Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

Clasa: a III-a
Disciplina: Religie ortodoxă
Domeniul III de conținut: Viaţa creştinului împreună cu semenii
Conţinutul învățării: Respectul față de sine și față de ceilalți
Scopul lecţiei: dobândirea unor cunoștințe despre importanța respectului față de sine și față de ceilalți
Tipul lecției: mixtă
Timp de lucru: 50 minute
Profesor: Pr. Grigore Andrei Silviu
Competențe generale:
1. Aplicarea unor norme de comportament specific moralei religioase, în diferite contexte de viață
2. Colaborarea cu copiii și cu adulții din mediul familiar, în acord cu valorile religioase

Competența specifică vizată:


1.3. Formularea unor reguli de comportament moral-creștin, pentru diferite contexte de viață familiale
2.2. Descrierea unor tipuri de relații și atitudini sociale, din perspectiva moralei religioase, pornind de la situații concrete
Competenţe derivate (operaţionale)
Competenţe derivate cognitive:
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:
C1: să rezume aspecte semnificative ale respectului
C2: să precizeze importanța respectului
Competenţe derivate comportamentale:
C3: să se integreze în activităţile propuse.
Competenţă afectivă (CA):
C4: dezvoltarea interesului şi a dorinţei de a participa la orele de religie.

Activitatea de învățare recomandată:


o analiza unor situații privind respectarea anumitor reguli de comportament moral-creștin în diferite contexte date

Strategia didactică:
1. Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, exerciţiul, expunerea, jocul didactic, descoperirea din imagini.
2. Mijloace de învăţământ: Sfânta Scriptură, platforme educaționale.
3. Forme de organizare : activitate frontală, activitate individuală.
Resurse:
Oficiale:
1. Programa școlară pentru disciplina religie, clasa a III-a
2. Planificarea calendaristica orientativa, clasa a III-a

Bibliografice:
1. *** Biblia sau Sf. Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982.
2. Cucoș,Constantin, Educaţia religioasă, Editura „Polirom", Iaşi, 1999.
3. *** Pilde și povestiri pentru copii, vol.2, Editura “Credința strămoșească”, 1999.
4. Pr, Dr., Vasile Nechita, Religie Ortodoxă. Clasa pregătitoare, Editura Euristica, Iași, 2012
5. Novac, Prof. Univ. Dr. Corneliu, Didactica aplicata la religie,Editura” Arves”, Craiova, 2006.
6. Opriș, Dorin; Opriș,Monica, Metode active de predare – invățare. Metode și aplicații la religie, ditura”Sf. Mina”, Iași, 2006
7. Şebu Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Opriş, M., Opriş, D., Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea", Alba-lulia, 2006
DEMERSUL DIDACTIC

Mijloace
Ob. Metode Forme de Evaluar
Nr. crt. Etapele lecţiei Timp Conţinutul instructiv - educativ de învăţă-
op. şi procedee organizare e
mânt
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Momentul organizatoric Salutul


1. 5' Rugăciunea ,, Tatăl nostru”

Fișa de
Pregătirea elevilor pentru 10ʹ Organizarea clasei pentru începerea lecției. lucru Activitate Aprecier
2. lecție Respectul este dovada smereniei şi a Conversația individuală i verbale
preţuirii faţă de cei semenii noştri.
Identifică în careu, pe orizontală şi Jocul didactic
verticală, cuvintele care au legătură cu
respectul, pe baza informațiilor primite
în cadrul orei de religie, și vei descoperi
anumite reguli de comportament moral-
creștin: ( anexa 1)
Ai descoperit cuvintele şi ai dovedit că
ştii cât de mult îi apreciază Dumnezeu
pe oamenii respectuoşi şi iubitori!
Precizarea titlului și a Se anunță titlul lecției: Respectul față de sine și față de
3. competențelor 5ʹ ceilalți Explicația
Se precizează competențele lecției
C1
Comunicarea / Însuşirea C2 10ʹ Profesorul proiectează elevilor un material PPT Expunerea
noilor cunoştinţe C3 Elevii urmăresc cu atenție materialul video. Activitate
4. C4 frontală
Aprecier
Apoi elevii, ajutați de profesor, formulează principalele Video i verbale
idei despre respect și le notează în caiet. Descoperirea proiector Activitate
• Dumnezeu ne învață să avem respect față de din imagini individuală
ceilalți și față de noi înșine.
• Prin respect arătăm iubire față de aproapele și Conversația
față de Dumnezeu.
• Ne respectăm pe noi înșine prin suflet curat și
trup îngrijit.
• Respectul față de sine este temelia respectului
față de ceilalți.

5. Fixarea şi sistematizarea 10ʹ Profesorul cere elevilor să realizeze împreună exercițiul Exercițiul Video
cunoştinţelor C1 existent pe videoproiector. proiector Activitate
Elevii sunt ghidați de profesor să rezolve cerința. frontală
C2 Să fim creativi: Aprecier
Desenează-ți mâna. Scrie în centru numele tău și i verbale
C4 pe fiecare deget cuvintele sau gesturile prin care îți arăți Descoperirea Activitate
respectul față de o persoană: mama, tata, bunicii, din imagini individuală
profesorii, un coleg, preotul duhovnic,etc.

Aprecier
6. Aprecierea activității elevilor 3ʹ Se fac aprecieri verbale generale și individuale, privind i verbale
implicarea elevilor pe parcursul lecției.

7. Încheierea activității 2ʹ Rugăciunea: ,,Tatăl nostru”


Salutul
Anexa 1

Găsește cuvântul:

Identifică în careu, pe orizontală şi verticală, cuvintele care au legătură cu respectul, pe baza informațiilor primite în cadrul orei de religie, și
vei descoperi anumite reguli de comportament moral-creștin:

Exerciţiu:
• Transcrieţi în caiet enunţurile de mai jos, completând în spațiile libere cu următoarele cuvinte: cinste, respect, iubire, Petru și Pavel,
respectului, suflet.
1. Dumnezeu ne învață să avem…………unii față de ceilalți.
2. Prin respect arătăm……………………..față de aproapele.
3. Ne respectăm pe noi prin……………..curat și trup îngrijit.
4. Cu iubire frățească unii pe alții iubuți-vă, în…………,unii altora dați-vă întăietate.(Romani 12,10)
5. Îi sărbătorim pe 29 iunie…………..……
Soluție:
a) POLITICOS
b) PUNCTUAL
c) DARNIC
d) PREȚUIRE
e) CINSTIRE
f) MULȚUMIRE
g) IUBIRE

Feedback
Felicitări!
Ai descoperit cuvintele şi ai dovedit că ştii cât de mult îi apreciază Dumnezeu pe oamenii respectuoşi şi iubitori!

Exerciţiu:
• Transcrieţi în caiet enunţurile de mai jos, completând în spațiile libere cu următoarele cuvinte: cinste, respect, iubire, Petru și Pavel,
respectului, suflet.
1. Dumnezeu ne învață să avem…………unii față de ceilalți.
2. Prin respect arătăm……………………..față de aproapele.
3. Ne respectăm pe noi prin……………..curat și trup îngrijit.
4. Cu iubire frățească unii pe alții iubuți-vă, în…………,unii altora dați-vă întăietate.(Romani 12,10)
5. Îi sărbătorim pe 29 iunie…………..……

Să fim creativi:
Desenează-ți mâna. Scrie în centru numele tău și pe fiecare deget cuvintele sau gesturile prin care îți arăți respectul față de o persoană:
mama, tata, bunicii, profesorii, un coleg, preotul duhovnic,etc.
2

S-ar putea să vă placă și