Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

32

Către,
Agenţia Judeteana pentru Ocuparea
Forţei de Muncă Prahova

Subsemnatul(a), ______________________________, având cod numeric


personal (CNP) __________________________________, legitimat(ă) prin actul de
identitate tip _____ (CI/BI) seria ___ nr. _____________, eliberat la data de
________________ de _________________________, prin prezenta cerere solicit
acordarea primei de activare prevăzute la art. 732 din Legea nr. 76/2002 privind
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu
modificările şi completările ulterioare.
Menţionez că începând cu data de _______________ sunt încadrat(ă) în muncă
pe durată nedeterminată sau determinată de ___ luni/____ zile, din data __________
până în data _____________ la ___________________________ (denumirea
angajatorului), conform Actului nr. ____________ din data ____________ (Se
completează cu numărul şi data contractului individual de muncă sau ale deciziei de
numire.), anexat în copie/original prezentei. 
    Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile legale privind falsul în
declaraţii, că nu beneficiez de indemnizaţie de şomaj în condiţiile Legii nr. 76/2002, cu
modificările şi completările ulterioare. 

Data, Semnătura,
...................... ..................................

S-ar putea să vă placă și