Sunteți pe pagina 1din 167

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII

AL REPUBLICII MOLDOVA
_____________________________________________
INSTITUȚIA

APROB COORDONAT
Directorul Instituției Directorul adjunct al Instituției
______________________________

______________________________

„____” _______________________ 2022 „____” _______________________ 2022

PROIECTARE DIDACTICĂ
DE LUNGĂ DURATĂ
la disciplinele de studiu pentru anul de învăţământ
2022-2023, în clasa a IV-a

ÎNVĂȚĂTOARE: Para Ala


Corespunde Curriculumui național: învăţămânul primar, 2018

Discutat la şedinţa Comisiei Metodice, proces verbal nr.____ din_____________

Şef al Comisiei Metodice: ________________________________

Anul de studii 2022-2023


COORDONATORI:
1. MARIN Mariana, doctor în pedagogie, conferențiar universitar, coordonator
2. VARTIC Ana, grad didactic I, DGETS

AUTORI:

3. MARIN Mariana, doctor în pedagogie, conferențiar universitar


4. VARTIC Ana, grad didactic I, IPLT „G.Meniuc”, or. Chișinău
5. APOLSCHI Inga, grad didactic I, IP LT ,,Vasile Vasilache”, or. Chișinău
6. ARION Valentina, grad didactic I, IPG „Ioan Vodă”, s. Hagimus, r-nul Căușeni
7. MĂȚILĂ-PARFENI Viorica, grad did. sup., IPLT „Mihai Eminescu”, mun.Bălți
8. DEDIU Natalia, grad did. sup., Liceul Municipal cu Profil Sportiv
9. LUPEI Angela, grad didactic I,, IP LT ”M. Eminescu”, or. Hânceşti
10. FOCŞA Aliona, grad didactic I, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Căuşeni
11. BUJAG Adriana, grad didactic I, Liceul Teoretic Heritage, or. Chișinău

©Acest produs nu poate fi reprodus, copiat distribuit, vândut, transmis sau publicat fără acordul scris al autorilor.
Toate drepturile aparțin autorilor.
NOTĂ EXPLICATIVĂ

Modelul proiectării de lungă durată este propus de autorii curriculumului.


Are caracter de orientare.
Necesită personalizare, adaptare după stilul de predare, după specificul clasei de elevi,
diferențiere în funcție de nevoi, medii de învățare și oportunitățile mijloacelor didactice
(literatura didactică existentă în biblioteca școlară sau personală a cadrului didactic).

Este un document administrativ care se întocmește de către cadrul didactic la începutul


anului şcolar pentru fiecare disciplină de învăţământ și admite operarea unor ajustări,
dezvoltări pe parcursul anului, în funcție de dinamica reală a clasei de elevi;
Determină temele majore din curriculum, care vor constitui unităţile de învăţare, în care se
vor include elementele de conţinut specificate în curricula şcolare;
Trebuie să constituie un instrument funcțional care să asigure un parcurs ritmic al
conţinuturilor și evaluărilor, punctat pe structura anului școlar și orientat spre realizarea
finalităților curriculare de către elevii clasei.
Stabilește succesiunea parcurgerii unităţilor de învăţare;
Asociază competenţele specifice, unitățile de competențe raportate la unitatea de învățare şi
conţinuturile vizate;
Stabilește cât de relevante sunt conţinuturile în raport cu competenţele specifice/ unitățile
de competențe raportate la unitatea de învățare;
Stabilește dacă corelaţia competenţe-conţinuturi-metode permite o evaluare autentică;
Stabilește numărul de ore alocate pentru fiecare unitate de învăţare şi pentru conţinuturile
corespunzătoare;
Stabilește un sistem de evaluare;
Este oportun să poarte un caracter personalizat realizând o confluență a normativității
didactice cu creativitatea și competența profesională a pedagogului – benefică, întâi de
toate, pentru elev; proiectările de lungă durată editate pot fi folosite ca repere pentru
demersul personalizat.
Cadrele didactice au dreptul să realizeze la începutul anului școlar doar proiectarea
administrării disciplinei, iar proiectarea unităților de învățare (modulelor) să o realizeze pe
parcurs, pe măsura finalizării implementării proiectului unității anterioare.
Limba și literatura română

Nr. de ore pe săptămână Nr. de ore pe an


7 236
Competențe specifice disciplinei Resurse bibliografice

1. Receptarea mesajului oral în situaţii de comunicare,


Curriculum național: învăţămânul primar,
manifestând atitudine pozitivă, atenţie și concentrare.
Chişinău: Lyceum, 2018
2. Producerea mesajului oral, demonstrând abordare
Limba și literatura română. Ghid de implementare
eficientă în diferite contexte de comunicare.
a curriculumului pentru învățământul primar.
3. Receptarea textelor literare și nonliterare prin tehnici
Chișinău: MECC, 2018.
de lectură adecvate, dând dovadă de citire corectă,
Metodologia privind implementarea evaluării
conștientă, cursivă și expresivă.
criteriale prin descriptori. Clasa 4. Chișinău:
4. Producerea de mesaje scrise în situaţii de comunicare,
MECC, IȘE, 2018.
demonstrând tendinţe de autocontrol și atitudine
Evaluarea criterială prin descriptori în
creativă.
învățământul primar. Clasa 4. Ghid metodologic.
5. Aplicarea elementelor de construcţie a comunicării în
Chișinău: MECC, IȘE, 2018.
mesajele emise, manifes- tând tendinţe de conduită
Marin M., Niculcea T. Limba română. Manual
autonomă.
pentru clasa a IV-a, Cartier, 2017.
6. Gestionarea experienţelor lectorale în contexte
Marin M. Tainele cărții. Agenda de lectură.
educaţionale, sociale, culturale, dând dovadă de interes
Cartier, 2010
și preferinţe pentru lectură.
ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Repartizarea orientativă a orelor pe unități de conținut

Unităţi de conţinut Nr. de ore

Comunicare orală 30

Comunicarea scrisă:
Lectura 85

Scrisul 86

Tainele cărţii 30

Elemente de construcţie a comunicării Se va repartiza în cadrul


celor 4 unități de conţinut
PROIECTAREA EVALUĂRILOR (MECD 2019)
Unitățile de învățare (modulele) Nr. ore/ modul Evaluări
EI EFP EFE ES Observații

Semestrul 1
Patriotism 24 1 la discreția CD 2 1 (test)
Chibzuinţă 22 1 la discreția CD 2 2 (probă orală și test)

Sârguință 23 1 la discreția CD 2 1 (test)


Prietenie 23 1 la discreția CD 2 2 (probă orală și test)
Credință 13 1 la discreția CD 1-2 1 (test de ev. finală)
Total semestrul 1
4,5 module 105 ore 5 la discreția CD 9-10 7 (5 scrise, 2 orale)
Semestrul 2
5. Credință (continuare) 12 1 la discreția CD 1-2 1 (test)

6. Sensibilitate 24 1 la discreția CD 2 2 (probă orală și test)

7. Bunăvoință 25 1 la discreția CD 2 1 (test)


8. Responsabilitate 22 1 la discreția CD 2 2 (probă orală și test)

9. Devotament 24 1 la discreția CD 2 1 (test)


10. Curiozitate 23 1 la discreția CD 2 2 (probă orală și test de
ev. anuală)
Total semestrul 2
5,5 module 126 ore 5 la discreția CD 10-11 9 (6 scrise, 3 orale)
Total an:
10 module 236 ore 10 la discreția CD 19-21 16
(11 scrise, 5 orale)
PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ

R/C1. Textul audiat. Relatarea unor evenimente, informații din mass-media.


R/C2. Comunicarea nonverbal. Semne convenționale încomunicarea cotidiană, inclusive semen rutiere.
R/C3. Tehnica citirii (cu voce și în gând). Calitățile cititrii: corectă, conștientă, cursivă, expresivă (dezvoltarea lor).
R/C4. Ideea principală, ideile secundare (ghidat).
R/C5. Caracterizări simple de personaje/personaje literare după faptele descries, organizate pe baza unor repere.
Personajele literare pozitive și negative. Atitudinea față de comportamentul personajelor descrise.
R/C6. Scrierea coectă a cuvintelor ce conțin grupuri de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi, a cuvintelor ce se scriu cu m
Înainte de b, p, a cuvintelor cu î, â, x .
R/C7. Scrierea cuvintelor cu cratimă: sa/s-a; sau/s-au; ea/ia/i-a; la/l-a.
R/C8. Părțile principale de propoziție: predicatul și subiectul.
R/C9. Părțile secundare de propoziție (fără terminologie).
R/C10. Biblioteca școlară/comunitară.Preferințe de cărți și impresii despre carte.
Modulul 1. Patriotism - 24 ore
Nr. de Evalu
Unități de competențe Detalieri de conținut ore
Data Resurse Observații
are
1.1. Identificarea 1. Prezentarea manualului. 1 M.pag.4-8
semnificației unui mesaj oral Situaţie de comunicare Gură de rai...
în situații noi de comunicare. Text - suport: Limba noastră de A.
1.2. Deducerea sensului unui Mateevici. 1
cuvânt prin raportare la 2. Omul și comunicarea.
mesajul audiat în contexte Atelier de creație O ţară ca un
variate de comunicare. strugure... Proiect de grup (I)
3. Automatizarea tehnicii lecturii cu voce 1 M.pag.10-11
3.1. Utilizarea eficientă a şi în gând.
tehnicilor de lectură corectă, Text - suport:Oastea ţării de Ştefan Tudor. R/C1
conştientă şi fluentă. Atelier de lectură. 1
4. Tema – titlul – ideea principală.
Versificaţia.
1.4. Determinarea Text - suport:Oastea ţării de Ştefan
informațiilor principale și Tudor.
secundare și a succesiunii 5. Modalităţi de exprimare orală. 1 M.pag.12-13
logice a întâmplărilor dintr- Situaţie de comunicare Moldova, baștina R/C3,/R/C4
un mesaj audiat. mea.
6. Calităţile citirii: corectă, conştientă, 1
cursivă, expresivă.
6.1. Distingerea tipurilor de Text - suport:Întâi și-ntâi de Vasile
cărți după conţinut și după Romanciuc.
indicii propuși. 7. Tainele cărţii (1). Cartea. Componentele 1 P43
cărţii: coperta (titlul şi autorul cărţii), filele cu R/C10
text, imaginile, cuprinsul şi rolul lor.
Texte-suport: Cărţi despre țară, patrie, neam
scrise de Dumitru Matcovschi, Vasile Romanciuc,
2.6. Crearea unor povestiri
Grigore Vieru, Leonida Lari, Nicolae Dabija.
orale pe baza planului
8. Omul și comunicarea. 1 M.pag. EI
propriu de idei sau a celui Atelier de creație O ţară ca un strugure...
elaborat de grup. (II)Proiect de grup. Elaborarea de către elevi
a proiectului de grup
3.2. Extragerea informațiilor 9. Înţelegerea şi interpretarea celor citite 1 M.pag.14-15
esențiale și de detaliu dintr- în gând. R/C5
un text citit. Text-suport: Pădurile Moldovei de D.
Cantemir 1 R/C8
2.2. Descrierea obiectelor, a 10. Descrierea ca element constitutiv al
personajelor literare pe baza unui text narativ.
unui plan simplu. Text-suport: Pădurile Moldovei de Dimitrie
Cantemir.
11. Organizarea logico-semantică a 1 M.pag.15
3.6. Povestirea unui text
textului. R/C6
literar sau informativ după Text-suport: Pădurile Moldovei de Dimitrie
un plan simplu de idei. M. pag.16-17
Cantemir.
12. Mijloace de transmitere a informaţiei.
4.2. Folosirea regulilor de Mesajul electronic. 1 M.pag.17
ortografie şi de punctuaţie Situaţie de comunicare Excursie
învățate, în diverse contexte virtuală prin Republica Moldova
de realizare. 13. Ascultăm și înțelegem mesajul. 1
1.5. Aplicarea regulilor de Atelier de discuție La timp a vorbi și a
ascultare activă în situații tăcea e arta cea mai grea. Mini-
noi de comunicare. proiect.
2.4. Aplicarea normelor 14. Eticheta comunicării. Evaluare 1 M.pag.18 EFE
elementare de etichetă formativă. R/C2
verbală și de comportament Atelier de vorbire Florii i se cere M.pag.19
nonverbal asociat. parfum, iar omului politețe.
2.3. Expunerea clară și 15. Formule de iniţiere, de menținere, de
corectă a ideilor într-un încheiere a conversaţiei.
dialog. Situaţie de comunicare Convorbire la
2.5. Prezentarea unor telefon
informații selectate din 16. Tainele cărţii (2). Cărţi din literatura 1 M.pag.20 P43 R/C7
cărțile citite sau audiate. artistică naţională. Impresii de lectură.
6.4. Demonstrarea Agenda de lectură.
interesului şi a preferinţelor Atelier de lectură. Text-suport: Rege între
pentru lectura suplimentară a filosofi de Nicolae Dabija. 1 M.pag.21
cărţilor şi a presei periodice 17. Compunere după un șir de ilustrații.
pentru copii. Redactarea conţinutului textului.
2.7. Argumentarea Atelier de creație Moldova-gură de rai.
opiniei/opiniilor în anumite 18. Compunere după un șir de ilustrații. 1 M.pag.21 EFE
situații de comunicare, cu Organizarea estetică a textului în pagină.
ajutorul informațiilor Evaluare formativă. R/C8
Atelier de scriere Moldova-gură de rai.
cumulate.
19. Ascultare activă. 1
1.4. Distingerea după auz a
Atelier de discuție O ţară ca un
abaterilor lingvistice în strugure...(III) . Prezentarea
mesaje audiate. produselor.
1.5. Aplicarea regulilor de 19. Compunere după un șir de ilustrații. 1 M.pag.21 P14
ascultare activă în situații Atelier de discuție Moldova-gură de rai. P 34
noi de comunicare. Exerciţii de post-scriere. 1
2.1. Utilizarea corectă în 21. Tainele cărţii (3). Cărţi din literatura 1 20.09 P43
exprimarea orală proprie a artistică naţională. Agenda de lectură.
elementelor de construcție a Texte - suport: legende despre localităţile
comunicării. Moldovei. 1 R/C6,8
4.1. Scrierea corectă, lizibilă 22. Lecție-sinteză.
a propozițiilor și a textelor Atelier de lectură, scriere și vorbire Moldovă
mici, cu litere de mână și de - dulce plai, gură de rai.
tipar, cu respectarea 23. Evaluare sumativă nr.1, modulul 1 24.09 M.pag.22 ES
spațiului, înclinației, a Patriotism
aspectului îngrijit. 24. Exerciții de recuperare, ameliorare, 1
dezvoltare.
Atelier de lectură, scriere și vorbire Moldovă
- dulce plai, gură de rai.

Modulul 2. Chibzuință - 24 ore


Nr.
Evalu
Unități de competențe Detalieri de conținut de Data Resurse Observații
ore are
2.1. Utilizarea corectă în 1. Vorbitorul, mesajul, ascultătorul 1 M.pag.23
exprimarea orală proprie a Situaţie de comunicare: De
elementelor de construcție a şapte ori măsoară. Lectura 1
comunicării. imaginii.
1.5. Aplicarea regulilor de 2. Ascultare activă.
Atelier de creație Şcoala - casă cu
ascultare activă în situații minuni. Proiect de grup (I)
noi de comunicare. 3. Automatizarea tehnicii lecturii cu 1 M.pag.24-25
3.1. Utilizarea eficientă a voce și în gând.
tehnicilor de lectură corectă, Text-suport Culoarea, mirozna şi
conștientă și fluidă. foşnetul acelei cărţulii de Ion Druţă. 1
3.2. Extragerea informațiilor 4. Înțelegerea și interpretarea celor
esențiale și de detaliu dintr- citite în gând.
Text-suport Culoarea, mirozna şi
un text citit.
foşnetul acelei cărţulii de Ion Druţă.
4.2. Folosirea regulilor de
5. Punctuația: punctul, două 1
ortografie şi de punctuaţie
puncte, virgula la enumerare şi în
învățate, în diverse contexte
vocativ.
de realizare. Text-suport: Culoarea, mirozna şi
6.1. Distingerea tipurilor de foşnetul acelei cărţulii de Ion Druţă.
cărți după conținutul și după 6. Tainele cărţii (4). Elementele cărții: 1 M.pag.26-27 P43
indicii propuși. prefață, postfață (informație bibliografică
despre scriitor)
4.2. Folosirea regulilor de Atelier de lectură De ce trebuie să 1
ortografie și de punctuație citesc?
învățate, în diverse contexte 7. Scriere funcțională: copieri,
de realizare. transcrieri, dictări, autodictări.
3.4. Recunoaşterea unor Atelier de scriere
specii literare în baza celor 8. Versificaţia: poezia. 1 M.pag.28-29
Text-suport: Cuvintele de Ştefan
mai simple trăsături de Tudor.
structură specifice. 9. Automatizarea tehnicii lecturii cu 1
3.1. Utilizarea eficientă a voce şi în gând.
tehnicilor de lectură corectă, Text-suport: Cuvintele de Ştefan
conştientă şi fluidă. Tudor.
5.5. Pronunţarea corectă a 10. Familii de cuvinte 1 05.10 M.pag.30-31 EFE
cuvintelor limbii române. Atelier de vorbire Cum poți forma
4.2. Folosirea regulilor de cuvinte noi?
ortografie și de punctuație 11. Scrierea cuvintelor cu cratimă 1
învățate, în diverse contexte în ortograme: n-au; n-ați
de realizare. Atelier de scriere.
2.7. Argumentarea opiniei/ 12. Omul și comunicarea. 1 M.pag.32-33
opiniilor în anumite situații Atelier de creație Şcoala - casă cu
de comunicare, cu ajutorul minuni. (II) Proiect de grup.
informațiilor cumulate. Elaborarea de către elevi a 1
proiectului de grup
3.3. Formularea ideilor
13. Înţelegerea şi interpretarea
principale ale unui text
celor citite în gând.
narativ. Text-suport: Coridorul ispitei după
3.5. Caracterizarea Voltaire
personajelor dintr-un text 14. Organizarea logico-semantică a 1 09.10 M.pag.
literar, după algoritmul textului.
propus. Text-suport Coridorul ispitei după
3.1. Utilizarea eficientă a Voltaire.
tehnicilor de lectură corectă, 15. Descrierea. Fragmentul de text 1
conştientă şi fluidă. ce conţine descriere. Formularea
ideilor principale.
Text-suport Coridorul ispitei după
2.5. Prezentarea unor 16. Compunerea după un șir de
informaţii selectate din ilustrații. Organizarea textului
cărţile citite sau audiate. redactat. 1
Atelier de creație Oriunde, oricând
poţi să înveţi!
4.4. Exprimarea în scris a
17. Compunerea după un șir de
unor opinii personale,
ilustrații. Organizarea estetică a
emoții. 1
textului în pagină. Evaluare
4.2. Folosirea regulilor de EFE
formativă
ortografie și de punctuație Atelier de scriere Oriunde, oricând
poţi să înveţi!
18. Compunerea după un șir de M.pag.34
ilustrații.
Atelier de discuție Oriunde, oricând
poţi să înveţi! Exerciţii de post- 1
scriere
19. Tainele cărţii (5). Cărţi din 1 M.pag.35 P43
literatura artistică naţională
pentru copii.
Atelier de lectură. Cărți scrise de
același autor. Textul-suport Cât un
fir de neghină, după Emil Gârleanu.
20. Lecție-sinteză.
Atelier de lectură, scriere și vorbire
învățate în diverse contexte De șapte ori măsoară
de realizare. 21. Evaluare sumativă nr.2, 1 ES
1.5. Aplicarea regulilor de modulul Chibzuinţă
ascultare activă în situații 22. Exerciții de recuperare, 1
noi de comunicare.
ameliorare, dezvoltare.
Atelier de lectură, scriere și vorbire
6.2. Aplicare adecvată a
23. Ascultare activă. 1 ESO
unor tehnici/strategii de
Atelier de discuție În ce mod școala mă P8,
lucru cu textul/cu cartea. face să fiu chibzuit? (III)Prezentarea P32
produselor
3.3. Formularea ideilor 24. Tainele cărţii (6). Cartea în 1 P43
principale ale unui text
format audio – audiobook-ul.
narativ. Agenda de lectură a cărţilor auzite.
4.1. Scrierea corectă și
Modulul 3 „Sârguință” - 21 ore
Nr.
Unități de Eval Observa
Detalieri de conținut de Data Resurse
competențe uare ții
ore
2.3. Expunerea clară și 1.Modul în care comunicăm. 1 M.pag.37 P1
corectă a ideilor într-un Situaţiede comunicarePe cărările
dialog. răbdării, sârguinţei şi hărniciei...
2.Omul și comunicarea. P3
Atelier de creațieMeserii cunoscute
1.5. Aplicarea regulilor de de copii Proiect de grup (I)
ascultare activă în situații 3. Înţelegerea şi interpretarea celor
1 P16
noi de comunicare. citite în gând.
Text - suport: Toamna ţesătoare de
3.3. Utilizarea eficientă a Vasile Alecsandri.
tehnicilor de lectură corectă, 4.Componentele textului: titlul, M.pag.38-39 P15
conștientă și fluidă. autorul, conţinutul. Tablourile 1
3.4. Recunoașterea unor naturii descrise.
Text - suport: Toamna ţesătoare de 1
specii literare în baza celor Vasile Alecsandri.
mai simple trăsături de 5. Tainele cărţii (7). Cărţi din 1
structură specifice. literatura artistică naţională pentru
6.2. Aplicarea adecvată a copii. P43
unor tehnici/ strategii de Texte - suport: cărţi scrise de Vasile
lucru cutextul/cartea. Alecsandri sau expoziţie de carte
artistică despre toamnă.
6.Verbul - element principal al
1 M.pag.40 P11
comunicării.
Text-suport - O casă obişnuită?
3.2.Extragerea informațiilor 7.Omul și comunicarea. 1 P8
esențiale și de detaliu dintr- Atelier de creație.Meserii cunoscute
de copii Proiect de grup (II).
un text citit.
8.Verbul. Timpul, persoana și 1
5.1. Utilizarea adecvată a
numărul. M.pag.41
elementelor de construcție a Text-suport - O casă obişnuită?
comunicării studiate în 9. Analiza verbului după timp, 1 M.pag.42 EFE
exprimarea orală proprie. persoană, număr. Evaluare
5.4. Identificarea părților formativă 1
principale și secundare ale Atelier de scriere și de vorbire. P11
propoziției. 10. Calităţile citirii: corectă,
5.3.Utilizarea formelor conştientă, cursivă, expresivă.
Text-suport Caietul lui Mihai de
flexionare ale părților de Titus Ştirbu.
vorbire în diferite contexte 11. Personajele literare – trăsături 1 M.pag.42-42 P22
de comunicare orală și fizice, trăsături morale, conform
scrisă. faptelor descrise.
3.5. Caracterizarea Text-suport Caietul lui Mihai de
personajelor dintr-un text Titus Ştirbu.
literar, după algoritmul 12. Atitudinea cititorului faţă de
propus. comportamentul, activitățile,
preocupările personajelor 1
2.2. Descrierea obiectelor, a Text-suport Caietul lui Mihai de
personajelor literare pe baza Titus Ştirbu.
unui plan simplu. 13. Tainele cărţii (8). Elementele 1 M.pag.44 P43
6.1. Distingerea tipurilor de cărţii.
cărți după conţinut și după Atelier de creație Despre cărți poți
indicii propuși afla mai mult din prefață și postfață.
14.Omul și comunicarea. 2 M.pag.45
Situația de comunicare: Să
comunicăm despre sârguinţă.
2.7. Argumentarea Miniproiect.
opiniei/opiniilor în anumite 15. Ascultare activă. P8
Atelier de discuție Meserii cunoscute
situații de comunicare, cu 1
de copii. Proiect de grup (III).
ajutorul informațiilor Expoziţie de postere.
cumulate. 15. Compunere pe baza reperelor.
Redactarea conţinutului textului.
Atelier de creațieMunca-cea mai
4.3 Redactarea textelor
rodnică odihnă!
literare, cu și fără repere.
16. Compunere pe baza reperelor. 2 M.pag.46 EFE
4.4.Exprimarea în scris a
Organizarea estetică a textului în
unor opinii personale. P27
pagină. Evaluare formativă.
4.2.Folosirea regulilor de Atelier de scriere Munca-cea mai
ortografie și de punctuație 1
rodnică odihnă!
învățate, în diverse contexte 17. Compunere pe baza reperelor.
de realizare. Atelier de discuțieMunca-cea mai
rodnică odihnă! Exerciţii de post- P27
scriere.
18. Lecție-sinteză. P1
1.5. Aplicarea regulilor de Atelier de lectură, scriere și vorbire
ascultare activă în situații 19. Evaluare sumativă nr.3, 1
noi de comunicare. modulul „Sârguință”.
20. Exerciții de recuperare,
ameliorare, dezvoltare. 1
6.4.Demonstrarea interesului Atelier de lectură, scriere și vorbire
şi a preferinţelor pentru „O meserie pe plac mie”
lectura suplimentară a 21. Tainele cărţii (9). Cărţi din 1 M.pag.47 P43
cărţilor şi a presei periodice literatura artistică naţională pentru copii.
pentru copii. Agenda de lectură a cărţilor citite.
Texte - suport: Sârguinţa lui Iancu
după Virgil Stoenescu și Caietul lui
Mihai de Titus Știrbu.

Modulul 4. Prietenie - 23 ore


Nr.
Evalu
Unități de competențe Detalieri de conținut de Data Resurse Observații
are
ore
1.3.Determinarea 1.Modul în care comunicăm. 1 M.pag.49 P1
informaţiilor principale și Situaţiede comunicareUn prieten este
secundare şi a succesiunii darul pe care ţi-l faci singur.
logice a întâmplărilor dintr- 2.Omul și comunicarea. P3
un mesaj audiat. Atelier de creație Prietenie Proiect 1
de grup (I)
1.5. Aplicarea regulilor de
3. Înţelegerea şi interpretarea celor 1 M.pag.50-51 P16
ascultare activă în situații
citite în gând.
noi de comunicare. Text - suport: Luceferii de Vitalie
3.1. Utilizarea eficientă a Buzuleanu.
tehnicilor de lectură corectă,
conştientă şi fluidă. 4.Povestirea orală (integrală, P19
3.6. Povestirea unui text succesivă, selectivă).
Text - suport: Luceferii de Vitalie
1
literar sau informativ după
Buzuleanu.
un plan simplu de idei.
5.1. Utilizarea adecvată a 5.Sensurile propriu şi figurat ale 1 P13,
M.pag.51
elementelor de construcție a cuvintelor.
comunicării studiate în Exerciţii aplicative.
P25
exprimarea orală proprie. 6.Tainele cărţii (10). P43
6.4.Demonstrarea interesului Preferințe de cărți și impresii despre carte.
și a preferințelor pentru Cărţi știinţifico-artistice pentru copii.
lectura suplimentară a
cărților și a presei periodice 7.Substantivul. Felul substantivelor: 2 M.pag.52-53 P11
pentru copii. comune și proprii; numărul, genul.
EFE
Evaluare formativă.
Exerciţii aplicative.
3.1. Utilizarea eficientă a
tehnicilor de lectură corectă, 8.Calităţile citirii: corectă, P16
conştientă şi fluidă. conștientă, cursivă, expresivă. M.pag.54
3.5. Caracterizarea personajelor
1
Text-suport Ce este mai tare decât
dintr-un text literar, după cetăţile? Parabolă.
algoritmul propus. 9.Personajele literare. Atitudinea 1 P22
2.1. Utilizarea corectă în cititorului faţă de comportamentul,
exprimarea orală proprie a activităţile, preocupările
elementelor de construcție a personajelor.
comunicării. Text-suport Ce este mai tare decât
5.2. Aplicarea normelor fonetice cetăţile? Parabolă.
şi gramaticale în contexte variate. 10.Omul și comunicarea. 1 M.pag.55 P8
5.5. Pronunțarea corectă a Atelier de creație ,,Prietenie”. (II)
cuvintelor limbii române. Proiect de grup. Elaborarea de către
4.1. Scrierea corectă, lizibilă elevi a proiectului de grup
a propozițiilor și a textelor 11. Evaluare sumativă orală. 1 P4
mici, cu litere de mână și de Lectura imaginii.
tipar, cu respectarea 12.Scrierea cuvintelor cu cratimă în 1 M.pag.56 P40
spaţiului, înclinaţiei, a ortograme.
aspectului îngrijit. Exerciţii aplicative.
4.2. Folosirea regulilor de 13.Scrierea corectă a M.pag.57 P38,
ortografie și de punctuație
substantivelor. Scriere funcţională:
învățate, în diverse contexte 1 P39
copieri, transcrieri, dictări, autodictări.
de realizate. Exerciţii aplicative.
5.4. Identificarea părților 14.Propoziţia ca mod de exprimare 1 M.pag.57 P25
principale și secundare ale a unui gând scris sau spus. Acordul
propoziției. cuvintelor în propoziţie.
6.2. Aplicarea adecvată a unor Exerciţii aplicative.
tehnici/ strategii de lucru cu M.pag.58
15.Tainele cărţii (11).  Cărţi din 1 P43
textul/ cartea.
4.3. Redactarea textelor literatura artistică naţională.
literare/funcționale, cu şi Agenda de lectură.
Text-suport Cei trei prieteni (poveste
fără repere. populară)
16. Compunere cu începutul dat. M.pag.59 P27
5.2. Aplicarea normelor Organizarea textului redactat.
fonetice și gramaticale în 1
Atelier de creație Prieteni buni.
contexte variate.
17. Compunere cu începutul dat. 1 M.pag.59 P27
1.5. Aplicarea regulilor de Organizarea estetică a textului în
EFE
ascultare activă în situații pagină. Evaluare formativă
noi de comunicare. Atelier de scriere Prieteni buni.

18. Compunere cu începutul dat. 1 M.pag.59


Atelier de discuție. Exerciţii de post-
6.1. Distingerea tipurilor de scriere.
cărți după conținut și după 19. Ascultare activă. P8
indicii propuși. Atelier dediscuție ,,Prietenie”. (III).
6.4.Demonstrarea interesului Prezentarea produselor.
1
și a preferințelor pentru 20. Lecție-sinteză. 1 P20
lectura suplimentară a Atelier de lectură, scriere și
cărților și a presei periodice vorbirePrietenul e darul pe care ţi-l
pentru copii. poţi face singur
21. Evaluare sumativă nr.4, 1 ES
modulul Prietenie
22.Exerciţii de recuperare, ameliorare 1
şi dezvoltare.
23.Tainele cărţii (12). Cărţi din 1 M.pag.60, 61 P43
literatura artistică universală
pentru copii.
Text - suport Vrăjitorul din Oz de
Frank Baum.
Modulul 5. Credință - 25 ore
Nr.
Unități de Eval Observa
Detalieri de conținut de Data Resurse
competențe uare ții
ore
1.4. Distingerea după auz a 1. Situaţie de comunicare: Deschide 1 M.pag.63 EI
abaterilor lingvistice în uşa, creştine!
mesaje audiate. 2.Omul și comunicarea.
Atelier de creație O poveste de 1 P4
1.5. Aplicarea regulilor de Crăciun... Proiect de grup (I)
ascultare activă în situații 3.Automatizarea tehnicii lecturii cu 1 M.pag.64-65
noi de comunicare. voce şi în gând. Lectură și
3.1. Utilizarea eficientă a explorare.
tehnicilor de lectură corectă, Text - suport: Colindul gutuii din 1 P 17
conştientă şi fluidă. geam de Adrian Păunescu.
3.3. Formularea ideilor 4.Tema – titlul – ideea principală.
principale ale unui text Versificaţia.
narativ. Text - suport Colindul gutuii din geam
de Adrian Păunescu.
1.3. Determinarea M.pag.65
5.Mijloace artistice de modificare a 1
informaţiilor principale și
sensului: comparaţia şi
secundare şi a succesiunii
personificarea.
logice a întâmplărilor dintr-
Text - suport Colindul gutuii din geam P 32
un mesaj audiat. de Adrian Păunescu.
6.2. Aplicarea adecvată a 6.Tainele cărţii (13). Cărţi din 1
unor tehnici/ strategii de literatura artistică universală
lucru cu textul/ cartea. pentru copii.
5.3. Utilizarea formelor 7. Pronumele. Pronumele personal. 1 M.pag.66-67
flexionare ale părților de Persoana. Numărul. Genul.
vorbire în diferite contexte Exerciţii aplicative.
de comunicare orală și 8. Pronumele. Pronumele personal. 1 EFE
scrisă. Evaluare formativă.
1.3. Determinarea Exerciţii aplicative.
informaţiilor principale și 9.Înţelegerea şi interpretarea celor 1 M.pag.68-69

secundare şi a succesiunii citite în gând. Tema, ideea, locul şi


logice a întâmplărilor dintr- timpul acţiunii.
un mesaj audiat. Text - suport Steaua de la
3.4. Recunoașterea unor Betleem de Ion Druţă.
10. Delimitarea textului în P 15
specii literare în baza celor
mai simple trăsături de fragmente. Formularea ideilor 1
structură specifice. principale. Planul simplu de idei.
3.2. Extragerea informaţiilor Text - suport Steaua de la
esenţiale și de detaliu dintr- Betleem de Ion Druţă.
un text citit. 11. Lecție-sinteză. 1
Atelier de lectură, scriere și vorbire
3.1. Utilizarea eficientă a 12. Evaluare sumativă final de sem. I 1 ES
tehnicilor de lectură corectă, 13. Exerciții de recuperare, (final
ameliorare, dezvoltare. de sem.
conştientă şi fluidă.
Atelier de lectură, scriere și vorbire 1 I)

14.Pronumele personal de politețe. 1 M.pag.70


4.2. Folosirea regulilor de Exerciţii aplicative.
ortografie și de punctuație 15. Compunere cu sfârşit dat.
învățate, în diverse contexte Organizarea textului redactat. M.pag.71
de realizate. 1
Atelier de creație
16.Omul și comunicarea. 1 P9
3.4. Recunoașterea unor Atelier de creație O poveste de
specii literare în baza celor Crăciun... (II) Proiect de grup.
mai simple trăsături de 17.Compunere cu sfârșit dat. 1 M.pag.71 EFE
structură specifice. Organizarea estetică a textului în
1.5. Aplicarea regulilor de pagină. Evaluare formativă
ascultare activă în situații Atelier de scriere
noi de comunicare. 18. Tainele cărţii (14). Presa 1 M.pag. 72
periodică pentru copii.
6.3. Prezentarea orală a unor Texte-suport din reviste și ziare
cărți citite independent. pentru copii ,,Deschide uşa,
creştine!”.
19. Ascultare activă. 1 P8
1.3 Determinarea Atelier de creație O poveste de
informațiilor principale și Crăciun...(III). Prezentarea
produselor.
secundare a succesiunii
logice a întâmplărilor dintr- 20. Tainele cărţii (15). Agenda de 1 M.pag.72

un mesaj audiat. lectură a cărților citite.


Colinde de Crăciun.
4.3. Redactarea textelor
literare /funcționale, cu și 21. Compunere cu sfârșit dat. 1 M.pag.71 P 27
fără repere. Atelier de discuție.Exerciţii de post-
scriere.
22. Lecție-sinteză. 1
Atelier de lectură, scriere și vorbire
5.5.Pronunțarea corectă a Deschide ușa, creștine!
cuvintelor limbii române. 23. Evaluare sumativă nr.5. 1 ES
1.4. Distingerea după auz a Modulul Deschide uşa, creştine!
abaterilor lingvistice în 24. Exerciții de recuperare,
mesaje audiate. ameliorare, dezvoltare. 1
Atelier de lectură, scriere și vorbire
Deschide ușa, creștine!
6.3. Prezentarea orală a unor 25. Tainele cărții (16). Cartea în 1
cărți citite independent. format audio – audiobook-ul.

Modulul 6. Sensibilitate - 25 ore


Nr.
Unități de Resurs Evaluar Observa
Detalieri de conținut de Data
competențe e e ții
ore
2.7.Argumentarea opiniei/ 1. Textul nonliterar informativ. 1 M.pag.73
opiniilor în anumite situații Situaţie de comunicare Iarnă ca
de comunicare, cu ajutorul în vis...
informațiilor cumulate. 2. Omul și comunicarea. 1
Atelier de creație Bucuriile
3.1. Utilizarea eficientă a iernii Proiect de grup (I)
tehnicilor de lectură corectă, 3. Înţelegerea şi interpretarea celor 1 M.pag.74-75
conştientă şi fluidă. citite în gând.
Text - suport: La gura sobei de
3.2. Extragerea informațiilor V.Alecsandri. 1
esențiale și de detaliu dintr- 4. Versificația: pastelul
un text citit. Text - suport: La gura sobei de
V.Alecsandri.
3.4.Recunoaşterea unor
5. Mijloace artistice de modificare a 1
specii literare în baza celor
sensului: comparaţia şi
mai simple trăsături de personificarea
structură specifice. 6. Adjectivul. Acordul adjectivului 1 M.pag.76-77

5.2. Aplicarea normelor cu substantivul (în gen, număr).


Exerciții aplicative
fonetice şi gramaticale în 1
7.Adjectivul. Poziția adjectivului
contexte variate.
față de substantive.
5.3. Utilizarea formelor Exerciții applicative
flexionare ale părților de 8. Exerciţii aplicative de stabilire a 1 EFE
vorbire în diferite contexte acordului dintre adjectiv şi P11, P25
de comunicare orală și cuvântul determinat. Evaluare formativă
scrisă. 9.Textul literar narativ. 1 M.pag.78-79
Text - suport: La săniuș după Ion
3.1. Utilizarea eficientă a Agârbiceanu
tehnicilor de lectură corectă, 10.Cuvintele noi din text. 1
conştientă şi fluidă. Text - suport: La săniuș după
3.3. Formularea ideilor Ion Agârbiceanu
M.pag.79
principale ale unui text 11. Omul și comunicarea. 1
Atelier de creație Bucuriile iernii...
narativ.
(II) Proiect de grup. Elaborarea de
5.5. Pronunţarea corectă a către elevi a proiectului de grup
12.Comunicare nonverbală: gest, 1 M.pag.80
cuvintelor limbii române.
mimică.
2.4. Aplicarea normelor Atelier de vorbire prin gest și mimică
elementare de etichetă 13. Tainele cărții (17). Cartea 1 M.pag.80
verbala si de comportament electronică – eBook-ul.
nonverbal asociat. Atelier de discuție Preferințe de cărți
și impresii despre carte sau
6.1. Distingerea tipurilor de Biblioteca personală/ biblioteca
cărți după conţinut și după clasei
indicii propuși. 14.Textul nonliterar funcțional 1 M.pag.81 EFP
Invitația P31
4.3. Redactarea textelor 15. Numeralul. Cazuri simple de 1 M.pag.82
literare/funcționale, cu şi ortografie a numeralelor.
fără repere. 16.Ortografia la căderea unei 1 M.pag.83.
4.2. Folosirea regulilor de vocale: într-o; într-un; dintr-o;
ortografie şi de punctuaţie dintr-un; n-au; n-ați (venit)
învățate, în diverse contexte 17.Compunere-descriere a unui colț din 1 M.pag.84
de realizare. natură. Organizarea textului redactat.
4.1. Scrierea corectă, lizibilă Atelier de scriere De vorbă cu un
fulg de nea
a propozițiilor și a textelor M.pag.84
18. Compunere-descriere a unui colț din 1 EFE
mici, cu litere de mână și de
natură. Organizarea estetică a textului P27,
tipar, cu respectarea
în pagină. Evaluare formativă. P38
spaţiului, înclinaţiei, a
Atelier de scriere De vorbă cu un
aspectului îngrijit. fulg de nea
4.4. Exprimarea în scris a 19. Ascultare activă. 1 P8
unor opinii personale, Atelier de discuție: Bucuriile
emoții. iernii...(III) . Prezentarea
1.5. Aplicarea regulilor de produselor.
ascultare activă în situații 20. Compunere-descriere a unui 1
noi de comunicare. colț din natură.
5.1. Utilizarea adecvată a Atelier de discuție: De vorbă cu un 1
elementelor de construcție a fulg de nea. Exerciţii de post-scriere.
comunicării studiate în 21. Tainele cărții (18). Agenda de 1 M.pag.85
exprimarea orală proprie. lectură a cărților citite.
6.2. Aplicarea adecvată a Atelier de lectură Text-suport: Sania
unor tehnici/strategii de de Ion Druță
lucru cu textul/cartea. 22. Lecție-sinteză. 1
5.3. Utilizarea formelor Atelier de lectură, scriere și vorbire
Iarnă ca în vis
flexionare ale părților de
vorbire în diferite contexte 23. Evaluare sumativă orală 1 ESO
de comunicare orală și P16, P5, P1
24.Evaluare sumativă nr.6, modulul 1 M.pag.86 ES
scrisă.
„Sensibilitate” 4.1; 5.3;
5.2. Aplicarea normelor 4.3
fonetice şi gramaticale în 25. Exerciții de recuperare, ameliorare, 1
contexte variate. dezvoltare.
Atelier de lectură, scriere și vorbire
Iarnă ca în vis

Modulul 7. Bunăvoință - 25 ore


Unități de competențe Detalieri de conținut Nr. Data Resurs Evaluare Observații
de e
ore

2.7.Argumentarea opiniei/ 1. Modul în care comunicăm. 1 M.pag.87


opiniilor în anumite situații Situaţie de comunicare
de comunicare, cu ajutorul Zâmbeşte, copile, zâmbeşte!
informațiilor cumulate. 2. Omul și comunicarea.
2.1. Expunerea clară și Atelier de creație TVC Cu
optimismul prin viaţă. Proiect de
corectă a ideilor într-un grup (I)
dialog. 2. Automatizarea tehnicii lecturii cu 1 M.pag.88-
3.1. Utilizarea eficientă a voce şi în gând. 89
tehnicilor de lectură corectă, Text - suport: Cine îşi schimbă
conştientă şi fluidă. căciula... de Aurel Scobioală.
3.6. Povestirea unui text 3. Povestirea orală (integrală,
literar sau informativ după succesivă, selectivă). Mijloacele
un plan simplu de idei. expresive ale comunicării orale.
3.2. Extragerea informațiilor Text-suport Cine îşi schimbă
esențiale și de detaliu dintr- căciula... de Aurel Scobioală. 1
un text citit. 4. Tainele cărţii (19). Cartea 1
6.2. Aplicarea adecvată a electronică – eBook-ul.
unor tehnici/strategii de Text-suport Amintiri din copilărie de
lucru cu textul/cartea. Ion Creangă.
4.2. Folosirea regulilor de 5. Textul nonliterar: anunţul de pe 1 M.pag.89
ortografie şi de punctuaţie internet.
învățate, în diverse contexte Exerciții aplicative: redactarea unui
de realizare. anunţ.
5.2. Aplicarea normelor 6. Propoziţia dezvoltată. 1 M.pag.90-
fonetice şi gramaticale în Exerciții aplicative 91
contexte variate. 7. Părţile principale şi părţile
secundare ale propoziţiei. 1
5.3. Utilizarea formelor Atelier de vorbire și scriere: Vorbim
flexionare ale părților de și scriem corect
vorbire în diferite contexte 8. Specii literare. 1 M.pag.92-
Text - suport: Fabula Lupul şi cucul 93
de comunicare orală și
de Alexandru Donici.
scrisă. 9. Atitudinea cititorului faţă de 1
3.5.Caracterizarea comportamentul, activităţile,
personajelor dintr-un text preocupările personajelor.
literar, după algoritmul Text - suport: Fabula Lupul şi cucul
propus. de Alexandru Donici.
5.5. Pronunţarea corectă a 10. Propoziţia dezvoltată. 1 EFE
cuvintelor limbii române. Exerciţii aplicative
11. Linia la dialog. P19,P17
Exerciţii aplicative Organizarea M.pag.93
1
estetică a textului în pagină.
12. Tainele cărţii (20). Presa 1
6.1. Distingerea tipurilor de periodică pentru copii.
cărți după conţinut și după Atelier de lectură cu
genericul ,,Snoave şi anecdote.”
indicii propuși. 13. Scrierea cuvintelor cu cratimă 1 M.pag.94- EFE
în ortograme. 95
Exerciţii aplicative 1 P36, P30
3.4.Recunoaşterea unor 15. Calităţile citirii: corectă, 1 M.pag.96-
97
specii literare în baza celor conştientă, cursivă, expresivă.
mai simple trăsături de Specii literare: snoavele.
structură specifice. Texte-suport Snoave şi anecdote. 1
16. Povestirea orală (integrală,
3.1. Utilizarea eficientă a succesivă, selectivă).
tehnicilor de lectură corectă,
Texte-suport Snoave şi anecdote.
conştientă şi fluidă. 17. Omul și comunicarea. 1 M.pag.98- P7,P6
Atelier de creație TVC Cu 99
5.1. Utilizarea adecvată a
elementelor de construcție a optimismul prin viaţă. Proiect
comunicării studiate în de grup (II) 1
exprimarea orală proprie. 18. Partea principală de propoziție:
Predicatul.
6.2. Aplicarea adecvată a Exerciţii aplicative: Predicatul
unor tehnici/strategii de verbal
lucru cu textul/cartea. 19. Tainele cărţii (21). Dicţionare 1
4.3. Redactarea textelor școlare (pe suport hârtie și electronic).
literare/funcționale, cu şi Atelier de cercetare în biblioteca școlii,
în sala media.
fără repere.
20. Compunerea după un șir de 1 M.pag.100 EFE
4.1. Scrierea corectă, lizibilă
ilustrații. Organizarea textului
a propozițiilor și a textelor
redactat.
mici, cu litere de mână și de Atelier de creație Ei ne fac viața mai
tipar, cu respectarea frumoasă
spaţiului, înclinaţiei, a 21. Compunerea după un șir de 1
aspectului îngrijit. ilustrații. Organizarea estetică a
4.4. Exprimarea în scris a textului în pagină. Evaluare
unor opinii personale, formativă
emoții. Atelier de scriere Ei ne fac viața mai
frumoasă 1
5.3. Utilizarea formelor 20. Ascultare activă. 1
flexionare ale părților de
Atelier de discuție TVC Cu optimismul
vorbire în diferite contexte
prin viață (III). Prezentarea produselor
de comunicare orală și
scrisă. 23. Compunerea după un șir de
3.5.Caracterizarea ilustrații.
Atelier de discuție Ei ne fac viața
personajelor dintr-un text mai frumoasă. Exerciţii de post- 1 M.pag.101
literar, după algoritmul scriere
propus. 23. Atitudinea cititorului faţă de
comportamentul, activităţile,
5.2. Aplicarea normelor preocupările personajelor.
fonetice şi gramaticale în Text - suport: Fabula Momița și 1
contexte variate. oglinda de Alexandru Donici.
1
21. Lecție-sinteză.
Atelier de lectură, scriere și vorbire
Gșume de prin lume
24. Evaluare sumativă nr.7 , ES
modulul Zâmbeşte, copile, zâmbeşte.
25. Exerciții de recuperare,
ameliorare, dezvoltare.
Atelier de lectură, scriere și vorbire
Din neamul lui Păcală
Modulul 8. Responsabilitate - 22 ore
Unități de competențe Detalieri de conținut Nr. Data Resurse Evaluare Observații
de
ore

1.1. Identificarea 1. Ascultăm și înțelegem mesajul. 1 M.pag.103


semnificaţiei unui mesaj oral Situaţie de comunicare Frunza
în situații noi de comunicare. - i neam cu rădăcina
2.1. Utilizarea corectă în 2. Mesajul oral. 1
exprimarea orală proprie a Situaţie de comunicare Casa
elementelor de construcție părintească
a comunicării. 3.Calităţile citirii: corectă, 1 M.pag.104-
3.1. Utilizarea eficientă a conştientă, cursivă, expresivă. 105
tehnicilor de lectură corectă, Text - suport: Casa părintească de
conştientă şi fluidă. Spiridon Vangheli.
3.3. Formularea ideilor 4. Planul simplu de idei.
Text - suport: Casa părintească de 1
principale ale unui text
Spiridon Vangheli.
narativ.
5. Părţi principale de propoziţie. 1 M.pag.106-
3.6. Povestirea unui text Exerciții aplicative. 107
literarsau informativ după 6. Subiectul - parte principală de 1
unplan simplu de idei. propoziţie
5.4. Identificarea părților Exerciții aplicative Subiectul simplu.
principale și secundare ale 7. Subiectul - parte principală de 1 M.pag.107 EFE
propoziției. propoziţie
5.5. Pronunţarea corectă a Exerciții aplicative Exprimarea P7
cuvintelor limbii române. subiectului.
1.3. Determinarea 8.Înţelegerea şi interpretarea celor 1 M.pag.108-
informaţiilor principale și citite în gând. 109
secundare şi a succesiunii Text - suport: Baladă de Nicolae
logice a întâmplărilor dintr- Dabija.
un mesaj audiat. 9. Tema, ideea, locul şi timpul
2.1. Utilizarea corectă în acţiunii.
Text - suport: Baladă de Nicolae 1
exprimarea orală proprie a
Dabija.
elementelor de construcție
10.Tainele cărţii (22). Enciclopedii 1
a comunicării.
pentru copii.
6.2. Aplicarea adecvată a Atelier de lectură în biblioteca școlii
unor tehnici/ strategii de sau în biblioteca publică.
lucru cu textul/cartea. 11.Acordul predicatului cu 1 M.pag.110
4.1. Scrierea corectă, lizibilă subiectul în propoziţie.
a propozițiilor și a textelor Atelier de vorbire Text-suport Cântec P7,P36
mici, cu litere de mână și de leagăn pentru mama de Grigore
1
de tipar, cu respectarea Vieru.
spaţiului, înclinaţiei, a 12. Omul și comunicarea.
aspectului îngrijit. Atelier de creație Frunza-i neam cu
rădăcina. Proiect de grup (II).
4.2. Folosirea regulilor de
13. Compunerea după un șir de 1 M.pag.111
ortografie şi de punctuaţie
ilustrații. Organizarea textului
învățate, în diverse
redactat.
contexte de realizare. Atelier de creație Împreună facem
4.3. Redactarea textelor ziua bună.
literare/ funcționale, cu şi 14. Compunerea după un șir de
fără repere. ilustrații. Organizarea estetică a
4.4. Exprimarea în scris a textului în pagină. Evaluare EFE
unor opinii personale, formativă 1
emoții. Atelier de scriere Împreună facem
ziua bună.
15. Ascultare activă. 1 M.pag.111
3.4. Recunoaşterea unor Atelier de discuție Frunza-i neam cu
specii literare în baza celor rădăcina (III). Prezentarea produselor
mai simple trăsături de 1
16. Compunerea după un șir de
structură specifice. ilustrații.
3.5. Caracterizarea Atelier de discuție Împreună facem
personajelor dintr-un text ziua bună. Exerciţii de post-scriere
literar, după algoritmul 17. Personajele literare – trăsături 1 M.pag.112- ESO
propus. fizice, trăsături morale, conform 113
faptelor descrise. P31, P8
3.6. Povestirea unui text Text-suport La scăldat de Ion
literar sau informativ după Creangă.
un plan simplu de idei. 18. Planul dezvoltat de idei. Ideile 1
secundare.
Text-suport La scăldat de Ion
6.4. Demonstrarea
Creangă.
interesului şi a preferinţelor M.pag.114
19.Tainele cărţii (23). Cărţi din 1
pentru lectura suplimentară a
cărţilor şi a presei periodice literatura artistică naţională pentru
pentru copii. copii.
Atelier de lectură. Cărți despre
mama. Texte -suport: Pasărea albă
a copilăriei mele de I. Druță, Cine-i
1.5. Aplicarea regulilor de pasărea? de Gr. Vieru
ascultare activă în situații 20. Ascultare activă. 1 M.pag.115
noi de comunicare. Atelier de discuție Frunza-i neam cu
rădăcina (III). Prezentarea produselor
21. Lecție-sinteză.
Atelier de lectură, scriere și vorbire
Prin ce poate fi minunată copilăria
21. Evaluare sumativă nr. 8, 1 ES
modulul Responsabilitate
22. Exerciţii de recuperare, 1
ameliorare şi dezvoltare.
Modulul 9. Devotament - 23 de ore
Nr.
Evalu
Unități de competențe Detalieri de conținut de Data Resurse Observații
are
ore
2.1.Utilizarea corectă în 1.Comunicarea orală. Ascultăm și 1 M.pag.117
exprimarea orală proprie a înțelegem mesajul. P2
elementelor de construcţie a Lectura imaginii Doamne, adu
comunicării. primăvara!
1.5.Aplicarea regulilor de 2. Omul și comunicarea.
Atelier de creație.Revista:
ascultare activă în situaţii Primăvară, primăvară, mai rămâi la
noi de comunicare. noi în ţară! Mini-proiect de grup
3.1.Utilizarea eficientă a 3. Automatizarea tehnicii lecturii cu 1 M.pag.118

tehnicilor de lectură corectă, voce şi în gând. P 16


conştientă şi fluentă. Text - suport: Oaspeţii
primăverii de V. Alecsandri.
3.2.Extragerea informaţiilor 4. Versificaţia: poezia, pastelul.
esenţiale şi de detaliu dintr- Text - suport: Oaspeţii 1
un text citit. primăverii de V. Alecsandri.
3.4. Recunoaşterea unor 5.Tablourile naturii descrise în text.
specii literare în baza celor Categorii semantice ale limbajului textual:
sinonime, antonime, omonime şi paronime.
mai simple trăsături de Text - suport: Oaspeţii primăverii de
structură specifice. V. Alecsandri.
P 42
6.3.Prezentarea orală a unor 4. Tainele cărţii (24). Cărţi din 1
cărţi citite independent. literatura națională pentru copii.
Cartea şi timpul.
5.4. Identificarea părţilor Texte-suport: Cărți cu pasteluri
principale şi secundare ale 5. Parte secundară de propoziţie: 1 M.pag.119-120
propoziţiei. atributul. P 12
4.2.Folosirea regulilor de Exerciţii aplicative Atributul- P 25
determinant al substantivului. EFE
ortografie şi de punctuaţie P12,
învăţate, în diverse contexte 6. Scriere funcţională: copieri, 1 P35
de realizare. transcrieri, dictări, autodictări.
4.1.Scrierea corectă, lizibilă 7.Calităţile citirii: corectă, 1 M.pag.121-122

a propoziţiilor şi a textelor conştientă, cursivă, expresivă. P 16

mici, cu litere de mână şi de Câmp lexical.


Text - suport: Puiul de Ioan
tipar, cu respectarea Alexandru Brătescu – Voineşti.
spaţiului, înclinaţiei, a 8 Tema, ideea, locul şi timpul
aspectului îngrijit. acţiunii. Formularea ideilor P 24
3.1.Utilizarea eficientă a principale. 1
tehnicilor de lectură corectă, Text - suport: Puiul de Ioan
conştientă şi fluentă. Alexandru Brătescu – Voineşti.
3.3. Formularea ideilor 9. Parte secundară de propoziţie- 1 M.pag.123

principale ale unui text atributul. P 12


Exerciţii aplicative Exprimarea
narativ. atributului. 1
5.4. Identificarea părţilor P 21
10. Mijloace artistice de modificare
principale şi secundare ale a sensului: comparaţia şi
propoziţiei. personificarea.
3.2.Extragerea informaţiilor Exerciţii aplicative.
esenţiale şi de detaliu dintr- 11. Părţi principale de propoziţie. 1 M.pag.124 P30,
un text citit. Exerciţii aplicative. P36
1
5.4. Identificarea părţilor 12.Acordul predicatului cu
principale şi secundare ale subiectul.
propoziţiei. Atelier de vorbire și scriere Povestea
părţilor de propoziţie.
6.2. Aplicarea adecvată a 13. Tainele cărţii (25). Cartea şi 1 M.pag.126
unor tehnici de lucru cu timpul. P 43
cartea. Text - suport: Poezia pascală.
2.5.Prezentarea unor 15.Compunere cu titlul dat. 1 M.pag.126
informaţii selectate din Organizarea textului redactat. P2
cărţile citite sau audiate. Atelier de creație: Mamă, eşti pe
lume tot ce-i mai frumos! 1 P9
2.7. Argumentarea opiniei în 16.Compunere după titlul dat. 1 M.pag.125 EFE
anumite situaţii de Organizarea estetică a textului în
comunicare, cu ajutorul pagină.Evaluare formativă
informaţiilor cumulate. Atelier de scriere: Mamă, eşti pe
4.3.Redactarea textelor lume tot ce-i mai frumos!
literare cu şi fără repere. 17.Compunere după titlul dat.
1 P 27
4.4.Exprimarea în scris a Atelier de discuție: Mamă, eşti pe
unor opinii personale, lume tot ce-i mai frumos! Exerciţii de
post-scriere.
emoţii.
18. Situaţii de comunicare. 1 Lecturi
2.2. Descrierea obiectelor,a literare .pag.
Revista clasei. Primăvară, primăvară,
personajelor literare pe baza mai rămâi la noi în țară. Mini- P6
unui plan simplu. proiectul de grup. P 23
2.3.Expunerea clară şi 19. Dialogul şi descrierea ca
corectă a ideilor într-un elemente constitutive ale unor texte
dialog. (analiza contextuală).
Atelier de lectură: selectarea textelor
5.1.Utilizarea adecvată a cu dialog și descrire.
elementelor de construcţie a 20. Familii de cuvinte, câmp 1
comunicării studiate în lexical (cu folosirea terminologiei).
exprimarea orală proprie. Alfabetul şi lucrul cu dicţionarele.
21. Lecție-sinteză. 1
4.2. Folosirea regulilor de Atelier de lectură, scriere și vorbire
Şi iarăşi pornim a vorbi despre
ortografie şi de punctuaţie mama... ES
învăţate, în diverse contexte 22. Evaluare sumativă nr.9,
1
de realizare. modulul Devotament
22.Exerciţii de recuperare, ameliorare 1 M.pag.127
şi dezvoltare. 1 P43
Atelier de lectură, scriere și vorbire
Şi iarăşi pornim a vorbi despre
mama...
23.Tainele cărţii (26). Cartea.
6.2. Aplicarea adecvată a Tipuri de litere de tipar (de rând,
unor tehnici, strategii de îngroşate, înclinate).
lucru cu textul, cartea. Texte-suport: poezii despre copilărie.

Modulul 10. Curiozitate - 22 ore


Nr.
Evalu
Unități de competențe Detalieri de conținut de Data Resurse Observații
are
ore
2.3. Expunerea clară și 1. Modul în care comunicăm. 1 M.pag.129
corectă a ideilor într-un Situaţie de comunicare Totul
dialog. trebuie pus sub semnul îndoielii.
1.5. Aplicarea regulilor de 2. Omul și comunicarea. 2
Atelier de creație Gazeta de perete
ascultare activă în situații
Curiozităţi din lumea cărţii. Proiect
noi de comunicare. de grup
3. Tainele cărţii (27). Cărţi 1 P43
6.4.Demonstrarea interesului ştiinţifico-artistice pentru copii.
şi a preferinţelor pentru Agenda de lectură.
lectura suplimentară a Texte - suport: Cărţi ştiinţifico-
cărţilor şi a presei periodice artistice pentru copii.
pentru copii. 4. Înţelegerea şi interpretarea celor 1 M.pag.130-131

3.4. Recunoașterea unor citite în gând.


Text-suport: Dacă vrei să fii Columb de
specii literare în baza celor A. Suceveanu.
mai simple trăsături de 5. Organizarea logico-semantică a 1
structură specifice. textului.
3.2.Extragerea informațiilor Text-suport: Dacă vrei să fii Columb
esențiale și de detaliu dintr- de A. Suceveanu.
un text citit. 6.Lectura interogativ-interpretativă 1 M.pag.132-133
3.5. Caracterizarea a textului.
personajelor dintr-un text Text-suport: Leul şi căţeluşa de Lev
literar , după algoritmul Tolstoi
propus. 7.Mijloacele expresive ale 1 P 22
comunicării orale. Caracterizarea
personajelor, conform faptelor
descrise.
Text-suport: Leul şi căţeluşa de Lev
Tolstoi
8. Parte secundară de propoziţie: 1 M.pag.134-135
5.1. Utilizarea adecvată a
elementelor de construcție a complementul.
Exerciții aplicative 1
comunicării studiate în
9.Propoziţia dezvoltată.
exprimarea orală proprie. Exerciții aplicative Complementul –
5.4. Identificarea părților determinant al verbului.
principale și secundare ale 10. Parte secundară de propoziţie: 1 M.pag.136-137
propoziției. complementul P12,
Exerciții aplicative: Complementul P34
exprimat prin substantiv (pronume). 1
5.3.Utilizarea formelor 11. Parte secundară de propoziţie:
flexionare ale părților de complementul
vorbire în diferite contexte Exerciţii aplicative: Complementul
de comunicare orală și exprimat prin substantiv(pronume)
scrisă. 12. Tainele cărţii (28). Cărţi 2 ESO 2 ore după
știinţifico-artistice pentru copii P37 numărul de
6.4. Demonstrarea
Atelier de discuție: Expoziţie de cărţi elevi
interesului și a preferințelor preferate lecturate.
pentru lectura suplimentară a 13. Compunere după titlul dat. 1 M.pag.138
cărților și apresei periodice Organizarea textului redactat după
pentru copii. planul propus.
4.3.Redactarea textelor Atelier de creație Dovleacul şi viţa.
literare cu şi fără repere. 14.Compunere după titlul dat.
4.4.Exprimarea în scris a Organizarea estetică a textului în
unor opinii personale, pagină.Evaluare formativă 1 EFE
emoţii. Atelier de scriere Dovleacul şi viţa.
15. Compunere după titlul dat.
1.5. Aplicarea regulilor de Atelier de discuție (licitație)
1
ascultare activă în situații Dovleacul şi viţa. Exerciţii de post-
noi de comunicare. scriere
16. Ascultare activă. 1 M.pag.138
Atelier de discuție Curiozităţi din
lumea cărţii. Proiect de grup.
Expoziţie de gazete de perete.
1
17. Lecție-sinteză.
Atelier de lectură, scriere și vorbire
18. Evaluare sumativă nr.10, 1 ES
modulul „Curiozitate”
19. Exerciții de recuperare, 1
ameliorare, dezvoltare.
Atelier de lectură, scriere și vorbire
De ce trebuie să fii curios?
20. Tainele cărţii (29). Zi de M.pag.140-141 Produs:
activităţi trandisciplinare Conţinutul Marato
n
generic: Educaţia pentru sănătate.
sportiv
Subiectul tematic: Sport, mişcare,
sănătate. 1
Text-suport: Jocuri de Ana Blandiana.
21.Testare finală naţională. 1 ES se va stabili
22. Tainele cărţii (30). Agenda de data concretă
lectură a cărţilor citite. 1 a testării
naționale
3. Sunt un ascultător activ în timpul
PRODUSE ȘI dialogului.
CRITERII DE 4. Expun coerent și clar fiecare gând.
MECD P7. Expunerea orală a textului audiat
2020 SUCCES 1. Ascult atent textul.
LIMBA ȘI 2. Redau conținutul textului audiat.
LITERATURA 3. Respect cele 3 părți ale textului:
ROMÂNĂ. Clasa a IV-a introducere, cuprins,încheiere.
4. Folosesc cuvinte noi, expresii potrivite din
 Comunicare orală textul audiat.
P1. Informații prezentate succint 5. Expun coerent și clar fiecare gând.
1. Prezint în 4-5 enunțuri informațiile
importante la tema propusă. P8. Ascultare activă
2. Utilizez cuvintele și expresiile potrivite. 1. Păstrez contactul vizual, sunt liniştit,
3. Expun coerent și clar gândurile. receptiv şi îl ascult pe interlocutor.
4. Indic sursa din care m-am informat. 2. Sunt prezent, concentrat.
P2. Prezentarea orală 3. Am încredere în coleg şi îl respect.
1. Respect tema propusă. 4. Înţeleg mesajul, emoţiile sale şi le accept.
2. Expun coerent și clar fiecare gând. 5. Reformulez cele relatate, dacă este cazul.
3. Respect ordinea ideilor. 6. Dacă nu înțeleg, întreb cu multă
4. Utilizez cuvinte și expresii potrivite. amabilitate.
5. Modelez vocea în mod potrivit. P9. Opinia mea
6. În timpul prezentării privesc colegii. 1. Știu că am dreptul la o opinie.
P3. Compoziția (oral). 2. Expun o opinie sub forma unui enunț clar.
1. Dezvolt fiecare idee a planului propus sau 3. Argumentez enunțul.
întocmit. 4. Aduc un exemplu potrivit.
2. Alcătuiesc propoziţii dezvoltate și 5. Justific exemplul adus.
creative. 6. Înțeleg că pot fi și alte opinii.
3. Respect părțile textului. 7. Reformulez sau reafirm opinia mea.
4. Respect ordinea ideilor. P10. Conversația
5. Evit repetările de cuvinte. 1. Respect tema conversației
6. Propun un titlu original. 2. Spun pe scurt părerea.
7. Modelez vocea în mod potrivit. 3. Am răbdare că vorbitorul să spună ideea
8. În timpul prezentării privesc colegii. până la sfârșit.
P4. Lectura imaginii 4. Nu vorbesc odată cu vorbitorul.
1. Descriu obiecte, acţiuni, impresii și 5. Aștept să mi se dea cuvântul.
senzații din imagine. P11. Partea de vorbire
2. Explic situarea în timp și în spațiu. 1. Formulez întrebarea potrivită cuvântului
3. Alcătuiesc enunțuri creative. selectat.
4. Expun coerent și clar fiecare gând. 2. Identific partea de vorbire.
5. Intitulez creativ imaginea. 3. Precizez ce exprimă (arată, denumește).
P5. Răspunsul la întrebări 4. Numesc tipul ei.
1. Citesc atent și repetat întrebarea. 5. Determin funcția sintactică a părții de
2. Formulez răspuns corect, dezvoltat și vorbire, după caz.*
deplin. P12. Partea de propoziţie
3. Ordonez cuvintele în propoziție. 1. Formulez întrebarea potrivită cuvântului
4. Rostesc corect și clar. selectat.
P6. Dialogul oral 2. Precizez ce exprimă (arată, denumește).
1. Respect tema/ cerinţa propusă. 3. Explic ce cuvânt determină.
2. Utilizez formulele învățate pentru a crea 4. Identific partea de propoziţie.*
un dialog. 5. Subliniez potrivit partea de propoziție
identificată.
P13. Sensul cuvântului 3. Explic cuvintele şi expresiile nou-
1. Identific cuvinte noi din enunț/text. învăţate.
2. Precizez sensul cuvintelor noi reieșind din 4. Explic trăsăturile fizice şi morale ale
context/ cu ajutorul dicționarului. personajelor.
3. Exersez pronunția cuvintelor noi. 5. Formulez ideile principale.
4. Alcătuiesc enunțuri cu ajutorul cuvintelor 6. Formulez ideea principală a textului
noi. (învățătura).
P14. Autocontrol în exprimare 7. Explic tema textului.
1. Identific tipul greșelilor de exprimare 8. Expun opinia mea despre text și valorile
(pronunție, sens, acord) în enunțul audiat. lui.
2. Determin regula de pronunție corectă/ P21. Mijloacele artistice
sensul cuvântului pentru situația 1. Identific comparaţia/ personificarea.
respectivă/ acordul. 3. Explic sensul expresiei identificate.
3. Reformulez enunțul. 4. Utilizez expresia în alt context (la
 Lectura solicitare).
P15. Textul* citit de mai multe ori (cunoscut) P22. Profilul personajului literar
1. Citesc cursiv, fluent, conștient textul. 1. Identific personajul literar
2. Pronunț corect fiecare cuvânt. 2. Descriu portretul fizic (elemente de
3. Articulez corect toate cuvintele. vestimentație, cum arată)
4. Citesc expresiv, cu intonaţia potrivită. 3. Caracterizez personajele (faptele, relația cu
5. Explic cuvintele noi. alte personaje, felul de a vorbi, felul de a se
P16. Textul* citit la prima vedere îmbrăca).
1. Citesc cursiv, fluent și conștient textul. 4. Exprim acordul/dezacordul despre faptele
2. Articulez corect toate cuvintele. personajului.
3. Respect intonația impusă de conținut și de P23. Obiectul descris
semnele de punctuație. 1. Scriu denumirea obiectului.
P17. Poezia recitată 2. Descriu proprietățile lui: culoarea, forma,
1. Anunț titlul şi autorul poeziei. însușirea, volumul etc.
2. Recit toate versurile. 3. Descriu destinația sau utilitatea.
3. Rostesc corect şi clar cuvintele. 4. Exprim opinia proprie față de acest obiect.
4. Recit expresiv: modelez vocea, tempoul și P24. Planul de idei
ritmul. 1. Citesc textul pe fragmente.
5. Folosesc mimica și gesturile. 2. Formulez idei principale pentru fiecare
P18. Сitirea subtitrărilor din filme/ emisiuni fragment.
1. Citesc, la viteză, cursiv și fluent 3. Ordonez logic ideile textului într-un plan.
subtitrările. 4. Explic printr-un enunț învățătura/ ideea
2. Articulez corect toate cuvintele. textului.
3. Respect intonația impusă de conținut și de  Comunicarea în scris
semnele de punctuație. P25. Propoziția alcătuită și scrisă
P19. Textul literar povestit 1. Respect tema/cerinţa propusă.
1. Anunț titlul și autorul textului. 2. Ordonez corect cuvintele în propoziție.
2. Redau conținutul textului. 3. Respect regulile de scriere şi de punctuație.
3. Respect cele 3 părți ale textului: P 26. Compunerea după ilustrație (scris)
introducere, cuprins,încheiere. 1. Privesc cu multă atenție ilustrația.
4. Utilizez cuvinte - cheie. 2. Alcătuiesc enunțuri cu cuvinte care redau
5. Folosesc cuvinte noi, expresii potrivite din obiecte, culori și exprimă acțiuni.
text. 3. Respect părțile textului: introducere,
6. Expun coerent și clar fiecare gând. cuprins, încheiere
P20. Harta textului (textul analizat) 4. Expun coerent și clar fiecare gând.
1. Citesc conştient, corect și variat. 5. Evit repetările de cuvinte.
2. Determin timpul și locul acțiunii. 6. Respect regulile de scriere şi de punctuație.
7. Potrivesc un titlu compunerii.
8. Urmăresc aranjarea în pagină a textului 5. Urmăresc aranjarea în pagină.
scris (titlul, alineate). P32.Felicitarea
P27. Compunerea (scris) 1. Respect părțile componente ale felicitării.
1. Respect tematica/cerința propusă. 2. Alcătuiesc textul propriu-zis conform
2. Potrivesc titlul compunerii. temei propuse.
3. Întocmesc ghidat planul compunerii.* 3. Respect ordinea ideilor.
4. Alcătuiesc propoziţii dezvoltate, folosind 4. Respect regulile de scriere şi de punctuație.
expresii plastice sau după caz, reperele date. 5. Urmăresc aranjarea în pagină.
5. Respect părțile textului: introducere, P33. Mesajul electronic
cuprins, încheiere. 1. Respect părțile componente ale mesajului
6. Expun coerent și clar fiecare gând. electronic: adresarea potrivită, textul
7. Evit repetările de cuvinte. propriu-zis, formula de încheiere,
8. Respect ordinea ideilor. semnătura.
9. Respect numărul propus de enunțuri. 2. Alcătuiesc textul propriu-zis conform
10. Respect regulile de scriere şi de situației propuse.
punctuație. 3. Respect ordinea ideilor.
11. Urmăresc aranjarea în pagină a unui 4. Respect regulile de scriere şi de punctuație
text scris (titlul, alineate). P34. Răspuns la mesaje
P28. Dialogul scris 1. Urmăresc atent mesajul transmis.
1. Respect tema/cerinţa propusă. 2. Respect părțile componente ale mesajului
2. Utilizez formulele de inițiere, de menținere electronic: adresarea potrivită, textul
și de încheiere a unui dialog. propriu-zis, formula de încheiere,
3. Ordonez corect cuvintele în propoziții. semnătura.
4. Respect numărul propus de replici. 3. Alcătuiesc textul propriu-zis conform
5. Respect regulile de scriere şi de punctuație. situației propuse.
6. Respect aranjarea în pagină specifică 4. Respect ordinea ideilor.
dialogului (linia de dialog). 5. Respect regulile de scriere şi de punctuație.
P29. Bilețelul P35. Dictarea
1. Respect părțile componente ale bilețelului. 1. Scriu corect cuvintele.
2. Utilizez formula de adresare. 2. Respect regulile ortografice și de
3. Scriu data. punctuație.
4. Alcătuiesc conținutul conform temei 3. Respect cerințele de aranjare în pagină.
propuse. 4. Scriu lizibil și cu acuratețe.
5. Utilizez formula de încheiere. P36. Transcriere de text
6. Respect ordinea ideilor. 1. Transcriu corect cuvintele.
7. Respect regulile de scriere şi de punctuație. 2. Respect regulile ortografice și de
8. Urmăresc aranjarea în pagină. punctuație.
P30. Anunțul 3. Respect cerințele organizării estetice a
1. Respect părțile componente ale anunțului scrisului în pagină.
(Ce? Cât? Cum? Unde? Când?). 4. Scriu lizibil și cu acuratețe.
2. Scriu cuvântul „Anunț”. P37. Scrisoarea
3. Alcătuiesc conținutul conform temei 1. Respect părțile componente ale scrisorii.
propuse. 2. Alcătuiesc textul propriu-zis conform
4. Respect ordinea ideilor. temei propuse.
5. Respect regulile de scriere şi de punctuație. 3. Respect ordinea ideilor.
6. Urmăresc aranjarea în pagină. 4. Respect regulile de scriere şi de punctuație.
P31. Invitația 5. Urmăresc aranjarea în pagină.
1. Respect părțile componente ale invitației. P38. Scrisul
2. Alcătuiesc conținutul conform temei 1. Iau poziţia corpului, mâinii, caietului.
propuse. 2. Respect forma şi mărimea literelor.
3. Respect ordinea ideilor. 3. Respect spaţiul şi înclinaţia uniformă.
4. Respect regulile de scriere şi de punctuație. 4. Urmăresc aranjarea în pagină.
5. Scriu cu acurateţe. 1. Numesc titlul, autorul, editura, anul ediției.
P39. Autodictarea 2. Relatez succint despre autor.
1. Memorez enunțul/fragmentul/textul. 3. Redau succint conținutul.
2. Scriu corect cuvintele. 4. Exprim gânduri şi sentimente proprii faţă
3. Respect regulile ortografice și de de carte.
punctuație. 5. Susţin unele afirmaţii prin citate din carte.*
4. Respect cerințele de aranjare în pagină. 6. Formulez concluzii.*
5. Scriu lizibil și cu acuratețe. 7. Expun coerent și clar gândurile.*
6. Verific scrierea corectă a textului. P43. Agenda de lectură
P40. Cuvinte cu ortograme 1. Scriu titlul textului.
1. Identific ortograma/cuvântul ce conţine 2. Precizez despre ce se vorbește în text.
grupuri de litere. 3. Caut cuvinte care arată când are loc acțiunea?
2. Stabilesc regula de scriere corectă a (în ce anotimp? în ce lună? în ce dată? în ce
cuvântului/ortogramei parte a zilei?).
3. Propun exemple similare. 4. Caut cuvinte care arată unde are loc acțiunea?
 Lectura particulară (în ce țară? în ce oraș? este în interior? în
P41. Prezentarea unui text literar cunoscut exterior?).
1. Numesc titlul, autorul textului. 5. Scriu 2 enunțuri despre ce se întâmplă în text.
2. Redau succint conținutul. 6. Scriu un enunț cum se încheie textul.
4. Exprim atitudinea proprie față de faptele 7. Exprim impresii proprii despre carte.
personajelor. 8. Scriu ce mă învață textul (să știu..., să pot...,
5. Formulez învățătura/ideea textului. să fiu...).
6. Expun clar şi coerent gândurile. 9. Respect regulile ortografice și de punctuație.
P42. Prezentarea unei cărți citite
EXTRAS CURRICULAR UNITĂȚI DE CONȚINUT
Comunicarea orală: înțelegerea după auz
• Omul și comunicarea.
• Modul în care comunicăm.
• Ascultăm și înţelegem mesajul.
• Ascultare activă.
Situații de comunicare
• Cuvântul. Sensul cuvântului.
• Propoziţia ca mod de exprimare a unui gând scris sau spus.
• Semnificaţia verbală a tipurilor de propoziţii: propoziţia simplă, dezvoltată.
• Tipuri de propoziţii după scopul comunicării: enunţiativă, interogativă și exclamativă19.
• Acordul cuvintelor în propoziţie.
• Mesajul oral.
• Textul scurt audiat.
• Anunţul publicitar audiat.
Comunicarea dialogată
• Modalităţi de exprimare orală: dialogul.
• Vorbitorul, mesajul, ascultătorul.
• Eticheta comunicării în dialog. Formule de iniţiere, de menţinere, de încheiere a unui schimb
verbal.
• Dialogul: tema, replicile, exprimarea acordului/ dezacordului, răspunsuri eliptice.
Comunicarea monologată
• Modalităţi de exprimare orală: monologul.
Comunicare descriptivă
• Descrierea de tip portret a persoanei proprii (ghidat).
Comunicarea nonverbală
• Gest, mimică.
• Semne convenţionale.
• Semnale ale serviciilor.
• Mijloace de transmitere a informaţiei (televizor, radio, telefon, Internet).
Lectura
• Automatizarea tehnicii lecturii cu voce și în gând.
• Calităţile citirii: corectă, conștientă, cursivă, expresivă.
• Înţelegerea şi interpretarea celor citite în gând.
• Textul literar.
• Textul literar narativ.
• Descrierea. Fragmentul de text ce conţine descriere.
• Organizarea logico-semantică a textului.
• Componentele textului: titlul, autorul, conţinutul.
• Tema, ideea, locul și timpul acţiunii.
• Personajele literare. Însușiri/trăsături fizice, trăsături morale (conform faptelor descrise).
• Atitudinea cititorului faţă de comportamentul, activităţile, preocupările personajelor.
• Delimitarea textului în fragmente. Formularea ideilor principale.
• Planul simplu de idei.
• Planul dezvoltat de idei. Ideile secundare.
• Povestirea orală (integrală, succesivă, selectivă).
• Mijloacele expresive ale comunicării orale.
• Dialogul și descrierea ca elemente constitutive ale unor texte (analiza contextuală).
• Tablourile naturii descrise în text.
• Versificaţia: poezia, pastelul.
• Citirea textului nonliterar/informativ, nonliterar de tip utilitar, nonliterar funcţional.
• Specii literare: povestea, povestirea, fabula, snoava, poezia, ghicitoarea, proverbul, pastelul.
Vocabularul textului
• Cuvintele noi din text.
• Categorii semantice ale limbajului textual: sinonime și antonime; omonime și paronime20.
• Mijloace artistice de modificare a sensului: comparaţia și personificarea (recunoaștere).
• Sensurile propriu și figurat ale cuvintelor.
Scrisul
• Organizarea estetică a textului în pagină.
• Redactarea conţinutului textului.
Ortografia și punctuația
• Scrierea cuvintelor cu cratimă în ortograme.
• Ortografia la căderea unei vocale: într-o; într-un; dintr-o; dintr-un; n-au; n-ați (venit).
• Punctul. Două puncte.
• Virgula la enumerare.
• Virgula în vocativ.
• Linia la dialog.
Contexte de realizare
• Scriere funcţională: copieri, transcrieri, dictări, autodictări.
• Compunerea (scris): redactarea textelor proprii cu și fără repere.
• Tipuri de compuneri.
Compuneri-descriere a unui colţ din natură (ghidat);
Compuneri după un plan dat sau alcătuit independent;
• Compuneri cu început/sfârșit dat; cu titlu/ temă dată;
• Compuneri după un șir de ilustraţii; după
• un șir de ilustraţii și întrebările date; după o bandă desenată;
• Textul nonliterar informativ.
• Textul nonliterar funcţional.
• Formule de solicitare.
• Textul nonliterar informativ: știrile, articolele din ziare, de pe Internet, textele știinţifice
• din enciclopediile pentru copii, de pe site-uri, definiţiile cuvintelor din dicţionar;
• Textul nonliterar funcțional: invitaţia, spotul publicitar, mesajul electronic (la telefon sau computer,
după posibilităţi), solicitarea și oferirea (de informaţii; repetării unui mesaj; sprijinului; unui obiect),
modul/instrucţiuni de folosire a unor aparate, cartea poștală, reţetele culinare, afișul, fluturașul
publicitar, programul unui spectacol, buletinul meteo, pagina de jurnal, anunţul de pe Internet;
Lexicul
• Îmbogăţirea vocabularului: sinonime, antonime.
• Cuvinte cu sens propriu și figurat.
• Familii de cuvinte.
• Câmp lexical21.
Fonetica (actualizare).
• Alfabetul și lucrul cu dicţionarele.
Morfologia
• Verbul. Timpul. Persoana. Numărul. Analiza verbului după timp, persoană, număr.
• Substantivul. Felul substantivelor: comune și proprii. Numărul, genul.
• Pronumele. Pronumele personal. Persoana. Numărul. Genul.
• Pronumele personal de politeţe.
• Adjectivul. Acordul adjectivului cu substantivul (în gen, număr). Poziţia adjectivului faţă de substantiv.
• Numeralul. Cazuri simple de ortografie a numeralelor.
Sintaxa
• Cuvântul – parte de propoziţie. Predicatul.
• Subiectul. Acordul predicatului cu subiectul.
• Părţi principale de propoziţie: predicatul, subiectul.
• Propoziţia simplă.
• Propoziţia dezvoltată.
• Părţi secundare de propoziţie: atributul, complementul22.
• Propoziţiile după scopul comunicării și semnele de punctuaţie respective.
Tainele cărții
• Cartea. Componentele cărţii: coperta, cotorul, filele cu text, imaginile, cuprinsul și rolul lor.
• Elementele cărţii: prefaţă, postfaţă (informaţie biobibliografică despre scriitori).
• Cartea. Tipuri de litere de tipar (de rând, îngroșate, înclinate).
• Cartea și timpul.
Preferințe de cărți și impresii despre carte
• Cărţi știinţifico-artistice pentru copii (cu un volum de 15-25 pagini).
• Cărţi din literatura artistică naţională pentru copii.
• Cărţi din literatura artistică universală pentru copii.
• Presa periodică pentru copii.
• Dicţionare școlare (pe suport hârtie și electronic).
• Enciclopedii pentru copii.
• Cartea electronică – eBook-ul.
• Cartea în format audio – audiobook-ul.
• Agenda de lectură a cărţilor citite.
EXTRAS CURRICULAR UNITĂȚI DE COMPETENȚE
1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral în situații noi de comunicare.
1.2. Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat în contexte variate de
comunicare.
1.3. Determinarea informaţiilor principale și secundare şi a succesiunii logice a întâmplărilor dintr-
un mesaj audiat.
1.4. Distingerea după auz a abaterilor lingvistice în mesaje audiate.
1.5. Aplicarea regulilor de ascultare activă în situații noi de comunicare.

2.1. Utilizarea corectă în exprimarea orală proprie a elementelor de construcție a comunicării.


2.2. Descrierea obiectelor, a personajelor literare pe baza unui plan simplu.
2.3. Expunerea clară şi corectă a ideilor într-un dialog.
2.4. Aplicarea normelor elementare de etichetă verbala si de comportament nonverbal asociat.
2.5. Prezentarea unor informaţii selectate din cărţile citite sau audiate.
2.6. Crearea unor povestiri orale pe baza planului propriu de idei sau a celui elaborat în grup.
2.7. Argumentarea opiniei/ opiniilor în anumite situații de comunicare, cu ajutorul informațiilor
cumulate.

3.1. Utilizarea eficientă a tehnicilor de lectură corectă, conştientă şi fluidă.


3.2. Extragerea informaţiilor esenţiale și de detaliu dintr-un text citit.
3.3. Formularea ideilor principale ale unui text narativ.
3.4. Recunoaşterea unor specii literare în baza celor mai simple trăsături de structură specifice.
3.5. Caracterizarea personajelor dintr-un text literar, după algoritmul propus.
3.6. Povestirea unui text literar sau informativ după un plan simplu de idei.

4.1. Scrierea corectă, lizibilă a propozițiilor și a textelor mici, cu litere de mână și de tipar, cu
respectarea spaţiului, înclinaţiei, a aspectului îngrijit.
4.2. Folosirea regulilor de ortografie şi de punctuaţie învățate, în diverse contexte de realizare.
4.3. Redactarea textelor literare/funcționale, cu şi fără repere.
4.4. Exprimarea în scris a unor opinii personale, emoții.

5.1. Utilizarea adecvată a elementelor de construcție a comunicării studiate în exprimarea orală


proprie.
5.2. Aplicarea normelor fonetice şi gramaticale în contexte variate.
5.3. Utilizarea formelor flexionare ale părților de vorbire în diferite contexte de comunicare orală și
scrisă.
5.4. Identificarea părților principale și secundare ale propoziției.
5.5. Pronunţarea corectă a cuvintelor limbii române.

6.1. Distingerea tipurilor de cărți după conţinut și după indicii propuși.


6.2. Aplicarea adecvată a unor tehnici/strategii de lucru cu textul/cartea.
6.3. Prezentarea orală a unor cărți citite independent.
6.4. Demonstrarea interesului şi a preferinţelor pentru lectura suplimentară a cărţilor şi a presei
periodice pentru copii.
EXTRAS
CURRICULAR La sfârșitul clasei a IV-a, elevul poate:

F1. citi conștient, corect, fluent și expresiv (cu voce și în gând) texte literare/nonliterare (la prima
vedere sau cunoscute), cu respectarea punctuaţiei;
F2. recita poezii propuse și poezii selectate independent;
F3. reproduce/povesti texte/fragmente din textele citite/audiate (cu/fără un plan simplu de idei);
F4. scrie cu acuratețe, cu respectarea înclinaţiei unice a cuvintelor și a mărimii unice a literelor;
F5. aranja textul scris în pagină, cu respectarea alineatelor după ideile de bază;
F6. elabora texte, cu respectarea succesiunii logice și a numărului propus de enunțuri;
F7. construi propoziţii și a le scrie lizibil, îngrijit, corect, cu respectarea regulilor și acordurilor
gramaticale;
F8. formula întrebări pentru a înțelege mai bine o informație, pentru a-și forma o opinie;
F9. iniția, menţine și încheia un schimb verbal, potrivit situației de comunicare;
F10. expune liber și cu încredere propriile opinii, cu folosirea vocabularului adecvat situației de
comunicare;
F11. aplica regulile de comunicare corectă și eficientă în diverse contexte;
F12. prezenta coerent și corect din punct de vedere gramatical diverse situații de comunicare;
F13. ordona pe baza cuvintelor-cheie ideile principale într-un plan simplu de idei;
F14. identifica secvențele narative, dialogate și descriptive dintr-un text;
F15. exprima stările postlectorale și propria atitudine, cu sprijin în exemple și fragmente de text;
F16. caracteriza personaje literare, cu argumente relevante pentru atitudinea proprie;
F17. utiliza formele flexionare ale părților de vorbire pentru producerea mesajelor proprii în
diferite contexte de comunicare orală și scrisă;
F18. integra adecvat, în exprimarea orală proprie, elementele de construcție a comunicării
studiate;
F19. valorifica rațional în comunicări orale și scrise: antonime, sinonime, sens propriu și figurat;
mijloace artistice;
F20. rosti diferit și adecvat unele mesaje, în funcție de conținutul pe care îl exprimă și de
intensitatea emoției, însoțite sau nu de o anumită mimică și gesturi,
manifestând ca atitudini și valori specifice predominante:
• atenție și toleranță față de partenerii de dialog în diferite situații de comunicare;
• interes pentru valorile și opiniile altor persoane;
• conduită autonomă în situații de comunicare(învățate sau spontane);
• preferințe pentru lectura suplimentară a cărților și a presei periodice pentru copii;
• curiozitate pentru activități inovative;
• creativitate în domeniile de interes.
MATEMATICA

Nr. de ore pe
săptămână Nr. de ore pe an

4 136
Competențe specifice disciplinei Resurse bibliografice

Curriculum național: învăţămânul primar,


atice și a
Chişinău: Lyceum, 2018
Metodologia privind implementarea evaluării
criteriale prin descriptori. Clasa 4. Chișinău:
MECC, IȘE, 2019.
ăţilor Ludmila Ursu, Ilie Lupu, Iulia Iasinschi.
Matematică, manual pentru clasa a 4-a. Editura
al, fluent. „Prut”, Chișinău, 2020
Evaluarea criterială prin descriptori în
ând învățământul primar. Clasa 4. Ghid metodologic.
critică Chișinău: MECC, IȘE, 2018.
. Repere metodologice privind organizarea
tive procesului educațional în învățământul primar
de 2022-2023
e și
tice
Evaluări
Unitățile de învățare (modulele) Nr. ore/ modul
EI EFP EFE ES Observații
Semestrul 1
Evocare prin exerciții și probleme.
Recuperarea, consolidarea,
12
dezvoltarea rezultatelor învățării în
cl.III-a
Numere naturale 0 -1 000 000 18 1 la discreția CD 2 1
Adunarea și scăderea în 1
15 la discreția CD 2 1
concentrul 0 – 1 000 000
Înmulțirea și împărțirea în
17 1 la discreția CD 2 1
concentrul 0 – 1 000 000
Total semestrul 1
3,5 module 62 ore 3 6 3
Semestrul 2
3.Înmulțirea și împărțirea în
26 1 la discreția CD 2 1
concentrul 0 – 1 000 000 (continuare)
4. Fracții 12 1 la discreția CD 2
5. Elemente intuitive de geometrie și
20 1 la discreția CD 2 1
unităţi de măsură
6. Recapitulare finală 12 1 la discreția CD 1 1
Ore la discreţia CD 4
Total semestrul 2
3,5 module 74 ore 4 la discreția CD 7 4
Total an:
7 module 136 ore 7 13 6

Administrarea disciplinei
Nr.
Unități de competențe Detalieri de conținut de Data Resurse Evaluare Observații
ore

12 Mp.4
1.Evocare prin exerciții și probleme. 1
1.2. Identificarea, citirea şi Mp. 5
Inițiere
scrierea numerelor
2. Evocare prin exerciții și probleme. 1 M.p. 6
naturale 0 - 1 000.
Fixare(1)
2.4. Rezolvarea problemelor cu 3. Evocare prin exerciții și probleme. 1
1-2 operaţii, cu plan Fixare.(2) M.p.7
sau cu justificări, prin exerciţiu. 4.Evocare prin exerciții și probleme. 1
Antrenare. M.p.8
1
5.Evocare prin exerciţii şi probleme.
5.3.Aplicarea formulelor pentru M.p. 9
Consolidare. 1
calculul perimetrelor unor 6.Evocare prin exerciții și probleme. M.p. 10
dreptunghiuri şi pătrate. Dezvoltare.(1) 1
7. Evocare prin exerciții și probleme.
Dezvoltare.(2) 1 Modele,
8. Calcul corect, rațional, fluent. jocuri
1
Analiză-sinteză digitale, fișe
9. Probleme compuse: argumentarea de lucru
unui plan pertinent de rezolvare. 1
Analiză-sinteză. Fișe de lucru EI
10. Transformări simple ale unităților de
Măsură. Proiect.Măsurări în 1
casa/ograda mea.Ce?Cu ce? Pentru ce? M.p. 14
1
11..Evaluare iniţială.Operaţii aritmetice
cu numere în concentrul 0-1000
R/C1-7
12. Activități diferențiate de
postevaluare.
Modulul 1. Numerele naturale până la un milion - 18 ore
M.10-27
1. Formarea, citirea şi scrierea 1
1.2. Identificarea, citirea şi
numerelor cuprinse între 1 000 şi 10 000
scrierea numerelor
2. Formarea, citirea şi scrierea
naturale 0 - 1 000 000.
numerelor cuprinse între 10 000 şi 1
100 000. Consolidare-dezvoltare
1
3.Numerele naturale până la: 100 000.
1
4. Numerele naturale până la 100 000.
1.4. Compararea şi ordonarea Consolidare-dezvoltare
numerelor naturale 2
5. Formarea, citirea și scrierea numerelor
0 - 1 000 000. naturale cuprinse între 100 000 și 1 000 000
1 EFE
1.5. Utilizarea elementelor de 6. Formarea, citirea și scrierea numerelor
P1,P4
naturale cuprinse între 100 000 și 1 00 000.
limbaj matematic Consolidare-dezvoltare 1
aferent conceptului de număr
natural. 7.Compararea şi ordonarea numerelor
până la 1 000 000. 1
1.6. Explorarea modalităţilor de 8. Compararea și ordonarea numerelor până la
compunere, 1 000 000. Analiză-sinteză 1
descompunere zecimală a
numerelor naturale 9. Înmulțirea cu 10, 100, 1000 1
0-1 000 000.
10.Împărţirea exactă la 10, 100, 1000
1
1.7. Completarea unor șiruri de 11.Înmulţirea şi împărţirea exactă la
numere naturale 10,100,1000.
asociate după reguli indicate
sau identificate prin 1
observare. 12. Activități integrate de transfer:
Transformări ale unităților de măsură 1
1 EFE
13. Cifre romane P5,P6,P11
14. Cine seamănă culege. Numerele naturale 0-
1 000 000 1

15. Cine seamănă culege. Numerele naturale 1


1.8. Explorarea unor modalităţi 0-1 000 000. Activități diferentiate de învățare
elementare de 16 Numerele naturale 0 - 1 000 000. Evaluare
sumativă 1 ES
organizare şi clasificare a
datelor: scheme; tabele. 17. Numerele naturale 0 - 1 000 000. Activități
diferentiate de postevaluare
1

1.3. Citirea şi scrierea 18. Activități ludice de integrare și transfer


numerelor naturale până la 30
cu cifre romane.

Modulul 3. Adunarea şi scăderea numerelor naturale, până la un milion – 15 ore


1. Probleme cu două sume sau două M.p.27-41 EI
2.1. Efectuarea adunării şi diferețe. 1
scăderii în concentrul 0 - 1
000 000, fără şi cu treceri peste
ordin. 2. Probleme cu două sume sau două diferențe.
Consolidare-dezvoltare 1
3.Adunarea şi scăderea numerelor mai 1
mici decât 10 000
1
4.Adunarea şi scăderea numerelor mai
mici decât 10 000. Consolidare-
dezvoltare. 1
5. Adunarea și scăderea numerelor mai mari
decât 10 000
1
2.2. Explicarea modului de EFE
calcul şi a ordinii 6. Adunarea și scăderea numerelor mai mari P5,P6
efectuării operaţiilor în exerciţii decât 10 000. Consolidare-dezvoltae 1
cu, cel mult, trei 7. Adunarea și scăderea în concentrul 0-
operaţii, cu şi fără paranteze. 1 000 000. Analiză-sinteză 1
8. Probleme de săcdere a două sume (adunare a
două diferențe)
2.3. Aplicarea adunării, scăderii 1
şi a proprietăţilor acestora
pentru aflarea unor numere 9. Probleme de săcdere a două sume (adunare a 1
necunoscute în exerciţii, șiruri două diferențe). Consolidare-dezvoltare
date.
10. Adunarea și scăderea în concentrul 0- 1
1 000 000. Aplicare

11. Adunarea și scăderea în concentrul 0- 1


1 000 000. Antrenare
1
12. Adunarea și scăderea în concentrul 0-
1 000 000. Recapitulare.
1
13. Adunarea și scăderea în concentrul 0-
1 000 000. Activități diferentiate de învățare
1 EFE
14. Adunarea și scăderea în concentrul 0 – P7,P11,P12
1 000 000. Evaluare sumativă
2.4. Rezolvarea problemelor cu
1-3 operaţii, cu plan 15. Adunarea și scăderea în concentrul 0 –
sau cu justificări, prin exerciţiu. 1 000 000. Activități diferentiate de
postevaluare

ES
Modulul 3. Înmulţirea şi împărţirea numerelor naturale, până la un milion 44(sem.I 17+sem.II 24) ore
M.p.41-56
1. Inmulțirea numerelor care se termină cu 1
zerouri

2.Înmulţirea .Consolidare- 1
m.p.42
dezvoltare.numerelor ce se termină cu
zerouri
1 m.p.43
3.Împărţirea exactă a numerelor ce se
termină cu zerouri.
3.1. Efectuarea operaţiilor de 1
înmulţire şi împărţire în 4. Impărțirea exactă a numerelor care se m.p.46
concentrul 0 - 1 000 000, fără şi termină cu zerouri. Consolidare-dezvoltare
cu treceri peste
ordin. 1
5. Probleme despre cumpăprpturi ce relevă
dependența proporțională: metoda reducerii la
unitate; metoda proporțiilor
1
6. Probleme despre cumpărături ce relevă
dependența proporțională: metoda reducerii la
unitate; metoda proporțiilor. Consolidare- m.p.57 EFE
dezvoltare. 1
P.6, P14
7. Probleme ce relevă dependența
proporțională. Analiză-sinteză
m.p.60

3.3. Aplicarea înmulţirii,


împărţirii şi a proprietăţilor m.p.61
acestora pentru aflarea unor 8. Înmulțirea la un număr de o cifră 1
numere necunoscute
9. Înmulțirea la un număr de o cifră. 1 m.p.62
în exerciţii, șiruri date. Consolidare-dezvoltare

10. Exerciții și probleme cu cazurile învățate m.p.63


de înmulțire și împărțire în concentrul 0 -
1 000 000. Aplicare 1
3.2. Explicarea modului de
calcul şi a ordinii 11. Exerciții și probleme cu cazurile învățate
efectuării operaţiilor în exerciţii de înmulțire și împărțire în concentrul 0 -1 000 1
cu şi fără 000. Calcul corect, rațional, fluent.
paranteze.
12. Exerciții și probleme cu cazurile învățate
de înmulțire și împărțire în concentrul 0 -1 000
000. Analiză-sinteză 1 EFE
P.6, P.7,
13. Exerciții și probleme cu cazurile învățate 1 P.8
de înmulțire și împărțire în concentrul 0 -1 000
000. Activități diferentiate de învățare

14. Înmulțirea și împărțirea în concentrul 0 -1 1


000 000. Evaluare sumativă (secvențială)

15. Exerciții și probleme cu cazurile învățate 1


de înmulțire și împărțire în concentrul 0 -1 000
000. Activități diferentiate de postevaluare 1 ES
16. Activități ludice de calcul correct, rational,
fluent

17. Activități ludice și de transfer

Semestrul II 24 ore

M.p.56-65
21. Împărțirea unui număr de o cifră
1 EI
22. . Împărțirea unui număr de o cifră.
Consolidare-dezvoltare
1
3.4. Rezolvarea problemelor cu 23. Cazuri speciale de împărțire
1-3 operaţii, cu plan
sau cu justificări, prin exerciţiu. 24. Cazuri speciale de împărțire.
Consolidare-dezvoltare. 1

25.Rezolvarea și crearea de exerciții și


probleme.

26. Rezolvarea și crearea de exerciții și 1


probleme. Consolidare-dezvoltare.
1
27. Probleme despre cumpărături.

28.Probleme despre cumpărături.


Consolidare-dezvoltare. 1
EFE
29. Probleme rezolvabile prin 1-3
operaţii. Aplicare. P19,P20
3.5. Formularea de probleme, 1
cu sprijin în: enunţ 30.Înmulțirea cu un număr de două cifre.
incomplet; schemă; operaţii
1
aritmetice; exerciţiu; 31. Înmulțirea cu un număr de două cifre
tematică. Consolidare-dezvoltare.
1
32. Înmulțirea cu un număr de două cifre
3.6. Explorarea unor modalităţi
elementare de Aplicare-dezvoltare
organizare şi clasificare a
1
datelor: scheme,
tabele. 1
33. Exerciții și probleme de înmulțire cu
un număr de două cifre

34. Cine seamănă,culege(1)

35. Cine seamănă, culege. (2) 1


36. Probleme rezolvabile prin 1-3 EFE
operaţii.Organizarea și clasificarea
1 P12,P13,
datelor. Exerciții practice.
P14
37. Probleme rezolvabile prin 1-3 1
3.7. Investigarea unor situaţii-
problemă din cotidian, operaţii.Alcătuirea problemelor în baza
care solicită aplicarea tematicii propuse.
operaţiilor aritmetice şi a 1
38. Probleme rezolvabile prin 1-3
metodelor de rezolvare
operaţii, cu justificări.
învăţate.
39. Rezolvarea problemelor cu 1-3 1
operaţii, cu plan.

40. Rezolvarea problemelor cu 1-3 1


operaţii, prin exercițiu. Consolidare.

41. Rezolvarea problemelor cu 1-3 1


operaţii. Tabele.

42. Rezolvarea problemelor cu 1-3 1


operaţii. Metoda proporților. Metoda
reducerii la unitate. Consolidare.
1
43.Evaluare sumativă. Înmulţirea şi
împărţirea numerelor naturale până la
un milion 1
3.6. Explorarea unor modalităţi
elementare de 44.Ameliorare-recuperare-dezvoltare
organizare şi clasificare a 1
datelor: scheme,
tabele.
1

ES

Modulul 4. Fracţii - 14 ore

1.Formarea, citirea şi scrierea fracţiilor. 1


M.p.66-77 EI
4.1. Identificarea, citirea şi 2.. Formarea,citirea și scrierea fracțiilor. 1
scrierea fracţiilor. Consolidare-dezvoltare
1
3.Reprezentarea a fracţiilor.
1
4.2. Explorarea modalităţilor de 4.Adunarea fracţiilor cu acelaşi numitor 1
reprezentare prin desen a
fracţiilor cu numitorul până la 1
20. 5.Scăderea fracţiilor cu acelaşi numitor.
EFE
6.Rezolvarea problemelor de adunare a 1
P2,P3
fracţiilor.

1
4.3. Utilizarea elementelor de
limbaj matematic aferent 7.Aflarea unei fracţii dintr-un număr.
1
conceptului de fracţie.
9.Probleme simple cu fracţii. Exerciţii
de aflare a fracţiei din întreg. 1
4.4. Efectuarea adunării şi Consolidare-dezvoltare
scăderii fracţiilor cu acelaşi 1
EFE
numitor, aflarea unei fracţii 10.Cine seamănă, culege. Rezolvarea
problemelor simple cu fracţii. 1 P.2, P3,
dintr-un număr dat.
P.11
11. Fracţii. Exerciții aplicative. 1

12.Atelier de creație. Reprezentarea 1


fracțiilor.
13.Evaluare sumativă. Fracții.
14.Exerciții postevaluative.Activități
diferențiate
Modulul 5. Elemente de geometrie şi măsurări - 20 ore

1.Figuri geometrice: poligon (triunghi, M.p.78-103 EI


1
patrulater). Poligoane. Atelier practic.

5.1.Recunoașterea formelor 2.Perimetrul poligonului. 1


geometrice și a elementelor
3. Perimetrul poligonului.Matematica 1
acestora în modele date și în
mediul înconjurător. cotidiană. Exerciţii de aflare a
perimetrului.

1
4. Unități de măsură pentru lungime.
5.2.Completarea unor șiruri de
forme geometrice, rezultate ale 5. Unități de măsură pentru lungime. 1
unor măsurători, asociate după
reguli simple indicate sau Consolidare-dezvoltare.
identificate prin observare. 1

1 EFE
6.Perimetrul pătratului. P.16, P.17
5.3.Aplicarea formulelor pentru 7. Perimetrul pătratului.
calculul perimetrelor unor 1
dreptunghiuri şi pătrate. Consolidare-dezvoltare.
8. Perimetrul dreptunghiului. 1
5.4.Exprimarea, compararea,
estimarea rezultatelor unor 1
măsurători, în unităţi standard 9.Perimetrul dreptunghiului. Probleme
de măsură: pentru lungime; de aflare a perimetrului dreptunghiurilor 1
pentru masă; pentru capacitate;
pentru timp; monetare. 1
10. Corpuri geometrice: sferă, cub,
1
cuboid, con, cilindru. Modelarea
corpurilor geometrice. 1
5.5.Efectuarea transformărilor 11.Unităţi de măsură pentru masă: kg; g;
unităților standard de măsură:
pentru lungime; pentru masă; 12.Probleme de aflare a masei corpului.
pentru timp; monetare. 13.Unităţi de măsură pentru capacitate:l 1
14.Matematica cotidiană, capacitatea
vaselor.
1 EFE
P.18, P.19
15.Unităţi monetare: ban, leu.
16.Crearea, rezolvarea problemelor cu 1
unităţi monetare.
17.Unităţi de măsură pentru timp. 1
ES
5.6.Explorarea unor modalităţi Ceasul. Ora, minuta, secunda.
elementare de organizare a Transformări simple.
rezultatelor unor observări şi 1
18.Calendarul. Ziua, săptămîna,
măsurători: tabele, scheme.
anul.Transformări simple.
19.Cine seamănă, culege
20.Evaluare sumativă. Elemente de
geometrie şi măsurări

21.Ameliorare-recuperare-dezvoltare
Modulul 6. Recapitulare finală - 12 ore
M. p.104-132
1.Cum înţelegem numerele naturale? 1
Cum ne pricepem să folosim operaţii
1.8. Explorarea unor modalităţi aritmetice?
elementare de
organizare şi clasificare a 2.Cum ne pricepem să rezolvăm și să 1
datelor: scheme; tabele. creăm probleme?

1
2.4. Rezolvarea problemelor cu 3.Cum înţelegem fracţiile?
1-3 operaţii, cu plan 1 EFE
sau cu justificări, prin exerciţiu. 4. Operații aritmetice cu numere în P13,P14,P16
concentrul 0-1 000 000.
3.7. Investigarea unor situaţii- 1
problemă din cotidian, 5Cum ne pricepem să recunoaştem şi să
care solicită aplicarea descriem forme geometrice?
operaţiilor aritmetice şi a 1
metodelor de rezolvare 6.Cum ne pricepem să calculăm
învăţate. perimetrul unui poligon?
1
4.3. Utilizarea elementelor de 7.Evaluare națională.
1
limbaj matematic aferent
conceptului de fracţie. 8.Ameliorare-recuperare-dezvoltare 1
9.Cât de iscusiţi suntem la măsurări? 1
5.5.Efectuarea transformărilor
unităților standard de măsură: 10.Cum ne pricepem să organizăm
pentru lungime; pentru masă; datele? 1
pentru timp; monetare. 11.Cum ne pricepem să investigăm
situaţii-problemă din viaţa cotidiană? 1

12.Atelier de creație. Matemetica în


viața noastră

4 ore-pentru zile transdisciplinare.


MECD 2019
PRODUSE ȘI CRITERII DE SUCCES
MATEMATICA. Clasa a IV-a

P1. Scrierea numerelor naturale


1. Precizez cu câte cifre se scrie numărul și ce indică fiecare cifră.
2. Scriu numerele folosind cifre/litere.
3. Respect cerințele de scriere corectă.
P2. Scrierea fracțiilor
1. Precizez în câte părți egale este împărțit întregul – numitorul fracției.
2. Precizez câte dintre aceste părți egale sunt luate în considerare – numărătorul fracției.
3. Scriu fracția: numărătorul, linia de fracție, numitorul.
P3. Reprezentarea fracțiilor
1. Reprezint întregul într-un mod potrivit.
2. Împart întregul în atâtea părți egale, câte indică numitorul fracției.
3. Colorez/ hașurez atâtea părți egale, câte indică numărătorul fracției.
P4. Calcul oral în baza unui exercițiu dat
1. Calculez în minte.
2. Scriu răspunsul.
3. Efectuez proba (la necesitate).
P5. Calcul oral în baza înțelegerii terminologiei matematice
1. Citesc cu atenție cerința.
2. Determin operația pe care trebuie s-o efectuez.
3. Calculez în minte.
4. Scriu răspunsul.
P6. Calcul în coloniță
1. Aranjez corect numerele în coloniță.
2. Efectuez calcule și scriu fiecare cifră a rezultatului.
3. Efectuez proba (la necesitate).
P7. Determinarea ordinii operațiilor într-un exercițiu fără/cu paranteze
1. Observ exercițiul: conține paranteze? ce operații aritmetice sunt?
2. Formulez regula corespunzătoare.
3. Aplic regula și indic ordinea efectuării operațiilor deasupra semnelor operațiilor în exercițiu.
P8. Rezolvarea unui exercițiu fără/cu paranteze
1. Determin ordinea efectuării operaţiilor.
2. Efectuez calculele.
3. Scriu răspunsul.
P9. Calcul digital
1. Determin ordinea efectuării operațiilor, în cazul în care sunt mai multe.
2. Tastez și efectuez fiecare operație.
3. Notez rezultatele intermediare (la necesitate).
4. Scriu răspunsul obținut.
P10. Rezolvarea ecuațiilor simple
1. Precizez componenta necunoscută a operației.
2. Formulez regula aflării componentei necunoscute.
3. Aplic regula și scriu exercițiul de rezolvare.
4. Calculez.
5. Efectuez proba.
6. Scriu răspunsul.
P11. Rezolvarea problemelor simple
1. Citesc cu atenție problema.
2. Precizez care este condiția și întrebarea problemei.
3. Scriu schema problemei.
4. Scriu rezolvarea prin exercițiu.
5. Scriu răspunsul problemei.
P12. Rezolvarea problemelor compuse
1. Citesc problema.
2. Precizez care este condiția și întrebarea problemei.
3. Scriu schema problemei.
4. Elaborez planul de rezolvare a problemei.
5. Scriu rezolvarea cu plan/cu justificări/prin exercițiu.
6. Scriu răspunsul problemei.
P13. Rezolvarea de situații de problemă din cotidian, care solicită calcule
1. Lecturez descrierea situației de problemă.
2. repovestesc ca pe o problemă: condiție, întrebare.
3. Organizez datele într-o formă potrivită.
4. Elaborez un plan de rezolvare.
5. Efectuez rezolvarea mental sau scris.
6. Scriu răspunsul.
P14. Formularea problemelor
1. Observ cu atenție suportul dat pentru formularea problemei.
2. Îmi imaginez o situație potrivită.
3. Aleg date potrivite (la necesitate).
4. Formulez condiţia problemei.
5. Formulez întrebarea problemei.
P15. Formarea șirurilor de numere după o regulă dată
1. Înțeleg regula.
2. Aplic regula și scriu șirul.
P16. Completarea șirurilor de numere/forme geometrice
1. Observ cu atenție șirul.
2. Descopăr regula de formare.
3. Aplic regula și completez șirul.
P17. Recunoaşterea formelor geometrice
1. Observ forma geometrică.
2. Îmi amintesc denumirea ei.
3. Notez răspunsul conform cerințelor.
P18. Efectuarea măsurărilor
1. Aleg instrumentul de măsurare potrivit.
2. Aleg unitatea de măsură potrivită.
3. Efectuez măsurarea.
4. Scriu rezultatul obținut.
P19. Transformări ale unităților de măsură
1. Îmi amintesc relația între unitățile de măsură respective.
2. Aplic această relație și efectuez mental transformarea.
3. Scriu răspunsul.
P20. Exercițiu lacunar (cu numere/semne lipsă)
1. Citesc cu atenție.
2. Determin după cerințe numărul/semnul care lipsește
EXTRAS
CURRICULAR La sfârșitul clasei a IV-a, elevul poate:

La sfârșitul clasei a IV-a, elevul poate:


• identifica, citi și scrie, compara și ordona numere naturale până la 1 000 000;
• identifica, citi și scrie, reprezenta fracţii cu numitorul până la 20;
• utiliza elemente de limbaj matematic aferent conceptelor de număr natural, fracție,
operație aritmetică;
• efectua operaţii aritmetice: cu numere naturale până la un milion (adunarea şi scăderea
fără şi cu treceri peste ordin; înmulţirea la un număr de 1-2 cifre; împărțirea la un
număr de o cifră; înmulţirea și împărțirea numerelor care se termină cu zerouri); cu
fracii (adunarea și scăderea fracțiilor cu același numitor; aflarea unei fracții dintr-un
număr);
• explica modul de calcul şi ordinea efectuării operaţiilor în exerciţii cu, cel mult, trei
operaţii, fără şi cu paranteze;
• aplica operaţiile aritmetice şi proprietăţile acestora pentru aflarea unor numere
necunoscute în exerciţii, șiruri date;
• recunoaște figuri geometrice (punct, linie dreaptă, segment de dreaptă, linie frântă
deschisă/închisă, linie curbă deschisă/închisă, cerc, poligon: triunghi, pătrat,
dreptunghi), corpuri geometrice (sferă, cub, cuboid, con, cilindru), elementele
acestora (vârf, latură; vârf, muchie, față), în modele date şi în mediul înconjurător;
• exprima și compara rezultatele unor măsurători, utilizând unităţi de măsură potrivite şi
transformări ale lor: pentru lungime (mm, cm, dm, m, km); pentru masă (g, kg, t);
pentru capacitate (l); pentru timp (secunda, minutul, ora, ziua, săptămâna, luna, anul,
deceniul, secolul); monetare (ban, leu);
• rezolva probleme cu, cel mult, trei operaţii: cu plan sau cu justificări, prin exerciţiu;
• formula probleme, cu sprijin în: enunţ incomplet; schemă; operaţii aritmetice;
exerciţiu; tematică;
• explora modalităţi elementare de organizare şi clasificare a datelor: scheme; tabele;
• investiga situaţii-problemă din cotidian, care solicită aplicarea operaţiilor aritmetice, a
metodelor de rezolvare învăţate,
manifestând ca atitudini și valori specifice predominante:
• corectitudinea și coerența limbajului matematic;
• atenția și interesul pentru calcul corect, rațional, fluent;
• valorificarea gândirii critice pentru adoptarea unui plan pertinent în rezolvarea
problemelor;
• curiozitatea și creativitatea în integrarea achizițiilor matematice cu cele din alte
domenii.
ȘTIINȚE

Nr. de ore pe
săptămână Nr. de ore pe an

1 33
Competențe specifice disciplinei Resurse bibliografice

Curriculum
1. național:
Identificarea învăţămânul componentelor,
și descrierea primar, Chişinău: fenomenelor,
Lyceum,
2018
proceselor,
Metodologia relațiilor
privind carateristice
implementarea mediului
evaluării înconjurător,
criteriale prin
demonstrând
descriptori. corectitudine
Chișinău, 2019. și coerență în utilizarea
Zinaida Galben-Panciuc,
terminologiei Svetlana Galben, Stela Diaconu, Ion
specifice
Botgros. Științe, manual pentru clasa a II-a. Chișinău: Prut,
2. Explorarea-investigarea mediului înconjurător,
2015.
manifestând
Zinaida curiozitate
Galben-Panciuc, și interes
Svetlana Galben, în valorificarea
Stela Diaconu, Ion
metodelor și instrumentelor specifice de colectare
Botgros. Științe, manual pentru clasa a III-a. Chișinău: Prut, și
2016.
organizare a rezultatelor
Zinaida Galben-Panciuc, Svetlana Galben, Stela Diaconu, Ion
3. Explicarea informațiilor/ rezultatelor/ concluziilor
Botgros. Științe, manual pentru clasa a IV-a. Chișinău: Prut,
obținute în demersuri de cunoaștere a mediului
2017.
înconjurător,
Ghid deimplimentare manifestând atitudine
a curriculumului critică și creativă
în învîțământul primar.
Chișinău, 2018.
4. Rezolvarea unor situații de problemă pe baza integrării
Repere metodologice privind organizarea procesului
achizițiilor dobândite la disciplină cu cele din alte
educational în învățământul primar 2022-2023
domenii, dovedind interes pentru promovarea activă a
valorilor de mediu și a unui mod sănătos de viață
REPARTIZAREA CONŢINUTURILOR PE UNITĂŢI DE TIMP
Modulul I.Omul - parte a naturii 8
Modulul II.Pecepția mediului înconjurător 7
Modulul III.Omul – ființă biologic 7
Modulul IV. Pământul - parte a universului 11

Total: 33 de ore

ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Unitățile de învățare (module) Nr. Nr. Evaluări Observați
ore
EI EFE ES
Semestrul 1
Modulul I. Omul - parte a naturii 8 1 1
Modulul II. Pecepția mediului înconjurător 7 1 1 1
Total semestrul 1: 2 module 15 2 2 1
Semestrul 2
Modulul III. Omul - ființă biologic 7 1 1
Modulul IV. Pământul - parte a universului 11 1 1 1
Total semestrul 2: 2 module 18 2 2 1
Total an: 4 module 33 4 4 2
PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ

Unități de competențe Detalieri de conținut Nr. Data Resurse Evaluare Observații


de
ore
Omul - parte a naturii -8 ore
1.1.Recunoașterea componentelor 1. Condițiile și mediile de M. cl. II, EI
naturii viață ale lumii 1 08.09 p. 27
vii.Diversitatea lumii vii
1.2.Identificarea caracteristicilor
corpurilor din natură
2. Republica Moldova: M. cl. III,
1.3.Clasificarea corpurilor din 1 15.09
localizare pe hartă; relief, p.
mediul înconjurător ape: zone naturale 14,26,49
1.4.Distingerea părților
M. cl. IV,
componente ale corpului uman 1 22.09
3. Diversitatea naturii p. 86
1.5.Compararea corpurilor din
natură 1 29.09
4. Corpul uman M. cl. IV,
1.6.Descrierea etapelor de viață p. 16
ale omului. 1 06.10 M. cl. IV,
5. Etapele de viață ale
oamenilor p. 41

1.7.Aprecierea influențelor 6. Omul – explorator și 1 13.10


tehnologiilor moderne în viața inventator cl.IV.p.97
omului.
1 20.10
7.Tehnologiile moderne
cl.IV.p.97 EFE
8. Lecție- sinteză Omul - 1 03.11

parte a naturii. Probă de


evaluare

Perceperea mediului înconjurător -7 ore


1. Sistemul nervos 1 10.11 M. cl. IV, EI
2.1. Identificarea părților p. 19
2. Simțurile . Organul
componente ale sistemului nervos văxului 1 17.11 M. cl. IV,
și ale organelor de simț p. 22,23
2.2. Stabilirea rolului părților
3. Organul auzului 1 24.11
componente ale organelor de simț M. cl. IV,
2.3. Desfășurarea unui demers p. 24
investigativ privind organele de 4. Organul mirosului 1 01.12
M. cl. IV,
simț, după un plan propus 1 08.12 p. 24,25
5. Organul gustului EFE
2.4. Explicarea importanței M. cl. IV,
simțurilor în percepția mediului p. 25
6. Organul pipăitului 1 15.12
înconjurător
M. cl. IV,
7. Evaluare sumativă ES
2.5. Formularea regulilor de p. 26
1 22.12
igienă pentru menținerea sănătății
Probă de
organelor de simț și a sistemului
evaluare
nervos
Omul – ființă biologic -7 ore
3.1.Identificarea părților 1. Scheletul și mușchii. 1 12.01 M. cl. IV, EI
componente ale scheletului Ținuta corectă p. 28
omului 2. Circulația sângelui 1 19.01
3.2.Descrierea unor procese vitale 3.Respirația omului M. cl. IV,
1 26.01
specifice omului p. 31
4.Alimentația omului 1 02.02
3.3.Reprezentarea schematică a
5.Lecție de aplicare: Omul – 1 09.02
proceselor vitale ale omului M. cl. IV,
Ființă biologică p. 34
3.4.Desfășurarea unui demers
investigativ privind procesele 6.Lecție de sinteză: Omul – 1 16.02 M. cl. IV, EFE
vitale specifice omului, după un p. 37
Ființă biologică
plan propus M. cl. IV,
7.Activități diferențiate 1 23.02
3.5.Argumentarea rolului p. 28-37
scheletului și mușchilor în Probă de
mișcarea corpului uman evaluare
3.6.Formularea regulilor de igienă
a corpului uman
Pământul - parte a Universului – 11 ore
EI
1. Spațiul. Universul
4.1.Identificarea componentelor 1 02.03 M. cl. IV,
Sistemului Solar, ale globului p. 94
geografic 2. Sistemul Solar
1 16.03

3. Planeta Pământ. Globul M. cl. IV,


1 23.03
4.2.Localizarea unor elemente din geografic p. 94
realitate pe globul geografic 4.3.
Determinarea locului unui corp în 4. Luna - satelit natural al M. cl. IV, EFE
spaţiu după anumite puncte de
referinţă Pământului 1 30.03 p. 98

4.4.Desfășurarea unui 5. MișcărilePământului. 1 M. cl. IV,


demersinvestigativ referitor la fazele 06.04 p. 98
Succesiunea zi noapte.
lunii
1
M. cl. IV,
6. Succesiunea anotimpurilor
4.5.Argumentarea efectelor mișcării p. 98
1 13.04
Pământului
M. cl. IV,
7. Protecția mediului încon p. 98
jurător: impactulactivității 1 27.04
omului M. cl. IV,
4.6.Realizarea unor proiecte pentru 8. Proiect de grup: Terra în p. 100
soluționarea unor probleme simple din pericol! 1 04.05
mediul înconjurător local M. cl. IV,
p. 102
9. Omul – ființă biologică. 11.05
Pământul – parte a 1 M. cl. IV,
Universului. p. 94-102 ES
Analiză- sinteză.
1
10.Evaluare sumativă: 18.05 Probă de
Pământul – parte a Universului evaluare
11.Zi de activități transdisci
1 25.05
plinare
De sărbătoare -la
iarmaroc cu publicitate
mare
MECD 2019
PRODUSE ȘI CRITERII DE SUCCES
ȘTIINȚE. Clasa a IV-a

P1.Descrierea mediului înconjurător


1. Recunosc planta/ animalul/ fenomenul/ anotimpul.
2. Respect algoritmul descrierii.
3. Comunic clar și succint informațiile.
4. Utilizez terminologia specifică.
P2. Clasificarea componentelor naturii
1. Respect criteriul de grupare/clasificare.
2. Grupez elementele propuse.
3. Denumesc grupul obținut.
P3. Compararea componentelor naturii
1. Determin asemănările.
2. Determin deosebirile.
3. Prezint clar și succint informațiile.
4. Utilizez terminologia specifică.
P4. Ordonarea unor etape
1. Numesc etapele.
2. Stabilesc succesiunea etapelor.
3. Prezint etapele ordonate.
4. Utilizez terminologia specifică.
P5. Utilizarea unor instrumente de investigare
1. Aleg instrumentul potrivit
2. Efectuez investigarea.
3. Notez rezultatele investigării.
5. Prezint clar și succint rezultatele.
4. Utilizez terminologia specifică.
P6. Completarea tabelelor/ fișelor/ schemelor
1. Stabilesc informaţia obţinută prin explorare/ investigare.
2. Scriu datele în tabel/fișă/schemă.
3. Prezint tabelul/fișa/schema completată.
4. Utilizez terminologia specifică.
P7. Relatarea rezultatelor investigațiilor
1. Comunic rezultatele investigației.
2. Respect succesiunea logică.
3. Formulez clar și succint concluzia.
4. Utilizez terminologia specifică.
P8. Localizarea pe glob
1. Identific semnul convențional respectiv.
2. Localizez pe glob.
3. Demonstrez corect pe glob.

EXTRAS
CURRICULAR La sfârșitul clasei a IV-a, elevul poate:
• identifica componentele Sistemului Solar;
• clasifica corpurile din mediul înconjurător (corpuri vii/nevii, materiale naturale/prelucrate);
• descrie părțile componente ale corpului uman, etapele de viață ale omului, unele procese vitale
specifice omului;
• desfășura un demers investigativ după un plan propus;
• aprecia influențele tehnologiilor moderne în viața omului;
• argumenta efectele mișcării Pământului;
• formula reguli de igienă pentru menținerea sănătății corpului uman;
• realiza proiecte pentru soluționarea unor probleme simple din mediul înconjurător local,
manifestând ca atitudini și valori specifice predominante:
• corectitudine și coerență în utilizarea terminologiei specifice;
• curiozitate și interes în valorificarea metodelor și instrumentelor specifice de colectare și organizare a
rezultatelor;
• atitudine critică și creativă în demersuri de cunoaștere a mediului înconjurător;
• interes pentru promovarea activă a valorilor de mediu și a unui mod sănătos de viață.
ISTORIA
ROMÂNILOR ȘI UNIVERSALĂ

Nr. de ore pe
săptămână Nr. de ore pe an

1 33
Competențe specifice disciplinei Resurse bibliografice

1. Identificarea și utilizarea adecvată a limbajului


istoric,
Curriculum manifestând
național: interes
învăţămânul și atitudine
primar, Chişinău:pozitivă
Lyceum,
2018 pentru cunoașterea lumii și a sinelui prin istorie
Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin
descriptori. Chișinău,2019.
2. Descrierea în timp și spațiu a evenimentelor și
Pavel Cerbușca. Istoria românilor și universală. Manual pentru
personalităților istorice din mediul local, național și
clasa a IV-a. Chișinău: Știința, 2018.
Ghid deuniversal,
implimentare exprimând deschidere
a curriculumului pentru explorarea
în învățământul primar.
surselor
Chișinău 2018. istorice
Repere metodologice privind organizarea procesului
3. Aprecierea
educational contribuției
în învățîmântul predecesorilor în
primar 2022-2023
perpetuarea istoriei, demonstrând respect față de
tradițiile, obiceiurile, valorile neamului și ale
popoarelor lumii.
ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

Unitățile de învățare (module) Nr. Nr. Evaluări Observați


ore
EI EFE ES
Semestrul 1
Modulul I.Istoria ne învaţă 8 1 1

Modulul II. Evenimente şi personalităţi istorice 8 1 1 1

Total semestrul 1: 1,5 module 16 2 2 1


Semestrul 2
Modulul II. Evenimente şi personalităţi istorice 8 1 1

Modulul III Valori şi tradiţii în istorie 10 1 1 1

Total semestrul 2: 1,5 module 18 2 2 1


Total an: 3 module 34 4 4 2
PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ
Nr.
Unități de competențe Detalieri de conținut de Data Resurse Evaluare Observații
ore
Istoria ne învaţă 8

1. Istoria – învățătoarea vieții. Ce 1 02.09 M.pag.8-9 EI


1.1.Receptarea termenilor este istoria.
istorici în diverse contexte 2. Izvoarele istorice. Izvoare
de comunicare. scrise și nescrise 1 09.09 M.pag.10-11
3. Timpul şi spaţiul în istorie.
1 16.09
Linia timpului. Harta istorică.
1.2.Identificarea de surse 4. Locul familiei în istorie. 23.09 M.pag.12-13
istorice în diverse situații de Trecutul familiei. Sărbători în
1
învățare. familie.
5. Viaţa copiilor în decursul 1 30.09 M.pag.14-15
istoriei. Jocurile copiilor.
1 07.10
6. Localitatea mea. Baștina.
Comunități ale popoarelor
1.3. Localizarea în spațiu și conlocuitoare.
1 14.10 M.pag.16-17 EFE
timp a faptelor, 7. Lecţie - sinteză Istoria ne
evenimentelor referitoare la învaţă
istoria familiei, a localității 8. Lecție-excursie (virtuală). Muzeul 1 21.10 M.pag.18-18
natale școlii/ localității
Evenimente şi personalităţi 16
istorice EI
2.1.Recunoașterea unor
termeni istorici în diverse 1. Burebista – regele unificator al 1 04.11 M.pag.22
contexte de comunicare. geto-dacilor. Modul de viață al
geto-dacilor. Sarmizegetusa -
capitala Daciei.
2.2.Explorarea surselor 2. De la romani la români. Decebal
și confruntările dacoromane. 1 11.11 M.pag.24
istorice pentru selectarea
Romanizarea dacilor. Columna
unor informații/ date / idei
lui Traian – mărturie a trecutului
relevante. istoric. Formarea poporului
2.3.Descrierea unor român și a limbii române.
evenimente istorice în 3. Întemeierea Țării Moldovei.
Legenda despre întemeierea 1 18.11 M.pag.26
contextul localizării în
spațiu și timp. Țării Moldovei. Rolul lui
Bogdan I în istorie.
4. Consolidarea Țărilor Române.
Extinderia puterilor medievale. 1 25.11 M.pag. 28
2.4.Caracterizarea unor Alexandru cel Bun - strateg şi
personalități istorice în baza diplomat.
unui plan de idei dat.

5.Domnia lui Ștefan cel Mare. EFE


Politica internă și externă a lui
Ștefan cel Mare. 1 02.12 M.pag. 30
6.Recapitulare semestrială. Analiză 1 09.12 M.pag. 32
sinteză
M.pag. 42 ES
Personalități istorice
2.1.Recunoașterea unor 7. Evaluare sumativă Evenimente şi 1 16.12
termeni istorici în diverse personalităţi istorice
contexte de comunicare. 8. Istoria ne învață. Evenimente și
1 23.12 M.pag. 44
personalități istorice. Activități
diferențiate de postevaluare:
2.2.Explorarea surselor recuperare, ameliorare, dezvoltare
istorice pentru selectarea SEMESTRUL II
unor informații/ date / idei
relevante. 1. Consolidarea Țărilor Române.
1 13.01 M.pag. 46 EI
Mihai Viteazul și unirea tuturor
românilor într-un singur stat.
2.3.Descrierea unor 2.Alexandru Ioan Cuza. Unirea M.pag.48
evenimente istorice în Principatelor Române din 1859.
1 20.01
contextul localizării în Reformele lui Cuza.
spațiu și timp. M.pag.50
3.Anul 1918 în istorie. Semnificația
Marii Uniri. 1 27.01

2.4.Caracterizarea unor 4.Republica Moldova. Stat


personalități istorice în baza independent şi democratic.
1 03.02
Constituția – legea supremă a
unui plan de idei dat.
statului. M.pag.36
5.Europa – comunitate a 1 10.02
popoarelor libere şi democratice.
Simbolurile Uniunii Europene. M.pag.40
3.1.Descrierea domeniilor 6. Republica Moldova și 1 17.02
de activitate umană în comunitatea europeană.
evoluție istorică, utilizând Excursii virtuale, studii: monumente
termenii de specialitate în istorice/denumirile străzilor din M.pag. 54
contextul localizării în localitate
spațiu și timp. 7. Evenimente și personalități 1 24.02 EFE
istorice. Analiză-sinteză
M.pag.56
8. Evenimente și personalități
istorice. Activități diferențiate 1 03.03
3.2.Argumentarea necesității de postevaluare: recuperare, M.pag.58
păstrarii patrimoniului ameliorare, dezvoltare
cultural. 1
M.pag.60

3.3.Adoptarea Valori şi tradiţii în istorie


comportamentelor 1. Personalități și opere reprezentative
respectuoase față de din spațiul național. Dimitrie
Cantemir. Descrierea Moldovei 1 17.03 M.pag.62 EI
contribuția predecesorilor în
2. Oamenii de știință Operele de artă: 1 24.03
perpetuarea valorilor muzicale, literare, picturale etc.
culturale. 3. Bisericile şi mănăstirile - 1 3103 M.pag.68
patrimoniul cultural al neamului și
al omenirii.
4. Cetăţile – fortificații și centre de 1 07.04
comerț. Cetățile antice și
medievale din spațiul național și
universal.
5. Tradiţii strămoşeşti. Tradiții ale 1 14.04
neamului. Tradiții ale altor
popoare.
6. Sărbători locale și naționale. 1 28.04 EFE
Sărbători religioase.
7. Locuinţa, alimentaţia şi 05.05
vestimentaţia oamenilor pe
1
parcursul istoriei.
8. Evaluare sumativă Valori şi tradiţii 1 12.05 ES
în istorie
9.Activități postevaluative.
Excursie virtuală. Muzeele lumii 1 19.05

10.Zi de activități transdisciplinare


Sănătatea e darul cel mai prețios 1 26.05
PRODUSE ȘI CRITERII DE SUCCES
MECD 2019 ISTORIA ROMÂNILOR ȘI UNIVERSALĂ
Clasa a IV-a
P1. Comunicarea informației istorice
1. Expun succint informația cu caracter istoric. P7. Harta istorică mută
2. Respect succesiunea ideilor expuse. 1. Localizez pe harta mută spațiului istoric
3. Ordonez cronologic şi logic informaţia solicitat.
selectată. 2. Hașurez cu diferite culori teritorii/ spații
4. Utilizez adecvat termenii istorici în formularea indicate în legendă.
enunţurilor. 3. Plasez evenimente în spaţiul istoric.
P2. Sursele istorice 4. Completez legenda hărţii cu simboluri și
1. Respect algoritmul (timpul, autorul și subiectul informații la simboluri.
expus) pentru descrierea sursei istorice. P8. Interviul/Dialogul istoric
2. Identific asemănările şi deosebirile cu alte 1. Respect subiectul propus.
surse. 2. Formulez corect întrebările/răspunsurile.
3. Expun coerent și clar informația. 3. Respect numărul propus de întrebări/
4. Utilizez limbajul istoric. răspunsuri.
P3. Arborele genealogic 4. Urmăresc răspunsurile pentru fiecare întrebare.
1. Stabilesc modalitatea de elaborare a arborelui. 5. Respect cerințele în prezentarea interviului/
2. Colectez informații despre membrii familiei. dialogului.
3. Reprezint cronologic informațiile pentru P9. Ghid turistic pentru vizitatori
fiecare membru al familiei. 1. Schițez/realizez harta traseului.
4. Asigur un aspect estetic al lucrării. 2. Indic locurile de vizitat pe traseu.
5. Prezint produsul. 3. Descriu succint aceste locuri.
P4. Simbol al localității/ blazon al familiei P10. Album de familie
1. Utilizez elemente semnificative pentru 1. Adun informații și fotografii cu membrii
localitate/ familie familiei.
2. Abordez creativ simbolurile. 2. Selectez datele cele mai importante.
3. Asigur un aspect estetic al lucrării. 3. Ordonez informația cronologic.
P5. Personalitatea istorică caracterizată 4. Realizez un album în care fiecărui membru îi
1. Utilizez algoritmul propus pentru caracterizare. dedic /aloc cel puțin o pagină
2. Caracterizez personalitatea evidențiind 5. Redau pe scurt istoria familiei sub forma unui
elementele specifice. arbore genealogic.
3. Identific caracteristicile comune cu alte
personalități istorice.
4. Argumentez atitudinea/opinia proprie faţă de
faptele personalității istorice.
5. Expun coerent și clar gândurile.
6. Utilizez limbajul istoric.
P6. Axa cronologică (linia timpului)
1. Realizez axa cronologică.
2. Repartizez pe axa cronologică segmente de
timp (ani, decenii, secole).
3. Plasez pe axa cronologică evenimente istorice.
4. Urmăresc corectitudinea plasării
evenimentelor istorice pe axa cronologică.
EXTRAS
CURRICULAR La sfârșitul clasei a IV-a, elevul poate:

F1. Identifica și utilizarea adecvată a limbajului istoric;


F2. Descriere în timp și spațiu a evenimentelor și personalităților istorice din mediul local,
național și universal;
F3. Aprecia contribuției predecesorilor în perpetuarea istoriei,

manifestând ca atitudini şi valori specifice predominante:


F4. manifestând interes și atitudine pozitivă pentru cunoașterea lumii și a sinelui prin istorie.
F5. exprimând deschidere pentru explorarea surselor istorice.
F6. demonstrând respect față de tradițiile, obiceiurile, valorile neamului și ale popoarelor lumii.
Educația
tehnologică

Nr. de ore pe
săptămână Nr. de ore pe an

1 33
Competențe specifice disciplinei Resurse bibliografice

1. Utilizarea materialelor, ustensilelor şi


tehnicilor specifice în diverse activități
tehnologice, manifestând curiozitate și interes
pentru inovații.
Curriculum național: învăţămânul primar, Chişinău:
2. Confecționarea
Lyceum, 2018 unor obiecte simple utilitare și
decorative,
Metodologia privinddând dovadă deevaluării
implementarea motivație pentru
criteriale
prin creativitate și gust4.estetic.
descriptori. Clasa Chișinău: MECC, IȘE,
2018.
3. Apelarea la instrumente și resurse digitale în
Evaluarea criterială
situații prin descriptori
de învăţare, în învățământul
dând dovadă de
primar. Clasa 4. Ghid metodologic. Chișinău:
corectitudine, adecvare și respect pentru MECC, etica
IȘE, 2018.
mediilor virtuale.
4. Transpunerea achiziţiilor tehnologice, digitale
în contexte educaţionale și cotidiene,
demonstrând grijă pentru mediul natural și cei
din jur.
ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

Unitățile de învățare (module) Nr. Nr. Evaluări Observați


ore
EI EFE ES
Semestrul 1
Modulul I. Reciclare creativă 15 1 2 1
Total semestrul 1: 1 modul 15 1 2 1
Semestrul 2
Modulul II. Meşteşuguri populare (arta acului) 15 1 2

Ore la discreția învățătorului 3

Total semestrul 1: 1 module 18 2 2 1


Total an: 2 module 33 2 4 2
PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ
Nr.
Unități de competențe Detalieri de conținut de Data Resurse Evaluare Observații
ore
Reciclare creativă 15
5.1.Identificarea materialelor Varietatea materialelor EI
1
reciclabile de provenienţă reciclabile
artificială
Materiale reciclabile artificiale. 1
Valorificarea proprietăţilor
estetice ale materialelor 1
reciclabile artificiale.
5.2.Realizarea formelor
volumetrice din materiale Lucrări decorative volumetrice. 1
reciclabile
Ustensile şi materiale auxiliare
utilizate în lucrul cu materialele 1
artificiale de reciclare.
Selectarea și păstrarea 1
materialelor reciclabile.
Ex.practice
Tangenţele reciclării creative cu
educaţia ecologică. 1
Confecţionarea lucrărilor EFE
volumetrice din material artificial 2
5.3.Prezentarea demersului
reciclabil Subiect:Jucării pentru
tehnologic parcurs în realizarea
copii
unei lucrări din materiale
reciclabile Tehnologia decupării
elementelor.
1
Asamblarea detaliilor.
Modalităţi de finisare, decorare a 1
obiectelor.
1
Confecţionarea lucrărilor din EFE
5.4. Propunerea unor acțiuni de materiale reciclabile. Subiect 2
valorificare creativă a Vazon pentru plante
materialelor reciclabile în ES
Evaluare sumativă Reciclare
școală/ comunitate
creativă
1

  Arta acului –cusutul şi
brodatul tradiţional
Meşteşugul brodatul tradiţional EI
(Arta acului).
Varietatea obiectelor de port
popular, de uz casnic şi ritual: 1
aspectul tradiţional, funcţiile,
1
7.1.Recunoaşterea specificului dimensiunile, forma.
meşteşugului - brodatul Materiale şi ustensile utilizate în
tradiţional broderie.
Proprietăţile materialelor. 1
Funcţiile ustensilelor. Cerinţe
1
7.2.Identificarea elementelor calitative în funcţie de necesitatea
decorative tradiţionale utilizate lor.
în decorarea articolelor populare Reguli de igienă şi protecţie a 1
muncii la păstrarea şi utilizarea
ustensilelor.
1
Elemente decorative în arta
acului
7.3.Selectarea şi păstrarea, Culori tradiţionale privind EFE
1
utilizarea în condiţii adecvate a aspectul obiectelor populare.
materialelor şi ustensilelor 1
necesare
Tehnici de cusut şi brodat:
punctul înaintea acului; Ex.
practice
7.4.Executarea punctelor de Tehnici de cusut şi brodat: 1
cusut: însăilătura, înaintea punctul tighel; Ex. practice
acului, tighel, cruciuliţe;
Tehnici de cusut şi brodat:
punctul cruciuliţă. Ex. practice. 1

Realizarea unui mileu în


1
miniatură. Elaborarea (selectarea)
unei sheme simple.
7.5. Evaluarea calităţii lucrului EFE
Realizarea unui mileu în 1
îndeplinit: în aspect tehnologic,
miniatură. Activitae practică.
în aspect estetic
Prezentarea lucrării. Evaluarea şi
autoevaluarea lucrului îndeplinit 1
în aspect tehnologic şi în aspect
estetic. ES
Evaluare sumativă Arta acului 1

Proiect de grup. Organizarea


expoziției Arta acului-tradiție 1
populară
1
PRODUSE ȘI CRITERII DE SUCCES
MECD 2019 EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ, Clasa a IV-a

P1. Formă volumetrică modelată cu carcasă


1. Respect subiectul propus.
2. Utilizez carcasa în crearea formelor volumetrice.
3. Aplic procedee de modelare a formelor volumetrice.
4. Creez forme în volum şi în relief.
5. Realizez subiectul într-un mod individual şi creativ.
6. Execut lucrarea cu acurateţe.
7. Respect regulile de igienă şi securitate a muncii.
P2. Obiect modelat tradiţional
1. Recunosc trăsăturile caracteristice obiectelor de ceramică tradiţională.
2. Aplic metode tradiţionale de modelare a formelor volumetrice decorative în relief şi volum.
3. Modelez veselă prin metoda tradiţională.
4. Execut decorarea suprafeţei prin pictare, incezire.
5. Realizez subiectul într-un mod individual şi creativ.
6. Respect regulile de igienă şi securitate a muncii.
P3. Colaj
1. Respect tema şi subiectul propus.
2. Utilizez argumentat materiale, ustensile, tehnici specifice tehnicii colaj.
3. Lucrez conform etapelor de realizare a colajului.
4. Execut lucrarea cu acurateţe.
5. Realizez subiectul într-un mod individual şi creativ.
6. Respect regulile de igienă și securitate a muncii.
P4. Obiect decorativ
1. Respect tema şi subiectul propus.
2. Explorez/ explic asocieri de materiale, ustensile şi tehnici.
3. Realizez forme plane şi volumetrice din hârtie/carton/materiale de reciclaj/ materiale naturale
etc.
4. Execut lucrarea cu acurateţe.
5. Realizez subiectul într-un mod individual şi creativ.
6. Respect regulile de igienă şi securitate a muncii.
P5. Navigare pe pagini web
1. Identific adrese web.
2. Utilizez controlul programului de navigare şi deplasare între paginile web.
3. Utilizez elemente de limbaj informatic corespunzător navigării web.
4. Folosesc resurse web la diferite discipline școlare.
5. Argumentez permisiunile şi restricţiile utilizării resurselor web.
P6. Elaborarea unui meniu
1. Îmi expun opinia despre varietatea produselor alimentare utilizate în hrana omului.
2. Identific mâncăruri necesare pentru alimentaţie sănătoasă şi cele care pot dăuna sănătăţii.
3. Respect cele trei mese principale ale zilei.
4. Elaborez un meniu sănătos.
P7. Lucrare practică de preparare a unor bucate simple (tartine, salate)
1. Respect regulile de igienă şi protecţie a muncii.
2. Utilizez adecvat vesela, tacâmurile şi ustensilele de bucătărie.
3. Execut operaţii de preparare/ decorare a unor bucate simple (tartine, salate).
4. Realizez subiectul într-un mod individual şi creativ.
P8. Lucrări decorative volumetrice utilitare din materiale reciclabile
1. Selectez materiale ce pot fi reciclate creativ.
2. Grupez materialele reciclabile după provinienţă.
3. Combin adecvat materialele valorificând expresivitatea acestora;
4. Realizez lucrări decorative volumetrice ce au aspect utilitar.
5. Respect tehica securităţii şi igiena personală.
6. Descriu etapele tehnologice realizate.
7. Apreciez valoarea reciclării materialelor.
P9. Descriere (mesaj oral): creşterea şi îngrijirea plantelor
1. Cunosc varietatea plantelor cultivate de om.
2. Recunosc condiţiile de creştere a culturilor legumicole şi plantelor decorative.
3. Descriu lucrările realizate pe sol.
4. Numesc factorii ce favorizează o roadă bogată.
P10. Lucrare practică (sădire/ creştere a plantelor)
1. Semăn/ plantez o plantă.
2. Realizez activităţi de îngrijire a plantelor sădite.
3. Respect normele de igienă şi securitate a muncii.
P11. Asamblarea şi dezasamblarea modelelor de roboţi
1. Identific tipurile de roboţi.
2. Înţeleg legităţile roboticii.
3. Recunosc unităţile funcţionale ale robotului.
4. Asamblez şi dezasamblează modele de roboţi.
5. Realizez controlul manual, automat şi manumatic al modelelor de roboţi asamblaţi.
P12. Implicarea în acțiuni comunitare
1. Identific în comunitate acțiuni/ probleme legate de reciclare în care aș putea să mă implic.
2. Caut, ghidat, modalități de implicare.
3. Stabilesc împreună cu învățătorul/colegii un plan de acțiuni și reguli concrete.
4. Mă implic în realizarea planului, respectând regulile.

EXTRAS
CURRICULA La sfârșitul clasei a IV-
R a, elevul poate:

La sfârșitul clasei I, elevul poate:


• recunoaște specificul formelor/obiectelor plane şi volumetrice realizate în materiale şi tehnici
diverse;
• efectua prelucrări digitale elementare;
• realiza lucrări şi decoraţiuni cu materiale, instrumente şi tehnici potrivite;
• aprecia în cuvinte proprii lucrări personale şi ale colegilor,
manifestând ca atitudini şi valori specifice predominante:

• curiozitate și interes pentru inovații;


• motivație pentru creativitate și gust estetic;
• corectitudine, adecvare și respect pentru etica mediilor virtuale;
• grijă pentru mediul natural și cei din jur.
Educația plastică

Nr. de ore pe
săptămână Nr. de ore pe an

1 33
Competențe specifice disciplinei Resurse bibliografice

1. Receptarea mesajelor vizuale şi artistico-plastice în


Curriculum național:
contexte învăţămânul
variate, primar,curiozitate
manifestând Chişinău: Lyceum,
și admirație
2018
pentru frumosul din viaţă şi artă.
Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin
descriptori. Clasa 4. de
2. Realizarea Chișinău:
creaţiiMECC, IȘE, 2018. demonstrând
artistico-plastice,
Ion Canțîru, Alexandru Vatavu, Olga Carauș. Educație plastică,
manualinteres pentru
pentru clasele creativitate
III-IV. și gust
Chișinău: Arc, 2016estetic în
exprimarea
Evaluarea sinelui.
criterială prin descriptori în învățământul primar.
Clasa 4. Ghid metodologic. Chișinău: MECC, IȘE, 2018.
3. Transferarea achizițiilor artistico-plastice în contexte
educaționale/ sociale/ culturale, demonstrând respect
față de valorile naționale și cele ale altor culturi.
ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Unitățile de învățare (module) Nr. ore Nr. Evaluări Observați
EI EFE ES
Semestrul 1
Modulul IFrumosul în jurul nostrum 6 1 1

Modulul IIAlfabetul artei plastic 9+1(sem 2) 1 1 1


Total semestrul 1: 2 module 15 2 2 1
Semestrul 2
Modulul III Cum realizăm o lucrare plastic 10 1 1

Modulul IVDe ce ne place arta plastic 6 1 1 1

Ore la discreția cadrului didactic 2

Total semestrul 2: 2 module 18 2 2 1


Total an: 4 module 34 4 4 2
PRODUSE ȘI CRITERII DE SUCCES
MECD 2019 EDUCAȚIE PLATICĂ, Clasa a IV-a

P1. Lucrare plastică utilizând creioane colorate/ cariocă/ vopsele de apă/ lut/ plastilină
1. Respect tema plastică şi subiectul.
2. Utilizez corespunzător creioane/ cariocă etc. de diferite culori.
3. Execut lucrarea cu acurateţe (aspectul estetic).
4. Realizez subiectul într-un mod individual și creativ.
P2. Lucrare plastică utilizând pata /culoarea ca elemente de limbaj plastic
1. Respect tema plastică şi subiectul.
2. Obţin prin amestecuri cromatice culori binare/ nuanţe/ tonuri.
3. Combin reuşit/corespunzător/adecvat culorile în lucrare.
4. Execut lucrarea cu acurateţe (aspectul estetic).
5. Reprezint subiectul într-un mod individual și creativ.
P3. Lucrare plastică utilizând forma ca element de limbaj plastic
1. Respect tema plastică şi subiectul.
2. Creez forme plane şi volumetrice.
3. Realizez o imagine plastică din forme reale/ abstracte.
4. Reprezint subiectul într-un mod individual și creativ.
P4. Compoziție plastică
1. Respect tema plastică şi subiectul.
2. Utilizez elemente de limbaj plastic în redarea unui mesaj.
3. Organizez armonios spațiul plastic.
4. Evidenţiez centrul compoziţional.
5. Execut lucrarea cu acurateţe (aspectul estetic).
6. Realizez subiectul într-un mod individual și creativ.
P5. Compoziție decorativă
1. Respect tema plastică şi subiectul.
2. Utilizez elementele de limbaj plastic ca elemente decorative.
3. Decorez un obiect/ o formă.
4. Execut lucrarea cu acurateţe (aspectul estetic).
5. Realizez subiectul într-un mod individual şi creativ.
P6. Colaj. Materiale tradiționale/ moderne
1. Respect tema plastică şi subiectul.
2. Combin potrivit materiale propuse.
3. Amplasez armonios elementele colajului în spaţiul plastic.
4. Execut lucrarea cu acurateţe.
5. Realizez subiectul într-un mod individual și creativ.
P7. Expoziție de lucrări
1. Selectez lucrări plastice proprii/ ale colegilor.
2. Stabilesc locul desfăşurării expoziţiei.
3. Aranjez lucrările plastice sub îndrumarea învăţătorului.
4. Propun un generic al expoziţiei.
5. Prezint expoziţia.
PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ
Nr.
Unități de competențe
Detalieri de conținut de Data Resurse Evaluare Observații
(sub-competențe)
ore
Frumosul în jurul nostru 6
Semnificația culorilor în artă și în EI
natură. 1 M.pag
1.1 Identificarea Reprezentarea florei. Tehnici M.pag
semnificației culorilor în picturale Subiectul: Vaza cu flori 1
opera de artă. Reprezentarea faunei. Tehnici M.pag.57
1.2 Reprezentarea florei și sculpturale 1
faunei în compoziții Subiectul: Figuri modelate EFE
plastice. Tehnici grafice Subiectul: Farfuria 1
cu fructe
Tehnici: foto-colaj, aplicație Subiect: 1
Culorile lui răpciune M.pag.58
Texnici mixte. Subiect la alegere. 1 EI
2.1. Explorarea materialelor Alfabetul artei plastice
și tehnicilor specifice pentru 10
obținerea formelor plane/ Punctul în grafică şi picture
volumetrice. Subiectul: Furtuna 1
Linia în grafică şi pictură. Subiectul: 1 M.pag.60
În curtea şcolii.
Punctul şi linia în arta M.pag.62
decorativăSubiectul: Covoraşul 1
vessel
Forma -element al limbajului plastic 1
Subiectul: Castelul din basme M.pag.63 EFE
Procedee de obţinere a formelor 1
plane (spontane) Subiectul la alegere M.pag.65
2.2. Crearea compozițiilor Forme volumetrică.Origami. 1
cromatice prin aplicarea Tonul culorilor (închis, deschis) ES
tonului și a nuanțelor. Subiectul: Bucurie
Nuanţele. Amestec cromatic
Subiectul: NoriiDominanta 1
cromatică.
Evaluare sumativă Alfabetul artei
plastice 1
M.pag.67
Rolul culorii în redarea dispoziţiilor, EI
stărilor, atitudinilor. 1 M.pag.66

Iniţiere în compoziţie
M.pag.66
3.1. Identificarea motivelor Compoziție figurativă. Principii de
naturale în compoziții construire a compoziţiilor. Exerciții
decorative. pract.
3.2.Realizarea compozițiilor Subiectul compoziției (mitologic, 10 M.pag.68
figurative cu un subiect dat. cotidian) în grafică, pictură și
3.3.Crearea compozițiilor sculptură. Subiect: Eroul preferat M.pag.69
decorative utilizând motive Redarea planurilor (aproape, departe) 1
stilizate. prin linie culoare, mărime și ton. M.pag.69
Exerciții pract.
Compoziția decorativă. Principii de 1 M.pag.71 EFE
construire a compoziţiilor. Exerciții
practice. M.pag.72
Motive naturale și decorative (florile, 1
pomul vieții, păsările, omul, soarele
și luna etc.).
Modificarea (stilizarea) formelor. 1
Subiect: Frunza M.pag.73
Tratarea individual-creativă a 1 EFE
subiectului compoziţiei. Subiect la
alegere. 1 M.pag.76
4.1. Explicarea în limbaj Tehnici: pictură în pete Subiect:
specific disciplinei a Liliacul M.pag.77
caracteristicilor specifice Tehnici: modelare. Materiale și 1 ES
creațiilor de artă populară. ustensile. Subiect la alegere. M.pag.78
4.2.Aprecierea valorică a De ce ne place arta plastică 1
creațiilor de artă populară. Arta populară Subiectul:Motive
ornamentale pe un covor național 1
Arta populară – portul național
Arta pulară-ceramica 1
Meşter popular Subiectul:Urcior cu
ornamente florale. 1
Evaluare sumativă De ce ne place 1
arta plastică. Inițiere în compoziție. 1
Atelierul de creaţie.Activitate
practică, subiect la alegere. 1
1
EXTRAS
CURRICULAR La sfârșitul clasei a IV-a, elevul poate:

La sfârșitul clasei a IV-a, elevul poate:


• descrie în cuvinte proprii expresivitatea elementelor de limbaj plastic valorificate într-
o imagine plastică;
• realiza compoziții figurative, decorative cu un subiect dat, în baza expresivității
elementelor de limbaj plastic;
• aprecia în limbaj specific disciplinei creaţii de artă populară,
manifestând ca atitudini și valori specifice predominante:
• curiozitate și admirație pentru frumosul din viață și artă;
• interes pentru creativitate și gust estetic în exprimarea sinelui;
• respect față de valorile naționale și cele ale altor culturi.
Dezvoltarea
Personală

Nr. de ore pe
săptămână Nr. de ore pe an

1 33
Competențe specifice disciplinei Resurse bibliografice

1. Afirmarea identităţii personale prin valorificarea


sinelui şi a resurselor sociale pentru relaţionarea
armonioasă în familie și cu ceilalți.
2. Demonstrarea unui comportament respectuos și
grijuliu,axat
Curriculum pe învăţămânul
național: utilizarea raţională a resurselor.
primar, Chişinău: Lyceum,
2018
3. Adoptarea
Metodologia modului
privind de viataevaluării
implementarea sănătos criteriale
prin implicare
prin în
activitățiClasa
descriptori. de menținere
4. Chișinău: aMECC,
sănătății
IȘE,proprii.
2018.
Evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar.
4. Proiectarea
Clasa cariereiChișinău:
4. Ghid metodologic. prin cunoașterea
MECC, IȘE,potențialului
2018.
individual, a profesiilor și aprecierii studiilor ca
modalitate de asigurare a perspectivei de realizare în
viață.
5. Adaptatrea comportamentului la reguli si contexte
care asigura securitatea personală.
ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Unitățile de învățare (module) Nr. Nr. Evaluări Observați
Ore
EI EFE ES
Semestrul 1
Modulul I.ARTA CUNOAŞTERII DE SINE ŞI A CELUILALT 8 1 1

Modulul II.ASIGURAREA CALITĂŢII VIEŢII 8 1 1 1

Ore la discreţia cadrului didactic


Total semestrul 1: 2 module 16 2 2 1
Semestrul 2
Modulul III. MOD SĂNĂTOS DE VIAŢĂ 6 1 1
Modulul IV. PROIECTAREA CARIEREI PROFESIONALE ŞI DEZVOLTAREA 6 1 1
SPIRITULUI ANTREPRENORIAL
ModululV. SECURITATE PERSONALĂ 6 1 1 1
Total semestrul 2: 3module 18 2 2 1
Total an: 5 module 34 4 4 2
PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ
R/C1. Implicare activă;
1

R/C2. Atitudine pozitivă față de sine și ceilalți;


R/C3. Aprecierea muncii celor din jur;
R/C4. Atenție în comunicare;
R/C5. Interes pentru viitorul professional.

Unități de competențe Detalieri de conținut Nr.


de Data Resurse Observații
ore

1
Arta cunoaşterii de line şi a celuilalt 6+1

Resurse şi limite personale specifice vârstei: 1 EI


1.1.Analiza, conform unui prezentare, decizie, acţionare
algoritm, a modului în care
propriul comportament Comunicarea deschisă - o modalitate de
influenţează relaţiile cu stabilire şimenţinere a relaţiilor acasă şi la 1
ceilalţi. şcoală
1.2.Identificarea soluţiilor 1
optime pentru depăşirea Reguli de comunicare în grup. Exprimarea
emoţiilor negative, utilizând asertivă, formularea cererii, formularea
tehnici de exprimare asertiva refuzului, acceptarea opiniei, acceptarea
1.3.Exersarea tehnicilor de refuzului. 1
comunicare asertivă şi
deschisă, manifestând Priorităţi şi obiective cu referire la propria
activitate. 1
acceptarea diferenţelor.
Alternative de soluţionare a problemelor, a
1.4.Elaborarea soluţiilor de situaţiilor cu efecte emoţionale negative 1
prevenire şi depăşire a (nemulţumire, frustrare) EFE
temerilor faţă de
schimbări, privind studiile din Schimbare; necesitatea schimbării; resursele 1
gimnaziu unui elev de clasa IV. 6+2
Autoevaluare. Proiect Viitorii gimnazişti EI
1
Asigurarea calităţii vieţii

Dorinţe necesităţi şi posibilităţi 1


Interdependenţa lor, limite şi modalităţi de
2.1.Identificarea resurselor de satisfacere şi realizare. 1
obţinere a beneficiilor, pentru
satisfacerea echilibrată a Onestitatea. Modalităţi de manifestare,
dorinţelor şi munca cinstită, dauna copiatului. 1
necesităţilor, inclusiv prin
valorificarea resursele de Mediul ecologic. Contribuţia fiecăruia la
cunoaştere şi învăţare protecţia mediului, acţiuni de implicare
pentru un mediu curat.
1
Resursele de învăţare. Gestionare corectă şi
raţională.Portretul consumatorului.
Selectarea şi utilizarea raţională a bunurilor,
serviciilor. EFE
1
2.2. Clasificarea, după criterii Bunele maniere. Respectarea şi impactul
oferite, a resurselor deobţinere Discuţii frontale: „De ce mergem la
a beneficiilor, în şcoală?”,”Ce ne place/nu ne place cel mai
scopul satisfacerii raţionale mult la şcoală?” 1
a dorinţelor şi necesităţilor
Bunele maniere. Întocmirea unor mesaje de
recunoştinţă părinţilor; Fişe de lucru cu
situaţii de comunicare/ascultare activă din ES
viaţa cotidiană 1

2.3. Aprecierea importanţei Emiterea unor afirmaţii pozitive despre sine


resurselor de învăţare, şiceilalţi, în baza acţiunilor întreprinse 6 EI
inclusiv din natură, pentru Exerciţii-joc de diferenţiere a
satisfacerea echilibrată a comportamentelor: cooperare, competiţie,
dorinţelor şi necesităţilor. compromis 1
Evaluare sumativă (autoevaluarea
comportamentului) Elaborarea codului 1
bunelor maniere

3.1.Explicarea normelor 1
sanitaro-igienice de Mod sănătos de viaţă
menţinere şi fortificare a
sănătăţii folosind noţiuni Un mod de viaţă sănătos. Noţiuni generale.
şi definiţii specifice. 1
Promovarea unui mod de viaţă sănătos.

Modificările corporale la pubertate.


3.2.Aplicarea normelor Modificări fiziologice, stări emoţionale,
EFE
sanitaro-igienice, descriind particularităţi de gen. 1
celor din jur
experienţa menţinerii Efortul fizic şi mintal. Efort, tipuri de efort,
propriei sănătăţi. 1
modalităţi de diminuare a oboselii. EI
Regimul alimentar sănătos. Componentele 6
3.3. Manifestarea unor acţiuni unui regim alimentar sănătos: frecvenţa
comportamentale bazate pe meselor, cantitatea consumului, timpul
normele sanitaroigienice, meselor pe parcursul zilei 1
demonstrând implicare activă
în menţinerea sănătăţii Regimul alimentar sănătos. Obiceiuri
proprii şi a celor din jur. alimentare nocive. Impactul asupra sănăţăţii. 1
Autoevaluare Mod de viaţăsănătos
(prezetare)

Proiectarea carierei profesionale şi


dezvoltarea spiritului antreprenorial 1
4.1.Caracterizarea Disciplinele de studiu preferate; abilităţi pe EFE
responsabilităţilor care le dezvoltă, competenţe relevante
specialiştilor de diferite profesii profesiei şi disciplinele de studiu.
pentru identificarea domeniului 1
ocupaţional preferat şi potrivit Oameni şi profesii. Profesii
cu abilităţile proprii necunoscute/neexplorate; cunoştinţe, EI
abilităţi, studii necesare. Domenii
4.2.Aprecierea beneficiilor profesionale prioritare; valoarea lor pentru 1
muncii pentru dezvoltarea societate. EFE
personală şi integrarea
socială Munca şi aprecierea ei. Valoarea şi
importanţa muncii; munca şi prosperitatea; 1
ES
aprecierea muncii; salariul; calitatea
studiilor şi succesului professional 6
4.3. Adoptarea deciziei privind
viitorul traseu şcolar, din 1
perspectiva dezvoltării
potenţialului individual
A fi sau a nu fi voluntar. Esenţa 1
voluntariatului; Expoziţii cu postere
Importanţa activităţii de voluntariat
1
Traseul şcolar al elevului din clasa V-a. Noi
condiţii şi
5.1. Descrierea recomandărilor discipline de studiu; activităţile din
privind securitatea gimnaziu şi dezvoltarea potenţialului
personală în locuri publice, personal. 1
stradă, condiţii casnice şi
mediul naturii, folosind cuvinte
proprii. Autoevaluare. Prezentarea unor scurte
proiecte despre decizia cu privire la 1
5.2. Aplicarea, în mod raţional, dezvoltarea traseului şcolar în clasa V-a şi
a recomandărilor privind etapele necesare de parcurs.
securitatea personală în
activităţi şcolare, casnice, Securitatea personală 1
de odihnă.
Securitatea elevului. Locuri, obiecte şi
5.3. Respectarea regulilor de aparate periculoase.
circulaţie rutieră în spaţii
pietonale şi mijloace de Incendiul - acţiuni de prevenire. Cauze ale
transport, în baza prevederilor incendiului, comportament iresponsabil,
actelor normative. modalităţi de prevenire.

5.4. Participare activă la Comunicarea în locuri publice. Loc public,


asigurarea securităţii comportament corect, comunicarea cu
personale şi a celor din jur, diverse persoane, circumstanţe de
demonstrând autonomie în comunicare.
comportare

Situaţii de risc în stradă.


Poliţia rutieră şi Serviciul de pompieri.
Acţiuni în situaţii excepţionale.

Reguli de securitate pe timpul vacanţei.


„Regulile SMART” şi siguranţa în mediul
on-line. Mediu on-line, posibilităţi şi riscuri
în utilizare, însemne ale situaţiilor de risc.
Evaluare sumativă. (Autoevaluare) Blazonul
securităţii personale.
Evaluare criterială prin descriptori în clasa a IV-a. Extras din metodologia ECD
p Produse Criterii de success
recomandate
P1 Confecționare Respect normele de igienă și protecție a muncii.
de lucrări 2. Respect tema lucrării.
3. Respect etapele de lucru.
4. Utilizez schițe, scheme și diferite tehnici de lucru
5. Execut lucrarea cu acuratețe.
6. Finisez lucrarea.
P2 Elaborarea 1.Explic  situația/problemă.
unui cod de 2. Formulez reguli.
reguli și 3. Argumentez necesitatea respectării regulilor.
respectarea lor 4. Demonstrez  interes și disponibilitatea.
P3 Mesajul 1.  Alcătuiesc câte un enunț care exprimă clar opinia mea.
argumentativ 2.  Folosesc cuvinte adecvate subiectului în discuție.
3.  Expun coerent și clar fiecare gând.
4.Respect ordinea ideilor.
P4 Mini-proiectul 1.Contribui activ la discuțiile de grup.
de grup 2.Accept și îndeplinesc toate sarcinile.
(contribuția 3.Ajut direct grupul cu idei bune.
mea) 4.Urmăresc respectarea cerințelor și a timpului propus.
5.Pot să spun clar cu ce am contribuit.
6.Îmi asum îndeplinirea/neîndeplinirea unor sarcini și îmi propun dezvoltare.
P5 Mini-proiectul 1. Stabilesc împreună cu colegii tematica,  volumul proiectului și timpul în care îl vom realiza.
de grup 2.Pun în discuție idei și contribui cu informații relevante.
(cooperarea) 3. Îi încurajez pe ceilalți membri ai grupului să pună în discuție ideile lor.
4. Permit tuturor membrilor grupului să se expună.
5.Iau în considerare sentimentele și ideile celorlalți.
6. Îi ascult pe ceilalți și completez atunci când cred că ideea mea este deosebită și valoroasă.
P6 Mini-proiectul 1. Conţinutul produsului de grup este potrivit cerințelor.
în grup 2. Produsul este clar, uşor de înţeles.
(produsul) 3. Produsul de grup arată deosebit.
P7 Mini-proiectul 1.  Respect cerințele de prezentare.
în grup 2.  Prezint pe scurt mini-proiectul.
(prezentarea 3.  Argumentez clar și pe scurt.
produsului) 4.  Formulez concluzii.
5.  Utilizez limbajul adecvat/specific.
6. Prezint clar și convingător.
P8 Blazonul 1. Respect tematica
securităţii 2. Completez cadranele blazonului conform cerinţelor
personale (4- 3. Urmăresc aranjarea în pagină a desenului, textului etc.
6 semne, 4. Prezint coerent şi clar ideile ce vizează propria securitate.
obiecte,
inscripţii)
EXTRAS
CURRICULAR La sfârșitul clasei a IV-a, elevul poate:

La sfârşitul clasei I, elevul poate:


• descrie: caracteristici personale, comportamente corecte/adecvate în raport cu
sine și cu ceilalți; activităi/meserii preferate; reguli de securitate în condiții
casnice și la școală;
• demonstra: respectarea igienei personale; înțelegerea necesităților și dorințelor;
respectarea regulilor de circulaie rutieră;
• manifesta: relații pozitive cu ceilalți; dorință de a frecventa școala; interes
pentru menținerea sănătăii; implicare în activităi cotidiene, asigurarea
securității personale,
implicând ca atitudini şi valori specifice predominante:
• încredere în forțele proprii și atitudine pozitivă;
• responsabilitatea față de reguli;
• aprecierea proprie și a celor din jur;
• mândria pentru statutul de elev;
• • deschiderea pentru comunicare.
EDUCAŢIA MUZICALĂ

Nr. de ore pe
săptămână Nr. de ore pe an

1 34
Competențe specifice disciplinei Resurse bibliografice

1. Receptarea muzicii în situații de învățare și


cotidiene, manifestând
Curriculum național:interes pentru cunoașterea
învăţămânul primar,
Chişinău:
sinelui Lyceum,
și a lumii 2018
prin arte.
Limba și literatura română. Ghid de implementare a
2. Exprimarea
curriculumului prin
pentrumuzică a unorprimar.
învățământul sentimente și
Chișinău:
MECC, 2018.
idei, dând dovadă
Metodologia privind de atitudine evaluării
implementarea creativăcriteriale
în prin
valorificarea elementelor
descriptori. Clasa 4. Chișinău: de limbaj
MECC, IȘE, muzical.
2018.
Evaluarea criterială prin descriptori în învățământul
3. Transpunerea achizițiilor obținute
primar. Clasa 4. Ghid metodologic. Chișinău:la disciplină
MECC, IȘE,
2018.
în contexte educaționale
Sergiu Croitoru, Ion Gagim.șiEducație
cultural-artistice,
muzicală, manual
demonstrând
pentru clasa a respect pentru
IV-a. Chișinău: valorile
Știința, 2017. culturii
naționale și universale
ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Unitățile de învățare (module) Nr. Nr. Evaluări Observați
Ore
EI EFE ES
Semestrul 1
Modulul I.Muzica poporului meu - folclorul musical 8 1 1

Modulul II.Tezaurul folclorului musical 7 1 1 1


Total semestrul 1: 2 module 15 2 2 1
Semestrul 2
Modulul III.Muzica academic 10 1 1

Modulul IV. Muzica în viaţa mea 5 1 1 1

Ore la discreția cadrului didactic 3

Total semestrul 2: 2 module 18 2 2 1


Total an: 4 module 33 4 4 2
PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ
Unităţi de competenţe Detalieri de conţinut Nr.
de Data Resurse Evaluare Observații
ore

Muzica poporului meu 8


EI
Expresivitatea evenimentelor sonore. 1
1.1.Interpretarea expresivă Cînt vocal: „Patria” muz. D.Radu,
a unor vers. V.Romanciuc
creații muzicale Limbajul muzical. Forma muzicală. 1
folclorice simple Audiţia: „Întrecere lăutărească” –
melodiepopulară

Caracteristicile folclorului muzical: 1


tradiția orală, caracterul colectiv,
caracterul anonim.Audiţie Balada
Mioriţa
1

Folclorul muzical compus de copii/


pentru copii. Exerciţiu vocal: „Facem
hora mare”, „Luci soare luci” –
folcl.copiilor

1.2.Compararea creațiilor 1
folclorice cu alte creații
musicale după
limbaj, conținut, Cântecului popular
destinație inspirat din viață. Cântece de jale, de
dragoste, recruțești, satirice,
contemporane Cânt vocal: „Cucule 1
pană galbenă”

Genurile reprezentative ale folclorului


muzical. Doina,
balada.Audiţia: Doina vocală: „Cântă
puiul cucului”, „Doina 1
EFE
instrumentală”, „Doina şi bătuta din
Giurgiuleşti” 1
Genurile reprezentative ale folclorului
muzical.Balada.Cânt vocal: Balada
„Codreanu” -cântec popular.

Muzica poporului meu. Interpretarea


melodiilor populare.

EI

Tezaurul folclorului musical 1


Interpreţi de muzică populară.
2.1.Explicarea în cuvinte Lăutari, cântăreți Cântecele populare
proprii a caracterelor/ „Hai, la horă”
specificului artei 1
muzicale populare Orchestre de muzică populară
Orchestra Naţională de muzică
populară „Lăutarii”, Orchestra de
muzică populară „Folclor”
Audiţie„Polca din bătrâni” în 1
interpretarea orchestrei „Lăutarii”

Ansamblul de cântece şi
dansuri populare „Fluieraş” 1
Audiţie„Întrecere lăutărească” din
repertoriul orchestrei „Fluieraş” EFE
2.2.Descrierea trăirilor Instrumente muzicale populare.
emoționale și a Elemente caracteristice: emisia 1
ideilor generate de sunetului, coloritul timbral. Cântec
audierea unor creații popular „Hai, la horă”
din tezaurul
folclorului muzical Dansul popular. Clasificarea dansului ES
1
popular: dansul popular cu și fără
subiect. Audiţie: „Căluşarii”,
„Zestra”, „Joc mare”
1
Cele mai răspândite dansuri
EI
populare: hora, sârba, bătuta și 10
hostropățul.

Repertoriul obiceiurilor populare.


Capra, Urătura, Colindul „Steaua sus 1
răsare”; „La mulţi ani!”

Evaluare sumativă. Muzica folclorului


meu. Tezaurul folclorului musical. 1

Muzica academică

Muzica academică. Izvoarele


muzicii. Muzica scrisă de
compozitori. Creații compuse de A.
3.1.Utilizarea vocabularului Flechtenmacher Cânt vocal:
musical la „Mama lui Ştefan cel Mare” 1
caracterizarea muzicii
academică C.Porumbescu – compozitor muzician
de exepţie, un mare patriot al
neamului. Cânt vocal: „Trei culori” 1
muz.şi vers.C.Porumbescu

3.2.Demonstrarea culturii 1
de audiție a
muzicii academice G.Musicescu – un clasic a culturii
muzicale naţionale Cânt vocal: „Ca o
zi de primăvară” muz. G.Musicescu
1
Audiţia: Concertul coral nr. 1
(fragment de G.Musicescu)

Evoluţia a muzicii profesioniste în


Moldova. E.Coca- compozitor 1
Audiţia: Cvartetul de coarde nr. 2 de
E.Coca
3.3. Argumentarea opiniilor
proprii faţă de creații S.Neaga – personalitate artistică,
polivalentă în viaţa muzicală a
muzicale academice și de
Moldovei. Audiţia: Concert pentru
valoarea lor artistică 1
vioară şi orchestră de N.Neaga

E.Doga. Muzica profesionistă pentru


copii în Republica Moldova. Cânt EFE
vocal: „Scăpărici” din filmul „Maria-
Mirabe-la” muz. E.Doga
Vers. Gr.Vieru 1

E.Doga- compozitor contemporan. EI


Audiţia: Fragment din baletul 1
„Luceafărul” de E.Doga

5
4.1.Generalizarea
experiențelor Interpreţii muzicii
muzicale proprii academice.Interpreți celebri Maria
Cebotari, Maria Bieșu, Ion Josan, 1
Mihai Munteanu, Ion Paulencu,
Valentina Naforniță Cântec „Noi în
grai suntem popor”,muz.Gh. Mustea,
vers. Gr. Vieru;

Formații artistice Formaţia


NorocCapela CoralăCântec „La noi”, 1
muz. M. Dolgan, vers. Gr. Vieru

Portrete musicale: compozitori şi


interpreţi din Rep. Moldova.(proiect
de grup) 1
EFE
Muzica în viaţa mea

Tradiții și obiceiuri muzicale în


familie, școală, 1
comunitate.Căntec „Dragă-mi este ES
ţara mea”, muz. C. Rusnac, vers. Gr.
Vieru; 1

Muzica pentru copii. Muzică pentru 11


desene animate/spectacole/ teatru de
păpuși/ filme artistice. C.Rusnac,
„Copiii planetei pământ” în
interpretarea A. Lazariuc și corul
„Lia- Ciocârlia”

Muzica uşoară. Caracterul distractiv


al muzicii ușoare. „Ala-bala,
portocala”, muz. I.Aldea-Teodorovici,
vers.Gr.Vieru
Creații de muzică ușoară. compuse de
E. Doga.Audiţie, cântec „Codrii mei
bătrâni”

Creații de muzică ușoară. compuse


A.Chiriac, C. Rusnac, Gh. Mustea, L.
Știrbu, M. Dolgan, I.Aldea-
Teodorovici „Steaua limbii noastre”
în interpretareacorului „Moldova

Evaluare sumativă Muzica în viața


mea”

Muzica în viața noastră(proiect


colectiv)Lecție-concert
PRODUSE ȘI CRITERII DE SUCCES
MECD 2019 EDUCAȚIE MUZICALĂ, Clasa a IV-a

P1. Fredonatul temelor muzicale


1. Intonez melodia (muto).
2. Exprim prin fredonare caracterului general al temei muzicale/ melodiei.
3. Recunosc denumirea și autorul creației muzicale audiate.
P2. Interpretarea cântecului
1. Cunosc despre ce se cântă în piesa vocală/ vocal-corală.
2. Stabilesc/aleg elementele limbajului muzical care dau expresivitate cânteculuui.
3. Interpretez expresiv cântecul: a) intonez corect melodia; b) sincronzez interpretarea în ansamblu
(începutul, tempo, sfârșitul) ; b) rostesc clar cuvintele; c) improvizez/ execut mișcări de dans
potrivite ritmului melodiei; c) acompaniez melodia la instrumente muzicale pentru copii/ percuție
corporală etc.
4. Respect regulile cântului în timpul interpretării.
P3. Audiția creației muzicale
1. Respect regulile de audiere.
2. Cunosc/recunosc titlul și compozitorul.
3. Determin tipul melodiei (cantabil, dansant, de marș) și evenimentele sonore.
4. Determin expresivitatea/ descriptivitatea muzicii în fiecare eveniment sonor cu ajutorul elementelor
de limbaj muzical.
5. Îmi exprim impresiile despre creație.
P4. Caracterizarea creației muzicale audiate
1. Caracterizez emoțiile, sentimentele, exprimate de melodie.
2. Determin cine interpretează muzica/ melodia.
3. Identific după auz forma muzicală în piese instrumentale.
4. Deosebesc creațiile muzicale folclorice de creațiile compuse de compozitor.
5. Numesc titlul/denumirea creaţiei/lucrării din lista celor studiate.
6. Numesc compozitorul, autorul versurilor.
7. Argumentez în ce momente din viaţă poate să sune această creaţie muzicală.
8. Utilizez în caracterizare terminologia muzicală studiată.
P5. Improvizație muzicală (ritmică/ melodică)
1. Aleg un instrument muzical (tobiţă, tamburină, clopoţei, xilofon, trianglu etc.).
2. Creez un desen ritmic/ melodie potrivită imaginii/ textului propus.
3. Interpretez expresiv ritmul/ melodia.
P6. Acompaniament muzical
1. Audiez piesa muzicală.
2. Aleg instrumentul(ele) potrivit(e) pentru acompaniament.
3. Elaborez un desen ritmic potrivit.
4. Citesc/ exersez desenul ritmic.
5. Acompaniez melodia.
P7. Mișcări plastice/ de dans
1. Audiez atent muzica.
2. Marchez timpii accentuați în melodie.
3. Improvizez/ execut mișcări potrivite.
4. Sincronizez artistic mișcările plastice/ de dans la melodia piesei.
5. Transmit emoții prin această improvizare.
EXTRAS
CURRICULAR La sfârșitul clasei a IV-a, elevul poate:

La sfârșitul clasei a IV-a, elevul poate:


• deosebi expresivitatea creațiilor folclorului muzical de cea a creaţiilor muzicii
academice audiate și interpretate;
• interpreta cântece folclorice și create de compozitori pentru copii, cu și fără
acompaniament;
• utiliza vocabularul muzical în caracterizarea creațiilor de muzică academică și
populară;
• improviza la instrumente muzicale pentru copii un acompaniament simplu pentru
piesele interpretate/audiate;
• exprima opinia proprie despre creaţiile folclorului muzical și muzica academică,
manifestând ca atitudini și valori specifice predominante:
• sensibilitate și interes pentru cunoașterea sinelui și a lumii prin arte;
• atitudine creativă în valorificarea mijloacelor limbajului muzical;
• respect pentru valorile culturii naționale și universale.
Educația
fizică
Nr. de ore pe
săptămână Nr. de ore pe an

2 66
Competențe specifice disciplinei Resurse bibliografice

• 1. Cunoașterea noțiunilor, cerințelor și


legităților elementare
Curriculum național: referitoare la educația
învăţămânul primar,
fizică și
Chişinău: aplicarea
Lyceum, 2018acestora în practica
Metodologia
educațională:privind implementarea evaluării
criteriale prin descriptori.
• competențe Clasa
cognitive 4. Chișinău:
generale;
MECC, IȘE, 2018.
• competențe cognitive specifice.
Ludmila Ursu, Ilie Lupu, Iulia Iasinschi.
•Matematică,
2. Dezvoltarea
manualcompetențelor
pentru clasa afizice de bază
4-a. Editura
prin Chișinău,
„Prut”, intermediul
2017exercițiilor fizice:
• competențe
Evaluarea criterială psihomotrice.
prin descriptori în
•învățământul
3. Formarea calităților
primar. Clasa de personalitate,
4. Ghid metodologic.
Chișinău: MECC, IȘE, 2018.
comportamentului civilizat al deprinderilor
comunicative și de interacțiune socială:
• competențe de atitudini.
Administrarea disciplinei
Evaluări
Sem. Nr. ore/ modul Obser
TMF TMT T EP
vații
Semestrul 1 30 1 3-4 la discreția CD 3-4
Semestrul 2 36 1 3-4 la discreția CD 3-5
Total an:
66 ore 2 6-8 la discreția CD 6-9

Legendă: TMF- test morfologic;


TMT – test motric;
T - testare prin exerciții de control;
EP - evaluare punctuală.
PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ
Indicatorii competenţelor specifice (CS) şi Conţinuturi Nr. Resurse Data Tipuri de
subcompetenţelor (SC) ore didactice evaluare,
CS SC observaţii
1.Cunoaștereanoțiunilor, cerințelor Exploatarea 1. Regulile de securitate la 1 Planșe
șilegitățilorelementarereferitoarelaeducațiafizică legităţilor de lecțiile de educație fizică. tematice
șiaplicareaacestora înpracticaeducațională: călire a Aranjarea elevilor. Învățarea
organismului; salutului. Jocuri dinamice cu
competenţe cognitive generale; alergări, sărituri, aruncări.
competenţe cognitive specifice. 2. Principiile călirii 1 Inventar
Respectarea organismului. Igiena sportiv
regulilor de personală. Aranjări. Ștafete
securitate în cadrul sportive.
lecțiilor de 3.Rolul exercițiilor fizice în 1 Mingi, Test de
educație fizică; fortificarea sănătății omului. bastoane cunoștințe
Gimnastica matinală.
Deducerea Aranjări. Jocuri dinamice.
importanţei exersării 4.Caietul de educație 1 Caietu elevului
fizice în scopul fizică.Tehnica executării
fortificării sănătăţii
exercițiilor de front și
omului;
formație.Ștafete sportive.
5.Teste de diagnosticare a 1 Mingi, TMF
Completarea
a nivelului de dezvoltare, bastoane
sistematică
pregătire fizică și funcțională.
caietului.
Evaluare inițială. Jocul:
Mingea prin tunel.
6. Sărituri în lungime. 1 Cronometru, TMT
Cunoașterea Ridicarea trunchilui din culcat mingea, saltea
terminologiei dorsal. Jocul dinamic.
TMT
sportive a 7.Cunoștințe elemntare 1 Corzi, mingi
exerciţiilor fizice privind dezvoltarea vitezei.
practicate; Alergare de suveică: 3 x 10m.
Ștafete sportive.
2.Dezvoltarea competenţelor fizice de bază prin 8. Repetarea exercițiilor de 1 Saltea, banca TMT
intermediul exerciţiilor fizice: front și formații. Flotări (f.), de gimnastică
competenţe psihomotorice. Perceperea tracțiuni (b.). Aplecarea
elementară a înainte.
esenţei calităţilor 9. Varietăți de mers aplicativ, 1 Mingi mici
motrice de bază. alergări, sărituri.. Jocul:
Exercițiul interzis.
10. Întoarceri pe loc. 1 Mingi mici
Demonstrarea Aruncarea și prinderea mingii.
calităţilor și Jocuri dinamice cu mingea.
capacităților 11.Escaladări. Sărituri în 1 Obstacole,
motrice de bază; adâncime. Aruncarea și conuri
prinderea mingii. Ștafete
sportive.
12.Mers, procedee de mers. 1 Cronometru EP,
3.Formarea calităţilor de personalitate, Cunoașterea Aruncarea și prinderea mingii. P7
comportamentului civilizat a deprinderilor şi de principalelor Jocuri dinamice.
interacţiune socială: mișcări de 13. Exerciții de front și 1 Cercuri,
competenţe de atitudini. conducere a mingii fomații. Ștafete sportive. bastoane
și acționarea 14. Alergare de 1 Cronometru.
regulamentar ; viteză.Regruparea dintr-o Inventar
coloană în coloană cite 2, 3 în sportiv
deplasare cu întoarcere. Jocuri
sportive.
Formarea 15.Alergare de 1 Mingi de fotbal
competenţelor de viteză.Minifotbal: pasa-
testare motrice şi preluare, de pe loc și
1.Cunoașterea noțiunilor, cerințelorși legităților la implicarea la deplasare. Jocuri cu mingea.
elementare referitoare la educația fizică și testarea colegilor; 16. Alergare de viteză: 1 Mingi
aplicarea acestora în practica educațională: înteceri pe grupe. Minifotbal:
pasa-preluare, de pe loc și
competenţe cognitive generale; Întreţinerea şi deplasare. Jocuri dinamice.
competenţe cognitive specifice. îmbunătăţirea 17. Alergare de rezistență. 1 Cronometru,
stării de sănătate Săritură în lungime cu elan. inventar
executând exerciţii Jocul: Nu-ți uda picioarele. sportiv
cu caracter 18. Sărituri în lungime cu 1 Inventar
aplicativ; elan. Miniforbal: aruncare la sportiv
poartă de pe loc și deplasare.
Ștafete sportive.
19. Exerciții acrobatice. 1 Saltele, mingi EF, P6
Influenţarea Miniforbal: conducerea de fotbal Minifotbal
evoluţiei corecte şi mingii. Jocuri dinamice.
armonioase a 20.Exerciții de dezvoltare 1 Inventar
organismului în fizică generală cu obiecte sportiv
dezvoltarea portative. Aruncarea și
calităţilor motrice prinderea obiectelor portative.
de bază; 21. Sărituri în lungime de pe 1 Mingi, cercuri
loc. Ștafete sportive.
22.Rostogolire înainte din 1 Saltele
Demonstrarea ghemuit în ghemuit. EDFG cu
capacităţilor de obiect portative. Jocuri
viteză şi rezistenţă dinamice.
aerobă 23.Rostogolire înainte în 1 Saltele,
2.Dezvoltarea competenţelor fizice de bază prin diverse poziții finale. inventor
intermediul exerciţiilor fizice: Ridicarea trunchiului din sportiv
competenţe psihomotorice. culcat dorsal. Jocuri dinamice
Cunoașterea 24. Exerciții acrobatice. 1 Inventar
posturii corecte a Ștafete sportive. sportiv
corpului în acţiuni 25. Mers, alergări (varietăți). 1 Capra de EP,
motrice în comun Săritură în sprijin ghemuit pe gimanstică, P2
şi principalelor capra de gimnastică și saltea
deficienţe fizice coborâre extensă.
ale ţinutei; 26. Exerciții din gimnastică de 1 Capra de
bază. Săritura în sprijin gimanstică,
ghemuit pe capră de saltele
Efectuarea gimnastică și coborâre
3.Formarea calităţilor de personalitate, mişcărilor cu extensă. Jocuri cunoscute.
comportamentului civilizat a deprinderilor şi de amplitudine mare, 27.Gimnastică ritmică. 1 Inventar
interacţiune socială: expresivitate şi Mișcări coordinative la 4 și 8 sportiv
competenţe de atitudini. ritm modern. timpi. Ștafete sportive.
28. Gimnastică ritmică. 1 Inventar
Mișcări coordinative la 4 și 8 sportiv
timpi. Ștafete sportive.
Acţionarea cu 29. Pas de horă, pas 1 Inventar
indici superiori de alternative. Ștafete sportive. sportiv
îndemânare în 30. Pas de horă, pas 1 Inventar EF, P6
cadrul acţiunilor alternative. Ștafete sportive. sportiv Hora
motrice specifice;
31. Rostogolire înainte. 1 Capra de
Săritură în sprijin ghemuit pe gimnastică,
Depunerea capră de gimnastică și saltele
eforturilor coborâre extensă.
uniforme şi 32. Podul din stând (cu Saltea
variabile cu durate asigurare). Gimnastică
prelungite ritmică. Jocuri dinamice.
progresiv; 33. Evaluare sumativă. Ex. 1 Inventar PPS, P5
de gimnastică. sportiv
34. Podul din stând (cu 1 Saltea
asigurare). Gimnastică
ritmică. Jocuri dinamice.
Dezvoltarea 35.Exerciții de dezvoltarea 1 Inventar
spiritului de echipă fizică generală cu obiecte. sportiv
şi a colaborării, în Jouri dinamice.
funcţie de un 36.Prezentarea importanței 1 Mingi, cercuri, Pagină de
sistem de reguli activității fizice. Varietăți de bănci de revistă
acceptate; mers aplicativ, alergări, gimnastică
sărituri. Ștafete sportive.
37. Cunoștințe elementare 1 Corzi, mingi
privind dezvoltarea forței,
Efectuarea îndemânării. Sărituri cu
mişcărilor cu coarda. Jocuri dinamice.
38. Repetarea exercițiilor de 1 Inventar EP, P1
amplitudine mare, front și formații învățate. sportiv
expresivitate şi Jocuri dinamice.
ritm modern. 39.Regruparea dintr-o coloană 1 Corzi
în coloană câte 2, 3 în
Manifestarea deplasare cu
spiritului de întoarcere.Complex de
ordine, disciplină exerciții. Ștafete sportive.
și onestitate în 40. Săritură în sprijin ghemuit 1 Capra de
comportament. pa capra de gimnastică și gimnastică,
coborâre extinsă – repetare. saltea
Realizarea Complex de exerciții. Jocri
activităților dinamice.
practice 41. Dezvoltarea vitzei de 1 Corzi
independente racție și execuție. Sărituri în
coardă pe două picioare, pe
loc.
Manifestarea 42. Minibaschet: deplasări 1 Mingi de Starturi
responsabilității și specifice, pasa cu o mână și cu baschet vesele
toleranței în două mâini de pe loc și din
procesul de deplasare. Jocuri dinamice.
educație fizică 43. Minibaschet: deplasări 1 Mingi de
specific, pasa cu o mână și cu baschet
Dezvoltarea două mâini de pe loc și din
spiritului de echipă deplasare. Jocuri dinamice.
şi a colaborării, în 44. Minibaschet: aruncarea la 1 Mingi de
funcţie de un coș de pe loc cu două mâini. baschet
sistem de reguli Jocul: Cloșca și uliul.
acceptate; 45.Minibaschet: aruncarea la 1 Inventar
coș de pe loc cu două mâini. sportiv
Formarea Ștafete sportive.
capacităților 46. Minibaschet: oprirea și 1 Mingi de
creative în baza pivotarea. Joc baschet
cunoștințelor și bilateral.Exerciții de
calităților motrice dezvoltare fizică general fără
personale. obiecte. Jocuri dinamice.
Demonstrarea 47. Minibaschet: oprirea și 1 Mini de EF, P6
calităţilor și pivotarea. Joc bilateral. baschet Minibaschet
capacităților Aruncarea mingii în țintă
motrice de bază; orizontală și vertical de la
distanța 8-10 m.
48. Exerciții de dezvoltare 1 Otgon
Realizarea
fizică general fără obiecte.
activităților
Cățărarea pe otgon. Ștafete
practice
sportive.
independente
49. Exerciții de front și 1 Inventar
Efectuarea
formații. Cățărare pe otgon. sportiv
mişcărilor cu
Ștafete sportive.
amplitudine mare,
50. Exerciții acrobatice. 1 Saltele,
expresivitate şi
Echilibru pe un picior. Ștafete cercuri, bănci
ritm modern.
sportive. de gimnastică
51. Exerciții acrobatice. 1 Inventar
Depunerea Echilibru pe un picior. sportiv
eforturilor Atârnări și sprijine mixte.
uniforme şi Ștafete sportive.
variabile cu durate 52. Exerciții de dezvoltare 1 Corzi, mingi, EP, P3
prelungite fizică general cu obiecte. cercuri
progresiv; Atârnări și sprijine mixte.
Acţionarea cu Jocuri dinamice.
indici superiori de 53. Flotări. Tracțiuni în brațe 1 Inventar
îndemânare în din culcat orizontal. Ștafete sportiv
cadrul acţiunilor sportive.
motrice specifice; 54. Atârnări și sprijine mixte 1 Saltele, perete
la peretele de gimnastică. de gimnastică
Exerciții acrobatice: sfoara.
Jocuri dinamice.
55. Alergarea de suveică: 3 x 1 Cronometru
10m. Jocuri dinamice.
56.Flotări din sprijin culcat 1 Banca de
(fete). Tracțiuni în brațe din gimnastică
culcat orizontal (băieți).
Ștafete sportive.
57. Alergare de viteză din 1 Inventar EP, P4
startul de jos. Ex. de atletism. sportiv
Ștafete sportive.
58. Alergare de rezistență. 1 Cronometru
Exerciții de front și formații.
Mers pe cerc mare și mic.
Jocuri dinamice.

59. Compoziții de dans: hora. 1 Casetofon


Ștafete sportive.
60. Dans moldovenesc: hora. 1 Casetofon Starturi
Ștafete sportive. vesele

61. Săritura în lungime cu 1 Inventar


elan. Jocuri dinamice. sportiv

62. Teste de diagnosticare a 1 Inventar


nivelului de dezvoltare, sportiv TMF
pregătire fizică și funcțională.
Ștafete sportive.
63. Evaluare sumativă. 3 Inventar TMT
sportiv
64. Exerciții cu caracter 1 Inventar
aplicativ. Aruncări și prinderi sportiv
a obiectelor portative. Jocuri
dinamice.
65. Lecție bilanț. Jocuri 1 Cercuri, mingi, Starturi
dinamice corzi vesele
PRODUSE ȘI CRITERII DE SUCCES
MECD 2019 EDUCAȚIE FIZICĂ, Clasa a IV-a

EDUCAȚIE FIZICĂ
P1. Exerciții de front și formații
1. Cunosc diferite forme de aranjare, mișcări și deplasări de front și formații.
2. Execut exercițiile de front și formații în ritm susținut.
3. Mă încadrez în activitatea de grup.
4. Respect regulile de acțiune (interval, direcție etc.).
5. Manifest atenție și coordonare.
P2. Parcursuri aplicative
1. Îndeplinesc exercițiile succesiv, tehnic corect.
2. Demonstrez capacități de depășire a obstacolelor.
3. Execut eficient traseul.
4. Respect regulile de securitate.
5. Manifest insistență și interes .
P3. Exerciții de dezvoltare fizică armonioasă
1. Cunosc/ creez* exerciții pentru brațe, trunchi, picioare.
2. Reproduc corect și în ritm exercițiile.
3. Comentez mișcările.
3. Manifest interes şi disponibilitate.
P4. Elemente acrobatice
1. Cunosc/ descriu elementele, pozițiile inițiale și finale.
2. Respect tehnica îndeplinirii.
3. Păstrez echilibrul și coordonarea mișcărilor.
4. Ajut și asigur partenerul la îndeplinire.
5. Respect regulile de securitate.
6. Manifest curaj și insistență.
P5. Complex de gimnastică ritmică și dans
1. Respect pozițiile de bază.
2. Coordonez pașii cu mișcările de brațe.
3. Reproduc grațios complexul în ritm și tempou variat.
4. Respect regulile de securitate.
5. Manifest interes şi disponibilitate.

P6. Dans popular


1. Cunosc tipuri de dans.
2. Respect pozițiile de bază.
3. Coordonez mișcările de brațe cu pașii.
4. Reproduc armonios mișcările după ritm.
5. Respect regulile de securitate.
6. Manifest interes şi disponibilitate.
P7. Alergare de viteză
1. Respect poziția startului de sus.
2. Îndeplinesc comenzile.
3. Alerg cu viteză maxim posibilă pe culuar.
4. Ajung la finiș.
P8. Alergare în tempo moderat
1. Respect tehnica securității la startul în grup.
2. Păstrez ritmul moderat de deplasare și de respirație.
3. Manifest rezistență și parcurg distanța în întregime.
P9. Săritura în lungime de pe loc
1. Respect poziția inițială.
2. Îndeplinesc tehnic corect.
3. Mențin echilibrul.
4. Respect regulile de securitate.
P10. Aruncarea mingii mici la țintă
1. Respect poziţia corectă a corpului.
2. Arunc corect mingea.
3. Nimeresc ținta.
4. Respect regulile de securitate.
P11. Elemente tehnico-tactice
1. Respect poziția fundamentală
2. Respect ordinea mișcărilor.
3. Îndeplinesc tehnic corect.
4. Manifest respect față de coleg/ adversar.
5. Mă încadrez în jocul de echipă.
6. Descriu și respect reguli de îndeplinire a tehnicii.
P12. Jocuri de mișcare/ ștafete
1. Cunosc/ descriu/ prezint regulile jocului/ ştafetei.
2. Mă implic în organizarea și arbitrarea jocului/ ştafetei.*
3. Mă încadrez în activitatea de joc conform regulilor.
4. Manifest respect pentru adversar.
P13. Echipamentul turistic
1. Recunosc inventarul turistic.
2. Utilizez corect inventarul turistic.
3. Respect regulile de comportament în excursie.

P14. Orientare după elementele naturii


1.Recunosc mijloace de orientare după elementele naturii.
2. Aplic mijloacele de orientare în condiții speciale și în natură.
3. Respect regulile de comportament în excursie.
P15. Calități și capacități motrice de bază
1. Explic importanța calităților motrice pentru dezvoltarea propriului organism.
2. Îndeplinesc testul motric.
3. Demonstrez calități motrice de bază apropiate standardelor de eficiență.
4. Respect regulile de securitate.

EXTRAS
CURRICULAR La sfârșitul clasei a IV-a, elevul poate:
La sfârşitul clasei a IV-a, elevul poate:
• explica importanța regulilor pentru securitatea și protecția sănătății în timpul jocurilor sportive;
• explica importanța calităților motrice pentru dezvoltarea propriului organism;
• aplica: variante optime de depășire a obstacolelor în parcursuri aplicative; tehnica posesiei mingii în
jocurile sportive; elemente din gimnastică și dans;
• utiliza mijloace turistice în excursii, marșuri turistice;
• demonstra calități și capacități motrice de bază în conformitate cu standardele de eficiență a învățării
la nivelul primar de învăământ,
manifestând ca atitudini şi valori specifice predominante:
• interes pentru cunoașterea și dezvoltarea propriului organism, practicarea unui mod sănătos de viaţă;
• interes pentru sporirea potențialului motric;
• implicare şi dorință de a-și ajuta colegii.
Educația
moral-spirituală

Nr. de ore pe săptămână Nr. de ore pe an


1 33
COMPETENȚE SPECIFICE DISCIPLINEI
1. Recunoașterea valorilor moral-spirituale în diferite contexte de viaţă,
demonstrând atitudine pozitivă și responsabilă faţă de sine și cei din jur.
2. Aprecierea valorică a comportamentelor proprii și ale altor persoane în
contextul normelor moral-spirituale, dând dovadă de atitudine critică și
comunicare asertivă.
3. Transpunerea achiziţiilor dobândite la disciplină în activităţi
educaţionale/comunitare/culturale, tinzând spre virtuţi moral-spirituale.
RESURSE BIBLIOGRAFICE
1. Curriculum național, învăţămânul primar, Chişinău, 2018
2. Ghid de implementare a curriculumului național. Chișinău, 2018.
3. Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori. Clasa a IV-a,
2017.
4. Evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar. Clasa 8. Ghid
metodologic. Ediție revăzută și actualizată, 2019.

REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR


Unități de conținut (module) Clasa IV
1. Eu la școală 8
2. Eu în familie 8
3. Eu în comunitate 8
4. Învăţ să fiu om 10

PROIECTAREA EVALUĂRILOR
Evaluări Observați
Nr
EI EF E i
.
semestru 15 1 2 1
semestru 18 1 2 1
Total 33 2 4 2
PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ
R/C 1. Aprecierea situațiilor din viață în baza normelor din sfera valorilor moral-spirituale;
R/C 2. Formularea judecăților de valoare referitor la acțiuni și virtuți morale.

ităţi de Detalieri de conţinut Nr.


mpetenţe de Data Evaluare Observații
ore
Unitatea de conținut
1. Eu la școală

unoașterea 1. Aprecierea situațiilor 1


r moral- din viață în baza EI- R/C1
e în normelor din sfera observarea
școlare. valorilor moral- comportamentulu
spirituale. i R/C2
Recuperare/consolidare cognitiv
optarea 2. Formularea judecăților 1
i de valoare referitor la
abile față de acțiuni și virtuți morale
e proprii și 1
3. Valorile moral –
gilor în
spirituale. Răbdarea,
școlar.
cumpătarea, respectul și
solidaritatea între colegi. 1
4. Școala mea – mediu
prietenos pentru toți copiii. 1
5. Respectul – temelia
bunei înțelegeri. 1
6. Înțelegerea – în relațiil
de prietenie cu colegii. 1
7. Acceptarea - o acţiune
de suflet. Răbdarea 1
8. Comportamente morale. EFE
Sunt cumpătat și solidar cu
P1
ai mei colegi.
P2

unoașterea 9. Răbdarea și cumpătarea 1


r moral- într-o familie unită. EI
le în 10. Respectul și
e familiale. solidaritatea în familia 1
mea.
11. Înțelepciunea-în 1
realțiile armonioase din
familie.
12. Pacea și fericirea în 1
familia mea.
13. Familia - izvor de 1
iubire și respect.
optarea 1
14. Armonia în familie –
ii
valoarea fiecărui membru.
uoase față 1 EFE P8,P6,P7
15. Comportamente
nți și cei
ți. morale. Sunt cumpătat și
solidar cu membrii familiei
mele. 1 ES
16. Eu la școală și în
familie. Activități de
voluntariat/
transdisciplinare.
Unitatea de conținut 2. Școala mea – mediu pri
3. Eu în comunitate pentru toți copiii.

aliza unor 17. Calitățile unui om 1


de viață în adevărat. EI
rmelor din 18. Solidaritatea și 1
lorilor coeziunea în comunitate.
pirituale. 19. Activități în beneficiul 1
comunității.
20. Dragostea pentru
patrie-motivație pentru 1
paticipare.
gumentrea
21.Valorile culturale ale 1
ii
neamului-tezaur spiritual.
abile față 1
22. Funcțiile bisericii:
rarea și culturală, de coeziune
area socială, de caritate.
r spirituale 23. Vizită la biserica din 1
unității. localitate (eventual,
virtuală)
24. Comportamente 1 EFE
morale. Sunt cumpătat și P6
solidar cu membrii P7
comunității mele.

Unitatea de conținut 3. Înțelegerea – în relațiil


4. Învăț să fiu om prietenie cu colegii.

portarea 25. Integritate și ajutorul 1


uații din reciproc. EI
morala 26. Acțiunile și virtuțile 1
biblice. morale.
27. Religia creștin-
ortodaxă: religia oficială a 1
republicii Moldova. Valori
centrale ale religiei
creștine.
28. Biblia: model de 1
înțelepciune.
29. Valorile morale ele 1
mularea
religiilor lumii.
ilor de EFE
30. Comportamente
referitoare morale. Sunt responsabil 1 P 1,
ni și virtuți pentru faptele mele și P 3.
încrezut în forțele proprii. 1
31. Eu – om în comunitate.
Proiect de acțiuni.
Elaborare 1
32. Eu – om în comunitate. ES
Implementare/ diseminare P10,
optarea a propunerilor de acțiuni P2,
ii proiectate 1 P4
abile față 33. Vizită într-un centru
ca o cultural/religios (eventual,
virtuală) 1
ă unică și
34. Eu – om în comunitate.
să.
Activități transdisciplinare

ECD 2019 1. Comportamente morale. Sunt cumpătat și solidar cu ai mei colegi.

P1. Portretul moral al personajului


1. Identific valorile morale ale personajului.
2. Descriu faptele personajului.
3. Argumentez atitudinea față de aceste fapte.
P2. ABC-ul incluziunii
1. Accept colegii așa cum sunt.
2. Listez valorile morale de care mă ghidez în relațiile cu toți colegii.
3. Aranjez în ordine alfabetică aceste valori.
P3. Alfabetul valorilor
1. Respect drepturile tuturor.
2. Listez valorile morale de care mă ghidez în relațiile cu ceilalți oameni.
3. Aranjez în ordine alfabetică aceste valori.
P4. Agenda faptelor bune (proces)
1. Recunosc faptele bune, prezentând exemple.
2. Îmi analizez comportamentul prin raportare la normele valorice.
3. Sunt sensibil(ă) la problemele celorlalți și ale comunității.
4. Particip în acțiuni de binefacere/caritate.
5. Notez sistematic în agendă faptele bune săvârșite, argumentând valoarea lor.
6. Relatez despre o faptă bună pe care am făcut-o și de care sunt mândru.
P5. Agenda faptelor bune (produs)
1.Întocmesc agenda faptelor bune.
2.Completez agenda de fiecare dată când fac o faptă bună, lăudabilă.
3. Adaug în agendă fotografii, descrierea acestora, idei, recomandări, desene, mesaje.
4. Exprim puncte de vedere față de anumite situații prezentate în agendă.
5. Dovedesc creativitate în decorarea coperții și a paginilor din agendă.
P6 Mesajul oral.
1. Utilizez cuvinte noi.
2. Respect ordinea ideilor.
3. Rostesc corect  fiecare enunț
P7. Târgul/Caravana de Crăciun/Expoziția pascală
1. Mă implic în planificare: scopul, activitățile, obiceiurile locale ce trebuie promovate.
2. Mă implic pentru buna desfășurare a activităților.
3. Argumentez impactul.
P8. Proiect de acțiuni
1. Identific situația/problemă.
2. Formulez acțiuni de soluționare a problemei.
3. Argumentez necesitatea realizării acțiunilor.
4. Realizez treptat acțiunile.
P9. Cupoanele voluntarului
1. Confecționez cupoanele.
2. Îmi propun sarcini de voluntariat și le scriu pe cupoane.
3. Mă implic în realizarea sarcinilor.
4. Argumentez impactul.
P10. Implicarea în acțiuni comunitare
1. Identific probleme în care aș putea să mă implic.
2. Caut ghidat modalități de implicare.
3. Stabilesc împreună cu învățătorul/colegii un plan de acțiuni și reguli concrete.
4. Mă implic în realizarea planului, respectând regulile.

EXTRAS
CURRICULAR La sfârșitul clasei a IV-a, elevul poate:

La sfârșitul clasei IV, elevul poate:


• identifica valori moral-spirituale în contexte legate de școală, familie, comunitate;
• exprima în cuvinte proprii morala pildelor biblice;
• aprecia valoric comportamentele copiilor la școală, în familie, în comunitate,
manifestând ca atitudini și valori specifice predominante:
• atitudine pozitivă și responsabilă față de sine și cei din jur;
• atitudine critică și comunicare asertivă;
• tendință spre virtuți moral-spirituale.
PRODUSE TRANSDISCIPLINARE
recomandate la diverse discipline și clase
PT1. Determinarea valorii de adevăr a unei propoziții
1. Citesc cu atenție.
2. Mă întreb: este adevărat sau fals?
3. Notez răspunsul conform cerințelor.
PT2. Enunț lacunar (cu numere/ cuvinte lipsă)
1. Citesc cu atenție enunțul.
2. Determin după cerințe fiecare număr/ cuvânt ce lipsește.
3. Completez enunțul.
PT3. Mesaj argumentativ
1. Alcătuiesc un enunț/ câteva enunțuri care exprimă clar opinia mea.
2. Expun coerent și clar fiecare gând.
3. Respect ordinea ideilor.
4. Utilizez un vocabular adecvat subiectului de discuție.
PT4. Completarea tabelelor/ schemelor
1. Observ cu atenție tabelul/ schema.
2. Formulez o întrebare referitoare la caseta care trebuie completată.
3. Răspund la întrebare și completez caseta.
4. Dacă este necesar, continui în mod analog.
PT5. Caietul meu
1. Păstrez aspectul îngrijit al caietului.
2. Completez caietul cu acuratețe.
3. Scriu lizibil.
4. Respect regilile de ortografie și punctuație.
5. Respect cerințele de aranjare în pagină.
PT6. Proiect. Produsul
1. Conţinutul produsului activității de proiect corespunde cerințelor.
2. Produsul este realizat corect.
2. Produsul este realizat cu acuratețe.
3. Produsul este clar.
4. În realizare au fost valorificate mijloace digitale/media.*
5. Produsul este realizat creativ.
PT7. Proiect. Prezentarea produsului
1. Respect cerințele de prezentare.
2. Prezint clar, pe scurt, argumentând în mod convingător.
3. Formulez concluzii.
4. Utilizez limbajul adecvat/ specific.
PT8. Proiect de grup. Contribuția mea
1. Contribui activ la discuțiile în grup.
2. Accept și îndeplinesc toate sarcinile.
3. Ajut grupul cu idei bune.
4. Urmăresc respectarea cerințelor.
5. Concluzionez: cu ce am contribuit.
PT9. Colaborarea în grup
1. Mă implic.
2. Sunt receptiv(ă) la ideile colegilor.
3. Propun și argumentez calm propriile idei.
PT10. Prezentare digitală
1. Selectez informația relevantă.
2. Aleg modalitatea de prezentare electronică.
3. Respect etapele de lucru pentru prezentarea electronică.
4. Respect cerințele de elaborare a prezentării în format electronic.
5. Prezint explicit și coerent.
PT11. Album (scrapbook)
1. Aleg imagini adecvate temei/ subiectului.
2. Însoțesc imaginile prin enunțuri scurte, clare, corecte.
3. Folosesc un vocabular adecvat/ specific pentru a exprima ideile.
4. Organizez creativ imaginile și textul.
5. Prezint cu entuziasm colegilor mesajul albumului meu.
6. Răspund la întrebările colegilor.
PT12. Puzzle (pe bază unui set de piese reprezentând: părți de text; secvențe ale unui enunț de problemă;
imagini; simboluri; date etc.)
1. Observ cu atenție piesele de puzzle.
2. Asamblez piesele conform cerinței date/ descoperite.
3. Prezint puzzle-ul obținut în limbaj adecvat, clar și coerent.
4. Dau dovadă de creativitate
5. Răspund la întrebările colegilor.
PT13. Lapbook (carnetul de bord)
1. Prezint mesajul corespunzător subiectului.
2. Ilustrez adecvat ideile/ locurile prezentate.
3. Prezint informațiile corect, clar, succint.
4. Realizez design-ul propus, introducând elemente creative proprii.
5. Răspund la întrebările colegilor.
PT14. Panou informativ
1. Înțeleg subiectul și prezint informații relevante.
2. Utilizez corect vocabularul cu referire la temă.
3. Ordonez informația prezentată logic și coret.
4. Combin creativ imaginile și textul.
5. Respect cerințele și timpul.
6. Colaborez eficient în grup.
PT15. Material publicitar: afiș; banner; pliant; fluturaș (flyer); prospect (leaflet); broșură (booklet)
1. Respect tema/ subiectul.
2. Realizez design-ul propus, introducând elemente creative proprii.
3. Prezint informații/ mesaje corecte, clare și atractive.
4. Prezint clar, fluent și cu entuziasm.
5. Folosesc un vocabular adecvat.
PT16. Careu de cuvinte/ numere
1. Identific poziția orizontală/ verticală în careu.
2. Recunosc cuvintele/ numerele după descrierile/ întrebările date.
3. Completez careul.
PT17. Organizator grafic: ciorchinele; pânză de păiangen; scheletul de pește; diagrama Venn; harta
conceptuală; graficul T etc.
1. Înțeleg și respect cerințele.
2. Prezint ideile adecvat cu ajutorul detaliilor și imaginilor/ desenelor proprii.
3. Ordonez categoriile logic.
4. Utilizez diverse culori și imagini sugestive (captivante).
5. Prezint ideile cu acuratețe (ordonat, corect, lizibil).
PT18. Postarea online (blog, forum etc.)
1. Înțeleg subiectul discutat.
2. Construiesc corect enunțurile.
3. Utilizez vocabularul adecvat.
4. Îmi exprim clar și coerent părerea.
5. Respect structura și numărul de cuvinte.
PT19. Portofoliu tematic
1. Respect cerințele unui portofoliu.
2. Distribui/ aranjez materialele conform structurii.
3. Elaborez materiale de calitate.
4. Realizez materialele creativ şi original.
PT20. Portofoliu de progres (la disciplină)
1. Urmărind calificativele/descriptorii pe parcurs, trag concluzia: am progresat, am regresat sau am
rămas la același nivel.
2. Urmărind lucrările, formulez câte 1-3 idei ca răspuns la fiecare întrebare:
a) Ce mi-a reușit cel mai bine pe parcurs?
b) Ce a fost cel mai dificil pe parcurs?
c) Ce trebuie să întreprind pentru ca să-mi sporesc performanțele pe viitor?

S-ar putea să vă placă și