Sunteți pe pagina 1din 7
§ PREMIER ENERGY Agentiel Nafionale pentru Reglementare in Energetic’, MD-2008, or. Chisinau, str. Puskin nr. 52/A anre@anre.md 0503/154097-20221101 Prin prezenta, I.C.S. ,Premier Energy” S.R.L., in temeiul prevederilor pet.6 al Dispozitiei nr.22 din 23.05.2022, aprobata de c&tre Comisia pentru Situatii Exceptionale a Republicii Moldova, solicit Agentiei Nationale pentru Reglementare in Energetic& si ajusteze preturile reglementate pentru furnizarea energiei electrice de ultima optiune si la serviciul universal pentru anul 2022, Calculele corespunzatoare sunt anexate, iar valorile preturilor solicitate sunt determinate in conformitate cu Metodologia de calculare, aprobare si aplicare a preturilor reglementate pentru furnizarea energiei electrice de care fumizorul de ultima optiune si furnizorul serviciului universal, nr.65/2018. La baza acestei solictari se afla pre{urile de procurare a energiel electrice pentru necesitatle Consumatorilor finali. Aceste prefuri, care au la baz contractele de procurare a energie! incheiate cu S.A. ,Energocom’, continua s& inregistreze o tendinfa ascendenta acceleratd Incepand cu a doua jumatate a lunii octombrie curent. Astfel, din cauza deficitului de energie electricé creat ca urmare a insuficientel volumelor de gaze naturale necesare pentru producerea energiel, la mijlocul lunii octombrie a.c. a fost incheiat un acord aditional cu S.A. “Energocom’ care contine surse noi de procurare a energiei la pre{uri majorate. Insa, cu regret ‘sursele noi de energie nu au asigurat toata cantitatea necesara de energie pentru 1.C.S. »Premier Energy” S.R.L. Drept urmare, tn luna octombrie curent s-a format un deficit de energie de cca.12 milioane kWh, pretul caruia este asteptat s& depaseasc’ considerabil preturile prevazute in contractele In vigoare. De asemenea, din luna noiembrie S.A. ,Energocom" a lansat achiziti de energie de pe piata pentru ziua urmatoare din Romania, unde preturile pentru Tos .Premier Energy” SRL fol: +373 22.45 11 22 senviel_cient@premierenergy.md ‘mun. Chigndu, sr. A Doga 4,MO-2026 fax. 43732243 16 78. wn premierenergy.md § PREMIER ENERGY energia tranzactionata in luna octombrie curent se ridio& la 1,05 RON/KWh. Urmare a celor descrise preful mediu anual de procurare a energiei electrice evaluat de LCS. ,Premier Energy” S.R.L. ajunge la nivel de cca.1,86 leikWh, care depageste cu 17% preful similar considerat de Agentie la ultima ajustare a preturiior reglementate de furnizare a energiei electrice. Luand in consideratje evolutia preturilor de procurare, in noile condifii de procurare a enersiei, preful mediu anual de procurare @ energiei pentru anul 2022 se ridicd la nivel de 185,71 bani/kWh, care depaseste pretul mediu respectiv de 188,71 bani/kWh considerat in preturile reglementate de furnizare in vigoare cu 27,00 bani/KWh sau 17,0%. Prevederile pet.6 al Dispozitie CSE nr.22 din 23.05.2022 specific’ c& in cazul majorarii preturilor la energia clectricd procurata pe piata angro de catre furnizorii serviciului universal gi/sau de ultima optiune si operatorii de sistem care va genera un impact mal mare de 5% asupra veniturilor determinate la aprobarea preturiloritarifelor in vigoare, prin derogare de la procedurile stabilite In Legea nr.107/2016 cu privire la energia electric’, Legea nr. 174/2017 cu privire la energetic si Legea nr. 239/2008 cu privire la transparenta In procesul decizional, urmeazé sa fie prezentate cdtre autoritatea de reglementare cererile privind ajustarea preturilor reglementate de furnizare a energie’ electrice cdtre consumatoriifinali. lar conform argumentelor prezentate, preturile la energia electric’ procuraté pe piata angro genereazé un impact ce depaseste pragul prevazut in Dispozitia CSE. Drept urmare, 1.C.S. Premier Energy” S.R.L. solicita Agentiei s8 aprobe urmatoarele preturi de furnizare a energiei electrice: 4, 425,07 bani/kWh pentru energia electricé furnizata la punctele de intrare in retelele electrice de transport, 2. 439,31 bani/kWh pentru energia electrica furnizata la punctele de iesire din retelele electrice de transport, 3. 441,50 bani/kWh pentru consumatort final ale c&ror instalatii sunt racordate la refelele electrice de distributie de inaltd tensiune 35-110 kV, 4, 454,91 bani/kWh pentru consumatorii finali instalatille cérora sunt racordate la retelele electrice de distributie de medie tensiune 6-10 kV gi jor Energy” SAL tel: 4973.22.48 1122 servc_oient@premlerenergy md nu, sr. A. Doge 4,¥0-2024 fax +3732243 16 76 ‘a premiererergy.mnd 5. 488,85 bani/kWh pentru consumatoriifinali ale c&ror instalatii sunt racordate la refelele electrice de distributie de joasd tensiune 0,4 kV. De mentionat c& mentinerea preturilor reglementate in vigoare de furnizare a energiei electrice duce la agravarea situatiei financiare a intreprinderii prin majorarea datorillor comerciale, care duc la blocaje th sectorul energetic al tari Anexé: 1) Acord privind plasarea pe pagina web oficiala a solicitarii 2) Tabelul 1. Calculul preurilor reglementate de furnizare a energiei electrice pentru anul 2022; 3) Tabelul 2. Structura procuréirilor de energie in anul 2022; 4) Tabelul 3. Calculul prefurilor de furnizare solicitate cu aplicare din 1 noiembrie 2022. Cu respect, Galina Porohonciue Administrator Executor: Codreanu Sexgiu ozzastaat {cS Premier Energy” SRL fel: +873 22.43 11 22 serve cient @premerenergy.md mun, Chigindu, st. A. Doga 4,MO-2024 fax: #9782243 16 76. ‘ew premierenergy md § PREMIER ENERGY Tabelul 1. Calculul preturilor reglementate de furnizare a energiei electrice pentru anul 2022 Indicatori Simbol um. 2022 ENERGIE Enorgle furizata - total EFC MWh 3.036.586 inctusv punciele de intrare in refelele de venspert EFCot 0 punctele de iesire din refsele de transport EFCIr 42.553 tensiune nalts (35-110 KV) EFC 58.815 tensiune medie (6-10 KV) EFCmt 889.124 tensiune joasd (0.4 KV) EFC 2.046.004 Prof mediu procurare energie in DAF - mediu PE banifkWh 185,71 Energie procuratd - total EP MWh 3.031.219 inelusv din surse reglementale EPR 568.127 Gin suse nereglementate EPL 2.453.688 dezechilore PB) 9.404 Cost procurare energie (EP rat ei 5.629.356 ‘Tarif do transport a energie! 7 DanlkWh 14,50 Energie vrensportata| eT, MWh 2.982.308 Cost serviciu de transport ost mille 432.435, Tarif de distribute - mediu bani 38,32 ineusiv Tensiune Inaltl (35-110 kV) TOmit 2,19 Tensiune medie (6-10 kV) TOm.mt 15,60 tensiune joasé (0.4 KV) Omit 49,24 Cost serviciu de distribute (esp 3.147.397 GOST PROCURARE ENERGIE, TRANSPORT ae | ees 209.188 Rata de schimb valutar medie anual Leio leldotar 18,9264 Rata do rentabilitate Rr % 3,00 RENTABILITATEA ACTIVITATI DE FURNIZARE. RF ‘ile 73.397 ‘CONSUMURI $I CHELTUIELI DE FURNIZARE: 4. Consumuri privind retribuirea munett CRF rlltel 29.161 indicele prefurilor de consum RM IPC % 23,90 indiele cresteri anuale a salaiuiul pentru a categorie % 14,44 Tes Premier Eneray" SRL tel: 4973 2243 1922 servic_dieni@oremioreneray.md mun. Chisindu, st. A. Doga 4,MO-2024 fax: #3732243 16 76 ‘wav. premierenergy.md § PREMIER ENERGY Indicator ‘Simbol um. 2022 ‘modificarea num@ruiui locurlor de consum NC. % 110 2. Consumuri materiale CME mii ei 956 indicele pretulor de consum SUA HIGP % 8,30 '3. Consumuri privind servicile prestate dete csp. mille 58.876 4, Uzura (amortizarea) activelor UA, ‘mil lei 1.472 6. Alte cheltuell de furnizare ACE 40.010 5.1, Impozite gi taxe it mille 7.906 8.2. Cheltuielaferente fondului de rulment CFR rill 32.104 numa de ile aferente fondulvi de rulment 2 ile 25 aza de calcul rei 7.306.087 rata medie a dobanaii la credte Re % 6,42 acordate in USD 4,20 cordate In MDL. 10.53 TOTAL CONSUMURI SI CHELTUIELI DE FURNIZARE, sr miei 130.475 Devier tartare din anul n- Devn-t mlilel -116.230 ‘CONSUMURILE $1 CHELTUIELILE TOTALE DE FURNIZARE corr mille 7.455.893, \VENITURI DE FURNIZARE VE ‘mil ol 7.528.290 Prof pentru serviciul furniza TF baniikWh 10,54 Prot mediu de furnizare Tro bbanikWh 247,95 inelusv punctele de intrare in refelele de transport TFCot 195,93 punctele de iegie din refelele de transport TCH 210,17 tensiune thal (35-110 KV) TFCmit 212,35 Tensiune medi (6-10 kV) TFCmmt 225,77 tenelune Joasa (0,4 KV) TeGMit 259,40 Persoana responsabila de calcul S. Codreanu 022-431-441 Tes Premier Energy" SRL tele 4973 22.43.11 22 servicl_cient@prenierenesgy.nd mun. Chigindu, sr. A Doge 4, 02026 fax 4973.22.43 18 76 www premicrenergy.md Ye. Tabelul 2. Structura procurarilor de energie in anul 2022 Sursa Procuréx, mah | Pretmedia or anual, banvikWh mil lol Furnizor Central 568.127 392,91 4.891.341 Surse nereglementate 2.463.092 151,76 3.738.030 MGRES (ianuarie-aprii) 788.250 97,89 768.654 Energocom (Sursa 1) 890.989 116,69 1.039.675 Energocom (Sursa 2) 351.487 191.15 534.205 Energocom (Sursa 3) 16.177 204,45 33.074 Energocom (Sursa 4) 96.030 178,10 171.032 Energocom (DAN-RO) 248.707 408,54 1.003.327 Defict oct 2022 11.827 588,54 69.606 Ale 55.176 95,85 52.884 Dezechilibre 9.404 729,19 68.574 TOTAL 3.034.218 185,71 5.629.371 Persoana responsabila de calcul S. Codreanu 022-431-441 Tes Premier Energy" SRL lel: 9373.22.48 11 22 senvoi_clent@premiereneray ma ‘mn. Chigindu, st A. Doga 4, MO-2024 fax: +9732249 16 76 ww premierenergy.md byr-ber-zz0 nueaipog ’s jnoeo ap eygesuodses eueosiog ov'ziy | ss'soy | tersy | ostiyh | le'eer | 20'SzH | wm] wp reonde no seznam ap seyonos urova over uezuany ap sojumeud eorisnly zveeresv's suquiojo-ayenvey oy eu0 2e;H6 wee eweeevers aquioyso avenue] navad emote HOA s6'L¥e ov'esz use SeUe LVOre e6'S6L 2Z0z nue NUE aeIn2]e9 arez}UIN) ep UMed os'zoz -aqenuey uy azezjiny ap npat rene za'zse ers uuquioj20-ayenuey uy anurigo EMUaA 46'080°60S ZO'6LE Lee is'669'eSt Le'798'0b 00'00z"2 00'0 ‘Suquuad9p - aUquiaIoN ee'soseesz se'seevle zever see 97964 is'zse'se 00'0 ‘ayiquiowo — auenuel ge'sesoco'e tr'veo'sro'z os'yzi'6ae ‘ve'vee'es: is'zss7r oo'o uM ezquny aj60u3 WwioL ar uN u rae) | aworenuy | urn 7ove2pp 220z oLquisiou | up azeoyde no ayeyo4}os aseziUsNy ap sojNjasd jnyndpeD “E IMFEqEL. ADUANS UaINaad ®S

S-ar putea să vă placă și