Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LECŢIE

Data: 04.11.2022
Clasa a VIII-a C
Obiectul: Matematica / Algebra
Profesor : Drăgușin Cornelia
Unitatea de învăţare: Calcule cu numere reale reprezentate prin litere
Subiectul lectiei: Formule de calcul prescurtat
Tipul lecţiei : Dobândire de noi cunoștințe

Competenţe generale
GG1. Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor, a terminologiei şi a procedurilor de calcul specifice
matematicii.
CG2. Dezvoltarea capacităţilor de exploatare/ investigare şi rezolvare de probleme.
CG3. Dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizand limbajul matematic
CG4. Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în contexte
variate

Competenţe specifice
CS1.Identificarea în exemple, în exerciţii sau în probleme a numerelor reale şi a formulelor de calcul
prescurtat
CS2.Deducerea şi aplicarea formulelor de calcul prescurtat pentru optimizarea unor calcule

Obiective operaţionale:

 Să efectueze operații cu numere reale reprezentate prin litere


 Să aplice formule de calcul prescurtat în exerciții

STRATEGIA DIDACTICĂ:

Principii didactice:
 Principiul participării şi învăţării active,
 Principiul asigurării progresului gradat al performanţei.

Metode şi procedee:

 conversaţia (euristică, examinatoare),


 explicaţia,
 învăţarea prin problematizare,
 metoda exerciţiului,
 transferarea cunoştinţelor,
 problematizarea,
 învăţarea prin descoperire,
 joc didactic
Mijloace didactice :
 cretă albă, cretă colorată, tabla, videoproiector,laptop
 fişă de lucru,jocul Vrei să fii matematician?, rebus
 catalog
Resurse:
a)umane: clasă neomogenă de elevi;
b) temporale: 50 minute.
c) oficiale: programa şcolară; planificarea

Forme de organizare:
 frontal, individual.

Forme de evaluare:
 analiza răspunsurilor date, observarea sistematică, aprecierea.

STRATEGII DIDACTICE
ETAPELE FORME DE EVALUA-
DESFĂȘURAREA LECȚIEI
LECŢIEI METODE MIJLOACE ORGANIZA RE
RE
Moment Se asigură condiţiile optime pentru desfăşurarea lecţiei:
Conversaţia
organizatoric se notează absenţii, se verifică dacă există cretă,marker
(3 min) şi burete la tablă şi dacă toţi elevii au pe bancă
materialele necesare.
Reactualizarea Se verifică frontal tema, calitativ şi cantitativ (prin Conversaţia Caietul de teme Activitate Evaluare
Explicaţia frontală orala
cunoştinţelor sondaj) , noţiunile predate anterior şi se rezolvă
Observația
anterioare şi eventualele neclarităţi/nelămuriri întâlnite.
verificarea temei
Se reactualizează cunoștințele anterioare teoretice.
(2 min)
Captarea atentiei Anunţarea şi scrierea pe tablă a titlului şi se informează
Conversaţia
și elevii asupra obiectivelor principale ale lecţiei . Explicaţia
Anunțarea lecției Elevii afla titlul lectiei rezolvând un rebus.
noi și a
obiectivelor
(2 min)
Predarea noilor noțiuni se va face cu ajutorul Munca Fisa de lucu Individual
independentă Frontal
Dirijarea elevilor, fiind noțiuni cunoscute lor . Perechi
învățării Se reactualizează cunoştinţele elevilor referitoare la
(40 min) sumă algebrică,termeni asemenea, operații cu termeni
asemena.

Elevii vor demonstra formulele de calcul prescurtat:


A) Patratul sumei/diferentei a doi termeni
(a+b)² = a²+2ab+b²

Dem: (a+b)² = (a+b)(a+b)=a(a+b)+b(a+b)=


a²+ab+ab+b²= a²+2ab+b²

(a-b)² = a²-2ab+b²
Exemplu: (2x+3)²; (5x-4)²

B) Produsul sumei cu diferenta a doi termeni


(a+b)(a-b) = a² - b²

Dem: (a+b)(a-b) = a(a-b)+b(a-b)= a²-ab+ab-b²= a² - b²

Exemplu: (4x+y)(4x-y)

Elevii vor rezolva din fișa 1 exercitiile propuse pentru


intelegerea noțiunilor predate.
Asigurarea Jocul Laptop Auto-
didactic Videoproiector evaluare
retenției și a Elevii vor rezolva , organizati pe grupe, exercitiile din
transferului fisa 2 și se vor conecta folosind propriile telefoane și
laptopul clasei pentru a juca ,,Vrei sa fii matematician?”

https://learningapps.org/display?v=pg1519m2c19

Se vor discuta dificultățile întâlnite pe parcursul lecţiei.

Aprecierea Concluziile si aprecierile profesorului vor fi orale, Conversaţia Activitate


frontală
activităţii critice (dacă este cazul), dar, mai ales, de încurajare
elevilor pentru toți elevii . Se vor nota elevii care au fost activi
(2 min) si au răspuns corect la intrebările adresate.

Concluzii şi Elevii vor primi ca temă , exerciţiile rămase nerezolvate Conversaţia Activitate
frontală
enunţarea temei din fişa de lucru.
pentru acasă Se verifică dacă au rămas nelămuriri / neclarităţi în ceea
(1min) ce priveşte lecţia, respectiv rezolvarea temei pentru
acasă.
FISA DE LUCRU
1. Să se calculeze

a) ( x+2 ) 2
2
b) ( x−1)
2
c) ( 3 x−√ 5 )
2
d) ( 3 √ 2+ √ 6 )
e) (3-x)(3+x),
f) (2a-b)(2a+b),
g) (4x-2y)(4x+2y)
h) (2-x)(2+x)(4+x2)
i) ( x+ √ 3 )( x−√ 3 )
2
j) ( x−3)( x+3 )+ ( x−2 )
k) (3 x−5)(3 x+5)+ ( 5 x +6 ) 2 −( x+5 ) ( x−5 )
2
l) ( x+1 )2 + ( x+2 ) −( x +3)2
2
m) ( √ 3 x+1) −3( x + √ 3)( x−√ 3)
2. Completati spatiile libere:
a. (x+2)²=x²+4x+….
b. (2-x)²=x² - ….+ 4
c. (x+2)(x-2)=x² - ….
3. Incercuiti valoarea de adevar:
a. (x+2)²=x²+y² A F
b. (x-y)²= (y-x)² A F
c. (3ⁿ + 1)²=9ⁿ + 2·3ⁿ + 1 A F
4. Alegeti raspunsul corect:
Comparati numerele reale : a=√7-1 si b=√3+√4
A a>b
B a<b
C a=b
2 2
5. Sa se precizeze valoarea de adevar a propozitiei :“ Numarul x=( √ 2−1 ) −( 1+ √ 2) este
rational . “
2
6. Sa se determine valoarea expresiei E( x )=x 4 −1+ ( x 2 +1 ) pentru x=√ 3 .
7. Calculează:
a)aria unui dreptunghi cu lungimea 4+ √ 6 şi 4−√ 6 ;
b)aria unui pătrat cu latura de 3+ √ 2 ;

c)aria unui romb cu diagonalele D= 13+ √ 5 și d= 13− √ 5 ;(dimensiunile sunt date în


centimetri)
8. Calculează media aritmetică, media geometrică a numerelor a şi b unde:

a= 10+ √ 19 şi b = 10− √ 19

a= 7−4 √ 3 şi b = 7+4 √ 3
1 1 1
x2+ 2 ; x4+ 4
x− =2
9. Dacǎ x , calculaţi: x x

10. Fie x un numar real astfel încât x8=2. Calculati (x+1)(x-1)(x2+1)(x4+1)

11. Fie E(x)=(x+1)2+2(x+1)(x-2)+(x-2)2 ,x este un numar real.

a) Arata ca E(x)=4x2-4x+1

b) Determina numărul natural a pentru care E( √2 )+ a √2 reprezintă un numar natural.

12. Fie E(x)= (x+3)2-2(x2+3x)+(x+1)2, x este un numar real.

a) Arătați ca E(x)=2x+10, pentru orice x real.

b) Determinati numărul întreg a pentru care E(a-2)+a=0

13. Fie E(x)=(3x-1)2-7(x+1)(x—2)-(x+3)2,x este un numar real.

a) Arata ca (x+1)(x-2)=x2-x-2 ,pentru orice x numar real.

b) Demonstrează ca E(x)=(x-2)(x-3)

14. Se considera expresia E(x)= (3x+4) 2-(2x+1)2,pentru orice x numar real.

a) Arata ca E(1) +E(-1)=0

b) Demonstrează ca E(n) este multiplu al lui 5 pentru orice numar natural n.

15. Se considera expresia :

x x
E(x)=( - √2 )2 -x( - √2 )- √2 (1- √2 )x, x este un numar real.
√2 2

a) Arata ca E(0)=2

b) Arata ca numărul N=E(n)+2E(2n)+1485 este divizibil cu7 ,pentru orice numar întreg n.
GRUPA 1

Efectuaţi, aplicând formulele de calcul prescurtat:

a) (3x - √ 3 )2 =
b) (x√ 6- √ 5 )( x√ 3+ √ 5)
c) (2x +1)2 – (x+6)(x-6) -3(x-2)2 =

GRUPA 2

Efectuaţi, aplicând formulele de calcul prescurtat:

a) (√ 2x – 3)2 =
b) (x√ 2 - 1)( x√ 2 + 1) =
c) (x - 5)2 – (x – 4)(x + 4) + (x + 1)2 =

GRUPA 3

Efectuaţi, aplicând formulele de calcul prescurtat:

a) (2a - 3√ 3)2 =
b) (2√ 5 - x√ 3)( 2√ 5 + x√ 3 ) =
c) ( 3x – 2)2 – 5(x – 3)(x + 3) – (2x + 3)2 =

S-ar putea să vă placă și