Sunteți pe pagina 1din 5

EVALUARE SUMATIVĂ A ASIMILARII

LIMBII ROMINE DE CATRE ALOLINGVI


SEMESTRUL I
GRUPA PREGĂTITOARE Nr.3
AN ŞCOLAR2015-2016

Educator: Maslacova Olga


Cresa –gradinita Nr.99

Chisinau 2015
ANALIZA INSUSIRII LIMBII ROMINE DE CATRE ALOLINGVI

Evaluarea rezultatelor privind asimilare limbii romine pe parcursul semestrului I a avut drept scop
masurarea cunoştinţelor , priceperilor şi abilităţilor verbal-cognitive dobândite de copii la diferite domenii de
activitate . Altfel spus , a fost o evaluare a gradului de dezvoltare al copiilor în raport cu tematica
parcursă,precum si asimilarea limbii romane de catre copiii vorbitori de limba rusa.

Scopul evaluării: Valorificarea potenţialului verbal-cognitiv al fiecărui copil în vederea stabilirii nivelului
de asimilare a volumului de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi si interpretarea lor in limba romina.

La inceputul anului de studii mi-am propus formarea urmatoarelor competente generale pe domeniile
experentiale la activitatile corespunzatoare prescolarilor de virsta 6-7 ani ,lucru care nu ar fi posibil fara de
suprapunerea lor atit in limba rusa ,cit si in romana.Orice moment al activitatilor zilnice ,precum si al
momentelor de regim presupune dezvoltarea limbajului si cunoasterea atit a limbii ruse cit si a limbii
romine.

In grupa constituita din 22 de copii , 17 copii sunt alolingvi.

DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE

- Participa la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi in calitate de
auditor;
- Audieza cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles.
-Işi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv, pe baza experienţei personale şi – sau a relaţiilor cu ceilalţi şi
simultan să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical;
-Percepe şi discrimineaza între diferitele forme, mărimi, culori, obiecte, forme geometrice etc;
-Repovesteste un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive
şi estetice ale acestuia;
- Redeă în propoziţii simple sau dezvoltate, conţinutul unui text, respectând ordinea cronologică a acţiunilor;
- Foloseşte corect în comunicare verbe la diferite moduri şi timpuri;
-Foloseşte corect singularul şi pluralul;
-Utilizează corect uneltele de scris, urmărind grafic traseul dat (labirint);
-Recită poezii cu respectarea intonaţiei, ritmului şi pauzei;
-Povesteşte o întâmplare cunoscută, folosind vorbirea dialogată, intonaţia şi nuanţarea vocii;
-Întreabă şi răspunde la întebări;
-Discută despre personaje din poveşti;
-Cunoaşte, denumeşte şi execută elemente grafice de bază.

DOMENIUL ŞIINŢE

-Verbalizeaza si efectueaza operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date :
apreciere a cantităţii, punere în corespondenţă, etc;
-Efectueaza operaţii şi deducţii logice în cadrul jocurilor cu piesele geometrice ;
-Numesc si cunosc elemente ale mediului social şi cultural , poziţionând elementul uman ca parte integrantă
a mediului;
-Cunosc denumirile unor elemente ale lumii înconjurătoare precum şi interdependenţa dintre ele;
-Recunosc şi descriu verbal sau grafic anumite schimbări din mediul apropiat;
-Recunosc , denumesc , construiesc şi utilizeaza forma geometrică cerc, pătrat, dreptunghi, triunghi în
jocuri;
-Compară grupe de obiecte prin asociere globală (multe, puţine) şi prin punere în corespondenţă;
-Numără crescător de la 0 la 20 şi să formeze grupe de obiecte, încercuieşte mulţimi cu 0-5 obiecte şi
desenează tot atâtea obiecte cât arată cifra;
-Aşează în ordine crescătoare copiii de la cel mai scund la cel mai înalt;
-Efectuează operaţii de adunare şi scădere cu 1-2 unităţi.
-Aranjază obiectele în perechi;
-Ordonează obiectele după criterii date – culoare, formă, lungime, grosime, lăţime…..
-Utilizază corect semnele +, -, ….
-Recunoaşte şi denumeaşze corect părţile corpului uman;
-Identifică şi recunoaşte carcteristicile anotimpurilor toamna şi iarna precum şi însuşirle afiecăruia;
-Recunoaşte şi denumeşte elemente primcipale ale anotimpurilor(fructe, legume, flori,munci specifice
fiecărui anotimp) ,precum şi părţile componente ale plantelor şi funcţiile acestora;
-Clsifică obiectele indicate după diferite criterii;
-Recunoaşte fenomene ale naturii;
- Observă şi enumeră modificări apărute în viaţa omului.

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE

-Conştientizează consecinţele pozitive şi negative ale comportamentului său asupra celor din jur;
-Respectă reguli de convieţuire socială coportându-se civilizat cu cei din jur;
-Dobândeşte autonomie în activitatea zilnică;
-Descrie şi participă la evenimente importante – ziua naţională, ziua unirii şi unele evenimente religioase
tradiţionale;
- Cunoaşte si numeste simbolurile ţării şi semnificaţia lor;
-Îşi manifestă dezacordul faţă de atitudinile negative de distrugere, de dezordine;
-Manifestă spirit de cooperare în activităţile de grup;
-Cunoaşte numele ţării, a localităţii natale, domiciliul;
-Înşiră mărgele şi să lipeşte corect hârtia colorată pe o suprafaţă dată;
-Execută individual sau în grup tema dată;
-Cunoaşte , denumeşte şi mânuieşte corect materialele de lucru;
-Manifestă spirit de echipă şi colaborează în realizarea temei;
-Efectuează operaţii simple de lucru corespunzătoare vârsei;
- Verbalizează acţiunile folosind un limbaj adecvat;
-Pregăteşte materialul de modelat prin frământare sau rupere.

DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV


-Interpretează în grup sau singur un cântec cunoscut, respectând înălţimea sunetelor;
- Recunoaşte cântecul intonat şi să-l continue, efectuând mişcări ritmice sugerate de text;
-Cântă cu dezinvoltură în colectiv, în grupuri mici şi individual;
- Cântă cântece cunoscute în grupe alternative;
-Respectă poziţia corectă a corpului faţă de suportul de lucru, organizeză spaţiul plastic şi utilizează corect
instrumentele de lucru (creioane colorate, acuarele şi pensulă, plastilină);
-Redă teme plastice specifice desenului/ picturii/ modelajului, redănd forme din natură şi respectând
proporţiile;
-Dispune alternativ două sau mai multe elemente decorative;
-Respectă poziţia corectă a corpului faţă de suportul de lucru.

DOMENIUL PSIHOMOTRIC

-Execută împreună cu educatoarea exerciţii de încălzire pentru diferite segmente ale corpului (ridică braţele,
sare ca mingea, stă într-un picior);

-Se orientză în spaţiul clasei, conform comenzilor de mers, alergare şi oprire.


-Cunoaşte schema corporală;
-Răspunde motric la o comandă;
-Respectă reguli de igenă individuală şi colectivă;
Respectă poziţiile corecte pentru comenzile primite;
-Execută corect mişcările diferitelor segmente ale corpului;
- Foloseşte echipament adecvat activităţilor de ed. fizică.

CONCLUZII ŞI MĂSURI AMELIORATIVE

Referitor la educarea limbajului , copiii au realizat progrese în ce priveşte volumul vocabularului cât şi
exprimarea. În cadrul activităţilor de educare a limbajului am observat o evoluţie pozitivă în ceea ce
priveşte îmbogăţirea vocabularului activ şi pasiv. Preşcolarii reuşesc să formuleze propoziţii simple despre
un obiect , reţin cu uşurinţă expresii ritmate , recită expresiv, repovestesc fragmente din poveştile învăţare,
utilizând în povestirea lor dialogul(Blagodatschih Iana,Ceban Taisia,David Elizaveta,Matcas
Alexandru,Batiru Egor).Preşcolarii au demonstrat că recunosc formele geometrice învăţate, au realizat
diferite construcţii cu aceste forme, au utilizat calculatorul şi jocurile interactive ce solicita recunoaştere,
seriere, corespondenţă , cu succes, ştiu să plaseze obiectele în poziţiile indicate, pe categorii de culoare, mic-
mare, sus-jos., gros-subţire, folosind limbajul matematic adecvat,numind obiectele corespunzator(Matcas
Alex,Smirnov Vlad,Volinet Gleb,Ceban TaisiaCocerva Sofia ,Cornienco Roman). S-a observat o evoluţie în
ceea ce priveşte folosirea corectă a culorilor pe care le-au asociat corespunzător temei date, s-au încadrat în
spaţiul dat, lucrând cu plăcere şi iniţiativă, dând dovadă de creativitate şi originalitate în compunerea
spaţiului plastic.Au deprins folosirea adecvata si corecta a uneltelor si materialelor folosite(Blagodatschih
Iana,Blagodatschih Liza,Brebu Matvei,Plesco Matvei,Caplunov Egor,Batiru Egor,Milihovschi
Sofia,Nemirovschi Maxim,David Liza, Cocerva Sofia,Cornienco Roman,Smirnov Vlad,Volinet Gleb).
În cadrul activităţilor psihomotrice , preşcolarii se manifestă cu plăcere pe parcursul derulării activităţilor,
îmbinând cu uşurinţă mişcările solicitate cu jocuri de mişcare sau cele cu text-cânt-mişcări, solicitând aceste
activităţi ori de câte ori se poate . şi-au însuşit deprinderile de igienă specifice, ţinuta corporală corectă însă
trebuie urmărită şi corectată .Copii inteleg sarcinile din timpul activitatilor fizice,dinamice,a momentelor de
regim,unii pot sa verbalizeze actiunile sale ,altii le executa (toti copiii,atit alolingvi cit si cei vorbitori de
limba romina:Musteata Valensia,Minchevici Lucian,Movileanu Sorina,Prutean Ionela).

Masuri ameliorative pe domeniile de dezvoltare cit si privitor la dezvoltarea vorbirii in limba romina se vor
efectua cu urmatorii copii:Plesco Matvei,Brebu Matvei,Nemirovschi Maxim,Ceban Bogdan.Copiii care e
exprimă mai greu în propoziţii vor fi antrenaţi şi activaţi într-un program de recupertare şi exersare a
comunicării orale în activităţile alese de repovestire după imagini pentru reactualizarea conţinuturilor
poveştilor cunoscute şi pentru antrenarea tuturor copiilor în repovestiri . Ceilalţi copii vor fi antrenaţi în
activităţi pentru dezvoltarea limbajului oral şi a comunicării orale , fiind solicitaţi în rezolvarea unor sarcini
mai complicate , cu grad de dificultate mai ridicat.

In continuare se va lucra conform planului dezvoltativ cu intregul grup de copii.


10

5
bine 7-10
4 mediu4-6

3 putin2-3
deloc0-1
2

Asimilarea limbii romine de catre copiii


alolingvi in grupa pregatitoare potrivit
evaluarii in I-a jumatate de an

Bine
Mediu
Putin
deloc

S-ar putea să vă placă și