Sunteți pe pagina 1din 2

Contract de reprezentare /01-ian-2010 Modele de contracte

CONTRACT DE REPREZENTARE
Temei legal: Art. 392-401 C. com.
CAPIT OLUL I: PĂRŢ ILE CONT RACT ANT E
Art. 1
S.C. ............................................, cu sediul în ............................................, înmatriculată în Registrul Comerţului
.........................., cu nr ..................având cont nr ............................., deschis la Banca .........................................,
reprezentată prin ............................................, în calitate de patron
şi
............................................................................................. având cont nr ..........................., deschis la Banca
..........................................., reprezentată prin .........................................., în calitate de reprezentant,
au convenit încheierea prezentului contract de reprezentare.
CAPIT OLUL II: OBIECT UL CONT RACT ULUI
Art. 2
Obiectul prezentului contract il reprezinta imputernicirea data reprezentantului pentru reprezentarea patronului in toate
operatiunile cerute de comertul acestuia si pentru conducerea intregii activitati comerciale in teritoriul prevazut in anexa 1 la
contract.
Toate operatiunile pe care este imputernicit sa le efectueze reprezentantul se vor realiza in numele si pe seama patronului.
CAPIT OLUL III: REMUNERAREA REPREZENT ANT ULUI
Art. 3
Pentru activitatile efectuate, reprezentantul va primi o remuneratie in valoare de .................. (se poate stabili o suma fixa
sau o cota procentuala din beneficii) lei/USD. Modalitatea de plata se va realiza dupa cum urmeaza:
................................................
CAPIT OLUL IV: OBLIGAŢ IILE PĂRŢ ILOR
Art. 4
Producătorul se obligă la următoarele:
- Să furnizeze reprezentantului toate informatiile si materialele necesare acestuia pentru realizarea insarcinarii primite in
conformitate cu prevederile din anexa 1;
- Atunci când producătorul va fi în măsură să ofere în teritoriu orice produs nou pe care îl produce, va notifica despre
aceasta reprezentantului, pentru ca acest produs nou să fie introdus, de comun acord, în lista cu produsele care fac parte
din acest contract.
- Sa plateasca reprezentantului remuneratia convenita
Art. 5
Reprezentantul se obligă la următoarele:
- Sa-si declare calitatea de reprezentant al patronului in toate actele juridice pe care le incheie in numele acestuia. In cazul
incheierii unui act verbal, reprezentantul va trebui sa comunice tertului cocontractant ca actul il priveste pe patron si este
incheiat in numele acestuia. Daca actul se incheie in scris, reprezentantul va mentiona cand semneaza actul pe langa numele
sau, numele patronului cu mentiunea “prin procura" sau echivalentul acesteia. Nerespectarea acestei obligatii atrage
raspunderea personala a reprezentantului fata de terti cu privire la aceste acte.
- Sa tina in conformitate cu prevederile legale, registrele comerciale si de evidenta contabila;
- Sa nu realizeze operatiuni de natura celor la care este insarcinat in nume propriu sau in numele altei persoane, fara
invoirea expresa a patronului;
- Sa nu depaseasca limitele imputernicirii primite;
- Sa respecte instructiunile patronului cu privire la indeplinirea insarcinarii primite;
- Sa informeze pe patron de continutul comenzilor si cererilor de ofertele primite si adresate direct patronului in aceasta
calitate;
- Să informeze cu regularitate producătorul despre activităţile sale. În aceste rapoarte trebuie incluse informaţii pertinente
despre clienţii reali şi în perspectivă, despre clienţii potenţiali. De asemenea, trebuie incluse date despre activitatea
concurenţilor.
- Să raporteze producătorului cu promptitudine despre reclamaţiile pe care reprezentantul nu le poate satisface cu privire la
produse, împreună cu numele şi adresele persoanelor care fac asemenea reclamaţii.
- Sa nu negocieze si/sau sa incheie contracte legate de obiectul prezentului contract care, in mod evident, vor fi executate
in afara teritoriului sau isi vor produce efecte in afara teritoriului.
- Sa returneze la momentul incetarii prezentului contract, toate bunurile primite cu ocazia indeplinirii insarcinarii;
- Sa realizeze formele de publicitate cerute de lege in legatura cu przenta imputernicire
CAPIT OLUL V: CONFIDENŢ IALIT AT E
Art. 6
Reprezentantul va trebui să păstreze confidenţiale atât el cât şi agenţii şi salariaţii săi, toate datele şi informaţiile tehnice şi
comerciale furnizate de producător referitore la produsele pe care reprezentantul le dobândeşte în negocierile pentru
produse (denumite în continuare informaţii) şi va apăra toate informaţiile împotriva divulgării sau utilizării lor.
Art. 7
Clauza de confidenţialitate se va menţine o perioadă de ............................... de la încetarea contractului.
CAPIT OLUL VI: NOT IFICARI SI COMUNICARI
Art. 8
Orice comunicare sau notificare adresata de una din parti celeilalte, va fi socotita ca valabil indeplinita daca este tansmisa la
adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract
Art. 9
In cazul in care notificarea/comunicarea se face pe cale postala, se va transmite prin intermediul unei scrisori recomandate,
cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta
confirmare
Art. 10
Daca notificarea/comunicarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in
care a fost expediata
Art. 11
pag. 1 2/9/2017 : officemures@hodos.eu
Contract de reprezentare /01-ian-2010 Modele de contracte
Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una din parti, daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia din
modalitatile prevazute la articolele precedente
CAPIT OLUL VII: ÎNCET AREA CONT RACT ULUI
Art. 12
Prezentul contract poate inceta in urmatoarele modalitati:
a) Prin comun acord, partile convenind la incetarea contractului;
b) Prin denuntare unilaterala in urmatoarele conditii: penru patron - ..............; pentru reprezentant - .....................
c) Prin moartea, interdictia, insolvabilitatea sau falimentul uneia din parti părţi;
d) Prin imposibilitate de executare in conditiile art.15
e) Prin reziliere in cazul neexecutarii culpabile a obligatiilor contractuale de catre una din parti, in urma unei notificari realizate
cu ............. zile inainte;
f) Prin realizarea conditiei rezolutorii (daca s-a inserat o astfel de conditie)
CAPIT OLUL VIII: RĂSPUNDERE CONT RACT UALĂ
Art. 13
Partea care executa cu intarziere obligatiile nascute in baza acestui contract, este tinuta a plati penalitati de intarziere in
valoare de ........ % din valoarea obligatiei neexecutate, pentru fiecare zi de intarziere
Art. 14
Partea care in mod culpabil nu executa, executa partial sau defectuos obligatiile ce ii incumba in baza acestui contract, este
tinuta a plati daune-interese (in cuantum de ........ )
CAPIT OLUL IX: FORŢ A MAJORĂ
Art. 15
Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin
prezentul contract. Prin forţa majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil,
apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate.
Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, în scris, în maximum 5 (cinci) zile de
la apariţie, iar dovada forţei majore se va comunica în maximum 15 (cincisprezece) zile de la apariţie.
Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere. Dovada va fi certificată de Camera de Comerţ şi Industrie sau alt
organism abilitat de legea statului care o invocă.
Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum
15 (cincisprezece) zile de la încetare.
Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 6 (şase) luni, fiecare partener poate renunţa la executarea
contractului pe mai departe. În acest caz, nici una din părţi nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele
au îndatorirea de a-şi onora toate obligaţiile până la această dată.
CAPIT OLUL X: LIT IGII
Art. 16
Litigiile care se vor naşte din prezentul contract sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la validitatea,
interpretarea, executarea sau desfiinţarea lui vor fi soluţionate pe cale amiabilă.
Art. 17
Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract, inclusiv referitor la incheierea, executarea ori desfiintarea lui, se
va solutiona prin arbitrajul Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei
in conformitate cu Regulile de procedura arbitrala ale acestei Curti.
Art. 18
Hotararea arbitrala este definitiva si obligatorie.
CAPIT OLUL XI: ALT E CLAUZE(partile pot detalia modalitatea de colaborare)
Art. 19
....................................................................
CAPIT OLUL XII: CLAUZE FINALE
Art. 20
Prezentul contract poate fi modificat/ completat doar in urma acordului exprimat in scris al partilor contractante
Art. 21
Prezentul contract de consignaţie s-a încheiat azi, ............... în ......... exemplare avand .............. Anexe ce fac parte
integranta din acestea, din care ......exemplare pentru reprezentant şi ......exemplare pentru patron.
PATRON ....................... REPREZENTANT ....................

pag. 2 2/9/2017 : officemures@hodos.eu

S-ar putea să vă placă și