind lider la
capitolul profitabilitate .
3. Descrieţi modalitatea gestiunii contului de depozit, începând
cu deschiderea acestora.
Cont de depozit – cont deschis de Bancă pe numele Deponentului, destinat evidenţei
mijloacelor băneşti pe o perioadă determinată sau nedeterminată de timp, cu sau fără
dobândă, în conformitate cu condiţiile în vigoare.
Depozit la termen – sumă de bani înscrisă la soldul contului de depozit deschis la Bancă
pe numele Deponentului, la cererea acestuia, pe un termen determinat, în conformitate cu
Condițiile depozitelor persoanelor fizice în vigoare, care urmează a fi restituită
deponentului în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și în condițiile
prevăzute de clauzele contractului de depozit încheiat între Bancă și Deponent.

Documentele necesare pentru deschiderea contului de depozit. În cazul deschiderii contului de


către deponent personal: actul de identitate al deponentului în original.
În cazul deschiderii contului de către reprezentantul deponentului:
 actul de identitate în original al reprezentantului deponentului;
 copia autentificată notarial a actului de identitate al deponentului;
 procura în original sau copia acesteia autentificată notarial.
În cazul deschiderii contului de către reprezentantul copilului care nu a atins majoratul sau a
persoanelor ocrotite (părinte, adoptator, tutore, autoritate tutelară):
 actul de identitate sau certificatul de naștere al deponentului sau copia autentificată
notarial;
 actul de identitate al reprezentantului deponentului;
 actul autorității de tutelare – după caz;
 copia hotărârii instanței de judecată definitive și irevocabile de instituire a măsurii de
ocrotire
 sub forma curatelei, ocrotirii provizorii sau tutelei.
Modificarea și închiderea conturilor de depozit se efectuează la cerere, cu prezentarea
actului de identitate în original și a contractului de depozit.
Tipuri de depozite
În funcție de criterii specifice, există mai multe tipuri de depozite.
Depozitele pot fi deschise în lei (MDL) și/sau în valută străină (dolari SUA, EUR).
Periodicitatea de plată a dobânzii poate fi lunară sau anuală.
În funcție de regimul ratei dobânzii există:
 depozite cu dobânda flotantă, când Banca își rezervă dreptul de a modifica în mod unilateral
 mărimea ratei dobânzii pe tot parcursul termenului de valabilitate al contractului de depozit,
în dependență de evoluția pieței;
 depozite cu dobânda fixă – Banca nu va modifica rata dobânzii până la expirarea termenului
indicat în contract;
 depozite cu dobânda mixtă – Banca va modifica rata dobânzii doar după expirarea unui
termen stabilit în contractul de depozit, în dependență de evoluția pieței.

Avantajele depozitelor BC „Moldindconbank” S.A.:


1. Obținerea unui card bancar gratuit pentru gestionarea depozitului;
2. Deschiderea și gestionarea gratuită a contului curent;
3. Nu se aplică comisioane pentru constituirea și închiderea depozitului;
4. Suma maximă a depozitului este nelimitată;
5. Gama variată de produse;
6. Siguranța și transparența BC „Moldindconbank” S.A.;
7. Servicii calitative de consultanță.
Metoda de calcul a dobânzii. Dobânda se calculează începând cu ziua următoare zilei
constituirii depozitului, zilnic, până în ziua scadenței termenului depozitului, inclusiv, reieșind
din soldul la zi al depozitului, numărul de zile calendaristice ale anului – 365 sau 366 și rata
dobânzii în vigoare la data calculării dobânzii.

Drepturile și condițiile de modificare a ratei dobânzii. Banca este în drept să modifice în mod
unilateral mărimea ratei dobânzii, în dependență de evoluția pieței. În cazul modificării mărimii
ratei dobânzii la depozit, Banca va informa Deponentul despre aceasta prin plasarea informației
respective la ghișeele sucursalelor și agențiilor sale și pe paginaweb a Băncii, cu cel puțin 15 zile
calendaristice înainte de modificare. La expirarea acestui termen, Banca va aplica rata nouă a
dobânzii la soldul depozitului. Deponentului îi revine obligația de a monitoriza de sine stătător
informația plasată privind modificarea ratei dobânzii. În situația dezacordului cu modificarea
mărimii dobânzii, Deponentul este în drept să ceară rezoluțiunea prezentului contract de depozit
solicitând în scris acest fapt, prezentându-se la subdiviziunea Băncii la care a fost constituit
depozitul. În cazul dat, contractul va fi rezolvit fără achitarea dobânzii calculate și reținerea
dobânzii achitate din suma depozitului .

Condițiile de rezoluțiune a contractului de depozit. Contractul de depozit poate fi rezolvit


înainte de scadența termenului conform prevederilor contractului și a legislației în vigoare. În
cazul rezoluțiunii contractului la solicitarea Deponentului, Banca va restitui anticipat mijloacele
bănești depuse la depozit în termen de până la 10 zile calendaristice din data depunerii de către
Deponent a Cererii de rezoluțiune a contractului de depozit la termen.
În cazul rezoluțiunii contractului de depozit, inclusiv din cauza retragerii anticipate a sumei
integrale/parțiale a depozitului, Banca restituie Deponentului mijloacele bănești depuse la
depozit fără plata dobânzii calculate, iar suma dobânzii deja achitate Deponentului până la
rezoluțiunea contractului de depozit se va reține din suma depozitului, ce urmează a fi restituită
Deponentului în legătură cu rezoluțiunea contractului de depozit (dacă condițiile depozitului nu
prevăd altceva). În cazul rezoluțiunii contractului de depozit, la restituirea în numerar a
mijloacelor bănești depuse prin virament, se reține un comision de eliberare a numerarului, în
conformitate cu Tarifele Băncii în vigoare.

Caracteristicile principale ale depozitelor BC „Moldindconbank” S.A.


Depozitul „MAJOR” permite plasarea mijloacelor bănești pe termene de 3, 6 sau 12 luni în
MDL și pe termene de 6 și 12 luni în USD/EUR, cu stabilirea regimului fix al dobânzii pe tot
termenul depozitelor. Acest tip de depozit are posibilitatea retragerii parțiale în limita a 5% din
suma depusă, dar nu mai mult de 10 000 MDL (1 000 dolari SUA, EUR) pe lună, respectând un
interval de 1 lună de la retragerea precedentă și cu condiția păstrării soldului minim obligatoriu
în cont. Dobânda se plătește lunar la contul de card sau contul curent.
Depozitul „ALLEGRO” reprezintă un depozit pe termen de 12 luni în MDL, USD și EUR,
cu stabilirea regimului mixt al dobânzii – fixă primele 6 luni. Acest tip de depozit are
posibilitatea retragerii parțiale în limita a 10% din suma depusă, dar nu mai mult de 10 000 MDL
(1 000 dolari SUA, EUR) pe lună, respectând un interval de 1 lună de la retragerea precedentă și
cu condiția păstrării soldului minim obligatoriu în cont. Dobânda se plătește lunar la contul de
card sau contul curent.
Depozitul „SIMFONIA” permite plasarea mijloacelor bănești pe termene de 3, 6 luni în
MDL și 36 luni în MDL/USD/EUR, cu stabilirea regimului mixt al dobânzii – fixă primele 6
luni. Suplimentar, produsul respectiv oferă posibilitatea retragerii parțiale în limita a 10% din
suma depusă, dar nu mai mult de 10 000 MDL pe lună. Pentru depozitele pe termen de 36 luni
retragerea parțială este posibilă doar după expirarea primelor 24 luni ale termenului depozitului,
dar nu mai mult de 10 000 MDL (1 000 dolari SUA, EUR) pe lună, respectând un interval de 1
lună de la retragerea precedentă și cu condiția păstrării soldului minim obligatoriu în cont.
Dobânda se plătește lunar la contul de card sau la contul de economii de unde poate fi primită în
numerar la ghișeu.
Depozitul „GRANDIOSO” reprezintă un depozit pe termen de 60 luni în MDL, USD și
EUR, care oferă posibilitatea de rezoluțiune a contractului de depozit cu plata parțială a dobânzii
calculate, în dependență de momentul rezoluțiunii. Astfel, în cazul rezoluțiunii contractului de
depozit în perioada: ˗ primelor 12 luni de la data constituirii depozitului, dobânda nu se achită; ˗
după 12 luni până la 24 luni, se achită 50% din dobânda calculată; ˗ după 24 luni până la 36 luni,
se achită 60% din dobânda calculată; ˗ după 36 luni până la 48 luni, se achită 70% din dobânda
calculată; ˗ după 48 luni până la 60 luni, se achită 80% din dobânda calculată. La retragerea
depozitului după expirarea termenului acestuia se achită 100%. De asemenea, condițiile oferă
posibilitatea de completare a depozitului în primele 30 luni ale termenului contractului de
depozit și retragerea parțială după 30 luni de la data depozitului, în limita a 20% din suma
depusă, dar nu mai mult de 10 000 MDL (1 000 USD, EUR) pe lună, respectând un interval de 1
lună de la retragerea precedentă și cu condiția păstrării soldului minim obligatoriu în cont.
Depozitul „TANGO” prevede posibilitatea retragerii în total până la 30% din suma depusă
inițial și din suma completărilor ulterioare, cu condiția păstrării soldului minim obligatoriu și nu
mai mult de 10 000 MDL (1 000 dolari SUA, EUR) pe lună, respectând un termen de 1 lună de
la retragerea precedentă. Această sumă poate fi retrasă integral sau în mai multe trageri. De
asemenea, depozitul prevede posibilitatea completării nelimitate cu orice sumă pe tot parcursul
termenului. Dobânda se plătește prin una din următoarele modalități: la contul de card, la contul
de economii sau se capitalizează la contul de depozit. Depozitul „Tango” poate fi deschis pe
diverse termene de la 3 până la 36 luni. Pentru termenul de 3 luni se acceptă doar depozite în
MDL. După expirare, termenul depozitului se prelungește automat pe același termen, conform
Condițiilor depozitelor persoanelor fizice în vigoare la data prelungirii.
Depozitul „JAZZ” se deschide pe un termen de 25 luni și permite retragerea parţială din
depozit după 1 lună și cu condiția păstrării soldului minim obligatoriu în cont.. Depozitul se
deschide în MDL şi prevede posibilitatea completării nelimitate cu orice sumă pe tot parcursul
termenului. Dobânda se plăteşte lunar prin una din modalităţile solicitate de către Deponent: la
contul de card, la contul curent, în numerar sau se transferă la contul de depozit (capitalizare)
conform condiţiilor de completare.
Depozitul „PENTRU COPII până la majorat” reprezintă un depozit la termen, care se
deschide pe numele copilului, vârsta căruia n-a atins majoratul (18 ani). Termenul depozitului
reprezintă perioada de timp finisată cu ziua atingerii majoratului copilului, minimum 25 luni.
Dreptul de a rezolvi contractul de depozit aparține reprezentantului copilului, iar dreptul de a
beneficia de depozit după expirarea termenului acestuia – copilului, pe numele căruia a fost
constituit depozitul. Dobânda se capitalizează anual și se plătește la expirarea termenului
depozitului, împreună cu soldul depozitului. Depozitul poate fi constituit în MDL și/sau dolari
SUA și/sau EUR și prevede posibilitatea completării cu orice sumă pe tot parcursul termenului,
cu excepția ultimelor 2 luni. În cazul rezoluțiunii contractului de depozit după expirarea primelor
12 luni, Banca restituie Deponentului mijloacele bănești depuse la depozit cu achitarea a 50%
din dobânda calculată.
Depozitul „DE ECONOMII” este destinat evidenței operațiunilor de înregistrare și
retragere a dobânzii aferente depozitelor la termen, de înregistrare și retragere a soldului
depozitelor la termen expirate, și altor depuneri și retrageri a mijloacelor bănești, cu sau fără
stabilirea sumei inițiale minime, cu sau fără dobândă. Contul poate fi deschis în MDL și/sau
dolari SUA și/sau EUR. Depozitele se garantează în conformitate cu Legea nr. 575 din
26.12.2003 privind garantarea depozitelor în sistemul bancar.

4. Determinam interdependența depozitelor cu lichiditate.


Ce metode de minimizare riscului de lichiditate sunt
utilizate în cadrul băncii.

Băncile sunt obligate să asigure un echilibru între criteriile legate de profitabilitate, lichiditate şi
risc. Necesitatea de a avea lichiditate, şi de a asigura în acelaşi timp, câştiguri sigure, obligă
băncile să menţină o parte a fondurilor lor sub forma unor plasamente care îndeplinesc condiţiile
referitoare la lichiditate şi securitate, chiar dacă rata dobânzii aferentă acestora este mai mică.

În sensul prezentului regulament se utilizează următoarele noţiuni principale:


1. Lichiditatea este capacitatea băncii  de a plasa în active şi de a asigura în orice moment
onorarea la scadenţă a obligaţiunilor sale de pată.
2. Principiul I al lichidităţii prevede, ca suma activelor băncii cu termenul de rambursare
mai mult de 2 ani să nu depăşească suma resurselor ei financiare.
3. Principiul II al lichidităţii prevede, ca lichiditatea curentă a unei bănci, exprimată ca
coeficient al activelor lichide la activele totale, nu trebuie să fie mai mică decât rata procentuală
stabilită de prezentul Regulament.
31. Principiul III al lichidităţii prevede ca lichiditatea pe benzi de scadenţă până la o lună;
1-3 luni; 3-6 luni; 6-12 luni şi peste 12 luni, exprimată ca raport între lichiditatea efectivă
ajustată şi lichiditatea necesară pe fiecare bandă de scadenţă, nu trebuie să fie mai mică decât
coeficientul stabilit de prezentul regulament.
[Pct.31 modificat prin Hot.BNM nr.142 din 14.05.2019, în vigoare 01.07.2019]
[Pct.31 introdus prin Hot.BNM nr.130 din 10.12.2015, în vigoare 30.06.2016]
 
4. Termenul rămas până la rambursarea creditului – perioada de timp rămasă până la data
finală a scadenţei creditului sau tranşei acestuia, calculată începând cu data gestionară.
[Pct.4 completat prin Hot.BNM nr.130 din 10.12.2015, în vigoare 30.06.2016]
 
5. Termenul rămas până la rambursarea unui depozit – perioada de timp rămasă până la
data finală a scadenţei depozitului sau a unei părţi a acestuia, calculată începând cu data
gestionară.
[Pct.5 completat prin Hot.BNM nr.130 din 10.12.2015, în vigoare 30.06.2016]
 
6. Depozitul de economii al persoanei fizice reprezintă un tip al conturilor la vedere şi la
termen plasat pentru economia mijloacelor băneşti în anumite scopuri, ce se plăteşte la cerere sau
în conformitate cu scadenţa lui.
[Pct.6 modificat prin Hot.BNM nr.142 din 14.05.2019, în vigoare 24.06.2019]
 
7. Valori mobiliare lichide reprezintă valorile mobiliare de stat emise de Ministerul
Finanţelor al Republicii Moldova şi valorile mobiliare emise de către Banca Naţională a
Moldovei, care nu sunt grevate cu sarcini şi sunt libere de interdicţii.
8. Mijloacele interbancare nete curente reprezintă diferenţa dintre suma creditelor acordate
altor bănci şi a mijloacelor băneşti datorate de bănci cu termenul rămas până la rambursare de 1
lună şi mai puţin şi suma împrumuturilor şi a mijloacelor băneşti datorate băncilor cu termenul
rămas până la rambursare de 1 lună şi mai puţin.
9. Ţările din categoria A reprezintă statele membre ale Uniunii Europene şi ţările care sunt
membre depline ale Organizaţiei de Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE); în cazul în
care o ţară din această categorie îşi reeşalonează datoria publică externă, ţara respectivă este
exclusă din categoria A pe o perioadă de 5 ani.
[Pct.9 introdus prin Hot.BNM nr.130 din 10.12.2015, în vigoare 30.06.2016]
 
10. Excedent de lichiditate reprezintă diferenţa pozitivă dintre lichiditatea efectivă ajustată
şi lichiditatea necesară, cu excepţia primei benzi de scadenţă care reprezintă diferenţa pozitivă
dintre lichiditatea efectivă şi lichiditatea necesară.
[Pct.10 în redacţia Hot.BNM nr.142 din 14.05.2019, în vigoare 01.07.2019]
[Pct.10 introdus prin Hot.BNM nr.130 din 10.12.2015, în vigoare 30.06.2016]
 
11. Deficit de rezerve reprezintă suma insuficientă determinată în conformitate cu
reglementările Băncii Naţionale a Moldovei privind regimul rezervelor obligatorii.
[Pct.11 introdus prin Hot.BNM nr.130 din 10.12.2015, în vigoare 30.06.2016]
 
12. Risc mare de lichiditate reprezintă riscul de lichiditate al unei bănci în raport cu o
persoană sau cu un grup de persoane aflate în legătură, a cărei obligaţiuni/datorii reprezintă cel
puţin 10% din valoarea datoriilor, altele decât împrumuturile şi angajamentele de creditare.
[Pct.12 introdus prin Hot.BNM nr.130 din 10.12.2015, în vigoare 30.06.2016]
 
13. Grup de persoane aflate în legătură reprezintă două sau mai multe persoane fizice şi/sau
juridice:
a) care constituie, dacă nu se dovedeşte altfel, un singur risc de lichiditate, deoarece una
dintre persoane deţine, direct sau indirect, controlul asupra celeilalte ori celorlalte persoane;
b) între care nu există o relaţie de control, dar care trebuie să fie considerate ca
reprezentând un singur risc de lichiditate, deoarece între ele există asemenea legături încât
retragerea de către una dintre persoane a unui depozit, închiderea unui cont curent şi/sau
utilizarea unui angajament de creditare primit de la bancă poate genera din partea celorlalte
persoane retragerea depozitelor, închiderea conturilor curente şi/sau utilizarea angajamentelor de
creditare primite de la bancă.
[Pct.13 introdus prin Hot.BNM nr.130 din 10.12.2015, în vigoare 30.06.2016]
 
14. Sume aferente instrumentelor financiare derivate - valorile instrumentelor financiare
derivate reflectate în bilanţ şi la conturile condiţionale şi sumele ce urmează a fi încasate/plătite
în cadrul operaţiunilor cu instrumente derivate.
[Pct.14 introdus prin Hot.BNM nr.130 din 10.12.2015, în vigoare 30.06.2016]
[Cap.II modificat prin Hot.BNM nr.265 din 17.12.2009, în vigoare 19.02.2010]

In ultimii ani, băncile din Republica Moldova au continuat să acumuleze resurse financiare în
formă de depozite. Depozitele reprezintă principala sursă de finanțare, având și un cost relativ
ieftin. Obținerea mai multor depozite, ar trebui să permită băncilor să ofere și mai multe
împrumuturi pentru sectorul real al economiei naționale.
Cu toate acestea, în spațiul public, tot mai des se discută despre faptul că sursele acumulate
rămân neutilizate și nu sunt investite în economia reală. Mai mult decât atât, există percepția că
băncile ar prefera să utilizeze acest exces de lichiditate pentru a finanța sectorul public în
defavoare celui privat, în mod special în condiții de pandemie, când necesitățile de finanțare ale
statului au crescut considerabil i.e. soldul valorilor mobiliare de stat emise pe piața primară a
crescut cu 6 mlrd. lei timp de un an.

Sistemul bancar local creditează moderat atât sectorul privat cât și guvernul. Respectiv,
băncile din Republica Moldova dețin un surplus de lichiditate care le permite să finanțeze atât
sectorul public cât și cel privat. Fenomenul de creditare moderată a sectorului real este
determinat inclusiv de lipsa cererilor de credite solide și nu doar de preferința sistemului bancar
de a finanța sectorul public, în special în condițiile în care câștigul comercial rămâne a fi mai
solid în creditarea sectorului real decât celui public.
Totodată, lichiditatea excesivă pare a fi tipică pentru majoritatea sistemelor bancare din
regiune. Considerând rentabilitatea capitalului relativ atractiv, status quo-ul actual va rămâne în
continuare unul confortabil pentru sistemul bancar local. Totuși, BNM în colaborare cu ODIMM
și alte instituții de stat s-ar putea inspira de la alte bănci centrale din regiune pentru a impulsiona
atât creditarea sectorului real, cât și celui public.
IPRE recomandă următoarele:
1. Micșorarea normelor rezervelor obligatorii acompaniate de alte măsuri. Reducerea normelor
cu siguranță că alimentează sistemul bancar cu lichidități. Însă, mai multă lichiditate în sistem nu
neapărat duce la creditarea sectorului real sau public. Spre exemplu, lichiditatea excesivă în zona
Euro depășește 30% din PIB, iar cea din Polonia și Ungaria e peste 7% din PIB ceea ce reflectă
că sistemele bancare au nevoie de instrumente adiționale pentru a direcționa acele lichidități spre
sectorul real sau public.
2. Promovarea mai activă a Fondului de Garantare a Creditelor (FGC) de la ODIMM. BNM a
recunoscut garanțiile emise de FGC în calitate de diminuator de risc anul trecut. Aceasta a întărit
atractivitatea produselor de garantare. În plus, ODIMM a majorat recent coeficientul de
multiplicare de la 3 la 6 ceea ce a dus la capacitatea de garantare la 1 miliard lei comparativ cu
garanțiile active în valoare de 170 milioane. Utilizarea mai activă a acestor instrumente de
garantare ar diminua reticența băncilor de a credita sectorul real atunci când ratele creditelor
neperformante rămân a fi înalte.
3. Instituirea unui minim al raportului dintre creditele acordate sectorului privat și depozite.
Acest indicator ar putea fi stabilit la o valoare de 70%, spre exemplu, iar băncile care nu
îndeplinesc acest criteriu ar putea fi penalizate printr-o rată de remunerare negativă a rezervelor
obligatorii.
4. Mărirea remunerării rezervelor obligatorii, cu 2 p.p. spre exemplu, pentru băncile a căror
creștere a creditelor acordate în termeni reali se află într-un interval stabilit.
5. Operațiuni repo dedicate pe termen mai lung la o rată fixă. La moment, operațiunile repo au o
dobândă fixă de rata de bază plus o marjă de 0.25 p.p. pe un termen de 14 zile. Conform
regulamentului BNM, banca centrală poate efectua operațiuni de refinanțare pe termen mai lung
la o rată fixă în situații excepționale. Considerând pandemia o situație excepțională, BNM ar
putea lansa repo-uri de la 3 până la 36 luni la o rată fixă cu condiția că lichiditatea oferită
reprezintă maximum 50% din resursele adiționale ale băncii direcționate ori către sectorul privat
ori VMS-uri cu o maturitate mai mare de 3 ani.
6. Introducerea unei linii de refinanțare a creditelor bancare. BNM ar putea accepta prin
intermediul băncilor comerciale bilete la ordin (promissory notes) emise de către agenți
economici. Astfel s-ar putea realiza refinanțarea unor credite bancare care îndeplinesc anumite
criterii stabilite de către banca centrală.
7. Cumpărări definitive de VMS pe piața secundară. Regulamentul BNM permite astfel de
tranzacții la moment. Spre exemplu, BNM ar putea organiza licitații de VMS-uri cu maturitate
mai mare de 3 ani. Astfel, banca centrală ar putea încuraja băncile comerciale să-și direcționeze
o parte din lichidități spre VMS-uri cu maturitate înaltă și să aibă siguranța că ar putea lichida
poziția prin intermediul BNM.
 
Concluzie si propuneri
Moldindconbank este a doua bancă după mărimea portofoliului de credite din sistemul bancar
al Republicii Moldova atingând cifra de peste 10,3 miliarde de lei, pe când după creşterea
volumului de credite acordate economiei naţionale, în primele 10 luni ale anului 2015, Banca s-a
plasat pe primul loc revenind-ui practic 50% din creşterea creditelor per total pe sistem.
Moldindconbank este practic şi cel mai mare creditor al statului având în prezent investite
peste 850 milioane de lei în valori mobiliare de stat emise de Guvernul Republicii Moldova.
De asemenea putem menţiona că calitatea activelor Moldindconbank este una foarte bună și
aceasta ne-o demonstrează cota creditelor neperformante în totalul portofoliului de credite al
băncii care constituie  7,78%, pe când media pe sistem depășește 9,8%.
În prezent, Moldindconbank are cea mai mare reţea de subdiviziuni din Republica
Moldova fiind prezentă în toate raioanele ţării. Toate sucursalele Moldindconbank oferă o
gamă completă de servicii financiare tuturor categoriilor de clienţi: persoane fizice, persoane
juridice şi instituţii financiare.
Relaţiile de colaborare cu organizaţiile financiare internaţionale, precum şi cu băncile de talie
mondială, demonstrează profesionalismul echipei dar şi reputaţia înaltă pe care o are
Moldindconbank pe piaţa internaţională.
Datorită strategiei de dezvoltare bine definite, dar şi echipei de profesionişti care activează
în bancă, Moldindconbank a obţinut numeroase titluri care certifică calitatea serviciilor oferite şi
anume:
 „Cea mai inovativă bancă din Moldova” (Revista "Global Banking & Finance Review", 2016)
 „Transfer P2P - Cel mai bun produs bancar din Moldova” (Revista "Global Banking &
Finance Review", 2016)
 „Cea mai inovativă bancă din Moldova” (Revista "Global Finance", 2015, 2019)
 „Cea mai bună bancă din Moldova” (Revista "Global Finance", 2006, 2014, 2015)
CRONOLOGIA
2022
26.02.2022 - Moldindconbank donează 1 000 000 de lei pentru refugiații din Ucraina
21.03.2022 - Moldindconbank, alături de refugiații din Ucraina: peste 950 000 de lei au fost
colectați suplimentar în contul pentru donații
05.04.2022 - Moldindconbank Brings Apple Pay to Customers
22.04.2022 - Moldindconbank, alături de refugiații ucraineni – a contribuit la colectarea a peste 2
162 000 de lei
03.05.2022  - Banker to Be – Creştem viitorii profesionişti!
22.06.2022 - Solicită credit online de la Moldindconbank – rapid, comod și avantajos
2021
04.02.2021 - Moldindconbank desemnată “Brandul anului 2020” la categoria Bănci /
Asigurări / Finanțe
23.04.2021 - Moldindconbank a devenit eligibilă în cadrul proiectului „Livada Moldovei”
23.08.2021 - Moldindconbank a donat 20 000 de lei pentru tratamentul unui copil diagnosticat cu
cancer
13.09.2021 - Sberbank by Phone – un nou serviciu disponibil pentru clienții Moldindconbank!
15.10.2021 - Moldindconbank a deschis un Centru modern pentru clienți corporative
18.10.2021 - Moldindconbank lansează serviciul transfer de bani de pe card pe cont prin
intermediul Mobile și Web Banking
16.11.2021 - Primul card Platinum din Moldova pentru femei – PudraCard
09.12.2021 - Doverie United Holding și-a majorat cota deținută în Moldindconbank până la
78,21%
16.12.2021 - The Banker: Moldindconbank is the leader in operational efficiency in Moldova

S-ar putea să vă placă și