Sunteți pe pagina 1din 9

TESTUL NR.

15 ( tot pentru luna mai - 2022)

EVALUARE NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI a VIII-a

Anul şcolar 2021 – 2022

Matematică

prof. BURDUSEL Gheorghe

 Toate subiectele sunt obligatorii.


 Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.

1
SUBIECTUL I
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 de puncte)

5p 1. Rezultatul calculului: (20220 + ) : 12022 este:


a) 2026 ;
b) 5 ;
c) 1 ;
d) 17 .
5p 2.Probabilitatea de a extrage un număr natural pătrat perfect din mulțimea numerelor naturale de două
cifre este:

a) ;

b) ;

c) ;
d) 0,2 .
5p 3. Dacă a + b = 12 și b + c = 13 atunci 3a + 5b + 2c este:
a) 62;
b) 96;
c) 25;
d) 63.
5p 4. Media geometică a două numere este 3 iar unul din numrere este 2 . Celălalt numărul este :

a) 6 ;
b) 4 ;
c) 2 ;
d) 3 .

5p
5. Dacă A = {x ∊ Z | } , atunci A este:

a) ;
b) ;
c) ;
d) .
5p 6. Dacă numărul x este un număr întreg negativ, atunci numărul ―x este număr întreg:
a) pozitiv ;
b) negativ.

2
SUBIECTUL AL II-lea
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 de puncte)
5p 1. Se dau punctele A,B,C și D coliniare și în această ordine. Dacă AB = 12,8 cm , AD = 50 cm iar
C este mijlocul lui AD , atunci segmentul BC va avea lungimea de :

A B C D
a) 12,5 cm;
b) 37,8 cm;
c) 12,2 cm ;
d) 25 cm .
5p 2. În △ABC , avem DE || BC , unde D∊ ( AB) și E ∊ (AC) . Dacă AB =16 cm, BD = 6 cm și EC =9 cm
atunci AE va fi de : A
a) 15 cm;
b) 8 cm;
c) 10 cm ; D E
d) 12 cm .
B C
5p 3. În paralelogramul ABCD, avem AB = 5 cm, AC = 13 cm și AD = 12 cm.
Aria paralelogramului va fi de : B C
a) 30 cm ; 2

b) 60 cm2
c) 64 cm2; A D
d) 56 cm2 .
5p 4.Dacă△ ABC este dreptunghic în A, cu AC = 10 cm, și m( C) = 600, iar △ BCD este echilateral, atunci
aria figurii ABDC este egală cu: D

a) 150 cm2; C
b) 200 cm2;
c) 150 cm2;
d) 200 cm2. A B
5p 5.Se dă cercul C (O; r). Dacă distanța de la O la coarda AB este OM = 2 cm și AB = 4 cm, atunci
lungimea cercului va fi de : A

a) 14 cm ; O. M
b) 16 cm ;
c) 12 cm ;
d) 8 cm. B

5p 6. Dacă ABCDA`B`C`D`este un cub și M este mijlocul lui A`D` atunci măsura unghiului făcut de
3
planul (MBC) cu planul (ACD) este de :
D` C`
a) 900; M
b) 450 ; A` B`
c) 300 ;
d) 600. D C

A B

SUBIECTUL AL III-lea
Scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)

5p 1. Dacă elevii unei clase se așază câte doi în bancă , rămân 6 elevi în picioare; iar dacă se așază câte
trei în bancă rămân trei bănci goale și una ocupată de doi elevi.
( 2p) a) Pot fi în clasă 33 de elevi?Justificați răspunsul.

(3p) b) Câte bănci și câți elevi sunt în clasă?

2.Se dă expresia E(x) = +( x― ( x+ ― (⦡)x∊R


5p (3p) a) Adusă la forma cea mai simplă E(x) = (x +1)⋅ (x―1)

4
(2p) b) Arătați că suma S = E(1) + E(2) + E(3) + E(4) + E(5) este divizibilă cu 10.

5p 3. Fie funcţia f : R ⇾ R, f(x) = a x + 3a ―2 , x ∈ R


(2p) a) Determinați a ∈ R , știind că P (1 ; 6 ) aparține graficului funcției f.

(3p) b) Pentru a = 2, reprezentaţi grafic funcţia f în sistemul de axe ortogonale xOy. y

O x

5p 4). În △ABC, mediana BM ⊥ BC, M ∊ AC.Dacă AB =2⋅ BC și BC = 6 cm.


(3p) a) Aflați lungimea medianei BM . A

B C

5
(2p) b) Aflați aria △ABM.

5p 5). Într-un triunghi ABC cu m(<ACB) ═90˚, cunoaștem AC═8cm și tg(<ABC) = . Să se afle‫׃‬
(3p) a) CB și sin(<CAB ;

(2p) b)Aflați distanta de la M – mijlocul lui AC la AB.

5p 6). Se dă piramida triunghiulară regulată VABC cu AB = 6 cm și înălțimea VO = 2 cm, unde O este


centrul cercului circumscris bazei ABC.
(2p) a) Arătați că piramida este tetraedru regulat;

6
(3p) b) Dacă P este mijlocul înălțimii VO aflați distanța de la P la planul (VBC).

Testul nr. 15
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
 Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a punctajului total acordat pentru lucrare.
SUBIECTUL I și SUBIECTUL al II-lea
 Se punctează doar rezultatul, astfel: pentru fiecare răspuns se acordă fie cinci puncte, fie zero puncte.
 Nu se acordă punctaje intermediare.
SUBIECTUL al III-lea
 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele punctajului indicat în barem.
SUBIECTUL I - Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. ( 30 puncte)
1. b 5p
2. c 5p
3. a 5p
4. d 5p
5. d 5p
6. a 5p
SUBIECTUL al II- lea - Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. ( 30 puncte)
1. c 5p
2. a 5p
3. b 5p
4. a 5p
5. c 5p
6. b 5p

SUBIECTUL al III- lea - Scrieți rezolvări complete. ( 30 puncte)

1. a) Dacă se așează câte doi în bancă atunci nr. elevilor din bănci este par 1p
1p
Nr. par + 6 elevi din picioare = nr par, deci nu pot fi 33 de elevi , 33 fiind nr. impar.
b) Notăm cu x = nr. bănci și y = nr. elevi . Avem 2x + 6 = y și 3(x − 4) +2 = y 1p

7
Sau 2x + 6 = 3x – 12 + 2 ⇒ 6 +12−2 = 3x – 2x ⇒ x = 16 bănci. 1p
y = 2∙16 + 6 = 38 elevi 1p
2. a) E(x) = x2 + 2 x + 2 + 2x2 ― 3 ―2 x ― 2x2 2p
E(x) = x2 ― 1 = (x +1)(x―1) 1p

b) E(1) = 0 , E(2) = 3 , E(3) = 8 , E(4 )= 15 , E(5) = 24 . 1p


S = E (1) + E(2) + E(3) + E(4) + E(5) = 0 + 3 + 8 +15 + 24 = 50 și 10 | 50 ⇒ S ⁝ 10 . 1p
3. a) P(1;6 ) ∊ Gf ⇒ f(1) = 6 sau a⋅1 + 3a ―2 = 6
1p
a +3a = 8 ⇒ 4a = 8 ⇒ a = 2.
1p

b) f(x) = 2x + 4 Dacă x = 0 ⇒ f (0) = 0 + 4 = 4 ⇒ A (0; 4) ∈ Gf y


(sau altă valoare dată lui x) A(0;4) 1p
Dacă x = ―2 ⇒ f(―2) = − 4 + 4= 0 ⇒ B(―2 ; 0) ∈ Gf
1p
( sau altă valoare dată lui x) O x
Trasează graficul unind cele două puncte. B(―2;0) 1p

4. a) Fie AP ⊥ BC . În △APC, BM – l.m. ⇒PB = BC = 6 cm. 1p


1p
În △APB dr. AP2 = AB2 ― PB2. ⇒ AP2 = 122 ― 62 ⇒ AP2 =108 ⇒ AP = 6 cm.
1p
Cum BM = l.m. ⇒ BM = 3 cm. A

P B C
1p
b) A△ABC = ⇒ A△ABC = = 18 cm2 1p
BM- mediană ⇒ A△ABM = A△MBC = 18 :2 = 9 cm2 .

5. 1p
a) Avem tg(∢ABC) = ⇒ = ⇒BC = =4 cm
1p
1p
sin∢(CAB) = . În △ABC dr. AB2= BC2 +AC2⇒AB2= (4 )2 + 82= 32 +64 = 96

⇒AB = 4 cm ⇒ sin∢(CAB) = = = . B

8
C M A

b)Fie MN⊥AC , CM = MA = 4 cm. △ANM ∿△ACB (UU) ⇒ 1p


1p
= ⇒ = ⇒MN = ⇒MN = cm.

6. 1p
a) Fie AM ⊥BC⇒ AM = =3 și AO = ⋅3 =2 . În △VOA, dr. VA = VO +AO
2 2 2
1p
⇒ VA2 = (2 )2 +(2 )2 =24+12=36 ⇒ VA = 6 cm, deci VABC este tetraedru regulat.
V

P Q

A O T C
M
B

1p
b) Fie OT⊥VM. Avem VM =3 cm și OM = cm ⇒ OT = = = .
1p
Avem OT⊥VM, VM⊥ BC , OM⊥ BC OT⊥(VBC). Fie PQ ⊥VM.
1p
În △VOT , PQ l.m. ⇒ PQ = = ⋅ = ⇒ d(P.(VBC)) = cm.

S-ar putea să vă placă și