Sunteți pe pagina 1din 9

Dr. ec.

Emilia GIOL (CALEFARIU)

ECONOMIE GENERALĂ
Suport teoretic şi aplicații

Curs în tehnologie ID adresat studenților AR-FR

Editura Universității „Transilvania”

Braşov – 2021

1
Cuprins

Introducere ...................................................................................................................................... 5

Chestionar evaluare prerechizite ............................................................................................... 9

Unitatea de învățare 1. INTRODUCERE ÎN ECONOMIE ......................................................10

1.1. Introducere ........................................................................................................................10

1.2. Obiectivele unității de învățare .................................................................................... 11

1.3. Obiectul Economiei.......................................................................................................... 11

1.4. Teoria economică, istoric, evoluție ..............................................................................14

1.4.1. Perioada pre-Adamistă.......................................................................................15

1.4.2. Perioada clasică. Adam Smith și teoria industrială ....................................17

1.4.3. Perioada marginaliștilor (sec. al XIX-lea și XX, F. List) ................................18

1.4.4. Perioada keynesiană ...........................................................................................19

1.4.5.Teorii moderne 1980-2002 .................................................................................. 20

Unitatea de învățare 2. FUNDAMENTELE ACTIVITĂȚII ECONOMICE ............................ 22

2.1. Introducere ....................................................................................................................... 22

2.2. Obiectivele unității de învățare ................................................................................... 22

2.3. Nevoi umane, resurse economice .............................................................................. 23

2.4. Factorii de producție ...................................................................................................... 26

2.5. Elemente de cost ............................................................................................................ 32

2
Unitatea de învățare 3. CEREREA, OFERTA, PIAȚA ŞI CONCURENȚA .......................... 39

3.1. Introducere ....................................................................................................................... 39

3.2. Obiectivele unității de învățare ................................................................................... 40

3.3. Cererea .............................................................................................................................. 40

3.4. Oferta ................................................................................................................................. 46

3.5. Piețe, concurență, prețuri ............................................................................................. 50

3.5.1. Piața cu concurență pură şi perfectă................................................................. 57

3.5.2. Piețe cu concurența imperfectă ......................................................................... 60

Unitatea de învățare 4. PIAȚA MUNCII, ȘOMAJUL, SALARIUL......................................... 66

4.1. Introducere ....................................................................................................................... 66

4.2. Obiectivele unității de învățare ................................................................................... 67

4.3. Piața muncii ..................................................................................................................... 67

4.4. Oferta şi cererea de muncă.......................................................................................... 70

4.5. Șomajul.............................................................................................................................. 75

4.6. Salariul ............................................................................................................................... 85

Unitatea de învățare 5. PIAȚA MONETARĂ, INFLAȚIA, DOBÂNDA ................................ 92

5.1. Introducere ....................................................................................................................... 92

5.2. Obiectivele unității de învățare ................................................................................... 93

5.3. Piața monetară ............................................................................................................... 93

5.4. Masa monetară .............................................................................................................. 97

5.5. Inflația............................................................................................................................. 103

3
5.6. Creditul şi dobânda ...................................................................................................... 110

Unitatea de învățare 6. PIAȚA DE CAPITAL ........................................................................ 118

6.1. Introducere ..................................................................................................................... 118

6.2. Obiectivele unității de învățare ................................................................................. 118

6.3. Piața de capital ............................................................................................................. 119

6.4. Valorile mobiliare ......................................................................................................... 121

6.5. Operatori pe piețele de capital .................................................................................. 126

Unitatea de învățare 7. ELEMENTE DE MACROECONOMIE .......................................... 130

7.1. Introducere ..................................................................................................................... 130

7.2. Obiectivele unității de învățare ................................................................................. 131

7.3. Cererea și oferta agregate ........................................................................................ 132

7.4. Indicatori macroeconomici ......................................................................................... 137

7.5. Echilibrul macroeconomic ......................................................................................... 140

7.6. Investiții, economie și consum ................................................................................. 144

7.7. Creștere şi dezvoltare macroeconomică ................................................................ 146

Bibliografie .................................................................................................................................. 157

4
Introducere

Economia este o componentă a științelor economice care studiază sistemul

activităților economice în integralitatea lui. Prin sistemul activităților economice se

înțelege totalitatea activităților care au ca scop producerea de bunuri economice (produse

şi servicii) cu scopul satisfacerii necesităților de consum ale populației şi realizării de

profit. Economia este știința care studiază modul în care societatea administrează

resursele relativ rare pentru satisfacerea nevoilor umane nelimitate ca număr şi în

continuă diversificare.

În prezentul suport de curs este urmărită înțelegerea fenomenelor economice

complexe care afectează economia contemporană și mai ales cea a țărilor în tranziție.

Rolul disciplinei este și acela instructiv-educativă în formarea unei gândiri complexe,

coerente cu privire la funcționarea economiei contemporane, economie din care fac parte

societăți comerciale, indivizi, organizații guvernamentale etc. Deschiderea orizontului spre

delimitarea fenomenelor economice la nivel micro și macro-economic, spre înțelegerea

echilibrului dar mai ales a dezechilibrului economic (crize economice, recesiune, șomaj,

inflație, deficit bugetar, balanță de plăți etc.) reprezintă raționamente deosebit de utile

desfășurării activiății unei multitudini de specialiști, indiferent de modul de organizare al

acestora.

Economia este tratată în prezentul suport de curs atât la nivel microeconomic

(societatea comercială, economică, celulă a dezvoltării locale, regionale), cât și la nivelul

macroeconomic (organele Administratiei Publice, indicatori macroeconomici care

caracterizează din punct de vedere economic, starea unei națiuni.).

Cursul este structurat pe șapte unități de învățare, astfel fiind cuprinse noțiunile

necesare unei instruiri etapizate în cadrul disciplinei Economie generală.

5
Obiectivele cursului

Cursul intitulat Economie generală are ca scop general îmbogățirea

cunoştințelor din sfera disciplinelor cu caracter economic general ale

studenților programului de studii Autovehicule Rutiere, forma de învățământ

ID-FR, şi nu numai. Principalele obiective al acestui curs sunt:

- formarea deprinderilor de utilizare a terminologiei specifice economice,

ca instrument de dezvoltarea a modului de gândire în cadrul diverselor niveluri

ierarhice din cadrul unei organizații economice de către studenți, în pregătirea

acestora ca viitori specialişti în ingineria tehnică, în proiectare şi execuție.

Coroborarea informațiilor tehnice cu cele de natură economică conferă o

argumentare solidă în procesul decizional al inginerului mecanic;

- învățarea elementelor conceptuale referitoare la economie;

- dezvoltarea abilităților de gândire structurată pentru înțelegerea relației

dintre cerere, ofertă şi preț pe piața bunurilor, şi a factorilor care influențează

această relație;

- pregătirea studenților pentru abordarea altor discipline economice.

Competențe conferite

După parcurgerea materialului studenții vor fi capabili:

- să prezinte conceptul de economie şi să explice fundamentele activității

economice;

- să cunoască relația dintre cerere, ofertă şi preț pe piața bunurilor, dar şi

a factorilor care influențează această relație;

- să își formeze niște principii generale economice;

6
- să explice rolul şi importanța prețului în funcționarea piețelor de bunuri;

- să explice caracteristicile pieței muncii;

- să utilizeze corect conceputul de inflație, dobândă, piață monetară;

- să distingă noțiunile de creştere şi dezvoltare economică.

Structura cursului

Cursul de Economie generală este structurat pe șapte unități de învățare

care cuprind: cuprins, introducere, competențe, aspecte teoretice privind

tematica unității, elemente de rememorare, rezumat, precum şi teste de

autoevaluare. Este necesară parcurgerea testelor de autoevaluare în vederea

aprofundării informațiilor acumulate.

Discipline deservite

Disciplinele din planul de învățământ care se dezvoltă pe baza

cunoștințelor dobândite in cadrul disciplinei Economie generală sunt cel de

Management și cel de Metode de asigurare a calității.

Durata medie de studiu individual

Parcurgerea de către studenți a fiecărei unități de învățare a cursului de

Economie generală se poate face în aproximativ 1...3 ore..

Evaluarea
Pe parcursul semestrului studenții vor trebui sa pregătească un proiect,

din una dintre temele propuse de profesor.

La sfârşitul semestrului studenții vor susține un examen la o dată

7
programată de către conducerea departamentului DIDIFR. Fiecare student va

primi un test cu întrebări referitoare la informația cuprinsă în prezentul curs.

Pentru promovare notele trebuie să fie de trecere (minimum 5).

Vă doresc mult succes!

8
Chestionar evaluare prerechizite

1. Ce înțelegeți prin Economie?

2. De ce este necesar inginerului mecanic studiul economiei?

3. Ce impact are macroeconomia într-o societate comercială?

4. Care considerați că sunt resursele utilizabile la producerea de bunuri

economice?

5. Cum apreciați influența concurenței în stabilirea prețurilor?

6. Care sunt elementele care influențează piața muncii?

S-ar putea să vă placă și