Sunteți pe pagina 1din 30

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE

AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI

AGENIA TIMIOARA

REGIONAL

PENTRU

PROTECIA

MEDIULUI

Strada Amurgului nr. 1, cod 300278 Timioara

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 39 din 16.06.2008

Titularul autorizatiei : SC CIRRUS COMEXIM SRL Locatia activitatii : Orastie, str. Luncii , nr. 1 jud. Hunedoara Categoria de activitate conform Anexei 1 la O.U.G. nr. 152/2005 aprobata prin Legea nr.84/2006 : 6.6 Instalatii pentru cresterea intensiva a porcilor, avand o capacitate mai mare de: b)2.000 de locuri pentru porci de productie ( cu o greutate ce depaseste 30 kg); Cod CAEN: 0123 cresterea porcilor pentru prasila, productie si sacrificare Cod NOSE-P: Cod SNAP: 110.04 - Fermentatia enterica 110.05 Managementul dejectiilor animaliere 1004,1005

Emisa de : Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Timisoara Serviciul Autorizare si Controlul Conformarii

Data emiterii : 16.06.2008 Data expirarii: 16.06.2018


1
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795, 0256 200526 Fax: 0256 246594, 0256 200526

ARPM TIMISOARA SC CIRRUS COMEXIM ORASTIE

Autorizatie integrata de mediu

CUPRINS INTRODUCERE 1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII 2. TEMEIUL LEGAL 3. CATEGORIA DE ACTIVITATE 4. DOCUMENTATIA SOLICITARII.SCOPUL 5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII 6. MATERII PRIME SI AUXILIARE 7. RESURSE : APA, ENERGIE, GAZE NATURALE 7.1. APA 7.2. UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI 8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT 8.1. DOTARI (INSTALATII, UTILAJE, MIJLOACE DE TRANSPORT UTILIZATE IN ACTIVITATE) 8.2. PROCESUL TEHNOLOGIC 9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU 9.1. AER 9.2. APA 9.3. SOL 9.4. ALTE DOTARI 10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT 10.1. AER 10.2. APA 10.3. APA SUBTERANA 10.4. SOL 10.5. ZGOMOT 10. 6. MIROS 11. GESTIUNEA DESEURILOR 12. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI 13. MONITORIZAREA ACTIVITATII 13.1. AER 13.1.1. EMISII 13.1.2. IMISII 13.2. APA 13.2.1. APA UZATA 13.2.2. APE SUBTERANE 13.3. SOL 13.4. DESEURI 13.5. ZGOMOT 13.6. MIROSURI 13.7. ALTE OBLIGATII PRIVIND MONITORIZAREA 14. RAPORTARI LA A.R.P.M. TIMISOARA SI PERIODICITATEA ACESTORA 2
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795, 0256 200526 Fax: 0256 246594, 0256 200526

ARPM TIMISOARA SC CIRRUS COMEXIM ORASTIE

Autorizatie integrata de mediu

15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII 16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI 17. VALABILITATE 18.GLOSAR DE TERMENI INTRODUCERE Autorizaia include condiiile pentru: Luarea tuturor masurilor de prevenire eficienta a polurii, in special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile; Luarea masurilor care sa asigure ca nici o poluare importanta nu va fi cauzata; Evitarea producerii de deeuri si, in cazul in care aceasta nu poate fi evitata, valorificarea lor, iar in caz de imposibililtate tehnica si economica, luarea masurilor pentru neutralizarea si eliminarea acestora, evitndu-se sau reducndu-se impactul asupra mediului; Utilizarea eficienta a energiei; Luarea masurilor necesare pentru prevenirea accidentelor si limitarea consecinelor acestora; Luarea masurilor necesare, in cazul incetarii definitive a activitatilor, pentru evitarea oricarui risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului si a zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea acestora. Sunt respectate principiile BAT. Autorizaia include valori limita de emisie pentru poluanii rezultai de pe amplasament, care respect prevederile Anexei 3 a OUG nr. 152/2005 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al polurii aprobata prin Legea nr.84/2006, i ia in considerare natura lor i potenialul transferrii polurii dintr-un mediu in altul. Autorizaia integrat de mediu conine: cerinele de monitorizare adecvate emisiilor care rezult de pe amplasament, metodologia specific i frecvena de msurare a acestora, procedura de evaluare i obligaia de a furniza autoritii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformrii cu autorizaia. 1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII S.C. CIRRUS COMEXIM SRL Adresa: ORASTIE, str. Luncii, nr. 1 , jud. Hunedoara telefon : 0720.660.897 Numrul de nregistrare la Registrul Comerului: J20/460/23.05.1997 2. TEMEIUL LEGAL 2.1. Ca urmare a cererii adresate de SC CIRRUS COMEXIM SRL, cu sediul in ORASTIE,str. Luncii, nr.1,jud. Hunedoara, inregistrata la A.R.P.M. Timisoara cu nr. 5412/07.11.2007 si a completarilor inregistrate ulterior, in urma analizarii documentelor transmise, a verificarii in teren si parcurgerii etapelor procedurale, in baza O.U.G. nr. 195/2005, aprobata prin Legea nr. 265/2006, privind protectia mediului, a H.G. nr. 368/2007, privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile, a H.G. nr. 459/2005 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, a O.U.G. nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, aprobata prin Legea nr.84/2006, al Ordinului Ministrului nr. 818/2003 privind procedura de emitere a autorizatiei integrate de mediu, modificat si completat prin Ordinul Ministrului nr. 1158/2005, se emite prezenta autorizatie integrata de mediu . 3
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795, 0256 200526 Fax: 0256 246594, 0256 200526

ARPM TIMISOARA SC CIRRUS COMEXIM ORASTIE

Autorizatie integrata de mediu

2.2. Activitatile specifice societatii se vor desfasura obligatoriu in conformitate cu prevederile urmatoarelor acte normative care sunt in concordanta cu standardele UNIUNII EUROPENE prin prevederile Directivelor corespunzatoare : O.U.G. nr. 195/2005, aprobata prin Legea nr.265/2006, privind protectia mediului care transpune DC 85/337/CEE (modificata prin DC 97/11/CE); DC 90/313/CE; DPEC 2001/42/CE; DC 96/62/CEE; DC 1999/30/CE; DPEC 2000/69/CE; DC 92/72/CEE; DPEC 2002/3/CE; DC 91/689/CEE; DPEC 2000/76/CE; DPEC 94/62/CE; DC 99/31/CE; DC 75/439/CEE; DC 91/157/CEE; RC 259/93; DC 92/43/CEE; DC 79/409/CEE ; Legea nr. 655/20.11.2001 pentru aprobarea O.U.G. nr. 243/2000 privind protectia atmosferei care transpune DC 96/62/CEE; DC 1999/30/CE; DPEC 2000/69/CE; DC 92/72/CEE; DPEC 2002/3/CE ; Legea nr. 24/06.05.1994 (M.O. nr. 119/12.05.1994) pentru ratificarea Conventiei cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice, semnata la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992 care transpune Decizia 2004/280/CE si DC 93/389/CEE modificata de DC 99/296/CEE ; Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 536/23.06.1997 (M.O. nr. 40/03.07.1997) pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei care transpune Directiva Parlamentului European si Consiliului 2002/49/CE referitoare la evaluarea si gospodarirea zgomotului in mediu ; Legea nr. 263/2005 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase care transpune DC67/548/EEC, D88/379/EEC, R793/93 ; O.U.G. nr. 200/2000, modificata si completata de Ord. 53/2006 si H.G. nr. 429/2007, aprobata prin H.G. nr. 490/2002, care transpune prevederile Directivei Consiliului 67/548/CEE privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor periculoase si ale Directivei 1999/45/CE privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor periculoase ; Legea nr. 27/2007 pentru aprobarea O.U.G. nr. 61/2006 pentru modificarea si completarea O.U.G 78/2000 privind regimul deseurilor, care transpune DC 75/442/CEE (amendata de DC 91/156/CEE); DC 96/59/CE; DPEC 2000/76/CE; DPEC 94/62/CE; DC 99/31/CE ; H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate care transpune DC 5/439/CEE (amendata de DC 87/101/CEE si de DC 91/692/CEE) ; H.G.nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor in conformitate cu Catalogul European al Deseurilor care transpune Decizia nr. 2000/532/CE, amendata de Decizia nr. 2001/119 privind lista deseurilor ; H.G. nr. 621/2005 (M.O. nr. 639 din 20.07.2005), modificata si completata de H.G. nr. 1872/2006 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje care transpune Directiva Parlamentului si a Consiliului European 94/62/CE din 20 decembrie 1994 privind ambalajele si deseurile de ambalaje, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene (JOCE) nr. L 365/1994, amendata prin Directiva Parlamentului si Consiliului 2004/12/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene (JOCE) nr. L 047/2004, Decizia Comisiei Europene 97/129/CE privind sistemul de identificare si marcare a materialelor de ambalaj, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene (JOCE) nr. L 050/1997, Decizia Comisiei Europene 2005/270/CE privind formatul referitor la sistemul de baze de date, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene (JOCE) nr. L 086/2005 ; H.G. nr. 124/30.01.2003 (M.O. nr. 109 din 20.02.2003), modificata si completata prin HG nr. 210/2007 (M.O. nr. 187 din 19.03.2007), privind prevenirea, reducerea si controlul poluarii mediului cu azbest care transpune Directiva Consiliului 87/217/CEE din 19 martie 1987 cu privire la revenirea si reducerea poluarii mediului cauzate de azbest ; H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor care transpune Directiva nr.1999/31/EC privind depozitarea deseurilor ; H.G.nr.1057/2001privind regimul bateriilor i acumulatorilor care conin substane periculoase, care transpune Directivele 91/157/CEE si DC 93/86/CEE; 4
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795, 0256 200526 Fax: 0256 246594, 0256 200526

ARPM TIMISOARA SC CIRRUS COMEXIM ORASTIE

Autorizatie integrata de mediu

H.G. nr. 448 din 19 mai 2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice care transpune Directiva nr. 2002/96/EC privind deseurile de echipamente electrice si electronice, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L037 din 13 februarie 2003 si Directiva nr. 2003/108/EC de modificare a Directivei nr. 2002/96/EC privind deseurile de echipamente electrice si electronice, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr.L345 din 31 decembrie 2003 ; H.G. nr. 321/14.04.2005 (M.O. nr. 27.04.2005) privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental care transpune Directiva 2002/49/EC referitoare la evaluarea si managementul zgomotului in mediul inconjurator Declaratia Comisiei formulata in cadrul Comitetului de Conciliere privind evaluarea si managementul zgomotului ; Ordinul MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare ; Ordinul MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea reglementarii privind evaluarea poluarii mediului; Ordinul MAPPM nr. 592/2002 pentru aprobarea normativului privind stabilirea valorilor limita, a valorilor de prag si a criteriilor si metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot si oxizilor de azot, pulberilor in suspensie PM(10) si PM(2.5), plumbului ,benzenului, monoxidului de carbon si ozonului in aerul inconjurator; Legea nr.458/2002, privind calitatea apei potabile, modificata si completata cu Legea nr. 311/2004; H.G. nr. 352 /21.04.2005 (M.O. nr. 398 /11.05.2005) pentru modificarea H.G.nr. 188/28.02.2002 (M.O. nr. 187/20.03.2002) privind aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate care transpune Directiva Consiliului 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane modificata de Directiva 98/15/CE . STAS 10009/1998 privind acustica urbana-limite admisibile ale nivelului de zgomot; STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate Ordinul MMGA 241/2005 pentru aprobarea listei localitatilor pe judete unde exista surse de nitrati din activitati agricole; Ordinul MMGA 242/2005-privind programul de organizare a sistemului national de monitoring integrat al solului,de supraveghere, control si decizii, pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole si de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie in zone vulnerabile si potential vulnerabile la poluarea cu nitrati; H.G. nr.964/2000 privind aprobarea planului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole care transpune Directiva nr. 91/676/EEC privind protectia apelor impotriva poluarii cauzate de nitrati din surse agricole; Ordinul nr. 344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si in special a solurilor, cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura care transpune Directiva 86/278/CEE; Ordinul MMGA,MAPDR nr.1182/2005 si 1270/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole. Ordinul nr.202 din 25 august 2006 pentru aprobarea Normei sanitar veterinare care stabileste standarde minime pentru protectia porcilor. OUG 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului Incalcarea prevederilor legislatiei de mai sus atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz.

5
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795, 0256 200526 Fax: 0256 246594, 0256 200526

ARPM TIMISOARA SC CIRRUS COMEXIM ORASTIE

Autorizatie integrata de mediu

Nerespectarea celor prevzute n prezenta autorizaie integrat de mediu conduce la suspendarea acesteia i/sau la ncetarea activitii, dup caz, conform OUG 195/2005 privind protecia mediului, aprobata prin Legea nr.265/2006. 3. CATEGORIA DE ACTIVITATE Activitatea cuprinsa in Anexa I a O.U.G. nr. 152/2005, aprobata prin Legea nr. 84/2006 : 6.6Instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor sau a porcilor, avand o capacitate mai mare de: b)2.000 de locuri pentru porci de productie (cu o greutate ce depaseste 30 kg); Cod CAEN: 0123 -cresterea porcilor Cod NOSE-P: - 110.04 - Fermentatia enterica - 110.05 - Managementul dejectiilor animaliere Cod SNAP: 1004-1005 Capacitatea maxima de populare: 9980 capete/seria de productie . Numarul de capete este egal cu numarul de locuri. 4. DOCUMENTATIA SOLICITARII Documentatia care a stat la baza emiterii autorizatiei integrate de mediu cuprinde : Formular de solicitare pentru emiterea autorizatiei integrate de mediu intocmit de SC FELDAN CONSULT SRL ; Raport de amplasament intocmit de SC FELDAN CONSULT SRL ; Extrase de carte funciara nr. 609/a, Orastie ; Plan de masuri in cazul suspectarii prezentei pestei porcine clasice la porcii din ferma si plan de masuri in cazul confirmarii pestei porcine in ferma Program cadru minimal de biosecuritate in ferma , aprobat de DSVSA Hunedoara Plan de prevenire si combatere a poluarii accidentale la folosintele de apapotential poluatoare Studiul Agrochimic si Pedologic, efectuat de OSPA Alba , pe o suprafata de 627.2 ha ; Certificat de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Hunedoara, Seria B, Nr.0737172, Cod Unic de Inregistrare 9785225/25.09.1997 ; Aprobare Sanitara Veterinara nr. 599/31.10.2006 emisa de DSVSA Hunedoara Contract de prestari servicii nr. 49/03.10.2007 cu SC Fitomar SRL, pentru preluarea dejectiilor rezultate din procesul de crestere a porcilor Fisa tehnica BIOACTIV, substanta utilizata in dejectii pentru reducerea mirosurilor Contract de prestari servicii nr. 2/15.01.2007,incheiat cu SC VET general Consulting SRL, pentru operatiunile de dezinsectie si deratizare Contract nr.653/16.08.2006, incheiat cu SC GOSCOM SA, pentru asigurarea serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare, preluare gunoi menajer Plan de incadrare in zona Plan de situatie Plan cu geologia zonei, resurse de apa, intensitatea precipitatiilor medii anuale, scurgerea specifica medie Planul unei hale cu sectiunile aferente 6
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795, 0256 200526 Fax: 0256 246594, 0256 200526

ARPM TIMISOARA SC CIRRUS COMEXIM ORASTIE

Autorizatie integrata de mediu

SCOPUL Instalaia va fi controlat, exploatat si ntretinut, iar emisiile vor fi evacuate aa cum s-a stabilit n prezenta Autorizaie integrat de mediu. Prezenta Autorizaie integrat de mediu conine 30 pagini, intr n vigoare la data de 16.06.2008. Autorizaia integrat de mediu se revizuiete n condiiile prevzute de legislaia specific privind prevenirea i controlul integrat al polurii (art. 17, alin. 2, din OUG nr.195/2005, aprobata prin Legea nr. 265/2006). Revizuirea autorizaiei integrate de mediu este obligatorie n toate situaiile prevzute n art. 25 alin a,b,c,d din OUG nr.152/2005, aprobata prin Legea nr. 84/2006. In cazul modificrii actelor de reglementare i a parametrilor pentru care s-a emis autorizaia, se va notifica la ARPM Timisoara. Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaii atrage dup sine suspendarea/anularea, dup caz. Nicio modificare sau reconstrucie, afectnd activitatea sau orice parte a activitii, care va rezulta sau este probabil s rezulte ntr-o schimbare n termeni reali sau cretere n ceea ce privete: natura i cantitatea oricrei emisii, sistemele de reducere a polurii/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia prim, produsele intermediare, produsele sau deeurile generate, sau orice schimbri n ceea ce privete managementul i controlul amplasamentului, precum i modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativ a emisiilor, nu vor fi realizate sau impuse fr notificare i fr acordul prealabil scris al ARPM Timisoara. Autorizaia integrat de mediu este emis de autoritatea competent n scopul asigurrii unui nivel ridicat de protecie a mediului n ntregul su, cu respectarea reglementrilor privind calitatea aerului, apei i solului. Prezenta autorizaie se aplica tuturor activitilor desfurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor pn la expedierea produselor finite. Prezenta autorizaie se aplica activitilor de management al deeurilor de la punctul de colectare pn la punctul de eliminare sau recuperare. 5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII 5.1. Titularul autorizatiei se va asigura ca toate operatiunile de pe amplasament vor fi realizate astfel incat emisiile sa nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativa a zonelor de agrement sau recreationale sau a mediului din afara limitelor amplasamentului . 5.2. Titularul autorizatiei va stabili si va mentine un Sistem de Management al Autorizatiei (SMA), care sa indeplineasca cerintele prezentei Autorizatii. SMA va evalua toate operatiunile si va revizui toate optiunile accesibile pentru utilizarea tehnologiei mai curate, productiei mai curate, reducerii si minimizarii deseurilor si va include cel putin elementele mentionate planificarea obiectivelor si sarcinilor de mediu, astfel : Titularul autorizatiei va pregati o planificare anuala a obiectivelor si sarcinilor de mediu. Planificarea va contine termene pentru atingerea seturilor de sarcini . 5.3. Titularul va pregati si va depune la A.R.P.M. TIMISOARA, ca parte a Raportului Anual de Mediu (RAM), un raport privind modernizarea, care va include si performantele obtinute in indeplinirea sarcinilor stabilite, precum si modificarile intervenite. Astfel de rapoarte vor fi pastrate pe amplasament pentru o perioada de cel putin 7 ani si vor fi puse la dispozitia persoanelor cu drept de control conform legislatiei in vigoare . 5.4. Contributia la Registrul Emisiilor de Poluanti (REP)

7
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795, 0256 200526 Fax: 0256 246594, 0256 200526

ARPM TIMISOARA SC CIRRUS COMEXIM ORASTIE

Autorizatie integrata de mediu

Substantele care vor fi obligatoriu incluse in raportul catre A.R.P.M. sunt cele specificate prin prezentul document, anual. Contributia la REP va fi pregatita in conformitate cu ghidurile relevante emise de Autoritatea de Protectie a Mediului si va fi depusa/transmisa ca parte a RAM. 5.5. Documentatia Titularul Autorizatiei va stabili si va mentine un sistem propriu de management al documentelor de mediu care va fi comunicat catre A.R.P.M. TIMISOARA . 5.6. Constientizare si instruire Titularul Autorizatiei va asigura instruiri adecvate pe teme de protectia mediului, in sensul minimizarii consumurilor de materii prime, materiale auxiliare, combustibili, precum si minimizarea deseurilor si masuri in caz de urgenta, functie de instalatia pe care-si desfasoara activitatea . Registre adecvate privind instruirile vor fi pastrate. Personalul va fi calificat conform specificului instalatiei pe baza de studii,instruiri si/sau experienta adecvata . Titularul Autorizatiei va transmite cate o copie a prezentei Autorizatii tuturor angajatilor ale caror sarcini sunt legate de oricare din conditiile prezentei Autorizatii . 5.7. Responsabilitati Titularul Autorizatiei se va asigura ca o persoana responsabila cu probleme de protectia mediului va fi in orice moment disponibila pentru a se intalni cu reprezentantii A.R.P.M. TIMISOARA . 5.8. Comunicare Titularul Autorizatiei se va asigura de faptul ca publicul poate obtine informatii privind performantele de mediu ale titularului activitatii. Titularul Autorizatiei va depuna la A.R.P.M., nu mai tarziu de 31 ianuarie in fiecare an, un RAM (raport anual de mediu) pentru intregul an calendaristic precedent, care trebuie sa indeplineasca cerintele A.R.P.M. TIMISOARA 6. MATERII PRIME SI AUXILIARE Tabel 1 Materii auxiliare furaje Impact asupra Modul de ambalare, mediului depozitare Nu au impact asupra Buncare metalice cu mediului capacitatea de 16 t, cate 2 la fiecare hala. Nu are impact asupra Este preluata direct din mediului foraje. Nu au impact asupra Depozitate temporar mediului magazie inchisa Nu au impact asupra Depozitate temporar mediului magazie inchisa in in

Apa : -adapat animale -spalari hale -menajer Medicamente ptr. tratamente la animale Vitamine

7. RESURSE : APA, ENERGIE 7.1. APA ALIMENTARE CU AP: Alimentarea cu ap potabil: Apa potabil se asigur de ctre beneficiar din surse externe (ap mbuteliat). 8
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795, 0256 200526 Fax: 0256 246594, 0256 200526

ARPM TIMISOARA SC CIRRUS COMEXIM ORASTIE

Autorizatie integrata de mediu

Alimentarea cu ap menajer i tehnologic: Alimentarea cu ap a obiectivului se face dintr-un pu forat avnd D = 400 mm i H = 12 m. Pe amplasament mai exist un pu forat avnd D = 400 mm i H = 24 m, folosit ca surs de rezerv. Apa prelevat din puuri este folosit n scop menajer, pentru consumul biologic al animalelor i pentru igienizare. Periodic apa prelevat din puuri este analizat din punct de vedere al potabilitii (bacteriologic i fizico-chimic); conform buletinelor de analiz apa se ncadreaz n limitele STAS 1342/91. Debite i volume de ap autorizate: Tabel 2
Surs de ap Scop utilizare maxim Cerin ap (mc/zi) medie minim anual (mii mc)

subteran dou puuri forate (1A+1R)

igienico-sanitar consum biologic tehnologi c igienizri


Total

0,9 72,8

0,8 55,9

0,6 44,7

0,3 20,4 1,8


22,5

8,2 5,0 1,9 Aceste debite sunt estimative deoarece igienizarea se face la sfritul fiecrui ciclu de producie, o dat la trei luni, cnd se spal pardoselile, canalele i bazinele de colectare dejecii din cadrul halelor, dup evacuarea dejeciilor.

81,9

61,7

47,2

Funcionarea unitii: 24 ore/zi, 365 zile/an. Instalaii de captare: Apa este prelevat din puuri cu ajutorul unor pompe, una tip Sadu (Q = 20 mc/h, H = 50 mCA) i una tip Pentax (Q = 27 mc/H). Instalaii de aduciune, nmagazinare a apei i distribuie: Apa captat din pu ajunge n reeaua de distribuie, la consumatorii din cadrul fermei, cu ajutorul unui hidrofor (pentru asigurarea presiunii necesare n instalaii). Reeaua de transport a apei necesare adprii animalelor este format dintr-o conduct din PEHD Dn 110 mm care se ramific spre grajduri n dou conducte PEHD Dn 40 mm; lungimea reelei este de cca. 270 m. Reeaua de transport a apei necesare consumului igienico-sanitar pleac tot de la rezervorul hidrofor i este format dintr-o conduct PEHD Dn 32 mm i L = cca. 65 m. APA PENTRU STINGEREA INCENDIILOR: Nu sunt prevzute rezervoare pentru stocarea rezervei intangibile de incendiu. Apa necesar stingerii eventualelor incendii este preluat direct din reea cu ajutorul unei pompe (Q = 48 mc/h, P = 7,5 kW). VOLUME DE AP ASIGURATE N SURS: Surs subteran-pu forat: volum mediu: 61,7 mc/zi (0,71 l/s); volum minim: 47,2 mc/zi (0,55 l/s). MODUL DE FOLOSIRE: Necesar total de ap: - maxim: 81,9 mc/zi; - mediu: 61,7 mc/zi; - minim: 47,2 mc/zi. Cerin total de ap: - maxim: 81,9 mc/zi; - medie: 61,7 mc/zi; 9
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795, 0256 200526 Fax: 0256 246594, 0256 200526

ARPM TIMISOARA SC CIRRUS COMEXIM ORASTIE

Autorizatie integrata de mediu

- minim: 47,2 mc/zi.


NORME DE AP: Produsul porci 25 kg-sacrificare
igienizare

Consum specific (l ap/unitate produs) 5,67,3 l/anim.zi 70300 l/anim.an

EVACUAREA APELOR UZATE: Tabel 3


Categoria apei
Ap uzat fecaloidmenajer Ape uzate de la igienizri

Receptori autorizai
bazin betonat vidanjabil (V = 25 mc) bazine stocare dejecii (Vtotal = 15800 mc)

Volum total evacuat (mc/zi) maxim mediu


0,7 0,6

anual Observaii (mii mc)


0,22 Apele uzate fecaloid menajere colectate n bazin sunt vidanjate i transportate la staia de epurare Ortie Apele uzate rezultate n perioada de igienizare sunt colectate prin acelai sistem cu dejeciile

Nu este relevant i nu se poate face o estimare a volumului zilnic de ap uzat rezultat deoarece se igienizeaz simultan cele 8 hale n aceeai faz a ciclului de producie iar apele uzate sunt colectate n bazinele de stocare dejecii.

1,8

Funcionarea unitii: 24 ore/zi, 365 zile/an. Apele uzate fecaloid-menajere rezultate de la birouri vor fi colectate printr-o reea proprie de canalizare din PVC Dn 110 mm i L = 45 m i conduse ctre un bazin betonat vidanjabil cu o capacitate de 25 mc. Apele pluviale se scurg n mod natural pe terenurile din jur. 7.2. ENERGIE Energia electrica pentru iluminatul local si actionarea instalatiilor si utilajelor din dotare, a pompelor si ventilatoarelor, se preia din reteaua sistemului energetic national pe baza de contract cu Electrica SA Postul de transformare , in constructie zidita, este situat in afara incintei, proprietatea SC Electrica SA. Este echipat cu un transfoemator de 1000 kVA. Consumul de energie electrica este de circa 6000 kWh/10.000 capete/ luna. Energia termica pentru centrala termica de la corpul administrativ (filtru sanitar si birou). Energia termica pentru corpul administrativ(filtrul sanitar si birou) este asigurata de o centrala termica cu functionare pe lemne cu o putere de 40 KW.Gazele sunt evacuate pe un cos cu H=12 m di diametrul de 300 mm. Titularul autorizatiei trebuie sa identifice si sa aplice toate oportunitatile pentru reducerea consumului de combustibil si cresterea eficientei energetice. Anual se va intocmi un plan de utilizare eficienta a energiei si o data la trei ani se va realiza un audit privind eficienta energetica . Aceste documente vor fi cuprinse in Sistemul de Management al Autorizatiei. 8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT 8.1. DOTARI Ferma zootehnica de crestere si ngrasare a porcinelor pentru producerea de suine de carne si de prasila Orastie este amplasata la limita intravilanului localitatii Orastie, pe str. Luncii nr.1, 10
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795, 0256 200526 Fax: 0256 246594, 0256 200526

ARPM TIMISOARA SC CIRRUS COMEXIM ORASTIE

Autorizatie integrata de mediu

judetul Hunedoara, pe partea stnga a drumului DN 7 accesul facndu-se din stnga drumului DN 7 (E68), la iesirea din municipiul Orastie, sensul de mers Orastie Sebes, la cca. 170 m distanta de drumul specificat si detine o suprafata de 178.646 m2 . Ferma Zootehnica Orastie este n prezent proprietatea S.C. CIRRUS COMEXIM S.R.L si este structurata dupa cum urmeaza: Tabel 4 Descriere activ Sconstr (mp) STot.Teren (mp) 2015

birou, filtru sanitar, alee, mprejmuire 22 grajduri, dintre care 7 utilizate ca adaposturi porcine, iar 1 (C4) ca rezerva-spital Teren arabil Teren arabil bazine impermeabilizate pt. stocare dejectii

480

30056

124293

0 0 6656

3747 24912 23679

Total suprafata = 178.646 mp =17, 86 ha Folosirea actuala a terenului din mprejurimile fermei consta n principal din utilizari agricole vecinatatile amplasamentului sunt preponderent terenuri cu destinatie agricola. Incinta este inconjurata la exterior, pe trei laturi, de drumuri de pamant (DE). Vecinatatile amplasamentului analizat sunt: - latura nord-vest drum si teren agricol - latura nord-est drum si teren agricol - latura sud-vest SC SOGECO SRL, unitati de depozitare si productie - latura sud-est drum si teren agricol. La 170 m - DN7, iar paralel cu DN cale ferata. 8.2. PROCESUL TEHNOLOGIC Procesele operaionale ale fermei se desfoar n scopul creterii i ngrrii porcinelor, activitatea de baz din ferm. Activitatile desfasurate pe amplasament sunt: a) Activitati pentru cresterea si ingrasarea porcinelor Popularea adaposturilor: cele 7 hale de productie se populeaza succesiv, cu purcei de carne, rasa Pietren, achizitionati in principal din Olanda, la o greutate de 25-30 kg. 11
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795, 0256 200526 Fax: 0256 246594, 0256 200526

ARPM TIMISOARA SC CIRRUS COMEXIM ORASTIE

Autorizatie integrata de mediu

Popularea se face pe boxe i randuri. Capacitatea maxima de populare este de 1425 porci/hal x 7 hale = 9975 porcine. Stabulaie (cretere i ngrare): adpostire: Halele de crestere si ingrasare porcine sunt constructii cu pereti exteriori portanti din zidarie de caramida cu grosimea de 40 cm, H=2m, pe fundatii din beton. Halele sunt de 80 m lungime i 18 m latime, au 40 boxe (10 boxe pe rand), cu o capacitate maxima de 40 porci/box, din care se populeaz 36 boxe. Pe fiecare rand este cate un canal pentru dejectii cu gratare din beton. n fiecare hal 4 boxe (cate 1 pe rand) au destinaia de boxe de control. n acestea se transfera porci din boxele de grup, pentru observare, monitorizare, tratamente. n cazul n care medicul veterinar decide transferarea lor n hala spital, acestia parasesc hala i sunt adapostiti separat, n hala spital, cu o capacitate de 250 locuri. Acoperisurile sunt in 2 pante, din tabla, izolate cu panouri de polistiren. Halele utilizate sunt :C5, C6,C7, C22,C23,C24, C25, iar hala C4 este hala spital. Cele 7 hale utilizate sunt constructii cu 1 nivel cu caracteristicile: -anul punerii in functiune 1978 -suprafata construita grajd 1365 mp, suprafata utila 1286,6 mp, -fundatii din beton, structura de rezistenta din stalpi centrali din teava metalica Dn 160 mm, inchideri din zidarie portanta de caramida. -fara planseu -grajdurile cuprind 4 randuri de boxe pe fiecare rand existand cate 10 boxe -acoperis tip sarpanta in doua ape din tabla, izolate cu panouri de polistiren pe structura din ferme si pane metalice care se sprijina cu un capat pe peretii exterior longitudinali si cu celalalt capat pe stalpii metalici centrali, fara jgeaburi si burlane de colectare a apelor pluviale -pardoseli din beton in boxe si pe aleile de acces, din placi prefabricate, sub forma de gratare peste canalele de colectare a dejectiilor;Exista 4 canale de colectare a dejectiilor cu un volum total de 304 mp. iar la capatul grajdului un bazin de colectare cu volumul de 21,4 mc; - peretii despartitori ai boxelor sunt din beton; -finisaje exterioare : tenculieli driscuite si spoieli cu var; -finisaje interioare: tencuieli driscuite si spoieli cu var; -tamplarie metalica la usi si ferestre; -instalatiile de alimentare cu apa , de hranire a porcilor si de eliminare a dejectiilor Hala C4 este hala spital constructie cu 1 nivel cu caracteristicile: -anul punerii in functiune 1978 -suprafata construita grajd 588 mp, suprafata padoc 760 mp -fundatii de beton , structura de rezistenta din stalpi si grinzi prefabricate din beton armat, inchideri si compartimentari din zidarie portanta de caramida -Grajdul cuprinde 10 compartimente cu boxe dispuse pe doua randuri, boxele sunt delimitate prin garduri beton. - acoperis tip sarpanta in doua ape din beton, din tabla, izolate cu panouri de polistiren fara jgheaburi si burlane de colectare a apelor pluviale; -gardurile din beton in grajd si din beton si placi prefabricate sub forma de gratar in padocuri -gardurile despartitoare din padocuri sunt din teava de otel; -finisaje exterioare: tencuieli driscuite si spoieli cu var; -finisaje interioare: tencuieli driscuite si spoieli cu var; -tamplarie din lemn si metalica - instaltiile de alimentare cu apa , de hranire a porcilor si de eliminare a dejectiilor Ventilatia se realizaza prin 12 ventilatoare/hala, tip MULTIFAN 6E82, cu P=0,57kW/900rpm, Q=12450mc/h, cu =800 mm / =400 mm, Htubulatura exhaustare=7m. Acestea sunt actionate electric si cu comanda computerizata. 12
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795, 0256 200526 Fax: 0256 246594, 0256 200526

ARPM TIMISOARA SC CIRRUS COMEXIM ORASTIE

Autorizatie integrata de mediu

hrnire: Hrana este descarcata in buncare, cu o capacitate de 8-10t, amplasate cate 1 in exteriorul fiecarei hale si administrara prin reteaua de distributie cu noduri, la fiecare boxa. - adpare: Apa este preluata din foraj propriu, cu H= 12 m; sistemul de adapare -cu boluri. Lotizare i livrare: la atingerea greutii de 100 - 110 kg, porcinele sunt vandute. Activiti adiacente: asistenta veterinara, administrarea medicamentelor i vaccinurilor, predarea mortalitatilor la SC PROTAN SA, cf. Contract nr.659/2006. b. Gestionarea dejectiilor si a apelor uzate tehnologice colectare in reteaua de canalizare; transfer in bazinele betonate de stocare; curarea adaposturilor: golirea periodica a dejectiilor colectate din canale interioare in canalizarea exterioara; canalele de colectare a dejectiilor se spala cu utilaje cu apa sub presiune la sfarsitul fiecarui ciclu de productie; - stocarea si fermentarea anaeroba a dejectiilor lichide; - preluarea dejectiilor fermentate in vederea fertilizarii terenurilor agricole Evacuarea dejectiilor. Fiecare grajd este prevazut cu o podea din beton armat, fiind compacta pe o latime de 1,86 m si formata din gratare din beton pe o latime de 1,67 m. Prin fantele gratarelor, dejectiile ajung in canalele de sub pardoseala. Fiecare hala este traversata longitudinal de 4 canale, cate unul pentru fiecare rand. Acestea au dimensiunile: 0,8x1,67x0,5m. Vtotal/hala=4x76mc. Canalele sunt construite in panta, pentru scurgerea gravitationala a dejectiilor in bazinul colector de la capatul halei. Tulbureala rezultata este transportata in cele 3 bazine de dejectii apartinand fostei statii de epurare cu o capacitate de 13375 mc.Aceste bazine sunt construite din beton si impermeabilizate cu o rasina hidroizolanta. In aceste bazine dejectiile se stocheaza pe termen lung (6 luni), dupa care se utilizeaza pentru fertilizare organica pentru terenurile agricole. 9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU 9.1 . AER Sursele de generare a emisiilor in atmosfera sunt : - procesele metabolice ; - managementul dejectiilor ; - incinerarea cadavrelor ; - activitati auxiliare: de transport, de descarcare a furajelor, de intretinere a incintei. Categoriile de surse asociate acestor emisii sunt: - halele de productie ale caror guri de ventilatie si celelalte deschideri pot fi considerate un sistem de surse punctiforme; - bazinul de stocare a dejectiilor, in care se produce fermentarea anaeroba a acestora, ca sursa de suprafata. In general, se produc emisii de amoniac, gaz metan si protoxid de azot si din activitatea de imprastiere a dejectiilor pe camp. Controlul pentru minimizarea excretiei de azot si a emisiilor de compusi ai azotului se face prin aplicarea celor mai bune tehnici pentru: sistemul de adapostire, compozitia furajelor, modul de administrare a apei de baut, colectarea/transferul/tratarea/stocarea si eliminarea dejectiilor. 13
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795, 0256 200526 Fax: 0256 246594, 0256 200526

ARPM TIMISOARA SC CIRRUS COMEXIM ORASTIE

Autorizatie integrata de mediu

NOx si CO apar de la activitati asociate, cum sunt procesul de ardere a combustibilului in centrala termica . In concluzie, cu exceptia amoniacului, protoxidului de azot si metanului, celelalte emisii sunt in cantitati nesemnificative. Emisii fugitive pot aparea din sistemul pentru transferul dejectiilor din hale catre bazinul de stocare si din activitatea de descarcare a hranei in buncare. 9.2. APA Nu exista descarcari in ape de suprafata sau subterane: - apele uzate tehnologice (dejectii lichide plus ape de spalare) sunt evacuate prin vidanjare din bazinele colectoare situate la capatul fiecarei hale din incinta amplasamentului, in bazinul de stocare, de unde se preiau cu cisterna proprie si se utilizeaza la fertilizare; - apele uzate menajere rezultate de la filtrul sanitar si birouri sunt evacuate intr-un bazin de beton vidanjabil, cu volum de 25 m3 ; - apele meteorice se infiltreaza direct in sol pe suprafetele de teren neacoperite de cladiri, alei sau drumuri; - dejectiile sunt stocate in 3 bazine de beton , impermeabilizate cu un strat de rasina hidroizolanta, capacitatea acestor bazine fiind de 13375 mc.Bazinele sunt amplasate la limita de N-E a incintei . Toate bazinele de colectare a apelor uzate trebuie etansate corespunzator, pentru a preveni contaminarea solului si implicit a apei. 9.3. SOL - pubele pentru colectarea deseurilor menajere; - bazine de stocare dejectii, construite din beton si impermeabilizate cu rasina hidroizolanta.. 9.4. ALTE DOTARI - magazie inchisa pentru depozitarea materiilor auxiliare folosite pe amplasament; 10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR 10.1. AER 10.1.2. Imisii: Valorile imisiilor substantelor poluante cuprinse in STAS 12574/1987, rezultate in urma desfasurarii activitatii, se vor incadra in limitele prevazute, astfel: a) pentru media de scurta durata (30 min) Tabel 5 Indicator Limita impusa Dioxid de azot 0,3 mg/m3 H2S 15 g/m3 amoniac 300 g/m3 b)pentru medie de lunga durata zilnica Tabel 6 Indicator Limita impusa Dioxid de azot 0,1mg/m3 14
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795, 0256 200526 Fax: 0256 246594, 0256 200526

ARPM TIMISOARA SC CIRRUS COMEXIM ORASTIE

Autorizatie integrata de mediu

H2S amoniac

9 g/m3 100 g/m3

10.2. APA Apele uzate menajere preluate de operatorul apa-canal vor respecta limitele maxim admise prin HG 352/2005 NTPA 002, care modific i nlocuiete HG 188/2002. 10.3. APE SUBTERANE Pentru poluantii din apele subterane nu s-au stabilit limite pentru incarcare a apelor subterane, forajele de control vor servi strict aprecierii influientei activitatii desfasurate pe platforma societatii asupra apelor subterane. Poluantii monitorizati vor fi cei din tabelul de mai jos Tabel 7 Indicator pH amoniu Oxidabilitate Carbon organic total Nitriti Nitrati Unitatea de masura unit. pH mg/l mg O2/l mg/l mg/l mg/l

Avand in vedere ca pe amplasamentul respectiv este o poluare istorica datorata activitatii fermei in trecut, se impune efectuarea forajelor de monitorizare a apelor freatice atat din incinta amplasamentului cat si a bazinelor de stocare dejectii. Se va efectua un set de analize pentru a se vedea poluarea istorica , iar la monitorizare valorile concentratiilor se vor compara cu valorile initiale.Se va urmari ca in timp concentratiile poluantilor din apele freatice sa scada. 10.4. SOL Valorile concentratiilor poluantilor specifici activitatii, prezenti in solul din incinta societatii si pe solurile unde se imprastie dejectiile nu vor depasi limitele indicate in tabelele de mai jos: Pentru indicatorul carbon organic % se foloseste clasificarea din literatura de specialitate dupa cum urmeaza: Tabel 8 Element Sol nepoluat poluant carbon organic % 0-1 % Sol usor poluat 1-3 % Sol mijlociu Sol puternic poluat poluat 3-4% 4-6 %

Aprecierea gradului de poluare al solului (pH) Tabel 9 Domeniu de pH 3.3-5.0 5.0-5.8 Puternic acida Moderat acida 15
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795, 0256 200526 Fax: 0256 246594, 0256 200526

Reactia solului

ARPM TIMISOARA SC CIRRUS COMEXIM ORASTIE

Autorizatie integrata de mediu

5.8-6.8 6.8-7.2 7.2-8.4 8.4-9.0 >9.0

Slab acida Neutra Slab alcalina Moderat alcalina Puternic alcalina

Gradul de poluare cu compusi de azot, functie de clasele de aprovizionare cu azot Tabel 10 Strarea de aprovizionare Scazuta Mijlocie Normala Ridicata Foarte ridicata Culturi de camp Azot nitric <20 21-40 41-60 61-100 >101(0.01%) Culturi intense azot amoniacal, ppm(mg/kg) <40 41-70 71-100 101-130 >131(0.013%)

Conform Ordinului MAPPM nr. 756/1997, la atingerea pragurilor de alerta (70% din concentratiile admise pentru agentii poluanti pentru factorul de mediu sol), titularul activitatii are obligatia suplimentarii monitorizarii concentratiilor poluantilor si luarea masurilor de reducere a acestora. Cantitatea de ingrasaminte organice naturale nu trebuie sa depaseasca 170 kg de azot pe hectar si an, conform Codului de bune practici agricole. Cantitatea maxima se va aplica atunci cand: -se utilizeaza balegar putin fermentat; -se administreaza pe solurile grele (argiloase) sau care au capacitate ridicata de denitrificare; -se aplica la culturi cu perioade lungi de vegetatie sau care consuma cantitati ridicate de azot; Incarcarile si descarcarile de materiale trebuie sa aiba loc in zone special amenajate, pe platforme betonate, pentru a preveni scurgerile in sol . 10.5. ZGOMOT Nivelul de zgomot la limita incintei unitatii se va incadra in limitele prevazute in STAS 10009/1988, respectiv valoarea maxima de 65 dB. 10.6. MIROS Conform Standardului National 12574/87 - Conditii de calitate pentru aerul din zonele protejate, se considera ca emisiile de substante puternic mirositoare depasesc concentratiile maxim admise atuncicand in zona de impact mirosul lor dezagreabil si persistent este sesizabil olfactiv. Tabel 11 Sursa Halele de adapostire animale Parti componente ale retelei de canalizare; camine de vizitare Bazine de stocare dejectii Intensitatea mirosului Sesizabil Sesizabil Sesizabil Masuri de control Ventilare corespunzatoare Acoperite cu capac Utilizare de aktivator pentru reducerea mirosului si acoperirea cu paie tocate.

16
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795, 0256 200526 Fax: 0256 246594, 0256 200526

ARPM TIMISOARA SC CIRRUS COMEXIM ORASTIE

Autorizatie integrata de mediu

Titularul activitatii isi va programa activitatile din care rezulta mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv, tinand seama de conditiile atmosferice, evitandu-se planificarea acestora in perioadele defavorabile dispersiei pe verticala a poluantilor, pentru prevenirea transportului mirosului la distante mari. Emisiile difuze si mirosurile vor fi micsorate prin urmatoarele masuri: - masuri de igiena a productiei, prin respectarea stricta a procesului de exploatare a cresterii porcilor; - utilizarea unui regim nutritional adecvat, in vederea reducerii emisiilor rau mirositoare; - respectarea programului de eliminare a dejectiilor, evitind stagnarea lor in adaposturi. Se va face instruirea personalului pentru a-si desfasura activitatea astfel incat nivelul mirosurilor emise sa fie redus. Monitorizarea mirosului, pana la aparitia legislatiei specifice, se va face prin analiza concentratiilor de amoniac si compararea se va face cu limitele din STAS12547/87. Pentru reducerea emisilor de amoniac, in vederea diminuarii mirosului, in procesul de imprastiere pe sol a dejectiilor provenite de la porci, un factor important este incorporarea rapida in terenul arabil. 11. GESTIUNEA DESEURILOR Tabel 12 N Cod deseu Denumire deseu r. conf. HG C 856/2002 rt. 1. 02 01 06 Dejectii Periculozit ate, conf. Anexei I.E din OUG 78/2000

Gestiunea deseurilor Stocare Valorificare Eliminare

2. 02 01 02

Cadavre porci

Nepericulos Sunt colectate in canalele Fertilizarea colectoare din terenurilor interiorul agricole halelor, de unde sunt vidanjate si stocate in bazinele de stocare Nepericulos -

Sunt predate la Protan pentru eliminare prin incinerare Sunt preluate de operatori autorizati

3. 20 03 01

Deeuri menajere Nepericulos Se colecteaz n pubele

4.

15 01 10

Ambalaje Periculos rezultate dupa utilizarea dezinfectantilor , medicamentelor

Sunt preluate de firmele care efectueaza operatiile de 17

Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278

www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro

Tel: 0256 491795, 0256 200526 Fax: 0256 246594, 0256 200526

ARPM TIMISOARA SC CIRRUS COMEXIM ORASTIE

Autorizatie integrata de mediu

si vitaminelor

vaccinare si dezinfectare

11.1. Titularul activitatii are obligatia evitarii producerii deseurilor, insa in cazul in care acestea nu pot fi evitate, valorificarea lor, iar in caz de imposibilitate tehnica si economica, neutralizarea si eliminarea acestora, evitindu-se impactul asupra mediului. 11.2. Pe tot parcursul colectarii, recuperarii sau eliminarii, toate deseurile trebuie depozitate temporar in zone si locuri special amenajate protejate corespunzator impotriva dispersiei in mediu. 11.3. Deseurile expediate in afara amplasamentului pentru recuperarea sau eliminare, pot fi transportate numai de agenti economici autorizati, cu respectarea prevederilor OMMGA 2/2004. Deseurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activitatii la amplasamentul de recuperare/eliminare, fara a afecta semnificativ mediul si in conformitate cu reglementarile legale in vigoare. 11.4. Animalele decedate in ferma vor fi depozitate temporar in spatii special amenajate si eliminate in conditii specifice impuse de normele sanitar veterinare. 11.5. Aprovizionarea cu materiale auxiliare se va face astfel incit sa nu creeze stocuri, care prin depreciere sa duca la formarea de deseuri. 11.6. Dejectii animaliere. Se vor respecta prevederile recomandate de Codul bunelor practici agricole: Nu se aplica ingrasaminte organice si minerale cu azot la distanta mai mica de: -minim de 5-6 m de cursurile de apa (formele solide); -minim 30 m de cursurile de ape (formele lichide si semilichide); -minim 100 m de captarile de apa potabila. Se va evita aplicarea ingrasamintelor organice si /sau minerale: -pe timp de ploie; -ninsoare; -soare puternic; -pe terenuri cu exces de apa; -pe solurile acoperite cu zapada si inghetate. 11.7 Operatorul are obligatia de a analiza inainte de imprastiere dejectiile, din punct de vedere chimic si biologic. NOTA: Schimbarea contractelor cu firmele care valorifica deseurile se comunica la A.R.P.M. Timisoara. Se vor respecta prevederile: a) Legea nr. 27/2007 pentru aprobarea O.U.G nr. 61/2006pentru modificarea si completarea O.U.G nr.78/2000, privind regimul deseurilor; b) Legea nr. 431/27 10 2003 privind aprobarea OUG nr. 61/ 2003 pentru modificarea alin. 2 al art. 7 din OUG nr. 16/ 2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile; c) H.G. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate; d) H.G nr.1057/2001 privind regimul bateriilor si acumulatorilor care contin substante periculoase; e) H.G.R. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate; f) H.G.R. nr. 621/2005, modificata si completata de H.G nr.1872/2006, privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje; g) H.G.R. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase; h) Legea nr. 263/2005 care modifica Legea 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase; 18
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795, 0256 200526 Fax: 0256 246594, 0256 200526

ARPM TIMISOARA SC CIRRUS COMEXIM ORASTIE

Autorizatie integrata de mediu

i) Legea nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folositi la fabricarea ilicita a drogurilor, modificata si completata prin Legea 505/2004; j) O.U.G. nr. 200/2000, modificata si completata de Ord. Nr.53/2006 si H.G. nr.429/2007, aprobata prin H.G. nr.490/2002, privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase; m) Ord. nr. 2 din 5.01.2004/ , modificat prin Ord.986/2006, nr.211/6.02.2004/, modificat si completat de Ord.2188/2006, nr. 118/2.03.2004, modificat si completat de Ord. 821/2006, pentru aprobarea Procedurii de reglementare si control al transporturilor deseurilor pe teritoriul Romaniei. n)Ordinul MMGA 242/2005-privind programul de organizare a sistemului national de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control si decizii, pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole si de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie in zone vulnerabile si potential vulnerabile la poluarea cu nitrati. o)Ordinul MMGA,MAPDR nr.1182/2005 si 1270/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole. p)Ordinul 95/2005 privind criteriile de acceptare si procedurile preliminare de acceptare a deseurilor la depopzitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri. Gestiunea substantelor toxice si periculoase Pe amplasament nu se utilizeaza substante chimice periculoase. 12. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI. Unitatea nu prezinta pericole de producere a unor accidente majore in care sunt implicate substante periculoase si nu intra sub incidenta HG 804/2007 -privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase. Prin natura activitatii, in cadrul unitatii pot apare situatii de urgenta generate de incendii. Pentru prevenirea acestor situatii si interventia in cazul aparitiei incendiilor, activitatea este organizata astfel: - ferma este dotata cu materialele necesare, conform prevederilor legislatiei specifice PSI; - reteaua de hidranti se mentine in perfecta stare de functionare; n cadrul firmei este intocmit, n conformitate cu prevederile Ord. MAPPM 278/1997, Planul de prevenire i combatere a polurilor accidentale , care cuprinde sistemul de alert n caz de poluri accidentale, lista punctelor critice din unitate unde se pot produce poluari accidentale, fisa poluantului potential din cadrul fermei, programe de msuri i lucrri de prevenire a polurilor accidentale, asigurarea dotrilor cu materiale i personal de intervenie n cazuri de poluare accidental. n conformitate cu profilul de producie, pe amplasamentul analizat, cauzele care pot determina poluarea sunt reprezentate de activitatea de colectare, transport, stocare i administrarea dejeciilor. O evacuare necontrolat n mediu a dejeciilor poate determina deteriorarea solului, apelor subterane sau de suprafa. Conform Planului de prevenire i combatere a polurilor accidentale, sunt luate msuri de prevenire a unor evenimente care pot cauza deteriorarea mediului nconjurtor, printr-un management al deeurilor care are ca scop sigurana n transportul, stocarea i administrarea pe terenul agricol a dejeciilor rezultate din creterea porcilor. 13. MONITORIZAREA ACTIVITATII 19
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795, 0256 200526 Fax: 0256 246594, 0256 200526

ARPM TIMISOARA SC CIRRUS COMEXIM ORASTIE

Autorizatie integrata de mediu

Controlul emisiilor de poluanti in mediu, precum si controlul factorilor de mediu, se va realiza prin analize efectuate de personalul specializat al unor laboratoare acreditate, cu echipamente de prelevare si analiza adecvate, folosind metode de lucru in vigoare. Activitatea de supraveghere si monitorizare a calitatii mediului va fi asigurata de responsabilul de mediu, numit cu decizie de conducatorul unitatii. Titularul de activitate are obligatia de a monitoriza nivelul emisiilor si de a raporta informatiile solicitate catre autoritatea competenta, in conformitate cu OUG 195/2005, privind protectia mediului, aprobata prin Legea 265/2006. Rezultatele masuratorilor se inregistreaza, se prelucreaza si se transmit intr-o forma adecvata, stabilita de autoritatea de mediu. Pentru buna desfasurare a activitatii si minimizarea consumurilor de materii prime, materiale si utilitati, societatea va tine evidenta lunara, care reprezinta recomandare BAT a: - cantitatilor de materii prime si auxiliare utilizate; - cantitatii de apa, energie utilizate, a cantitatilor de deseuri rezultate si a fertilizantilor aplicati pe terenurile agricole; - activitatilor de intretinere si reparatie a instalatiilor si dotarilor aferente; - instruirilor personalului. Se va tine evidenta incidentelor de mediu, a reclamatiilor si masurilor intreprinse. Diminuarea volumului dejectiilor si optimizarea circuitului ecologic se realizeaza si prin urmatoarele: - managementul nutritional - masuri nutritionale prin imbunatatirea caracteristicilor hranei, formularea unei retete de hrana echilibrata cu o rata de conversie optima bazata pe fosfor si amino acizi digerabili; - igienizarea halelor cu un consum minim de apa, utilizand sistemul de spalare sub presiune. 13.1. AER 13.1.1. IMISII Titularul autorizatiei are obligatia sa monitorizeze nivelul imisiilor de poluanti in aer in conditiile stabilite in Tabel 13, astfel : Tabel 13 Nr. Parametri de analizat crt 1. Amoniac 2. H2S 3. Dioxid de azot Frecventa semestrial semestrial semestrial Metoda de analiza Conform vigoare standardelor in

NOTA: Se vor determina emisiile difuze, ca imisii la limita amplasamentului, respectand standardele de calitate pentru aer ambiental. Prelevarea probelor se va face pe directia predominanta a vintului in perioada cu grad maxim de populare a halelor.Monitorizarea va consta in realizarea a 3 masuratori, in zile diferite.Cand se vor raporta datele referitoare la monitorizarea imisiilor, se vor raporta si datele privind: numarul de hale populate, conditiile meteorologice specifice(temperatura aer, umiditate atmosferica, presiunea atmosferica). 13.2. APA Apa subterana va fi monitorizata trimestrial, atat in incinta fermei, in zona bazinelor de stocare dejectii, cat si a terenurilor de imprastiere a dejectiilor in anii 2008-2009 si semestrial in continuare. Monitorizarea calitatii apei subterane se va face conform tabelului: 20
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795, 0256 200526 Fax: 0256 246594, 0256 200526

ARPM TIMISOARA SC CIRRUS COMEXIM ORASTIE

Autorizatie integrata de mediu

Tabelul 14 Locul prelevarii probei Foraje din zona bazinelor de stocare dejectii si de pe solele unde se imprastie dejectiile

Indicator de Frecventa de Metoda de analiza calitate analizat monitorizare pH Semestrial Conform standardelor in vigoare Azot amoniacal Semestrial Oxidabilitate Nitriti Nitrati Semestrial Semestrial Semestrial

13.3. SOL Se va realiza monitorizarea solului in incinta fermei, in zona bazinelor de stocare dejectii, si de pe terenurile arabile unde are loc fertilizarea cu dejectii, o data pe an. (Punctele de prelevare a probelor de sol vor fi marcate pe amplasament pentru a putea fi identificate). Pentru terenurile unde se imprastie dejectiile, se va realiza Studiul Agrochimic si Pedologic, cu Plan de fertilizare a terenurilor (anual). Tabel 15 Parametru C organic pH Azot total Frecventa anual anual anual metoda de analiza Conform standardelor vigoare

in

Fertilizarea terenurilor agricole cu dejectii, se va realiza numai dupa trecerea perioadei de stocare necesara pentru stabilizare/fermentare. 13.4. DESEURI 13.4.1. Titularul va respecta prevederile legale privind evidenta gestiunii deseurilor, recuperarea si eliminarea lor conform celor specificate in capitolul 11. 13.4.2. Prezenta autorizatie se aplica activitatilor de management al deseurilor de la punctul de colectare pna la punctul de eliminare sau recuperare. 13.4.3. Recuperarea sau eliminarea deseurilor trebuie sa se desfasoare asa cum este precizat n capitolul 11 al prezentei Autorizatii si n conformitate cu legislatia si protocoalele nationale. Nu trebuie eliminate/recuperate alte deseuri nici pe amplasament, nici n afara amplasamentului fara acordul prealabil scris al Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului Timisoara. 13.4.4. Deseurile trimise n afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de o societate autorizata pentru astfel de activitati cu deseuri. Deseurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activitatii la amplasamentul de recuperare/eliminare fara a afecta n sens negativ mediul si n conformitate cu legislatia si protocoalele nationale. 13.4.5. Nu trebuie facut nici un amendament sau modificare n nici o clasificare agreata, expediere, transport, eliminare sau recuperare a deseurilor fara acordul scris prealabil al ARPM Timisoara . 13.4.6. Evidenta deseurilor produse va fi tinuta lunar conform HG 856/2002 si va contine urmatoarele informatii:tipul deseului, codul deseului, instalatia producatoare, cantitatea produsa, 21
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795, 0256 200526 Fax: 0256 246594, 0256 200526

ARPM TIMISOARA SC CIRRUS COMEXIM ORASTIE

Autorizatie integrata de mediu

data evacuarii deseului din instalatie, modul de stocare, data predarii deseului, cantitatea predata de catre transportator, date privind orice amestecare a deseurilor. 13.4.7. Un registru complet pe probleme legate de operatiunile si practicile de management al deseurilor de pe acest amplasament, care trebuie pus n orice moment la dispozitia persoanelor autorizate ale Agentiei pentru inspectie, trebuie pastrat de catre titularul autorizatiei. Acest registru trebuie sa contina minimum de detalii cu privire la: - Cantitatile de deseuri gestionate pe amplasament, nsotite de codul din Codul European al Deseurilor pentru deseurile transportate; - Numele agentului si transportatorului de deseuri si detaliile lor de autorizare (sa includa adresa instalatiei finale destinate eliminarii/recuperarii deseurilor); - Confirmarea scrisa a transportatorului privind acceptarea si eliminarea/recuperarea oricaror transporturi de deseuri periculoase si locul de depozitare/eliminare; - Se interzice golirea sau spalarea utilajelor de administrare a dejectiilor in apele de suprafata sau in apropierea lor. Dejectii animaliere Recomandarile privind imprastierea dejectiilor vor fi monitorizate in mod special tinind cont de (OM 296/2005), partea II-a, punctul 2.4. Se va tine seama de tipurile fertilizantilor si de obligatia de a respecta perioadele de interdictie (restrictionare) la aplicarea (imprastierea) acestora pe sol, conform Codului de bune practici agricole. Se vor respecta masurile speciale ce se impun la aplicarea ingrasamintelor pe terenurile din vecinatatea cursurilor de apa, lacurilor, captarilor de apa potabila, care sunt expuse riscului de poluare cu nitrati, transportati cu apele de drenaj si scurgerile de suprafata. Pe terenurile agricole in panta fertilizarea trebuie facuta numai prin incorporarea ingrasamintelor in sol si tinind seama de prognozele meteorologice. Pe terenurile in panta mare aplicarea fertilizantilor este interzisa. Pe terenurile saturate de apa, inundate, inghetate sau acoperite de zapada trebuie ales momentul de aplicare atunci cind solul are o umiditate corespunzatoare. Pe lng planul de fertilizare, n exploataie trebuie inut un registru privind istoricul fertilizrii pe fiecare parcel sau sol, n care trebuie notat n fiecare an plantele cultivate, tipul i dozele de ngrminte aplicate, concentraia acestora n nutrieni, momentele de aplicare i produciile obinute. Asemenea informaii sunt deosebit de utile la perfecionarea permanent a planului de fertilizare precum i n gestionarea economic a exploataiei. RAPORTAREA PRIVIND MANAGEMENTUL DEJECTIILOR SE VA FACE CONFORM TABELULUI din anexa 1. 13.4.8 O copie a acestui registru privind Managementul Deseurilor trebuie depusa la ARPM Timisoara, ca parte a RAM pentru amplasament. 13.5. ZGOMOT Intrucat unitatea este amplasat inafara localitatii Orastie, iar in incinta unitii nu se semnaleaz zgomote, monitorizarea zgomotului nu se impune. 13.6. MIROSURI Activitatea creaza disconfort local datorita mirosului. Se apreciaza ca impactul asupra populatiei din localitatea este redus, datorita amplasarii fermei.Mirosurile pot deranja muncitorii firmelor vecine.Pentru aceasta operatorul va utiliza substanta bioactiv in vederea reducerii mirosului si implicit a disconfortului.

22
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795, 0256 200526 Fax: 0256 246594, 0256 200526

ARPM TIMISOARA SC CIRRUS COMEXIM ORASTIE

Autorizatie integrata de mediu

Mirosurile apar si atunci cand sunt imprastiate dejectiile pe sol. Pentru aceasta, Cele Mai Bune Tehnici Disponibile inseamna gestionarea imprastierii dejectiilor pe sol pentru reducerea neplacerilor provocate de miros, prin: Imprastierea in timpul zilei, cand este foarte probabil ca populatia sa nu fie acasa, si evitarea sfarsiturilor de saptamana si a sarbatorilor publice, daca terenurile unde se imprastie sunt in apropierea caselor; Observarea directiei vantului in raport cu casele din localitate. Plantarea de perdele de protectie de-a lungul perimetrului fermei , pe directia predominanta a vantului pe latura aflata catre firmele de productie din zona. Nu se vor imprastia dejectii pe terenurile din apropierea firmelor vecine. 13.7. ALTE OBLIGATII PRIVIND MONITORIZAREA Frecventa, metodele si scopul monitorizarii, prelevarii si analizelor, asa cum sunt prevazute n prezenta Autorizatie, pot fi modificate doar cu acordul scris al ARPM Timisoara, dupa evaluarea rezultatelor testarilor. Titularul autorizatiei trebuie sa asigure accesul sigur si permanent la punctele de prelevare si monitorizare. Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, in vederea definirii nivelului de poluare a factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate. Se va tine evidenta cantitatilor de dejectii produse, cantitatile imprastiate pe terenuri, locul si suprafata de imprastiere. In cazul depasirii indicatorilor de calitate autorizati, persoanele autorizate din cadrul fermei vor lua urmatoarele masuri: - vor face investigatii pentru a identifica si izola sursa de contaminare; - vor aplica masuri de prevenire a contaminarii si de reducere a efectului poluarii. Toate puturile de monitorizare a apelor subterane trebuie sa fie verificate periodic in ceea ce priveste etanseitatea, pentru a preveni contaminarea de la suprafata. Se solicita reprezentarea grafica a evolutiei parametrilor monitorizati pentru toti factorii de mediu, avind ca punct de plecare datele din solicitare. Aceste date se vor include in RAM. 14. RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA Raportarea emisiilor se face in mod individual pentru fiecare din categoriile de surse, in conformitate cu cerintele HG 140/2008. Rapoartele finale trebuie depuse la: Agentia Regionala de Protectie a Mediului Timisoara, str. Amurgului, nr. 1. Se va tine cont de anexa nr.1 si anexa nr.2 din prezenta autorizatie. Rapoartele trebuie depuse astfel: Tabel 16- Rapoarte periodice: Raport Frecventa raportarii Data de depunere a raportului Monitorizarea Imisiisemestrial, urmnd a 10 zile de la ncheierea semestrului imisiilor n aer fi incluse anual in RAM pentru care se face raportarea Monitorizarea calitatii Anual Ca parte a RAM solului Rezultatele monitorizarii Semestrial, urmnd a fi 10 zile de la ncheierea semestrului apelor subterane incluse anual in RAM pentru care se face raportarea 23
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795, 0256 200526 Fax: 0256 246594, 0256 200526

ARPM TIMISOARA SC CIRRUS COMEXIM ORASTIE

Autorizatie integrata de mediu

Situatia lunara a gestiunii deseurilor Prezentarea unui plan de management al dejectiilor pentru anul in curs Situatia cantitatii ambalajelor gestionate anual Situatia gestiunii deseurilor, conform chestionarelor statistice anuale Raportul Anual de Mediu (RAM) Raportarea emisiilor conform HG 140/2008 privind Registrul poluantilor emisi

Trimestrial Anual

10 zile de la ncheierea trimestrului pentru care se face raportarea 31.01. al fiecarui an

Data inscrisa in chestionare 15 martie anul urmator Data inscrisa in chestionare -

Anual Anual

01 februarie a anului urmator 30 ianuarie an urmator raportarii

Tabel 17 - Rapoarte singulare: Raport Plan de nchidere definitiva (dezafectare) a instalatiei

Data de depunere a raportului Odata cu cererea pentru Acord de mediu pentru dezafectare

Notificare privind poluarile Maxim o ora de la producere accidentale Planul de prevenire si combatere a Odata cu documentaia de solicitare a poluarii accidentale autorizatiei, actualizare anuala Reclamatii (acolo unde apar) 10 zile de la ncheierea lunii in care se face reclamatia Raportul anual de mediu ( RAM ) Este un document ce sintetizeaza toate informatiile privind desfasurarea activitatii in conditii normale si anormale de functionare, impactul asupra mediului si modul de respectare a prevederilor autorizatiei integrate de mediu. Raportul va cuprinde, cel putin, urmatoarele informatii : - date de identificare a titularului activitatii ; - date privind desfasurarea activitatii (date privind productia in anul incheiat); - utilizarea materiilor prime si a materialelor auxiliare/consumuri specifice; masuri de minimizare a pierderilor si optimizare a consumurilor specifice ; - masuri de minimizare a pierderilor si optimizare a consumurilor specifice de apa, energie si gaze naturale (utilizarea eficienta a utilitatilor ) ; - impactul activitatii asupra mediului: monitorizarea aerului, apei, solului, panzei freatice, nivelul zgomotului; - modul de gestionare a deseurilor ; - reclamatii, sesizari/mod de rezolvare a problemelor sesizate ; 24
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795, 0256 200526 Fax: 0256 246594, 0256 200526

ARPM TIMISOARA SC CIRRUS COMEXIM ORASTIE

Autorizatie integrata de mediu

- costuri de mediu ; - masuri dispuse de autoritatile de control pe linie de mediu si modul de rezolvare a acestora; - diverse notificari . Titularul autorizatiei trebuie sa nregistreze toate reclamatiile de mediu legate de exploatarea activitatii. Fiecare astfel de nregistrare trebuie sa ofere detalii privind data si ora reclamatiei, numele reclamantului si sa ofere detalii cu privire la natura reclamatiei. De asemenea, trebuie pastrat un registru privind masura luata n cazul fiecarei reclamatii. Titularul autorizatiei trebuie sa depuna un raport la Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Timisoara n luna urmatoare primirii reclamatiei, oferind detalii despre orice reclamatie care apare. Un rezumat privind numarul si natura reclamatiilor primite trebuie inclus n RAM. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta Autorizatie trebuie agreat de ARPM Timisoara . Registrele trebuie pastrate pe amplasament pe o perioada de minim 7 ani si trebuie sa fie disponibile pentru inspectie de catre personalul cu drept de control al autoritatilor de specialitate n orice moment. Rapoartele tuturor nregistrarilor, prelevarilor, analizelor, masuratorilor, examinarilor, asa cum sunt ele mentionate n prezenta Autorizatii trebuie depuse la sediul ARPM Timisoara n conformitate cu termenele stabilite. Un original si o copie trebuie depuse la momentul si n modalitatea precizata. Raportarea emisiilor se face in mod individual pentru fiecare din categoriile de surse, in conformitate cu cerintele HG 140/2008 Toate procedurile scrise detinute de operator sa fie disponibile pe amplasament in orice moment. Frecventa si scopul raportarii, asa cum sunt prevazute n autorizatia integrata de mediu, pot fi modificate cu acordul scris al ARPM Timisoara dupa evaluarea rezultatelor. Titularul autorizatiei trebuie sa mentina un dosar pentru informarea publicului, la sediul ARPM Timisoara si la sediul unitatii. Acest dosar trebuie sa contina minimum: - Copii ale corespondentei (alta dect cea desemnata a fi confidentiala,) ntre ARPM Timisoara si titularul autorizatiei; - Autorizatia integrata de mediu; - Solicitarea; - Raportarile anuale catre ARPM Timisoara ; - Alte aspecte pe care titularul autorizatiei le considera relevante. 15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII 15.1. Nerespectarea celor prevazute n prezenta autorizatie de mediu conduce la suspendarea acesteia si la ncetarea activitatii dupa caz, conform art.17 din OUG 195/2005 privind Protectia Mediului, aprobata prin Legea 265/2006, precum si la sanctionarea celor vinovati. 15.2. Instalatia va fi controlata, exploatata si ntretinuta, iar emisiile vor fi evacuate asa cum s-a stabilit n prezenta Autorizatie integrata de mediu. 15.3. Operatorul este obligat sa notifice la ARPM Timisoara, cu 30 de zile nainte, orice modificare afectnd activitatea sau orice parte a activitatii. 15.4. Prezenta autorizatie se aplica tuturor activitatilor desfasurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor, pana la expedierea produselor finite. 15.5. Operatorul de activitate trebuie sa inregistreze intr-o baza de date toate punctele de prelevare a probelor, analize, masuratorile, examinarile si toate cerintele inscrise in aceasta autorizatie. 15.6. Operatorul activitatii are obligatia sa detina un numar adecvat de dispozitive de absortie precum si o cantitate corespunzatoare de substante absorbante, adecvate pentru controlul oricarei poluari accidentale. 15.7. Operatorul activitatii trebuie sa planifice si sa realizeze activitatile de revizii si reparatii la elmentele de constructii subterane: conducte, camine. 25
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795, 0256 200526 Fax: 0256 246594, 0256 200526

ARPM TIMISOARA SC CIRRUS COMEXIM ORASTIE

Autorizatie integrata de mediu

15.8. Sub controlul direct al autoritatii sanitar veterinare, titularul activitatii va respecta reglementarile in domeniu. 15.9. Inceperea implementarii sistemului de management de mediu ISO 14001 in anul 2009 . 15.10. Operatorul activitatii are obligatia de a realiza tehnici nutritionale adecvate, bazate pe cele mai bune tehnici disponibile, in scopul reducerii cantitatii de nutrienti din dejectii (azot si fosfor) pentru a asigura reducerea emisiilor in mediu. 15.11. Administrarea slamului de balegar se va face conform Codului de Bune Practici Agricole. 15.12. Operatorul activitatii are obligatia ca in registrul cu documente de mediu sa pastreze documente doveditoare privind vidanjarile de ape uzate si transportul apelor uzate la statia de epurare. 15.13 Operatorul activitatii este obligat sa informeze autoritatile competente pentru protectia mediului despre orice schimbare adusa instalatiei sau procesului tehnologic. Autoritatea regionala pentru protectia mediului, reanalizeaza dupa caz , conditiile de functionare stabilite in autorizatia integrata de mediu. 15.14 Operatorul are obligatia de a depune la sediul Primariei de pe raza localitatii unde se afla amplasamentul si la GNM CJ Hunedoara urmatoarele -plan de ferilizare (actualizat, la zi); -planse cu solele pe care se face fertilizarea; -traseele utilizate pentru transportul dejectiilor de la ferma pana la sole; 15.15 Operatorul trebuie sa aiba disponibila suprafata de teren necesara pentru imprastierea dejectiilor corelata in permanenta cu numarul de animale din ferma. 15.16 Titularul are obligatia ca pana la 25.08.2008 sa construiasca un bazin vidanjabil etans in zona rampei de incarcare-descarcare a porcilor care sa permita colectarea rapida a dejectiilor si a apei de spalare. 15.17. Curatarea si spalarea rampei, zilnic, la terminarea operatiunilor de incarcare-descarcare porci. 15.18. Notificarea autoritatilor Titularul Autorizatiei trebuie sa notifice ARPM Timisoara, GNM Comisariatul Judetean Hunedoara si APM Hunedoatra prin fax si/sau nota telefonica si electronic, daca este posibil, imediat ce se confrunta cu oricare din urmatoarele situatii: a) Orice emisie n aer, care depaseste valorile limita prevazute n autorizatie, de la orice punct potential de emisie. b) Orice functionare defectuoasa sau defectiune a echipamentului de control sau a echipamentului de monitorizare, care poate conduce la pierderea controlului oricarui sistem de reducere a poluarii de pe amplasament. c) Orice incident cu potential de contaminare a apelor de suprafata si subterane, sau care poate reprezenta o amenintare de mediu pentru aer sau sol. d) Orice emisie care nu se conformeaza cu cerintele prezentei Autorizatii. Titularul Autorizatiei trebuie sa nregistreze orice incident precizat mai sus. Aceasta nregistrare trebuie sa includa detalii privind natura, extinderea si impactul incidentului, precum si circumstantele care au dat nastere incidentului. nregistrarea trebuie sa includa toate masurile corective luate pentru gestionarea incidentului, minimizarea deseurilor generate si a efectelor asupra mediului si evitarea reaparitiei. Dupa notificarea incidentului, titularul Autorizatiei trebuie sa depuna la ARPM Timisoara si GNM Comisariatul Judetean Hunedoara si APM Hunedoara raportul privind incidentul. Un raport care descrie pe scurt incidentele consemnate trebuie depus la ARPM Timisoara, GNM Comisariatul Judetean Hunedoara si APM Hunedoara , ca parte a RAM. n cazul oricarui incident precizat mai sus, care are legatura cu deversarile n apa, titularul autorizatiei trebuie sa notifice Apele Romne imediat dupa incident. n cazul oricarei situatii de mai jos, trebuie trimisa o notificare scrisa catre ARPM Timisoara: - incetarea permanenta a functionarii oricarei parti sau a ntregii Instalatii Autorizate; 26
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795, 0256 200526 Fax: 0256 246594, 0256 200526

ARPM TIMISOARA SC CIRRUS COMEXIM ORASTIE

Autorizatie integrata de mediu

- incetarea functionarii oricarei parti sau a ntregii Instalatii Autorizate pentru o perioada care poate depasi un an; - reluarea exploatarii oricarei parti sau a ntregii Instalatii Autorizate dupa oprire. Orice modificare privind urmatoarele detalii depuse de Operator n solicitare, trebuie notificata la ARPM Timisoara, n scris, n 14 zile de la aparitia ei: - modificari privind numele sub care societatea este nregistrata la Registrul Comertului, adresa sediului social al Operatorului; - modificari privind aspecte specifice ale ultimului detinator al instalatiei, actionariatului (inclusiv detalii ale unui consortiu final n cadrul caruia Operatorul a devenit o sucursala); - masuri luate privind implicarea Operatorului n administratie, intrarea Operatorului ntr-un aranjament voluntar al companiei sau n proces de lichidare. 15.19.Conform OUG 68/2007, la aparitia unui prejudiciu de mediu , operatorul va instiinta in termen de doua ore Agentia Locala pentru Protectia Mediului si GNM CJ Hunedoara si va lua toate masurile pentru a controla, izola, elimina sau in caz contrar pentru a gestiona poluantii respectivi si/sau orice alti factori contaminanti , in scopul limitarii sau prevenirii extinderii prejudiciului asupra mediului. 16. MANAGEMENTUL NCHIDERII INSTALATIEI La ncetarea activitatii cu posibil impact semnificativ asupra mediului, precum si la schimbarea titularului activitatii, inclusiv prin vnzare de active, vnzare a pachetului majoritar de actiuni, fuziune, divizare, concesionare, dizolvare urmata de lichidare, lichidare,faliment, este obligatorie efectuarea bilantului de mediu de catre titularul activitatii, n scopul stabilirii obligatiilor de mediu. In termen de 60 de zile de la data semnrii/emiterii documentului care atest ncheierea uneia din procedurile menionate mai sus, prile implicate transmit in scris autoritatii competente pentru protectia mediului obligatiile asumate privind protecia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Pe baza bilantului de mediu, a propunerii de program de actiuni si a planului de nchidere, prezentate de titularul activitatii, autoritatea competent pentru protectia mediului emite avizul de mediu pentru nchidere conform, art.10 din Ordonanta de Urgent nr.195/2005 privind protectia mediului.Planul de inchidere trebuie sa includa minim: - planuri ale tuturor conductelor si rezervoarelor subterane; - orice masura de precautie specifica necesara pentru prevenirea poluarii apei, aerului sau solului; - acolo unde este cazul, golirea completa de continut potential periculos si spalarea conductelor si a rezervoarelor; - eliminarea tuturor substantelor potential daunatoare de pe amplasament si eliminarea deseurilor; - masuri de paza pentru prevenirea actelor de distrugere intentionata. Planul de nchidere trebuie sa identifice resursele necesare pentru punerea lui n practica si sa declare mijloacele de asigurare a disponibilitatii acestor resurse, indiferent de situatia financiara a titularului Autorizatiei. Titularul activitatii are obligatia, ca in cazul incetarii definitive a activitatii, sa ia masuri necesare pentru evitarea oricarui risc de poluare si de aducere a amplasamentului si a zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea lor. Dezafectarea instalatiei si demolarea constructiilor, se va face pe baza unui proiect. Solicitarea si obtinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiectele de dezafectare aferente activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului. 27
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795, 0256 200526 Fax: 0256 246594, 0256 200526

ARPM TIMISOARA SC CIRRUS COMEXIM ORASTIE

Autorizatie integrata de mediu

17. VALABILITATE n conformitate cu art. 16 alin. 4 din OUG 195/2005 : - autorizaia integrat de mediu emis fara plan de aciuni este valabil 10 ani. Nerespectarea prevederilor din prezenta autorizatie conduce la suspendarea activitatii, dupa o notificare prealabila. Suspendarea se mentine pana la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Pe perioada suspendarii, desfasurarea activitatii este interzisa. In cazul in care nu s-au indeplinit conditiile stabilite prin actul de suspendare, A.R.P.M. Timisoara dispune, dupa expirarea termenului de suspendare, anularea autorizatiei integrate de mediu. Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de catre Garda Nationala de Mediu Comisariatul Judetean Hunedoara , Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Timisoara si APM Hunedoara. A.R.P.M. Timisoara isi rezerva dreptul de a modifica limitele pentru emisiile si imisiile de poluanti datorate activitatii, in functie de evolutia procesului de transpunere a legislatiei Comunitatii Europene in legislatia nationala .

18. GLOSAR DE TERMENI 1 Autoritatea competenta pentru protectia mediului

2.

3. 5. 6. 7.

Autoritatea cu atributii de control,inspectie si sanctionare in domeniul protectiei mediului Autoritatea centrala pentru protectia mediului BAT BREF EMAS

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Timisoara(ARPM)Str.Amurgului nr.1, Agentia pentru Protectia Mediului Hunedoara(APM) ,Str. Aurel Vlaicu, nr.25 Comisariatul Judetean al Garzii de Mediu Hunedoara

Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile Bulevardul Libertatii nr.2,Sector nr.5.Bucuresti Cele Mai Bune Tehnici Disponibile Documentul de Referinta BAT Schema de Audit si Management de Mediu 28
Tel: 0256 491795, 0256 200526 Fax: 0256 246594, 0256 200526

Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278

www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro

ARPM TIMISOARA SC CIRRUS COMEXIM ORASTIE

Autorizatie integrata de mediu

8. 9. 10. 11. 12.

EWC RAM EPER IPPC Instalatie IPPC

13.

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

H Cod CAEN Cod NOSE-P Cod SNAP 2 VLE CBO 5 CCO-Cr dB (A) TOC (COT)

Catalogul European al Deseurilor Raport anual de mediu Registrul European al Emisiilor Poluante Prevenirea ,Reducerea si Controlul Integrat al Poluarii Orice instalatie tehnica stationara,in care se desfasoara una sau mai multe activitati prevazute in anexa 1 a O.U.G.152/2005,precum si orice alta activitate direct legata,sub aspect tehnic,de activitatile desfasurate pe acelasi amplasament, susceptibila de a avea efecte asupra emisiilor si poluarii. Fraza de risc este o fraza care exprima o descriere concisa a riscului prezentat de substantele si preparatele chimice periculoase pentru om si mediul inconjurator conform SR13253/1996 Proprietatii ale deseurilor care fac ca acestea sa fie periculoase, potrivit OUG nr.78/2000,aprobata cu modificari de Legea nr.426/2001 Standard de nomenclatura a activitatilor economice Standardul de nomenclatura a surselor de emisie Nomenclatorul utilizat pentru alte inventare de emisii Valorile limita de emisii Consumul biochimic de oxigen la 5 zile Consum chimic de oxigen-metoda cu bicromat de potasiu Decibeli (curba A de zgomot) Carbon organic total

DIRECTOR EXECUTIV, Gabriela LAMBRINO SEF SERVICIU ACC, Aurelia POMPARAU

29
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795, 0256 200526 Fax: 0256 246594, 0256 200526

ARPM TIMISOARA

Autorizatie integrata de mediu SC CIRRUS COMEXIM ORASTIE

Anexa 1 RAPORTAREA PRIVIND MANAGEMENTUL DEJECTIILOR SE VA FACE CONFORM TABELULUI


Nr.ca pete/ an Cantitat ea de dejectii t/an Concent Parcela de ratia de fertilizare N,P,K din dejectii
Numa rul Supra fata Perioada de imprasti ere

Recomandari prin planul de fertilizare pe parcele si culturi

Realizat

Cantita tea de dejectii ramasa t/an


Pot asiu Tot al Kg. s.a

Ingrasami nte naturale t/an

Azot Total Kg. s.a

Fosfor Total Kg. s.a

Potasiu Total Kg. s.a

Ingrasa minte naturale t/an

Azot Total Kg. s.a

Fosfor Total Kg. s.a

Anexa 2 Denumire societate

Data si locul Tipul analizei Parametrii prelevarii probei

VLE impusa Valoare conform obtinuta autorizatiei

Observatii*

*Se va justifica depasirea VLE impusa daca este cazul


30
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro E-mail: office@arpmv5.ro Tel: 0256 491795, 0256 200526 Fax: 0256 246594, 0256 200526