Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

Facultatea Științe Economice Departamentul „Finanţe şi Bănci”

Aprobat___________ Şef departament

TEST pentru examen la disciplina Fiscalitate

VARIANTA 2

Subiectul I Impozitul pe bunurile imobiliare.

1.1 Definiţi noţiunea de: impozit pe bunurile imobiliare, bunuri imobiliare, cadastru fiscal

Impozit pe bunurile imobiliare – impozit local care reprezintă o plată obligatorie la buget de la
valoarea bunurilor imobiliare.

Bunuri imobiliare – terenurile, clădirile, construcţiile, apartamentele şi alte încăperi izolate, a căror
strămutare este imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinaţiei lor.

Cadastru fiscal – cadastru specializat ce include date sistematizate privind subiecţii impunerii,
numerele cadastrale, tipurile şi adresa obiectelor ce constituie bunuri imobiliare, baza impozabilă,
suma impozitului pe bunurile imobiliare ce urmează a fi achitată, precum şi altă informaţie ce ţine de
plata acestui impozit.

1.2 Caracterizați subiectul, obiectul, cotele, modul de calculare a impozitului, termenul de prezentare și
înlesniri la plata impozitului pe bunurile imobiliare.

Subiecţi ai impunerii sînt persoanele juridice şi persoanele fizice rezidenţi şi nerezidenţi ai Republicii
Moldova:

a. proprietarii bunurilor imobiliare de pe teritoriul Republicii Moldova;


b. arendaşii care arendează un bun imobiliar agricol proprietate privată, dacă contractul de arendă nu
prevede altfel;
c. deţinătorii drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobiliare proprietate publică de pe teritoriul
Republicii Moldova;
d. arendaşii sau locatarii bunurilor imobiliare ale autorităţilor publice şi ale instituţiilor finanţate de la
bugetele de toate nivelurile;
e. locatarii bunurilor imobiliare – în cazul contractului de leasing financiar.
f. arendaşii sau locatarii bunurilor imobiliare proprietate privată a nerezidenţilor Republicii Moldova,
dacă contractul de arendă/locaţiune nu prevede altfel.

Obiecte ale impunerii sînt bunurile imobiliare, inclusiv terenurile din intravilan sau din extravilan, clădirile,
construcţiile, casele de locuit individuale, apartamentele şi alte încăperi izolate, inclusiv bunurile imobiliare
aflate la o etapă de finisare a construcţiei de 50% şi mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul
lucrărilor de construcţie. Gradul de finalizare a construcţiei în scopul impozitării se determină de către
experţii tehnici în construcții sau de către agenţii economici cu activităţi în domeniul expertizei tehnice , în
baza metodei stabilite de organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul
construcţiilor.Baza impozabilă a bunurilor imobiliare constituie valoarea estimată a acestor bunuri.

Cotele și modulde calcul a impozitului :

a) pentru bunurile imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale,


terenuri aferente acestor bunuri); pentru garajele şi terenurile pe care acestea sînt amplasate,
loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele:
cota maximă – 0,4% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare;
cota minimă – 0,05% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare.

Cota concretă se stabileşte anual de către autoritatea reprezentativă şi deliberativă a administraţiei publice
locale;

b. pentru terenurile agricole cu construcţii amplasate pe ele:

 cota maximă – 0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare;


 cota minimă – 0,1% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare.

Calculul impozitului pe bunurile imobiliare se prezinta pînă la 25 iulie inclusiv a perioadei fiscale
respective. Pentru bunurile imobiliare dobîndite după 30 iunie a perioadei fiscale respective, calculul
impozitului pe bunurile imobiliare se prezintă la Serviciul Fiscal de Stat nu mai tîrziu de 25 martie a
perioadei fiscale următoare celei de gestiune.

Întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi,
pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A.
prezintă, pînă la 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune, o dare de seamă unificată.
c. pentru bunurile imobiliare cu altă destinaţie decît cea locativă sau agricolă, inclusiv exceptînd
garajele şi terenurile pe care acestea sînt amplasate şi loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii
amplasate pe ele – 0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare.

Termenele de prezentare a calculului impozitului

Persoanele juridice, persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător sînt obligate să prezinte
calculul impozitului pe bunurile imobiliare pînă la 25 iulie inclusiv a perioadei fiscale respective. Pentru
bunurile imobiliare dobîndite după 30 iunie a perioadei fiscale respective, calculul impozitului pe bunurile
imobiliare se prezintă la Serviciul Fiscal de Stat nu mai tîrziu de 25 martie a perioadei fiscale următoare celei
de gestiune.

Întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe
parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A. prezintă,
pînă la 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune, o dare de seamă unificată.

Înlesniri la plata impozitului.

De impozitul pe bunurile imobiliare sînt scutiţi:

a. autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile;


b. societăţile orbilor, surzilor şi invalizilor şi întreprinderile create pentru realizarea scopurilor statutare
ale acestor societăţi;
c. întreprinderile penitenciarelor;
d. Centrul Republican Experimental pentru Protezare, Ortopedie şi Reabilitare al Ministerului Sănătății,
Muncii şi Protecţiei Sociale;
e. obiectivele de protecţie civilă;
f. organizaţiile religioase – pentru bunurile imobiliare destinate riturilor de cult;
g. misiunile diplomatice şi oficiile consulare acreditate în Republica Moldova, precum şi reprezentanţele
organizaţiilor internaţionale acreditate în Republica Moldova, în baza principiului reciprocităţii, în
conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;
h. persoanele de vîrstă pensionară, persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate, persoanele cu
dizabilităţi din copilărie, persoanele cu dizabilităţi medii, precum şi persoanele supuse represiunilor şi
ulterior reabilitate);
De impozitul pe bunurile imobiliare (terenuri, loturi de pămînt) sînt scutiţi proprietarii şi beneficiarii ale
căror terenuri şi loturi de pămînt:

a. sînt ocupate de rezervaţii, parcuri dendrologice şi naţionale, grădini botanice;


b. sînt destinate fondului silvic;
c. sînt folosite de organizaţiile ştiinţifice şi instituţiile de cercetări ştiinţifice cu profil agricol şi
silvic în scopuri ştiinţifice şi instructive
d. sînt ocupate de plantaţii multianuale pînă la intrarea pe rod;
e. sînt ocupate de instituţiile de cultură, de artă, de cinematografie, de învăţămînt, de ocrotire a
sănătăţii; de complexele sportive şi de agrement (cu excepţia celor ocupate de instituţiile
balneare), precum şi de monumentele naturii, istoriei şi culturii, a căror finanţare se face de la
bugetul de stat sau din contul mijloacelor sindicatelor;

De impozitul pe bunurile imobiliare (terenuri, loturi de pămînt) sînt scutite administrațiile zonelor
economice libere pe perioada aflării în gestiunea acestora a bunurilor imobiliare respective.

1.3 Determinaţi obligaţia fiscală pentru agentul economic SRL „ABC” privind TVA şi indicaţi
termenul de plată, dacă in luna februarie 2019 a realizat următoarele operațiuni: a procurat:
materie primă in valoare de 150000 lei fără TVA, produse de panificație fără TVA in valoare
18000 lei, produse la preturi ce includ TVA in valoare de 24000 lei, a livrat: bunuri in
valoare de 18000 lei cu TVA, a exportat în valoare de 10000lei, produse și servicii în valoare
de 30000 lei fără TVA din care 15000 lei în cadrul activității de cazare.

REZOLVARE:

TVA Colectat= 18000/6+150000*20/100+15000*12/100=3000+30000+1800=34800 lei


TVA deductibil- 15000*20/100+18000*8/100+24000/6=3000+1440+4000=8440lei
TVA total=TTVA COL-TVA DED
TVA total=34800-8440=26360 lei, suma necesara de achitat pina la sfirsitul lunii urmatoare

2.1 Definiţi noţiunea de: taxe vamale,taxa pentru procedurile vamale, taxa ad valorem
Taxele vamale, sunt impozite indirecte ce se percep de către stat asupra tuturor bunurilor
intrate sau ieșite din ţară de către persoane fizice sau juridice. Acestea sunt venituri fiscale
ale bugetului de stat, fiind, totodată, şi un mijloc de stimulare a exportului şi de lărgire a
cooperării economice cu alte state ale lumii. Taxă vamală este plata obligatorie, percepută
de autoritatea vamală la intrarea sau la ieșirea mărfurilor de pe teritoriului vamal al
Republicii Moldova. Teritoriul vamal este teritoriul asupra căruia Republica Moldova are
dreptul exclusiv de juristdicţie în domeniul activităţii vamale.

Taxă pentru proceduri vamale – taxa pentru serviciile acordate de organul vamal; lista
acestor servicii şi cuantumul taxei pentru prestarea lor sînt prevăzute de legislaţie.

Taxele vamale ad-valorem se stabilesc prin prelevarea unui procent determinat asupra
valorii marfii ce face obiectul operatiunii de comert exterior. Ele nu necesita un tarif vamal
detaliat. Deoarece acestea se percep pe baza facturii prezentate de importator, exista tendinta
de declarare a unor preturi cat mai mici, pentru ca si taxa vamala sa fie cat mai mica.

2.2 Caracterizați taxele vamale și definiți regimurile vamale.

Taxă vamală este plata obligatorie, percepută de autoritatea vamală la intrarea sau la ieșirea
mărfurilor de pe teritoriului vamal al Republicii Moldova. Teritoriul vamal este teritoriul
asupra căruia Republica Moldova are dreptul exclusiv de juristdicţie în domeniul activităţii
vamale.
Scopul aplicării taxelor vamale este:
 optimizarea structurii importului de mărfuri;
 echilibrarea importului şi exportului de mărfuri;
 protecţia producătorilor de mărfuri autohtoni;
 crearea condiţiilor favorabile pentru integrarea Republicii Moldova în economia mondială.

Taxele vamale se aplică conform tarifului vamal. Tarif vamal reprezintă catalogul care
cuprinde nomenclatorul de mărfuri introduse pe sau scoase de pe teritoriul vamal, precum şi
cotele taxei vamale aplicate acestor mărfuri. Nomenclatorul de mărfuri este lista care
cuprinde codurile, denumirile şi descrierea mărfurilor corespunzătoare sistemelor de
clasificare aplicate în practica internaţională.
Obiect al impunerii cu taxe vamale sînt mărfurile importate, exportate sau care sînt în
tranzit pe teritoriul RM.
Plătitori ai taxelor vamale sînt persoanele fizice şi juridice care deţin obiectul impozabil.
Cotele taxei vamale şi lista mărfurile supuse acesteia se stabilesc de către Parlament. Ele se
aplică în conformitate cu legislaţia şi cu acordurile internaţionale, la care Republica Moldova
este parte. Cotele taxei vamale sînt unice şi nu pot fi modificate, cu excepţia cazurilor
prevăzute de legislaţia în vigoare sau de acordurile internaţionale, la care Republica Moldova
este parte.

În Republica Moldova, în funcţie de cotele taxelor vamale, se aplică următoarele tipuri de


taxe:
 ad valorem,
 specifică,
 combinată.
Taxa ad valorem se calculează în cote procentuală faţă de valoarea în vamă a mărfii.
Taxa specifică se calculează în cote fixe pe unitate de marfă.
Taxa combinată aplică concomitent cotele fixe şi cotele procentuale.

Valoarea în vamă a mărfurilor intrate pe teritoriul vamal se determină prin următoarele


metode:
1. în baza valorii tranzacţiei cu marfa respectivă, ori în preţul efectiv achitat sau care urmează
să fie achitat.
2. în baza valorii tranzacţiei cu marfă identică.
3. în baza valorii tranzacţiei cu marfă similară
4. în baza costului unitar al mărfii
5. în baza valorii calculate a mărfii
6. prin metoda de rezervă.

Regimul vamal reprezintă un ansamblu de norme de drept şi procedee vamale aplicarea şi


efectuarea cărora au drept scop determinarea statutului juridic al mărfurilor şi unităţilor de
transport implicate direct în trecerea peste frontiera vamală a ţării.
Conform Codului Vamal sînt stabilite următoarele regimuri vamale:
1. Regimuri vamale definitive:
a. Import
b. Export
2. Regimuri vamale suspensive:
a. Tranzit
b. Antrepozit vamal
c. perfecţionare activă (cu suspendare)
d. Transformare sub control vamal
e. Admitere temporară
f. Perfecţionare pasiva

2.3 Determinaţi obligaţia fiscală pentru agentul economic SRL „Ursus” taxele vamale şi
indicaţi termenul de plată. Agentul economic SRL „Ursus” a importat pentru comercializare
în luna august următoarele produse: 750 sticle de bere cu volumul unitar de 0.33 l preţul unei
sticle 11 lei şi 340 sticle de bere cu volumul unitar de 0,5 l preţul unei sticle 2.5 euro, taxa
vamală constituie 2,02 lei pentru un litru, 5000 de ţigarete fără filtru preţul unei unităţi 0,12
euro, taxa vamală constituie 50 de lei pentru 1000 bucăţi, 650 sticle de lichior (concentraţia
de 10 %), cu volumul unitar de 0,5 litri preţul unei sticle 4 euro şi 360 sticle de lichior
(concentraţia 18 %) cu volumul de 0,7 litru, preţul unei sticle de 3,5 euro, cota taxei vamale
73 de lei pentru un litru de alcool absolut, 5600 gr. bijuterii din argint, cota taxei vamale 2,20
lei pentru un gram, 3400 pachete (1 pachet 20 de țigări) de ţigări cu filtru, preţul uunui pachet
1,5 euro, cota taxe vamale 75 lei + 24%/1000 bucăţi/valoarea în lei (1 euro = 19,53lei).

1.bere(0.33l)
Baza de calcul cu acciz = 750*0,33L=247,5 L
Acciz= 247,5*2,02lei =499,95 lei

2.bere(0,5l)
Baza de calcul cu acciz = 340*0,5L=170L
Acciz=(170*2,5euro*19,53)= 8300,25 lei

3.tigarete
Baza de calcul cu acciz=5000/1000=5
Acciz=5*50=250 lei

4.lichior cu (concentraţia de 10 %)
Baza de calcul cu acciz=650*0,5L=325L
Acciz=325L*10/100*73=2372,5 Lei
5. lichior cu (concentraţia de 18 %)
Baza de calcul cu acciz= 360*0,7L=252L
Acciz=252*18/100*73=3311,28 lei

6.bijuterii din argint


acciz=5600*2,20=12 320 lei

7.tigarete cu filtru
Acciz= (3400*20/1000*75)+(3400*1,5*19,53)*24%=5100+99603=104703 lei

Obligatia fiscala:
499,95 lei+8300,25 lei+250 lei+2372,5 Lei+3311,28 lei+12 320 lei+104703 lei=131756,98
lei

Concluzie: Obligatia fiscal pentru agentul economic SRLUrsus privind accizele de in


valaore de 131756,98 lei. Agentul economic este obligat sa achite aceasta suma in termen de
pina la data de 25 a lunii respective.

S-ar putea să vă placă și