Sunteți pe pagina 1din 26

_____ nr.

____

__ _________ 2022

Deputat în Parlamentul
Republicii Moldova

Biroul Permanent al
Parlamentului Republicii Moldova

În temeiul art.73 din Constituția Republicii Moldova și art.47 din


Regulamentul Parlamentului, se înaintează spre examinare Parlamentului,
cu titlu de inițiativa legislativă, proiectul de lege pentru modificarea unor
acte normative.

Anexă: Proiectul de lege


Nota informativă

Deputat în Parlament:

Republica Moldova, MD-2004, Chişinău info@parlament.md


Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 105 www.parlament.md
Proiect EU

LEGE
pentru modificarea unor acte legislative

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. I. Legea nr. 278 din 14 decembrie 2007 privind controlul tutunului
(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 185-189,  art. nr.
449) se modifică după cum urmează:

1. În întreg textul sintagma ”Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”


se substituie cu sintagma ”Ministerul Sănătății”, iar înainte de textul "plasarea pe piață"
se completează cu textul "importul și" la cazul gramatical respectiv.
2. La articolul 2:
Se completează cu următoarele noțiuni:
tutun de pipă – tutun care poate fi consumat prin intermediul unui proces de
combustie şi destinat exclusiv pentru a fi utilizat într-o pipă;
nicotină – alcaloizi nicotinici;
gudron − condensatul anhidru brut de fum, care nu conţine nicotină;
toxicitate – gradul în care o substanţă poate determina efecte nocive asupra
organismului uman, inclusiv efecte care apar în timp, de obicei prin consumul sau
expunerea în mod repetat sau continuu;
produs conex nou – produs conex plasat pe piaţa Republicii Moldova pentru prima
dată după 1 ianuarie 2016;
tutun încălzit – produs din tutun care nu arde, fiind destinat exclusiv încălzirii
pentru a genera aerosol sau vapori ce conțin nicotină, gudron și monoxid de carbon, fără
arderea amestecului de tutun;
în noțiunea „țigaretă electronică”, cuvintele „ce conțin” se substituie cu cuvintele
”cu sau fără”, după cuvântul ”folosință” se adaugă cuvintele ”cu sau fără nicotină”, în
continuare conform textului.
unitate ce comercializează cu amănuntul - orice punct de vânzare prin care
produsele din tutun sau cele conexe, dispozitivele și accesoriile de utilizare, reîncărcare
sau încălzire a produselor din tutun sau a produselor conexe   sunt plasate pe piață,
inclusiv de către o persoană fizică.

2
livrare supravegheată - tehnica de a permite ieșirea de pe teritoriu, tranzitarea
teritoriului sau intrarea pe teritoriul aparținând unuia sau mai multor state a unor
transporturi ilicite sau suspecte, cu știința și sub supravegherea autorităților competente
ale statelor respective, în vederea investigării unei infracțiuni și identificării persoanelor
implicate în săvârșirea infracțiunii;
comerț ilicit - orice practică sau conduită interzisă prin lege care se referă la
producere, expediere, primire, deținere, distribuire, vânzare sau achiziționare, inclusiv
orice practică sau conduită menită să înlesnească o astfel de activitate;
autorizație – permisiunea acordată de către o autoritate competentă în urma
prezentării către aceasta a cererii și a altor documente necesare;
lanțul de aprovizionare - fabricarea produselor din tutun și a echipamentelor de
fabricație, precum și importul sau exportul produselor din tutun și echipamentelor de
fabricație și poate fi extins, dacă este cazul, pentru a include una sau mai multe dintre
activitățile de mai jos:
(a) cultivarea tutunului, cu excepția cultivatorilor, fermierilor și producătorilor
tradiționali pe scară mică;
(b) transportul cantităților comerciale de produse din tutun sau echipamentelor de
fabricație; și
(c) comerțul cu ridicata, depozitarea sau distribuirea tutunului și a produselor din
tutun sau a utilajelor de fabricație și orice parte a acestora;
localizare și urmărire - monitorizarea sistematică și recrearea de către autoritățile
competente sau de către orice altă persoană care acționează în numele acestora a rutei
sau a circulației produselor din tutun de-a lungul lanțului de aprovizionare;
obligație de diligență - procesul de documentare sau investigare a unei companii
înainte de efectuarea unei tranzacții, achiziții a produselor din tutun, produselor conexe,
utilajelor de fabricație a produselor din tutun și celor conexe;.
utilaje de fabricare și orice parte a acestora – instalațiile concepute sau adaptate
pentru a fi utilizate exclusiv la fabricarea produselor din tutun și care fac parte
integrantă din procesul de prelucrare/fabricare.

3. Legea se completează cu articolul 101 cu următorul conținut:


Articolul 101. Drepturile şi obligaţiile la importarea produselor din tutun și
produselor conexe:
(1) Agenții economici care importă tutun nefermentat și/sau tutun fermentat,
produse din tutun și/sau produse conexe au dreptul:
a) să desfăşoare activitatea de import a produselor din tutun și a produselor conexe;

3
b) să-şi stabilească independent sortimentul, mărcile comerciale, volumul şi
cantitatea producției pentru import, preţul şi piaţa a produselor din tutun şi a produselor
conexe conform prevederilor legislației;
(2) Agenții economici care doresc să comercializeze tutun nefermentat sau tutun
fermentat, produse din tutun și produse conexe provenite din operaţiuni proprii de
import, din achiziţii sau din producţia internă proprie:
a) pot desfăşura această activitate numai în baza autorizației sanitare. Procedura de
autorizare sanitară se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2009
privind supravegherea de stat a sănătăţii publice şi prezentei Legi.
b) prezintă documente justificative, eliberate de producători, care să demonstreze
proveniența şi asigură trasabilitatea tutunului nefermentat şi tutunului fermentat,
produselor din tutun şi a produselor conexe;
c) prezintă informații privind substanțele utilizate la prelucrarea şi tratarea tutunului
nefermentat şi  tutunului fermentat (pesticide, substanțe chimice etc.).
(3) Agenții economici care se ocupă de producerea și importul tutunului
nefermentat și a tutunului fermentat, produselor din tutun și produselor conexe sunt
obligați:
a) să deţină o licenţă pentru activităţile de import şi de comercializare angro a
tutunului nefermentat şi tutunului fermentat, produselor din tutun şi a produselor
conexe;
b) să respecte la producere și la import regulile de ambalare, marcare, plasare a
avertismentelor de sănătate, etichetare a pachetelor unitare și ambalajului exterior,
plasare a timbrelor de accize, de păstrare a produselor din tutun, stabilite de prezenta
lege, de reglementările sanitare și de documentele normativ-tehnice aprobate de
Guvern;
c) să dețină toate documentele care confirmă că ingredientele utilizate corespund
cerințelor prezentei legi și documentelor normativ-tehnice aprobate de Guvern;
d) să importe producție licențiată în baza contractelor de import.
e) să prezente scrisorile de coordonare a avertismentelor de sănătate și informației
de etichetare, și a scrisorilor privind acceptarea notificărilor pentru produsele prezentate
vămuirii, eliberate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică.
(4) Interdicții
a) se interzice importul, vămuirea și introducerea în țară a produselor din tutun și a
produselor conexe în pachete/ambalaj unitar și ambalaj exterior fără avertismentele de
sănătate și informației de etichetare a pachetelor unitare și ambalajelor exterioare
prevăzute de prezenta lege;
b) reambalarea produselor din tutun și a produselor conexe de către importatori.
4
4. Legea se completează cu un articol nou 10 2 cu următorul conținut:
„Articolul. 102 . Registrul de stat al utilajelor de fabricare a produselor din tutun
(1) Agenții economici care dețin utilaj de fabricare a produselor din tutun, odată cu
primirea licenței, sunt supuși înregistrării obligatorii în Registrul de stat a utilajelor de
fabricare a produselor din tutun.
(2) Controlul asupra utilajelor de fabricare a produselor din tutun se efectuează prin
sistemul de evidență computerizată, cu înregistrarea datelor în Registrul de stat al
utilajelor de fabricare a produselor din tutun.
(3) Registrul de stat al utilajelor de fabricare a produselor din tutun este gestionat de
către Agenția Națională de Sănătate Publică

5. La articolul 11:
la alin. (1), (3) și (4) după textul „a produselor din tutun” se completează cu textul
„ , produselor conexe și produselor din plante pentru fumat”;
la alin. (4) după cuvântul „capsulele” se completează cu textul „lichidele pentru
țigări electronice”;
alineatul (6) se abrogă.

6. La articolul 12:
la alineatul (1) după cuvintele „emisiilor ţigaretelor” și completează cu cuvintele
„țigărilor de foi (cigarillos);
alineatul (2) se abrogă.

7. Articolul 13:
alineatul (2) se completează cu litera c) cu următorul conținut:
„c) lista și cantitatea substanţelor cu care a fost prelucrat şi tratat tutunul
nefermentat şi tutunul fermentat (pesticide, substanțe chimice etc.).”
la alineatul (3) litera b) va avea următorul cuprins:
„b) rezultatele testării emisiilor şi conținutului în țigarete a cantităților substanțelor
nocive de gudron, nicotină şi monoxid de carbon a țigaretelor, țigărilor de foi
(cigarillos) și rezervelor produselor de tutun care nu arde per unitate (țigaretă, țigară,
rezervă)”, și conținutului de nicotină în produsele pentru fumat fără conținut de tutun–
produse pentru narghilea și produselor conexe cu conținut de nicotină - a emisiilor de
nicotină, fabricate și/sau plasate pe piață”;

alineatul (3) se completează cu literele d), e), f) cu următorul conținut:

5
d) volumul/cantitățile de producere/import în ambalaj unitar (pachete unitare, pungi
cu produsele din tutun etc., de țigarete electronice și flacoane de reumplere, produselor
pentru fumat din plante)”;
e) lista şi cantitățile tuturor ingredientelor utilizate în procesul de fabricare a
produselor din tutun, inclusiv aditivii, pentru toate mărcile şi tipurile de produse,
precum şi nivelurile emisiilor, în formă arsă sau nearsă, în ordinea descrescătoare a
masei fiecărui ingredient inclus în produsele din tutun;
f) denumirea şi informațiile de contact ale producătorului sau importatorului, ale
unei persoane juridice sau fizice responsabile ale importatorului în Republica Moldova.

8. Articolul 15 la alineatul (3) după sintagma „sunt imprimate” se completează


cu cuvintele „de producător”.
- la alineatul (7) cuvintele „ale art. 16, 17 și 20” se substituie cu cuvintele „ale art.
16, 17, 20 și 23”;
se completează cu alineatul (71) și (72) cu următorul conținut:
(8) „Agenția Națională pentru Sănătate Publică coordonează și supraveghează
aplicarea avertismentelor de sănătate combinate și textuale, a informației de etichetare,
plasarea acestora pe fiecare pachet unitar și pe orice ambalaj exterior al produselor din
tutun, al tutunului destinat rulării în țigarete şi al produselor conexe, inclusiv țigaretele
electronice și flacoanele de reumplere a acestora, a dispozitivelor și a accesoriilor de
utilizare, reîncărcare sau încălzire a ancestra, autohtone sau de import înainte de
plasarea lor pe piață și ale celor plasate pe piață.”;
(9 Agenții economici importatorii și producătorii ai produselor din tutun, produselor
conexe și a dispozitivelor și a accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a
acestora prezintă Agenției Naționale pentru Sănătate Publică machetele grafice a
pachetelor unitare și a ambalajului, în varianta pe hârtie și electronic, avertismentelor de
sănătate, cu dimensiunile lor aplicate, și corespunderea lor prevederilor prezentei Legi
și informațiile de etichetare și trasabilitate plasate pe ele înainte sau concomitent cu
prezentarea notificărilor despre produsele din tutun, produsele conexe și a dispozitivelor
și a accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora

9. La articolul 17:
- În denumirea art. 17 și în tot cuprinsul articolului după cuvântul „țigaretele” se
completează cu cuvintele „țigările de foi (cigarillos), produselor din tutun încălzit”.
se completează cu alineatul (7) cu următorul conținut:
- (7) „Agenția Națională pentru Sănătate Publică coordonează și supraveghează
aplicarea avertismentelor de sănătate, a informației de etichetare, plasarea acestora pe
6
fiecare pachet unitar și pe orice ambalaj exterior al produselor din tutun pentru fumat,
altele decât țigaretele, țigările de foi (cigirillos) produsele din tutun încălzit înainte de
plasarea lor pe piață și ale celor plasate pe piață.”;

10. La articolul 20:


alineatul (1) se completează cu cuvintele „și produse conexe”:
alineatul se completează cu lit. d), e) și f) cu următorul conținut:
„d) toate pachetele unitare și ambalajul exterior de produse din tutun și produse
conexe includ adresa poștală a producătorului și importatorului. Nu se admite plasarea
numerelor de telefon, paginilor web și adreselor electronice ale producătorului și
importatorului pe exteriorul pachetelor unitare și a ambalajului exterior.
e) pe pachetele unitare și ambalajul exterior a produselor pentru fumat (din tutun,
produsele conexe, și fără conținut de tutun) care urmează a fi fabricate sau importate și
plasate pe piața Republicii Moldova, prin metoda şi în locul stabilit de producător se
imprimă marcajele în funcție de tipul de ambalaj conform prevederilor documentelor
normativ-tehnice aprobate de Guvern.”.
f) pe pachetele unitare și ambalajul exterior a produselor pentru fumat tutun pentru
narghilea și produsele conexe (țigaretele electronice, flacoanele cu lichid pentru
reumplerea țigaretelor electronice și a produselor din plante se aplică marcajul cu data
producerii și termenul de valabilitate care nu trebuie să depășească doi ani de la data
producerii, și care se imprimă de către producători.”

11. Legea se completează cu articolul 201 cu următorul conținut:


„Articolul 201 Procesul de diligență

(1) Toți agenții economici implicați în lanțul de aprovizionare cu tutun, produse


din tutun și echipamente de fabricație sunt obligați:
(a) să desfășoare procesul de diligență înainte de inițierea unei relații de afaceri și pe
parcursul acesteia;
(b) să monitorizeze vânzările către clienții lor pentru a asigura faptul că aceste
cantități sunt proporționale cu cererea de astfel de produse pe piața avută în vedere
pentru vânzarea sau utilizarea lor;
(c) să înștiințeze autoritățile competente în legătură cu încălcarea obligațiilor ce
decurg din prezenta Lege.
(2) Procesul de diligență desfășurat în temeiul alineatului (1) include cerințe de
identificare a agenților economici, cum ar fi obținerea și actualizarea informațiilor
referitoare la următoarele:
7
(a) datele care stabilesc că agenții economici deține o autorizație în conformitate
prevederile legale;
(b) informații privind identitatea sa, inclusiv numele complet, denumirea
comercială, numărul de înregistrare la registrul comerțului (dacă este cazul), data și
locul înființării, amplasarea sediului social și a sediului principal, numerele de
identificare fiscală, copii ale actului constitutiv sau documentelor echivalente, filialele,
numele administratorilor și oricăror reprezentanți legali desemnați, inclusiv numele
reprezentanților și verificarea actelor de identitate ale acestora;
(c) descriere a utilizării avute în vedere pentru tutun, produsele din tutun și cele
conexe sau echipamentele de fabricație și a pieței pe care se intenționează vânzarea
acestora;
(d) descriere a locului în care se vor instala și utiliza echipamentele de fabricație.
(3) Procesul de diligență desfășurat în temeiul alineatului (1) poate include cerințe
pentru identificarea agenților economici, prin obținerea și actualizarea conturilor
bancare destinate pentru a fi utilizate în cadrul tranzacțiilor.
(4) În baza informațiilor raportate în temeiul alineatului (1) litera (c), autoritatea
competentă aplică măsurile necesare, care pot include și
restricționarea/sistarea/suspendarea/revocarea/anularea autorizației ce permite
desfășurarea activităților din industria tutunului.

12. Legea se completează cu articolul 202 cu următorul conținut:


Articolul 202 Controlul lanțului de aprovizionare
(1) În scopul securizării lanțului de aprovizionare și prevenirii comerțului ilicit cu
produse din tutun și cele conexe, se instituie un sistem national de localizare și urmărire
pentru toate produsele din tutun și cele conexe fabricate sau importate pe teritoriul
Republicii Moldova. Autoritatea națională pentru gestionarea sistemului de localizare și
urmărire este desemnată de Guvern (în continuare- autoritate națională).
(2) Marcajele de identificare unice, securizate și inamovibile (denumite în
continuare marcaje unice de identificare), precum coduri sau timbre, se aplică pe toate
pachetele individuale, pe toate cartușele și orice ambalaj exterior al produselor din tutun
și celor conexe sau să facă parte din acestea.
(3) În cadrul sistemului național de localizare și urmărire, producătorul/importatorul
produselor din tutun și a celor conexe pune la dispoziție următoarele informații pentru a
identifica originea produselor din tutun:
(a) data și locul de fabricație;
(b) unitatea de producție;
(c) utilajul folosit la fabricarea produselor din tutun;
8
(d) tura de producție sau ora fabricării;
(e) numele, factura, numărul comenzii și evidențele de plată;
(f) piața avută în vedere pentru vânzarea cu amănuntul;
(g) descrierea detaliată a produsului;
(h) antrepozitarea și expedierea;
(i) traseul prevăzut pentru expediere, data expedierii, destinația, punctul de plecare
și destinatarul.
(4)Informațiile de la literele (a), (b), (g) și, dacă sunt disponibile, cele de la litera (f),
fac parte din marcajele unice de identificare.
(5)În cazul în care informațiile de la litera (f) nu sunt disponibile la data marcării, se
solicită includerea acestor informații. Înformațiile prevăzute la alineatul (3) urmează a
fi înregistrate la data producției sau la data primei expedieri de către producător ori la
data importului.
(6) Autoritatea națională se asigură că informațiile înregistrate în temeiul alineatului
(5) îi sunt accesibile prin intermediul unui link la marcajele unice de identificate
prevăzute la alineatele (3) și (4).
(7) Autoritatea națională se asigură că informațiile înregistrate în conformitate cu
alineatul (5), precum și marcajele unice de identificare care fac ca aceste informații să
fie accesibile în conformitate cu alineatul (6), sunt incluse într-un format stabilit în
Regulamentul tehnic pentru instituirea și operarea unui sistem de trasabilitate pentru
produsele din tutun, aprobat de Guvern.
(8) Autoritatea națională se asigură că informațiile înregistrate în temeiul alineatului
(5) sunt accesibile la cerere punctului focal mondial pentru schimbul de informații, sub
rezerva dispozițiilor alineatului (9), printr-o interfață electronică standard securizată cu
punctul focal național și/sau regional.
(9) Autoritatea națională întreprinde măsurile necesare și utile în scopul revizuire,
reînnoirii, inspectării periodice a autorizațiilor.
(10) Autoritatea națională:
(a) are acces la informațiile prevăzute la alineatul (4) în timp util, prin adresarea
unei solicitări punctului focal mondial pentru schimbul de informații;
(b) solicită astfel de informații numai în cazul în care acest lucru este necesar în
scopul depistării sau investigării cazurilor de comerț ilicit cu produse din tutun;
(c) nu refuză în mod neîntemeiat să comunice informațiile;
(d) răspunde la cererile de informații privind alineatul (4), în conformitate cu
rigorile prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal;

9
(e) protejează și tratează drept confidențiale, orice date care fac obiectul schimbului
de informații, cu respectarea rigorilor prevăzute de legislația cu privire la protecția
datelor cu caracter personal;
(11) Autoritatea națională solicită dezvoltarea și extinderea în continuare a sferei de
aplicare a sistemului de localizare și urmărire aplicabil până ce toate taxele, impozitele
relevante și, dacă este cazul, alte obligații, au fost îndeplinite la punctul de fabricare,
import sau de finalizare a controlului vamal sau al accizelor.
(12) Autoritatea națională colaborează cu organizațiile internaționale competente,
pentru a partaja și elabora cele mai bune practici pentru sistemele de localizare și
urmărire, inclusiv pentru:
(a) facilitarea dezvoltării, transferului și achiziției de tehnologii îmbunătățite de
localizare și urmărire, inclusiv cunoștințe, competențe, capacități și expertiză;
(b) sprijin pentru programele de formare și consolidare a capacităților pentru părțile
care exprimă o astfel de necesitate;
(c) dezvoltarea în continuare a tehnologiei de marcare și scanare a pachetelor
individuale și cartușelor de produse din tutun pentru a face accesibile informațiile
menționate la alineatul (4).
(13) Autoritatea națională interacționează cu industria tutunului și cu cei care
reprezintă interesele industriei tutunului doar în măsura strict necesară pentru punerea
în aplicare a sistemului.

13. La articolul 22:


- La alineatul (1) după cuvintele „pe care intenționează să îl” se completează cu
cuvintele „importe și”;
- alineatul (2) va avea următorul cuprins:
(2) Notificarea se transmite în format electronic cu 30 de zile înainte de plasarea pe
piață a produsului şi este însoțită de:
a) lista mărcilor pentru notificare cu denumirea produsului/produselor;
b) descrierea detaliată a fiecărui produs/produsului;
c) lista şi cantitatea tuturor ingredientelor utilizate în procesul de fabricare a
produselor din tutun, pentru toate mărcile şi tipurile de produs, precum şi nivelurile
emisiilor;
d) datele toxicologice, cunoscute producătorului sau importatorului, referitoare la
ingredientele utilizate, care ard sau nu ard, cu menţiunea privitor la efectul lor asupra
sănătăţii şi cu specificarea efectelor de generare a potențialului de dependență.
e) rezultatele testării emisiilor şi conținutului a cantităţilor substanţelor nocive de
gudron, nicotină şi monoxid de carbon a ţigaretelor, țigărilor de foi (cigarillos) și
10
rezervelor produselor de tutun care nu arde per unitate (țigaretă, țigară, rezervă), și
conținutului de nicotină în produsele pentru fumat fără conținut de tutun – produse
pentru narghilea și produselor conexe cu conținut de nicotină - a emisiilor de nicotină,
fabricate și/sau plasate pe piață;
f) declarația privind efectele asupra sănătății și provocare a deprinderii și
dependenței în cazul produselor din tutun și produselor pentru fumat cu conținut de
nicotină;
g) declaraţia pe propria răspundere de conformitate cu privire la ingredientele
utilizate în procesul de fabricaţie a produselor din tutun şi produselor conexe conform
documentelor normativ-tehnice aprobate de Guvern;
h) datele de identificare ale producătorului sau importatorului de produse din
tutun şi produse conexe, ale unei persoane juridice sau fizice responsabile a
importatorului în Republica Moldova;
j) studiile științifice disponibile privind toxicitatea, potențialul de dependență și
atractivitatea produsului, în special cele referitoare la ingrediente și emisii;
i) studiile disponibile și cercetările de piață disponibile privind preferințele diferitor
grupuri de consumatori, inclusiv persoane tinere;
k) scrisoarea de confirmare a Agenției Naționale pentru Sănătate Publică privind
coordonarea avertismentelor de sănătate și a informației de etichetare și plasarea lor pe
pachetele unitare și ambalajul exterior al produselor din tutun şi produselor conexe, sau
prezentarea lor concomitent spre coordonare.

Articolul se completează cu alineatele (3) și (4) cu următorul conținut:


(3) Notificarea pentru țigaretele electronice, produsele din plante pentru fumat și
flacoane de reumplere conține următoarele informații:
a) denumirea și informațiile de contact ale producătorului, sau importatorului,
licenței pentru producere/importul şi/sau prelucrarea industrială a tutunului nefermentat
şi tutunului fermentat; comercializarea produselor din tutun, produselor conexe,
dispozitivelor și accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a produselor din tutun
sau produselor conexe produse în Republica Moldova;
b) lista mărcilor pentru notificare cu denumirea produsului/produselor;
c) descrierea detaliată a fiecărui produs/produsului;
d) lista tuturor ingredientelor care alcătuiesc produsul și a emisiilor rezultate în
urma utilizării acestuia, pe denumiri de mărci și pe tipuri, cu includerea cantităților
aferente;
e) date toxicologice privind ingredientele și emisiile produsului, inclusiv în situațiile
în care ingredientele fac obiectul încălzirii, menționând în special efectele acestora
11
asupra sănătății consumatorilor în urma inhalării și luând în considerare, printre altele,
orice eventual efect de dependență;
f) informații cu privire la doza de nicotină și la cantitatea de nicotină absorbită în
momentul consumului în condiții de utilizare normală sau în condiții care pot fi
prevăzute în mod rezonabil;
g) o descriere a componentelor produsului, inclusiv, dacă este cazul, a
mecanismului de deschidere și de reumplere a țigaretei electronice sau a flacoanelor de
reumplere;
h) o descriere a procesului de producție, inclusiv dacă acesta presupune o
producție de serie, și o declarație că procesul de producție asigură conformitatea cu
cerințele prevăzute la prezentul articol;
g) declarația privind efectele asupra sănătății și provocare a deprinderii și
dependenței în cazul produselor din tutun și produselor pentru fumat cu conținut de
nicotină;
j) declaraţia pe propria răspundere de conformitate cu privire la ingredientele
utilizate în procesul de fabricaţie a produselor din tutun şi produselor conexe;
i) datele de identificare ale producătorului sau importatorului de produse din
tutun şi produse conexe, ale unei persoane juridice sau fizice responsabile a
importatorului în Republica Moldova;
k) studiile științifice disponibile privind toxicitatea, potențialul de dependență și
atractivitatea produsului, în special cele referitoare la ingrediente și emisii;
î) studiile disponibile și cercetările de piață disponibile privind preferințele diferitor
grupuri de consumatori, inclusiv persoane tinere.
l) scrisoarea de confirmare a Agenției Naționale pentru Sănătate Publică privind
coordonarea avertismentelor de sănătate și a informației de etichetare și plasarea lor pe
pachetele unitare și ambalajul exterior al produselor din tutun şi produselor conexe, sau
prezentarea lor concomitent spre coordonare.
(4) Cerințele și procedura privind prezentarea informațiilor specificate la alin.(2) și
(3) sunt stabilite de Guvern.

14. La articolul 23:


la alineatul (1) lit. a) se modifică și va avea următorul conținut:
a) volumul maxim a țigaretelor electronice cu conținut de nicotină nu trebuie să
depășească 2 ml pentru o unitate, iar fără conținut de nicotină 5 ml pentru o unitate;
după lit. e) se completează cu lit. f), lit. g) cu următorul conținut:
f) se utilizează doar ingrediente de puritate ridicată la fabricarea lichidelor care
conțin nicotine, nu conțin aditivi care facilitează inhalarea sau absorbția nicotinei;
12
g) nu conțin aditivi în cantități care amplifică efectele toxice, potențialul de
dependență sau proprietățile cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere (în
continuare-CMR) ale unui produs la momentul consumului în mod semnificativ sau
măsurabil;
h) în lichidele care conțin nicotină nu se folosesc ingrediente care să prezinte riscuri
pentru sănătatea umană, fie că sunt sau nu supuse încălzirii;
i) țigaretele electronice eliberează în mod constant dozele de nicotină în condiții de
utilizare normală;
j) țigaretele electronice și flacoanele de reumplere sunt astfel fabricate încât să se
prevină intervenția necorespunzătoare asupra acestor produse și manipularea
necorespunzătoare de către copii, sunt protejate împotriva casabilității, precum și a
scurgerilor de lichide și sunt prevăzute cu un mecanism care asigură reumplerea fără
scurgere de lichide.
k) nu creează asocieri cu produsele alimentare sau cosmetice ori cu jucăriile;
l) prezența pe ambalajele unitar și exterior a unei instrucțiuni privind aromele
cifrate, cu indicarea denumirii complete acestora în Listele produselor conexe prevăzute
pentru comercializare cu prezentarea listelor de către vânzător la solicitarea
cumpărătorilor adulţi;
m) prezența pe ambalajele unitar și exterior a unei instrucțiuni privind consumul
corect și măsurile de protecție în cazul accidentelor cu contactul cu lichidele din
acestea.
Alineatul (2) va avea următorul conținut:
„ (2) Pe fiecare pachet unitar și pe orice ambalaj exterior al țigaretelor electronice
cu conținut de nicotină, autohtone sau de import:
a) pe fețele laterale ale pachetului unitar și ale ambalajului exterior este imprimat
avertismentul de sănătate general: „Fumatul ucide. Renunță acum!”;
b) pe fețele anterioare şi a celei posterioare ale pachetului unitar și ale oricărui
ambalaj exterior sunt imprimate avertismentele de sănătate combinate (cu text și o
imagine color corespunzătoare, specificată în biblioteca electronică de avertismente de
sănătate), care trebuie să acopere 65% din aria externă a feţei anterioare şi a celei
posterioare ale pachetului unitar și ale oricărui ambalaj exterior pe care sunt imprimate,
și să expună acelaşi conținut pe faţa anterioară şi pe fața posterioară ale pachetului
unitar şi pe orice ambalaj exterior, și să cuprindă numărul de telefon, adresa de e-mail
și/sau a paginii web oficiale a instituției publice care va informa consumatorii despre
programele disponibile de susținere a persoanelor care doresc să renunțe la fumat
(conform prevederilor art. 15 și 16).

13
la alin. (4) după cuvintele „produselor din plante pentru fumat” se completează cu
cuvintele „ţigaretele electronice şi flacoanele de reumplere fără conținut de nicotină”.

15. La articolul 24:


la alineatul (1) după sintagma „care nu arde” se completează cu sintagma „ , cu
excepția produselor din tutun cu încălzire electrică, inclusiv”.
16. La articolul 25:
se completează cu alin. (7) cu următorul conținut:
„(7) Pe ambalajul unitar și ambalajul exterior a produselor din tutun și produselor
conexe, a dispozitivelor și a accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a
acestora” se imprimă avertismentul „Comercializarea acestor produse și dispozitive
persoanelor şi de către persoanele cu vârsta de până la 18 ani este interzisă”.
17. La articolul 26:
alineatul (1) se completează cu lit. h) cu următorul conținut:
„h) la balcoanele caselor de locuit (apartamentelor, căminelor), în locurile de uz
comun a căminelor și în locuințele în care se află minori și femei gravide”.
18. La articolul 32:
la alin.(1), textul „Importul, fabricarea” se substituie cu textul „Importul/exportul,
fabricarea”;
la alin.(5) textul „importul și/sau” se exclud.

19. La articolul 34:


La alineatul (1) textul „Ministerul Sănătății” se substituie cu textul „Agenţia
Naţională pentru Sănătate Publică”.

20. La articolul 35:


La alineatul (2) după textul „Ministerul Sănătății” se completează cu textul
„Compania Naţională de Asigurări în Medicină” iar după cuvintele „de tratament” se
completează cu cuvântul „gratuit”.

Art.II - Codul Contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (republicat în


temeiul art. II, alin.(5), lit.b) al Legii Republicii Moldova nr. 208 din 17 noiembrie 2016
- Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 441-451, art. 879) se modifică după
cum urmează:
La articolul 911
14
punctul (17), cuvintele ”locurile de uz comun” se substituie cu cuvintele „spațiile de
uz comun ale blocurilor de locuit și căminelor, la balcoanele caselor de locuit
(apartamentelor, căminelor), în locurile în care se află minori și femei gravide”.
Art.III - Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art.183), cu modificările
ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 16, alineatul (4):


la litera a) după cuvintele “şi ale expunerii la fumul de tutun” se completează cu
cuvintele “, aerosol de produs din tutun sau de produs conex;
la litera b) după cuvintele “produselor din tutun” se completează cu cuvintele “și
produselor conexe, a dispozitivelor și a accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire
a acestora”;
la litera c) după cuvintele “produselor din tutun” se completează cu cuvintele “și
produselor conexe”, iar după cuvintele “şi ale expunerii la fumul de tutun” se
completează cu cuvintele “, aerosol de produs din tutun sau de produs conex”; 
la litera d) după cuvintele “produse din tutun” se completează cu cuvintele “,
produse conexe, dispozitive și a accesorii de utilizare, reîncărcare sau încălzire a
acestora”;
 - la litera e) după cuvintele „din tutun” se completează cu cuvintele „și produsele
conexe”, iar după cuvintele „cu compoziția modificată” se completează cu cuvintele „ ,
și dispozitivele și a accesoriile de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora”; 

2. La articolul 18, alineatul  (2):


la punctul 9) după cuvintele „pe produsele din tutun” se completează cu cuvintele
„, produsele conexe, dispozitivele și a accesoriile de utilizare, reîncărcare sau încălzire
a acestora”, și după cuvintele „comercializarea produselor din tutun” se completează
cu cuvintele „ , produselor conexe, dispozitivelor și a accesoriilor de utilizare,
reîncărcare sau încălzire a acestora”;
    - la punctul 11) lit. a), d) și e) după cuvintele “produselor din tutun” se completează
cu cuvintele „ , produselor conexe, dispozitivelor și a accesoriilor de utilizare,
reîncărcare sau încălzire a acestora”;
    la litera f) după cuvintele „cu produsele din tutun” se completează cu cuvintele „ ,
produsele conexe, dispozitivele și a accesoriile de utilizare, reîncărcare sau încălzire a
acestora”;
    la litera g) după cuvintele „a produselor din tutun” se completează cu cuvintele „ ,
produselor conexe, dispozitivelor și a accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire
15
a acestora”;
    La punctul 12) după cuvintele „de produse din tutun” și „consumului produselor
din tutun”, se completează cu cuvintele „și produselor conexe”;
La punctul 13) după cuvintele „a produselor din tutun” se completează cu
cuvintele „ , produselor conexe, dispozitivelor și a accesoriilor de utilizare, reîncărcare
sau încălzire a acestora”.

Art. IV - Codul penal al Republicii Moldova nr.985/2002 (republicat în Monitorul


Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72–74, art.195) cu modificările și completările
ulterioare, se completează cu articolul 2502 – Fabricarea, punerea în circulație a timbrelor
de accize false, cu următorul cuprins:
„Articolul 2502. Fabricarea, punerea în circulație și utilizarea timbrelor de accize
false
(1) Fabricarea în scopul punerii în circulație a timbrelor de accize false, pentru
marcarea mărfurilor supuse accizelor,
se pedepsește cu amendă în mărime de la 550 la 1050 unități convenționale sau cu
muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de
până la 3 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 2000 la
4000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
(2) Aceleași acțiuni săvârșite:
a) de un funcționar ori alt salariat în exercițiul funcțiunii;
b) de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală;
c) în proporții deosebit de mari
se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 6 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu
amendă în mărime de la 2500 la 5000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a
exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.”

Art. V. Legea nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior (republicată la


01.10.2021 în Monitorul Oficial Nr. 230-237 art. 262) se modifică după cum urmează:
1. În anexa nr. 1 la Lege, Lista activităților de comerț cu produse alimentare,
nealimentare şi de prestări de servicii conform Clasificatorului Activităților din
Economia Moldovei (CAEM Rev. 2):
poziția 46.35 se substituie cu următorul cuprins: „Comerțul cu ridicata al produselor
din tutun, produselor conexe, a dispozitivelor și a accesoriilor de utilizare, reîncărcare
sau încălzire a acestora”,

16
poziția 47.26 se substituie cu următorul cuprins: „Comerţul cu amănuntul al
produselor din tutun produselor conexe, a dispozitivelor și a accesoriilor de utilizare,
reîncărcare sau încălzire în magazine specializate”
2. În anexa nr. 4 la Lege, Lista de activități ale unităților comerciale pentru
care se eliberează autorizații sanitare de funcționare se completează cu pozițiile 46.35
„Comerțul cu ridicata al produselor din tutun, produselor conexe, a dispozitivelor și a
accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora” și 47.26 „Comerțul cu
amănuntul al produselor din tutun produselor conexe, a dispozitivelor și a accesoriilor de
utilizare, reîncărcare sau încălzire în magazine specializate”.

Art. VI. Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de


întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 170-175, art. 494) cu
modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La compartimentul I, anexa nr. 1 la Lege la poziția 4 se substituie cu următorul
cuprins:
„Licență pentru importul/exportul produselor din tutun, produselor conexe, a
dispozitivelor și a accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora; importul
și/sau prelucrarea industrială a tutunului nefermentat și a tutunului fermentat; fabricarea
produselor din tutun, produselor conexe, a dispozitivelor și a accesoriilor de utilizare,
reîncărcare sau încălzire a acestora şi/sau comercializarea angro a produselor din tutun,
produselor conexe, a dispozitivelor și a accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire
a acestora şi a tutunului nefermentat și fermentat; ”
2. La compartimentul I, anexa nr. 2 la Lege, Taxa pentru eliberarea licenţei pentru
anumite genuri de activitate, pct. 4 va avea următorul conținut:

4. Importul/exportul, fabricarea şi/sau comercializarea angro a


produselor din tutun, produselor conexe, a dispozitivelor și a accesoriilor
de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora; importul şi prelucrarea
industrială a tutunului şi/sau comercializarea angro a tutunului fermentat:
a) importul/exportul produselor din tutun, produselor conexe, a 26000
dispozitivelor și a accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a
acestora
b) importul şi prelucrarea industrială a tutunului şi/sau 26000
comercializarea angro a tutunului nefermentat și tutunului fermentat
c) fabricarea şi comercializarea angro a produselor din tutun, 26000
produselor conexe, a dispozitivelor și a accesoriilor de utilizare,
reîncărcare sau încălzire a acestora
17
d) comercializarea angro a produselor din tutun, produselor conexe, 26000
a dispozitivelor și a accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a
acestora

3. La compartimentul II, anexa nr. 1 din Lege, poziția 83 va avea următorul cuprins:
83 Autorizație de Agenția Agenția
import/export/fabricar Servicii națională
În funcție
e și comercializare a Publice pentru Gratuit
de solicitare
utilajului de fabricare a Sănătate
produselor din tutun Publică

Art. VII. Dispoziții finale și tranzitorii


(1) Prezenta lege intră în vigoare la 12 luni din data publicării în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, cu excepția prevederilor Art.I, punctul 1, care intră în
vigoare la 3 luni din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
(2) Agenții economici care dețin utilaj de fabricare a produselor din tutun, în
termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, urmează să prezinte lista
utilajului de fabricare a produselor din tutun la Agenția Națională pentru Sănătate
Publică, pentru a fi supusă înregistrării în Registrul de stat al utilajelor de fabricare a
produselor din tutun.
(3) Guvernul în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi
va aduce actele sale normative în concordanță cu aceasta.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

18
Notă informativă
asupra proiectul de lege pentru modificarea unor acte
normative

I. Denumirea autorului şi, după caz, a participanților la


elaborarea proiectului
Proiectul de lege este elaborat de către deputatul Parlamentului
Republicii Moldova Dan Perciun, pe o platformă comună și în cooperare cu
Ministerul Sănătății, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Ministerul
de Finanțe, Serviciul Vamal de Stat, Serviciul Fiscal de Stat.
II. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act
normativ şi finalitățile urmărite
La 14 martie 2022, Parlamentul a adoptat Legea pentru aderarea
Republicii Moldova la Protocolul pentru eliminarea comerțului ilicit cu
produse din tutun la Convenția-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății
privind controlul tutunului nr.61/2022.
Prezentul proiect de lege are scopul de a realiza prevederile protocolului
menționat și de a aduce actele normative naționale în conformitate cu Legea
nr.61/2022. La momentul aderării la Protocolul menționat, Republica
Moldova a declarat că va aplica prevederile Protocolului pe întreg teritoriul
țării și și-a luat angajamentul de a ajusta legislația națională la acestea.
Protocolul respectiv constituie principalul instrument de cooperare pe plan
internațional în domeniul combaterii comerțului ilicit cu produse din tutun.
Totodată, scopul final al proiectului de lege, constă în eliminarea
comercializării ilegale a produselor, respectiv excluderea posibilităților de
subminare a obiectivelor în materie de sănătate publică, presiunilor
suplimentare asupra sistemelor de sănătate și pierderilor veniturilor pentru
economie.
Considerațiuni generale. La 11.05.2007 Parlamentul Republicii
Moldova a adoptat Legea nr. 124-XVI pentru ratificarea Convenției Cadru a
Organizației Mondiale a Sănătății privind controlul tutunului. Totodată, în
cadrul celei de-a doua sesiuni a Conferinței Pârților la Convenția Cadru a
Organizației Mondiale a Sănătății privind Controlul Tutunului, adoptată la
Geneva la 21 mai 2003, care a avut loc în perioada 30 iunie-6 iulie 2007, la
Bangkok, s-a decis stabilirea unui grup interguvernamental de negocieri,
deschis tuturor statelor părți pentru participarea la elaborarea unui protocol
privind comerțul ilicit cu produse de tutun, ce va avea la bază prevederile
articolului 15 al Convenției menționate.
Elaborarea proiectului Protocolului privind comerțul ilicit cu produse de
19
tutun a fost dictată de necesitatea intensificării eforturilor statelor părți de
combatere comună a acțiunilor de contrafacere şi contrabandă a produselor
de tutun.
Astfel, în perioada 20-25 octombrie 2008, la Geneva, în urma
desfășurării celei de-a doua sesiuni a Grupului Interguvernamental de
Negocieri asupra Protocolului privind comerțul ilicit cu produse de tutun, a
fost elaborat proiectul revăzut al Protocolului menționat.
Protocolul elaborat în conformitate cu prevederile Convenției - Cadru a
OMS pentru Controlul Tutunului, bazîndu-se pe articolul 15 al respectivei
Convenții, constituie principalul instrument de cooperare pe plan
internațional în domeniul combaterii comerțului ilicit cu produse de tutun.
Astfel, principiile de bază ale CCCT OMS stabilesc necesitatea unui
angajament politic puternic pentru a dezvolta și a susține la nivel național,
regional și internațional măsuri globale multisectoriale și răspunsuri
coordonate pentru a adopta măsuri pentru stabilirea și implementarea unor
programe eficiente de control al tutunului, cu scopul de a reduce constant și
considerabil prevalența utilizării tutunului și a expunerii la fumul de tutun,
măsuri și răspunsuri multisectoriale pentru reducerea consumului tuturor
produselor ce conțin tutun, inclusiv care sunt esențiale pentru prevenirea,
în conformitate cu principiile de sănătate publică, a frecvenței bolilor,
invalidității premature și mortalității datorate consumului de tutun și
expunerii la fumul de tutun și de la produsele conexe.
Prevederile art. 15 al CCCT OMS stabilesc că “Părțile admit că eliminarea
tuturor formelor de comerț ilicit cu produse ce conțin tutun, inclusiv
contrabanda, producerea ilegală și contrafacerea, și dezvoltarea și
implementarea unei legislații naționale în acest domeniu, în completarea
acordurilor subregionale, regionale și globale, reprezintă componente
esențiale în controlul tutunului.”
Conform pct. 4 al art. 15 al CCCT OMS: „4. În scopul eliminării
comerțului ilegal cu produse ce conțin tutun, fiecare parte va realiza
următoarele:
a) va monitoriza și va colecta date referitoare la comerțul peste graniță cu
produse ce conțin tutun, inclusiv comerțul ilicit, și va efectua schimb de
informații între vămi, departamentul de taxe și alte autorități, după caz, și
în conformitate cu legislația națională și acordurile bilaterale și
multilaterale aplicabile;
b) va aplica și va consolida legislația, cu pedepsele și compensațiile
adecvate, împotriva comerțului ilicit cu produse ce conțin tutun, inclusiv
țigaretele contrafăcute și de contrabandă;
c) va adopta măsurile adecvate pentru a se asigura că toate echipamentele
20
de producție confiscate, țigaretele contrafăcute și de contrabandă și alte
produse ce conțin tutun sunt distruse prin intermediul unor metode care nu
afectează mediul înconjurător atunci când este posibil ori sunt eliminate în
conformitate cu legislația națională;
d) va adopta și va implementa măsuri de monitorizare, documentare și
control al stocării și distribuției produselor ce conțin tutun, depozitate sau
transportate fără aplicarea de taxe sau impozite sub jurisdicția sa; și
e) va adopta măsuri adecvate pentru a permite confiscarea profiturilor
obținute din comerțul ilicit cu produse ce conțin tutun.”
Pct. 6 al art. 15 prevede că “6. Părțile vor promova, după caz și în
conformitate cu legislația națională, cooperarea între agențiile naționale,
precum și organizațiile interguvernamentale regionale și internaționale,
datorită legăturii acestora cu investigații, acuzări și proceduri juridice, în
vederea eliminării comerțului ilicit cu produse ce conțin tutun. Se va acorda
o atenție deosebită cooperării la nivel regional și subregional pentru
combaterea comerțului ilicit cu produse ce conțin tutun.”
Așadar, în vederea asigurării continuității şi consecutivității adoptării
politicilor naționale în domeniul combaterii comerțului ilicit cu produse din
tutun, după aderarea la Protocolul în cauză, acțiunile ulterioare vor consta
în elaborarea politicilor în domeniu ce vor fi reflectate în strategii,
programe urmărind scopul armonizării şi adaptării legislației naționale la
standardele internaționale în domeniu.
E de menționat, că actualmente legislația Republicii Moldova este
incompletă și nu conține mai multe prevederi ale Protocolului respectiv, iar
prin prezentul proiect de lege se completează acele lacune legislative și
normative menționate.

III. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care


au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii
Europene
Ratificarea Protocolului privind eliminarea comerțului ilicit cu articole
din tutun la CCCT OMS a fost prevăzută de art. 114 a Capitolului 21.
Sănătatea Publică a Planului național de acțiuni pentru implementarea
Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru
anii 2014-2016 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.808 din 7 octombrie
2014 și Programul National privind controlul tutunului pentru anii 2017-
2021 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1015 din 23.11.2017.
În acest context, legislația Republicii Moldova urmează a fi completată
cu reglementări în ceea ce privește aducerea în concordanță cu:
- Protocolul privind eliminarea comerțului ilicit cu produse de tutun,
21
adoptat la Seul la 12 noiembrie 2012;
- Convenția Cadru de Control al Tutunului a OMS;
- Directiva 2014/40/UE privind apropierea actelor cu putere de lege și
a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește fabricarea,
prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe;
- Regulamentul de punere în aplicare (UE)2018/574 al Comisiei din
15.12.2017 privind standardele tehnice pentru instituirea și operarea unui
sistem de trasabilitate pentru produsele din tutun (localizare și urmărire)

IV. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea


elementelor noi
Actele care se propun a fi modificate:
1. Legea nr.78/2007 privind controlul tutunului;
2. Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008;
3. Legea nr.10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății
publice;
4. Codul penal al Republicii Moldova nr.985/2002;
5. Legea nr.231/2010 cu privire la comerțul interior;
6. Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a
activității de întreprinzător.
1. Legea nr.278/2007 privind controlul tutunului se propune a fi
modificată cu includerea noilor noțiuni: tutun de pipă; nicotină; gudron;
toxicitate; produs conex nou; import de produse din tutun sau de produse
conexe; importator de produse din tutun sau produse conexe; unitate ce
comercializează cu amănuntul; confiscare; livrare supravegheată; comerț
ilicit, etc.
Legea nr.278/2007 se completează cu prevederi ce țin de drepturile și
obligațiile la importarea produselor din tutun și produselor conexe, precum
și care sunt interdicțiile pentru agenții economici ce desfășoară o astfel de
activitate.
Legea se completează cu un articol special ce vizează Registrul de stat al
utilajelor de fabricare a produselor din tutun, care va fi ținut de către
Agenția națională pentru Sănătate Publică.
Este prevăzut mecanismul, conform Protocolului privind comerțul ilicit
cu produse de tutun, al procesului de diligență cu descrierea obligațiilor și
cerințelor față de agenții economici implicați.
Controlul lanțului de aprovizionare, mai exact localizarea și urmărirea,
sunt asigurarea de către Autoritatea Națională pentru gestionarea
sistemului de localizare și urmărire, care va fi desemnată de către Guvern
din cadrul instituțiilor deja existente sau va fi creată o instituție nouă cu
atribuțiile definite în domeniu.
Legea a fost completată la articolul 22 cu cerințe privind notificarea
22
produselor noi din tutun, inclusiv țigaretele electronice, care sunt în plină
concordanță cu prevederile Directivei 2014/40 EU, stipulate la articolele
20, 21 și 22. Totodată a fost completat articolul 23 ce ține de cerințele
privind produsele conexe cu precizarea, potrivit Directivei 214/40 EU a
conținutului cantității de nicotină, volumului maxim al cartușelor și
rezervoarelor țigaretelor electronice, etc.
Protecția împotriva expunerii la fumul de tutun a fost extinsă în locurile
de uz comun cu interdicția de a fuma „la balcoanele caselor de locuit
(apartamentelor, căminelor), în locurile de uz comun a căminelor și în
locuințele în care se află minori și femei gravide”. Totodată, atribuțiile de
supraveghere a consumului de produse din tutun și a expunerii la fumul de
tutun și aerosolului de produs din tutun sau produs conex, se transferă de la
Ministerul Sănătății către Agenția Națională pentru Sănătate Publică, după
cum este firesc.
2.Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008 este
completat la articolul 911, alineatul (7) cu contravenții pentru fumatul în
„spațiile de uz comun ale blocurilor de locuit și căminelor, la balcoanele
caselor de locuit (apartamentelor, căminelor), în locurile în care se află
minori și femei gravide”.
3. Codul penal al Republicii Moldova este completat cu un nou articol
2502 „Fabricarea, punerea în circulație și utilizarea timbrelor de accize
false”, care prevede sancțiuni pentru fabricarea în scopul punerii în
circulație a timbrelor de accize false, pentru marcarea mărfurilor supuse
accizelor, în sumă de la 2500 până la 5000 unități convenționale, precum și
privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea
persoanei juridice.
4. Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizație a activității
de întreprinzător la compartimentul 1, Anexa nr.1, la poziția 4 se substituie
cu denumirea Licenței: „Licență pentru importul/exportul produselor din
tutun, produselor conexe, a dispozitivelor și a accesoriilor de utilizare,
reîncărcare sau încălzire a acestora; importul și/sau prelucrarea
industrială a tutunului nefermentat și a tutunului fermentat; fabricarea
produselor din tutun, produselor conexe, a dispozitivelor și a accesoriilor
de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora şi/sau comercializarea
angro a produselor din tutun, produselor conexe, a dispozitivelor și a
accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora şi a tutunului
nefermentat și fermentat; ”. Totodată, la Anexa nr.2 sunt prevăzute costurile
pentru procurarea licenței menționate.
Anexa nr.1 la Legea nr.160/2011 – Actele permisive care se încadrează în
categoria autorizațiilor, este completată cu poziția 83 - Autorizația de
23
import/export/fabricare și comercializare a utilajului de fabricare a
produselor din tutun, care va fi eliberată de către Agenția Servicii Publice,
altă autoritate implicată fiind Agenția Națională pentru Sănătate Publică,
costul fiind – gratuit, iar termenul de valabilitate – în funcție de solicitare.
5.Punerea în aplicare a prevederilor proiectului de lege menționat este
termenul de 12 luni din data publicării în Monitorul Oficial al republicii
Moldova, cu excepția punctului1 din Art.I care intră în vigoare la 3 luni din
data publicării legii.

V. Fundamentarea economico-financiară
Aderarea Republicii Moldova la Protocolul privind eliminarea
comerțului ilicit cu produse din tutun la CCCT OMS și ajustarea ulterioară
a legislației în conformitate cu prevederile acestuia, nu afectează mediul de
afaceri și nu va crea consecințe negative pentru economia Republicii
Moldova, dimpotrivă prevenirea și combaterea comerțului ilicit cu produse
din tutun va aduce beneficii prin sporirea încasărilor la buget prin plătirea
taxelor pentru produsele din tutun și cele conexe. Conform unor estimări
ale experților economici, ponderea comerțului ilicit cu produse din tutun
constituie 2-3% din volumul total al acestor produse plasate pe piață, fapt
ce înseamnă neîncasarea la bugetul de stat a circa 40 mil.lei anual din taxe.
Concomitent, consumul acestor produse implică și alte costuri economice
indirecte – creșterea mortalității și morbidității generale a populației,
creșterea numărului concediilor medicale și a costurilor achitate de CNAM
instituțiilor medicale pentru tratamentul acestor persoane, scăderea
productivității muncii din cauza lipsei de la servici a persoanelor bolnave.
Totodată, vor fi identificate resursele financiare necesare pentru
implementarea prevederilor prezentului proiect de lege. Aceste resurse vor
fi prevăzute şi direcționate pentru măsuri de monitorizare a consumului de
tutun şi a politicilor de prevenire, perfectarea legislației şi capacităților de
control al tutunului pentru implementarea angajamentelor la CCCT OMS,
și obligațiilor, reducerea tuturor formelor de comerț ilicit cu produse din
tutun, și ca rezultat reducerea pierderilor de la comerțul ilicit.
E de menționat, că aderarea la Protocol permite obținerea fondurilor
europene pentru monitorizarea și controlul pentru prevenirea comerțului
ilicit.
Astfel, costurile de aplicare a măsurilor de implementare a prevederilor
proiectului țin de fortificarea capacităților instituțiilor statului în
monitorizarea circulației produselor din tutun și celor conexe, prevenirea,
identificarea și combaterea comerțului ilicit cu produse din tutun, dotarea
tehnică a autorităților naționale competente în scopul urmăririi și
localizării produselor din tutun. Fiecare autoritate publică responsabilă de
24
aplicarea Protocolului va analiza, estima și planifica resursele necesare în
vederea asigurării implementării.
De menționat faptul că costurile de implementare, inclusiv de dotare
tehnică sunt mult mai mici decât încasările la buget care vor fi obținute în
rezultatul eliminării comerțului ilicit cu produse din tutun.

VI. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în


vigoare
Modificările propuse prin prezentul proiect de lege necesită ajustarea
cardului normativ în vigoare, menționat supra. Guvernul va elabora acte
normative (Regulamente, Ghiduri), ce vor asigura mecanismele de
implementare a prevederilor prezentei legi.
Potrivit dispozițiilor finale prezentele prevederi intră în vigoare la 12
luni din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu
excepția punctului1 din Art.I care intră în vigoare la 3 luni din data
publicării legii. Guvernul în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a
prezentei legi va aduce actele sale normative în concordanță cu acestea.

VII. Avizarea și consultarea publică a proiectului


În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind
transparența în procesul decizional, proiectul de lege urmează a fi supus
consultărilor publice în conformitate cu prevederile legale.
Totodată, se solicită avizarea de către Centrul pentru armonizarea
legislației pe lângă Guvernul Republicii Moldova.

VIII. Constatările expertizei anticorupție


Proiectul va fi supus expertizei anticorupție în conformitate cu art. 35
din Legea cu privire la actele normative nr. 100/2017, fiind solicitată
efectuarea expertizei anticorupție de către Centrul Național Anticorupție.
Informația privind rezultatele expertizei anticorupție va fi inclusă după
recepționarea raportului de expertiză anticorupție în sinteza obiecțiilor și
propunerilor/recomandărilor la proiectul de lege.
IX. Constatările expertizei de compatibilitate
Proiectul de lege conține norme privind armonizarea legislației
naționale cu legislația Uniunii Europene și este în conformitate cu
angajamentele asumate de către Republica Moldova prin Acordului de
Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru anii 2014-2016
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.808 din 7 octombrie 2014 .

25
X. Constatările expertizei juridice
Proiectul de lege urmează a fi supus expertizei juridice în conformitate
cu art. 37 din Legea cu privire la actele normative nr. 100/2017 în procesul
desfășurării procesului de avizare.

Deputat în Parlament:

26

S-ar putea să vă placă și