Sunteți pe pagina 1din 39

UNIVERSITATEA HYPERION BUCUREȘTI

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE


SPECIALIZAREA MANAGEMENT

LUCRARE DE LICENȚĂ

COORDONATOR ȘTIINȚIFIC

PROF. UNIV. DR. ANCA GHEORGHIU

ABSOLVENT,

ȚUȚU GEORGIAN

BUCUREȘTI 2022
UNIVERSITATEA HYPERION BUCUREȘTI
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE
SPECIALIZAREA MANAGEMENT

DEZVOLTAREA
S.C. TZU TZU COM 2007 S.R.L.
ÎN URMĂTORII 5 ANI

COORDONATOR ȘTIINȚIFIC

PROF. UNIV. DR. ANCA GHEORGHIU

ABSOLVENT,

ȚUȚU GEORGIAN

BUCUREȘTI 2022
CUPRINS

INTRODUCERE.............................................................................................................................4
CAPITOLUL 1 IMPORTANȚA ȘI CONȚINUTUL PLANULUI DE AFACERI........................6
1.1 Ce este planul de afaceri?.......................................................................................................6
1.2 Rolul și funcțiile planului de afaceri......................................................................................7
1.3 Necesitatea realizării planului de afaceri...............................................................................8
CAPITOLUL 2 PLANUL DE AFACERI PENTRU DEZVOLTAREA S.C. TZU TZU COM
2007 S.R.L. ÎN URMĂTORII 5 ANI............................................................................................10
2.1 Elemente de identificare a firmei........................................................................................10
2.2 Istoricul S.C. TZU TZU COM 2007 S.R.L.........................................................................11
2.3 Starea economică generală a firmei S.C. TZU TZU COM 2007 S.R.L..............................11
CAPITOLUL 3 CONȚINUTUL PLANULUI DE AFACERI......................................................13
3.1. Studiu de fezabilitate...........................................................................................................13
3.2. Asigurarea spațiilor de vânzare și a personalului................................................................13
3.3. Asigurarea bazei tehnice și a spațiului de depozitare.........................................................19
3.4. Piața de comercializare.......................................................................................................20
3.5. Indicatori financiari.............................................................................................................28
3.6. Analiza SWOT....................................................................................................................30
CAPITOLUL 4 CONCLUZII.......................................................................................................34
CAPITOLUL 5 BIBLIOGRAFIE.................................................................................................37
INTRODUCERE

IMM-ul – reprezintă eșalonul cel mai important al întreprinderilor îndeplinind funcții


economice, tehnice și sociale.
Argumente:
 oferă locuri de muncă;
 generează cea mai mare parte din PIB;
 prezintă cel mai ridicat dinamism în condițiile ridicate de piață;
 generează inovații aplicabile în economie;
 realizează produse și servicii la costuri mai reduse decât firmele mari;
 dovedesc flexibilitate și avangarditate ridicate la cerințele și schimbările pietei;
 este una din principalele surse de venit ale bugetului de stat;
 oferă posibilitatea îndeplinirii profesionale și sociale a populației;
 se caracterizează prin flexibilitate, inovabilitate și dinamism;
 reprezintă germenii firmelor mari;
 actualele condiții tehnice și economice duc la crearea de IMM-uri.
Slăbiciuni:
 cantitate mică de resurse incorporabile și de rezerve disponibile;
 dependența de o persoană denumită și întreprinzător;
 nivelul tehnic mai scăzut;
 mai puțin stabile și durabile.
Punctul de plecare al oricărei dezvoltări viitoare a unei afaceri îl reprezintă existența și
identificarea unei oportunități economice.
Printre puținele definiții date oportunității economice sau antreprenoriale este cea dată de
Haward Stevenson care spune că ,,oportunitatea economică reprezintă o dorită stare viitoare,
diferită de cea prezentă și, concomitent, o credință a unei persoane (antreprenorul) că este
posibilă realizarea sa cu succes”. (Niculescu, O., 2001)

4
După pofesorul Niculescu, oportunitatea economică este o necesitate și/sau o cerere
potențială de un produs sau un serviciu, într-un anumit context al cărui sesizare, identificare,
luare în considerare și satisfacere printr-un proces economic de către o persoană sau un grup,
poate genera profit în viitor.
Dimensiunile oportunităților economice sunt:
 economică – în sensul creării de profit;
 psihologică – în sensul că numai unele persoane cred;
 contextuală, concretă – se manifestă numai în anumite condiții și situații;
 prospectivă – devenind o realitate în viitor.
Competența sau experiența profesională deosebită în unul sau mai multe domenii poate
facilita punerea în valoare a oportunității de afaceri.
Având în vedere toate aceste aspecte prezentate mai sus și luând în considerare evoluția
pe piață a S.C. TZU TZU COM 2007 S.R.L., am ales să elaborez, pentru tema prezentei lucrări,
un plan de afaceri pentru dezvoltarea acestei societăți comerciale în următorii 5 ani.
În primul capitol, Importanța și conținutul planului de afaceri, voi explica ce este
planul de afaceri, care sunt rolul și funcțiile planului de afaceri, precum și necesitatea realizării
unui astfel de plan.
În al doilea capitol, Planul de afaceri pentru dezvoltarea S.C. TZU TZU COM 2007
S.R.L. în următorii 5 ani, voi detalia următoarele aspecte: elementele de identificare a firmei;
istoricul S.C. TZU TZU COM 2007 S.R.L.; starea economică generală a firmei S.C. TZU TZU
COM 2007 S.R.L.
Al treilea capitol, Conținutul Planului de Afaceri, va prezenta aspectele propriu-zise ale
planului de afaceri: studiu de fezabilitate, asigurarea spațiilor de vânzare și a personalului;
asigurarea spațiului de depozitare; piața de comercializare; piața de aprovizionare; indicatori
financiari; analiza SWOT.
În încheiere, voi prezenta concluziile la care am ajuns în urma elaborării planului de
afaceri pentru dezvoltarea S.C. TZU TZU COM 2007 S.R.L. în următorii 5 ani.

5
CAPITOLUL 1
IMPORTANȚA ȘI CONȚINUTUL PLANULUI DE AFACERI

1.1 Ce este planul de afaceri?

Planul de afaceri poate fi văzut ca un rezumat concis și cuprinzător al afacerii.


El prezintă imaginea actuală a afacerii, obiectivele și felul în care acestea se pot realiza,
structura sa putând varia în funcție de natura afacerii urmărite.
În primul rând, planul de afaceri este un instrument de lucru folosit pentru a începe și a
derula o afacere care necesită resurse materiale, financiare și umane.
Acesta este folosit atât de firme noi sau de firme deja existente pentru a obține o
finanțare.
Chiar dacă acestea sunt cele mai frecvente utilizări, ele nu sunt totuși singurele, planul de
afaceri fiind un instrument valoros și pentru operarea efectivă a afacerii, indiferent dacă aceasta
are sau nu nevoie de finanțare.
În final, toate afacerile au nevoie de planuri de afaceri pentru a-și optimiza procesul de
dezvoltare și a-și atinge obiectivele propuse, pentru a se asigura că nu se îndepărtează de linia pe
care și-au trasat-o.
Planul de afaceri este un document scris care descrie natura afacerii, piața-țintă,
avantajele pe care afacerea le va avea asupra competitorilor, precum și resursele și aptitudinile de
care dispun proprietarii afacerii.
El este un document de reflectare cât mai exactă a activității companiei pe un anumit
interval de timp, de regulă 12 luni, luând în calcul și o perioadă următoare (2 până la 5 ani).
Puține companii planifică activitatea pentru mai mult de cinci ani, datorită nesiguranței ce
caracterizează aceste previziuni.
Orice plan de afaceri presupune o anumită succesiune de operațiuni. Pentru întocmirea sa
e necesară parcurgerea următoarelor trei etape (Dalotă, M., 1995):

6
 culegerea informațiilor necesare (prețuri, concurenți, furnizori, date tehnice, juridice
etc.);
 planificarea efectivă a activității respective – alegerea strategiei potrivite și găsirea căilor
de atingere a obiectivelor stabilite;
 redactarea planului (etapa de alegere a formei optime de prezentare de către destinatar a
rezultatului etapei anterioare).

1.2 Rolul și funcțiile planului de afaceri

Un plan de operare este în general un plan intern, putând fi numit și plan anual. Acesta
detaliază puncte cheie ale implementării unui proiect, date, termene limită și responsabilități ale
echipei de management.
Un plan strategic este tot un plan intern, dar vizează un nivel mai înalt din conducerea și
evoluția afacerii, stabilind prioritățile principale și detaliind mai puțin datele exacte și
responsabilitățile tuturor membrilor.
Un plan de evoluție sau de extindere a gamei de produse/servicii se va orienta mai
degrabă asupra unei zone specifice ale afacerii sau ale unei ramuri a acesteia.
Acest tip de plan poate fi sau nu intern, în funcție de relaționarea cu obținerea unei
finanțări. În cazul în care se dorește o finanțare, structura exactă a planului va fi diferită, dacă
sursa de finanțare este un investitor sau un creditor.
În funcție de obiectivul urmărit, planul de afaceri are, în general, una sau chiar toate
dintre funcțiile următoare (Coste, V., 1994):
 Funcția de cristalizare și dezvoltare a ideilor privitoare la cum ar trebui condusă afacerea;
 Funcția de evaluare a unei noi idei de afaceri;
 Funcția de realizare a unei evaluări retrospective a performanțelor reale ale unei afaceri
de-a lungul timpului;
 Funcția de obținere a unei finanțări.
Planul de afaceri este și un curriculum vitae al firmei.

7
Cei mai mulți creditori și investitori vor finanța un proiect numai după ce vor studia
planul de afaceri, vor vedea abilitatea afacerii de a genera încasări necesare operațiunilor zilnice,
plății datoriilor și generării profitului.
Sursele de capital vor dori să știe de câți bani este nevoie, când va fi nevoie de ei, cum se
vor aloca, dacă vor putea fi rambursate.
Analizând planul de afaceri, finanțatorii vor putea aprecia capacitatea conducerii de a
diagnostica situația prezentă, de a trasa obiectivele viitoare și de a-și alege strategia optimă
pentru stingerea acestora.
Această funcție este fundamentală în cazul unui plan de afaceri start-up sau de extindere
(atunci când se urmărește obținerea finanțării) (Andone, I., 2009).

1.3 Necesitatea realizării planului de afaceri

În momentul în care scopul urmărit este de a obține finanțare, planul de afaceri va trebui
să determine necesarul de capital suplimentar și momentul în care se va realiza infuzia acestuia,
convingând asupra capacității solicitatorului de a conduce afacerea.
Investitorii vor trebui să se asigure că s-a făcut o analiză competentă a punctelor slabe și
punctelor tari ale afacerii, a riscurilor și oportunităților asociate.
Valoarea strategică a unui plan de afaceri derivă din informația colectată și analizată,
precum și din cunoștințele dobândite în timpul procesului de redactare a planului.
Cu alte cuvinte, exercițiul de realizare a unui astfel de plan este foarte important pentru a
înțelege efectiv cum va opera afacerea în viitor și a reacționa rapid în eventualele momente de
criză, sau chiar, mai bine, pentru a evita asemenea momente.
Un plan de afaceri bine gândit și documentat este vital în fiecare din cele trei etape pentru
a trasa liniile directoare pe care firma ar trebui să le urmărească, astfel încât să poată depăși toate
aceste probleme. (Butler, D., 29005)
Avantajele realizării unui plan de afaceri
În esență, un plan de afaceri este un instrument ce poate servi ca:
 un plan de acțiune;
 hartă pentru traseul companiei;

8
 un instrument de vânzare.

Așadar, efectele pozitive generate de redactarea unui plan de afaceri, atât în cazul
solicitării unei finanțări externe, cât și în lipsa unei asemenea constrângeri sunt următoarele
(Ghenea, M., 2011):
 identificarea aspectelor afacerii ce nu sunt sub control și unde este neapărat nevoie să se
ia măsuri;
 asigurarea unui cadru operativ din care angajații firmei și terții pot afla viitoarele direcții
de acțiune ale firmei;
 conștientizarea și analiza detaliată a strategiei firmei;
 perfecționarea sistemului informațional al firmei;
 identificarea domeniilor în care compania nu are suficiente cunoștinte de specialitate;
 facilitarea reluării procesului de planificare cu alte ocazii.

9
CAPITOLUL 2
PLANUL DE AFACERI PENTRU DEZVOLTAREA S.C. TZU TZU
COM 2007 S.R.L. ÎN URMĂTORII 5 ANI

2.1 Elemente de identificare a firmei

Denumire și adresa – S.C. TZU TZU COM 2007 S.R.L.


Loc. Rm.Sărat, strada Victoriei, bloc 18B, Parter
Jud. Buzău
Obiect de activitate - obiectul activității îl reprezintă vânzarea hainelor și accesoriilor
vestimentare.
Structura organizatorică – societatea are în componența sa un personal format din 2
administratori și 1 angajat care răspund de trei departamente:
 Departament administrativ:
o administrarea resurselor societății (bunuri);
o administrarea resurselor financiare (colaborarea cu contabilul, plata taxelor și
impozitelor, achiziții, alte plăți);
 Departament de relații cu clienții și vânzări:
o administrarea vânzărilor, retururi;
o administrarea mărfii;
o administrarea colaborării cu diferite persone fizice sau juridice în vederea dezvoltării
societății;
 Departamentul resurselor umane:
o administrarea contractelor cu angajații și a autorizațiilor.

10
2.2 Istoricul S.C. TZU TZU COM 2007 S.R.L.

Societatea a fost înființată în anul 2017, pornind de la o investiție de 10.300 de euro, din
care jumătate din bani au fost folosiți în amenajarea spațiului și în cheltuieli pentru 6 luni, iar
jumătate pentru aprovizionarea de marfă.
Obiect de activitate - obiectul activității îl reprezintă vânzarea hainelor și accesoriilor
vestimentare.
În cei 5 ani de existență, magazinul a crescut de la o cifră de afaceri de 15.000 euro la una
de 70.000 euro.
Vânzările au atins cea mai mare valoare în 2019, când odată cu pandemia, în oraș au
rămas deschise doar magazinele cu acces pietonal direct spre magazin, iar mall-urile au fost
închise.
Pentru anul acesta, în condițiile actualei crize financiare, ne așteptăm la o scădere de 20%
a cifrei de afaceri.

2.3 Starea economică generală a firmei S.C. TZU TZU COM 2007 S.R.L.

Aprecierea stării generale a firmei am făcut-o din perspectiva dimensiunea afacerii – în


care am considerat relevanți următorii indicatori:

Tabel nr.1 Indicatori de apreciere a dimensiunii afacerii (sursă proprie)

Nr. INDICATORI 31.12.2021


Crt.
1 Capitalul social 20.000 euro
2 Cifra de afaceri 70.000 euro
3 Nr. salariați 3 pers.
11
Tabel nr. 2 Volumul vânzărilor (sursă proprie)

Nr. SPECIFICAȚIE U/ 2017 2018 2019 2020 2021


crt. M

1 Articole Buc. 1912 2520 3726 2950 5910


îmbrăcăminte
2 Accesorii Buc. 327 446 544 509 820
îmbrăcăminte

Interpretată din această perspectivă, S.C. TZU TZU COM 2007 S.R.L. se află într-o
evoluție, după o curbă descendentă în anul 2020.
Structura afacerii
Societatea, prin specificul ei de activitate, comercializează două grupe de produse:
articole de îmbrăcăminte și accesorii îmbrăcăminte. Această structură o considerăm adecvată, iar
diversificarea ei, prin deschiderea a încă 2 magazine, în orașul Buzău, precum și lărgirea gamei
de produse prin comercializarea de încălțăminte pentru femei și bărbați, apreciem că va conduce
la creșterea vânzărilor, cu efecte favorabile asupra eficienței economice.
Tendințe în domeniul de activitate
În ciuda faptului că, pe durata pandemiei, oamenii nu au mai ieşit atât de des din casă,
piaţa locală de retail vestimentar a continuat să crească şi să atragă jucători internaţionali sau să
nască noi businessuri locale. Potrivit analiștilor, în rândul companiilor de retail a evoluat, odată
cu debutul pandemiei, nu doar numărul de noi cumpărători, ci şi valoarea cumpărăturii medii,
care a ajuns la 360 de lei, o explicaţie fiind faptul că există interes crescut pentru achiziţionarea
brandurilor mai scumpe.
O altă tendinţă puternică de consum este creşterea conştientizării impactului asupra
mediului, ceea ce se traduce prin alegerea produselor de la mărci implicate şi responsabile, ce
oferă colecţii care au fost fabricate sustenabil, cu grijă sporită faţă de mediul înconjurător.

12
Dacă ne uităm la pieţele din Europa de Est, fashionul sustenabil este deja mai mult decât
doar o tendinţă, deci ne aşteptăm ca această creştere să se menţină în România. Se observă tot
mai mulţi utilizatori care folosesc filtrele legate de materiale sustenabile şi primim tot mai multe
întrebări legate de materiale şi de provenienţa articolelor de pe site, deci ne aşteptăm să crească
interesul pentru fashion sustenabil. (www.businessmagazin.ro)
CAPITOLUL 3
CONȚINUTUL PLANULUI DE AFACERI

3.1. Studiu de fezabilitate

După cum indică și numele, studiul de fezabilitate este analiza fezabilității unei idei.
Un asemenea studiu trebuie să răspundă la întrebarea: ,,Merită să implementăm acest
proiect?” și toate activitățile lui trebuie să fie orientate către găsirea răspunsului real. Dacă un
antreprenor realizează că ideea sa de afaceri nu este viabilă sub nici un scenariu, acesta va
economisi bani, timp și muncă, resurse importante, care vor putea fi utilizate în identificarea și
implementarea unei idei de afaceri cu adevărat funcționale.
În cazul nostru, întrebarea la care încercăm să găsim un răspuns viabil este: ,,Merită să
investim în dezvoltarea societății S.C. TZU TZU COM 2007 S.R.L. pentru următorii 5
ani?”
În continuare, vom încerca să realizăm o evaluare obiectivă a șanselor de succes ale
proiectului.

Diagnosticul juridic
În ce privește analiza diagnosticului juridic al firmei, am constatat următoarele:
 Legalitatea constituirii societății – firma este înregistrată la Oficiul Registrului
Comerțului sub numărul J10/
 Situația litigiilor – societatea nu se află implicată în niciun litigiu.
 Situația împrumuturilor bancare – societatea nu are contractate împrumuturi bancare.

3.2. Asigurarea spațiilor de vânzare și a personalului


13
În situaţia actuală a pieţei, este absolut necesar să luăm în considerare poziţionarea, cu o
abordare modernă în magazinele noastre şi o ofertă online mai puternică, adaptată la nevoile
consumatorilor.
Intenţionăm să ne adaptăm structura organizaţională pentru a o face mai dinamică, mai
colaborativă, mai modernă.
Fiind un oraș mai mare, cu mai mulți potențiali clienți, avem în vedere, până la sfârșitul

anului 2022, o locație în centrul orașului Buzău și, pentru 2023, avem ca target, să ne deschidem
încă un magazin în Shopping City Buzău, fiind cel mai mare mall din Buzău.

14
Fig. 1 și 2 Locațiile celor două viitoare magazine MONASI
Am ales 2 spații de retail cât mai bine plasate, locațiile fiind stradale, ultracentrale, ușor
de accesat de către consumatori; există un număr mare de locuitori în zonă și trafic pietonal.
În ziua de astăzi, shopping-ul online este metoda preferată de cumpărături a celor mai
mulți consumatori, mai ales atunci când vine vorba despre îmbrăcăminte.
Din acest motiv, să atragi clienți într-un magazin fizic poate fi un proces destul de dificil.
În ciuda acestui lucru, există o mulțime de metode prin care îi putem determina pe cei
care ne vizitează magazinul, nu doar să achiziționeze hainele pe care le comercializăm, ci și să
revină de fiecare dată când au nevoie de astfel de produse.
În continuare, prezint 3 astfel de metode:
1. Menținerea igienei și curățeniei în magazin
Indiferent dacă din magazinul nostru pot fi achiziționate haine pentru bărbați sau pentru
femei, potențialii noștri clienți vor fi întotdeauna atenți la modul în care este întreținută curățenia
în incinta acestuia.
Pentru a reuși să fim la înălțimea așteptărilor acestora, trebuie să ne asigurăm, înainte de
orice, că întregul spațiu este dezinfectat și curățat, atât în zona rafturilor, cât și în cabinele de
probă.
Fără doar și poate, un magazin curat ne va ajuta să atragem din ce în ce mai mulți clienți.
2. Punerea accentului pe ambianță
15
Atunci când merg la cumpărături, oamenii își doresc să se relaxeze și să descopere
lucruri, dar și locuri frumoase, primitoare.
De aceea, pentru a reuși să îi facem pe cei care ne vizitează magazinul să cumpere
produsele pe care le comercializăm, dar și să revină cu prima ocazie, este foarte important să
punem accentul pe ambianță.
Astfel, putem opta pentru amplasarea unor lămpi cu led, dar și pentru benzi, spoturi și
alte corpuri de iluminat inteligente, care vor schimba atmosfera în întregul magazin.
De asemenea, putem apela și la simțul olfactiv și să amplasăm în magazin bețișoare
parfumate sau odorizante pentru cameră.
3. Depozitarea hainelor într-un mod organizat
Nu în ultimul rând, pentru a reuși ceea ce ne-am propus, este esențial să ținem cont și să
satisfacem nevoile clienților noștri.
Mai exact, orice persoană care se află în căutarea unor articole vestimentare, are nevoie
nu doar de marfă de calitate, care să i se potrivească, ci și de toate condițiile pentru ca sesiunea
de cumpărături să se desfășoare cât mai plăcut, fără incidente.
Drept urmare, este foarte important să depozităm hainele într-un mod organizat și să
amplasăm produsele în așa fel încât, toți cei care ajung în magazinul nostru să găsească rapid
ceea ce caută.
În mod sigur, dacă vom avea în vedere și acest lucru, tot mai mulți oameni își vor
achiziționa piese de îmbrăcăminte din magazinul nostru.
Iată, așadar, câteva metode pe care trebuie să le avem în vedere, astfel încât magazinul
nostru de haine să atragă mai mulți clienți și, implicit, să aibă succes.
Designul general al magazinelor are un aspect premium, chiar dacă în comunicare se va
pune accent și pe prețurile mici, pe campanii promoționale, pe reduceri și soldări.
Magazinele va oferi clienților noștri o experiență captivantă de shopping, inedită.
Pentru aceasta, amenajarea va avea în vedere realizarea unor vitrine și a unui mobilier
personalizat.
Vor fi amplasate oglinzi în interiorul magazinului, care sunt o modalitate foarte bună de a
crește interesul clientului pentru produsele noastre.

16
Clienții vor lua diverse produse, pe care vor dori să le încerce, pentru acest lucru vor fi
amenajate cabine de probă.
Iluminarea bine accentuată care pune în evidență marfa este întotdeauna un criteriu în
amenajarea interioară a magazinelor.
Accentul cade pe marfă, urmând confortul clienților și aspectele funcționale integrate,
care sunt casa de marcat, cabinele de schimb, zona de depozitare și computerele.
Vor fi amplasate manechine premium chiar la intrarea în magazine sau în ferestre, pentru
a le oferi trecătorilor o imagine a ceea ce reprezintă magazinele noastre.
O fațadă amenajată atractiv invită trecătorii să intre în magazin și îi încurajează să
efectueze cumpărături din impuls, de curiozitate.
Pentru magazinul deja existent din locația Rm.Sărat, avem în vedere o schimbare de look,
pe care dorim să o menținem și în viitoarele locații pe care ni le propunem să le deschidem.

17
Fig. 3 și 4 Modele de interior pentru noul look al magazinelor MONASI (www.mood.ro)

18
Fig. 5 Model de interior pentru noul look al magazinelor MONASI (www.mood.ro)

Culorile semi-neutre, nuanțele de bej din piatra de pe pardoseală și cadrele din metal
vopsit negru ale mobilierului, sunt reperele care vor ghida viitorii clienți în explorarea spațiului
magazinului.
Pentru a atenua spiritul frust, am ales pardoseala din plăci mari din piatră lucioasă în
nuanță deschisă, pentru a crea efectul unei pardoseli unitare și elegante.
Am dat personalitate holului magazinului folosind două elemente inedite: pereții
îmbrăcați în marmură și iluminați indirect vertical din spate și accent auriu elegant în corpurile
de iluminat din centru tavanului.
Cele 3 corpuri de iluminat cu design simplu, dar fermecător marchează zona intrării în
magazin asigurând o iluminare perfectă al acestuia.
Amenajarea unui magazin nu este deloc o treabă ușoară. Să îmbini filosofia brandului
respectiv cu un mod creativ și plăcut pentru ochiul clientului poate fi cu adevărat o artă.
Magazinul are un nume al său, MONASI. Astfel, clienții vor rezona mai bine cu
brandurile oferite spre vânzare și vor alege mai des magazinul, cu mai multă încredere.

Diagnosticul potențialului uman


Potențialul uman al unei firme este dat de numărul, structura, comportamentul și
calificarea salariaților.
Aprecierea stării forței de muncă la S.C. TZU TZU COM 2007 S.R.L. am realizat-o
prin asigurarea cu personal – criteriu în cadrul căruia am urmărit gradul în care societatea
comercială dispune de personalul necesar pentru îndeplinirea volumului de activitate.
Personalul existent la ora actuală în societate nu pune în pericol existența financiară a
societății, recomandăm însă pentru dezvoltarea și diversificarea activității viitoare, îmbunătățirea
potențialului uman prin angajarea de personal calificat pentru domeniul vânzărilor de retail
fashion.
Nivelul de pregătire al personalului va corespunde, în general, cerințelor posturilor
deținute de acesta.

19
Ponderea predominantă a personalului din categoria 30 – 45 ani va fi un criteriu care
poate fi considerat pozitiv, având în vedere buna experiență a acestora în domeniul de activitate
analizat, randamentul superior al salariaților din această categorie de vârstă, precum și gradul
mai ridicat de stabilitate al acestora.
Societatea comercială nu este și nu va fi lipsită nici de personal tânăr, care este
indispensabil oricărei activități, avându-se în vedere dinamismul și spiritul de inițiativă a celor
tineri.

3.3. Asigurarea bazei tehnice și a spațiului de depozitare

S.C. TZU TZU COM 2007 S.R.L. dispune de spații de depozitare și bază materială
adecvată specificului activității pe care o desfășoară.
Baza tehnică este compusă din:
- 1 autoutilitară transport marfă;
- 1 computer;
- 2 case electronice de marcat.
Pentru asigurarea desfășurării în bune condiții a activității la cele 3 magazine MONASI,
cel deja existent și celelalte 2 care vor fi deschise în perioada următoare, firma S.C. TZU TZU
COM 2007 S.R.L. își propune să achiziționeze încă 2 autoutilitare în sistem leasing, 2
computere și 4 case electronice de marcat.
Fiecare din magazinele MONASI dispune de câte un spațiu generos de depozitare, după
cum urmează:
- Magazin MONASI Rm.Sărat – depozit 120 mp;
- Magazine MONASI Buzău – 163 mp;

3.4. Piața de comercializare

Potențialul comercial este dat de dimensiunea, structura, calitatea piețelor de desfacere ți


aprovizionare, de poziția produselor și serviciilor firmei pe aceste piețe, de configurația și
adecvarea canalelor de distribuție la exigențele pieței.

20
Potențialul comercial a fost analizat pe cele două categorii de piețe: piața de desfacere și
piața de aprovizionare.

Piața de desfacere
Criteriile de diagnosticare utilizate sunt:
- evoluția vânzărilor – ne arată dacă firma este în declin sau dezvoltare și în funcție de
tendința cifrei de afaceri din perioada anterioară.

Tabel nr. 3 Evoluția cifrei de afaceri (sursă proprie)

Anul Cifra de afaceri/


euro
2017 15.000
2018 38.000
2019 54.000
2020 33.000
2021 70.000

- beneficiarii societății
Magazinul MONASI și-a câștigat, în acești 5 ani de la deschidere, un număr consistent de
beneficiari, cu o arie de răspândire aproape pe întreg teritoriul județului Buzău. Se poate vorbi
practic de existența unor beneficiari tradiționali.
- concurența și poziția pe piața de desfacere
Chiar dacă piața de retail în domeniul fashion este destul de dezvoltată la nivelul orașului
Rm.Sărat, societatea S.C. TZU TZU COM 2007 S.R.L., prin magazinul MONASI, a reușit să
își dobândească locul pe care îl merită, poziționându-se printre primele opțiuni ale
consumatorilor de fashion de calitate din orașul nostru.
- cota de adaos practicată de societatea noastră, respectiv 50%, reprezintă un criteriu
esențial în menținerea prețurilor la un nivel acceptabil pentru puterea de cumpărare a
clienților, ceea ce duce, implicit, la fidelizarea acestora și la atragerea altora.

21
Comerţul, este unul dintre sectoarele care a pariat cel mai rapid şi hotărât pe digitalizare
şi tehnologie în ultimii ani, motiv pentru care au apărut pe plan local platforme de livrare la
domiciliu şi magazine online, sisteme de plăţi contactless - cu cardul, telefonul sau chiar ceasul -,
case de marcat de tip self-checkout precum şi multe alte instrumente pe care consumatorii nu le
văd, poate, cu ochiul liber, dar de care beneficiază.
Investiţiile în domeniu sunt multiple, de la sisteme de management al stocurilor, la
carduri pentru fidelizarea clienţilor şi inteligenţă artificială.
Astfel, indiferent de tipul de comerţ, tehnologia şi digitalizarea au devenit indispensabile
pentru o bună funcţionare a businessurilor.
În ultimii ani, tendinţa de digitalizare a tranzacţiilor s-a observat mult mai pregnant în
sectorul de retail faţă de alte sectoare.
Prin eforturile susţinute ale comercianţilor, băncilor, furnizorilor de servicii digitale,
integratorilor şi ale emitenţilor de carduri, consumatorii au început să utilizeze din ce în ce mai
mult opţiunile de plată moderne (cu cardul, telefonul mobil sau ceasul), beneficiile utilizării
acestora surclasând confortul dat de utilizarea numerarului.
Iar în contextul pandemiei, toate aceste instrumente au făcut posibilă nu doar o
funcţionare normală a lanţurilor de supermarketuri şi hipermarketuri, ci şi o adaptare rapidă la
măsurile sanitare şi de distanţare impuse de o asemenea perioadă.
În acele luni, mulţi oameni au comandat pentru prima dată online şi odată ce acest pas a
fost făcut, ei s-au întors pentru o nouă sesiune virtuală de shopping.
În ultimii 2-3 ani, vânzările online din România au avut un ritm de creştere de peste 20-
30% (potrivit raportului GPeC 2019), iar potenţialul de digitalizare este în continuare foarte
ridicat. (www.zf.ro)
Luând în considerare impactul pandemiei de Covid-19 și a schimbărilor suferite pe piața
de retail, ne propunem să trecem de la pagina de facebook MONASI la site-ul www.monasi.ro și
la digitalizarea afacerii, fiind cunoscut faptul că firmele, prin vânzările online, au reușit să își
crească vânzările, ajungând mai ușor la client.
În continuare, prezint o analiză a costurilor digitalizării afacerii noastre.
Costurile unui magazin online

22
Costurile din spatele unui magazin online nu se referă doar la platformă, ci și la firmă,
stocul de produse, materialele de promovare sau comisioanele legate de comandă.
Însă faptul că platforma ne cere un cost decent la fiecare comandă, ne permite să
calculăm prețul produselor noastre în așa fel încât să obținem și un profit decent.
Cea mai bună soluție este o platformă cu abonament lunar.

Fig. 6 Tipuri de abonamente (www.profit.ro)


 Pentru începători, abonamentul Start costă doar 27 euro pe lună, însă conține exact
funcționalitățile de care este nevoie pentru deschiderea unui magazin online complet, fără
programator.
 Abonamentul Plus cere o investiție de 47 euro pe lună, însă costul lui se traduce în ~0.7
lei per comandă! E un preț foarte mic, dacă îl comparăm cu alte comisioane pe care le
plătim per comandă.
 Cel mai popular abonament este Pro, la 97 de euro și este dedicat magazinelor care și-au
propus să crească rapid numărul de vânzări.
Firma S.C. TZU TZU COM 2007 S.R.L. va alege abonamentul plus la 47euro/lună
pentru primul an.
Urmează alegerea temei, a design-ului magazinului online. Platforma pune la dispoziția
adminstratorului magazinului teme prestabilite, dar fiecare poate fi personalizată în proporție de
90% cu editorul gratuit.

23
Fig. 7 Exemple de teme prestabilite

24
Fig. 8 Factual, Atractivă și Elegantă – tema magazinului online MONASI

Una dintre cele mai populare teme, Factual ofera o varietate de functionalități potrivite
pentru aproape orice tip de magazin online. Este atractivă și elegantă, iar spațiul generos ne va
permite să afișăm imagini care vor convinge oamenii să ne cumpere produsele.
Următorii pași:
 Obținerea feed-ului de la furnizori pentru a putea încărca produsele în magazinul online.
 Aranjarea magazinul online - încărcarea datelor de identificare ale firmei și datele de
contact, bannere, descrieri pentru pagini, adresa de email etc.
 Integrarea magazinului cu furnizorii de servicii - firma de curierat, procesator de plată
online, soft facturare și gestiune, furnizori trimitere email-uri și SMS, instrumente de
marketing etc.
 Marketing - Facebook, Instagram, pop-up de abonare la newsletter, cont de Facebook
Business Manager (pentru reclame Facebook), Google Ads, Pinterest sau mai nou
TikTok.
25
Marketing pentru comerțul online - metode
Rețelele de Social Media sunt unul dintre primele canale de promovare online pe care
magazinele nou lansate, cum este și cazul nostru, trebuie să fie prezente. Aceste canale ne vor
aduce multă expunere și mult trafic pe site, care într-un final se va transforma în vânzare.
Interacțiunea cu urmăritorii pagini mărește de asemenea șansa de a ne face cunoscută
afacerea. Putem posta imagini atrăgătoare ale produselor pe care le oferim, împreună cu toate
ofertele pe care le avem, și putem include un link direct al produsului, specific, pentru o achiziție
rapidă în magazinul online.
Email Marketing-ul este o modalitate ușoară prin care să construim relațiile cu clienții
existenți și potențialii clienți. Putem trimite oferte personalizate pentru lista de emailuri ale
persoanelor ce ne-au devenit deja clienți sau pentru cei ce doar ne-au vizualizat site-ul și s-au
înscris la newsletter. Apelând la interesele cumpărătorilor, marketingul prin email este un
instrument puternic pentru încurajarea vânzărilor și creșterea veniturilor.
Pentru început, va trebui să colectăm emailurile cumpărătorilor și potențialilor noștri
clienți, asigurându-ne că doresc să primească mesaje de la magazinul nostru, bifând căsuța de
GDPR. 
Feed-ul de produse este o listă cu toate produsele pe care le avem în magazinul nostru
online și pe care vrem să le vindem, ce vin la pachet cu o listă de atribute ca: imagini de produse,
titluri de produse, descrieri de produse, variante de produse.
Beneficiile unui feed de produse bine optimizat:
 Crește rata de click a campaniilor de social media;
 Dacă facem o reclamă dinamică direct din catalogul de produse, putem selecta ca în
carusel produsele să apară în funcție de preferințele clienților sau cel mai popular produs;
 Atunci când un produs nu mai este în stoc nu trebuie să ne facem griji, Facebook nu îl
mai afișează în reclamă, dacă feed-ul nostru este mereu actualizat;
 Putem personaliza seturi de reclamă în funcție de sexul potențialilor noștri clienți – să
adaugăm produse doar pentru sexul masculin sau doar pentru cel feminin;
 Putem afișa doar produse până într-o anumită sumă sau să facem o campanie cu produse
în valoare de minim 50 de lei.

26
În concluzie, un feed de produse bine optimizat și corect folosit în campaniile de
marketing ale afacerii noastre ne va aduce mai multă vizibilitate produselor, mai mult trafic pe
site și un număr mai mare de vânzări.
În ceea ce privește previziunile numărului de comenzi prin magazinul online, ne
propunem ca acesta să crească de la un număr de 5 comenzi pe zi în prima lună de la deschiderea
magazinului, la 50 de comenzi pe zi până la sfârșitul anului, așa cum rezultă și din tabelul
următor:

Tabel nr.4 Previziune evoluție nr.comenzi online iulie-decembrie 2022 (sursă proprie)
Luna iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie
Nr.
5 12 28 35 44 50
comenzi

În aceeași direcție, ne propunem și dezvoltarea site-ului www.monasi.ro, prin


promovarea de reclame pe Facebook, Instagram etc., iar pentru a acest obiectiv ne propunem un
buget de 10/euro pe zi.

În continuare, prezint câteva metode de dezvoltare a afacerii noastre în mediul online.


 Menținerea comunității interesate și active prin:
 Oferirea de conținut relevant și util;
 Oferirea de acces la beneficii speciale – produse în exclusivitate, reduceri, cupoane de
reducere, cadouri, pachete de produse, recompense in functie de profitabilitatea
comenzilor etc.
 Comunicarea în mod constant și oferirea de răspunsuri la întrebările frecvente sau
comentariile membrilor.
 Dezvoltarea politicii de retur prin:
 Oferirea de informații clare despre cum decurge un proces de retur, începând de la ce
trebuie să conțină un colet de retur, până la cum să procedeze cu trimiterea etc.
 Punerea la dispoziția clienților un formular de retur, ușor de completat.

27
 Menționarea variantelor de recuperare a banilor în cazul unui retur – returnare completă,
voucher de aceeași valoare pentru cumpărături de pe site etc.
 Fidelizarea clienților prin:
 Puncte de fidelitate la fiecare achiziție;
 Scrisoare de mulțumire în colet;
 Cadouri în coș la cumpărături peste o anumită limită;
 Cadouri surpriză în colet;
 Oferte unice condiționate în funcție de categorie, în paginile de finalizare comandă.

Piața de aprovizionare
Furnizorii cu care societatea colaborează sunt atât din România cât și din străinătate, din
Turcia.
Căutarea furnizorilor a fost efectuată în paralel cu selecția gamei de mărfuri care sunt
planificate a fi scoase la vânzare și cu analiza pieței.
Avem câteva criterii pe care le urmărim când alegem furnizorii:
 furnizori de renume care livrează la timp,
 oferă contact de încredere,
 oferă câteva avantaje pentru a lucra cu ei,
 asigură că marfa este de calitate.
Nu întrevedem greutăți în ceea ce privește aprovizionarea cu mărfuri a societății,
deoarece aceasta se efectuează și se va efectua, în continuare, cu autoutilitarele din dotarea
proprie, cu recomandarea ca aprovizionarea să se facă ținând cont de stocurile de marfă existente
în depozitele societății, evitând aducerea de produse existente pe stoc fără mișcare.
Eventualele dificultăți pot apărea din cauze financiare, dar acest risc în momentul de față
la nivelul societății S.C. TZU TZU COM 2007 S.R.L. este mic.

28
3.5. Indicatori financiari

Vânzările din retailul românesc – atât alimentar, cât şi nonalimentar – au crescut cu


11,3% anul trecut versus 2020, ritmul fiind de aproape două ori mai alert decât cel înregistrat de
acest sector în Europa în ansamblul său, arată o analiză pe baza datelor oferite de compania de
cercetare de piaţă GfK.
În total, în 2020 (ultimul an pentru care există date financiare relevante), comerţul cu
amănuntul s-a ridicat în România la peste 250 mld. lei (50 mld. euro), conform calculelor pe
baza datelor de la Registrul Comerţului.
E vorba de toate companiile care şi-au publicat rezultatele pe 2020 şi care au unul dintre
CAEN-urile de sub umbrela 47. (www.zf.ro)
Așa cum rezultă și din graficul de mai jos, firmele din sectorul de activitate Comerț cu
amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet sunt într-o continuă creștere,
ocupând locul trei, după sectorul construcțiilor și cel al transporturilor, ceea ce ne oferă nouă,
celor care deținem o societate care activează în acest domeniu de puțin timp, încrederea în a face
investiții și a dezvolta afacerea proprie pe viitor.

Fig. 9 Topul firmelor SRL pe domenii de activitate în 2020(www.zf.ro)

29
În acest context, firma S.C. TZU TZU COM 2007 S.R.L. își propune un buget de
dezvoltare pentru următorii 5 ani în sumă de 106.500 euro, defalcat după cum urmează în tabelul
următor:
Tabel nr.5 Buget de dezvoltare (5 ani) – 2022 – 2026 (sursă proprie)
Nume Preț Perioada (ani) Total euro

Chirie 700 5 3500

Birotică 100 5 500

Contabil 100 5 500

Electricitate 200 5 1000

Amenajare+Reclamă 4000 5 20000

Cheltuieli magazin online 4200 5 21000


Fond de rulaj pentru achiziție marfă
12000 5 60000
(îmbrăcăminte și încălțăminte)

Pentru anul 2023, S.C. TZU TZU COM 2007 S.R.L., își propune o creștere a cifrei de
afaceri, exemplificată în graficul următor, care să ne asigure susținerea planului de dezvoltare a
afacerii de familie, conform planului.

Fig. 10 Previziuni cifra de afaceri în 2023

30
3.6. Analiza SWOT

Dintre toate segmentele de retail, după comerțul cu dominantă alimentară urmează cel de
fashion.
Românii nu doar că au nevoie desigur de haine și pantofi, însă toate studiile arată că sunt
dispuși să aloce o parte importantă din bugetul lunar pentru a avea grijă de partea estetică, pentru
a fi în trend cu moda. Shoppingul de mall a cucerit rând pe rând marile orașe din România.
Faptul că ne vom deschide două magazine de îmbrăcăminte într-una dintre cele mai
aglomerate zone din Buzău, ne oferă oportunități nelimitate de a ne vinde hainele unui număr
mare de oameni.
Suntem foarte conștienți că, la fel ca în orice altă afacere, una dintre principalele
amenințări cu care ne vom confrunta probabil este recesiunea economică. Este un fapt că o
recesiune economică afectează puterea de cumpărare și puterea de cumpărare. O altă amenințare
cu care ne putem confrunta este apariția unui nou magazin de îmbrăcăminte în aceeași locație cu
a noastră.

Puncte tari:
1. Amplasamentul magazinelor;
2. Relațiile cu furnizorii;
3. Raport calitate – preț rezonabil;
4. Asigurarea cu forță de muncă din zonă, care nu creează probleme atât din punct de
vedere al pregătirii, cât și al conduitei;
5. Baza tehnico-materială adecvată;
6. Plasament favorabil pe segmentul de piață în raport cu concurența;
7. Capacitatea societății de a-și onora obligațiile de plată către furnizori la timp;
8. Lipsa împrumuturilor bancare;
9. Managementul serios și competent;
10. Deschiderea și administrarea site-ului www.monasi.ro și a magazinului online;
11. Lărgirea gamei de produse prin comercializarea de încălțăminte pentru femei și
bărbați.
31
Puncte slabe:
1. Dependența de furnizori;
2. Concurența firmelor deja existente din comerțul online;
3. Creșterea lentă a vânzărilor online în primele luni, din cauza fidelității clienților către
magazinele deja existente.

Amenințări:
1. Creșterea chiriei, utilităților, taxelor și impozitelor datorate statului;
2. Reducerea încasărilor prin scăderea puterii de cumpărare.

Oportunități:
1. Controlul strict al cheltuielilor și supravegherea permanentă a stării de lichiditate;
2. Achiziționare de produse de calitate și, în primul rând, o adaptare mai bună la nevoile
clientului;
3. Politica de vânzări mai agresivă și consolidarea poziției pe piață;
4. Urmărirea mai atentă a evoluției concurenței;
5. Crearea unor relații mai stabile cu furnizorii și clienții;
6. Dezvoltarea comerțului online prin magazinul propriu și a site-ului www.monasi.ro;
7. Creșterea numărului de clienți prin lărgirea gamei de produse.

Estimări:
Deși multe segmente ale pieței de fashion sunt destul de competitive, precum articole
sportive, bijuterii și încălțăminte, în continuare există loc pe piața din România.
În continuare, segmentul mass market sau discounter (prețuri mici sau medii) va fi
extrem de atrăgător pentru consumatorii români și se asteaptă o evoluție excepțională și în 2023.
Pe termen mediu, este foarte posibil ca în piața românească, retailul tradițional (de
magazin) să se dezvolte cot la cot cu cel online, strict pe fondul consumului în creștere, în
general.

32
În mod interesant, sondaje făcute publice de Google au arătat că românii au o înclinație
mai mare decât majoritatea țărilor europene pentru un comportament de tipul: mă documentez
online, cumpăr offline.
Altfel, vânzările online pot fi tratate strict ca un canal alternativ de vânzare pentru
companiile din industria modei, întrucât pot îmbunătăți experiența clientului. Puține branduri
pure de online fashion, de exemplu, sunt profitabile cu adevărat. (www.wall-street.ro)
În ultimii ani se pot observa sau estima pe baza trendurilor schimbări majore în retailul de
fashion din România, mai ales în ceea ce privește digitalizarea sectorului.
Impactul pandemiei COVID asupra industriei totale de fashion este unul puternic în
contextul în care cele 2 luni de stare de urgență au venit cu măsuri drastice pentru comerțul
offline, ca măsură de prevenție a răspândirii virusului în spațiile aglomerate.
Mai mult, mobilitatea scăzută a populației a însemnat ca întreaga verticală de fashion a
fost considerată neesențială pentru această perioadă și chiar și shopping-ul online a fost impactat
în a doua jumătate a lunii martie.
Rezultatul acestor schimbări este, conform estimărilor Fashion Days, o scădere a pieței
cu 17% în Q1 2020 și o estimare de -76% în aprilie-mai-iunie față de aceeași perioadă din 2019,
pornind de la o piața în creștere cu aproape 10% în Q4 2019.

Fig. 11 Evoluția pieței de fashion în România

33
Piața online se află în acest context într-o poziție în care poate prelua inițiativa, deschide
drumul colaborărilor, contribuind astfel nu numai la întâmpinarea cererii, dar și la diminuarea
repercusiunilor economice.
Punând la dispoziție o infrastructură logistică dezvoltată, platformele tehnologice și de
plată, dar mai ales accesul 24h la clienți, piața online de fashion a reacționat rapid, alăturându-se
inițiativei de susținere a retailerilor offline din piața de fashion și contribuind astfel la
continuarea activității acestora.
Aceste colaborări sunt menite să ofere un canal de vânzare sau unul suplimentar
retailerilor din offline, într-o perioadă în care fiecare leu încasat contează.
În contextul în care libertatea de mișcare era redusă, iar activitatea profesională și socială
se desfășoară în mare parte de acasă, în mediul online, shoppingul reprezinta, pe lângă
necesitatea confortului de acasă, una dintre activitățile recreaționale foarte ofertante. Astfel, atât
produsele cât și conținutul oferit clienților sunt menite să întâmpine confortul și relaxarea pe care
le căutau, mai ales în această perioadă.
În comparație cu celelalte țări mai dezvoltate, comerțul online este încă la început. În
Polonia sau Marea Britanie, creșterile din ultimul an pentru piața de e-commerce au fost mult
mai mici față de România, de 4-5%.
În țările nordice, 90% dintre cei care folosesc internetul au făcut și cumpărăturile online.
În România, procentul este mult mai mic, de 50%. (https://economedia.ro)
Văzut în ansamblul său, comerțul online românesc este estimat să crească anul acesta cu
aproximativ 15% comparativ cu 2021, până la 6,5 miliarde de euro, potrivit informațiilor GPeC
și ale principalilor jucători din piață.
Acest domeniu a înregistrat un avans de doi-trei ani în contextul pandemiei, un studiu
realizat de Nielsen Norman Group arătând că 20% dintre români au comandat pentru prima dată
online după debutul pandemiei, iar 85% dintre cei care cumpără online au extins gama de
produse cumpărate prin internet cu cel puțin o categorie nouă. (www.newmoney.ro)

34
CAPITOLUL 4
CONCLUZII

În anul 2017 firma S.C. TZU TZU COM 2007 S.R.L. deschidea magazinul de haine și
accesorii MONASI, în primul rând din dorința administratorilor de a avea o afacere proprie.
,,A urmat alegerea unui domeniu și ne-am orientat către ceva care ne place și pentru
care nu am fi considerat că depunem efort. Pasiunii pentru acest domeniu i s-a alăturat cererea
destul de mare.”, declara unul dintre administratori.
Afacerea a debutat și rămâne o afacere de suflet, de familie. Pe lângă aceasta, la partea de
investiție s-a adăugat și crearea unei liste stabile de furnizori cu care firma să aibă același nivel
de comunicare și de percepere asupra afacerii.
Magazinul MONASI oferă clienților haine și accesorii create de producători și designeri
autohtoni internaționali. Prin tot ceea ce întreprind, cei care lucrează în această firmă încearcă să
confere magazinului o notă personală nu numai prin produsele pe care le oferă, ci și prin
atmosfera creată.
Produsele vin cu prețuri ,,pentru toate buzunarele”, antreprenorii încercând să creeze o
armonie între profitul încasat și puterea de cumpărare a target-ului.
Piața pe care magazinul MONASI activează este una cu o concurență puternică, iar acest
lucru nu face decât ca piața să devină mai sănătoasă, iar calitatea produselor mai bună.
În cei cinci ani de existență, magazinul a crescut. Vânzările au atins cea mai mare valoare
în 2019, când s-au ridicat la aproximativ 70.000 de euro.
Pentru anul acesta, în condițiile actualei crize financiare, se așteaptă la o scădere cu 30%
a cifrei de afaceri si la un profit de 15.000 de euro.
Dar cu toate acestea, administratorii firmei și-au propus deschiderea unor două noi
magazine în următorii 5 ani, în două locații diferite de cea inițială. Entuziasmul, la care se
adaugă pasiunea cu care își desfășoară activitatea, alături de încrederea în previziunile
analiștilor, sunt condițiile care i-au determinat să întocmească un plan de afaceri pentru
dezvoltarea firmei existente, în același domeniu, de retail cu produse fashion.
Astfel, conform analiștilor, ,,Pandemia nu a frânat obiceiul românilor de a face
shopping, ci dimpotrivă. Anul 2021 a fost un an dinamic, orientat către digitalizare și către o
35
abordare flexibilă. Unii jucători de retail și-au schimbat chiar conceptul și produsele vândute,
pentru a se adapta noului stil de viață al clienților: mai mult home office și casual, mai puține
evenimente formale. Pentru 2022 și 2023, dezvoltatorii au anunțat livrarea de noi proiecte de
retail cu o suprafață de circa 170.000 mp. Dacă toate proiectele anunțate vor fi finalizate, atunci
2023 va marca un record al ultimilor cinci ani din punct de vedere al stocului nou de spații
comerciale. Bătălia pentru clienți se va da pe toate fronturile, așa că fiecare detaliu va conta.
Retailerii vor fi nevoiți să-și regândească și să flexibilizeze politica de retur, pentru a nu pierde
clienți.”(www.forbes.ro)
Potrivit ultimului raport Eurostat publicat în ianuarie 2022, 88% dintre români au utilizat
internetul cel puțin o dată în 2021, în creștere de la 85% cât era procentul înregistrat în 2020.
44% din utilizatorii de internet au făcut cel puțin o cumpărătură online în 2021, procentul
fiind cu 1% mai mic decât în 2020, dar – per ansamblu – numărul cumpărătorilor online a
crescut, dată fiind creșterea bazei de internauți.
Dacă ne raportăm la întreaga populație a României pe eșantionul de vârstă 16-74 ani (nu
doar la utilizatorii de internet), 38% au făcut cumpărături online în 2021, în creștere
semnificativă de la 23% cât era procentul în 2019 înainte de pandemie, fapt care demonstrează
impactul crizei sanitare covid asupra creșterii accelerate a sectorului e-commerce.
Potrivit Eurostat, principalele 6 categorii de produse și servicii comercializate online în
2021 la nivel european au fost (întrebare cu răspuns multiplu, de aceea suma procentelor
depășește 100%):
 68% (+4% vs. 2020) – Articole de vestimentație (inclusiv îmbrăcăminte sport,
încălțăminte și accesorii)
 31% (+2% vs. 2020) – Livrări de mâncare de la restaurante, fast-food, servicii de catering
 29% (+1% vs. 2020) – Mobilă și accesorii pentru casă și grădină
 27% (similar cu 2020) – Cosmetice și produse pentru înfrumusețare și wellness
 25% (-2% vs. 2020) – Cărți, reviste și ziare tipărite
 24% (urcare în clasament vs. 2020) – Articole sportive (excluzând îmbrăcămintea sport)
Principalele motive pentru care consumatorii europeni nu au cumpărat online au fost
(întrebare cu răspuns multiplu):
 18% – preferă cumpărăturile offline (pentru a vedea produsul înainte sau din obișnuință)
36
 14% – nu au avut nevoie să cumpere online
 6% – au îngrijorări privind siguranța plăților sau a datelor personale
 5% – consideră că nu au skill-urile necesare pentru a cumpăra online
 5% – au îngrijorări privind returnarea bunurilor și recuperarea banilor plătiți
 3% – au îngrijorări privind costurile de livrare
 3% – au îngrijorări privind fiabilitatea sau rapiditatea serviciilor de livrare
Conform statisticilor 2Performant, din punct de vedere al numărului de tranzacții, cele
mai importante 3 categorii care au cunoscut creșteri semnificative în 2021 comparativ cu 2020
au fost:
 Fashion – creștere de 26% de la un an la altul, majoritatea tranzacțiilor fiind făcute de pe
Mobil
 Cărți, Filme și Muzică – creștere de 25%, tranzacțiile fiind echilibrate între Desktop și
Mobil
Beauty – creștere de 11% (https://www.gpec.ro/)

Din analiza ansamblului informaţiilor prezentate decurg următoarele concluzii principale:


1) Afacerea este fezabilă din punct de vedere:
- comercial, este o piaţă în creştere în România;
- financiar, deoarece societatea S.C. TZU TZU COM 2007 S.R.L. dispune din surse
proprii de resursele financiare necesare dezvoltării;
- uman, deoarece pe piaţa muncii există personalul cu calificarea cerută;
- managerial, deoarece firma posedă un management serios şi competent.
2) Afacerea este profitabilă, deoarece în cinci ani a dovedit că a obţinut un anumit profit,
după care profitul s-a amplifica rapid şi substanţial.
3) Afacerea este credibilă, datorită:
- profitabilităţii sale;
- aportului propriu de numerar cu care contribuie la investiţie;
- competenţa şi seriozitatea managementului societăţii.

37
CAPITOLUL 5
BIBLIOGRAFIE

1. Andone, Ioan I. Modelarea afacerii: întreprindere - procese - reguli / Ioan I. Andone


(coordonator şi autor), Mikel Vergara (autor), Vasile-Daniel W. Păvăloaia. - Iași: Tipo
Moldova, 2009.
2. Ashton, Robert. Cartea întreprinzătorului: liste de control: 1000 de ponturi utile care te
ajută să-ți pornești și să-ți dezvolți afacerea / Robert Ashton; traducere: Magda Achim. -
București : Rentrop şi Straton, 2006.
3. Boier, Rodica A. Marketing: comportamentul consumatorului / Rodica Boier. - Iași:
Graphix, 1994.
4. Brânză, Aurel. Elemente de management - marketing în asigurarea materială şi gestiunea
stocurilor / Aurel Brânză, Florin Alexandru Luca, Nelu Florea. - Iași: Editura Universităţii
„Al. I. Cuza”, 2001.
5. Butler, David. Dezvoltarea afacerii: strategia pentru mica întreprindere / David Butler;
[traducere Lucian Daniel Harnătă]. - București: ALL, 2005.
6. Coste, Valeriu. Managementul în afaceri / Valeriu Coste. - Iași: Gaudeamus, 1994.
7. Dalotă, Marius. Planul de afaceri al firmei: Instrument de management / Marius Dalotă,
Liliana Donath. - Timişoara: Sedona, 1995.
8. Ghenea, Marius. Antreprenoriat: drumul de la idei către oportunități și succes în afaceri /
Marius Ghenea. - București: Universul Juridic, 2011.
9. Jones, Gary. Primii paşi în afaceri / Gary Jones; traducere de Adrian Duca. - București:
Teora, 1997.
10. Kotler, Philip. Managementul marketingului / Philip Kotler; traducere în limba română de
Dan Criste, Adrian Duca. - București : Teora, 1997.
11. Luca, Florin. Marketingul afacerilor: concepte, metode, strategii / Florin Luca, Vasile
Munteanu. - Iași: Sedcom Libris, 2014.
12. Negrea, Lucian. 333 de idei, reguli şi tehnici pentru a cuceri piaţa / Lucian Negrea;
redactor: Mirela Iancu. - București: Rentrop şi Straton, 1997.
38
13. Niculescu, Ovidiu. Managementul IMM-urilor / Ovidiu Niculescu. – București: Economica,
2001.
14. Robinson, David. Eticheta în afaceri : ghidul complet al comportamentului corect în afaceri
/ David Robinson; traducere Sorin Voin. - Bucureşti : Rentrop şi Straton, 1999.
15. Rusu, Cornel. Managementul IMM-urilor / Cornel Rusu. – București: Expert, 1996.
16. Sasu, Constantin. Iniţierea şi dezvoltarea afacerilor / Constantin Sasu. - Iași : Polirom,
2003.
17. Sasu, Constantin. Tainele reuşitei în micile afaceri : decalogul întreprinzătorului de succes /
Constantin Sasu. - Iași : Sanvialy, 1996.
18. West, Alan. Planul de afaceri / Alan West; traducere în limba română de Cristina Muntoiu. -
București : Teora, 1998.
19. www.businessmagazin.ro
20. www.wall-street.ro
21. www.forbes.ro
22. www.zf.ro
23. www.profit.ro
24. https://economedia.ro
25. www.newmoney.ro
26. https://www.gpec.ro/

39

S-ar putea să vă placă și