Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

NR. /

1. PARTILE CONTRACTANTE

...SC AUTOSOMES SRL.................................. cu sediul in SANGEORZ-BAI


....................... Str. CORMAIA.............................. nr.47/A ......., bloc ........., scara .....,
etaj ....., apartament ....., Cod de inregistrare fiscala nr.RO 26420580 ...................,
inregistrat la Registrul Comertului sub nr. J06/21/2010........................., avand contul bancar
nr. .................................................................... deschis la .............................................,
reprezentata prin .................................... , denumita in continuare PRESTATOR

Si

SC DORIS AGROCONS SRL CU SEDIUL IN LOC.RODNA STR PRINCIPALA NR


1499 ,COD FISCAL 17635954 ,J06/507/2005 denumita in continuare BENEFICIAR

convin incheierea prezentului contract de prestari servicii cu respectarea urmatoarelor


clauze:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Prezentul contract are ca obiect servicii DE LUCRARI CU CASTOR SI RABA BN


02JWJ in sediul (spatiul)FIRMEI.

3. VALOAREA CONTRACTULUI SI MODALITATI DE PLATA

3.1. Valoarea contractului este IN FUNCTIE DE ZILELE LUCRATE 1300/ZI.

3.2. Plata se va efectua in lei, pe baza facturilor emise de catre Prestator, după efectuarea
recepţiei lucrărilor executate.

Plata se va efectua in termen de maximum 30 zile calendaristice de la data primirii


facturii, pentru luna incheiata, prin ordin de plata, in perioada prognozata lunar, pentru plati
in conformitate cu prevederile art. 36 din OUG nr. 34 / 11.04.2009.

4. DURATA CONTRACTULUI

4.1. Contractul intra in vigoare la data semnarii lui de catre ambele parti si este valabil până
la data de 31.12.2021 Contractul se prelungeste automat pe perioade succesive de cate un
an in cazul in care nici una din parti nu isi manifesta dorinta de reziliere.

4.2. Contractul poate fi reziliat de oricare dintre parti, cu un preaviz de 30 zile.


5.
OBLIGATIILE PRESTATORULUI

1
5.1. PRESTATORUL are urmatoarele obligatii:

 sa incheie un proces verbal de constatare a starii fizice a suprafetei ce urmeaza a fi


curatata in care sa se specifice: stadiul de degradare , orice deficienta constatata,
pete care nu pot fi indepartate;
 sa asigure calitatea serviciilor prestate confirmate prin procesele verbale de executie
semnate de catre Beneficiar;
 sa ia toate masurile care se impun pentru ca personalul sau sa fie informat si sa
respecte normele de securitate si sanatate in munca si PSI;
 sa asigure lucratorilor echipament de protectie si lucru corespunzator;
 sa utilizeze numai substante si echipamente certificate si aprobate de autoritatile
nationale si internationale competente;
 raspunde, pentru daunele provocate prin desfasurarea activitatii, pentru nereguli sau
abateri produse de salariatii proprii.

6. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

6.1. BENEFICIARUL are urmatoarele obligatii:

 Sa permita accesul si sa asigure conditii optime Prestatorului in vederea desfasurarii


activitatii;
 Sa puna la dispozitia Prestatorului utilitatile indispensabile executarii serviciilor: apa,
energie elecrica;
 Sa asigure spatiu de vestiar pentru personalul Prestatorului;
 Sa informeze Prestatorul despre incidente, imediat ce a luat cunostinta despre
acestea si sa furnizeze toate informatiile utile pentru stabilirea obiectului si cauzei ce
a generat incidentul respectiv;
 Sa efectueze plata in conformitate cu prevederile Art. 3.2 din prezentul contract.
 Sa faca cunoscute regulamentele interioare si PSI angajatilor Prestatorului

7. PENALITATI DAUNE INTERESE

7.1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reuseste sa-si execute obligatiile
asumate prin contract, atunci acesta va plati ,ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota
procentuala de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere, calculata la valoarea prestatiei
neefectuate.

7.2. In cazul in care Beneficiarul nu isi onoreaza obligatiile de plata in termen de 30 zile de
la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia ii revine obligatia de a plati, ca penalitati, o
suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere, calculata la
valoarea prestatiei executate, facturate si neachitate.

8. FORTA MAJORA

8.1. Forta majora, convenita ca fiind acel eveniment imprevizibil si de neanlaturat, petrecut
dupa intrarea in vigoare a contractului, care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca
obligatiile asumate prin contract, exonereaza de raspundere partea care o invoca in
conditiile legii.

8.2. Partea care invoca forta majora va notifica celeilalte parti existenta cazului de Forta
Majora in termen de 48 ore si va lua toate masurile in vederea limitarii consecintelor.

2
8.3. Contractul va fi intrerupt pe durata existentei cazului de forta majora, dar fara a
prejudicia drepturile contractuale ale partilor (imediat ce forta majora nu mai opereaza,
termenii contractuali in vigoare – dinaintea aparitiei cazului de forta majora – ramanand
valizi, se vor duce la indeplinire).

8.4. In cazul in care se estimeaza ca forta majora va actiona mai mult de 30 zile, oricare
dintre partile contractante are dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea prezentului
contract, fara posibilitatea partii notificate de a cere daune-interese initiatorului procedurii de
reziliere contractuala pe motivul fortei majore ce depaseste 30 de zile calendaristice.

9. LITIGII

9.1. Orice litigii aparute in legatura cu interpretarea sau executarea contractului se vor
solutiona pe cale amiabila; in caz contrar, competenta de solutionare apartine instantelor
judecatoresti.

10.    NOTIFICARI

10.1. Orice notificare adresata de catre una din Parti celeilalte va trebui sa fie realizata prin
fax confirmat, prin scrisoare recomandata sau prin curier, cu confirmare de primire.

10.2. Notificarile pot fi trimise si prin reprezentanti autorizati ai celor doua parti contractante,
direct la sediul  Beneficiarului sau al Prestatorului, caz in care se va solicita confirmare de
primire.

11. DISPOZITII FINALE

11.1. Prezentul contract se supune dispozitiilor legislatiei romane.

11.2. Contractul va putea fi modificat si/sau completat prin acte aditionale.

Actele aditionale vor face parte integranta din prezentul contract, de la data semnarii lor.

Prezentul contract a fost incheiat azi ..................., in 2(doua) exemplare originale, cate unul
pentru fiecare parte.

PRESTATOR BENEFICIAR

SC AUTOSOMES SRL SC DORIS AGROCONS SRL


Director executiv

3
4

S-ar putea să vă placă și