Sunteți pe pagina 1din 36

An VIII, Nr.

12, IULIE 2020

1
COMITET EDITORIAL
Editor:
Prof. Dr. Gabriela Roman (groman@umfcluj.ro)

Colectiv de redacţie:
Conf. Dr. Cornelia Bala
Dr. Anca Cerghizan
Sef Lucr. Dr. Anca Elena Crăciun
Șef lucrări Dr. Adriana Fodor
Șef lucrări Dr. Adriana Rusu
Asist. Univ. Dr. Dana Mihaela Ciobanu
Asist. Univ. Dr. Georgeta Inceu
Asist Univ. Dr. Camelia Vonica
Dr. Slivia Iancu

Secretari de redacţie:
Medic rez. Andreea Tăut (andreeataut@yahoo.com)
Medic rez. Bogdan Pușcașu (musculobog@yahoo.com)

Secretariat:
Centrul Clinic de Diabet Zaharat, Nutriţie şi Boli Metabolice, Cluj-Napoca
Strada Clinicilor nr. 2-4, Cod Poştal: 400006
Tel/ Fax: 0264 594 455

Medici rezidenți

Irina AFRĂSÎNEI - ȚENU Alexandra ITU

Larisa COȘIER Roland-Tibor JÓZSA

Alina Georgiana COZMA Teodora Elena MÃEREAN

Dana Elena GÂVAN Iulia SELEJAN

Cristina GHEORGHIU Florina POP-SILVĂŞAN

Sabina ISTRĂTOAIE

Mária-Magdolna ISZLAI

Medic specialist Dr. Vlad Ilie LAZU

Practica tânărului diabetolog


ISSN 2392 – 7690
ISSN-L 2392 – 7690
2
CUPRINS
Particularități ale conduitei terapeutice la pacientul cu diabet zaharat
insulinotratat aflat sub tratament cronic de substituție renală cu dializă 5
(hemodializă/dializă peritoneală)
Considerații terapeutice în COVID-19 la pacienții cu patologie cardiovasculară –
recomandările ESC 8
National inpatient diabetes COVID-19 response team 11
Inhibitorii SRAA în vremea noului coronavirus (SARS-CoV-2) 14
Obezitatea: factor de risc pentru evoluția severă a infecției cu virusul
SARS-CoV-2, mai ales la pacienții sub 60 ani 21
Sincopa – cauză cardiacă 24
Riscul cardiovascular a hidroxiclorochinei în tratamentul pacienților cu COVID-19 26
SARS-CoV-2: iertător cu tinerii cu diabet? 28
Infecțiile cu coronavirusuri și diabetul zaharat – căi fiziopatologice comune cu
posibile implicații terapeutice 30
Controlul glicemic optimal: instrument cheie în reducerea riscului și severității
infecției cu SARS-CoV 2 34

3
Aplicație Practică

Particularități ale conduitei terapeutice la pacientul cu diabet zaharat


insulinotratat aflat sub tratment cronic de substituție renală cu dializă
(hemodializă/dializă peritoneală)
Autor: Medic Rezident Larisa Coșier
Centrul Clinic de Diabet Zaharat, Nutriție și Boli metabolice Cluj-Napoca

Date generale datorită remiterii mediului uremic preexistent, scade


Nefropatia diabetică reprezintă principala cauză de boală insulinorezistența datorată acestuia. Acest lucru, asociat cu
renală cronică în stadiu terminal (ESRD). ESRD apare la 50% clearence-ul crescut al hormonilor hiperglicemianți și cu o
din pacienții cu diabet zaharat tipul 1 cu nefropatie diabetică concentrație plasmatică redusă a acestora, duce la scăderea
după 10 ani de evoluție, respectiv la peste 75% din aceștia și mai marcată a necesarului de insulină exogenă, astfel încât
după 20 ani de evoluție a bolii. În ceea ce privește diabetul la 1 an după inițierea terapiei substitutive 1/3 din pacienții
zaharat de tip 2, procentul e mai mic, aproximativ 20% din insulinotratați nu mai au nevoie de insulină exogenă (fenomen
pacienții cu nefropatie diabetică progresând la ESRD după 20 denumit ”Burnt-out Diabetes”) (7,9).
ani de evoluție (1). S-a observat că fenotipul nonalbuminuric În urma monitorizării continue a glucozei la pacienții
este asociat cu o progresie mai redusă a bolii renale diabetice insulinotratați hemodializați, s-a constatat o diferență
spre ESRD (2). Metodele de supleere a funcției renale sunt semnificativă a valorilor glucozei interstițiale în zilele cu
reprezentate de hemodializă, dializă peritoneală continuă hemodializă față de cele fără hemodializă, cu valori minime
ambulatorie, transplant de rinichi, transplant simultan de ale glicemiei în primele 12 ore posthemodializă, diferențe de
pancreas și rinichi și transplant de pancreas ulterior celui de până la 4,2 mmoli/L (5,8), ceea ce impune uneori un necesar
rinichi (3) . diferit de insulină exogenă în zilele cu dializă față de cele fără
În ceea ce privește tipul terapiei de substituție renală la dializă și impune o monitorizare strictă a valorilor glicemice
pacienții cu boală renală diabetică în stadiu terminal, conform pre și postdializă pentru prevenirea hipoglicemiei, frecventă
ultimelor raportări ale United States Renal Data System, la această categorie de pacienți. S-a observat că glicemia
în 2019 în SUA 76% din pacienți se aflau în program de tinde să scadă pe parcursul ședinței de hemodializă inclusiv
hemodializă, 7,1% în program de dializă peritoneală și 16,9% la pacienții fără diabet zaharat, cu un maxim în a 3-a oră de
au efectuat transplant renal (4). Aproximativ 35-45% din totalul hemodializă (8).
pacienților aflați sub tratament cronic de substituție renală cu
hemodializă prezintă boală renală cronică de cauză diabetică (5). Insulinoterapia
Principala cauză de mortalitate în cazul pacienților aflați Frecvent, în cazul pacienților cu diabet zaharat aflați sub
sub tratament substitutiv renal este reprezentată de bolile tratament cronic de substituție renală, insulina exogenă
cardiovasculare, urmate de sepsis, rata mortalității fiind mai rămâne unicul tratament hipoglicemiant administrat, dat fiind
mare în cazul persoanelor cu diabet zaharat (6). Menționăm faptul că unele medicmente nu se pot administra datorită
că există un progres în ceea ce privește prognosticul acestei supradozării acestora în contextul insuficienței renale, fie
categorii de pacienți, fiind înregistrată o scădere a mortalității datorită lipsei studiilor de siguranță (pacienții cu boală renală
cu 28% între 2001 și 2017, în SUA (4). cronică în stadiu terminal fiind excluși din majoritatea trialurilor
clinice).
Perturbări ale homeostaziei glucozei Scopul insulinoterapiei este să amelioreze calitatea vieții,
Controlul glicemic în cazul acestor pacienți poate cu evitarea valorilor extreme glicemice. Regimul bazal-bolus
reprezenta o adevărată provocare pentru clinician, datorită este cel mai flexibil și deci cel mai potrivit in cazul variabilității
alterării metabolismului insulinei în boala renală cronică, glicemice mari asociate hemodializei, în cazul pacienților
rinichiul fiind principalul organ de metabolizare și de excreție necomplianți preferându-se regimul bazal.
a insulinei exogene (7). În plus apare insulinorezistența Conform ghidului Joint British Diabetes Societies (JBDS-
datorită mediului uremic. Se produce scăderea clearance- IP) din 2016 (8), având în vedere variabilitatea necesarului de
ului insulinei cu creșterea T1/2 al acesteia și cu predispoziție insulină în zilele cu/fără hemodializă, s-a constatat că în cazul
la hipoglicemie, accentuată de scăderea gluconeogenezei regimului bazal bolus este necesară o reducere cu 10-15%
renale și de tulburarile de malnutriție existente frecvent la a dozei de insulină rapidă de dinainte de ședinta de dializă,
această categorie de pacienți. Predispoziția la hipoglicemie respectiv o reducere cu 25% a dozei de insulină bazală din
apare chiar și la pacienții fără diabet zaharat (2). Se estimează ziua respectivă. Dacă regimul de insulină este cel bazal, de
că necesarul de insulină scade cu aprox. 50% la eRFG=10 ml/ obicei este necesară o reducere cu 25% a necesarului de
min/1,72mp (7,8). insulină, iar dacă pacientul se află sub tratament cu insulină
Ulterior, odată cu inițierea terapiei de substituție renală, premixată, se recomandă o scădere cu 10-15% a dozei de

4
insulină premixată dinaintea dializei (8). recomandă evitarea meselor bogate înainte de dializă posibil
Pentru a preveni posibilele episoade de hipoglicemie cauzate de frica hipoglicemiei.
survenite în timpul hemodializei, se recomandă monitorizarea
glicemiei pre și posthemodializă. Pe baza rezultatelor unor Dializa peritoneală
studii care au comparat glicemia predializă (postprandială/ În cazul persoanelor care efectuează dializă peritoneală,
întâmplătoare) și prognosticul acestor pacienți, se recomandă acestea au posibilitatea de a administra insulina
o valoare a glicemiei în predializă de 180-200 mg/dl (10). intraperitoneal. Acest mod de administrare mimează
Conform ghidului menționat mai sus (8), dacă glicemia secreția fiziologică, endogenă a insulinei (trece prin sistemul
predializă este sub 7 mmoli/L (126 mg/dl), se recomandă port), dar e necesară o cantitate de insulină de 2 ori mai
administrarea a 20-30 g HC cu index glicemic mic pentru a mare dacă aceasta e administrată cu fluidul de dializă
preveni hipoglicemia consecutivă hemodializei; dacă glicemia (9), iar absorbția insulinei este mai lentă. O alternativă ar
predializă este mai mare de 7 mmoli/L, se vor administra 10- fi administrarea intraperitoneală separată de lichidul de
20g HC cu indice glicemic mic în a 2-a oră de hemodializă dializă, ceea ce impune manevre mai laborioase și crește
pentru a preveni o posibilă hipoglicemie în a 3-a oră. Dacă riscul de peritonită. Avănd în vede aspectele menționate, se
valoarea glicemiei postdializă este peste 15 mmoli/L (270 mg/ recomandă schimbarea căii de administrare a insulinei (din
dl), se recomandă corecție cu insulină rapidă și o eventuală administrare subcutanată în intraperitoneală) doar în cazuri
reajustare a dozelor de insulină rapidă, dacă se consideră selecționate, și se recomanda ca dializatul să nu conțină
necesar. glucoză (7). Frecvența episoadelor hipoglicemice este redusă
comparativ cu cea a pacienților hemodializați. Menționăm că
Hipoglicemia asociată ședințelor de hemodializă având in vedere tulburările hemodinamice frecvente (datorită
polineuropatiei diabetice autonome) și agravarea anemiei în
Hipoglicemia la pacienții dializați poate fi frecventă și deseori cursul hemodializei, precum și dificultatea obținerii unei fistule
severă, datorită afectării sistemului nervos automon asociată arterio-venoase (capital vascular mai sărac comparativ cu
cu diminuarea plasmatică a hormonilor contrareglarori cel al pacienților fără diabet zaharat), dializa peritoneală ar
consecutivă hemodializei. Hipoglicemia este definită la o trebui să fie prima opțiune în cazul persoanelor cu diabet
valoare de sub 4 mmoli/L (aprox. 70 mg/dl). Hipoglicemia zaharat care necesita tratament substituiv renal care nu au
severă este definită ca hipoglicemia în care se necesită indicație de transplant renal (3).
asistența unei alte persoane pentru remiterea ei (poate să
apară scăderea nivelului de conștiență/convulsii/comă/deces). Evaluarea controlului glicemic
În caz de hipoglicemie ușoară/medie, se vor administra 15 g
hidrați de carbon cu acțiune rapidă, cu verificarea ulterioară În ceea ce privește evaluarea controlului glicemic, HbA1c
a glicemiei peste 15 min și repetarea ingestiei de hidrați rămane markerul recomandat, deși are o acuratețe redusă
de carbon la nevoie. În caz de hipoglicemie severă se vor (valori fals scăzute datorită anemiei prezente în BCR, a
administra simultan 1 mg glucacon im/sc/iv și 100 ml dextroză hemolizei iatrogene, a tratamentului cu EPO și a deficitelor
20% iv în 15 min, iar după reluarea stării de conștienței se vor nutriționale (3,8); valori fals crescute pot fi prezente datorită
administra hidrați de carbon cu absorbție rapidă și lungă (8). uremiei, a deficitului de fier și acidozei metabolice (9,8)). De
ADA recomandă administrarea de glucagon la glicemie sub asemenea, se cunoaște că pacienții cu ESRD au fost excluși
54 mg/dl, dacă pacientul nu se poate alimenta (11). În caz de din studiul ADAG, în cadrul căruia s-a stabilit relația dintre
apariție a hipoglicemiei, mai ales dacă este repetată sau severă, HbA1c și valoarea mediei glicemiilor plasmatice. Menționăm
se recomandă reajustarea dozelor de insulină și relaxarea că albumina glicată se corelează mai bine cu valorile glicemiei
țintelor terapeutice. Menționăm că în trialurile ACCORD și plasmatice la pacienții în stadiu de boală cronică renală
ADVANCE s-a evidențiat o asociere între hipoglicemia severă dializați și este un predictor mai bun al mortalității comparativ
și riscul de mortalitate (11), asfel încât se impune o mare atenție cu HbA1c, pentru fiecare creștere cu 5% a AG riscul mortalității
pentru evitarea hipoglicemiei. Se recomandă ca tratamentul de orice cauză crescând cu 14% (9). Alți markeri biologici care
acesteia sa fie disponibil permanent, inclusiv pe drum spre/ ar mai putea fi folosiți la acești pacienți sunt fructozamina și
dinspre unitatea de hemodializă și reluarea periodică a 1,5 - anhidroglucitolul. Metoda optimă de monitorizare a
educației terapeutice în acest sens, atât a pacientului, cât și acestor pacienți este CGM, deoarece ceilalți markeri nu pot
a aparținătorilor. evalua variabilitatea glicemică determinată de ședintele de
hemodializă, și nici nu pot evalua riscul de hipoglicemie la
De asemenea, pentru prevenirea hipoglicemiei este necesar care acești pacienti sunt predispuși (11). În prezent, datorită
ca hemodializatul pacienților cu diabet zaharat insulinotratați disponibilității reduse a acestor markeri și a monitorizării
să conțină o cantitate mai mare de glucoză, de aproximativ continue a glicemiei, precum și a costurilor crescute ale
90 mg/dL (5mM) (12). Un alt aspect important e acela că acestora, HbA1c și automonitorizarea ambulatorie a glicemiei
pacienții care se alimentează bogat înainte de hemodializă rămân principalele metode de evaluare a controlului glicemic
sunt predispuși la hipotensiune arterială în a 3-a oră a ședinței, și la pacienții sub tratament substituti renal. Menționăm
datorită fluxului sanguin mezenteric crescut (8), prin urmare se

5
existența unor ecuații speciale de estimare a HbA1c aplicabile 9. Connie M. Rhee, Angela M. Leung, Csaba P. Kovesdy, et al,: Updates on the
pacienților cu dializă permanentă, pentru o valoare mai Management of Diabetes in Dialysis Patients. Semin Dial. 2014 March ; 27(2):
135–145. doi:10.1111/sdi.12198.
acurată a acesteia (9).
10. Noriaki Maruyama, Masanori Abe: Targets and Therapeutics for Glycemic
ADA recomandă o valoare a HbA1c între 7% și 8% Control in Diabetes Patients on Hemodialysis. Nakamoto H, et al. (eds): Recent
considerându-se că prezența comorbidităților, a bolii micro/ Advances in Dialysis Therapy in Japan. Contrib Nephrol. Basel, Karger, 2018,
macrovasculare avansate precum și apariția hipoglicemiei vol 196, pp 37–43 ( DOI: 10.1159/000485695 ).

severe sau recurente necesită relaxarea țintelor terapeutice 11. American Diabetes Association, Glycemic Targets: Standards of Medical
Care in Diabetes-2020. Diabetes Care 2020;43(Suppl. 1):S66–S76 | https://
(11). Din punctul de vedere al societăților internaționale de
doi.org/10.2337/dc20-S006.
nefrologie, atât KDIGO cât și KDOQI recomandă în acest
12. Daugirdas, John T.; Blake, Peter G.; and Ing, Todd S., "Handbook of
caz o valoare de peste 7%, scopul principal fiind evitarea
Dialysis (5th ed.)" (2015). Faculty Bookshelf. 23. p 560.
episoadelor hipoglicemice (13,14). În ghidul societății canadiene
13. National Kidney Foundation: KDOQI US Commentary on the 2012 KDIGO
de nefrologie, precum și în ghidul elaborat de European Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of CKD. Am J
Best Practice se recomandă intensificarea tratamentului Kidney Dis. 2014;63(5):713-735.
hipoglicemiant la HbA1c peste 8,5% (15,16). Ghidurile de mai 14. International Society of Nephrology: KDIGO 2012 Clinical Practice
sus s-au bazat și pe rezultatele unor studii observaționale în Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease.
care s-a demonstrat că relația dintre HbA1c și mortalitate în Kidney International Supplements (2013) 3, vii.
cazul pacienților cu tratament substitutiv renal este în formă 15. Canadian Society of Nephrology Commentary on the KDIGO Clinical
de ”U”, cu o creștere a mortalității la valori extreme glicemice. Practice Guideline for CKD Evaluation and Management. Am J Kidney Dis.
2015;65(2):177-205
Analizând date din DOPPS (Dialysis Outcomes and Practice
16. European Best Practice (ERBP). Clinical Practice Guideline on management
Patterns Study) s-a observat o mortaliatate minimă la HbA1c
of patients with diabetes and chronic kidney disease stage 3b or higher (eGFR
între 7-7,9% (17), respectiv între 6-8% în studiul efectuat de <45 mL/min). Nephrol Dial Transplant (2015) 30: ii1–ii142 | doi: 10.1093/ndt/
Ricks et al (18). gfv100
Concluzie 17. Sylvia Paz B. Ramirez, Keith P. Mccullough, Jyothi R. Thumma, et al,:
Hemoglobin A1c Levels and Mortality in the Diabetic Hemodialysis Population.
Având în vedere perturbările metabolice complexe, Findings from the Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study (DOPPS).
variabilitatea glicemică mare, comorbiditățile frecvent asociate Diabetes Care 2012; 35:2527–2532.
și mortalitatea ridicată, controlul glicemic la pacienții cu diabet 18. Ricks J, Molnar MZ, Kovesdy CP, Shah A, Nissenson AR, Williams
zaharat aflați sub tratament substitutiv renal reprezintă o M, Kalantar-Zadeh K. Glycemic control and cardiovascular mortality in
provocare pentru clinician și este necesar a fi abordat în hemodialysis patients with diabetes: a 6-year cohort study. Diabetes. 2012;
61(3):708–715. [PubMed: 22315308]
cadul unui complex multifactorial, pentru a crește calitatea și
speranța de viață. Dat fiind faptul că boala renală cronică în
stadiu terminal a reprezentat un criteriu de excludere din multe
trialuri clinice, aceasta a cauzat lacune în ceea ce privește
conduita optimă a tratamentului acestor pacienți. În viitor este
necesară efectuarea cât mai multor studii pentru optimizarea
tratamentului acestora.
Referințe:
1. American Diabetes Association, Nephropathy in Diabetes. Position
Statement. Diabetes Care 2004, 27, Supplement 1.
2. National Kidney Foundation. KDOQI Clinical Practice Guideline for Diabetes
and Chronic Kidney Disease. Am J Kidney Dis. 2012;60(5):850-886.
3. Gabriela L., Mircea L., Gener I. ”Nefropatia diabetică”, Ed. Medicală Callistro
2019, p: 69-73
4. United States Renal Data System. 2019 USRDS annual data report:
Epidemiology of kidney disease in the United States. National Institutes of
Health, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases,
Bethesda, MD, 2019.
5. Sara Kazempour-Ardebili, Varunika L. Lecamwasam, Thushara Dassanyake,
et al,: Assessing Glycemic Control in MaintenanceHemodialysis Patients With
Type 2 Diabetes. Diabetes Care 2009; 32:1137–1142.
6. Mariana S. Markell, Eu A. Friedman: Diabetic Nephropathy. Management of
the end-stage patient. Diabetes Care 1999; 15(9):1226-1238.
7. Pedro Iglesias, Juan J. Dı´ez: Insulin therapy in renal disease. Diabetes,
Obesity and Metabolism, 10, 2008, 811–823.
8. Joint British Diabetes Societies. Management of adults with diabetes on
the haemodialysis unit, 2016 (Availbele from: https://abcd.care/joint-british-
diabetes-societies-jbds-inpatient-care-group).

6
Aplicație Practică

CONSIDERAȚII TERAPEUTICE ÎN COVID-19 LA PACIENȚII CU PATOLOGIE


CARDIOVASCULARĂ – RECOMANDĂRILE ESC
Autor: Medic Rezident Cristina Gheorghiu
Institutul Inimii Nicolae Stãncioiu Cluj-Napoca.

Boala COVID-19 poate declanșa destabilizarea bolii benefice sunt bine cunoscute), în timp ce se monitorizează
cardiovasculare cronice. Acest lucru poate fi favorizat și de progresia patologiei pacienților cu hipertensiune arterială și
întreruperea tratamentului oral cronic, iar pacienții trebuie diabet zaharat. (1)
informați pentru a solicita îndrumări medicale înainte de Doza de aspirină administrată pentru prevenția secundară
orice modificare a tratamentului. a aterotrombozelor nu are potențial antiinflamator și, prin
Există unele tratamente care ar putea fi ajustate atunci urmare, nu trebuie întreruptă la pacienții cu COVID-19 fără
când se începe terapia specifică concomitentă pentru alte motive relevante, cum ar fi complicația de sângerare
COVID-19, însă aceste tratamente sunt inițiate în timpul continuă sau necesitatea unei proceduri invazive
internării în spital, unde este posibilă monitorizarea neplanificate.
interacțiunilor potențiale. Unele studii mici stipulează că statinele supraexprimă
I. Considerații generale ACE2. Având în vedere beneficiile clare în ceea ce privește
Mulți pacienți cu potențial risc de SARS-CoV-2 sunt tratați tratamentul dislipidemiei și stabilizarea plăcii de aterom, nu
cu inhibitori ai sistemului renină-angiotensină (RAS). A fost se sugerează întreruperea acestora. S-a demonstrat că
publicat un articol care a asociat riscul crescut de infecție cu asocierea de lopinavir-ritonavir și rosuvastatină poate duce
utilizarea inhibitorilor enzimei de conversie a angiotensinei la o creștere semnificativă a concentrației plasmatice de
(IECA) și a blocanților receptorilor de angiotensină II (A2RB/ rosuvastatină. Astfel, dacă este necesară co-administrarea
ARB), clase de medicamente utilizate în mod obișnuit în acestor medicamente, se va începe cu doza minimă
tratamentul hipertensiunii arteriale. Este important de eficientă de rosuvastatină și nu se va depăși doza de 10
subliniat că aceasta este o teorie ce rămâne a fi susținută mg/zi în perioada tratamentului cu lopinavir-ritonavir, cu
prin dovezi. Organizații de sănătate importante, ca monitorizarea atentă a funcției hepatice.
Societatea Europeană de Cardiologie, Societatea Britanică II. Considerații aritmogene ale tratamentului
de Cardiologie și Asociația Americană a Inimii, recomandă COVID-19
continuarea acestor tratamente (din moment ce efectele Strategiile de tratament împotriva SARS-CoV-2 pot
utiliza o combinație de mai multe medicamente care
exercită efecte sinergice. În ciuda lipsei de dovezi definitive
asupra eficacității acestora, medicamentele cu efect viricid
suspectat, care sunt utilizate „off-label” includ clorochina
/hidroxiclorochina, inhibitori de protează (lopinavir-
ritonavir sau, mai rar, darunavir-cobicistat), remdesivir
și azitromicină. În cazuri specifice, interferonul și, pentru
ARDS, glucocorticoizii și / sau tocilizumab, pot fi de
asemenea administrate. (2)
Clorochina a fost utilizată pe scară largă ca medicament
antimalaric și în tratamentul bolilor reumatologice și s-a
descoperit că inhibă creșterea SARS-CoV-2 in vitro.
(3) Hidroxiclorochina este un analog al cloroquinei
cu o mai mică intoleranță gastrică și mai puține
interacțiuni medicamentoase. In vitro, s-a constatat că
hidroxiclorochina este mai puternică decât clorochina în
inhibarea SARS-CoV-2. (4)
Studiile clinice asupra eficacității clorochininei /
hidroxiclorochinei în tratamentul SARS-CoV-2 sunt în
curs de desfășurare, respectiv ar trebui să fie așteptate
rezultatelele acestora înaintea furnizării recomandărilor
definitive pro sau contra utilizării acestor medicamente.
O preocupare majoră pentru aceste medicamente este

7
riscul foarte, chiar dacă este rar, de prelungire a QTc și TdP ≥500 ms prezintă riscul de a dezvolta TdP sau moarte
(torsada vârfurilor)/ moarte subită. (5) Cu toate acestea, subită. La pacienții cu un ECG efectuat recent care prezintă
în timpul infecției COVID-19, riscul legat de QT poate fi QTc normal și nu există dovezi de alterare cardiovasculară
amplificat de utilizarea concomitentă a altor medicamente datorată COVID-19, se poate lua în considerare să nu se
care alungesc QTc sau prin dezechilibre electrolitice efectueze ECG de bază, deoarece fiecare ECG expune
(hipopotasemie, hipomagneziemie și / sau hipocalcemie). personalul medical și poate contamina echipamentele;
Inhibitorul de protează, lopinavir-ritonavir, s-a dovedit a fi - Se va efectua un ECG după începerea tratamentului.
eficient împotriva SARS-coronavirus și MERS-coronavirus Dacă pacientul prezintă QTc ≥500 ms sau ∆QTc ≥60 ms,
in vitro și la animale. Nu au fost descrise reacții adverse trebuie luată în considerare trecerea la un medicament
pro-aritmice la pacienții tratați cu lopinavir-ritonavir. Cu cu un risc mai mic de prelungire a QTc, reducerea dozei
toate acestea, în unele combinații, pot fi necesare ajustări administrate sau continuarea planului de tratament.
ale dozei sau modificări. (6) Când lopinavir-ritonavir nu este Se impune supravegherea atentă a intervalului QTc (de
disponibil și / sau pacientul prezintă intoleranță, darunavir- preferință incluzând telemetria pentru monitorizarea
cobicistat este utilizat ca alternativă. aritmiilor) și echilibrului electrolitic.
Studiile in vitro și animale sugerează că remdesivir (GS- Bradicardia prelungește QT și facilitează TdP. În
5734) este eficient împotriva SARS-coronavirus și MERS- timp ce unele medicamente COVID-19 au un efect
coronavirus. Mai multe studii randomizate controlate bradicardizant slab, ar trebui de asemenea evaluată
sunt în curs de desfășurare în actuala epidemie SARS- utilizarea concomitentă de beta-blocante, blocante ale
CoV-2. Studiile in vitro sugerează o mai bună eficacitate canalelor de calciu, ivabradină și digoxină. Dacă digoxina
a remdesivirului comparativ cu lopinavir-ritonavir. Un este considerată obligatorie pentru pacient, trebuie luată
avantaj al remdesivir este că nu au fost descrise interacțiuni în considerare monitorizarea nivelului plasmatic al acesteia
semnificative cu medicamentele. Cu toate acestea, nu există (cu reducerea dozei, după caz).
rapoarte cu privire la efectul său asupra duratei QTc. (7) III. Considerații privind utilizarea anticoagulantelor
Dovada anecdotică care susține utilizarea azitromicinei la pacienții cu COVID-19
(fiind un inhibitor slab al CYP3A4) provine dintr-un studiu Mulți pacienți istoric de boală cardiovasculară vor avea
mic, ne-randomizat, al pacienților cu COVID-19 tratați cu o indicație pentru anticoagulare. Pacienții cu COVID-19 cu
hidroxiclorochină. La 6 pacienți, adăugarea azitromicinei anticoagulare orală pot fi trecuți la anticoagulare parenterală
la hidroxiclorochină a arătat o reducere semnificativă cu HMMM sau HNF atunci când sunt internați într-o unitate
a pozitivității SARS-CoV-2 a secrețiilor nazofaringiene, de terapie intensivă, cu o prezentare clinică severă. Pentru
comparativ cu hidroxiclorochina singură. Azitromicina a acei pacienți, la care poate fi continuat tratamentul oral, in
fost asociată în cazuri izolate cu prelungirea QTc și TdP în particular NOAC, se vor respecta recomandările ghidurilor
principal la persoanele cu factori de risc suplimentari. (8) actuale. La pacienții cu înghițire afectată, NOAC pot fi
II. 1. Evaluarea QTc pentru a preveni aritmia indusă administrate în următoarele moduri:
de medicamente - Administrarea sub formă zdrobită (exp. prin tub
Prelungirea QTc de către unele medicamente poate nazogastric) nu modifică biodisponibilitatea apixabanului,
duce teoretic la TV polimorfă (TdP). Aceasta este totuși edoxabanului și rivaroxabanului;
o complicație foarte rară, iar considerația trebuie pusă în - Apixaban poate fi administrat sub formă de soluție
balanță cu beneficiul anticipat al terapiei pentru pacientul cu orală sau prin tub nazogastric sau gastric pe stomacul
COVID-19. (9) Pe scurt, sunt necesare următoarele etape gol (alimentele afectează biodisponibilitatea tabletelor
pentru a reduce riscul de TdP indus de medicamente: zdrobite). S-a dezvoltat o soluție orală de apixaban 5 mg
- Identificarea factorilor de risc asociați alungirii QTc; (12,5 ml de soluție 0,4 mg/ml via seringă orală cu 240 ml
- Factorii de risc nemodificabili: SQTL congenitale, QT apă); (10)
prelungit la medicamente in antecedente, sex feminin, vârsta - Rivaroxaban poate fi administrat sub formă de soluție
>65 ani, boli cardiace structurale (SCA, IC decompensată, orală sau prin tub nazogastric, cu suplimente nutritive (tuburile
CMH), insuficiență renală, insuficiență hepatică; enterale nu trebuie să fie plasate distal de stomac); (11)
- Factorii de risc modificabili: hipocalcemie, hipokaliemie, - Capsulele de dabigatran nu trebuie să fie deschise,
hipomagneziemie, co-administrarea medicamentelor care deoarece ar duce la o creștere de 75% a biodisponibilității
prelungesc QTc și bradicardia; medicamentului.
- Identificarea și corectarea factorilor de risc modificabili Bibliografie:
la toți pacienții. Potasiul seric trebuie păstrat la limita 1. Position Statement of the ESC Council on Hypertension on ACE-Inhibitors
superioară (≥ 4,5 mEq/L); and Angiotensin Receptor Blockers
2. ESC Guidance for the Diagnosis and Management of CV Disease during
- Efectuarea unui ECG de bază. Pacienții cu QTc inițial the COVID-19 Pandemic

8
3. Wang M, Cao R, Zhang L, Yang X, Liu J, Xu M, Shi Z, Hu Z, Zhong W, Xiao
G. Remdesivir and chloroquine effectively inhibit the recently emerged novel
coronavirus (2019-nCoV) in vitro. Cell Research 2020;30(3):269-271. https://
doi.org/10.1038/s41422-020-0282-0
4. Yao X, Ye F, Zhang M, Cui C, Huang B, Niu P, Liu X, Zhao L, Dong E, Song
C, Zhan S, Lu R, Li H, Tan W, Liu D. In Vitro Antiviral Activity and Projection of
Optimized Dosing Design of Hydroxychloroquine for the Treatment of Severe
Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Clinical Infectious
Diseases 2020. https://doi.org/10.1093/cid/ciaa237
5. Haeusler IL, Chan XHS, Guérin PJ, White NJ. The arrhythmogenic
cardiotoxicity of the quinoline and structurally related antimalarial drugs: a
systematic review. BMC Medicine 2018;16(1):200. https://doi.org/10.1186/
s12916-018-1188-2
6. de Wilde AH, Jochmans D, Posthuma CC, Zevenhoven-Dobbe JC, van
Nieuwkoop S, Bestebroer TM, van den Hoogen BG, Neyts J, Snijder EJ.
Screening of an FDA-Approved Compound Library Identifies Four Small-
Molecule Inhibitors of Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus
Replication in Cell Culture. Antimicrobial Agents and Chemotherapy 2014;
58(8):4875-4884. https://doi.org/10.1128/aac.03011-14
7. Sheahan TP, Sims AC, Leist SR, Schäfer A, Won J, Brown AJ, Montgomery
SA, Hogg A, Babusis D, Clarke MO, Spahn JE, Bauer L, Sellers S, Porter D,
Feng JY, Cihlar T, Jordan R, Denison MR, Baric RS. Comparative therapeutic
efficacy of remdesivir and combination lopinavir, ritonavir, and interferon beta
against MERS-CoV. Nature Communications 2020;11(1):222. https://doi.
org/10.1038/s41467-019-13940-6
8. Gautret P, Lagier J-C, Parola P, Hoang VT, Meddeb L, Mailhe M,
Doudier B, Courjon J, Giordanengo V, Vieira VE, Dupont HT, Honoré
S, Colson P, Chabrière E, La Scola B, Rolain J-M, Brouqui P, Raoult D.
Hydroxychloroquine and azithromycin as a treatment of COVID-19: results
of an open-label non-randomized clinical trial. International Journal of
Antimicrobial Agents 2020:105949. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.
ijantimicag.2020.105949
9. Giudicessin JR, Noseworthy PA, Friedman PA, Ackerman MJ. Urgent
guidance for navigating and circumventing the QTc prolonging and
torsadogenic potential of possible pharmacotherapies for COVID-19. Mayo
Clin Proc 2020; [published online ahead of print March 25, 2020]. https://doi.
org/10.1016/j.mayocp.2020.03.024.
10. Song Y, Chang M, Suzuki A, Frost RJ, Kelly A, LaCreta F, Frost C.
Evaluation of Crushed Tablet for Oral Administration and the Effect of Food on
Apixaban Pharmacokinetics in Healthy Adults. Clin Ther 2016;38(7):1674-1685
e1. https://doi.org/10.1016/j.clinthera.2016.05.004
11. Moore KT, Krook MA, Vaidyanathan S, Sarich TC, Damaraju CV, Fields
LE. Rivaroxaban crushed tablet suspension characteristics and relative
bioavailability in healthy adults when administered orally or via nasogastric
tube. Clin Pharmacol Drug Dev 2014;3(4):321-7. https://doi.org/10.1002/
cpdd.123

9
NATIONAL INPATIENT DIABETES COVID-19 RESPONSE TEAM

Autor: Medic Rezident Irina Tenu


Centrul Clinic de Diabet Zaharat, Nutriție și Boli metabolice Cluj-Napoca

NATIONAL INPATIENT DIABETES COVID-19 confirmat COVID-19 necesită ajustarea abordărilor


RESPONSE TEAM standard ale managementului diabetului (vezi tabelul de
mai jos).
Infecţia cu COVID-19 la persoanele cu sau fără diabet zaharat
diagnosticat anterior crește riscul stărilor de URGENȚĂ prin Indicaţiile din acest document se bazează pe expertiza din
centrele din UK cu cea mai mare experienţă în tratamentul
hiperglicemie cu cetone, ceto-acidoză diabetică (CAD) sau
pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19 şi va fi adusă la zi pe
stare hiperglemică hipermolemică (HHS).
măsură ce tot mai multe dovezi devin disponibile.
Starea de rău instalată brusc la un pacient suspect/

UNDE DIFERENŢA PRINCIPALĂ LA PACIENŢII COVID-19 ACŢIUNEA SUGERATĂ

› verificarea glicemiei plasmatice la toţi pacienţii la


Pacienţii cu infecţie COVID-19 par să aibă un risc
momentul internării
ridicat de hiperglicemie cu cetone, inclusive:
› Verificarea corpilor cetonici la:
› pacienţii cu DZ tip 2 (risc additional crescut la cei trataţi
» toţi pacienţii cu DZ la internare
Devreme, la cu inhibitor SGLT-2)
» toţi pacienţii care la internare au valoarea glicemiei >
internare › pacienţi nou diagnosticaţi
216 mg/dl (> 12 mmol/l)
COVID-19 favorizează formele atipice ale urgenţelor
› Stop inhibitor SGLT-2 la toţi pacienţii internaţi
diabetic (ex: stări mixte hiperosmolare şi de cetoacidoză)
› Se va utiliza glucoză 10-20% atunci când cetoza persistă
în ciuda utilizării protocolului standard de tratament
› După restabilirea volumului circulant, rata de
înlocuire a lichidelor trebuie ajustată la cazurile care
Stare severă la Nevoia suplinirii de lichide poate fi influenţată la cei prezintă asociat şi pneumotorace sau miocardită
internare cu CAD/HHS şi miocardită sau pneumotorace › Se contactează medical specialist diabetolog
devreme
› Se contactează devreme echipa ATI
› Se va utiliza calea alternativă s.c. pentru gestionarea
Este posibil ca injectomatele să nu fie disponibile
În orice moment » Hiperglicemiei
pentru tratamentul insulinic intravenous al
al preluării » Ceto-acidozei uşoare
hiperglicemiei întrucât este posibil ca acestea sa fie
pacientului › Se va contacta medicul specialist diabetolog
necesare pe alte secţii (ex. sedare la TI )
pentru susţinere
› e posibil ca protocoalele de tratament i.v. cu insulină
să fie necesar a fi modificate
(unii pacienţi au avut necesar de până la 20 UI/ora de
Insulino-rezistenţă semnificativă la pacienţii cu DZ insulină)
TI
tip 2 internaţi pe TI › Pacienţii sunt deseori poziţionaţi cu faţa în jos, motiv
pentru care alimentarea poate fi accidental întrerupta –
risc paradoxal de hipoglicemie

10
SFATURI PE SCURT PENTRU PACIENŢI CU DIABET ZAHARAT INTERNAŢI
(COVID:Diabet): GHID
Infecţia cu COVID-19 la persoanele cu sau fără diabet zaharat diagnosticat anterior crește riscul stărilor de URGENȚĂ
prin hiperglicemie cu cetone, ceto-acidoză diabetică (CAD) sau stare hiperglemică hipermolemică (HHS).
Management al decompensării DZ pentru Centrele Primire Urgenţe & secţiile de Terapie Intensivă

Evaluarea pacientului: ABCDE


NOTE: Dificultăţile de respiraţie (Breath) se pot datora şi acidozei metabolice (e.g CAD)

TOŢI pacienţii nou internaţi trebuie evaluaţi d.p.d.v. al diabetului zaharat

Evaluarea GLICEMIEI la TOŢI pacienţii şi verificarea STOP inhibitor SGLT-2 (Cana-/Dapa-/Empa- or Ertu-
CORPILOR CETONICI la pacienţii cunoscuţi cu DZ sau gliflozin) şi Metformin la TOŢI pacienţii.
dacă valoarea glicemiei >216 mg/dl (>12mmol/L) De revăzut siguranţa utilizării IECA, sartan, NSAIDs

Glicemia < 72 mg/dl (< 4 mmol/L) =


HIPOGLICEMIE Evaluarea glicemiei plasmatice Glicemie ≥ 216 mg/dl (12mmol/L)
(diagnosticat SAU nu cu DZ) sau diagnosticat cu DZ
DE URMAT PROTOCOLUL LOCAL

Diagnostic principal de luat URGENT în considerare: Alte cauze URGENTE de hiperglicemie de luat în
› CAD (glicemie >200 mg/dl sau >11mmol/L sau istoric considerare:
de DZ, corpi cetonici plasmatici ≥ 3mmol/L sau corpi › DZ nou diagnosticat (tip 1 sau 2 – vârsta/greutatea
cetonici urinari ≥ +2 şi pH <7.3 sau bicarbonat <15). sunt irelevante la amândouă)
Notă: glicemia poate fi normală în CAD în context de › SEPSIS (ex. COVID-19 sau infecţie de picior)
tratament cu inhibitor SGLT-2 inhibitor & CAD din › tratamentul usual al DZ omis sau întârziat (ex.
sarcină probleme cu penul sau pompa de insulină)
› HHS (glicemie ≥ 540 mg/dl sau 30mmol/L, › Tratament neadecvat al DZ/ DZ necontrolat (HbA1c
Osmolalitate serică ([(2 x Na) + glicemie + uree > recentă disponibilă?)
320mOsm/ kg şi pH > 7.3) › asministrare de corticosteroizi p.o.
De urmat protocolul local la confirmarea uneia dintre Valori persistent crescute ale glicemiei pot necesita
cele 2 situaţii şi de consultat medical specialist tratament s.c. sau i.v. cu insulină.
diabetolog cât de repede posibil, întrucât regimul Dacă un injectomat nu este disponibil pentru
clasic de supleere volemică poate necesita modificări administrarea i.v. a insulinei, cereţi sfaturi în privinţa unui
regim s.c. alternativ.
NOTA: TRATAMENTUL CU INSULINĂ ÎN REGIM BAZAL În toate cazurile, dacă aveţi nelămuriri, cereţi
NU SE ÎNTRERUPE NICIODATĂ LA PACIENŢII CU DZ sfatul medicului specialist diabetolog cât mai
TIP 1 (se poate ajunge la apariţia CAD) devreme sau urmaţi protocolul local.

NIVELUL TEHNOLOGIA PICIOR


INSULINA
CORPILOR DIN DIABET DIABETIC
CETONICI
PLASMATICI

11
SFATURI SUPLIMENTARE PENTRU PACIENŢI CU DZ INTERNAŢI (COVID:Diabet):

NIVELUL PLASMATIC AL CORPILOR CETONICI:

Nivel plasmatic al corpilor cetonici < 10 mg/dl (0.6 mmol/L) = nivel SIGUR
Nivel plasmatic al corpilor cetonici între 27-52 mg/dl (1.5 – 2.9mmol/L) = RISC CRESCUT DE CAD
› lichide p.o. sau i.v.
› de luat în considerare insulină cu acţiune rapidă dacă nivelul glicemiei >290 mg/dl (16mmol/L) - 1 unitate insulină cu acţiune rapidă corectează de obicei
glicemia cu 18-54 mg/dl (1-3mmol/L). Reverificat la 2 ore.
La nivel plasmatic al corpilor cetonici >53 mg/dl (3 mmol/L) se vor verifica pH-ul și bicarbonatul (Astrup venos). CAD este confirmată dacă
nivelul plasmatic al corpilor cetonici crescut este însoțit de:
› Glicemie plasmatică > 200 mg/dl (11 mmol/L) (sau istoric de DZ) şi
› pH < 7.3 sau bicarbonat <15
NOTĂ: Glicemia plasmatică poate fi <200 mg/dl (<11mmol/L) dacă pacientul este sub tratament cu inhibitor SGLT-2 inhibitor, în caz de
sarcină ŞI/SAU infecţie severă COVID-19

INSULINĂ – ÎNTOTDEAUNA ÎNTREBAŢI DACĂ PACIENTUL ESTE SUB TRATAMENT CU


INSULINĂ
› ÎNTOTDEAUNA CONTINUAŢI TRATAMENTUL CU INSULINĂ CU ACŢIUNE LUNGĂ (BAZALĂ)
› Pacienţii care sunt într-o stare severă sau nu se alimentează ar trebui să aibă o Rată Variabilă de Infuzie a Insulinei Intravenoase (RVIII), cu
continuarea în paralel a dozei uzuale de insulină bazală s.c.
› Dacă un injectomat nu este disponibil pentru administrarea i.v. a insulinei, contactaţi medicul specialist diabetolog sau urmaţi protocolul
local pentru un regim alternative s.c.

PACIENŢII CARE UTILIZEAZĂ TEHNOLOGIA SPECIFICĂ DZ TECHNOLOGY

› Dacă pacienţii nu îşi pot gestiona singuri pompa de insulan şi medicul specialist diabetolog nu este disponibil imediat, începeţi VRIII sau un regim bazal-
bolus s.c. de administrare a insulinei, apoi îndepărtaţi pompa şi depozitaţi-o în siguranţă. Dacă este necesar un regim s.c. şi nu puteţi determina doza
totală zilnică de insulină din pompă, se va utiliza următorul algoritm: calculaţi doza totală zilnică de insulină utilizând 0.5 UI/kgcp şi
administraţi ½ din doza totală sub formă bazală şi ½ drept bolus de insulină rapidă înainte de mese. Ex: 0.5 UI x 60 kg = doză totală
zilnică de 30 UI. Administraţi ½ (15 UI) drept insulin bazală și 15 UI ca bolus (5 UI înainte de fiecare masă). Asiguraţi-vă ca pompa este
deconectată DUPĂ administrarea insulinei bazale.
› Sistemele de monitorizare continua a glicemiei pot fi utilizaţi, dar monitorizarea convenţională a glicemiei capilare va fi în continuare
necesară.
› Pentru examinările imagistice, pompa de insulină şi sistemele de monitorizare continuă a glicemiei trebuie îndepărtate înainte de
utilizarea RMN.

PICIOR DIABETIC

› ÎNTOTDEAUNA trebuie exclusă o infecţie acută a piciorului (poate fi sursa sepsis-ului) sau ischemia critică de membru
› ÎNTOTDEAUNA asiguraţi-vă că piciorul este integru şi protejat
GESTIONAŢI AFECŢIUNILE ACUTE ALE PICIORULUI CONFORM PROTOCOLULUI LOCAL DE PICIOR DIABETIC

12
Aplicație Practică

Inhibitorii SRAA în vremea noului coronavirus (SARS-CoV-2)

Autori: Medic Rezident Mária-Magdolna Iszlai, Medic Rezident Roland-Tibor Józsa


Institutul Inimii Nicolae Stãncioiu Cluj-Napoca.

Introducere efecte protective asupra sistemului cardiovascular.


La sfârșitul anului 2019 a fost înregistrat primul caz de În cazul pacienților cu hipertensiune arterială sub
infecție cu noul coronavirus (SARS-CoV-2) în orașul Wuhan, tratament antihipertensiv cu inhibitorii ECA, activitatea
China, de unde s-a propagat în majoritatea țărilor din lume, ECA2 nu este inhibată deoarece situsurile active ale
provocând o pandemie cu efecte negative semnificative enzimei au dimensiuni diferite. Tratamentul cronic cu
asupra sistemelor de sănătate. Pandemia cu SARS- BRA crește expresia ECA2 la nivel cardiac prin blocarea
CoV-2 ridică foarte multe întrebări referitoare la prevenția receptorilor AT1. S-a observat că tratamentul cu inhibitorii
răspândirii, tratamentul infecției și tratamentul bolilor ECA (care scade transformarea angiotensinei 1-7 în
cronice la pacienții aflați la risc. Conform datelor WHO angiotesina II) determină niveluri crescute ale angiotensinei
(World Health Organization) și CDC (Center for Disease 1-7 și supraexpresia ECA2. Datele arată că supraexpresia
Control and Prevention), pacienții la risc crescut de evoluție ECA2 crește severitatea infecției cu SARS la animale, prin
severă a infecției cu SARS-CoV-2 sunt cei care suferă creșterea receptorilor de legare pentru proteina spike. În
de: boli cardiovasculare, diabet zaharat, hipertensiune plus, injectarea proteinei “spike” a SARS-CoV a produs
arterială, boli respiratorii cronice, cancer. Peste 40% injurie pulmonară mai severă, atenuată prin blocarea căii
dintre pacienții cu formă severă a infecției prezentau renină-angiotensină și depinzând de nivelul de expresie
hipertensiune arterială și 20% sufereau de diabet zaharat. al ECA2. Pe lângă rolul de receptor pentru coronavirus,
Manifestările clinice determinate de SARS-CoV-2 sunt ECA2 are efect anti-inflamator, anti-fibrotic și anti-oxidant
dominate de simptome respiratorii, dar există și pacienți atunci când conduce către sinteza angiotensinei 1-7. Din
care dezvoltă tulburări cardiovasculare severe. În studiul acest motiv, s-a emis ipoteza că letalitatea mare a SARS
condus de Ying-Ying Zheng et al., 58% dintre pacienții cu s-a datorat dereglării căii naturale de apărare pulmonară.
COVID-19 formă severă aveau hipertensiune arterială, 25% În cazul paciențiilor aflați sub tratament hipotensor cu IECA
boală cardiovasculară și 44% aritmii. Un studiu efectuat sau BRA, nivelul de ECA2 este crescut.
pe 25 de pacienți care s-au recuperat în urma infecției cu Pe baza unui studiu condus de Sun Meili et al. s-a
SARS-CoV-2 a arătat că 68% sufereau de dislipidemie, emis o altă hipoteză, care sugerează că tratamentul cu
44% prezentau anomalii la nivelul sistemului cardiovascular BRA ar avea efect benefic la pacienți cu COVID-19 care
și 60% au dezvoltat tulburări ale metabolismului glucozei. dezvoltă pneumonie. Legarea coronavirusului la ECA
SRAA și SARS-CoV-2 2 inhibă activitatea de transformare a anginotensinei II
Sistemul renină-angiotensină-aldosteron (SRAA) joacă în angiotensină 1-7 (cu efect antiinflamator, antifibrotic,
un rol esențial în reglarea funcțiilor fiziologice şi în procesele antioxidant și vasodilatator), care duce la producția
patologice – menţinerea tonusului vascular, remodelarea excesivă a ATII (efect proinflamator, profibrotic, prooxidant
peretelui vascular şi a miocardului, ateromatoză, și vasoconstrictor) prin intermediul ECA, favorizând injuria
glomeruloscleroză şi alte patologii, precum și în COVID-19. pulmonară. Pe baza acestei ipoteze, tratamentul cu BRA
(blocanți ai receptorului de angiotensină I), deși determină
Printr-un studiu publicat în ASM journals – Journal creșterea expresiei de ECA 2, ar putea avea efect protector
of Virology de Yushun Wan, et al. s-a observat că pulmonar în cazul infecției cu SARS-CoV-2 prin două
SARS-CoV-2 folosește ECA2 (enzima de conversie a mecanisme: 1. În cazul infecției cu noul coronavirus crește
angiotensinei II) ca receptor de legare pentru proteina nivelul de angiotensină II (din cauza ECA 2 blocată de
“spike”, similar cu SARS-CoV, dar cu o afinitate mai mare SARS-CoV-2) care duce la activarea excesivă a receptorilor
față de ECA2 în cazul SARS-CoV-2. ECA2 din sistemul de AT1. Prin administrarea de BRA aceștia sunt blocați. 2.
renină - angiotensină - aldosteron are un rol important în Blocarea receptorilor AT1 duce la creșterea activității ECA
reglarea funcției sistemului cardiovascular prin convertirea 2, care mai departe crește producția de angiotensină 1-7.
angiotensinei II la angiotensină 1-7, (un rol fiziologic opus
față de ECA - enzima de conversie a angiotensinei I, care Concluzie
transformă angiotensina I în angiotensină II). ECA2 este Deși sunt multe ipoteze în legătură cu IECA/BRA și
exprimată în cantitate mare la nivel cardiac și pulmonar. infecția cu SARS-CoV-2, sunt necesare mai multe studii
Cu toate că angiotensina II are un efect vasoconstrictor, epidemiologice și preclinice care să clarifice relația dintre
proinflamator și profibrotic, angiotensina 1-7 are efect COVID-19 și tratamentul antihipertensiv cu IECA și BRA.
antiproliferativ, antiapoptotic și vasodilatator, având diferite Înainte de a recomanda pacienților să întrerupă o medicație

13
potențial salvatoare de viață, ar trebui efectuate studii
multicentrice pentru a evalua aceste ipoteze la pacienții cu
COVID-19.
Societatea Europeană de Cardiologie a subliniat lipsa
dovezilor științifice care să susțină efectul negativ al IECA
și BRA în contextul pandemiei COVID-19 și recomandă
continuarea tratamentului medicamentos. Ghidul AHA
(American College of Cardiology) recomandă continuarea
tratamentului antihipertensiv cu IECA/BRA – “Aceste
medicamente sunt esențiale pentru menținerea valorilor
tensionale și pentru a reduce riscul de infarct miocardic
acut, accident vascular cerebral și decompensare a bolii
cardiace”.

Referințe
1. Junyi Guo, Zheng Huang, Li Lin et al., American Heart Association published
on 1 Apr 2020 2020;9:e016219
2. Ying-Ying Zheng, Yi-Tong Ma, Jin-Ying Zhang et al., COVID-19 and the
cardiovascular system, Nature Reviews Cardiology volume 17, pages 259–
260 (2020)
3. Prof. Giovanni de Simone, Chair, ESC Council on Hypertension https://
www.escardio.org/Councils/Council-on-Hypertension-(CHT)/News/position-
statement-of-the-esc-council-on-hypertension-on-ace-inhibitors-and-ang
4. Yang, Xiu-hong; Deng, Wei; Tong, Zan; et al., Mice Transgenic for Human
Angiotensin-converting Enzyme 2 Provide a Model for SARS Coronavirus
Infection, Comparative Medicine, Vol. 57, Number 5, October 2007, pp. 450-
459(10)
5. Sun Meili, Yang Jianmin, Sun Yuping, et al., Chinese Journal of Tuberculosis
and Respiratory Diseases, 2020,43: Online pre-publishing . DOI: 10.3760
6. Fabian Sanchis-Gomar, MD, PhD; Carl J. Lavie, MD; Carme Perez-Quilis,
MD, PhD, et al., Angiotensin-Converting Enzyme 2 and Anti-Hypertensives
(Angiotensin Receptor Blockers and Angiotensin Converting Enzyme,
Inhibitors) in Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), Mayo Clinic Proceedings,
2020; 95(6)

14
surprinzător
DE PUTERNIC
10 10

20 10

TWICOR® combină mecanismele complementare de acțiune a două


molecule cu efecte cardioprotectoare dovedite: rosuvastatină și
ezetimib*1,2
*Ezetimib este indicat în prevenirea evenimentelor CV în asociere cu statină

TWICOR® - majoritatea pacienților pot atinge ținta de LDL-C3


TWICOR® - creșterea aderenței la tratament prin terapie
combinată în doze fixe1
TWICOR® - accesibil: cel mai mic preţ / cea mai scăzută
coplată pentru pacient versus celelalte combinaţii fixe
de rosuvastatină+ezetimib disponibile4
1. Mach F, Baigent C, Catapano AL et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid
modification to reduce cardiovascular risk. European Heart Journal (2019) 00, 1-78. doi:10.1093/eurheartj/ehz455;
2. Ezetrol 10 mg – Rezumatul caracteristicilor produsului; 3. Ballantyne CM. et al. Atherosclerosis 232 (2014) 86e93;
4. Liste CNAS valabile mai 2020
Acest material promoțional este destinat profesioniștilor din domeniul sănătății. Informațiile de prescriere a Twicor® sunt
atașate acestui material.
Pentru informații complete de prescriere consultați Rezumatul caracteristicilor produsului.
Pentru raportarea evenimentelor adverse vă rugăm să vă adresați la Tel: 0372 579 004; Fax: 0371 600 328;
email: pv.romania@mylan.com

Clădirea Equilibrium, Strada Gara Herăstrau, Nr. 2, Etaj 3, Sector 2, București, Cod Poștal 020334
Tel: 037 257 90 00; Fax: 037 160 03 26
E-mail: office.ro@mylan.com
006_15_05-20_O_TWIC_RO
15
TWICOR 10 mg/10 mg comprimate filmate, TWICOR 20 mg/10 mg comprimate filmate. Compoziție: TWICOR 10 mg/10 mg
comprimate filmate: Fiecare comprimat filmat conține rosuvastatină 10 mg (sub formă de rosuvastatină calcică) și ezetimib 10 mg.
TWICOR 20 mg/10 mg comprimate filmate: Fiecare comprimat filmat conține rosuvastatină 20 mg (sub formă de rosuvastatină calcică)
și ezetimib 10 mg. Forma farmaceutică: Comprimat filmat.Indicaţii terapeutice: Hipercolesterolemie: TWICOR este indicat ca adjuvant
la regimul alimentar în tratamentul hipercolesterolemiei primare, în calitate de terapie de substituție la pacienții adulți controlați în mod
adecvat cu substanțele active individuale administrate concomitent în doze similare cu cele utilizate în combinația în doză fixă, însă ca
medicamente separate. Doze și mod de administrare: Doze: TWICOR poate fi administrat în doze care variază de la 10/10 mg la 20/10
mg. TWICOR nu este adecvat pentru administrarea ca terapie inițială. Inițierea tratamentului trebuie efectuată numai cu substanțele
mono-componente, iar după stabilirea dozelor corespunzătoare se poate realiza trecerea la combinația în doză fixă de concentrație
adecvată. În cazurile în care este necesar, poate fi efectuată o ajustare a dozei după 4 săptămâni. TWICOR trebuie administrat fie cu ≥2
ore înainte, fie la ≥4 ore după administrarea unui chelator de acizi biliari. Siguranța și eficacitatea TWICOR la copii și adolescenți cu vârsta
sub 18 ani nu au fost încă stabilite. La pacienții cu vârsta >70 ani se recomandă administrarea unei doze inițiale de 5 mg rosuvastatină.
Combinația în doză fixă nu este adecvată pentru administrarea ca terapie inițială. Doze la pacienți cu insuficiență renală: Nu este necesară
ajustarea dozei la pacienți cu insuficiență renală ușoară. Doza inițială recomandată de rosuvastatină este 5 mg la pacienți cu insuficiență
renală moderată (clearance-ul de creatinină <60 ml/min). Utilizarea rosuvastatinei la pacienți cu insuficiență renală severă este
contraindicată pentru toate dozele. Doze la pacienți cu insuficiență hepatica: Nu este necesară ajustarea dozei la pacienți cu insuficiență
hepatică ușoară (scor Child Pugh 5-6). TWICOR nu este recomandat la pacienții cu disfuncție hepatică moderată sau severă. TWICOR este
contraindicat la pacienți cu hepatopatie activă. Rasă: La pacienți de origine asiatică, doza inițială recomandată este de 5 mg rosuvastatină.
Doze la pacienți cu factori predispozanți pentru miopatie: doza inițială recomandată este 5 mg rosuvastatină.Terapie concomitentă: Riscul
de miopatie (inclusiv rabdomioliză) este crescut în cazul în care TWICOR este administrat concomitent cu anumite medicamente care pot
determina creșterea concentrației plasmatice a rosuvastatinei ca urmare a interacțiunilor cu aceste proteine transportoare (de exemplu
ciclosporina și anumiți inhibitori de protează, inclusiv ritonavir în combinație cu atazanavir, lopinavir și/sau tipranavir). Trebuie avută în
vedere administrarea unor medicamente alternative și, dacă este necesar, întreruperea temporară a tratamentului cu TWICOR. Cand
administrarea concomitentă a acestor medicamente cu TWICOR este inevitabilă, se evalueză beneficiile și riscurile tratamentului
concomitent și ajustarea dozei de rosuvastatină. Mod de administrare: Pentru administrare orală. TWICOR trebuie administrat zilnic, o
dată pe zi, cu sau fără alimente. Comprimatul filmat trebuie înghițit întreg.Contraindicații: la pacienții cu hipersensibilitate la substanțele
active (rosuvastatină, ezetimib) sau la oricare dintre excipienți;la pacienții cu hepatopatie activă, inclusiv la cei cu creșteri inexplicabile,
persistente ale valorilor plasmatice ale transaminazelor hepatice și în cazul oricărei creșteri a valorilor plasmatice ale transaminazelor, de
peste 3 ori limita superioară a valorilor normale (LSVN); în timpul sarcinii și alăptării, precum și la femei aflate la vârsta fertilă, care nu
utilizează măsuri contraceptive adecvate; la pacienții cu insuficiență renală severă; la pacienții cu miopatie; la pacienți tratați concomitent
cu ciclosporină. Atenționări și precauții speciale pentru utilizare: Efecte la nivelul mușchilor scheletici:În cazul în care miopatia este
suspectată pe baza simptomelor musculare sau este confirmată prin valorile creatinkinazei, trebuie întrerupt tratamentul concomitent cu
ezetimib, cu orice statină și cu oricare dintre aceste medicamente despre care se cunoaște că prezintă un risc crescut de rabdomioliză.
Pacienții la care se inițiază tratamentul vor fi sfătuiți să anunțe imediat apariția oricărei dureri musculare inexplicabile, a sensibilității sau
asteniei musculare. Efecte hepatice: Se recomandă efectuarea testelor funcționale hepatice la 3 luni de la inițierea tratamentului cu
rosuvastatină. Administrarea rosuvastatinei trebuie întreruptă sau doza trebuie redusă dacă valorile transaminazelor serice depășesc de
3 ori limita superioară a valorilor normale. Hepatopatie și consum de alcool etilic: TWICOR trebuie utilizat cu precauție la pacienții care
consumă cantități excesive de alcool etilic și/sau prezintă hepatopatie în antecedente. Efecte renale: La pacienții tratați cu doze mai mari
de rosuvastatină, în special cele de 40 mg, a fost observată apariția proteinuriei. Evaluarea creatinkinazei: Dacă valorile plasmatice ale
CK sunt semnificativ crescute la momentul inițial (de >5 x LSVN) este necesară efectuarea unui test de confirmare în interval de 5-7 zile.
Tratamentul nu trebuie inițiat dacă testul repetat confirmă o valoare inițială a CK >5 x LSVN. Înainte de inițierea tratamentului: TWICOR
trebuie recomandat cu precauție la pacienții cu factori predispozanți pentru miopatie/rabdomioliză, precum: insuficiență renală,
hipotiroidism, antecedente personale sau familiale de afecțiuni musculare ereditare, antecedente de toxicitate musculară după
administrarea unui alt inhibitor de HMG-CoA reductază sau fibrat, consum de alcool etilic în exces, vârsta >70 ani, situații în care poate
surveni creșterea volemiei; administrare concomitentă de fibrați. Dacă valorile plasmatice ale CK sunt semnificativ crescute la momentul
inițial (de > 5 x LSVN), tratamentul nu trebuie inițiat. În timpul tratamentului: Se raportează imediat durerile musculare inexplicabile,
astenia musculară sau crampe musculare, în special dacă aceste manifestări sunt asociate cu indispoziție sau febră. Terapia trebuie
întreruptă dacă valorile CK sunt semnificativ crescute (de > 5 x LSVN) sau dacă simptomele musculare sunt severe și determină disconfort
zilnic (chiar dacă valorile CK sunt <5 x LSVN). Au fost raportate foarte rar cazuri de miopatii necrotice mediate imunologic (IMNM) pe
parcursul sau după tratamentul cu statine, inclusiv rosuvastatină. A fost observată o creștere a incidenței miozitei și miopatiei la pacienții
cărora li s-au administrat alți inhibitori ai HMG-CoA reductazei concomitent cu derivați ai acidului fibric, incluzând gemfibrozil, ciclosporină,
acid nicotinic, antifungice azolice, inhibitori de protează și antibiotice macrolide. Gemfibrozil crește riscul de miopatie dacă este administrat
concomitent cu unii inhibitori ai HMG-CoA reductazei. Nu se recomandă administrarea TWICOR în combinație cu gemfibrozil. TWICOR nu
trebuie administrat niciunui pacient cu afecțiuni acute, grave sugestive pentru miopatie sau predispozante pentru dezvoltarea insuficienței
renale secundare rabdomiolizei (de exemplu septicemie, hipotensiune arterială, intervenții chirurgicale majore, traumatisme, tulburări
metabolice, endocrine și electrolitice severe sau convulsii necontrolate). Acid fusidic: TWICOR nu trebuie administrat concomitent cu
formulări farmaceutice sistemice ale acidului fusidic sau în interval de 7 zile de la întreruperea tratamentului cu acid fusidic. La pacienții
în cazul cărora utilizarea acidului fusidic cu administrare sistemică este considerată esențială, tratamentul cu statine trebuie întrerupt pe
toată durata tratamentului cu acid fusidic. Inhibitori de protează: La subiecții cărora li s-a administrat rosuvastatină concomitent cu
diverși inhibitori de protează în asociere cu ritonavir s-a observat o creștere a expunerii sistemice la rosuvastatină. Nu se recomandă
utilizarea concomitentă cu anumiți inhibitori de protează decât în condițiile ajustării dozei. Fibrați: Siguranța și eficacitatea ezetimibului
administrat concomitent cu fibrați nu au fost stabilite. La pacient aflat în tratament cu TWICOR și fenofibrat, în cazul căruia există
suspiciunea de colelitiază, este indicată efectuarea unor investigații care vizează vezicula biliară, iar această terapie trebuie întreruptă.
Anticoagulante: Dacă TWICOR este asociat cu warfarină, un alt anticoagulant cumarinic sau cu fluindionă, valorile indicelui INR (International
Normalised Ratio, raportul normalizat internațional) trebuie monitorizate în mod adecvat. Pneumopatie interstițială: În cazul suspiciunii
pneumopatiei interstițiale, tratamentul cu statine trebuie întrerupt. Diabet zaharat: Se sugerează că statinele, ca și clasă farmacoterapeutică,
determină creșterea valorilor glicemiei și că, în cazul unor pacienți cu risc crescut de diabet zaharat în viitor, este posibil să determine
apariția unor valori ale hiperglicemiei pentru care este adecvată aplicarea măsurilor standard de îngrijire a diabetului. Acest risc este
surclasat de reducerea riscului vascular prin administrarea statinelor și, prin urmare, nu ar trebui să fie un motiv pentru oprirea
tratamentului cu statine. Copii și adolescenți: Siguranța și eficacitatea TWICOR la copii și adolescenți cu vârsta sub 18 ani nu au fost încă
stabilite, utilizarea nu este recomandată la această grupă de vârstă. Interacțiuni cu alte medicamente și alte forme de
interacțiune:Administrarea concomitentă a TWICOR cu ciclosporină este contraindicată. Administrări concomitente nerecomandate:
Inhibitori de protează: Administrarea concomitentă a rosuvastatinei cu unele combinații de inhibitori de protează poate fi avută în vedere
după o analiză atentă a ajustărilor dozei de rosuvastatină. Inhibitori de proteine transportoare: Este posibil ca administrarea concomitentă
de TWICOR cu medicamente inhibitoare ale acestor proteine transportoare să determine creșterea concentrațiilor plasmatice de
rosuvastatină, precum și creșterea riscului de miopatie. Gemfibrozil și alte medicamente antihiperlipemiante: Administrarea concomitentă
de gemfibrozil cu rosuvastatină sau ezetimib a determinat o creștere de două ori a valorilor Cmax și ASC pentru rosuvastatină și o creștere
modestă a concentrațiilor totale de ezetimibe. Nu se preconizează nicio interacțiune farmacocinetică relevantă între rosuvastatină și
fenofibrat. Administrarea concomitentă de fenofibrat a determinat creșterea modestă a concentrațiilor totale de ezetimib (de aproximativ
1,5 ori). In cazul pacienților cărora li se administrează fenofibrat și ezetimib, este un risc posibil de colelitază și afecțiuni ale colecistului.
Acid fusidic: Dacă este necesar tratamentul cu acid fusidic administrat sistemic, tratamentul cu rosuvastatină trebuie întrerupt pe toată
durata administrării acidului fusidic. Alte interacțiuni: Antiacide: Administrarea concomitentă a rosuvastatinei cu antiacide care conțin
hidroxid de aluminiu și magneziu a determinat o scădere a concentrației plasmatice a rosuvastatinei cu aproximativ 50%, efect atenuat
în cazul administrării medicamentului antiacid la 2 ore după rosuvastatină. Eritromicină: Administrarea concomitentă a rosuvastatinei cu
eritromicină a determinat o scădere cu 20% a ASC0-t și o scădere cu 30% a Cmax pentru rosuvastatină. Enzime ale citocromului P450: Nu
au fost observate interacțiuni clinic relevante între rosuvastatină și fluconazol (un inhibitor al CYP2C9 și CYP3A4) sau ketoconazol (un
inhibitor al CYP2A6 și CYP3A4).Nu s-au observat interacțiuni farmacocinetice semnificative clinic între ezetimib și medicamente cunoscute
a fi metabolizate de către citocromii P450 1A2, 2D6, 2C8, 2C9 și 3A4 sau N-acetiltransferază. Antagoniști ai vitaminei K: Dacă se asociază
TWICOR la warfarină, un alt anticoagulant cumarinic sau fluindionă, indicele INR trebuie monitorizat în mod corespunzător. Contraceptive
orale/terapie de substituție hormonală (TSH): Administrarea concomitentă a rosuvastatinei cu un contraceptiv oral a determinat o creștere
a valorilor ASC pentru etinilestradiol și norgestrel cu 26% și respectiv 34%. Cu toate acestea, combinația a fost utilizată pe scară largă la
femei în cadrul studiilor clinice și a fost bine tolerată. Colestiramină: Administrarea concomitentă a colestiraminei a determinat scăderea
cu aproximativ 55% a valorilor ASC pentru ezetimib total (ezetimib + ezetimib glucuronid). Statine: Nu s-au observat interacțiuni
farmacocinetice clinic semnificative în cazul administrării concomitente a ezetimib cu atorvastatină, simvastatină, pravastatină,
lovastatină, fluvastatină sau rosuvastatină. Alte medicamente: Nu se preconizează apariția niciunei interacțiuni clinic relevante între
rosuvastatină și digoxină. Ezetimibul nu a exercitat niciun efect asupra farmacocineticii dapsonei, dextrometorfanului, digoxinei, glipizidei,
tolbutamidei sau midazolamului, pe parcursul administrării concomitente. Cimetidina, administrată concomitent cu ezetimib, nu a exercitat
niciun efect asupra biodisponibilității ezetimibului. Interacțiuni medicamentoase care necesită ajustarea dozei de rosuvastină:
Administrarea se inițiază cu o doză de rosuvastatină de 5 mg o dată pe zi, în cazul în care creșterea preconizată a expunerii (ASC) este
de aproximativ 2 ori mai mare sau peste. Doza zilnică maximă trebuie ajustată astfel încât expunerea preconizată la rosuvastatină să nu
depășească ipotetic expunerea la o doză zilnică de 40 mg rosuvastatină administrată fără medicamente cu care să interacționeze, de
exemplu o doză de 20 mg rosuvastatină cu gemfibrozil (creștere de 1,9 ori) și o doză de 10 mg rosuvastatină cu combinația atazanavir/
ritonavir (creștere de 3,1 ori). Fertilitatea, sarcina și alăptarea: TWICOR este contraindicat în sarcină și alăptare. Dacă o pacientă
rămâne gravidă în timpul utilizării TWICOR, tratamentul trebuie întrerupt imediat. Nu sunt disponibile date din studii clinice privind efectele
ezetimib asupra fertilității la om. Efecte asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje: TWICOR nu are sau are
influență neglijabilă asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje. Reacții adverse: frecvente: diabet zaharat, cefalee,
amețeli, constipație, greață, dureri abdominale, diaree, flatulență, mialgie, astenie, fatigabilitate, valori crescute ale ALT și/sau AST; mai
puțin frecvente: apetit alimentar scăzut,parestezie, acces de hiperemie însoțit de valuri de căldură, hipertensiune arterială, tuse, dispepsie,
boală de reflux gastro-esofagian, greață, xerostomie, gastrită, prurit, erupție cutanată tranzitorie, urticarie, artralgie, spasme musculare,
cervicalgia, dorsalgie, astenie musculară, dureri la nivelul extremităților, durere toracică localizată anterior, durere, astenie, edem periferic,
valori crescute ale ALT și/sau AST, valori crescute ale CPK sanguine, valori crescute ale gama-glutamil-transferazei, teste funcționale
hepatice cu valori anormale; rare: trombocitopenie, reacții de hipersensibilitate, inclusiv angioedema, pancreatită, valori crescute ale
transaminazelor hepatice, miopatie - inclusiv miozită, rabdomioliză; foarte rare: polineuropatie, amnezie, icter, hepatită, artralgie,
hematurie, ginecomastie; cu frecvență necunoscută: trombocitopenie, hipersensibilitate - inclusiv erupție cutanată tranzitorie, urticarie,
anafilaxie și angioedem, depresie, neuropatie periferică, tulburări de somn - inclusiv insomnie și coșmaruri, amețeli, parestezie, tuse,
dispnee, diaree, pancreatită, constipație, hepatită, colelitiază, colecistită, sindrom Stevens-Johnson, eritem multiform, miopatie necrozantă
mediată imunologic, tulburări la nivelul tendoanelor, complicate uneori prin rupturi, artralgie, mialgie, miopatie/rabdomioliză, edem,
astenie.Incidența reacțiilor adverse are tendința de a fi dependentă de doza administrată. Copii și adolescenți: Siguranța și eficacitatea
TWICOR la copii și adolescenți cu vârsta sub 18 ani nu au fost încă stabilite. Supradozaj: În caz de supradozaj, trebuie luate măsuri
simptomatice și de susținere. Trebuie monitorizate funcția hepatică și valorile CK. Hemodializa este puțin probabil să fie benefică. Perioadă
de valabilitate: 3 ani pentru TWICOR 10 mg/10 mg, 2 ani pentru TWICOR 20 mg/10 mg. Precauții speciale pentru păstrare: A se păstra
în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină și umiditate. Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă: MYLAN HEALTHCARE
GmbH, Freundallee 9A, 30173 Hannover, Germania. Data primei autorizări sau a reînnoirii autorizaţiei: Data primei autorizări -
Decembrie 2018. Data revizuirii textului: Decembrie 2018. Medicamente eliberate pe bază de prescripţie medicală P6L. Pentru informaţii
complete consultaţi Rezumatul Caracteristicilor Produsului, disponibil la cerere.

Acest material este destinat profesioniștilor din domeniul sănătăţii. Pentru raportarea evenimentelor adverse vă rugăm să vă adresați la
Tel: 0372 579 004; Fax: 0371 600 328; email: pv.romania@mylan.com

Adresa: Clădirea Equilibrium, Strada Gara Herăstrau, Nr. 2, Etaj 3, Sector 2, București, Cod Poștal 020334
Tel: 037 257 90 00; Fax: 037 160 03 26
E-mail: office.ro@mylan.com
Maestru în scăderea
tonusului simpatic

Reducerea activităţii simpatice – obiectiv Amploarea hiperstimulării simpatice la


al tratamentului antihipertensiv1 diferite categorii de pacienţi2
MSNA (impulsuri/min)

• SNS joacă un rol important de la


debutul HTA până la progresia bolii
și apariţia complicaţiilor1 PACIENŢI CU
• Hiperstimularea simpatică are INSUFICIENŢĂ
efecte metabolice și RENALĂ*
cardiovasculare nedorite2

PACIENŢI CU
SINDROM
METABOLIC*

• Physiotens asigură controlul eficient al TA PACIENŢI OBEZI*


Adaptat după referinţa 2

prin modularea activităţii simpatice3,4

• Physiotens contribuie la reducerea riscului CV PACIENȚI


prin control tensional, beneficii metabolice și
protecţie de organe ţintă5-13 HIPERTENSIVI*
• Physiotens este cel mai specific agent pentru *date comparative directe vs grup control (subiecţi sănătoși)

receptorii imidazolinici I1 din clasa sa, cu un


bun profil de tolerabilitate14,15
SNS=sistem
2618 nervos simpatic‚ HTA=hipertensiune arterială‚ TA=tensiune arterială‚ CV=cardiovascular
MSNA=activitate nervoasă simpatică musculară
Physiotens 0,2 mg. Fiecare comprimat filmat conţine moxonidină 0,2 mg. Physiotens 0,4 mg. Fiecare comprimat filmat conţine moxonidină 0,4 mg. Indicaţii terapeutice:
Tratamentul hipertensiunii arteriale. Doze și mod de administrare: Doza uzuală iniţială de moxonidină este de 0,2 mg moxonidină pe zi, iar doza maximă este de 0,6 mg moxonidină
pe zi, administrată divizată în două prize. Doza maximă care poate fi administrată în priză unică este de 0,4 mg. Ajustările dozei zilnice trebuie individualizate în funcţie de răspunsul
clinic al pacientului. Moxonidina poate fi administrată independent de orarul meselor. La pacienţii cu insuficienţă renală moderată, doza iniţială este de 0,2 mg pe zi. Dacă este
necesar și este bine tolerată, doza poate fi crescută la 0,4 mg pe zi, la pacienții cu insuficiență renală moderată și 0,3 mg pe zi, la pacienții cu insuficiență renală severă. La pacienţii
hemodializaţi, doza iniţială este de 0,2 mg pe zi. Dacă este necesar și este bine tolerată, doza poate fi crescută la 0,4 mg pe zi. Moxonidina nu este recomandată pentru administare
la copii și adolescenţi cu vârsta sub 18 ani, datorită lipsei datelor privind siguranţa și eficacitatea. Contraindicaţii: Moxonidina este contraindicată la pacienţii cu: hipersensibilitate
la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi; sindromul sinusului bolnav; bradicardie (frecvenţa cardiacă în repaus < 50 bătăi/minut); bloc atrio-ventricular grad II și III;
insuficienţă cardiacă. Atenţionări și precauţii speciale pentru utilizare: După punerea pe piață a medicamentului, au fost raportate cazuri de bloc atrio-ventricular de diverse
grade, la pacienții care urmau tratament cu moxonidină. Pe baza acestor rapoarte, nu poate fi exclus rolul cauzal al moxonidinei în întârzierea conducerii atrio-ventriculare. Prin
urmare, se recomandă prudență la pacienții cu posibilă predispoziție de a dezvolta bloc atrio-ventricular. Se recomandă precauţie în administrarea moxonidinei la pacienţii cu bloc
atrio-ventricular grad I, pentru evitarea bradicardiei. Se recomandă precauţie în administrarea moxonidinei la pacienţii cu boală arterială coronariană severă sau angină pectorală
instabilă, deoatece nu sunt suficiente date privind acest grup de pacienţi. Se recomandă precauţie în administrarea moxonidinei la pacienţii cu insuficienţă renală, deoarece
moxonidina se excretă în principal renal. La acești pacienţi, se recomandă creșterea treptată a dozei, în special la iniţierea tratamentului. Tratamentul trebuie iniţiat cu o doză de
0,2 mg pe zi și poate fi crescută la pacienții cu insuficiență renală moderată (RFG > 30 ml/min până la maxim 0,4 mg pe zi și la pacienții cu insuficiență renală severă (RFG < 30
ml/ min) și până la maxim 0,3 mg pe zi, dacă este indicat din punct de vedere clinic și doza este bine tolerată. Dacă moxonidina este administrată în asociere cu un beta-blocant și
ambele tratamente trebuie întrerupte, se va întrerupe mai întâi tratamentul cu beta-blocant și după câteva zile tratamentul cu moxonidină. Până în prezent, după întreruperea
tratamentului cu moxonidină nu au fost observate semne ale efectului de rebound asupra tensiunii arteriale. Cu toate acestea, nu se recomandă întreruperea bruscă a tratamentului
cu moxonidină; doza trebuie redusă treptat, pe parcursul unei perioade de 2 săptămâni. Se recomandă precauţie la administrarea de moxonidină la pacienţii cu insuficienţă cardiacă
moderată deoarece nu sunt date suficiente privind siguranţa administrării la această grupă de pacienți.Tratamentul cu moxonidină nu trebuie întrerupt brusc. Se recomandă
scăderea treptată a dozei pe parcursul unei perioade de două săptămâni. Pacienții în vârstă pot fi mai susceptibili la efectele cardiovasculare ale medicamentelor antihipertensive.
Prin urmare, tratamentul trebuie inițiat cu doza minimă eficace, iar creșterea dozelor trebuie făcută cu precauție pentru a preveni reacțiile adverse cu consecințe grave. Physiotens
conține lactoză. Pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la galactoză, deficit de lactază (Lapp) sau sindrom de malabsorbţie la glucoză – galactoză nu trebuie să utilizeze
acest medicament. Interacţiuni cu alte medicamente și alte forme de interacţiune: Administrarea moxonidinei în asociere cu alte medicamente antihipertensive poate determina
efect antihipertensiv aditiv. Deoarece antidepresivele triciclice pot reduce eficacitatea medicamente antihipertensive cu acţiune centrală, nu se recomandă administrarea
moxonidinei în asociere cu antidepresive triciclice. Moxonidina poate potenţa efectul sedativ al antidepresivelor triciclice (nu se recomandă administrarea în asociere),
tranchilizantelor, alcoolului, sedativelor și hipnoticelor. La pacienţii cărora li s-a administrat lorazepam, moxonidina a potenţat moderat desfășurarea funcţiilor cognitive alterate.
Moxonidina poate amplifica efectul sedativ al benzodiazepinelor dacă este administrată concomitent cu acestea. Moxonidina se excretă prin secreţie tubulară. Nu poate fi exclusă
interacţiunea cu alte medicamente se elimină prin secreţie tubulară. Fertilitatea, sarcina și alăptarea: Sarcina - Nu sunt date adecvate privind administrarea moxonidinei la
gravide. Studiile la animale au evidentiat efecte embriotoxice. Riscul potenţial la om nu este cunoscut. Moxonidina nu trebuie administrată în timpul sarcinii decât dacă este absolut
necesar. Alăptarea: La om, moxonidina se excretă în lapte. De aceea, nu trebuie administrată în timpul alăptării. Dacă tratamentul cu moxonidină este considerat absolut necesar,
alăptarea trebuie întreruptă. Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule și de a folosi utilaje: Nu au fost efectuate studii aprivind efectul moxonidinei asupra capacităţii de
a conduce vehicule și de a folosi utilaje. Au fost raportate somnolenţă și ameţeli. Acestea trebuie luate în considerare atunci când se intenţionează efectuarea acestor activităţi.
Reacţii adverse: Cele mai frecvente reacţii adverse raportate includ simptome cum sunt: xerostomie, ameţeli, astenie și somnolenţă. Cel mai adesea, aceste simptome scad în
intensitate după primele săptămâni de tratament. Mai puţin frecvente (1/1000, <1/100): Bradicardie, Tinitus, Sincopă*, Hipotensiune arterială*(inclusiv hipotensiune arterială
ortostatică), Angioedem, Edem, Durere la nivelul cefei, Nervozitate. Frecvente (≥1/100 și <1/10): Cefalee*, Ameţeli, Vertij, Somnolenţă, Diaree, greţuri/vărsături/dispepsie, Erupţii
cutanate tranzitorii, Prurit, Astenie, Durere dorsală, Insomnie. Foarte frecvente (≥ 1/10): Xerostomie. (* nu a existat o creștere a frecvenţei comparativ cu placebo). Supradozaj:
Simptomele supradozajului: Au fost rapotate puţine cazuri de supradozaj, în cazul ingestiei acute a unor doze de până la 19,6 mg, care nu au condus la deces. Simptomele și
semnele raportate includ: cefalee, sedare, somnolenţă, hipotensiune arterială, ameţeli, astenie, bradicardie, xerostomie, vărsături, oboseală și dureri în etajul abdominal superior.
În cazul unui supradozaj sever, se recomandă monitorizare atentă, în special a tulburărilor de cunoștinţă și a deprimării respiratorii. În plus, pe baza studiilor cu privire la
administrarea de doze mari de moxonidină la animale, pot să apară, de asemenea, hipertensiune arterială tranzitorie, tahicardie și hiperglicemie. Tratamentul supradozajului: Nu
se cunoaște un antidot specific. În cazul apariţiei hipotensiunii arteriale, se pot administra pentru susţinerea funcţiei circulatorii, fluide și dopamină. Bradicardia poate fi tratată cu
atropină. Antagoniști de alfa–receptori pot diminua sau anula efectele hipertensiunii arteriale paradoxale induse de supradozajul cu moxonidină. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE
PUNERE PE PIAŢĂ: MYLAN HEALTHCARE GmbH, Lütticher Straße 5, 53842 Troisdorf, Germania. NUMĂRUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ 5991/2013/01-03; 5992/2013/01-03.
DATA REVIZUIRII textului: Aprilie 2019. Aceste medicamente se eliberează pe bază de prescripţie medicală P6L. Pentru informaţii complete consultaţi Rezumatul
Caracteristicilor Produsului, disponibil la cerere.

Referinţe
1. G. Grassi American Journal of Hypertension OCTOBER 2010 | VOLUME 23 NUMBER 10 | 1052-1060
2. G. Grassi et al. Exp Physiol 2010, 95.5 pp 581–586
3. P. Ernsberger et al. Cardiovascular Drugs and Therapy 1994;8:27-41
4. Physiotens – Rezumatul Caracteristicilor Produsului
5. I. Chazova et al. Diabetes, Obesity and Metabolism, 8, 2006, 456–465
6. A. F. Sanjuliani et al. Int J Clin Pract, May 2006, 60, 5, 621–629
7. Arvo Haenni and Hans Lithell J Hypertens 1999, 17 (suppl 3):S29-S35
005_15_05-20_O_PHYS_RO

8. AM Sharma et al. Journal of Human Hypertension (2004) 18, 669–675


9. Irina Chazova and Markus P. Schlaich International Journal of Hypertension, Volume 2013, Article ID 541689
10. J. Neumann et al. J Am Soc Nephrol 15: 2902–2907, 2004
11. P. G. Krespi et al. Cardiovascular Drugs and Therapy 1998;12:463–467
12. O. Vonend et al. J Hypertens 21:1709–1717
13. J. Haczynski et al. J Clin Basic Cardiol 2001; 4: 61
14. S. J. Godwin et al. Journal of the Autonomic Nervous System 72 1998. 195–204
15. P. Ernsberger et al. Journal of Cardiovascular Pharmacology 20(Suppl. 4):SI-S IO

Acest material promoţional este destinat profesioniștilor din domeniul sănătăţii. Pentru
raportarea evenimentelor adverse vă rugăm să utilizați următoarele date de contact:
Tel: 037 257 9004; Fax: 037 160 0328;
E-mail: pv.romania@mylan.com.

Clădirea Equilibrium 1, Str. Gara Herăstrău, nr. 2, et. 3, sector 2,


cod poștal 020334, București
Telefon: 0372 579 000; Fax: 0371 600 326; 19
E-mail: office.ro@mylan.com
Aplicație Practică

OBEZITATEA: FACTOR DE RISC PENTRU EVOLUȚIA SEVERĂ A INFECȚIEI CU


VIRUSUL SARS-COV-2, MAI ALES LA PACIENȚII SUB 60 ANI
Autori: Medic Rezident Alina Georgiana Cozma, Medic Rezident Dana Elena Gâvan
Institutul Inimii Nicolae Stãncioiu Cluj-Napoca.

INTRODUCERE avut o valoare a IMC de 30-34 kg/m2, iar 595 (16%) IMC ≥
Este bine cunoscut faptul că factorii de risc care 35 kg/m2. Obezitatea nu a fost un predictor al internării în
determină severitatea unei bolii infecțioase sunt dați de spital sau pe secțiile de terapie intensivă la pacienții peste
agentul patogen, de gazdă și de mediul înconjurător. 60 de ani, ci doar la cei sub 60 de ani.

Boala Covid-19, cauzată de infecția cu virusul SARS- Pacienții sub 60 de ani cu IMC 30-34 kg/m2 au fost de
CoV-2, include un spectru larg de manifestări, de la infecții 2 ori mai susceptibili de a fi internați în spital (P <0,0001)
asimptomatice până la pneumonie severă caracterizată și de a necesita îngrijiri în terapie intensivă, comparativ cu
prin leziuni respiratorii acute, întâlnite la aproximativ 20% cei cu IMC < 30 kg/m2. Mai mult decât atât, indivizii cu o
dintre pacienții care se prezintă pentru îngrijiri medicale (1). valoare a IMC ≥ 35 kg/m2 au fost de 3 ori mai susceptibili
Pacienții cu risc pentru sindrom respirator acut sever cu de a necesita îngrijiri acute sau critice, concluzionând că
SARS-CoV-2 prezintă diferite comorbidități, printre care obezitatea la persoanele <60 de ani este un factor de
se menționează bolile cardiovasculare, diabetul, bolile risc epidemiologic nou identificat, care poate contribui la
respiratorii cronice sau cancerul (2). creșterea ratelor de morbiditate a COVID-19 în SUA (5).

În mod surprinzător, indicele de masă corporală (IMC) Constatări similare enunțate într-o lucrare în curs de
a fost foarte rar menționat printre factorii de risc clinici evaluare arată că, exceptând vârsta avansată, obezitatea
importanți pentru evoluția infecției cu SARS-CoV-2 în morbidă (IMC > 40 kg/m2) a avut cea mai puternică
rapoartele clinice inițiale din China, Italia sau Statele asociere cu spitalizarea pentru COVID-19, crescând riscul
Unite (3,4). Obezitatea a fost, însă, descrisă ca un factor de spitalizare de peste șase ori.
de predispoziție independent pentru infecția pulmonară De asemenea, în Europa, un studiu francez publicat de
severă cu virusul H1N1. Mai mult, obezitatea abdominală Simonet et al., descrie o frecvență ridicată a obezității în
este asociată cu o ventilație precară a bazei plămânilor, rândul pacienților internați într-o unitate de terapie intensivă
ceea ce duce la reducerea saturației în oxigen a sângelui. pentru COVID-19, severitatea bolii crescând odată cu
De asemenea, tot caracteristică obezității abdominale, creșterea IMC (6). În cadrul studiului în discuție, între 25
secreția anormală de adipokine și citokine precum TNF- februarie și 5 aprilie 2020, au fost examinați 124 de pacienți
alfa și interferon determină o inflamație cronică de grad cu COVID-19 internați pe secțiile de terapie intensivă, aceștia
scăzut, care poate afecta răspunsul imun și poate avea fiind comparați cu un grup de control de 306 pacienți non-
efecte asupra parenchimului pulmonar și a bronhiilor. COVID-19, internați în 2019 pentru o altă boală respiratorie
În timp ce pandemia COVID-19 se răspândește rapid în acută severă. Până în data de 6 aprilie, 60 de pacienți cu
întreaga lume, în special în Europa și America de Nord, COVID-19 au fost externați din terapie intensivă, 18 au
unde obezitatea are o prevalență mare, se ridică tot mai des decedat și 46 au rămas în unitate. Majoritatea (73%) au fost
întrebarea: care este legătura dintre obezitate, morbiditate de sex masculin, vârsta medie a acestora fiind de 60 de
și mortalitate la pacienții cu COVID-19? ani. Obezitatea (IMC ≥ 30 kg/m2) și obezitatea severă (IMC
≥ 40 kg/m2) au fost semnificativ mai frecvente la pacienții
cu COVID-19, (47,6%, respectiv 28,2%, față de grupul de
OBEZITATEA LA PACIENȚII CU COVID-19 LA NIVEL control-25,2%, respectiv 10,8%, P <0,001 pentru tendință).
MONDIAL O constatare esențială a fost aceea că pacienții cu IMC >
35 kg/m2 au prezentat un risc crescut (> 7,36 cu P = 0,021)
Datele publicate recent de Lighter el al. arată că la
de a necesita ventilație mecanică, comparativ cu cei cu un
pacienții sub 60 de ani cu obezitate, probabilitatea
IMC < 25 kg/m2, chiar și după ajustarea vârstei, a diabetului
spitalizării pentru COVID-19 este de două ori mai mare;
și a hipertensiunii (6).
de asemenea, la pacienții cu obezitate crește semnificativ
probabilitatea de a ajunge în terapie intensivă. Acest lucru În China, Cai Qingxian et al. raportează într-o publicație
are implicații importante și practice având în vedere faptul Lancet online la data de 1 aprilie 2020, faptul că în rândul
că aproximativ 40% dintre adulții din SUA au un IMC ≥ 30 celor 383 de pacienți COVID-19 pozitivi incluși în studiu
kg/m2[5]. între 11 ianuarie și 16 februarie la Spitalul din Shenzhen,
obezitatea (definită ca IMC > 28 kg/m2) a fost asociată
În această publicație s-a constatat că din cele 3615 de
cu un risc de 2,42 ori mai mare de a dezvolta pneumonie
persoane testate pozitiv pentru COVID-19, 775 (21%) au
severă. Constatarea a avut loc chiar și după ajustarea

20
pentru factorii principali de risc cardiovascular, inclusiv a D-dimerilor având un grad înalt de asociere cu necesarul
hipertensiunea arterială și diabetul (7). de instituire a ventilației mecanice și o corelație directă cu
Un alt studiu efectuat în SUA de Petrilli et al., a urmărit mortalitatea.
4103 pacienți cu COVID-19, tratați între 1 martie și 2 aprilie Este recunoscut faptul că obezitatea se asociază cu o
2020. Dintre aceștia, 48,7% au fost spitalizați, dintre care depreciere a răspunsului imun și cu un grad de inflamație
22,3% au necesitat ventilație mecanică și 14,6% au decedat cronică; de asemenea, pacienții cu obezitate prezintă
sau au fost externați. Studiul a conchis astfel faptul că în o dinamică alterată a ventilației pulmonare, având in
afară de vârstă, cei mai puternici predictori ai spitalizării au vedere excursia diafragmatică mai redusă comparativ cu
fost un IMC > 40 kg/m2 și prezența insuficienței cardiace. pacienții normoponderali, ceea ce contribuie suplimentar
De remarcat este ideea conform căreia afecțiunea cronică la oxigenarea dificilă a acestor pacienți.
cu cea mai puternică asociere cu boala critică a fost Acești factori, împreună cu alții, momentan neidentificați,
obezitatea, cu un raport de odds ratio substanțial mai mare ar putea să explice cauza apariției formelor severe de
decât orice boală cardiovasculară sau pulmonară[8]. COVID-19 la pacienții cu obezitate și evidențiază nevoia
imperativă de monitorizare atentă a acestor pacienți.
OBEZITATEA ȘI INFLAMAȚIA: MECANISME CONCLUZII
FIZIOPATOLOGICE Devine din ce în ce mai evident faptul că obezitatea este
S-au formulat ipoteze conform cărora cauza apariției unul dintre cei mai importanți factori de risc pentru forma
formelor grave de boală COVID-19 la pacienții cu obezitate severă a COVID-19, în special în rândul pacienților tineri,
este inflamația, aceasta fiind mediată de depozite motiv pentru care necesită o atenție sporită în adoptarea
circulante de fibrină, a căror existență a fost dovedită în măsurilor de prevenție și a strategiilor terapeutice la
cadrul examinărilor post-mortem și care nu permit pasajul persoanele susceptibile.
oxigenului la nivelul fluxului sangvin (6), fiind recunoscut În contextul actual al măsurilor restrictive impuse de
faptul că obezitatea determină o stare pro-inflamatorie pandemia determinată de infecția cu virusul SARS-COV-2,
a organismului (8). Aceasta ipoteză ar putea explica, de s-a observat o reducere semnificativă a nivelului de
asemenea, motivul pentru care ventilația mecanică nu este activitate fizică individual la nivel mondial care afectează
la fel de eficientă la acești bolnavi. cetățenii tuturor statelor, ceea ce determină o creștere a
riscului cardiovascular și a riscului de formă severă a bolii
determinate de infecția cu noul coronavirus. Atât OMS
(Organizația Mondială a Sănătății), cât și ACC (American
College of Cardiology) au publicat recomandări clare de
efectuare a 150 minute de activitate fizică moderată sau 75
minute activitate fizică intensă săptămânal, cât și menținerea
unei diete echilibrate, în scopul prevenției cardiovasculare
pe termen lung, aceste măsuri contribuind și la prevenirea
dezvoltării de forme severe de boală COVID-19.
REFERINȚE
[1] Z. Wu, J.M. McGoogan, Characteristics of and Important Lessons from
the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in China: Summary of
a Report of 72314 Cases from the Chinese Center for Disease Control and
Prevention, JAMA - J. Am. Med. Assoc. 323 (2020) 1239–1242. doi:10.1001/
jama.2020.2648.
[2] F. Zhou, T. Yu, R. Du, G. Fan, Y. Liu, Z. Liu, J. Xiang, Y. Wang, B. Song, X.
Gu, L. Guan, Y. Wei, H. Li, X. Wu, J. Xu, S. Tu, Y. Zhang, H. Chen, B. Cao,
Excesul macronutrienților la nivelul țesutului adipos Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19
stimulează celulele adipoase să producă și să elibereze in Wuhan, China: a retrospective cohort study, Lancet. 395 (2020) 1054–1062.
în circulație mediatori inflamatori, de tipul factorului de doi:10.1016/S0140-6736(20)30566-3.
necroză tumorală alfa (TNF-α) și interleukina 6 (IL-6) și, de [3] Q. Li, X. Guan, P. Wu, X. Wang, L. Zhou, Y. Tong, R. Ren, K.S.M. Leung,
asemenea, reduce producția de adiponectină, organismul E.H.Y. Lau, J.Y. Wong, X. Xing, N. Xiang, Y. Wu, C. Li, Q. Chen, D. Li, T. Liu,
fiind astfel predispus la un status pro-inflamator, cu un stres J. Zhao, M. Liu, W. Tu, C. Chen, L. Jin, R. Yang, Q. Wang, S. Zhou, R. Wang,
H. Liu, Y. Luo, Y. Liu, G. Shao, H. Li, Z. Tao, Y. Yang, Z. Deng, B. Liu, Z. Ma,
oxidativ crescut asociat. Nivelul crescut de IL-6 acționează
Y. Zhang, G. Shi, T.T.Y. Lam, J.T. Wu, G.F. Gao, B.J. Cowling, B. Yang, G.M.
la nivel hepatocitar prin determinarea unei sinteze și Leung, Z. Feng, Early transmission dynamics in Wuhan, China, of novel
respectiv secreții crescute de proteina C reactivă (9). S-a coronavirus-infected pneumonia, N. Engl. J. Med. 382 (2020) 1199–1207.
demonstrat, astfel, importanța dozării markerilor inflamatori doi:10.1056/NEJMoa2001316.
în scopul diferențierii cazurilor de boală severă de cele [4] G. Grasselli, A. Zangrillo, A. Zanella, M. Antonelli, L. Cabrini, A. Castelli, D.
noncritice, creșterea precoce a valorii proteinei C reactive și Cereda, A. Coluccello, G. Foti, R. Fumagalli, G. Iotti, N. Latronico, L. Lorini,

21
S. Merler, G. Natalini, A. Piatti, M.V. Ranieri, A.M. Scandroglio, E. Storti, M.
Cecconi, A. Pesenti, Baseline Characteristics and Outcomes of 1591 Patients
Infected with SARS-CoV-2 Admitted to ICUs of the Lombardy Region, Italy,
JAMA - J. Am. Med. Assoc. (2020). doi:10.1001/jama.2020.5394.
[5] J. Lighter, M. Phillips, S. Hochman, S. Sterling, D. Johnson, F.
Francois, A. Stachel, Obesity in patients younger than 60 years is a risk factor
for Covid-19 hospital admission, (2020) 1–29. doi:10.1093/ntr/nty008/4823697.
[6] A. Simonnet, M. Chetboun, J. Poissy, V. Raverdy, J. Noulette, A.
Duhamel, J. Labreuche, D. Mathieu, F. Pattou, M. Jourdain, High prevalence
of obesity in severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2)
requiring invasive mechanical ventilation, Obesity. (2020) 0–1. doi:10.1002/
oby.22831.
[7] C. Qingxian, C. Fengjuan, L. Fang, L. Xiaohui, W. Tao, W. Qikai,
H. Qing, W. Zhaoqin, L. Yingxia, C. Jun, L. Lei, X. Lin, Obesity and COVID-19
Severity in a Designated Hospital in Shenzhen, China, SSRN Electron. J.
(2020). doi:10.2139/ssrn.3556658.
[8] C. Petrilli, S. Jones, J. Yang, H. Rajagopalan, L. O’Donnel, Y.
Chernyak, K. Tobin, R. Cerfolio, F. Francois, L. Horwitz, Factors associated
with hospitalization and critical illness among 4,103 patients with Covid-19
disease in New York City, (2020).
[9] M. S. Ellulu, I. Patimah, H. Khaza’ai, A. Rahmat, Y. Abed. Obesity and
inflammation: the linking mechanism and the
complications. Arch Med Sci. 2017 Jun; 13(4): 851– 863. doi:
10.5114/aoms.2016.58928.

22
Poezie

Autor: Medic Specialist Dr. Vlad Ilie Lazu

Pandemie

Indiferent de vremuri, Când vorbim de pandemie,


De molimi şi politici, Indiferent de ce se ştie
Să ne păstrăm credinţa, De agentul infecţios,
Să n-alungăm speranţa. Trebuie un corp sănătos.

O pandemie acum Exerciţiul fizic regulat,


Înseamnă mult fum şi scrum, În aer liber mult stat,
O nouă realitate, Hrănitul cât mai natural,
O altă societate? Al sănătăţii ideal.

Gândeşte realitatea, Gândirea realistă,


Dezvoltă bunătatea, Mintea ascuţită,
Descoperă ƒrăţia, Psihicul optimist şi
Cultivă armonia. Sufletul liniştit,
Echilibrează greutatea
Priveşte şi în spate, Şi cresc imunitatea.
Ascultă şi de şoapte,
Pătrunde-n profunzime Să fie totul bine,
Tot ceea ce vine! Să fie izbăvire!

23
Aplicație Practică

Sincopa – cauză cardiacă


Autor: Medic Rezident Florina Pop-Silvăşan
Centrul Clinic de Diabet Zaharat, Nutriție și Boli metabolice Cluj-Napoca

Vă prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 85 ani din


mediul urban care a fost direcţionat în serviciul Cardiologie a
Spitalului de Recuperare Cluj-Napoca din UPU Cluj-Napoca
unde s-a prezentat pentru o durere latero-toracică debutată
în urmă cu patru zile, când a prezentat o pierdere a stării de
conştienţă şi cădere de la acelaşi nivel. În serviciul de urgenţă
a fost decelată fibrilaţie atrială cu alură ventriculară joasă
(frecvenţa cardiacă între 50b/min şi 80/min)
În ceea ce priveşte condiţiile de viaţă şi de muncă Fig1. EKG la internare
pacientul este pensionar, fost fumator [1 pachet/zi , 15 ani
(până în 1981)] şi cu medicaţie la domiciliu: Aspenter 75
Parametrii biologici evidenţiază o anemie feriprivă uşoară,
mg 1 cpr/zi, Atoris 20 mg 1 cpr/zi, Diurocard 50/20 mg 1 cpr/
trombocitopenie, VSH uşor accelerat, hiperuricemie, o retenție
zi, Karbis 8 mg ¼ cpr/zi, Avodart 1 cpr/zi, Fokusin 0.4 mg
azotată uşoară cu un RFG scăzut şi HDL-colesterol scăzut (Hb
1 cpr/zi
= 10.8g/dl, PLT = 103 10^9/dl, VSH = 16mm/h, a.uric =
Antecedentele personale patologice sunt FIA cu AV 8.57mg/dl, colesterol =113mg/dl, HDL-colesterol=34 mg/dl,
joasă, HTAE grad II risc adiţional moderat, IVS NYHA II/III, creatinina=1.41mg/dl, RFG = 44 ml/min/1.73mp, uree = 60ml/
stenoză aortică, hipertrofie benignă de prostată, lacunarism min, Sideremie = 39microg/ml)
cerebral.
Radiografia toracică efectuată în serviciul de urgenţă
Ca şi istoric al bolii, aceasta a avut un debut brusc în urmă evidenţiază fracturi acute coaste V-VII în dreapta pe linia
cu 4 luni printr-un episod sincopal, când s-a stabilit diagnosticul medioaxilară, hipertensiune venoasă cu edem interstitial
de fibrilaţie atrială cu AV joasă într-un alt serviciu de cardiologie, cronic, cord uşor global mărit cu aspect miocardic, aorta
moment la care s-a documentat electrocardiografic fibrilaţia dilatată cu calcifieri.
dar nu s-a efectuat şi ecocardiografie. Episoadele de pierdere
Având în vedere traumatismul cerebral se efectuează CT
a conștienței s-au repetat cu 4 zile anterior prezentării când
cerebral şi coloană vertebrală (12.01.2020) care evidenţiază
pacientul ajunge în UPU după un nou episod de pierdere a
leziuni lacunare infracentrimetrice la nivel capsule-ventriculare
cunoştinţei soldat cu traumatism craniocerebral minor şi
bilateral, leucoaraioză periventriculară, calcifieri grosiere la
toracicdrept. Asociat prezintă astenie, fatigabilitate, ameţeli,
nivelul carotidelor interne şi la nivelul bulbului carotidian bilateral.
dispnee de efort.
Ecocardiografia evidenţiază Colecţie pericardică minimă
La examenul obiectiv se decelează placard eritematos
posterior de PPVS,
fronto-parietal stâng, durere la palparea hemitoracelui drept,
TA=160/70mm Hg, AV=45b/min, zgomote cardiace aritmice, Stenoză aortică strânsă, IA aortică minimă, IP moderată,
suflu sistolic în focar aortic grad III/IV, suflu sistolic în focar mitral IT ușoară, HTP moderată,
grad III/IV. Având în vedere simptomatologia şi că atât stenoza aortică
În urma examinării se conturează diagnosticele de etapă strânsă şi fibrilaţia atrială cu alură ventriculară spontan joasă
ca fiind sincope repetitive, traumatism cranio-cerebral poate să dea stări sincopale (1,3) se hotărăşte implantare de
minor, traumatism toracic, fracturi costale V-VII drepte, stimulator cardiac mod VVI (Medtronic) în 14.01.2020.
FIA permanent cu AV spontan joasă, HTAE grad II risc Postimplantare pacientul acuză deficit motor membru inferior
cardiovascular înalt, IVS de efort NYHA II/III, stenoză stâng pentru aproximativ 2 h. Se efectuează consult neurologic
aortică strânsă, lacunarism cerebral, hipertrofie de şi CT cerebral (14.01.2020) care nu evidenţiază hemoragie
prostată. intracraniană şi se stabileşte diagnosticul de accident vascular
cerebral ischemic Sylvian drept cu hemipareză stângă.
Electrocardiograma evidenţiază FIA, AV=76b/min, ax
QRS la 0 grade , ExV, fără modificări ST-T semnificative Pe parcursul internării pacientul a prezentat episoade de
hemoptizie, s-a efectuat CT thoracic care evidenţiază o
formaţiune nodulară rotundă, de diametru 15 mm, la nivelul
LSD, arii în sticlă mată nesistematizată la nivelul LSD, multiplii
ganglioni mediastinali de până la 12mm

24
În urma investigaţiilor avem Diagnosticul Final: fibrilaţie etiologiei este dificilă. Pacientul a mai prezentat stare
atrială permanentă cu alură ventriculară joasă, CEA sincopală şi poststimulare şi concluzionăm că cel mai probabil
permanentă mod VVI (Medtronic - ianuarie 2020), acestea sunt cauzate de stenoza aortic strânsă. S-a calcular
sincope repetitive, traumatism craniocerebral minor şi EUROScore II care este 4,25 % ceea ce ne indică o un risc
toracic cu fracturi costale V-VII drepte, stenoză aortică chirurgical crescut. Deoarece pacientul are un EUROScore II
strânsă degenerative, insuficienţă ventriculară stângă >4%, are peste 75 de ani, are comorbidităţi severe şi acces
de efort NYHA II/III, hipertensiune arterială esenţială favorabil pentru TAVI (transcatheter aortic valve implantation),
grad II risc cardiovascular foarte înalt, accident vascular (2) cel mai probabil aceasta este atitudinea terapeutică care ar
tranzitor Sylvian drept, lacunarism cerebral, anemie trebui adoptată.
feriprivă formă uşoară, trombocitopenie, hipertrofie Concluzii
de prostată, boală cronică de rinichi stadiul III KDOQI,
nodul pulmonar la nivel LSD, hiperuricemie. Cazul prezentat ilustrează cazul particular a coexistenţei mai
multor cauze care au ca şi manifestare posibilitatea prezenţei
Diagnostic diferenţial al pierderilor temporare a stării de sincopelor şi dificultatea stabilirii etiologiei acestora.
conştienţă s-a făcut conform schemei din Ghidul ESC de
diagnostic şi management al sincopei (2018) (1).
Bibliografie
1. 2018 ESC Guidelines for the diagnosis andmanagement of syncopeEuropean
Heart Journal (2018) 39, 1883–1948 doi:10.1093/eurheartj/ehy037
2.2017 ESC/EACTS Guidelines for themanagement of valvular heart disease,
European Heart Journal (2017) 38, 2739–2791 doi:10.1093/eurheartj/ehx391
3. 2016 ESC Guidelines for the management of atrialfibrillation developed in
collaboration withEACTS, European Heart Journal (2016) 37, 2893–2962,
doi:10.1093/eurheartj/ehw210

Fig 2. Ghidul ESC pentru diagnosticul si managementul


sincopei 2018
Recomandările la externare au constat în: măsuri
igieno-dietetice: regim alimentar echilibrat hiposodat (max
3 g sare/zi), hipolipidic; consum 2 l lichid/zi; tratament
medicamentos: Furosemid 40 mg ½ cpr/zi, 5 zile/săpt,
Spironolactonă 25 mg 1-0-0, Eliquis 2,5 mg 1-0-1, Atoris
10 mg 1cpr/zi, tratament interventional/chirurgical, tratament
urologic: Avodart 1 cpr/zi, Fokusin 0.4 mg 1 cpr/zi, consult
CCV/cardiologie intervenţională în vederea protezarii
aortice, consult gastroenterologic (anemie ușoară), consult
neurologic periodic, consult şi dispensarizare cardiologică
periodică, consult pneumologic (nodul pulmonar LSD).
Am ales să prezentăm acest caz datorită particularităţilor
lui în ceea ce priveşte evoluţia poststimulare (Accident vascular
ischemic tranzitor Sylvian drept) şi a sincopelelor care s-au
produs foarte probabil în contextul stenozei aortic strânse (1,2)
având în vedere că acestea s-au repetat pe perioada internării
şi post implantare de stimulator cardiac (1,3).
Discuţii. Având în vedere posibilitatea apariţiei sincopelor
atât în prezenţa fibrilaţiei atriale cu alură ventriculară joasă
(3) cât şi în prezenţa stenozei atriale strânse (2) precizarea

25
Aplicație Practică

Riscul cardiovascular a hidroxiclorochinei în tratamentul


pacienților cu COVID-19
Autor: Medic Rezident Sabina Istrătoaie
Institutul inimii Nicolae Stãncioiu Cluj-Napoca.

Introducere (QTc≥5oo msec) nu se va administra tratament cu


Hidroxiclorochina este o quinolonă frecvent utilizată în hidroxiclorochină sau azitromicină;
tratamentul bolilor autoimune, precum lupusul eritematos • Dacă se observă alungirea intervalului QT cu un QTc≥5oo
sistemic, în diverse patologii inflamatorii sau dermatologice. msec pe parcursul tratamentului, se va întrerupe administrarea
Ca și structură, reprezintă varianta hidroxilată a clorochinei, de hidroxiclorochină sau azitromicină
un medicament folosit de decenii în prevenția și tratamentul • În cazul hipopotasemiei sau a hipomagnezemiei este
malariei. Deși mecanismul lor de acțiune este asemănător, indicată corectarea imediată până la creșterea concentrației în
studiile clinice au arătat ca hidroxiclorochina este mai sigură sânge a potasiului (K >4 mEq/L) și respectiv a magneziului (Mg
decât clorochina (1,2). >2 mg/dL);
Efectele hidroxiclorochinei • Se recomandă evitarea asocierii altor tipuri de medicamente
În data de 13 aprilie, a fost publicat în JAMA un review care prelungesc intervalul QT.
ce a inclus toate terapiile administrate în infecția cu Alți factori de risc pentru aritmiile induse de hidroxiclorochină
SARS-CoV-2, printre care se numără și hidroxiclorochina (3). sunt (7):
Aceasta acționează asupra virusului prin blocarea pătrunderii
SARS-COV2 în celula gazdă, mediată de receptorul ACE2, și - boală cardiacă structurală în special hipertrofie ventriculară
se poate explica prin creșterea pH-ului intravezicular, inhibiția stângă și disfuncție sistolică de ventricul stâng;
activității lizozomale etc. (1,4). În plus, hidroxiclorochina - antecedente de aritmii ventriculare sau sincopă;
prezintă și efecte antiinflamatorii și imunomodulatorii ce ar
- istoric de implant de dispozitiv cardiac;
putea fi relevante în furtuna de citokine din timpul infecției
COVID-19 (5,6). - administrare concomitentă de medicamente ce prelungesc
intervalul QT (macrolide, quinolone, antihistaminice, antivirale,
O atenție deosebită trebuie acordată efectelor adverse
antiaritmice, antifungice).
cardiace cauzate de hidroxiclorochină. Aceasta poate
determina prelungirea intervalului QT și apariția aritmiilor Pentru evaluarea puterii de prevenție a hidroxiclorochinei
precum torsada vârfurilor, în special la pacienții cu risc. Nu împotriva infecției COVID-19, a fost lansat studiul
toți pacienții cu QT lung cauzat de medicament vor dezvolta WHIP-COVID19 care își propune înrolarea a peste 3000 de
torsada vârfurilor. Acest efect advers este rar, dar atunci voluntari sănătoși.
când se administrează concomitent alte medicamente Alternative pentru monitorizarea ECG în 12 derivații
care pot prelungi intervalul QT, riscul unui episod aritmic
Deși ECG este o investigație ușor de utilizat, efectuarea
este amplificat. Dintre acestea, azitromicina, un antibiotic
acesteia în mod repetat la pacienții COVID 19 pozitiv constituie
din clasa macrolidelor utilizat de asemenea în infecția
o provocare, deoarece crește atât riscul de contaminare al
SARS-CoV-2 prezintă același efect secundar asupra intervalului
echipamentului cât și al personalului medical. Alte investigații
QT. Hidroxiclorochina poate interacționa de asemenea cu alte
alternative ar putea fi:
medicamente cardiovasculare precum beta-blocantele sau
digoxinul, crescând concentrația sangvină a acestora. - sistemele de telemetrie standard care să fie echipate și cu
monitorizarea intervalului QT. Acestea se pot aplica mai ales
ACC (American College of Cardiology),  AHA (American
pentru pacienții critici, internați, care sunt pe monitorizare
Heart Association) și HRS (Heart Rhythm Society) au publicat
cardiacă continuă. Având în vedere că acești pacienți pot
în luna aprilie  o declarație  pentru a atrage atenția la terapia
prezenta și diselectrolitemii asociate care cresc riscul de
combinată cu hidroxiclorochină și azitromicină la pacienții
alungire a intervalului QT, telemetria devine o alternativă bună
confirmați COVID-19 cu patologie cardiovasculară.  Pentru a
ECGului în 12 derivații.
reduce riscul de aritmii, cadrele medicale sunt sfătuite să țină
cont de următoarele recomandări: - aplicații pentru smartphone de monitorizare și calculare a
intervalului QT sau dispozitivul companiei AliveCore (Kardia
• Monitorizarea pacienților trebuie să includă
Mobile) aprobat de FDA (Food and Drug Administration).
electrocardiograma (ECG) cu evaluarea intervalului QT
Dacă sunt disponibile, acestea reduc necesarul de personal și
• Dacă pacientul este cunoscut cu sindrom de QT lung echipament medical.
congenital sau dacă se remarcă intervalul QT prelungit

26
Concluzie
La ora actuală hidroxiclorochina este utilizată în tratamentul
și prevenția infecției cu COVID-19. Diferite țări au făcut
recomandări clinice de utilizare pe baza unor studii mici clinice
sau studii in-vitro. În absența datelor din trialuri randomizate,
aceste recomandări evidențiază de fapt situația specială
actuală a pandemiei cu evoluție rapidă a acestei patologii înalt
contagioase. Aceste ghiduri se pot schimba pe măsură ce
vor fi disponibile date din trialuri clinic randomizate. Decizia de
administrare a hidroxiclorochinei pentru pacienții cu COVID 19
trebuia să ia în considerare riscul existent de a induce aritmii
cardiace.

Referințe:
1. Colson P, Rolain JM, Lagier JC, Brouqui P, Raoult D. Chloroquine and
hydroxychloroquine as available weapons to fight COVID-19. Vol. 55, International
Journal of Antimicrobial Agents. Elsevier B.V.; 2020. p. 105932.
2. Liu J, Cao R, Xu M, Wang X, Zhang H, Hu H, et al. Hydroxychloroquine, a less
toxic derivative of chloroquine, is effective in inhibiting SARS-CoV-2 infection in vitro.
Cell Discov [Internet]. 2020 Dec 18 [cited 2020 May 1];6(1):16. Available from: http://
www.nature.com/articles/s41421-020-0156-0
3. Sanders JM, Monogue ML, Jodlowski TZ, Cutrell JB. Pharmacologic Treatments
for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): A Review. JAMA - Journal of the
American Medical Association. American Medical Association; 2020.
4. Devaux CA, Rolain JM, Colson P, Raoult D. New insights on the antiviral effects
of chloroquine against coronavirus: what to expect for COVID-19? Int J Antimicrob
Agents. 2020;
5. Gautret P, Lagier J-C, Parola P, Hoang VT, Meddeb L, Mailhe M, et al.
Hydroxychloroquine and azithromycin as a treatment of COVID-19: results of an
open-label non-randomized clinical trial. Int J Antimicrob Agents. 2020 Mar;105949.
6. Touret F, de Lamballerie X. Of chloroquine and COVID-19. Vol. 177, Antiviral
Research. Elsevier B.V.; 2020. p. 104762.
7. Kapoor A, Pandurangi U, Arora V, Gupta A, Jaswal A, Nabar A, et al. Cardiovascular
risks of hydroxychloroquine in treatment and prophylaxis of COVID-19 patients:
A scientific statement from the Indian Heart Rhythm Society. Indian Pacing and
Electrophysiology Journal. Indian Pacing and Electrophysiology Group; 2020.

27
Aplicație Practică

SARS-CoV-2: iertător cu tinerii cu diabet?


Autor: Medic Rezident Iulia Selejan
Centrul Clinic de Diabet Zaharat, Nutriție și Boli metabolice Cluj-Napoca

Introducere mediate celular. (9) Diabetul provoacă un răspuns


imun deficitar atât în relație cu profilul citokinelor cât
Pandemia COVID-19 (boala cauzată de noul coronavirus în și a răspunsului imun prin limfocitele T și activarea
2019/2020) a stimulat cercetările în lumea medicală într-un mod macrofagică. 10 Controlul glicemic slab afectează în
fără precedent, printr-o uimitoare colaborare internațională. aceeași măsură răspunsul imun antiviral dar și evoluția
Cu toate că este cauzată de un virus nou despre care nu se spre suprainfecție bacteriană pulmonară. (11)
știa nimic în urmă cu câteva luni, ne-au fost furnizate prompt
informații epidemiologice majoritatea din studii observaționale, Deși încă nu sunt publicate studii care să diferențieze
apoi review-uri și meta-analize care să ne ghideze conduita consecințele infecției cu SARS-CoV-2 în funcție de tipul de
și acordarea asistenței medicale. Deși diabetul zaharat este diabet, experții susțin că cel mai probabil frecvența crescută
un factor de risc pentru morbiditatea și mortalitatea asociată a diabetului în cazurile grave COVID-19 reflectă prevalența
COVID-19, pentru medicii care îngrijesc copii și adulți tineri crescută a diabetului de tip 2 la persoanele mai în vârstă. (1)
cu diabet zaharat, datele privind infecția cu noul coronavirus În plus, având în vedere durata diabetului și etatea, aceștia
la aceștia au fost încă de la început îmbucurătoare – deși asociază într-o mare măsură și alți factori de risc pentru
majoritatea anecdotice. forme severe precum boli cardiovasculare și hipertensiune
arterială. Atât rezistența la insulină cât și diabetul zaharat
Diabetul zaharat ca factor de risc pentru COVID-19 de tip 2 sunt asociate cu disfuncții endoteliale și agregare și
Asociația Americană de Diabet (ADA) a precizat faptul activare plachetară crescută, acestea favorizând dezvoltarea
că deocamdată nu există date care să arate că pacienții unor stări protrombotice de hipercoagulabilitate. (12) Adițional,
cu diabet zaharat sunt mai predispuși la îmbolnăvirea cu ateroscleroza, inflamația vasculară și disfuncția endotelială fac
COVID-19 față de populația generală. Cu toate acestea, parte din căile patogenetice ale altor condiții precum bolile
pacienții cu diabet devin cu adevărat vulnerabili ca cardiovasculare și hipertensiunea. (13)
urmare a dobândirii infecției prin creșterea riscului de De asemenea, diabetul de tip 2 singur sau în asociere cu
complicații – dintre care cele mai grave fiind sindromul vârsta înaintată, hipertensiunea și bolile cardiovasculare
de detresă respiratorie acută și insuficiență multi- contribuie la un control deficitar al replicării coronavirusului
organică - și a decesului. și un răspuns proinflamator prelungit, conducând la
Raportul de misiune comună OMC - China publicat în consecințe grave. (13,14)
februarie 2020 a arătat că factorii de risc pentru forme de Mai mulți experți au dovedit că noul coronavirus pătrunde
boală severă și mortalitate, erau vârsta peste 60 ani și prezența în corpul uman cu ajutorul unui receptor special prezent la
bolilor asociate. Astfel, pacienții fără comorbidități au avut o suprafața majorităţii celulelor, dar în special din căile aeriene
mortalitate de 1,4 %, însă au fost rate mult mai crescute pentru sau din tractul digestiv. Proteina structurală S (spike) a
cei cu boli cardiovasculare - 13,2 %, diabet zaharat 9,2% , coronavirusului are o afinitate crescută față de acest receptor
hipertensiune 8,4%, boală pulmonară cronică 8% și cancer uman care se numește angiotensin-convertază (ACE2). (1)
7,6 %. (2) Asemenea infecțiilor grave precedente cauzate de Enzima este implicată în numeroase căi cu rol crucial în reglarea
coronavirusuri (SARS în 2002, MERS în 2012) și pandemia de tensiunii arteriale, metabolismului și inflamației. Mai exact,
gripă AH1N1 din 2009 (3,4,5), diabetul zaharat este factor de ACE2 are efecte protective în ceea ce privește inflamația,
risc pentru spitalizare și mortalitate în infecția SARS-CoV-2. însă infecția cu SARS-CoV-2 reduce expresia acestei enzime,
Într-un studiu a 52 pacienți dintr-o unitate de terapie intensivă, ceea ce induce leziuni celulare, hiperinflamatie și insuficiență
diabetul a fost comorbiditate în 22% din cele 32 de decese. (6) respiratorie. (15)
Alt studiu alcătuit din 173 pacienți cu formă severă de boală,
16,2 % aveau diabet, iar în altul cu 140 pacienți spitalizați, 12 Studiile pe animale au demonstrat că hiperglicemia acută
% aveau diabet. (7,8) crește expresia ACE2, care facilitează intrarea virusului în celula
țintă. Pe de altă parte, hiperglicemia cronică scade expresia
Cum se explică severitatea infecției în diabet ACE2, lăsând celulele vulnerabile la efectele inflamatorii și
Printre ipotezele postulate privind severitatea infecției lezionale ale virusului. (1) Un studiu observațional retrospectiv
COVID-19 la pacienții cu diabet, indiferent de tip, se publicat în Journal of Diabetes Science and Technology
remarcă scăderea imunității înnăscute prin afectarea în aprilie 2020 a arătat că pacienții cu diabet și cei care au
fagocitozei, chemotaxiei neutrofilelor și a imunității prezentat hiperglicemie pe perioada spitalizării au avut risc
de mortalitate de 4 ori mai mare decât pacienții fără diabet și

28
hiperglicemie. De asemenea, din același studiu aflăm că 42 % mai neexpus noxelor și fumului de țigară și absența bolilor
din pacienții care nu aveau diagnostic de diabet la internare și asociate. (25)
au prezentat hiperglicemie pe perioada spitalizării, au murit în O diferență în distribuția, maturarea și funcționarea
spital. (16) receptorilor virali poate fi menționată ca o posibilă explicație
Mai mult, expresia ACE2 la nivelul celulelor beta pancreatice pentru incidența diferită în funcție de vârstă. (26) Expresia ACE2
pot determina un efect direct asupra funcției celulelor beta. în plămânul șobolanilor s-a dovedit a fi în scădere drastică cu
Așadar, infecția COVID-19 poate în sine declanșa debutul unui vârsta. (27) S-a arătat că ACE2 este implicată în sănătatea
diabet zaharat sau apariția complicațiilor acute. Aceasta ar plămânilor – într-un model experimental pe șoareci și apoi
putea explica deficitul de insulină urmat de frecvența crescută la copii a oferit protecție împotriva injuriei severe pulmonare
a cazurilor de cetoacidoză diabetică raportată la internare de induse de infecția cu virusul sincițial respirator și de asemenea
către medicii italieni. (17,18,19) injuria acută cauzată de sepsis, aspirație acidă, SARS și gripă
O altă observație importantă a experților este creșterea AH5N1. (28)
excesivă a necesităților de insulină la pacienții cu formă severă Dintre copiii confirmați cu infecție cu SARS-CoV-2 în Statele
de boală. Nu se cunoaşte gradul de implicarea a COVID-19 în Unite, 23% au fost raportați a avea o boală subiacentă. Cele mai
această rezistență la insulină, dar se consideră disproporțional frecvente patologii au fost raportate boală cronică pulmonară,
crescută comparativ cu boli critice cauzate de alte virusuri. (1) boală cardiovasculară și deficitul imun. (29) Celelalte condiții
Diabetul zaharat la tineri și COVID-19 care ar crește riscul de boală severă sunt doar bazate pe datele
obținute de la adulți, cuprinzând boală cronică de rinichi, boală
Deși diabetul zaharat este inclus că factor de risc pentru hepatică cronică, boli endocrine precum diabetul zaharat și
forme grave de COVID-19, rapoarte ale experților pediatrii obezitatea severă. (30)
diabetologi italieni și chinezi arată că tinerii cu diabet nu au
prezentat o formă de boală diferită față de populația tânăra La data publicării raportului de către ISPAD, în 24 martie
în general. Este de subliniat din nou că nu sunt disponibile 2020, pediatrii endocrinologi din Wuhan și Italia afirmau
încă date privind diferențierea consecințelor infecției cu SARS- că nu au fost raportate spitalizări sau cazuri severe de
CoV-2 în funcție de tipul de diabet, dar experții susțin că cel COVID-19 la tinerii sub 25 ani cu diabet zaharat. Cu
mai probabil frecvența crescută a diabetului în cazurile grave toate acestea, au fost raportate câteva cazuri de diabet
COVID-19 reflectă cel mai probabil prevalența crescută a de tip 1 la debut sau cetoacidoză diabetică la pacienți
diabetului de tip 2 la persoanele mai în vârstă. (1) Cu toate cunoscuți care au avut un acces mult îngreunat pentru
că diabetul zaharat de tip 2 este în principal diagnosticat în internare din cauza închiderii servicilor de îngrijire
rândul adulților, frecvența acestuia a crescut semnificativ și medicală non-COVID. Se atrage atenția unui deziderat
în populația pediatrică începând cu sfârșitul secolului 20. Cu creat de această pandemie, în care părinții întârzie
toate acestea, se cunoaşte faptul că majoritatea pacienților cu prezentarea copilului la pediatru sau la urgențe, în cazul
diabet sub 25 ani prezintă tip 1, cu durată mai scurtă a bolii, cu în care acesta prezintă simptome de diabet la debut sau
absența comorbidităţilor și a bolilor asociate. cetoacidoză. În ciuda lipsei cazurilor de boală severă
COVID-19 la copii și adolescenţi, s-au raportat multe
Este încurajator, de asemenea, faptul că studiile au arătat cazuri de cetoacidoză severă în rândul acestora. (31)
că formele de boală de COVID-19 pe care le fac copiii și
adolescenții în general sunt mai ușoare și cu un prognostic mai Pe lângă respectarea normelor de igienă valabile populației
bun decât adulții. (21, 22). generale, la pacienții cu diabet de tip 1 se recomandă aplicarea
principiilor de management pentru zilele de boală enunțate
Potrivit raportului OMS-China din februarie 2020, doar 2,4 de ISPAD sau ADA. În cazul îmbolnăvirii, pacienții cu diabet
% din cazurile confirmate în China au afectat indivizi cu vârstă trebuie să își determine glicemia și corpii cetonici sanguini mai
sub 19 ani. Dintre aceștia, o proporție mică au dezvoltat forme frecvent, cu menținerea glicemiei între 70-180 mg/dl și corpii
severe (2,5%) sau critice (0,2%). (2) cetonici sanguini sub 0,6 mmol/l. Este interzisă întreruperea
Comparativ cu alte pandemii, precum gripă spaniolă administrării de insulină, iar în caz de febră, doza acesteia
care s-a caracterizat printr-o creștere masivă a mortalității în trebuie în general crescută. Pe lângă acestea, hidratarea
grupele de vârstă 15-44 ani, (23) sau gripă A H1N1 din 2009 și tratarea simptomelor și bolilor subjacente sunt foarte
cu majoritatea cazurilor de pneumonii severe la persoanele în importante pentru reducerea riscului de evoluție spre o formă
intervalul de vârstă 50-59 ani, (24) infecția cu noul virus SARS- severă de boală care necesită spitalizare. (31)
CoV-2 pare să aibă o incidența scăzută la persoanele tinere. Cu toate datele prezentate care dau speranțe și
Motivul pentru care există o oarecare rezistență relativă îndepărtează stigma pacienților noștri tineri, aceștia nu sunt
la unele infecții la această categorie de vârstă rămâne feriți de consecințele pandemiei. Deși izolarea la domiciliu oferă
necunoscut. Unele explicații implică diferența între răspunsurile protecție și poate fi o oportunitate pentru dezvoltarea relațiilor
imune la copii comparativ cu adulții și diferențe între compoziția familiale, această poate avea un efect negativ asupra sănătății
epiteliul tractului respirator care influențează disponibilitatea fizice și mentale. Tinerii pot deveni mai puțin activi, petrec
locurilor de legare virală. Mai mult, copii prezintă tract respirator mai mult timp cu dispozitive electronice și prezintă o calitate

29
scăzută a alimentației. Stresori ai sănătății mentale sunt frica Med 23 Aplilie 2020; 382:1663-1665
23. Olson D.R., Simonsen L., Edelson P.J., Morse S.S. Epidemiological evidence of
de infecție, plictiseala și izolarea socială. (31) Închiderea școlilor
an early wave of the 1918 influenza pandemic in New York City. Proc Natl Acad Sci
s-a asociat cu creșterea riscului de violență și vulnerabilitate la U S A. 2005;102:11059–11063.
domiciliu. (32) 24. Chowell G., Bertozzi S.M., Colchero M.A., Lopez-Gatell H., Alpuche-Aranda C.,
Hernandez M. Severe respiratory disease concurrent with the circulation of H1N1
În timp ce așteptăm un tratament specific împotriva influenza. N Engl J Med. 2009;361:674–679.
coronavirusului, ar trebuie să continuăm să avem grijă de 25. Yonker LM, Shen K, Kinane TB. Lessons unfolding from pediatric cases
of COVID-19 disease caused by SARS-CoV-2 infection. Pediatr Pulmonol.
pacienții noștri iar întreaga comunitate de medici diabetologi 2020;55(5):1085. Epub 2020 Apr 3.
să comunice și să împărtășească propriile experiențe pentru a
*
26. Ping-Ing Lee,a, Ya-Li Hu,b Po-Yen Chen,c Yhu-Chering Huang,d and Po-Ren
Hsuehe,f. Are children less susceptible to COVID-19?.J Microbiol Immunol Infect.
depăși mai ușor această perioadă dificilă. Ne dorim ca pacienţii
2020 Feb 25
noștri să revină la viața lor obișnuită cât mai curând și mai sigur
27. Xie X., Chen J., Wang X., Zhang F., Liu Y. Age- and gender-related difference of
posibil. ACE2 expression in rat lung. Life Sci. 2006;78:2166–2171
Referințe 28. Gu H., Xie Z., Li T., Zhang S., Lai C., Zhu P. Angiotensin-converting enzyme
2 inhibits lung injury induced by respiratory syncytial virus. Sci Rep. 2016;6:19840
1. Stefan R Bornstein, Francesco Rubino, Kamlesh Khunti, Geltrude Mingrone, David 29. CDC COVID-19 Response Team. Coronavirus Disease 2019 in Children - United
Hopkins, Andreas L Birkenfeld, et al. Practical recommendations for the management States, February 12-April 2, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2020;69(14):422.
of diabetes in patients with COVID-19. Lancet Diabetes Endocrinol 2020 publicat 30. Coronavirus disease 2019 (COVID-19): Considerations in children https://www.
Online 23 Aprilie, 2020 https://doi.org/10.1016/ S2213-8587(20)30152-2 uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-covid-19-considerations-in-
2. World Health Organization. Report of the WHO-China Joint Mission on children#H1359939953
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). 2020 Feb 28. https://www.who.int/ 31. Coronavirus infection (COVID-19) - II ISPAD Summary. ISPAD March 25, 2020.
docs/default- source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid- https://www.ispad.org/page/CoronavirusinfectionCOVID-19-IIISPADSummary
19-final-report.pdfExternal Link 32. Humphreys KL, Myint MT, Zeanah CH. Increased risk for family violence during
3. Yang JK, Feng Y, Yuan MY et al. Plasma glucose levels and diabetes are the COVID-19 pandemic. Pediatrics 2020 (pre-publication release). Available at:
independent predictors for mortality and morbidity in patients with SARS. Diabet https://pediatrics.aappublications.org/content/early/2020/04/17/peds.2020-0982
Med. 2006 Jun;23(6):623-8. (Accessed on April 22, 2020).
4. Schoen K, Horvat N, Guerreiro NFC, et al. Spectrum of clinical and radiographic
findings in patients with diagnosis of H1N1 and correlation with clinical severity. BMC
Infect Dis. 2019;19:964.
5. Wang W, Chen H, Li Q, et al. Fasting plasma glucose is an independent predictor
for severity of H1N1 pneumonia. BMC Infect Dis. 2011;11:104.
6. Yang X, Yu Y, Xu J, et al. Clinical course and outcomes of critically ill patients
with SARS-CoV-2 pneumonia in Wuhan, China: a single-centered, retrospective,
observational study. Lancet Respir Med. 2020; doi: 10.1016/S2213-2600(20)30079-
5.
7. Guan WJ, Ni ZY, Hu Y, et al. Clinical characteristics of coronavirus disease 2019 in
China. N Engl J Med. 2020
8. Zhang JJ, Dong X, Cao YY, et al. Clinical characteristics of 140 patients infected
with SARS-CoV-2 in Wuhan, China. Allergy. 2020; doi: 10.1111/all.14238.
9. Sten Madsbad, Department of Endocrinology, Hvidovre Hospital, Denmark.
COVID-19 Infection in People with Diabetes. Touch Endocrinology. https://www.
touchendocrinology.com/insight/covid-19-infection-in-people-with-diabetes/
10. Ferlita S, Yegiazaryan A, Noori N et al. Type 2 diabetes mellitus and altered
immune system leading to susceptibility to pathogens, especially mycobacterium
tuberculosis. J Clin Med. 2019;8. pii: E2219.
11. Critchley JA, Carey IM, Harris T et al. Glycemic control and risk of infections
among people with type 1 or type 2 diabetes in a large primary care cohort study.
Diabetes Care. 2018;41:2127–35.
12. E.J. Dunn, P.J. Grant. Type 2 diabetes: an atherothrombotic syndrome. Curr Mol
Med, 5 (3) (2005), pp. 323-332
13. Zhou F., Yu T., Du R., Fan G., Liu Y., Liu Z. Clinical course and risk factors for
mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort
study. Lancet. 2020
14. Husain A, Bhowmik B, Moreira NCV. COVID-19 and diabetes: Knowledge in
progress. Diabetes Research and Clinical Practice. Volume 162, Aprilie 2020
15. Hoffmann M, Kleine-Weber H, Schroeder S, et al. SARS-CoV-2 cell entry
depends on ACE2 and TMPRSS2 and is blocked by a clinically proven protease
inhibitor. Cell. 2020; (publicat online 4 martie) DOI:10.1016/j.cell.2020.02.052
16. Bode B, Garrett V, Messler J, McFarland R, Crowe J, Booth R, Klonoff DC.
Glycemic Characteristics and Clinical Outcomes of COVID-19 Patients Hospitalized
in the United States. J Diabetes Sci Technol. 2020; In press
17. Bindom SM, Lazartigues E. The sweeter side of ACE2: physiological evidence for
a role in diabetes. Mol Cell Endocrinol. 2009; 302: 193-20
18. Yang JK, Lin SS, Ji XJ, Guo LM. Binding of SARS coronavirus to its receptor
damages islets and causes acute diabetes. Acta Diabetol. 2010; 47: 193-199
19. Miriam E. Tucker. COVID-19 and Diabetes: Known Mechanisms and a ‚New
Beast’? Medscape News Aprilie 14 2020
20. Iacobellis G. COVID-19 and diabetes: can DPP4 inhibition play a role?. Diabetes
Res Clin Pract. 2020; 162108125
21. JF Ludvigsson. Systematic review of COVID-19 in children shows milder cases
and a better prognosis than adults. Acta Paediatr 2020 Mar 2.
22. Xiaoxia Lu, Liqiong Zhang, Hui Du. SARS-CoV-2 Infection in Children. N Engl J

30
Aplicație Practică

Infecțiile cu coronavirusuri și diabetul zaharat – căi


fiziopatologice comune cu posibile implicații terapeutice
Autor: Medic Rezident Teodora Elena Mãerean
Centrul Clinic de Diabet Zaharat, Nutriție și Boli metabolice Cluj-Napoca

Indivizii cu diabet zaharat reprezintă un subgrup al populației la pacienții sănătoși normoponderali cât și la indivizii
care se află la risc crescut de infecții bacteriane, micotice supraponderali. Susceptibilitatea crescută a pacienților
și virale. Pandemia cauzată de virusul sindromului acut cu diabet zaharat pentru o evoluție nefavorabilă a oricărui
sever de destresă respiratorie (SARS-CoV-2), cunoscut și tip de infecție este atribuită unei combinații între anomalii
sub denumirea COVID-19, subliniază importanța înțelegerii de reglare a sistemului imunitar înnăscut și a unui răspuns
mecanismelor fiziopatologice comune diferitelor boli, întrucât inflamator maladaptativ. Infecțiile pulmonare și sistemice cu
prezintă important potențial terapeutic. Enzima de conversie coronavirusuri, incluzând SARS-CoV-2 se pot complica prin
a angiotensinei 2 (ECA2) și dipeptidil peptidaza 4 (DPP4) suprainfecții bacteriene, reflectând compromiterea barierei
reprezintă elemente esențiale pentru fiziologia cardiovasculară epiteliale pulmonare și gastrointestinale.
și renală precum și pentru reglarea inflamatorie și metabolică, Infecțiile cu coronavirus și tractul gastrointestinal
în principal homeostazia glicemică. Agenți antihiperglicemici,
precum inhibitorii de DPP4, larg utilizați la indivizii cu diabet Intestinul subțire joacă un rol crucial în homeostazia
zaharat tip 2, sunt responsabili pentru modificarea activității metabolică prin producția hormonilor intestinali, prin intermediul
biologice a multiple substraturi imunomodulatoare. Acest microbiotei și prin potențiala sa capacitate de a contribui la
articol tratează concepte actuale și în curs de constituire gluconeogeneză. DPP4, ECA2 și TMPRSS2 sunt proteine
relevante pentru impactul metabolic al infecției cu coronavirus. bine exprimate și la nivel extrapulmonar, incluzând enterocitele.
Datele experimentale obținute prin inocularea de MERS-CoV în
Pneumocitele reprezintă unul din situsurile celulare majore intestinul șoarecilor transgenici pentru gena umană DPP4, au
pentru intrarea coronavirusului și declanșarea răspunsului evidențiat diseminarea sistemică a virusului. Rapoartele inițiale
inflamator. Unele celule pulmonare pot exprima pe suprafața ale pacienților SARS-CoV-2 din China au descris simptome
lor proteine cheie care facilitează pătrunderea intracelulară a gastrointestinale în procent redus (sub 5%), fiind prezentate
coronavirusurilor, precum enzima de conversie a angiotensinei însă și cazuri la care acuzele digestive au dominat tabloul clinic,
2 (ECA2), serin proteaza 2 transmembranară (TMPRSS2) și chiar fără implicare clinică pulmonară. La momentul actual
pentru unele tulpini virale, dipeptidil peptidaza de tip 4 (DPP4). nu se cunosc suficiente date referitor la posibila interferență
Dintre acestea, ECA2 și DPP4 reprezintă molecule cu activități a afectării intestinale a SARS-CoV-2 cu absorbția medicației
pleiotrope metabolice contribuind la controlul, atât fiziologic orale antihiperglicemiante sau cu metabolizarea hepatică a
cât și farmacologic, al homeostaziei cardiovasculare și acesteia.
glicemice, iar inhibitorii dipeptidil peptidazei 4 reprezintă o linie
terapeutică intens folosită pentru obținerea echilibrului glicemic Biologia ECA2 relevantă în diabetul zaharat
în tratamentul diabetului zaharat tip 2. Enzima de conversie a angiotensinei 2 (ECA2), o
Incidența diabetului zaharat la pacienții diagnosticați cu carboxipeptidază transmembranară formată din 805
SARS-CoV-2 variază în funcție de vârsta și locația populației aminoacizi, care joacă rol de subunitate a receptorului S1
studiate, severitatea bolii și metodele de testare. Într-o serie de în structura coronavirusului, clivează ultimul aminoacid al
168 de cazuri de pneumonie SARS-CoV-2 letală în perioada Angiotensinei II generând Angiotensina (1-7) care posedă
21 – 30 ianuarie 2020 în orașul Wuhan din China, diabetul proprietăți vasodilatatoare prin interacțiunea cu receptorii
zaharat a fost prezent la 25% din cazuri. Similar în Italia, săi specifici MAS. Astfel ECA2 modulează acțiunile adesea
analiza randomizată a unui subset de cazuri de infecție fatală antagonice ale Ang (1-7) vasodilatatoare și Angiotensinei II
cu SARS-CoV-2 a arătat o prevalență a diabetului zaharat de vasoconstrictoare. ECA2 este exprimată la nivel endotelial,
35%. Centrul pentru Control al Bolilor din Statele Unite ale tubular renal, intestinal și intrapancreatic acinar respectiv
Americii au raportat în perioada 12 februarie – 28 martie 2020 insular. Studiile preclinice au demonstrat că atât câștigul cât
o prevalență a diabetului zaharat de 6%, 24% și respectiv 32% și pierderea capacității celulelor de a exprima ECA2 joacă un
pentru cazurile confirmate de infecție COVID-19 la pacienții rol important, atât fiziologic cât și farmacologic, în capacitatea
nespitalizați, spitalizați dar fără necesar de terapie intensivă, celulelor beta de a controla nivelul glicemic, în fiziologia
respectiv internați în secțiile de terapie intensivă. renală și controlul presiunii arteriale, precum și în procesul de
ateroscleroză și ameliorarea diabetului indus experimental. Din
Diabetul zaharat, infecțiile și răspunsul imun păcate importanța pe care o deține ECA2 în controlul glicemic
la omul sănătos, independent de calea angiotensinei, nu a fost
Infecțiile virale respiratorii acute sunt asociate cu dezvoltarea
stabilită cu exactitate.
rapidă a unui status tranzitor de insulinorezistență, atât

31
La indivizii cu diabet zaharat de tip 1 și 2 s-a evidențiat faptul Serin Proteaza Transmembranară TMPRSS2
că nivelul urinar al ECA2 și activitatea enzimatică a acestei TMPRSS2 este o serin protează major exprimată în țesutul
proteine sunt crescute, iar valorile raportului urinar ECA 2/ pulmonar și gastrointestinal, pancreas și ficat. TMPRSS2
creatinină sunt pozitiv corelate cu glicemiile bazale și cu HbA1c. clivează și activează glicoproteine din anvelopa virusurilor
Este însă neclară natura relației ECA2 cu apariția disglicemiei Influenza A și B, favorizând pătrunderea virală în celulele
sau a complicațiilor la indivizii cu diabet zaharat. căilor aeriene și pneumocitelor de tip 2. TMPRSS2 clivează și
În ceea ce privește intestinul, biopsiile duodenale luate activează și proteine ale SARS-CoV și MERS-CoV, facilitând
de la pacienții în tratament cu inhibitori ai ECA au evidențiat fuziunea virusului cu membrana celulară; inactivarea genetică
creșterea intracelulară a mARN-ului ECA2, fenomen similar experimentală a acestei proteaze la șoricei atenuând gradul de
fiind evidențiat la nivelul enterocitelor șoarecilor cu diabet indus leziuni pulmonare și inflamație induse de infecția experimentală
de streptozotocin. Nu s-a studiat dacă acest pattern apare cu SARS-CoV și MERS-CoV. Inhibitorii TMPRSS2, precum
în țesuturile umane în caz de hiperglicemie și/sau deficit de camostat mesilat, atenuează infecția SARS-CoV-2 a
insulină. pneumocitelor umane ex vivo, medicamentul fiind utilizat în
Expresia fiziologică a ECA2 la nivel pulmonar este Japonia pentru tratamentul pancreatitei. Nu există date actuale
considerată ca fiind la niveluri reduse, suferind un proces de care să coreleze expresia sau activitatea TMPRSS2 cu nivelul
up-regulare în cadrul infecției SARS-CoV-2, pneumocitele eu sau disglicemic.
de tip 2 servind ca element cheie în facilitarea inflamației Dipeptidil Peptidaza 4, inflamația și sistemul imunitar
pulmonare. Efectele biologice ale medicamentelor care uman
blochează componentele sistemului renină-angiotensină- Dipeptidil peptidaza 4, identificată inițial ca și antigen activator
aldosteron, precum inhibitorii enzimei de conversie a al limfocitelor T CD26, este o endopeptidază formată din
angiotensinei și blocanții receptorilor de angiotensină, au 766 de aminoacizi aflată pe suprafața celulară a numeroase
fost evaluate în contextul patologiei cardiovasculare, renale, țesuturi care interacționează cu proteine celulare pentru
diabetului zaharat și infecției active cu SARS-CoV-2 în diferite a genera semnale intracelulare care guvernează sistemul
studii. imunitar. DPP4 clivează o gamă largă de hormoni peptidici,
ECA2 atașată de membrana celulară poate fi clivată rezultând chemokine și proteine imunomodulatoare. Precum ECA2,
o formă solubilă, sECA 2 (1-740), a cărei funcție rămâne DPP4 este eliberată de pe suprafața celulară pentru a genera
neclară. Domeniul extracelular al ECA2 precum și sECA2 pot o formă solubilă de 727 de aminoacizi, care îșî păstrează
lega SARS-CoV și SARS-CoV-2, ridicând posibilitatea de a calitățile catalitice și care exercită activitate proinflamatoare
explora administrarea farmacologică de sECA2 recombinant intrinsecă sau prin asociere cu factorul Xa, după interacțiunea
ca și abordare terapeutică pentru sechestarea virusului și cu Receptorii Activați de Proteinaze de tip 2 de la nivel
blocarea intrării în celulă a acestuia. macrofagic și limfocitar. La nivelul arborelui respirator, DPP4 a
Șoarecii cu diabet zaharat indus de streptozotocin prezintă fost localizat la nivelul celulelor imune, endoteliale, limfaticelor,
expresie pulmonară redusă a mARN-ului ECA2. Tratamentul pneumocitelor de tip 1 și 2 precum și mezoteliului. Expresie
acestor șoareci cu Liraglutid, un agonist al receptorilor crescută a mARN-ului DPP4 a fost detectată la nivel pulmonar
GLP1, a crescut expresia ECA2 și mARN-ului ECA2 la nivel al indivizilor fumători și cu boală pulmonară cronică obstructivă.
pulmonar, împreună cu creșterea surfactantului pulmonar DPP4 membranar uman reprezintă un receptor funcțional
și a nivelurilor circulante de Ang (1-7). În acest model de pentru MERS-coronavirus, care după atașare de acesta
studiu, Liraglutid nu a avut efecte asupra nivelului glicemic utilizează TMPRSS2 pentru a intra în celulă. Studiile pe lilieci
sau insulinemiei, ceea ce ridică posibilitatea ca restaurarea au arătat că susceptibilitatea sau rezistența la infecția cu
sistemului renină-angiotensină-aldosteron la nivel pulmonar MERS-CoV se corelează cu prezența sau absența DPP4
să se datoreze semnalizării pulmonare directe a receptorului membranar, iar anticorpii anti-DPP4 blochează infecția virală
GLP1 mai degrabă decât unui efect indirect a GLP1 asupra acută într-o manieră dependentă de doză. Există anumite
hormonilor pancreatici insulari. În mod similar, administrarea polimorfisme ale DPP4 care induc o secvență aparte a
de inhibitor de DPP4, Linagliptin o dată/zi, sau Liraglutid aminoacizilor, secvență care reduce aderența MERS-CoV
de două ori/zi pentru patru săptămâni au atenuat fibroza la celulă. Șoriceii trangenici pentru DPP4 uman, infectați
cardiacă și au prevenit reducerea activității ECA 2 cardiace cu MERS-CoV, au prezentat evoluție severă cu inflamație
la șoarecii cu hipertensiune indusă de Ang II. Semnificația persistentă și recuperare întârziată, asociată unui sistem
fiziopatologică a acestor descoperiri și aplicabilitatea lor în imunitar disfuncțional, în pofida unor niveluri de replicare virală
cadrul infecțiilor cu coronavirusuri nu a fost explorată. similare cu ale șoriceilor cu DPP4 murin. Administrarea de
Expresia ECA2 la nivelul pancreasului exo și endocrin sDPP4 recombinant la șoriceii transgenici a dus la atenuarea
subliniază nevoia de vigilență în a lua în considere dacă modificărilor histopatologice pulmonare, respectiv la reducerea
inflamația pancreatică raportată la unii pacienți SARS-CoV-2 încărcăturii virale intracelulare. Nivelul de sDPP4 eficient pentru
poate contribui la exacerbarea sau apariția diabetului zaharat a bloca intrarea intracelulară a MERS-CoV, demonstrat în studii
observată la un subset din acești pacienți. celulare ex vivo este mult superior nivelurilor circulante umane

32
de sDPP4. Potențiala utilizare a DPP4 solubil recombinant perioperatorie la adulți supuși intervențiilor chirurgicale elective
drept fals receptor pentru sechestrare virală reprezintă o arie cardiovasculare. În mod similar, Exenatid cu administrare de
de interes. două ori pe zi pare sigur și eficient, atât în monoterapie cât
Administrarea de inhibitori selectivi de DPP4, precum și în combinație cu insulină bazală, pentru managementul
sitagliptina, pentru 28 de zile, la subiecți umani sănătoși hiperglicemiei la pacienții cu diabet zaharat de tip 2 non critici
nu a avut efecte asupra leucocitelor circulante, subseturilor spitalizați pentru patologie medicală sau chirurgicală. Deși
de limfocite T sau nivelurilor de citokine plasmatice. Într- în studii mici, GLP 1 a redus în siguranță nivelul glicemic la
un alt studiu, administrarea de sitagliptină la pacienții cu pacienți ventilați în stare critică, nu există suficientă experiență
diabet zaharat pentru un an de zile nu a observat modificări pentru a face recomandări de utilizare a acestor agenți în
ale nivelurilor de celule CD4(+), CD8(+), NK sau citokine. contextul infecției cu coronavirus.
Similar, sitagliptina administrată pentru 24 de săptămâni la În pofida faptului ca DPP4 servește drept co-receptor pentru
pacienți HIV+, fără comorbidități asociate infecției HIV sau anumite coronavirusuri, există puține date care să informeze
diabet zaharat, nu a avut efecte asupra încărcăturii virale, despre interferența inhibitorilor de DPP4, care sunt molecule
populației de celule T CD4 sau concentrațiilor de receptori mici, distincte structural, cu capacitățile de adeziune virală.
solubili pentru TNF, reducând totuși nivelul de factor stromal Dovezile actuale sunt incomplete pentru a determina impactul
derivat din celule de tip 1. Dovezile actuale par a nu susține reducerii parțiale susținute a DPP4 la pacienții cu diabet
modificări semnificative imune secundar administrării de zaharat tip 2 tratați cu iDPP4, asupra evoluției clinice a infecției
inhibitori de DPP4 la indivizii sănătoși sau cu diabet zaharat. active cu coronavirusuri.
Când sunt utilizați la pacienții cu diabet zaharat inhibitorii Insulina a fost extensiv utilizată de-a lungul deceniilor pentru
de DPP4 induc o reducere cu 50-95% a activității DPP4 obținerea controlului glicemic la pacienții cu diabet zaharat
pe o perioadă de 24 de ore, astfel întotdeauna va exista o aflați în stare critică, păstrându-și statusul de gold standard
activitate reziduală tisulară și serică. În pofida temerilor inițiale terapeutic și în cazul infecțiilor cu coronavirusuri.
generate de potențialul acestei clase medicamentoase de a
genera disfuncție imună, după 13 ani de experiență clinică nu Concluzii, limitări și arii de incertitudine
au fost raportate astfel de reacții adverse majore.
Dovezile actuale implică obezitatea și diabetul zaharat ca
Medicația antihiperglicemiantă la pacienți cu infecții factori de risc importanți în evoluția clinică severă a infecțiilor cu
cu coronavirusuri coronavirusuri, inclusiv SARS-CoV-2. În timp ce ECA2 și DPP4
Metforminul exercită proprietăți antiinflamatoare în studiile sunt reglatori fiziologici ai homeostaziei glicemice, există puține
preclinice și reduce nivelul biomarkerilor inflamatori la dovezi clinice că medicația care vizează căile în care activează
persoanele cu diabet zaharat tip 2, însă există puține informații aceste molecule au impact cuantificabil, fie în sens protectiv,
despre capacitățile sale imunomodulatoare în contextul fie în sens agravant, în contextul infecțiilor cu coronavirusuri.
infecțiilor cu coronavirusuri. Categoria sulfonilureicelor se Receptori solubili pentru ECA2 ar putea reprezenta intervenții
recomandă a fi evitată la pacienții cu diabet zaharat în stare promițătoare pentru blocarea pătrunderii virale intracelulare,
medicală severă datorită riscului crescut de hipoglicemie. deși consecințele metabolice necesită evaluare prealabilă.
În privința inhibitorilor de SGLT2, terapie bine tolerată cu Inhibitorii de DPP4 și agoniștii receptorilor de GLP 1 pot exercita
efecte cardiovasculare protective, trebuie ținut cont de faptul acțiuni antiinflamatorii și au fost utilizați cu succes pentru
ca infecția cu SARS-CoV-2 se poate asocia cu anorexie și controlul glicemic la pacienții spitalizați. La momentul actual nu
deshidratare cu deteriorare rapidă a stării clinice. Drept urmare, există suficiente date pentru a sugera înlocuirea insulinei cu
pacienții cu diabet zaharat tip 2 și infecție activă cu SARS- acești agenți la pacienții critici cu infecții coronavirale. Insulina
CoV-2 care sunt simptomatici pot fi considerați la risc crescut rămâne gold standardul în managementul pacienților cu diabet
de depleție volemică și cetoacidoză euglicemică. Dovezile zaharat și infecție severă cu coronavirus.
actuale sugerează oprirea acestor agenți la pacienții cu infecție Fluxul rapid de informații clinice noi apărute în contextul
activă severă odată cu internarea în spital. pandemiei SARS-CoV-2 necesită evaluare atentă pentru
Agoniștii receptorilor GLP 1 exercită acțiuni antiinflamatoare la a înțelege și utiliza cu prudență agenții antihiperglicemianți,
animalele de experiență cu inflamație indusă artificial, reducând ținând cont de riscurile și beneficiile fiecărei clase terapeutice
nivelul sistemic al markerilor inflamatori atât la pacienții cu și raportând la contextul clinic al infecției cu coronavirus al
diabet zaharat cât și la cei cu obezitate. Nivelul circulant de pacientului cu diabet zaharat.
GLP 1 este crescut la pacienții cu sepsis și la cei în stare critică, Referințe:
corelându-se cu severitatea bolii și cu mortalitatea. Multiple 1. Daniel J Drucker : Coronavirus Infections and Type 2 Diabetes—Shared Pathways
studii preclinice demonstrează faptul ca agoniștii receptorilor with Therapeutic Implications. Endocrine Reviews, Volume 41, Issue 3, 15 April 2020
2. Gianluca Iacobellis: COVID-19 and diabetes: Can DPP4 inhibition play a role?.
GLP 1 atenuează inflamația pulmonară, reduc producția de Diabetes Research and Clinical Practice I 62, 26 March 2020
citokine și prezervă funcția pulmonară la șoriceii cu leziuni 3. M. Puig-Domingo, M. Marazuela, A. Giustina: COVID-19 and endocrine
pulmonare induse experimental. Liraglutid a fost evaluat ca diseases - A statement from the European Society of Endocrinology, https://www.
ese-hormones.org/, 11 April 2020
fiind sigur și eficient privind controlul glicemic în perioada

33
Aplicație Practică

Controlul glicemic optimal: instrument cheie în reducerea riscului și


severității infecției cu SARS-CoV 2
Autor: Medic Rezident Alexandra Itu
Centrul Clinic de Diabet Zaharat, Nutriție și Boli metabolice Cluj-Napoca

Introducere vârsta înaintată, iar toți acești factori contribuie la evoluția severă
Infecția cu noul coronavirus SARS-CoV-2 afectează până în a infecțiilor. Interacțiunea între diabet și virus este complexă, și
acest moment peste 4,5 milioane de persoane la nivel mondial, nu se cunoaște cu siguranță dacă hiperglicemia contribuie la
iar acest număr continuă să crească. COVID-19 a provocat virulența SARS-CoV2, sau dacă acesta modifică metabolismul
adevărate controverse în ceea ce privește sănătatea publică glucidic. În plus, dezechilibrele metabolice cauzate de diabetul
globală iar diabetul zaharat a fost raportat ca fiind a doua cea zaharat sunt multiple și conduc la un status proinflamator și
mai comună comorbiditate după hipertensiunea arterială. Mai prooxidativ cronic în organism, ceea ce scade rezistența în fața
mulți autori au numit combinația COVID 19-diabet zaharat de virusului.
tip 2 “o coliziune între două pandemii globale”. Din acest motiv, Ipoteza care susține hiperglicemia drept promotor al evoluției
se efectuează în prezent studii amănunțite pentru a înțelege severe COVID-19 este susținută de date din literatură (10),
cât mai bine relația biologică dintre diabetul zaharat de tip 2 și care compară evoluția pacienților cu diagnostic de diabet
COVID-19. zaharat cu cea a pacienților cu hiperglicemie (care nu au
Diabetul zaharat de tip 2 și COVID-19: date diagnostic de diabet). Printre aceștia din urmă, rata de
epidemiologice și studii mortalitate este semnificativ mai mare: 41,7%, față de doar
14,8% printre pacienții cunoscuți cu diabet. Hiperglicemia
Datele epidemiologice disponibile până în prezent nu au modifică funcția celulelor imunitare polimorfonucleare sau
arătat un risc mai mare de infecție cu COVID-19 la pacienții cu monocite, funcționarea normală a sistemului complement
diabet zaharat de tip 2 față de populația generală, în schimb, sau a citokinelor. În plus, hiperglicemia poate indica afectarea
diabetul zaharat este un factor de risc pentru progresia rapidă directă a celulelor pancreatice de către virus.
și prognosticul nefavorabil al COVID-19.
În ceea ce privește managementul terapeutic al COVID-19,
Cele mai recente date comunicate de Institutul Național în cazul asocierii hidroxiclorochinei cu medicația antidiabetică,
de Sănătate Publică din România raportează o prevalență dozele terapeutice trebuie ajustate la ambele clase de
de 30,3% a diabetului zaharat printre decesele cauzate de medicamente, mai ales la pacienții cu risc hipoglicemic
COVID-19, înregistrate până pe 10 mai 2020 pe teritoriul țării. crescut. Smith et al. în 1987 a descris o ameliorare
Un element fiziopatologic important este molecula care are semnificativă a valorilor glicemice la pacienții cu diabet
rolul de receptor de suprafață pentru SARS-CoV 2, care a fost zaharat non-insulinodependent tratați cu hidroxiclorochină
identificată în enzima de conversie a angiotensinei 2 (ACE2) (7). Efectul hipoglicemiant a fost subliniat și de Quatraro et
(3). Recent, a fost lansată ipoteza că inhibitorii de SGLT2, al. într-un studiu publicat în 1990 despre diabetul zaharat
agoniștii GLP-1, pioglitazona dar chiar și insulina pot induce de tip 2 tratat cu insulină sau glibenclamid asociat cu
supraexpresia receptorului ACE 2 (4), astfel crescând riscul hidroxiclorochină pentru 6 luni, autorii observând o scădere
pacienților cu diabet zaharat de a avea consecințe mult mai semnificativă a HbA1c cu 3,3% comparativ cu placebo și o
severe în caz de infecție cu COVID-19. Totuși, utilitatea acestor reducere a dozelor de insulină cu 30%. (8)
clase de medicamente în prevenția bolilor cardiovasculare și COVID-19 și controlul glicemic optimal
a bolii cronice de rinichi este bine cunoscută, astfel că este
deosebit de importantă funcționarea optimă a sistemului Un studiu retrospectiv (1) realizat în Wuhan, China între 13
cardiovascular și renal, în particular în timpul acestei pandemii. februarie - 1 martie a analizat profilul glicemic la pacienții cu
(5,6) diabet zaharat și COVID-19. S-au efectuat aproximativ 881
de teste glicemice capilare la 29 de pacienți. Dintre acestea,
În plus, alte studii (9) au arătat că pacienții cu dereglări ale aproximativ 56,6% (499/881) au arătat valori glicemice
metabolismului glucidic au o probabilitate mai mare să fie de sex modificate - 29,4% la testele preprandiale și 64,5% la cele
masculin, supraponderali sau vârstnici, să prezinte modificări postprandiale. 10.3% din pacienți au avut cel puțin un episod
biologice (care indică disfuncție renală sau hidroelectrolitică) de hipoglicemie. Aceste rezultate sugerează un profil glicemic
și să sufere episoade de hipoglicemie pe parcursul internării dezechilibrat la pacienții care prezintă diabet zaharat și
pentru COVID-19. Mecanismul prin care diabetul zaharat COVID-19, mai ales a glicemiei postprandiale. Având în vedere
complică evoluția COVID-19 nu este complet elucidat. Studii că diabetul zaharat și hiperglicemia pot crește riscul unor
efectuate asupra altor infecții care se suprapun diabetului infecții secundare dar și cel de deces, managementul glicemic
descriu hiperglicemia drept un promotor al imunosupresiei. În la acești pacienți trebuie evaluat cu precizie și optimizat în
plus, diabetul se asociază cu boli cardiovasculare și renale și cu funcție de profilul fiecărui pacient.

34
Deși diabetul zaharat de tip 2 crește necesitatea intervenției Referințe:
medicale dar și mortalitatea la pacienții cu COVID-19, un 1. “Diabetes patients with COVID-19 need better blood glucose management in
Wuhan, China”- JunZhou, Jie Ta, in Metabolism Clinical and Experimental 107 (2020)
studiu retrospectiv publicat în 30 aprilie 2020 (2) în jurnalul Cell 154216
Metabolism a arătat că un profil glicemic bine controlat a fost 2. Zhu L, She Z, Cheng X, et al. “Association of Blood Glucose Control and Outcomes
asociat cu o evoluție favorabilă a bolii. Este vorba despre un in Patients with COVID-19 and Pre-existing Type 2 Diabetes”. Cell Metabolism; May
1, 2020
studiu multicentric retrospectiv, longitudinal efectuat pe 7337 3. Pal R., Bhansali A. et al. “COVID-19, diabetes mellitus and ACE2: The conundrum.”
de pacienți confirmați cu COVID 19, în 19 spitale din provincia Diabetes Res Clin Pract. 2020;
Hubei, China. Din cei 952 de pacienți cu diabet zaharat 4. Bhadada S.K. et al “Should anti-diabetic medications be reconsidered amid
COVID-19 pandemic?” Diabetes Res Clin Pract. 2020;
tip 2 (13,0%), 282 au avut un profil glicemic bine controlat, 5. A. Ceriello, A.P. Stoian et al “COVID-19 and diabetes management: What should
în timp ce 528 au avut valori glicemice modificate. Astfel, be considered?”, Diabetes Research and Clinical Practice, May 1, 2020
pacienții spitalizați cu un profil glicemic bine controlat (variație 6. Stoian A.P., Banerjee Y. et al, “Diabetes and the COVID-19 pandemic: how
insights from recent experience might guide future management.” Metab Syndr
glicemică între 3,9 și 1,.0 mmol/L) au avut o rată a mortalității Relat Disord. 2020;
mult mai mică față de cei cu valori glicemice crescute (> 10,0 7. Smith G.D., Amos T.A. et al “Effect of chloroquine on insulin and glucose
mmol/L), au necesitat mai puține intervenții medicale, inclusiv homoeostasis in normal subjects and patients with non-insulin-dependent diabetes
mellitus” British Medical Journal. 1987
administrare de oxigen sau ventilaţie invazivă și au avut mai 8. Quatraro A., Consoli G. et al. “Hydroxychloroquine in decompensated, treatment-
puține complicații. refractory noninsulin-dependent diabetes mellitus. A new job for an old drug?” Ann
Intern Med. 1990
Corelat cu valorile glicemice constant mai scăzute, grupul 9. Bruce B., Valerie G. et al. “Glycemic Characteristics and Clinical Outcomes of
pacienților cu diabet zaharat bine controlat a avut valori mai COVID-19 Patients Hospitalized in the United States” , Journal of Diabetes Science
mari ale limfocitelor, mai mici ale neutrofilelor și ale IL-6, CRP and Technology
10. Akhtar H., Vale Moreira N.C. “Clinical considerations for patients with diabetes in
și LDH pe parcursul unei perioade de 28 de zile de observație times of COVID-19 pandemic”, Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research
începând cu ziua internării. Rata mortalității a fost semnificativ & Reviews
mai mică (1,1% versus 11.0%) la grupul cu control glicemic 11. Ceriello A. “Hyperglycemia and the worse prognosis of COVID-19. Why a fast
blood glucose control should be mandatory”, Diabetes Research and Clinical
bun. Practice, May 2020
Concluzii
Având în vedere riscul major de complicații grave, chiar deces
și absența până în prezent a unui tratament specific pentru
COVID-19, controlul glicemic optimal este un un instrument
cheie în ameliorarea prognosticului pacienților cu COVID-19 și
diabet zaharat de tip 2.

Figura 2 (1)

35
Soluții terapeutice
adresate nevoilor individuale
ale pacienților
RO/MYL/15_05-20/034

Acest material promoțional este destinat profesioniștilor din domeniul sănătății. Pentru informații privind prescrierea medicamentelor consultați Rezumatele Caracteristicilor Produselor
care pot fi accesate pe www.anm.ro. Pentru raportarea evenimentelor adverse, vă rugăm să utilizați următoarele detalii de contact:
Tel: 0372.57.90.04; Fax: 0371.60.03.28; E-mail: pv.romania@mylan.com
Clădirea Equilibrium, Strada Gara Herăstrau, Nr. 2, Etaj 3, Sector 2, București, Cod Poștal 020334
Tel: 037 257 90 00; Fax: 037 160 03 26; E-mail: office.ro@mylan.com

S-ar putea să vă placă și