Sunteți pe pagina 1din 18

PROIECT DE LECȚIE

I.PARTEA INTRODUCTIVĂ
Profesor dr. Bosovici Elena Daniela
Data: 17.05.2019
Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Satu Mare
Clasa a V-a
Disciplina: Biologie
Subiectul lecției: Caractere generale ale păsărilor
Durata de desfășurare a lecției: 50 min.
Scopul lecției: Identificarea caracterelor generale ale principalelor grupe de păsări şi a
adaptărilor acestora la mediul de viaţă.

Competențe specific vizate:


1.1. Extragerea informațiilor din texte, filme, tabele, desene, scheme, ca surse pentru
identificarea caracteristicilor unor sisteme biologice, a unor procese și fenomene
2.2. Utilizarea adecvată a terminologiei specific biologiei în comunicarea orală și scrisă
3.1. Identificarea caracteristicilor sistemelor biologice pe baza modelelor
3.2. Utilizarea unor algoritmi cunoscuți în investigarea lumii vii

Obiective operaționale:
1. Să explice caracteristicile structurale ale corpului păsărilor
2. Să identifice caracterele generale ale păsărilor
3. Să recunoască reprezentanții grupelor de păsări pe baza comparării caracteristicilor
observate

Tipul lecției: Lecție de predare-învățare (comunicare-însușire de noi conținuturi)

Resurse procedurale (metode de învăţământ): M1 - Conversatia euristica


M2 – Explicatia
M3 – Observatia
M4 – Invatarea prin descoperire
M5 – Mozaic cu fișe de experți
M6 – Modelarea
M7 – Problematizarea
M8 – Comparatia
M9 – Demonstratia
M10- Investigația
M11- Brainstorming

Resurse materiale (mijloace de învăţământ: aparatură şi material didactic).


RM1- programa scolara
RM2- fișe de activitate
RM3- atlas zoologic
RM4- păsări împăiate
RM5- Atlas botanic
RM6- film didactic
RM7- Fișa de evaluare
RM8- Fișa imagini
RM9- calculator

Forma de organizare a activităţii: frontal, individual, pe grupe

Bibliografia:

1. Atia Mihaela Fodor, Leontina Monica Sună, Viorica Boldișor, Carmen Mihaela
Ciuculescu, Biologie, Manual pentru clasa a V-a, Editura Sigma, București, 2017
2. Atlas zoologic școlar, Editura CD PRESS, 2017
3. Ioana Ariniș, Monica Popa, Concentrat de biologie, Scheme recapitulative și teste de
evaluare, Editura Art Educațional, București, 2017
4. Ion, I., Ulpia Maria Leu, Metodica predării-învățării biologiei, Editura Solaris, Iași, 2004
5. Irina Pop-Păcurar, Dorina Podar, Biologie, Manual pentru clasa a V-a, Editura Art,
București, 2017
6. Iuliana-Alina Sprîncenea, Florina-Claudia Ghițulescu, Adina Grigore, Biologie, Manual
pentru clasa a V-a, Editura Ars Libri, 2017
7. Naela, Costică, 2008. Metodica predării biologiei, Editura Graphys, Iași
8. Rozalia-Nicoleta Stătescu, Viorica Broască, Biologie, Manual pentru clasa a V-a, Editura
Intuitext, București, 2017
II. DESFĂȘURAREA LECȚIEI

Nr Etapele Obiectiv
e
Activitatea profesorului Activitatea elevilor Resurse Resurse Resurs Eval
. lecției operațio procedurale materiale e uare
nale
crt tempo
. rale
- Profesorul notează în catalog -se pregătesc pentru lecție Conversația
1. Momentul elevii absenți și verifică dacă 1’
organizatoric sunt conditii optime pentru -răspund cerințelor
desfășurarea orei profesorului Brainstorming
- pregătește materialul didactic,
cadrul optim desfăşurării lecţiei,
asigurând liniştea şi ordinea.

- Reactualizarea cunoștințelor Elevii, pe baza Obser


2. Reactualiza- anterioare se realizează în scris, cunoștinţelor însuşite pe Conversația Anexa 1 5’ varea
rea prin rezolvarea unui rebus. parcursul orelor euristică siste
cunoştinţelor -Profesorul verifică anterioare, rezolvă matic
anterioare corectitudinea completării sarcinile date de profesor, ăa
rebusului obținând pe verticală elevil
termenul ,,Păsări’’ or
3. Captarea Prezentarea unui filmuleț Elevii urmăresc cu atenție Observația Cd Biologie 3’
atenției O.1 05bio05109a01 de pe cd filmulețul Intuitext
O.2 Biologie Intuitext Calculator
O.3 Videopro-
iector
Enunțarea Se anunţă tema lecţiei, Elevii notează titlul Conversația Caiet 1’
4. titlului obiectivele urmărite şi se lecţiei în caiete ,,Caractere euristică
lecției noi notează titlul lecţiei. generale ale păsărilor’’
și a
obiectivelor
Nr. Activitatea elevilor Resurse Resurse Resurse Eva-
Activitatea profesorului
crt. Etapele Obiec-
tive
procedurale materiale tempo- luare
lecției opera- rale
ționale
 Pentru realizarea
5. Dirijarea obiectivelor propuse profesorul În fiecare grup, elevii Conversația - manualul de
învățării împarte elevii în patru grupe de numără de la 1 la 4. biologie
pentru câte 4-5 elevi. Elevii cu cifra 1 din cele 4 - fişe de 7’
obținerea  Fiecare membru al celor grupe de bază vor forma Metoda lucru
performanței patru grupe primește o altă fișă grupa nr. 1 de experţi, mozaic cu - marker
de expert cu sarcini de lucru care va primi fişa de lucru fişe expert - planşe
O.2 conform numărului pe care îl nr.1, elevii cu cifra 2 vor - atlas de
O.3 are. forma grupa nr. 2 de Zoologie
GRUPA Nr.1 de experți are ca experţi, care va primi fişa
sarcină de lucru: cu nr.2 , elevii cu
 Identificarea cifra 3 vor forma grupa Observaţia - modele
caracteristicilor păsărilor nr.3 de experți, care va Explicaţia naturale
scurmătoare. primi fișa cu numărul 3,
elevii cu cifra 4 vor forma Învățarea prin
GRUPA NR.2 de experți are ca
grupa nr.4 de experți, care descoperire -
sarcină de lucru:
 Identificarea va primi fișa cu numărul -
Modelarea
caracteristicilor păsărilor 4.Elevii pe baza fişei de
lucru completează 7’
înotătoare și picioroange.
GRUPA NR. 3 de experți are ca sarcinile cerute şi încearcă Demonstrația
sarcină de lucru: să le rezolve.
 Identificarea Ei se bazează pe propriile Investigația
caracteristicilor păsărilor cunoştinţe, pe informaţiile
agățătoare și alergătoare. din manual, atlase dar şi
GRUPĂ Nr 4 de experți are ca pe planşe. Liderul fiecarui Resurse
Etapele sarcină de lucru: grup va prezenta sarcina materiale Resurse
Obiec- de lucru, membrii tempo-
lecției tive
 Identificarea
opera- caracteristicilor păsărilor grupului intervenind dacă rale
Eva-
ționale răpitoare de zi și noapte. este cazul. Resurse luare
procedurale
Activitatea profesorului Activitatea elevilor
Profesorul dirijează activitatea Elevii vor răspunde la Brainstorming Păsări împăiate
pe grupe intervenind numai în întrebările profesorului și Orală
situaţia în care elevii o solicită. vor nota în caiete schița
Profesorul adresează întrebări lecției. Fișe de
elevilor și face schema lecției la activitate
tablă.
O.1
Ce au în comun aceste păsări?
- Ce formă are corpul? Forma corpului este 10’
aerodinamică
- Cu ce este acoperit corpul? Corpul este acoperit cu
pene, puf şi fulgi produse de Conversație Manual de
piele. Euristică biologie
Ochii sunt aşezaţi pe părţile Atlas de
laterale ale capului . zoologie
Problemati-
- Ce formă are ciocul? Forma ciocului, după cum
am observat, este în funcţie
zarea
de modul de hrănire: la găini
este scurt, la barză este
lung, la uliul gâinilor este
curbat, special pentru
sfâşiere. La baza ciocului se
află două umflături pe care
se observă nările.
- În cioc au dinţi? Nu au dinți.
- Cum sunt membrele anterioare? Membrele anterioare s-au
O.2 transformat în aripi.
- Cum sunt membrele posterioare?
- Cele 4 degete cu gheare sunt Membrele posterioare sunt
adaptate în funcţie de mediul de acoperite cu solzi.
Orală
viaţă şi de modul de hrănire Picioarele au 4 degete care
- Cum respiră păsările? se termină cu nişte gheare.
Păsările respiră prin
plămâni.
- Cum este temperatura corpului la Temperatura este
păsări? constantă.
- Cum se înmulţesc păsările? Înmulţirea se face prin ouă
pe care le clocesc.
-De ce sunt importante păsările ? Pentru că se hrănesc cu
insecte , pentru carne, ouă,
pene, puf, fulgi .
6. Asigurarea Realizeaza un tabel pe o coala Elevii completează același Exercițiul Coli de Orală
feed-back- O.3 duplex, cu toate caracterele celor tabel pe coli normale pe Conversație flipchart
ului, 6 grupe de păsări, pe care il va care il vor atașa in caiet. euristică Anexa 2 7’
obținerea completa cu ajutorul elevilor. Comparație Marker
performanței Brainstorming

7. Evaluarea O.1 Fiecare elev primește o fişă de Elevii completează Exercițiul Fișa de
performanței O.2 evaluare. fişa de evaluare pe baza evaluare
O.3 cunoştinţelor însuşite pe 6’
parcursul orei.

8. Aprecierea Profesorul face aprecieri asupra Elevii vor fi notați. Conversație


rezultatelor modului în care elevii au realizat 1’
sarcinile primite.
9. Tema pentru Profesorul le explică elevilor în Elevii primesc fișele de Conversație Fișa de 2’
acasă ce constă tema pentru acasă. observație asupra unei observație
păsări.
III. SCHEMA LECȚIEI

Caractere generale ale păsărilor

- păsările sunt vertebrate homeoterme (temperatura corpului este constantă)

- corpul - are formă aerodinamică

- este acoperit cu pene, fulgi și puf

- este alcătuit din:

a) cap – cioc lipsit de dinți

- forma ciocului diferă în funcție de modul de hrănire

b) gât

c) trunchi

d) membre

- membrele anterioare s-au transformat în aripi

- membrele posterioare sunt acoperite cu piele groasă asemănătoare reptilelor

- respirația este pulmonară; plămânii sunt în legătură cu 9 saci aerieni și cu oasele pneumatice

- înmulțirea se face prin ouă, pe care le clocesc

- grupe de păsări:

1. scurmătoare: găina, cocoșul, cocoșul de munte, fazan, prepelița

2. înotătoare: rața, gâsca, lebăda, pelican

3. picioroange: barza, lopătar, stârc, egretă

4. agățătoare: ciocănitoare, cuc

5. răpitoare de zi: uliu, acvila de munte, șoim; răpitoare de noapte: cucuveaua, bufnița

6. alergătoare: struțul

IV. FIȘA DE LUCRU NR.1


Identificarea caracteristicilor păsărilor scurmătoare

1. Observă în imaginile următoare (Fig. 1.1, Fig. 1.2): forma corpului, culoarea, ciocul, aripile și
picioarele la cocoș.

Fig. 1.1 Fig. 1.2

2. Citește cu atenție textul. Extrage din acest text informațiile necesare pentru a completa spațiile
punctate cu noțiunile corespunzătoare, astfel încât afirmațiile următoare să fie corecte.

,,Păsările scurmătoare sunt: găina, cocoșul, cocoșul de munte, prepelița, potârnichea, fazanul,
curcanul. Găina are trunchiul, de formă ovală, care se termină cu o coadă scurtă. Ciocul este puternic.
Aripile sunt scurte și rotunjite la vârf, de aceea nu este o pasăre bună zburătoare. Picioarele sunt bine
dezvoltate, musculoase, acoperite cu o piele solzoasă și terminate cu 4 degete. Dintre acestea, 3 sunt
îndreptate anterior, iar unul posterior. Ele au gheare, groase și tocite. Cu ghearele scurmă pământul
(scurmătoare). În afară de creastă, bine dezvoltată, de bărbii și de un colorit mai frumos decât al găinii,
cocoșul are la picioare câte un pinten osos care servește la atac și apărare. Înmulțirea se face prin ouă, pe
care găina le clocește 3 săptămâni. Puii sunt acoperiți cu puf și se pot hrăni singuri.’’
(Maria Brândușoiu, Constanța Androne, Biologie)

Păsările scurmătoare sunt:.............................................................................................................

Ciocul este........................................................................................................................................

Aripile sunt.......................................................................................................................................

Picioarele sunt terminate cu...................................... Dintre acestea 3 ........................................

iar unul...................
IV. FIȘA DE LUCRU NR. 2

Identificarea caracteristicilor păsărilor înotătoare și picioroange

1. Observă în imaginile următoare (Fig. 2.1., Fig. 2.2.): forma corpului, culoarea, ciocul, aripile și
picioarele la rață.

Fig. 2.1. Fig. 2.2.

2. Citește cu atenție textul. Extrage din acest text informațiile necesare pentru a completa spațiile
punctate cu noțiunile corespunzătoare, astfel încât afirmațiile următoare să fie corecte.

,,Rața este o pasăre înotătoare care prezintă adaptări la mediul acvatic. Corpul, turtit dorso-ventral și
ascuțit spre capete, are aspect de luntre (hidrodinamic) și o ajută la înot. Capul este rotunjit. Ciocul este
lung, lat, mai gros la bază. Zimții de pe marginile ciocului joacă un rol important în prinderea și
reținerea hranei. Cu ajutorul lor hrana din apă și din mâl este filtrată.
Penajul de pe abdomen nu se udă, deoarece este des și unsuros. Rața ia cu ciocul grăsimea dintr-o glandă
de la baza cozii și o împrăștie printre pene. Rața nu este o pasăre bună zburătoare. Aripile și coada sunt
scurte. Membrele posterioare sunt scurte, așezate mult înapoia corpului și terminate cu degete unite
printr-o membrană înotătoare. Aceste caractere arată că este o pasăre înotătoare. Din grupa păsărilor
înotătoare fac parte: gâsca, lebăda, pelicanii, rațele sălbatice).’’

(Maria Brândușoiu, Constanța Androne, Biologie)

Corpul, turtit dorso-ventral are aspect de.....................................(......................................).


Ciocul este...................., lat,.......................................................................................................
Membrele posterioare sunt.................................., așezate.......................................................
și terminate cu degete................................................................................................................
3. Observă în imaginile următoare (Fig. 2.3., Fig. 2.4.): forma corpului, culoarea, ciocul, aripile și
picioarele la barză.

Fig. 2.3.

Fig. 2.4.

4. Citește cu atenție textul. Extrage din acest text informațiile necesare pentru a completa spațiile
punctate cu noțiunile corespunzătoare, astfel încât afirmațiile următoare să fie corecte.

,,Barza trăiește pe câmpii mlăștinoase și pe marginile bălților unde poate să-și găsească hrana.
Este o pasăre migratoare, vestitor al primăverii, adaptată la viața semiacvatică. Barza este o pasăre de
talie mare și bună zburătoare. Capul este rotunjit, prevăzut cu un cioc lung, conic, drept, care se continuă
cu un gât lung și mlădios. După culoarea penajului, există două specii de berze: albă și neagră. La noi în
țară trăiește barza albă. Aripile ei sunt lungi, iar distanța dintre vârfurile lor măsoară 1m. Ciocul și
picioarele sunt acoperite cu piele de culoare roșie-portocalie. Picioarele, lungi și puternice, se termină cu
4 degete, 3 îndreptate anterior și unul posterior. Ele sunt unite numai la bază cu o membrană scurtă.
Această structură a degetelor ajută barza să nu se afunde în mâlul de pe marginea apelor. Păsările
picioroange sunt: barza, egreta, lopătarul.’’

(Maria Brândușoiu, Constanța Androne, Biologie

Ciocul este..................., conic și............................................................................................................

Aripile sunt............................., iar distanța dintre vârfurile lor măsoară.........................................

Picioarele, lungi și........................................., se termină cu ..........................................., 3 îndreptate

.........................................și unul posterior.

Degetele sunt unite numai la bază cu o ...............................................................................................


IV. FIȘA DE LUCRU NR. 3

Identificarea caracteristicilor păsărilor agățătoare.și alergătoare

1. Observă în imaginile următoare (Fig. 3.1., Fig. 3.2.): forma corpului, culoarea, ciocul, aripile și
picioarele la ciocănitoare.

Fig. 3.1. Fig. 3.2.

2. Citește cu atenție textul. Extrage din acest text informațiile necesare pentru a completa spațiile
punctate cu noțiunile corespunzătoare, astfel încât afirmațiile următoare să fie corecte.

,,Ciocănitoarea este o pasăre de pădure, dar poate fi observată și în parcuri, grădini, livezi și
gospodăriile oamenilor. Este o pasăre arboricolă. Penajul este pestriț și are o pată roșie pe cap. Capul
este rotunjit, cu cioc puternic, drept și conic. Picioarele sunt puternice, terminate cu 4 degete: două în-
dreptate anterior și două posterior. Cu ghearele lungi, încovoiate și ascuțite la vârf, se agață de scoarța
copacilor și se sprijină în coadă când își caută hrana. Este o pasăre agățătoare, insectivoră.
Din grupa păsărilor agățătoare fac parte: ciocănitoarea, cucul, ghionoaia.’’

(Maria Brândușoiu, Constanța Androne, Biologie)

Ciocul este puternic,.................................și.........................................................................................

Picioarele sunt puternice, terminate cu.................................................., două îndreptate................

și două...........................................

Din grupa păsărilor agățătoare fac parte: ...................................., cucul, ghionoaia.


3. Observă în imaginea următoare (Fig. 3.3.): forma corpului, culoarea, ciocul, aripile și

picioarele la struț.

Fig. 3.3.

4. Citește cu atenție textul. Extrage din acest text informațiile necesare pentru a completa spațiile
punctate cu noțiunile corespunzătoare, astfel încât afirmațiile următoare să fie corecte.

,,Struțul este o pasăre alergătoare. Trăiește în cârduri prin pustiurile Saharei și prin stepele Asiei

Centrale. Este cea mai mare pasăre actuală. Are corpul greoi. Îi lipsește penajul de pe gât și de pe

picioare.Aripile sunt scurte. Picioarele, înalte, puternice și musculoase, îi servesc la alergat.’’

(Maria Brândușoiu, Constanța Androne, Biologie)

Struțul este o pasăre......................................................................................................................

Aripile sunt...................................................................................................................................

Picioarele sunt înalte,........................................și musculoase, îi servesc la..................................


IV. FIȘA DE LUCRU NR. 4

Identificarea caracteristicilor păsărilor răpitoare de zi și de noapte

1. Observă în imaginile următoare (Fig. 4.1., Fig. 4.2., Fig. 4.3.): forma corpului, culoarea, ciocul,
aripile și picioarele la uliul găinilor și bufniță.

Fig. 4.1. Fig. 4.2.

Fig. 4.3.

2. Citește cu atenție textul. Extrage din acest text informațiile necesare pentru a completa spațiile
punctate cu noțiunile corespunzătoare, astfel încât afirmațiile următoare să fie corecte.
,,Uliul găinilor este o pasăre răpitoare de zi. Trăiește la marginea pădurii, dar poate fi observat și
deasupra câmpiilor și gospodăriilor oamenilor. Are talie mijlocie și penajul cafeniu-cenușiu pe
spate și mai deschis la culoare, cu dungi transversale, pe piept. Capul este mare, rotunjit, iar gâtul
este scurt și puternic. Ciocul, ascuțit, are partea superioară mult mai bombată și acoperă partea
inferioară. Cele 4 degete au gheare lungi, încovoiate ca niște cârlige și ascuțite la vârf. Alte răpitoare
de zi sunt: șorecarul, acvila de câmp, acvila de munte, șoimul și vulturul pleșuv.
Păsările răpitoare de noapte sunt: bufnița mare, cucuveaua comună, cucuveaua pitică. Ele au
penaj moale, înfoiat și nu fac zgomot când zboară. Au capul voluminos și gâtul scurt. Spre deosebire
de porumbel, ochii sunt așezați în față. La cucuvea, ei sunt înconjurați de un disc de pene. Ciocul,
scurt și curbat, este acoperit la bază de pene. Picioarele, ca și la uliu, sunt acoperite cu fulgi.

(Maria Brândușoiu, Constanța Androne, Biologie)

Uliul găinilor este o pasăre...................................................................................................................


Ciocul, ascuțit, are partea superioară mult mai...................................și acoperă partea.......................
Cele 4 degete au gheare................................, încovoiate ca niște .........................................................
Păsările răpitoare de noapte sunt: bufnița mare, ......................................................, cucuveaua pitică.
Ciocul, scurt și ................, este acoperit la bază de pene.
Picioarele, ca și la uliu, sunt acoperite cu ............................................................................................
V. FIȘA DE EVALUARE

1. Completează spațiile libere din afirmațiile următoare cu noțiunile corecte:

1. Păsările au membrele anterioare transformate în ........................, iar temperatura corpului este..................

2. Păsările au oase........................, iar cavitatea bucală este lipsită de.............................................................

3. Păsările picioroange sunt: ................., egreta, lopătarul.

4. Păsările înotătoare au forma corpului...................., iar degetele sunt unite prin............................................

2. Asociați noțiunile din coloana A cu cele din coloana B

A B

__ 1. Barza a) insectivore

__2. Ciocănitoarea b) picioroange

__3. Găina c) răpitoare de noapte

__4. Bufnița d) scurmătoare

…5.Struțul e) înotătoare

…. 6. Rața f) alergătoare

S-ar putea să vă placă și