Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Profesor:
Data:
Unitatea de învăţământ:
Clasa: Pregătitoare
Disciplina: Religie ortodoxă
Subiectul lecţiei: Sunt copilul lui Dumnezeu și al părinților mei
Tipul lecţiei: comunicare/ însușire de noi cunoștințe
Scopul lecţiei: cultivarea sentimentului de dragoste și de respect față de Dumnezeu și față de părinți.

Competențe generale:
Aplicarea unor de comportament specific morale religioase, în contexte de viață uzuale;
Explorarea activă a unor elemente din viața de zi cu zi, din perspectiva propriei credințe
Competențe specifice:
Recunoaşterea unor elemente de bază ale credinței religioase;
Observarea caracteristicilor comportamentale ale unui creştin, pe baza valorificării unor situații din viața de zi cu zi;
Aplicarea unor reguli de comportament moral-creștin în context de viață familiale.
Competențe derivate:
C1 - identificarea copilului ca dar al lui Dumnezeu;
C2 – argumentarea faptului că fiecare copil este chemat să-L cunoască pe Dumnezeu și să împlinească voia Lui.
C3 – prezentarea rolului familiei în viața spirituală a fiecărui copil
C4 – enumerarea modalităților prin care copii îi cinstesc pe părinții lor.
Competențe formativ-educative:
C5 – formarea deprinderii de a-L iubi pe Dumnezeu, făcând voia Lui;
C6- formarea deprinderii de a-i iubi pe părinți, ajutându-i, ascultându-i și rugându-ne pentru ei.

Strategia didactică:
1. Metode şi procedee: explicaţia, lectura, conversaţia, povestirea, exerciţiul, expunerea, jocul didactic, observarea dirijată, descoperirea din imagini
2. Mijloace de învăţământ: Sfânta Scriptură, fişe de lucru , planșe.
3. Forme de organizare : activitate frontală, activitate individuală.

Resurse
Oficiale:
1. Programa școlara pentru disciplina religie, clasa pregătitoare
2. Planificarea calendaristica orientativa, clasa pregătitoare
3. Proiectarea unității de învățare: “Dumnezeu ne-a creat din iubire, după chipul Său”

1
Temporale:
1. număr de lecții: 1
2. durata: 45minute

Bibliografice:
1. *** Biblia sau Sf. Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982.
2. Cucoș,Constantin, Educaţia religioasă, Editura „Polirom", Iaşi, 1999.
3. *** Pilde și povestiri pentru copii, vol.2, Editura “Credința strămoșească”, 1999.
4. Pr, Dr., Vasile Nechita, Religie Ortodoxă. Clasa pregătitoare, Editura Euristica, Iași, 2012
5. Novac, Prof. Univ. Dr. Corneliu, Didactica aplicata la religie,Editura” Arves”, Craiova, 2006.
6. Opriș, Dorin; Opriș,Monica, Metode active de predare – invățare. Metode și aplicații la religie, ditura”Sf. Mina”, Iași, 2006
7. Şebu Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Opriş, M., Opriş, D., Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea", Alba-lulia, 2006

2
DEMERSUL DIDACTIC

Mijloace
Nr. Ob. Metode Forme de
Etapele lecţiei Timp Conţinutul instructiv - educativ de învăţă- Evaluare
crt. op. şi procedee organizare
mânt
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Momentul • Salutul
1. organizatoric 2' • Rugăciunea:“Doamne, Doamne, ceresc Tată”

Pregătirea 8ʹ • Organizarea clasei pentru începerea lecției. Conversația Activitate Aprecieri


2. elevilor pentru • Profesorul lansează întrebarea Cine suntem noi? și solicită răspunsuri frontală verbale
lecție din partea copiilor. Discuția fiind direcționată spre sugerarea titlului
lecției.

Precizarea
3. titlului și a 5ʹ • Se anunță titlul lecției: Sunt copilul lui Dumnezeu și al părinților mei Explicația
competențelor • Se precizează competențele lecției

Actualizarea 10ʹ • Se prezintă elevilor icoana “Lăsați copii să vină la Mine” și li se cere Observarea
unor C1 să identifice persoana care este între copii și să precizeze faptul cum își dirijata
4. cunoștințe arată Dumnezeu dragostea față de cei mici. Activitate
• Copii primesc o fișă de lucru, solicitându-li-se să identifice imaginile Descoperirea Fișă de frontală
corespunzătoare ce reprezintă felul în care oamenii își arată iubirea față din imagini lucru Aprecieri
de Dumnezeu, apoi să coloreze imaginile care înfățișează faptele bune verbale
care Îl bucură pe Dumnezeu. Exercițiul
• Profesorul precizează faptul că noi, oamenii, trebuie să-L iubim pe
C2 Dumnezeu mai presus de orice, să-L cinstim, să-L ascultăm, adică să Explicația
împlinim voia Lui, citindu-le copiilor o poezie în acest sens:
Domnul Hristos ar vrea
Ca ă vorbim mai des cu El, Lectura
Să îl chemăm în rugăciune,
Ar vrea să-L iubim mai mult
Să Îl urmăm prin fapte bune.
• Profesorul inițiază un dialog despre ascultarea copiilor față de
Dumnezeu și față de părinți, pornind de la îndemnul biblic: ”Copii,
C3 ascultați pe părinții voștri în Domnul că acesta este cu dreptate”

3
( Efeseni 6,1)
• Se adresează elevilor următoarele întrebări: Activitate Aprecieri
“ - Ce înseamnă să ascultăm de părinți?” Conversația frontală verbale
„- Care sunt efectele ascultării?”
„- Care sunt efectele neascultării?” Lectura
• Profesorul completează răspunsurile elevilor, apoi le citește o
povestioară despre efectele neascultării, precizând faptul că întotdeauna
trebuie să facem ascultare de învățăturile și sfaturile părinților.

10ʹ • Profesorul prezintă o planșă ce conține mai multe imagini și le cere Descoperirea
elevilor să precizeze modul cum își arată părinții dragostea față de din imagini Activitate Aprecieri
copil în fiecare din situațiile redate în imaginile prezentate. frontală verbale
Efectuarea • Printr-un joc cu întrebări și răspunsuri, profesorul îi conduce pe elevi Jocul didactic
5. activității spre formularea unor enunțuri privind comportamentul copilului
practice ascultător și a modalităților prin care copii își arată dragostea față de
părinți. Expunerea
• Profesorul precizează faptul că fiecare copil învață în familie să fie
bun, harnic, cinstit, blând, politicos, să-i iubească pe cei din familia lui,
C4 dar și pe cei din jur, învață să-L iubească pe Dumnezeu, Biserica și pe Explicația
Sfinți. Nu numai părinții au datorii față de copiilor, dar și copii au
datorii față de părinți. În primul rând, copii trebuie să-și iubească și să-
și cinstească părinții, ascultându-i, ajutându-i și rugându-se pentru ei.

• Profesorul analizează modul de formare a deprinderii de a-L iubi pe


5ʹ Dumnezeu, făcând voia Lui și de a-i iubi pe părinți, ajutându-i, Explicația
Analiza și ascultându-i și rugându-ne pentru ei, precizând faptul că Dumnezeu
aprecierea Însuși ne-a poruncit să-L iubim pe El și pe părinții noștri, lăsându-ne ca
6. modului de moștenire în acest sens marea poruncă a iubirii:
formare a C5 „ Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, din toată inima ta, și din tot
deprinderii sufletul tău, și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine
C6 însuți” ( Matei 22, 37-39), dar și porunca a cincea din Decalog:
“Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să-ți fie și ție bine și să trăiești
mulți ani pe pământ”
Aprecieri
7. Aprecierea 3ʹ • Se fac aprecieri verbale generale și individuale, privind atât pregătirea verbale
activității elevilor pentru lecție, cât și implicarea lor în actualizarea unor
elevilor cunoștințe și efectuarea activității practice.

8. Încheierea 2ʹ • Rugăciunea: “Doamne, Doamne, ceresc Tată”


activității • Salutul
4
5

S-ar putea să vă placă și