Sunteți pe pagina 1din 8

Teste nr 2, Prutean Natalia nr catalog 28

Impozitul pe venit reprezintă o formă de colectare la buget a unei părţi din veniturile impozabile
obținute de către persoanele fizice și juridice, este din categoria impozitelor directe.

Particularităţile impunerii veniturilor persoanelor fizice. Fiecare contribuabil (persoană


fizică rezidentă) are dreptul la o scutire personală în sumă de 24000 lei pe an, dacă venitul anual
nu depășește suma de 360000. Suma scutirii personale, va constitui 30000 lei pe an pentru orice
persoană care:

a. s-a îmbolnăvit şi a suferit de boala actinică provocată de consecinţele avariei de la C.A.E.


Cernobîl;

b. este persoană cu dizabilităţi şi s-a stabilit că dizabilitatea sa este în legătură cauzală cu avaria
de la C.A.E. Cernobîl;

c. este părintele sau soţia (soţul) unui participant căzut sau dat dispărut în acţiunile de luptă
pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, cît şi în acţiunile de
luptă din Republica Afghanistan si altele.

Persoana fizică rezidentă aflată în relaţii de căsătorie are dreptul la o scutire suplimentară în
sumă de 11280 lei anual, cu condiţia că soţia (soţul) nu beneficiază de scutire personală.
Persoana fizică rezidentă aflată în relaţii de căsătorie cu orice persoană are dreptul la o scutire
suplimentară în sumă de 18000 lei anual, cu condiţia că soţia (soţul) nu beneficiază de scutire
personală.

Contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire în sumă de 3000 de lei anual
pentru fiecare persoană întreţinută, cu excepţia persoanelor cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni
congenitale sau din copilărie, persoanelor cu dizabilităţi severe şi accentuate, pentru care scutirea
constituie 18000 de lei anual.

Particularităţile impunerii veniturilor persoanelor juridice. Facilităţile impozabile acordate


de angajator includ:

a. plăţile acordate salariatului de către angajator pentru recuperarea cheltuielilor personale,


precum şi plăţile în favoarea lucrătorului, efectuate altor persoane, cu excepţia plăţilor în bugetul
asigurărilor sociale de stat şi a primelor de asigurare obligatorie de stat, precum şi a plăţilor
aferente cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile
profesionale ale angajatului, conform modului stabilit de Guvern;

b. valoarea tichetelor de masă în partea în care aceasta depăşeşte valoarea nominală deductibilă
stabilită la art.4 alin. (1) din Legea nr.166/2017 cu privire la tichetele de masă;

c. suma anulată a datoriei salariatului faţă de angajator si altele.

Deducerea cheltuielilor aferente activităţii de întreprinzător:

1. Se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil


pe parcursul perioadei fiscale, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător.

2. În cazul în care cheltuielile suportate de contribuabil cuprind cheltuielile aferente activităţii de


întreprinzător şi cheltuielile personale, deducerea se permite numai atunci cînd cheltuielile
aferente activităţii de întreprinzător le depăşesc pe cele personale şi numai pentru acea parte a
cheltuielilor care se referă nemijlocit la desfăşurarea activităţii de întreprinzător.

3. Deducerea cheltuielilor de delegaţii, de reprezentanţă, de asigurare a agenţilor economici se


permite în limitele stabilite de Guvern, cu excepţia celor reglementate de prezentul articol. Nu se
permite deducerea cheltuielilor legate de obţinerea venitului scutit de impozitare.

4. Se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare suportate de contribuabil pe parcursul


perioadei fiscale, neconfirmate documentar, în mărime de 0,2% din venitul impozabil.

Declaraţia cu privire la impozitul pe venit se completează în modul şi forma stabilite de


Ministerul Finanţelor. Declaraţia cu privire la impozitul pe venit se prezintă Serviciului Fiscal de
Stat nu mai tîrziu de: data de 25 a lunii a treia după finele perioadei fiscale de gestiune – în cazul
persoanelor juridice, formelor organizatorice rezidenţi cu statut de persoană fizică, potrivit
legislaţiei, reprezentanţelor permanente ale nerezidentului în Republica Moldova

Cotele de impozit:

1.pentru persoane fizice, întreprinzători individuali şi medicii de familie titulari ai practicii, care
exercită activitate profesională independentă – în mărime de 12% din venitul anual impozabil;

2.pentru persoanele juridice – în mărime de 12% din venitul impozabil;


2.PROBLEMA

Rezolvare:

1.Profit brut= venit vinzari-costul vinzarilor

(1 772 843.5+28 nr de catalog)

1 772 871,5-1 039 457,5=733 414 lei

2.Rezultatul din activitatea operationala= profit brut + alte venituri din activitate operationala-
cheltuieli de distributie-cheltuieli administrative- alte cheltuieli din activitatea operationala

733 414+462 893.5-115 784-264 398-347 921=468 204,5 lei

3.profit pina la impozitare= result. Din activit. Operationala+rezultat din alte activitati

468 204.5+77 145=545 349,5 lei

4. cheltuieli privind impozitul pe venit =profit pina la impozit.*cota impozitului pe venit (12%)

545 349.5*12%=65 441,94 lei

5.profit net= profit pina la impozitare- cheltuieli privind impoz pe venit

545 349,5-65 441,94=479 907,56 lei

Concluzie:

In urma datelor effectuate am analizat si determinat mai multi indicatori, astfel: profitul brut a
agentului economic SRL Ursus este in valoare de 733 414 lei. Protiful pina la impozitare
reprezinta 545 349,5 lei, 479 907,56 lei. Pe linga acestea s-au determinat al’I indicatori precum :
Rezultatul din activitatea operationala=468 204,5 lei si cheltuieli privind impozitul pe venit
65 441,94 lei. Conform legii, Agenţii economici sînt obligaţi să achite, nu mai tîrziu de 25
martie, 25 iunie, 25 septembrie şi 25 decembrie ale anului fiscal, sume egale cu 1/4 din: suma
calculată drept impozit ce urmează a fi plătit, pentru anul respectiv sau impozitul ce urma să fie
plătit, pentru anul precedent.
Punctul 3. Descrierea taxelor locale

Taxă locală – plată obligatorie efectuată la bugetul local. Sistemul taxelor locale reglementate
include:

1. taxa pentru amenajarea teritoriului;

2. taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale;

3. taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei);

4. taxa de aplicare a simbolicii locale;

5. taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii;

6. taxa de piaţă;

7. taxa pentru cazare;

8. taxa balneară;

9. taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor,


oraşelor şi satelor (comunelor);

10. taxa pentru parcare;

11. taxa de la posesorii de cîini;

12. taxa pentru parcaj;

13. taxa pentru salubrizare;

14. taxa pentru dispozutivele publigitare.

Elementele impozitului /taxei locale :

• Denumirea impozitului / taxei locale;

• debitorul, subiectul (plătitorul) impozitului / taxei locale;

• suportatorul (destinatarul) impozitului;

• obiectul sau materia impozabilă;


• sursa impozitului / taxei locale;

• unitatea de evaluare;

• cota impunerii;

• asieta sau modul de aşezare a impozitului / taxei locale;

• termenele de plată;

• înlesnirile, drepturile şi obligaţiile debitorilor;

• răspunderea debitorilor;

• calificarea impozitului / taxei locale.

Taxele locale se stabilesc, se modifică sau se anulează exclusiv prin modificarea şi completarea
Codului Fiscal. Pe parcursul anului fiscal (calendaristic), stabilirea de noi impozite şi taxe locale,
în afară de cele prevăzute de Codul Fiscal, sau anularea ori modificarea impozitelor şi taxelor în
vigoare privind determinarea subiecţilor impunerii şi a bazei impozabile, modificarea cotelor şi
aplicarea facilităţilor fiscale se permit numai concomitent cu modificarea corespunzătoare a
bugetelor UAT.

Taxele locale se aplică de către autorităţile APL. Cota taxelor locale se stabileşte de către
autoritatea APL în funcţie de caracteristicile obiectelor impunerii.

Descrierea succinta a unei taxe locale >

Taxa pentru amenajarea teritoriului

Subiecţii impunerii: persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care
dispun de bază impozabilă

Obiectul impunerii: salariaţii şi/sau fondatorii întreprinderilor care nu sunt incluşi în efectivul
trimestrial de salariaţi

Baza impozabilă a obiectului impunerii: numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi/sau
fondatorii întreprinderilor în cazul în care aceştia activează în întreprinderile fondate, însă nu
sunt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi

Cota maximă* : 80 lei anual pentru fiecare salariat şi/sau fondator al întreprinderii, în cazul în
care activează în întreprinderea fondată, însă nu este inclus în efectivul trimestrial de salariaţi

Termenele de plată a taxei şi de prezentare a dărilor de seamă fiscale de către subiecţii


impunerii şi organele împuternicite: trimestrial, până în ultima zi a lunii imediat următoare
trimestrului gestionar
Punctul 4 problema

Revolzare:

Salariu= 7550*28 nr catalog =211 400

1. Venitul total
(211 400*8)+(2000*4)= 1 691 200+8000=1 699 200 lei

2. Asigurare medicala
1 699 200*9%=152 928 lei

3. Suma scutiri
25 200+4500*2=34 200

4. Impozit pe venit
(1 699 200-152 928 -34 200)*12%=181 448,64 lei

Concluzie:
In baza datelor din problema am analizat si determinat suma impozitului pe venit si
venitul net pentru anul 2021 a Dnu Tataru. Astfel pentur a determina impozitul pe venit
am calculate venitul total care reprezinta 1 699 200 lei, asigurare medicala 9%= 152 928
lei, de asemenea suma scutirei personale si pentru alte 2 persoane intretinute =34 200.
Astfel impozitul pe venit atinge valoare de 181 448,64 lei.
declaraţia cu privire la impozitul pe venit se prezintă Serviciului Fiscal de Stat nu mai
tîrziu de: data de 30 aprilie a anului următor anului fiscal de
gestiune – în cazul persoanelor fizice

Punctul 5 Descrieți impozitul pe bunurile imobiliare.

1. Impozit pe bunurile imobiliare – impozit local care reprezintă o plată obligatorie la buget de la
valoarea bunurilor imobiliare.
Bunuri imobiliare – terenurile, clădirile, construcţiile, apartamentele şi alte încăperi izolate, a căror
strămutare este imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinaţiei lor.
Valoare estimată – valoarea bunurilor imobiliare calculată la o dată anumită cu utilizarea metodelor de
evaluare prevăzute de legislaţie.
Cadastru fiscal – cadastru specializat ce include date sistematizate privind subiecţii impunerii, numerele
cadastrale, tipurile şi adresa obiectelor ce constituie bunuri imobiliare, baza impozabilă, suma impozitului
pe bunurile imobiliare ce urmează a fi achitată, precum şi altă informaţie ce ţine de plata acestui impozit.
Subiecţi ai impunerii sînt persoanele juridice şi persoanele fizice rezidenţi şi nerezidenţi ai Republicii
Moldova:

a. proprietarii bunurilor imobiliare de pe teritoriul Republicii Moldova;


b. arendaşii care arendează un bun imobiliar agricol proprietate privată, dacă contractul de arendă nu
prevede altfel;
c. deţinătorii drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobiliare proprietate publică de pe teritoriul
Republicii Moldova;
d. arendaşii sau locatarii bunurilor imobiliare ale autorităţilor publice şi ale instituţiilor finanţate de la
bugetele de toate nivelurile;
e. locatarii bunurilor imobiliare – în cazul contractului de leasing financiar.
f. arendaşii sau locatarii bunurilor imobiliare proprietate privată a nerezidenţilor Republicii Moldova,
dacă contractul de arendă/locaţiune nu prevede altfel.
Obiecte ale impunerii sînt bunurile imobiliare, inclusiv terenurile din intravilan sau din
extravilan, clădirile, construcţiile, casele de locuit individuale, apartamentele şi alte încăperi
izolate, inclusiv bunurile imobiliare aflate la o etapă de finisare a construcţiei de 50% şi mai
mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcţie.

a.pentru bunurile imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale, terenuri
aferente acestor bunuri); pentru garajele şi terenurile pe care acestea sînt amplasate, loturile
întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele:
cota maximă – 0,4% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare;
cota minimă – 0,05% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare.
b. pentru terenurile agricole cu construcţii amplasate pe ele:

cota maximă – 0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare;


cota minimă – 0,1% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare.
c. pentru bunurile imobiliare cu altă destinaţie decît cea locativă sau agricolă, inclusiv exceptînd
garajele şi terenurile pe care acestea sînt amplasate şi loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii
amplasate pe ele – 0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare.

Calculul impozitului pe bunurile imobiliare se prezinta pînă la 25 iulie inclusiv a perioadei fiscale
respective. Pentru bunurile imobiliare dobîndite după 30 iunie a perioadei fiscale respective, calculul
impozitului pe bunurile imobiliare se prezintă la Serviciul Fiscal de Stat nu mai tîrziu de 25 martie a
perioadei fiscale următoare celei de gestiune.

Întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe
parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A. prezintă,
pînă la 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune, o dare de seamă unificată.

Termenele achitării impozitului

Persoanele juridice, persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător sînt obligate să prezinte
calculul impozitului pe bunurile imobiliare pînă la 25 septembrie inclusiv a perioadei fiscale respective.
Pentru bunurile imobiliare dobîndite după 25 septembrie a perioadei fiscale respective, calculul impozitului
pe bunurile imobiliare se prezintă la Serviciul Fiscal de Stat nu mai tîrziu de 25 martie a perioadei fiscale
următoare celei de gestiune.
Întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi,
pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A. prezintă,
pînă la 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune, o dare de seamă unificată.

De impozitul pe bunurile imobiliare sînt scutiţi:

a. autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile;


b. societăţile orbilor, surzilor şi invalizilor şi întreprinderile create pentru realizarea scopurilor statutare
ale acestor societăţi;
c. întreprinderile penitenciarelor;
d. Centrul Republican Experimental pentru Protezare, Ortopedie şi Reabilitare al Ministerului Sănătății,
Muncii şi Protecţiei Sociale;
e. obiectivele de protecţie civilă;
f. organizaţiile religioase – pentru bunurile imobiliare destinate riturilor de cult;
g. misiunile diplomatice şi oficiile consulare acreditate în Republica Moldova, precum şi reprezentanţele
organizaţiilor internaţionale acreditate în Republica Moldova, în baza principiului reciprocităţii, în
conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte si altele/

S-ar putea să vă placă și