Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

DATA:
CLASA: a II-a
UNITATEA DE INVĂȚĂMÂNT: Colegiul Național” Iosif Vulcan”Oradea
PROPUNĂTOR: prof.înv.primar Rodica Panti
ARIA CURRICULARĂ: Matematică și științe ale naturii
OBIECTUL:Matematică
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE:Înmulțirea
SUBIECTUL: Adunarea repetată de termeni egali
Înmulțirea a două numere naturale
TIPUL LECȚIEI: mixtă
Competenţe generale:
1. Utilizarea numerelor în calcule elementare
3. Identificarea unor fenomene/relaţii/ regularităţi/ structuri din mediul apropiat
5. Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date
Competențe specifice:
1.5. Efectuarea de adunări repetate/ scăderi repetate prin numărare şi reprezentări obiectuale în concentrul 0-100
1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, total, termenii unei sume, diferenţă, rest, descăzut, scăzător, produs, factorii unui produs, cât, deîmpărţit,
împărţitor, , =, +, -, ·, :) în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme
3.1. Rezolvarea de probleme în cadrul unor investigaţii, prin observarea şi generalizarea unor modele sau regularităţi din mediul apropiat
5.2. Rezolvarea de probleme de tipul a±b=x; a±b±c=x în concentrul 0-1000; a·b=x; a:b=x, în concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice
OBIECTIV GENERAL: Familiarizarea cu noțiunea de înmulțire ca adunare repetată de termeni egali si cu terminologia specifică acestei operații (factori, produs,
ori).
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1 – să numere crescător și descrescător în intervalul 0 – 1000 (din 3 în 3, din 7 în 7, din 9 în 9, din 5 în 5, din 10 în 10);
O2 – să efectueze adunări în exerciții de calcul mintal;
O3 – să identifice adunările repetate;
O4 – să transforme adunările repetate în înmulțiri;
O5 – să transforme înmulțirile date în adunări repetate de termeni egali;
O6 – să scrie diferite numere ca sumă de termeni egali și înmulțirea corespunzătoare;
O7 – să rezolve probleme simple cu operații de înmulțire.
RESURSE PROCEDURALE :
STRATEGII DIDACTICE:

Metode și procedee: Resurse materiale:


M1- conversația euristică, m1- computerele din laboratorul AEL
M2- explicația , m2-material mărunt (mere, mașinuțe) și tabla magnetică,
M3- expunerea verbală, m3- PPT cu terminologia matematică,
M4- exercițiul, m4- jetoane cu ”x”, ” · ” ,
M5- problematizarea, m5- fișe de lucru pe grupe (5),
M6- munca cu manualul, m6- fișă de muncă (21+2 – pentru elevii care întâmpină dificultăți),
M7- aplicația interactivă pe computer în m7- tabla,
rețeaua AEL, munca independentă, m8- creta ,
M8- munca în grupe cooperante m9- frunze de toamnă pe care sunt scrise exercițiile facultative

RESURSE UMANE:
- elevii clasei a II-a B dintre care 2 elevi prezintă dificultăți de învățare.

RESURSE TEMPORALE: 45 de minute


BIBLIOGRAFIE: Cerghit.,I.,„Pedagogie”,E.D.P.,București, 1983
Cucos,C.,„Pedagogie”, Ed. Polirom, Iași, 2002
Iovan,M., „Introducere în pedagogie”,Ed.Dacia, Arad, 2001
Neacșu,I. , ”Metodica predării matematicii la clasele I-IV”, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1988
Programa şcolară pentru disciplina MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, aprobată prin
ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013
NR CONȚINUTURI STR.DIDACTICE EVALUARE
CR SECVENȚELE LECȚIEI OB ACTIVITATEA ÎNVĂȚĂTORULUI ACTIVITATEA ELEVULUI M m FORME
T DE ORG.
1 2 4 5 6 7 8 9
I. Moment organizatoric Se asigură climatul Își pregătesc pe bancă cele
necesar desfășurării optime e necesare pentru ora de
lecției. matematică.
Se pregătește materialul
necesar
II. Verificarea
a) temei Controlez cantitativ.
Elevii vor citi rezultatele
obținute la exerciții și se vor
autocorecta, dacă au greșit, Urmăresc rezultatele și
folosind culoarea verde. Își vor corectează eventualele greșeli. M1 frontal autoevaluare și
autoevalua tema cu un Își acordă calificativul. aprecieri verbale.
calificativ care va avea în
vedere câte greșeli au făcut,
așezarea în pagină, scrierea
.
b) cunoștiințelor corectă
anterioare
EXERCIȚII DE NUMĂRARE:
Numărați: frontal
- crescător din:
O1 3 în 3 de la 0 la 30; M4
7 în 7 de la 21 la 56;
9 în 9 de la 45 la 81;
.
- descrescător din:
10 în 10 de la 100 la 50;
5 în 5 de la 90 la 45;
EXERCIȚII DE CALCUL M4
MINTAL
Adunați repetat de 3 ori 5+5+5=15
O2 numarul 5. Ce sumă ati obținut?
Aflați sumele: 18
6+6+6+6=
4+4+4+4+4+4= 20

- Cum se numesc numerele …….termeni


care se adună?
- Dar rezultatul adunării? …….sumă sau total

III
a) Captarea atenției EXERCIȚII DE IDENTIFICARE
A OPERAȚIEI DE ADUNARE
O3 REPETATĂ:
Se prezintă elevilor la m1
calculator următorul desen:

activitate formativă prin


** ** ** ** frontală aprecieri verbale
Sunt solicitați să scrie adunările
repetate de termeni egali ce
rezultă din imaginea
prezentată.

Se adresează următoarele S-a repetat numărul 2.


întrebări: De 4 ori.
- Ce număr s-a repetat?
- De câte ori s-a repetat?

Efectuați exercițiile: Elevii rezolvă și obțin sumele


3+3+3+3+3+3= 18 și 20
5+5+5+5=

b) Anunțarea Sunt anunțați că aceste Notează titlul lecției în caiete M1


subiectului și a calcule pot fi efectuate mult mai
obiectivelor lecției ușor folosind o altă operație M2
matematică care se numește
înmulțire și care indică
repetarea de mai multe ori a
aceluiași număr.
Se anunță titlul lecției și se
scrie pe tablă:
ÎNMULȚIREA A DOUĂ
NUMERE NATURALE

IV.
Dirijarea învățăturii EXEMPLU:
4+4+4=12
3x4=12

- Cum se numesc numerele Numerele care se adună se


care se adună?Dar numesc termeni, iar rezultatul
rezultatul adunării? adunării se numește sumă sau
total.

- Ce semn indică operația Semnul ”+”(plus) indică operația


de adunare? de ”adunare”.
3 – numărul care arată de câte
ori se repetă
4 – numărul care se repetă
X – semnul operației de
înmulțire
12 – rezultatul înmulțirii m1
Se prezintă elevilor jetoane cu m4
semnele”x” sau ” · ”. Aceste
semne se citesc ”ori” sau
”înmulțit cu”
- Ce număr s-a repetat? S-a repetat numărul 4.
- De câte ori s-a repetat? S-a repetat de 3 ori.
Cu ajutorul conversației se Elevii ascultă informațiile, apoi M1
concluzionează : înmulțirea notează in caiete schema M3
este o adunare repetată de prezentată:
termeni egali (insist asupra
faptului că termenii sunt egali
pentru ca elevii să nu fie tentați ”ori” ”înmulțit cu”
să creadă că orice adunare,
indiferent de termenii acesteia, 3 X 4 = 12
poate fi transformată în m3
înmulțire).
Se precizează că numerele factor 1 factor 2 produs
care se înmulțesc se numesc
factorii înmulțirii, iar rezultatul
înmulțirii se numește produs.
Se prezintă la calculatoare
PPT cu termenologia nouă.

Înmulțirea 3 X 4 se citește
astfel: Elevii scriu înmulțirile frontală
O4 corespunzătoare adunărilor M4
- 3 ori 4 este egal cu 12 repetate scrise anterior
- 3 înmulțit cu 4 este egal
cu 12

EXERCIȚII:
- Scrieți ca înmulțiri
adunările:
3+3+3+3+3+3=18 3x6=18
O5 5+5+5+5=20 4x5=20
- Scrieți ca adunare repetată 3x6 = 6+6+6=18
de termeni egali înmulțirile: 2x7 = 7+7=14

3x6=
2x7=
Pe tabla magnetică sunt Elevii scriu înmulțirea, apoi
O6 așezate 10 mașinuțe (grupate calculează cu ajutorul adunării
în submulțimi de 2 elemente). repetate de termeni egali.
Scrieți numărul total de 5x2= 2+2+2+2+2=10
mașinuțe sub forma unei
înmulțiri, calculând rezultatul cu aprecieri verbale
ajutorul adunării repetate.
Mai puteți grupa altfel Mai putem grupa mașinuțele
mașinutele ca să obțineți o câte 5 și obținem 2 grupe.
adunare repetată de termeni Operația este 2x5.
egali? Ce înmulțire ati obținut?
- Într-o plasă sunt 3 pungi cu Elevii formează mulțimi de 2
mere. În fiecare pungă mere pe care le vor repeta de 3
O7 sunt 2 mere. ori pe tabla magnetică.
Câte mere sunt în plasă?
- Calculați prin adunare Scriu operațiile:
repetată și prin înmulțire. 2+2+2= 6
Rezolvarea problemei se va 3 x 2= 6
face în mod intuitiv așezând pe
tabla magnetică merele.
Cer elevilor să rezolve Elevii rezolvă exercițiile M4 m7 muncă
exerciții aplicative (de nivel propuse. M6 m8 indepen-
abstract) în scris, prin analogie dentă
cu cele rezolvate pe baza
ilustrațiilor și a materialului
didactic. (exercițiile 3, 4, 5/a
pagina 19 din manual). Verific.
O6 Scrieți numărul 9 ca sumă de 3 Elevii scriu numărul 9 ca o M5
termeni egali, apoi transpuneți sumă de termeni egali:
operația în înmulțire. 9= 3+3+3 activitate
9= 3 x 3 diferenția
Scrieți numărul 6 ca sumă de 6=3+3 tă
termeni egali 6=2+2+2 m9
6=1+1+1+1+1+1
muncă în
Formulați voi a doua cerință! Elevii formulează cerința ”Să grupe
scriem rezultatul ca produs de cooperan
doi factori. te
6=3 x 2; 6=1 x 6. 6= 2 x 3;
Obținerea performanței Calculați cate flori sunt prin
V.
O6 adunare repetată de termeni
egali și scrieți înmulțirile M8 m5
corespunzătoare (ANEXA 2) de proces
(F) exercițiu facultativ.

Se lucrează diferențiat, o grupă


VI. Asigurarea feed-back- O7 lucrează materialul interactiv pe Elevii vor completa fișa de lucru M7 m1 munca
ului computer, iar cealaltă grupă independent. m6 indepen-
lucrează fișa -2 elevi care dentă și
întâmpină dificultăți de învățare. diferenția
• Se verifică fișele si aplicațiile tă
pe computer.
Dacă timpul permite, elevii
acordă calificativ colegului de
lângă el.
Cer elevilor să reamintească
subiectul lecției: M1 frontală
- Ce am învățat astăzi? - Înmulțirea a două numere
Se face legătura între ”trecut” ca adunare repetatăd de
(lecțiile anterioare) și termeni egali
”viitor”(ceea ce urmează să
învețe elevii) pentru a fixa locul
și rolul acestei lecții:
- Ce am învățat azi este în frontală
strânsă legătură cu adunarea, Ascultă și rețin.
pe care ati învățat-o până
acum, iar ceea ce veți învăța
(tabla înmulțirii) vă va ajuta să
calculați rapid operații grele.

VII. Tema pentru acasă


Temă pentru efectuat
acasă am ales-o din
materialele postate aici:
https://clasamea.eu/
adunarea-repetata/
Mulțumim autoarei!
ANEXA 2
Înmulțirea numerelor naturale
(Exercițiile preluate de pe www.didactic.ro)

Calculează prin adunare repetată și prin înmulțire:

1. numărul florilor

_________________________________

____________________________

F. numărul lalelelor

____________________________________

____________________________

S-ar putea să vă placă și