Sunteți pe pagina 1din 43

REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU


PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT
DIRECȚIA EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT SECTORUL CIOCANA
INSTITUȚIA DE EDUCAȚIE TIMPURIE NR. 128

PLAN ANUAL DE ACTIVITATE PENTRU


ANUL DE STUDII 2020-2021

CHIȘINĂU 2020
CUPRINS

CARTEA DE VIZITĂ A INSTITUȚIEI


RAPORT DE ACTIVITATE AL INSTITUȚIEI PENTRU ANUL PRECEDENT DE
STUDII
1. OBIECTIVELE PENTRU ANUL CURENT DE STUDII
2. ACȚIUNI DE DEZVOLTARE A INSTITUȚIEI PENTRU ANUL CURENT DE
STUDII
3. ASIGURAREA VIEȚII ȘI SĂNĂTĂȚII COPIILOR, PROPAGAREA MODULUI
SĂNĂTOS DE VIAȚĂ
3.1. Respectarea regimului sanitaro – epidemiologic.
3.2. Deservirea medicală a copiilor.
3.3. Organizarea alimentației copiilor.
3.4. Respectarea “Instrucțiunii destpre ocrotirea vieții și sănătății copiilor din
instituția de educație timpurie” (IOVSC)
3.5. Educația pentru sănătate. Propagarea unui mod sănătos de viață
4. MNAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
4.1. Cadrele didactice din instituție
4.2. Contingentul de copii din grădiniță
5. MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL
5.1. Menagementul ședințelor
5.1.1. Consilii pedagogice/profesorale
5.1.2. Consilii metodico-pedagogice...
5.1.3. Consilii de administrație.
5.1.4. Consilii de etică
5.2. Activitatea metodică
5.2.1. Seminare, ore metodice, consultații
5.2.2. Activități publice
5.2.3. Acțiuni de caritate/beneficieri, concursuri, expoziții, anchetări ale
părinților, cadrelor în instituție...
5.3. Controlul, monitorizarea, evaluarea....
5.4. Activitatea cabinetului metodic
5.4.1. Ședințele consiliului metodic
5.4.2. Activitatea cabinetului metodic
6. PARTENERIATE EDUCAȚIONALE
6.1. Parteneriat cu familia
6.2. Parteneriat cu școala
7. MANAGIMENT ORGANIZAȚIONAL
7.1. Lucru cu colaboratorii privind securitatea și sănătatea în muncă și respectarea
drepturilor salariaților.
7.2. Activitatea administrativ-gospodărească
CARTEA DE VIZITĂ A INSTITUȚIEI DE EDUCAȚIE TIMPURIE NR.128
Instituția de educație timpurie nr.128 ,,Casuta din poveste,,, este amplasată în sectorul
Ciocana pe str.Otovasca nr.21.
Deschisă pe data 01.06.1962 la decizia administratiei publice locale, cu limba de
instruire-română, telefon 022-47-73-84, 022-42-51-99.
IET activează într-o clădire cu un nivel, proiectată pentru 90 de locuri, săptămâna de
lucru e de 5 zile, cu program de lucru de 12 ore. Unitatea de învățământ dispune de 4
grupe, circa 90 de copii.
Instituția de Educație Timpurie nr.128, este o Instituție Publică de Stat care prestează
servicii educaționale de calitate pentru copii cu vârsta de 2-5(7) ani, care în colaborare
cu familia, asigură dezvoltarea capacităților creative prin valorificarea potențialului
psihofiziologic și intelectual al copiilor, pregătirea multilaterală pentru viață în vederea
integrării în activitatea școlară a acestora.
Angajați -20, dintre care 8 – educatori.
Activitatea instituției este reglementată în baza următoarelor acte normative și
legislative:
Codul Educației al R. Moldova, 2014;
Codul Muncii al Republicii Moldova, 2016;
Codul de etică al cadrului didactic (aprobat la 07.09.1015, Monitorul Oficial la
data de 18.03.2016);
Convenția cu privire la Drepturile Copilului, Ratificată de Parlamentul R.
Moldiva;
Strategiei de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 (Educația 2020);
Strategia națională de sănătate publică pentru anii 2014-2020;
Concepția dezvoltării educației preșcolare din R.M;
Cadrul de referință al Educației Timpurie./ coord.: V. Guțu [et. al.]; aut.
V.Clichici, L.Ciobabanu [et. al. ], CNC, MECC, 25 0ctombrie 2018;
Curriculum pentru Educația Timpirie./ coord.: V. Guțu [et. al.]; aut. M.
Pavlenco, L.Mocanu, V. Clichici[et. al. ], CNC, MECC, 01 noiembrie 2018;
Standartele de învățare și dezvoltare a copilului de la nastere până la 7 ani. ./
coord.: V. Guțu, M. Vrânceanu [et. al.]; aut. M. Pavlenco, aprobat CNC, MECC,
25 octombrie 2018;
Ghid de implementare a Curriculumului pentru Educație timpurie, a
Standartelor de Învățare și Dezvoltare a Copilului din perspectiva Cadrului de
referință pentru educație timpurie. ./ coord.: V. Guțu, M. Vrânceanu [et. al.]; aut.
Mocanu L., Clichici V., Dascal A., [et. al.], aprobat CNC, MECC, 25 octombrie
2018;
Scrisoarea metodică. Organizarea procesului educațional în instituțiile de
educație în instituțiile preșcolare pentru anul de studiu 2019-2020./ M.
Vrînceanu, MECC: Chișinău, 2019;
Plan complex de activitate.Anul de studii 2020-2021.DGETS, Chișinău, 2019;
Standartele profesionale naționale pentru cadrele didactice din instituțiile de
educație timpurie( MET al Republicii Moldova, Chișinău 2013);
Regulamentul de atestare a cadrelor didactice;
Standartele minime de dotare a instituției de educație timpurie. Chișinău, 2016;
Proiectul planului de dezvoltare strategică a instituției de educației timpurie.
Chișinău, 2016
Proiectul planului de dezvoltare strategica a instituției de educației de educație
timpurie nr. 128
Rgulamentul intern al instituției de învățământ preșcolar nr. 128.

Servicii educaționale oferite copiilor:


 educația timpurie de calitate a copiilor de 2-7 ani;
 educației centrată pe copil printr-o succesiune eficientă către școală;
 educație parentală în scopul îmbunătățirii practicilor de îngrijire și
educație a copiilor;
Servicii educaționale oferite părinților:
 Consultații ale specialiștilor (cadre didactice, medicale)
 Schimb de experientă prin: consultații, ședinșe, ziua ușilor deschise, acces
la literatura de specialitate.
RAPORT DE ACTIVITATE AL INSTITUȚIEI PENTRU ANUL PRECEDENT DE
STUDII 2019-2020
Activitatea Instituției de educație timpurie nr. 128 în anul de studii 2019-2020 a decurs
pe un traseu cu realizări frumoase, având drept temei de pornire și însoțire Planul de
Dezvoltare Instituțională pentru anii 2018-2023, Planul de activitate pentru anul de
studii 2019-2020, Planurilor complexe de activitate în anul de studii 2019-2020 a
DGETS și DETS Ciocana.

Analiza morbidităţii colaboratorilor pe parcursul anului precedent:

Nr/ morbiditate morbiditate morbiditatea morbiditate traume: nr. denumire,


o generală a somatică infecţioasă a cronică dată,N.P.
cazuri/‰ cazuri/‰ cazuri/‰ cazuri/‰ colaboratorului
1. 2 2 0 0 0

Pe parcursul anului de studii 2019-2020, în vederea scăderii morbidității, ca măsuri de


profilaxie au fost programate următoarele
 Instruirea personaluilui și a copiilor în vederea modului sănătos de viață.
 Alimentațe corectă și sănătoasă.
 Măsuri de igienă personală.
Au fost programate și realizate diverse activitați: înviorarea de dimineață, activități de
educație fizică, excursii în aer liber, gimnastică după somnul de zi, plimbări zilnice
regulate, educarea modului sanatos de viață în cadrul activităților planificate. O mare
atenție se atrage la elaborarea meniului zilnic.
Colaborarea cu părinții în vederea fortificării sănătătii copiilor a adus rezultate foarte
bune. Pentru aceasta au fost organizate diverse seminare cu părinții pe parcursul
anului.
Analiza rezultatelor realizarii curriculum-ului pe domenii:
Nr. de Performanţele atinse de copii la domeniile de dezvoltare, %, total pe grădiniţă
copii
A. Dezvoltarea fizică și B. Dezvoltarea C. Dezvoltarea D. Dezvoltarea
grupa
fortificarea sănătății personală, limbajului, a cognitivă
emoțională și comunicării și
socială premisele citirii
și scrierii

94 copii 100% 98.5% 96.7% 98.8%


4 grupe

Concluzii. Instituția în anul current de studii la fel ca în anii precedenți a asigurat


condiții optime asigurate de creștere, educație și dezvoltarea copiilor, efectiv se observă
o creștere ușoară a rezultatelor copiilor în coparație cu anii precedenți.
Analiza activităţii cadrelor didactice:
Deșin grade
Categoria Funcția Norma Activează Vacante didactice/categorii
Superior I II
Didactic Metodist 0,5 1 - - - -
didactic Educatori 8 8 - - - 3
Conducator 0,5 1 - - - 1
de muzică

Personal Șefa de 1 1 - - - -
nondidactic gospodărie
și Asistent 0,5 1 - - -
administrativ medical
 Studiile cadrelor didactice:
 Superioare pedagogice- 4
 Medii de specialitate-2

Analiza parteneriatului educaţional cu familia, realizarea planului comun de activitate al


instituţiei şi şcolii :
Parteneriat educaţio

Cu alte grădiniți, școa


Cu familia; Vizite reciproce,
Mese rotunde
Activități extracuriculare c
Expoziții, concursuri, ctivități extracuriculare,
Soluționarea anumitor probleme. Alte obiective de rutină zi

Analiza lucrului administrativ gospodăresc, a bazei tehnico-materiale, a condiţiilor


medico-sociale de aflare a copilului în grădiniţă
Masuri preconizate Termen de realizare Responsabili Nota realizarii
1.Reparatia Pina la 30 august Șefa de gospodarie
cosmetica a salilor de 2020
grupă. DETS sec.Ciocana
2.Testarea sistemului Pe parcursul anului
de incalzire. DETS sec. Ciocana
4.Asigurarea blocului Pe parcursul anului
alimentar cu
necesarul de vesela,
tacimuri conform Sefa de gospodarie
cerintelor. Pina la 01.09.2020
5.Asigurarea
grupelor cu marfuri Șefa de gospodărie
sanitaro-igienice. Pe parcursul anului
6.Menţinerea în
ordine sanitară a
încăperilor, Comisia sanitara
teritoriului, Pînă la 30.09.2020
pavilioanelor de
joacă.
7.Asigurarea DETS sec.Ciocana
personalului auxiliar Pina la 30.08.2020
cu echipament efa de gospodarie
protector.
8. Reparația capitală
a cabinerului
medical.
Concluzie. În urma masurilor interprinse copii au fost asigurați cu condiții optime de,
educație, creștere și dezvoltare.

1.OBIECTIVELE PENTRU ANUL CURENT DE STUDII 2020-2021

În scopul asigurării educației de calitate a copiilor preșcolari, prin extinderea și


modernizarea procesului educațional, reeșind din necesitățile identificate de cadrele
didactice, problemele studiate anterior și obiectivele stipulate în planul complex de
activitate al DGETS se difinesc următoarele obiective:

 Orientarea procesului educational pe dimensiunea formării competențelor de igienă


personalădezvoltarea .
 Parteneriatul instituției de educație timpurie-familie în realizarea unei alianțe
pentru atingerea obiectivelor commune.
 Dezvoltarea aptitudinilor și comportamentelor copiilor bazate pe creativitate,
comunicare, curiozitate, independență.
2.ACȚIUNI DE DEZVOLTARE A INSTITUȚIEI PENTRU ANUL CURENT DE STUDII

Nr Acţiuni Subacţiuni Termini Responsabi Costuri Rezultate Indicatori


.r limită de li de estimative scontate de
realizare realizare (bugetare monitoriza
sau re
extrabugetar
e)
Obiectiv general 1: Îmbunătățirea calității managementului educațional în instituție de educație
timpurie
Obiectiv specific: Implementarea permanentă a cadrului normativ al instituției pentru o
dezvoltare de calitate.
1. Revizuire Elaborarea Septem Director Bugetare Respect Respectar
a cadrului organigramei brie conștientă ea
normativ CCM; CIM; 2020 Metodist Extrabuget a obligaț cadrului
Privind completarea are de funcție normativ
activitatea fișei-post a Președinte a tuturor
instituției tuturor le CS angajațilo
angajaților r
Șef de
Elaborarea și gospodărie
promovarea
pentru
aprobarea
Statutului și
Regulament.
Obiectiv general 2: Ocrotirea vieții și sănătății copiilor.
Obiectiv specific: Promovarea unui mod sănătos de viață
2. 2.1 Întroducere Pe Director Bugetare Alimentați Împlinirea
Organizar a în meniul parcursu Asistent Extrabuget a corectă normelor
ea zilnic a l anului medical are și naturale
alimentați fructelor și Bucatar sănătoasă
ei legumelor. șef a copiilor
raționale Îndeplinirea Depozitar
a copiilor normelor a
de vârstă naturale
preșcolar bănești
ă

2.2. Analiza 1 Director Bugetare Dezvoltare Analiza


Organizar morbidității decembri a fizică a morbidităț
ea copiilor de e 2020 Asistent copiilor ii
consiliilor vârstă mică medical
metodico- Măsuri de 1 aprilie Metodist
pedagogic asanative 2021
e efectuate cu
copii din
grupe mici
Obiectiv general 3: Crearea unor condiții optime de desvășurare calitativă procesului instructiv-
educativ.
Obiectiv specific: Dezvoltarea unei baze tehnico-materiale racordate la noile cerințe ale educației
centrate pe copil
4 4.1. Inventariere Pe Șef de Evidența
Crearea a grupelor și parcursu gospodărie strictă a
mediului a spațiilor l anului Metodist bunurilor
educațion IET. materiale
al optim Asigurarea din
de bazei instituție
dezvoltare logistice
a pentru Sporirea
copilului desfășurarea calității
activităților procesului
didactice în educațion
grădiniță. al.
Atragerea
de donații
materiale și
financiare
de la părinți
și agenți
ecoomici
4.2. Elaborarea Șef de Nr. De
Efectuare diviziunii de gospodărie devize
a cheltueli cheltuieli 4
reparațiil reparații. grupe,
or curente Efectuarea bloc
în funcție lucrărilor de alimentar,
de reparație bloc
mijloacele cosmetică în medical cu
financiare toate tot utilaj
alocate. grupele de necesar.
vârstă. Securizare
a terenului
de joacă a
copiilor.
3. OCROTIREA VIEŢII ŞI SĂNĂTĂŢII COPIILOR, PROPAGAREA MODULUI
SĂNĂTOS DE VIAŢĂ:

Nr Acțiuni Termen Responsabil Nota


d/o
1. Respectarea regimului sanitaro-epidemiologic:
Inspectarea corectitudinii înscrierii Permanent As/med.
copiilor noi veniți în instituția preșcolară. Director

Inspectarea efectuării trierii matinale în Zilnic As/med.


grupele de creșă în mod special în cele de
grădiniță.

Controlul stării sanitare a încăperii de Zilnic As/med.


grupă, a sălii de muzică, a terenului de
joc, al blocului alimentar, depozite etc.

Controlul respectării regimului zilnic, Zilnic As/med.


regimul de aierisire a grupelor.

Controlul respectării graficului de Comform As/med.


schimbare a albiturilor și a calității graficului de 2
prelucrării lor. ori pe an
Organizarea examinului medical al săptămînal
colaboratorilor.

Controlul calității spălării veselii în grupe O dată în lună As/med.


și la blocul alimentar.

Controlul respectării cerințelor igienice la O dată în lună As/med.


activitățile de cultură fizică și momentele
de regim.

Controlul păstrării și preparării Permanent As/med.


produselor alimentare.

Examinarea copiilor și colaboratorilor la Permanent As/med.


pediculoză.

Examinarea copiilor la helmenți Permanent As/med.

Controlul stării veselii, inventarului moale Permanent Șef de


și tare în grupe și la bucătărie gospodărie
2 Deservirea medicală a copiilor
Asigurarea cabinetului medical cu Trimestrial
medicamente pentru primul ajutor. Grafic
Dispansarea copiilor de diferite vârste. Planificat

Alcătuirea planului de vaccini și Septembrie


vaccinarea copiilor.
Completarea foii sănătății în grupe Mai As/med.
Analiza lunară a morbidității în fiecare Lunar
grupî și cauzele celor mai frecvente boli.
Întocmirea listelor copiilor pentru Odată în
alimentarea dietică. trimestru
Întocmirea listelor pentru încărcătura
fizică redusă sau specială.
Controlul copiilor din instituție de către
medicii specialiști.
Controlul efectuării procedurilor de călire Comform
cu aier, soare etc., a copiilor de diferite planului zilnic Medicii
vârste. specialiști
Tratarea dinților copiilor de către Comform
stomatolog. planului Stomatologul

3 Organizarea alimentației copiilor


Formarea comisiei de triaj. Septembrie Director
Vitaminizarea produselor finite preparate Zilnic
cu vitamina C.
Controlul strict al calității și păstrării
produselor alimentare în frigidere și
depozite.

Controlul păstrării probelor diurne. Director


Controlul respectării normelor alimentare Buc. Șef
naturale la blocul alimentar și în grupe.
Controlul respectării tehnologiilor de
preparare a bucatelor. As/med.
Întocmirea meniului perspectiv și zilnic.

Îmbunătățirea asortimentului de produse Permanent Magazioneră


alimntare și introducerea în alimentație a
sucurilor, fructelor și legumelor proaspete
de sezon.

4 Respectarea instrucțiunii “Ocrotirea vieții și sănătății în instituția preșcolară”


Respectarea instrucțiunii “Ocrotirea vieții Săptămânal As/med.
și sănătății în instituția
preșcolară”(IOVSC);
Controlul corectitudinii eliberării și Odată în Director
transportării hranei de la blocul alimentar trimestru
în grupe.
Controlul respectării IOVSC, de către Odată în lună
colaboratorii grădiniței.
Controlul fixării mobilierului, prizelor, Șef de
întrerupătoarelor și a utilajului de pe gospodărie
teren.
Controlul marcării inventarului moale și
tare în grupe și blocul alimentar După
Atenționarea serviciilor speciale de necesitate
colectare a câinilor și pisicilor
vagaboande, despre apariția lor pe
teritoriul instituției.
5 Educația penru sănătate. Propagarea unui mod sănătos de viață
Instruirea colaboratorilor la respectarea O dată în Director
cerințelor stipulate în IOVSC Protecția trimestru
muncii și apărarea civilă 2 ori

Instruirea cadrelor in vederea Comform As/med.


preântâmpinării și profilaxiei bolilor planului
infecțioase.

Instruirea personalului tehnic în vederea După


respectării normelor sanitaro-igienice și necesitate
epidemiologice.

Completrea ungherașului sanitar cu


informațiile la bolile specifice.

De a asigura colaboratorii instituției cu Odată în


echipament necesar: covorașe, cizmr de trimestru
cauciuc, mănuși, galoși.

Instruirea părințelor în vederea Zilnic Metodist


promovării unui mod sănătos de viață.

Asigurarea condițiilor optime pentru Director


desfășurarea activităților de educație
fizică, gimnastică matinală, plimbări la
aier liber.

Instruirea CD în vederea acțiunilor de As/med.


asanare și efectuării corecte a
procedurilor de călire.
4. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE.
4.1. Cadrele didactice din instituţie.

N Numele, Data Instit Special Vechimea în Anul Rezult Anul Anul Anul
r. prenumele luna, Fu uţia şi itatea muncă ultime atul atestă ultime perfecţi
r anul ncţ anul confor Gener În i rii în i onării
naşter ia absolv m ală institu atestă persp perfec în
ii irii diplom pedag ţia ri ectivă ţionăr perspec
ei ogică dată i şi tivă
institu
ţia
1. Ciulei Nina 20.08. Ed Coleg Educați 26 ani 3,5 - - - - -
1971 uc. iul e ani
Pedag preșcol
.Al. ară
Matee
vici
1993
2. Mâțu 12.02. Ed Tehni 12ani 12 ani - - - - -
Svetlana 1961 uc. cum
Cotov
schi
3. Bulmaga 30.11. Ed Școal - 17 ani 17 ani - - - - -
Nadejda 1977 uc. a
prima
ră sat.
Sagai
dac
1994
4. Costin 26.11. Ed UPS Pedago 9 ani 9 ani 2018 Grad - IP 2018
Eleonora 1987 uc. Ion gie ul II CES
Crean preșcol Unive
gă ară rs
2015 Acade
mic
2018
5. Carare 28.07. Ed UST Invăț. 9 ani 9 ani - - - - -
Tatiana uc.
1983 Chiși Prim.
nău
2011

6. Muntean 28.01. Ed B.P.C Invăț. 6 luni 6 luni - - - - -


Cristina 1996 uc. Bende Prim.
r
2016
7. Pascal Ioana 26.07. Ed Inst. Lucrul 14 ani 5ani 2020 Grad - Instit -
1963 uc. II utul
Artelo cultura
Co de
r. l-
nd. forma
educati
Mu 1986 re
v
z. contin

2019
8. Andrieș Nina 06.01. Ed US Ped.psi 47ani 7ani 2016 Grad - Bogd -
1954 uc. hol.pre II an
Tiras
scolara Petric
pol
eico
1990
Hajde
u
2002

4.2. Contingentului de copii din grădiniţă.


(nr. copii după anul de naştere, nr. total fete/băieţi, nr. total copii din familii
monoparentale, complete, cu tutelă)
Nr. de copii, în localitate, pe vârste și rata frecvenței

Grupa medie, 4-5 ani Grupa mare, 5-6 ani Grupa pregătitoare, 6-7 ani

F
Î
r
n
e
s
c
c Nr.
Anul v
din r copii
de e
din Re ei i din ce au
studi Frec Frec n
Înscr ei cu al Înscr cu ș ei cu pleca
i vent Rata vent Rata t Rata
iși în diza exi iși în diz i diza t/vor
ează ,% ează ,% e ,%
IET bilita ste IET abi bilita pleca
IET IET a
te nți lita î te la
z
te n școal
ă
ă
I
I
E
E
T
T
2015- 83,0 82,0 0,0
2016 21 17 31 22 18 0 0 0
0 % 0 % 0 %
2016- 83,0 79,0 96,0
2017 24 20 71 24 19 23 22 22
0 % 0 % 0 %
2017- 88,0 100, 100,
2018 25 22 8 18 18 19 19 19
0 % 0 0% 0 0%
2018- 79,2 82,6 92,0
2019 24 19 23 19 25 23 25
0 % 0 % 0 %
Nr. total Nr. de Nr. de Nr. de Nr. de Nr. de Nr. de Nr. de
Anul de copii fete băieţi copii din copii din copii cu copii copii cu
naşterii familii familii grade de din tutelă
invalidit familii
monopa- complete
ate numero
rentale
ase
2014 20 11 9 4 16 - 2 -
2015 24 12 12 4 21 - 4 -
2016 20 8 12 1 19 - - -
2017 4 1 3 - - - - -

68 32 36 9 55 - 10 -
total
4.3. Contingentul de copii din district
Nr. r. Anul de naştere Nr. total copii Din ei
Nr. fete Nr.
băieţi
2014 35
2015 75
2016 92
2017 78
280

5. MANAGEMENTUL EDUCAŢIONAL.
5.1. MANAGEMENTUL ŞEDINŢELOR
5.1.1. CONSILII PEDAGOGICE/PROFESORALE
Tema: Prezentarea obiectivelor educaționale și a planului complex de activitate pe anul de
studii 2020-2021
Nr. d/o Problema examinată Termen de Responsabil Realizat
realizare
I. Planul consiliului nr.1:
1.1 Alegerea președintelui, secretarului și Septembrie Responsabil
componenței nominale a Consiliului 2020 Puiu V.
profesoral.
1.2 Realegerea reprezentanților din Responsabil
Consiliul de Administrație. Puiu V.
1.3 Raport de activitate pe perioada de Eduatorii
asanare grupelor
1.4 Discutarea planului de activitate 2020- Responsabil
2021 Costin E.
1.5 Aprobarea comisiei Responsabil
pedagogice/metodice. Costin E.
1.6 Aprobarea educatorilor la grupele de Responsabil
vârstă. Puiu V.
1.7 Rezultatele controlului temetic. Responsabil
Pregătirea instituției către noul an școlar Puiu
de învățământ 2020-2021 V./Costin E.
II. Acțiuni de pregătire către consiliul profesoral
2.1 Pregătirea documentației de către cadrele didactice.
2.2 Pregătirea rapoartelor despre Educatori
Septembrie
activitatea în perioada de asanare a
2020
copiilor.
2.3 Control tematic: Pregătirea instituției Responsabil
Septembrie
preșcolare pentru noul an de studii. Puiu
2020
V./Costin E.
2.4 Consultație: Organizarea procesului Responsabil
Septembrie
educațional în instituțiile preșcolare (în Costin E.
2020
baza scrisorii metodice)
2.5 Oră metodică: Aprobarea proiectării Responsabil
Septembrie
tematice ale cadrelor didactice și Costin E.
2020
discutarea planului anual al instituției

Tema: Parteneriatul IET-familie în practicarea unui mod sănătos de viață


Nr. d/o Problema examinată Termen de Responsabil Realizat
realizare
I. Planul consiliului 2:
1.1 Realizarea deciziilor consiliului Decembrie Responsabil
precedent. Actualitatea temei. 2020 Puiu
V./Costin E.
1.2 Formarea deprinderilor de Educator:
sănătate și igienă la copiii de
vârstă preșcolară (comunicare)
1.3 Orientări către standartele de Responsabil
calitate la Domeniul; Dezvoltarea Costin E.
fizică și fortificareea sănătății.
1.4 Formele de realizare a educației Educator:
fizice în gădiniță.
1.5 Control comparativ; Proiectarea Responsabil
unui program de educație fizică, Costin E.
dotarea mediului educațional, în
scopul realizării obiectivelor
propuse.
1.6 Deciziile consiliului profesoral Responsabil
Costin E.
II Acțiuni de pregătire către consiliul profesoral
2.1 Consultație: Comportamente și Educator:
practici igienice sănătoase în
rândul copiilor. Decembrie
2.2 Oră metodică: Formarea 2020 Educator:
deprinderilor de securitate
persală la copii preșcolari.

Tema: Științe și tehnologii, formarea reprezentărilor elementare matematice


Nr. d/o Problema examinată Termen de Responsabil Realizat
realizare
I. Planul consiliului 3:
1.1 Realizarea deciziilor consiliului Ianuarie Responsabil
precedent. Actualitatea temei. 2021 Costin E.
1.2 Formarea reprezentărilor Educator:
elementare despre mulțime
1.3 Unități de măsurare metodologia Educatori
de formare a reprezentărilor
elementare la preșcolari
1.4 Control comparativ: Formarea Responsabil
reprezentărilor elementare Costin E.
matematice.
1.5 Deciziile consiliului profesoral Responsabil
Costin E.
II Acțiuni de pregătire către consiliul profesoral
2.1 Consultație: Științe și tehnologii Responsabil
Costin E.
2.2 Oră metodică: Metodologia de Ianuarie Educatori
compunere și rezolvare a 2021
problemelor simpe de adunare și
scădere

Tema: ROLUL ARTEI PLASTICE ÎN DEZVOLTAREA CAPACITĂŢILOR CREATIVE ALE


PREŞCOLARILOR
Nr. d/o Problema examinată Termen de Responsabil Realizat
realizare
I. Planul consiliului 4:
1.1 Realizarea deciziilor consiliului Martie Responsabil
precedent. Actualitatea temei. 2021 Costin E.
1.2 Rolul activităților artistico- Educatori
plastice în educația gustului estetic
al copilului de vârstă preșcolară.
1.3 Obiectivele activităților artistico- Educatori
plastice la copiii de vârstă
preșcolară.
1.4 Exploararea materialelor și Educatori
tehnicile, instrumentelor și
tehnicilor folosite în cadrul
activităților artistico-plastice la
copilii de vârstă preșcolară.
1.5 Deciziile consiliului profesoral Responsabil
Costin E.
II Acțiuni de pregătire către consiliul profesoral
2.1 Consultație: Capacități creative ale Responsabil
preșcolarilor. Martie Costin E.
2.2 Oră metodică: 2021 Educatori

Tema: Finalități și perspective.


Nr. d/o Problema examinată Termen de Responsabil Realizat
realizare
I. Planul consiliului 5:
1.1 Raport de activitate al instituției Mai 2021 Responsabil
pentru anul 2020-2021 Puiu V.
1.2 Aprobarea planului estival. Responsabil
Costin E.
1.3 Aprobarea măsurilor de Responsabil
antrenare a sănătății copiilor pe Costin E.
perioada estivală.
II Acțiuni de pregătire către consiliul profesoral
2.1 Consultație:Proiectarea activității Responsabil
în perioada de vară Costin E.
.
Mai 2021
2.2 Ora metodică: Raportul Responsabil
educatorilor derpre activitatea Costin E.
efectuată pe parcursul anului.
2.3 Prezentarea activităților de Educatori:
totalizare la grupele pregătitoare.
2.4 Control tematic: Elaborarea Responsabil
rapoartelor despre despre Costin E.
dezvoltarea copiilor la finele
grupei pregătitoare.

5.1.2. CONSILII MEDICO-PEDAGOGICE

Nr. 1 Adaptarea copiilor de 2-3 și 3-4 ani la grădiniță


Nr. d/o Problema examinată Termen de Responsabi Realizat
realizare l
I. Planul consiliului:
1.1 Actualitatea temei Noiembrie Director
Puiu V.
1.2 Adaptarea copiilor de vârstă Director
mică cu grădinița-eaport Puiu V.
1.3 Despre dezvoltarea copiilor din Educatori:
grupele mici-comunicare

1.4 Discuții și luarea deciziilor Director


Puiu V.
II. Acțiuni de pregătire către consiliu:
2.1 Perfectarea foilor de adaptare și August Director
studierea acestora Septembrie Puiu V.
2.2 Discuții individuale/ de grup cu Director
părinții despre adaptarea Puiu V.
copiilor: onsecințe, recomandări. Metodist
Educatori

Nr. 1 Adaptarea copiilor de 2-3 și 3-4 ani la grădiniță


Nr. d/o Problema examinată Termen de Responsabi Realizat
realizare l
I. Planul consiliului:
1.1 Actualitatea temei Noiembrie Director
Puiu V.
1.2 Adaptarea copiilor de vârstă Director
mică cu grădinița-eaport Puiu V.
1.3 Despre dezvoltarea copiilor din Educatori:
grupele mici-comunicare

1.4 Discuții și luarea deciziilor Director


Puiu V.
II. Acțiuni de pregătire către consiliu:
2.1 Perfectarea foilor de adaptare și August Director
studierea acestora Septembrie Puiu V.
2.2 Discuții individuale/ de grup cu Director
părinții despre adaptarea Puiu V.
copiilor: onsecințe, recomandări. Metodist
Educatori

Nr. 2 Dezvoltarea fizică a copiilor de vârstă timpurie


Nr. d/o Problema examinată Termen de Responsabi Realizat
realizare l
I. Planul consiliului:
1.1 Actualitatea temei Apriliie Director
Puiu V.
1.2
1.3 Despre dezvoltarea copiilor din Educatori:
grupele mici-comunicare

1.4 Discuții și luarea deciziilor Director


Puiu V.
II. Acțiuni de pregătire către consiliu:
2.1 Perfectarea foilor de adaptare și August Director
studierea acestora Septembrie Puiu V.
2.2 Discuții individuale/ de grup cu Director
părinții despre adaptarea Puiu V.
copiilor: onsecințe, recomandări. Metodist
Educatori

5.1.3. CONSILII DE ADMINISTRAŢIE

Nr. Problema examinată Termen de Responsabil Realizat


d/o realizare
Planul consiliului:
1. Reconfirmarea membrilor Consiliului Președintele
de Administrație în baza Septembrie consiliului de
Regulamentului –cadru de organizare administrație
și funcționare a consiliului de
administrație din înstitiția de
îmvățământ general aprobat în
Ordinul Nr 38.30.09.2020
Stanilirea responsabilităților
membrilor consiliului de
administrație.
Aprobarea tematicii și graficul Președintele
ședințelor lunare a consiliului de consiliului de
administrație. administrație
Concretizarea activitățolor planificate Director
pentru anul de studii 2020-2021
comform planului de dezvoltare al
Instituției de educație timpurie nr.128
pentru anii 2018-2023
Aprobarea Regulamentului intern al Director
institușiei preșcolare
Rezultatele evidenței și Director
înstituționalizării copiilor din
districtul instituției
Evidența copiilor din grupa
pregătitoare înmatriculați în clasa 1.
Avizarea statelor de funcții pentru Director
personalul didactic și nedidactic și
tarifierea acestora.
2. Rezultatele controlului tematic Șef de
pregătirea instituției către noul an de gospodărie
studii
Rezultatele controlului operativ la Director
Octombrie
Respectarea regimului de activitate al
colaboratorilor
Organizarea festivalului “Toamna Metodist
ruginie”-2020
3. Rezultatele controlului operativ la Asistenta
Respectarea normelor sanitaro-igienice med.
în încăperile instituției preșcolare.
Discutarea și avizarea proiectului Director
bugetului instituției pentru anul Noiembrie
financiar 2020-2021.
Rezultatele controlului epizodic Șef de
Respectarea securității și sănătății în gospodărie
munca și protecția civilă
4. Rezultatele controlului epizodic Asistenta
Organizarea alimentației copiilor: med.
Respectarea normelor naturale și
bănești. Perfectarea documentației și
activitatea comisiiei de triere.
Rezultatele inventarierii bunurilor Șef de
materiale în instituție Ianuarie gospodărie
Rezultatele controlului epizodic Metodist
Asigurarea procesului educațional cu
jucării, cărți, ustensiile atribuite,
materiale didactice necesare în
comformitate cu noile documente de
politici educaționale.
5. Analiza morbidității pe anul
calendaristic 2020. Rezultatele
controlului epizodic: Măsuri de
asanare a copiilor aplicate de
personalul instituției.
Analiza frecvenții copiilor în I Director
semestru al anului de studii 2020-2021.
Respectarea limitelor la agentul Șef de
termic, apă și lumină. Respectarea gospodărie
regimului de temperatură în încăperile
instituției preșcolare.
6. Rezultatele controlului operativ Februarie As. medical
Respectarea regimului sanitaro-
epidemiologic în instituție
Rezultatele controlului operativ As. medical
IOVSC: realizarea filtrului de
dimineață
Rezultatele controlului operativ Director
Respectarea pregătirii tehnologice a
bucatelor, respectarea normelor
naturale la repartizarea bucatelor de la
blocul alimentar la copii
7. Rezultatele controlului epizodic Persoană
Respectarea securității și sănătății în responsabilă
Martie
munca și protecția civilă
Rezultatele concursului Mărțișor -2021 Metodist
8. Discutarea realizării planului de Persoană
acțiuni în cadrul aplicațiilor la responsabilă
protecția civilă
Rezultatele controlului epizodic Director
Aprilie
Organizarea alimentației copiilor: As. medical
respectarea normelor naturale bănești.
Perfectarea documentației și activitatea
comisiei de triere
9. Organizarea concediilor Director
colaboratorilor Președintele
CS
Discutarea și aprobarea planului de Șef de
activitate administrativ-gospodărească gospodărie
pentru perioada de vară
Rezultatele controlului operativ Director
Mai
Respectarea normelor sanitaro-igienice As. medical
a încăperilor de grupă și a terenurilor
de joacă
Rezultatele controlului operativ Șef de
Crearea condițiilor optime pentru gospodărie
organizarea procesului educațional în Metodist
perioada estivală
10. Analiza morbidității și traumatismului Iunie As. medical
pe trimestrul III al anului de studii
Raport despre acțiunile înterprinse în Director
vederea prevenirii cazurilor de abuz,
neglijare, exploatare, trafic al copilului
Dezbatearea, aprobarea Raportul cu Președintele
privire la activitatea instituției și Consiliului
propunerea acestuia pentru publicarea de
pe pagina de internet a organului local Administrați
de specialitate e
Avizarea normelor de completare a Președintele
grupelor, numărul de grupe după Consiliului
vârstă și a cadrelor didactice pentru de
următorul an de studii. Administrați
e

5.1.4 CONSILII DE ETICĂ

Nr. Activități/Acțiuni Termen de Responsa Realizat


d/o realizare bil

I. Asigurarea funcționalității și consolidarea capacităților Consiliului de etică

1.1. Elaborarea Planului de activitate al August 2020 Membrii Plan elaborat


Consiliului de etică pentru anul de CE
studii 2020-2021
1.2. Elaborarea Raportului de activitate Iunie 2020 Membrii Raport
pentru anul de studii 2020-2021 CE elaborat

1.3. Elaborarea Notei informative privind Decembrie Membrii Notă


persoanele în privința cărora au fost 2020 CE informativă
desfășurate anchete de serviciu Iunie 2021 elaborată
1.4. Organizarea și desfășurarea ședințelor Octombrie 2020 Președint 4 ședințe
ordinare ale CE Ianuarie 2021 ele CE
Aprilie 2021
Iunie 2021
1.5. Organizarea și desfășurarea ședințelor La necesitate Președint 2 ședințe
extraordinare ale CE ele CE

1.6. Organizarea instruirilor pentru Septembrie 2020 Membrii 2 ședințe


cadrele didactice Aprilie 2021 CE

1.7. Organizarea instruirilor pentru Noiembrie 2020 Membrii 2 ședințe


personalul auxiliar Iunie 2021 CE

1.8. Organizarea instruirilor pentru Octobrie 2020 Membrii 2 ședințe


părinți Martie 2021 CE

1.9. Organizarea instruirilor pentru copii Lunar Membrii Câte 10


CE activități în
fiecare grupă
1.10. Acordarea asistenței informaționale, La necesitate Membrii Consultații
metodologice și consultații cadrelor CE asistență
didactice, personalul auxiliar, informațională
părinților, copiilor pe domeniile de
copetență
1.11. Examinarea petițiilor parvenite în La necesitate Membrii Petiții
adresa CE al IET CE examinate,
termeni
respectați
II Elaborarea și implementarea cadrului de referință necesar pentru implementarea CE al
CD

11.1 Elaborarea reperelor metodologice Pe parcursul Membrii Recomandări,


pentru CD, copii, părinți privind anului CE elaborări
organizarea și funcționalitatea CE al
IET
III Asigurarea transparenței decizionale în activitatea CE

11I.1. Asigurarea transparenței decizionale În termeni Președint Recomandări,


cu privire la proiectele de acte, note indicați ele CE elaborări
informative, decizii și la materiale
aferente acestora prin publicarea
obligatorie pe pagina web oficială a
instituției.
11I.2. Consultarea actorilor educaționali în În perioada Membrii Propuneri
privința proiectelor de acte normative publicării CE valorificate
care pot avea impact asupra activității
în domeniu.

5.2. ACTIVITATEA METODICĂ


5. 2.1. Seminare, ore metodice, consultaţii

Nr. Tema Obiective Subiecte Termen Responsabil


d/o abordate
I. Seminare

1.1. Aspecte de Familiarizarea Impactul August Metodist


implementare a cu conținutul corelării celor
curriculumului două documente
adaptat în de politici
perioada post- educaționale
pandemică
Covid-19
IET
1.2. Aplicarea Studierea Indicatorii Martie 2021 Metodist
instrumentelor instrumentelo supuși evaluării
de monitorizare r de pregătire Criterii de
a pregătirii a copiilor evaluare
copiilor pentru pentru școală Rezultatele
școală evaluării
II. Ore metodice

2.1. Aprobarea Discuții în Discutarea Septembrie Metodist


proiectării baza planului anual al 2020
tematice ale CD planurilor IET
și discutarea anuale ale CD
Planului anual
al Instituției
2.2. Ajustarea unor Delimitări Octombrie Metodist
cerințe în conceptuale 2020
realitatea
actuală
Axarea pe
activități
recuperatorii
2.3. Orientarea Monitorizarea Evaluarea Decembrie Metodist
procesului și evaluarea impactului 2020
educațional pe impactului activității asupra
dimensiunea activității formării
formării metodice profesionale a
competențelor CD
de igienă
personală
2.4. Prezentarea Determinarea Prezentarea Ianuarie Educator:
proiectului abilităților CD proiectului
Spațiul de joc al de realizare a
copiilor proiectului
Spațiul de joc
al copiilor
2.5 Raportul Dezvoltarea Prezentarea Mai Metodist
educatorilor competențelor rapoartelor
despre cadrelor educatorilor
activitatea didactice despre
efectuată pe referitor la activitatea
parcursul prezentarea efectuată pe
anului raportului parcursul anului
despre
activitatea
personală
III. Consultaţii

3.1. Organizarea Familizarea Discutarea Septembrie Metodist


procesului CD cu prevederilor 2020
educațional în scrisoarea scrisorii
IET metodică metodice
propusă de
MEEC pentru
anul de studii
2020-2021
3.2. Consultație: Familiarizarea  Abordări Noiembrie Metodist
Comportament cu noi conceptuale 2020 Educatori
e și practici modalități  Metode forme
igienice eficiente de și tehnici de
sănătoase în realizare a lucru cu copii
rândul copiilor. obiectivelor și  Obiectivele,
conținuturilor, conținuturile
componente și și principiile
practici educaționale
igienice
3.3. Consultație: Reactualizarea  De ce Științe și Ianuarie Metodist
Științe și cunoștințelor tehnologii 2021 Educatori
tehnologii CD despre  Rolul lor în
Științe și desvoltarea
tehnologii copiilor
actuali
3.4. Consultație: Dezvoltarea  Desenarea Martie 2021 Metodist
Capacități creative competențelor metoda clasică Educatori
ale preșcolarilor.
profesionale de
ale CD familiarizare a
referitor la preșcolarului.
tema dată  Modalități
moderne
folosite în
artă.
3.5. Consultație:Pro Dezvoltarea Programul zilei Mai 2021 Metodist
iectarea abilităților de în perioada de
activității în proiectare asanare.
perioada de vară activității cu Cerințe de
copii în elaborare a
perioada de planului de
vară activitate pe
perioada de
vară.

5.2.2. Activităţi publice

Nr. Domeniul de Grupa de Numele, Termen Locul şi data


d/o dezvoltare/aria vârstă prenumele debriefării
curriculară cadrului didactic
1. Festivalul Medie Pascal Ioana Octombrie IET
Culorile toamnei, Pregătitoare Andrieș Nina Noiembrie
ediția 2. Carare Tatiana
Ciulei Nina
 Expoziții cu Mâțu Svetlana
desene cu tematica
autumnală
 Sărbătoare
muzicală Culorile
toamnei
2. Activități publice- Costin Eleonora Ianuarie IET
La domeniul de Bulmaga
activitate, Sănătate Nadejda
și motricitate Pascal Ioana
Vârsta 3-4 Andrieș Nina
Vârsta 4-5 Carare Tatiana
Vârsta 5-6 Ciulei Nina
Vârsta 6-7 Mâțu Svetlana

3. Activități publice- Costin Eleonora Martie IET


La domeniul de Bulmaga
activitate, Arte Nadejda
Vârsta 3-4 Pascal Ioana
Vârsta 4-5 Andrieș Nina
Vârsta 5-6 Carare Tatiana
Vârsta 6-7 Ciulei Nina
Mâțu Svetlana

5.2.3. Acţiuni de caritate/binefaceri, concursuri, expoziţii, anchetări ale părinţilor,


cadrelor din instituţie
Nr. Tema Scopul Resurse Resurse Termen Responsabil
d/o material umane
e
I. Acţiuni de binefacere/caritate
1.1 Fapte bune Oferirea de Părinții Copii Decembrie Metodist
făcute daruri vor Părinți 2020
pentru copiilor cu aduce de Cadre
copii! situații acasă didactice
materiale lucruri
precare diverse
II Concursuri

2.1. Concurs Identificarea Material Copii Martie Metodist


Mărțișoare și e Părinți 2021 Educatori
2020 promovarea reciclabil Cadre
tinerilor e, didactice
talente rechizite
III. Expoziţii

3.1. Bogățiile Implicarea Compozi Copii Octombrie Metodist


toamnei părinților în ții florale Părinți 2020 Educatori
confecționare de fructe
a lucrărilor și legume
pentru
expoziție de
toamnă
3.2. Mărțișoare Confecționar Mărțișoa Copii Februarie- Metodist
ea re Părinți Martie Educatori
mărțișoarelo confecțio
r prin nate de
utilizarea copii și
diferitor părinți
tehnici și
materiale
IV Anchetări/chestionări
4.1. Finalități și Nivelul de Chestion Directorul Mai Metodist , CD
perspective apreciere a are ,CD
activității
CD în IET
4.2

5.3. CONTROLUL, MONITORIZAREA, EVALUAREA


LA finalizarea controlului se va emite ordin cu privire la totalurile controlului. Deciziile
din ordin vor fi înaintate spre decizii de aprobare la ședințele consiliilor profesorale și
de administrație, sau de etică, în dependență de problematică. Toate controalele se
finalizează cu concluzii și propuneri/recomandări specifice problematicii abordate.
Nr.r. Tema controlului Obiectivele Termen de Personalul Responsabil Data şi locul
controlului realizare a implicat în de efectuarea unde se vor
controlului control controlului asculta
rezultatele
controlului
1. CONTROALE TEMATICE
1.1 Evaluarea nivelului de Evaluarea Toți Director Septembrie
pregătire a IET către noul gradului de Septembrie educato 2020
an de studii 2020-2021 pregătire a rii, Consiliul de
instituției Specialiș administraț
către noul an tii ie nr.1
de studii

1.2 Modele de Formarea Decembrie Toți Director Februarie


comportamente și deprinderil educato 2020
practici igienice or de rii, Consiliul de
sănătoase în rândul securitate Specialiș administraț
tii
copiilor. persală la ie nr. 6
Asistent
copii med.
preșcolari.
2. CONTROALE EPISODICE
2.1. Efectuarea măsurilor Evaluarea Periodic Toți Metodist Ianuarie,
de asanare a copiilor îmbunătăți educato As.med aprilie
rea rii Consiliul
competențil metodic 2,
or administraț
profesional ie 5.
2.2. Perfectarea e ale Periodic Toți Director Septembrie
documentației în grupe tuturor educato Metodist
colaborator rii,
ilor speciali
ști
2.3. Pregătirea IET pentru Periodic Toți Șef de Octombrie,
perioada de iarnă colabor gosp. Consiliul de
atorii administraț
ie nr.2
2.4. Organizarea Periodic Toți Director Decembrie,
alimentației copiilor: educato Asist.med. Aprilie,
respectarea normelor Evaluarea rii, Consiliul de
naturale și bănești. îmbunătșți bucătar administraț
Perfectarea rea -sef, ie 4,8.
documentației și competențil
activitatea comisiei de or
triere. profesional
2.5. Pregătirea grupelor e ale Periodic Toți Metodist Decembrie,
către sărbători: Anul tuturor educato Consiliul de
Nou, Mărțișor colaborator rii administraț
ilor ie 4.
2.6. Asigurarea procesului Periodic Toate Director Decembrie,
educațional cu jucării, cadrele Metodist Februarie,
cărți, ustensiile, atribute, didactic Ora
materiale didactice e metodică.
necesare în
comformitate cu
documentele de politici
educaționale
2.7. Perfectarea portofoliilor Ianuarie Toți Metodist Septembrie
copiilor educato Ora
rii metodică
2.8. Respectarea securității Periodic Toți Șef de Noiembrie,
și sănătății în muncă și colabor gospod Martie,
protecția civilă atorii consiliul de
administraț
ie 3,7.
3. CONTROALE OPERATIVE
3.1. Pregătirea cadrului Executarea Permanent Toți Director Octombrie,
didactic către activitate calitativă a educato Metodist Oră
atribuțiilor rii metodică
3.2. Respectarea pregătirii funcționale Permanent Toți Director Februarie,
tehnologice a bucatelor, ale educato Asist.med. Consiliul de
respectarea normelor cadrelor rii administraț
naturale la repartizarea didactice ie 6.
bucatelor de la blocul
alimentar la copii.
3.3.  Respectarea normelor Permanent Toți Director Noiembrie,
sanitaro-igienice a colabor Metodist Februarie,
încăperilor de grupă și atorii Asist.med Mai,
terenelor de joacă; Consiliul de
 Realizarea filtrului de administraț
dimineață; ie 3,6, 7.
 Respectarea regimului
sanitaro-epidemilogic
în instituție.

3.4. Respectarea regimului Permanent Toți Director Octombrie,


de activitate a colabor Consiliul de
colaboratorilor atorii administraț
ie 2.
3.5. Formarea depriderilor Permanent Toți Director Aprilie,
de sănătate și igienă la colabor Metodist Consiliul
copii de vârstă atorii Asist.med metodico
preșcolară în baza SÎDC profesoral
nr. 2
3.6 Crearea condițiilor Ianurie CD Director Mai,
optime pentru Consiliul de
organizarea procesului administraț
educațional în perioada ie 10
estivală

5.1. ACTIVITATEA CABINETULUI METODIC


5.4.1 ŞEDINŢELE CONSILIULUI METODIC

Nr.r. Probleme examinate Termen de Responsabil Notă


realizare
1.1.  Aprobarea planului de Octombrie Metodist
activitate a CM
 Analiza literaturii
metodice și științifice,
identificarea năutăților
cu caracter teoretic și
aplicativ-practic din
domeniul educației
timpurii.
1.2.  Despre asistența Ianuarie Metodist
metodică acordată
cadrelor didactice ce
se atestează
 Aprobarea lucrărilor
1.3.  Despre elaborarea Martie Metodist
materialelor metodice
pentru activitățile
educaționale.
 Analiza resurselor
informaționale
destinate părinților cu
privire la educația
artistică la copii
preșcolari

5.4.2. ACTIVITATEA CABINETULUI METODIC

Nr. r. Activităţi Termen (se indică Responsabili


luna)
1 Pregătirea fișelor de evaluare Metodist
inițială a copiilor în baza ariilor
curiculare și a tabelelor de
înregistrare a datelor evaluării, dar
și tabelele de înregistrare a datelor
privind evaluarea copilului în baza
SÎDC de la naștere la 7 ani.
2 Perfectarea informației vizuale la
panoul informativ
3 Sugestii metodologice cu privire la
completarea panourilor
informaționale pentru părinți
4 Evidențierea temei de autoinstruire
și elaborare PID
5 Punerea în aplicare recomandărilor
scrisorii metodice
6 Amenajarea expoziției pe tema Octombrie
Bogățiile toamnei
7 Completarea pașaportului CM Decembrie
8 Elaborarea recomandărilor
metodice pentru desfășurarea
distracțiilor
9 Aprobarea scenariilor pentru
distracțiile de iarnă
10 Selectarea fișelor individuale pentru Ianuarie
evaluarea copiilor
11 Elaborarea regulamentelor Februarie
concursurilor din Instituție
12 Elaborarea recomandărilor Martie
metodice
13 Evaluarea și autoevaluarea CD în Mai Metodist, Educatori
baza Standartelor profesionale
naționale
14 Anchetarea CD la depistarea Mai Metodist
problemelor în anul de studii și
depistarea temelor de interes
15 Elaborarea planului de lucru pentru
perioada estivală

5.5. ATESTAREA CADRELOR DIDACTICE

Lista cadrelor didactice care se atestează în anul de studii 2020-2021 şi a celor ce necesită formare
continuă

Nr.r Nume, Funcţia Grad didactic Cursuri de formare


prenume continuă (150 ore)
cadre Gradul Gradul Instituţia şi Instituţia
deţinut şi solicitat în anul ultimei solicitată în
(anul conferii/ anul formări anul curent
confirmat) curent
2020
1. Ciulei Nina Educator 2020

5.6. ACTIVITATEA DE MENTORAT


5.6.1. MENTORATUL DE INSERŢIE PENTRU CADRELE DIDACTICE DEBUTANTE
.
Nr. Tema, forma de lucru Numele, Termen Responsabil Data şi locul Indicatori de
r. prenumele de unde se vor performanță
participanţilor realizare asculta
rezultatele

1. - - - - - -

5.6.2. MENTORAT DE PRACTICĂ PENTRU STUDENŢI

Nr. Tema, forma de lucru Numele, Termen Responsabil Data şi locul Indicatori
r. prenumele de unde se vor de
participanţilor realizare asculta performanț
rezultatele ă
1 - - - - - -

5.6.3. MENTORAT DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

Nr. Tema, forma de lucru Numele, Termen Responsabil Data şi locul Indicatori de
r. prenumele de unde se vor performanță
participanţilor realizare asculta
rezultatele
1. - - - - - -

5.7. STUDIEREA, GENERALIZAREA, PROPAGAREA EXPERIENŢEI AVANSATE


A CADRELOR DIDACTICE

Nr. Activităţi Termen de Responsabili Locul şi data unde Indicatori de


r. realizare se vor discuta performanță
rezultatele

1
2
3
4

5.8. ACTIVITATEA COMISIEI MULTIDISCIPLINARE INSTITUȚIONALE

Nr. Activități Termen de Responsabili parteneri Indicatori de


r realizare realizare
1.
2.
3.
4.

5.9. PARTICIPAREA CADRELOR DIDACTICE ŞI MANAGERIALE LA DIVERSE


FORMĂRI INTERINSTITUŢIONALE MUNICIPALE, RAIONALE, NAŢIONALE,
INTERNAŢIONALE

Nr. Tipul de Tema Perioada Numele Locul unde Responsabil Locul şi data
r. activitate prenumele se va de delegare unde se vor
persoanelor care desfăşura discuta
vor participa activitatea rezultatele

1.

2.

6. PARTENERIATE EDUCAŢIONALE
6.1. PARTENERIAT CU FAMILIA

Nr. Tema/Subiecte Grupele


Termen de Responsa
d/o realizare bil
I. ADUNĂRI GENERALE CU PĂRINȚII

1.1. Organizarea activității instituției preșcolare în Toate Septembrie, Director


anul de studii 2020-2021 Octombrie
Ordinea de zi:
 Dare de seamă despre pregătirea grupelor și
a instituției către noul an de studii.
 Asigurarea didactică a procesului
educațional.
 Discutarea Statutului IET nr.128 și a actelor
legislative, cu privire la colaborarea cu
familia și interzicerea colectării ilicite de
bani: Codul Educației(art.135,138), Codul
de etică a cadrului didactic (art 7,9), ordinile
ME
 Diverse
1.2. Darea de seamă a activității a IET în anul de Toate Aprilie, Director
studii 2020-2021 Mai.
II. ȘEDINȚE DE LUCRU CU PĂRINȚII PE GRUPE

2.1. Ședință organizatorică Toate Septembrie Educatări


Ordinea de zi:
 Dare de seamă despre pregătirea
grupei și a instituției către noul an de
studii;
 Caracteristica vârstei copiilor;
 Specificul organizării procesului
educațional în baza SÎDC și a
Curriculumului, programul zilei;
 Asigurarea didactică a procesului
educațional;
 Discutarea Statutului IET nr.128 și a
actelor legislative, cu privire la
colaborarea cu familia și interzicearea
colectării ilicite de bani; Codul
Educației, Codul de etică a cadrului
didactic, ordinile ME.
 Diverse
2.2.  Adaptarea copilului la grădiniță. Mică Noiembrie- Educatori
 Securitatea copiilor în locuință și în Mijlocie decembrie
afara ei
 Metodologia de dezvoltare personală a
copilului de vârstă preșcolară
2.3.  Formarea depriderilor cultural-igienice la Mare Februarie- Educatori
copii Pregătito aprilie
 Disciplinarea pozitivă a copiilor. are
Autocontrolul la copii de vârstă
preșcolară.
 Rolul familiei în educația preșcolarului și
promovarea valorilor în vederea
dezvoltării artistice la copii
2.4. Ședințe de dare de seamă Rezultatele noastre Toate Mai Educatori
Ordinea de zi: grupele
 Realizările copiilor la finele anului;
 Plan de activitate pentru perioada de
vară;
 Pregătirea grupei către noul an de
studii.
III. CONSULTAȚII PENTRU PĂRINȚI

3.1. Adaptarea copiilor la grădiniță Părinți/ Pe parcursul


alți anului Metodist
3.2. Igiena copilului mic îngrijitori La necesitate Educatori
3.3. Criza celor 3 ani legali Specialiști
3.4. Organizarea alimentației copiilor
3.5.  Consultații individuale în diverse probleme de
dezvoltare personală și emoțională în
educația copiilor.
Diverse
VI. LUCRU CU FAMILIA DIN CATEGORIA DE RISC

4.1. Identificarea copiilor de diferite categorii de Toate Septembrie


vârstă grupele
4.2. Evidența copiilor cu tutelă Toate Septembrie Metodist
grupele
4.3. Informarea părinților despre pericolele casnice Pe
prin elaborarea și reprezentarea unor pliante, parcursul
consultații individuale, panou informativ pe anului
instituție
V. INFORMAREA PĂRINȚILOR ȘI IMPLICAREA LOR ÎN ACTIVITATEA
INSTITUȚIEI
5.1. Completarea afișierelor pentru părinți cu informații Periodic Educatori
actuale în concordanță cu tematicile consiliilor pedagogice
și necesitățile părinților
5.2. Perfectarea buletinului medical și a panoului Sfatul Periodic Educatori
medicului din grupele cu materiale la educația pentru Asist.med
sănătate a copiilor
5.3. Amenajarea expozițiilor de carte în grupe pentru părinți Periodic Metodist
la temele: Educatori
 Educațția artistică a copiilor
 Povești pentru copii

5.4. Organizarea expozițiilor personale ale copiilor Pe Educatori


parcursul
anului
5.6. Asigurarea copiilor cu cadouri pentru sărbătorile de Anul Decembrie
Nou
5.7. Anchetări părinților Mai Director
 Să facem cunoștință Educatori

5.8. Participarea la activități, rutine, tranzacții în calitate de Septembrie Educatori


voluntari și experți Mai ,
Părinți
5.9. Colectarea de rechizite, hăinuțe, jucării pentru compania Pe parcursul Părinți
O mină de ajutor anului
5.10. Implicarea părinților în concursurile și expozițiile Pe parcursul Metodist
organizate în grădiniță anului Educatori

6.2. PARTENERIAT CU ŞCOALA

Nr. Activități Termen Responsabil Locul


d/o de unde se
realizare vor
discuta
rezultatel
e
I. LUCRU CU CADRELE DIDACTICE

1.1. Studierea instrumentului de monitorizare a Octombri Metodist


pregătirii copiilor pentru școală și a e Director adj.
Curriculumului de educație timpurie Clasele
primare
1.2. Prezentarea programului zilei și a aspectelor Noiembri Metodist,
referitoare la activitatea din grădiniță e Educatori,
Învățători
1.3. Prezentarea programului activității instructiv- Noiembri Director
educativ în clasa I-a și a aspectelor referitoare la e adj.,
școală Educatori
Învățători
1.4. Participarea învățărilor de la clasele primare la Pe Învățători
matineele/Serbările din IET parccursu
l anului
1.5. Asistențe reciproce a cadrelor didactice la grupa Pe Educatori
pregătitoare și de la clasele primare la activități parccursu Înv. Cl. Pr.
și lecții l anului Metodist
II. LUCRU CU PĂRINȚII GRUPELOR PREGĂTITOARE

2.1. Consultații: Pe Asistentă


 Impactul utilizării gadjeturilor asupra parcursul medicală
dezvoltării copiilor; anului
 Componentele pregătirii copiilor de
școală.
2.2. Consultarea individuală a părinților de Specialiști,
către specialiști, metodist educatori

III. LUCRU CU COPII

3.1. Particirarea copiilor și elevilor la diverse Pe Director


ativități organizate în grădiniță și în școală: parcursul Metodist
Careul solemn Primul sunet, Culorile toamnei, anului Educatori
Ziua copiilor etc. Specialiști
3.2. Excursii la școală. Familiarizarea cu încăperile
principale ale școlii
3.3. Amenajarea unor expoziții comune de lucrări
la arta plastică executate de elevii lasei a I-a și
copii grupei pregătitoare
3.4. Colecții de cărți despre școală și amenajarea
unor rxpoziții de sală cu genericul citim
singuri.
3.5. Convorbiri cu copii:
 Cum ai proceda tu?
 De ce învățăm la școală?

6.3. PARTENERIATE CU ALŢI AGENŢI EDUCAŢIONALI

7.MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIONAL
7.1 LUCRUL CU COLABORATORII PRIVIND SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN
MUNCĂ ŞI RESPECTAREA DREPTURILOR SALARIAŢILOR
Nr. Activități Termen Responsabil Locul și
d/o de data unde
realizare se vor
discuta
1 Instructaj la respectare ocrotirea vieții și Septembri Director Ședință
sănătății copiilor e operativă
2 Instructaj privind securitatea și sănătatea in Resp. SSM Seminar
muncă instructiv
3 Familiarizarea cu prevederile Regulamentului Director Ședința
de ordine internă colectivulu
i IET
4 Familizarea angajaților cu Contractul Colectiv Pers. Din CS Ședință
de muncă sindicală

1. Verificarea respectării normelor sanitaro- Noiembrie Asit.med Consiliul


igienice în grupe de
administra
ție
Discutarea prevederilor Procedurii de organizare Director Ședință
2 instituțională și de intervenție a lucrărilor operativă
instituției de învățământ în cazurile de abuz,
neglijare, exploatare, trafic a copilului.
Studierea Codului Muncii la capitolul Timpul de Preș. CS Ședință
3 muncă și de odihnă sindicală

1 Tehnica securității și anti-incendiere în perioada Decembrie Metodist Oră


sărbătorilor de Anul Nou metodică
2 Verificarea iluminării în grupe Șef de Consiliul
gospod de
administra
ție

1 Respectare ocrotirea vieții și sănătății copiilor în Ianuarie Director Consiliul


timpul iernii-țurțuri, ghețuș de
administra
ție
2 Profilaxia gripei în instituție în perioada Asit.med Ședință
epidemiologică nefavorabilă operativă
3 Analiza ofertelor Instituțiilor pentru cursuri de Metodist Oră
formare continuă metodică

1 Lecții la respectarea normelor sanitaro-igienice Februarie Asit.med Lectorate


în grupe
2 Pregătirea pentru organizarea matineelor de 8 Metodist Oră
martie metodică,
Februarie

1 Studierea Codului Muncii la capitolul Garanții Martie Pr. CS Ședință


și compensații sindicală
2 Instructaj privind securitatea și sănătatea în Responsabil Ședință
muncă de SSM operativă
3 Starea sanitaro-igienică a grupelor Asit.med Ședință
operativă,
consiliul
de
administra
ție
1 Pregătirea instituției către perioada caldă a Aprilie Director Ședință
anului operativă
2 Aplicații practice la protecția civilă în caz de Director Ședință
calamități Șef de gosp. operativă

1 Desfășurarea instructajelor pentru pentru Mai Director Ședință


perioada de vară operativă
2 Respectarea regimul de apă potabilă în perioada Asit.med Consiliul
de vară de
administra
ție
3 Respectarea regimului sanitaro-epidemiologic în Asit.medȘ Ședință
perioada de vară operativă

6. 2. LUCRUL ADMINISTRATIV-GOSPODĂRESC
Nr. Activități Termen de Responsabil
d/o realizare
1 ACHIZIȚIONARE

1.1 Detergenți și substanțe dezinfectante pentru grupe, La Șef de


bloc alimentar, spălătorie necesitate gospodarie
1.2 Un calculator Pe parcursul
anului
1.3 Vopsea, perii, materiale de construcție August

1.4 Utilaj tehnic pentru blocul alimentar Iunie-august

1.5 Furtunuri, panouri, Pe parcursul


anului
1.6 Auxiliare curriculare Pe parcursul Metodist
anului
1.7 Medicamente Iunie- Asis. Med
decembrie
2 REPARAȚII

2.A Acoperiș Iulie-August Șef de


gospodărie
2.B Gardul
2.C Fasadul

2.1 REPARAȚII COSMETICE

A Diverse Pe parcursul Șef de


anului gospodărie
2.2 ALTE REPARAȚII

A A mobilierului, atributelor de la terenuri, nisipiere După Șef de


necesitate gospodărie
3 CONTROALE

3.1 Evidența și păstrarea bunurilor materiale din grupe și Trimestrial Șef de


alte încăperi gospodărie
3.2 Respectarea limitelor de unități: apă, energie electrică Zilnic, lunar
și termică
3.3 Funcționarea instalațiilor electrice: prize, Odată pe
întrerupătoare, lămpi lună
3.4 Funcționarea instalațiilor sanitare de apeduct și Odată in
canalizare trimestru
3.5 Funcționarea știngătoarelor și starea de păstrare a Decembrie
furniturilor de apă la panourile anti-incendiare
3.6 Pregătirea IET către sezănul rece/cald Octombrie

3.7 Respectarea tehnicii securității vieții la locul de mincă Comform


termenilor
4 ALTE ACTIVITĂȚI

4.1 Pregătirea rețelei termice către efectuarea probelor Iulie-august Șef de


hidraulice și de spălare, efectuarea probelor inginerești gospodărie
4.2 Aprovizionarea cu nisip a nisipierelor de la terenurile August
de joc ale copiilor
4.3 Decontarea bunurilor materiale uzate După
necesitate
4.4 Acțiuni de amenajare și întreținere a terenului IET Pe parcursul Administrație,
anului CS

S-ar putea să vă placă și