Sunteți pe pagina 1din 4

GRĂDINIŢA P.N.

Poiana Sibiului
ANUL ŞCOLAR 2021-2022

RAPORT DE ANALIZĂ
A ACTIVITĂŢII COMISIEI METODICE A EDUCATOARELOR PENTRU
ANUL ŞCOLAR 2021-2022
SEMESTRUL I

Componența Comisiei Metodice a educatoarelor Grădiniței cu Program normal


Poiana Sibiului, unitate structură Scolii gimnaziale „Ioan Ban Dascalul” Poiana
Sibiului este următoarea:
Prof. pres. Florea Mihaela -grupa mica
Educatoare Manitiu simona -grupa mica
Prof. pres. Ghise Adriana -grupa mijlocie
Prof. pres. Bodea Marica -grupa mare

1. OBIECTIVE PROPUSE :

• Dezvoltarea abilităţii de selecţie şi manipulare a informaţiei ştiinţifice;


• Îmbogăţirea experienţei didactice;
• Cultivarea interesului pentru cercetare şi experimentare;
• Dezvoltarea capacităţii de valorizare maximă a potenţialului propriu;
• Dezvoltarea abilităţilor de planificare, organizare, decizie, control,
evaluare şi consiliere;
• Dezvoltarea capacităţii empatice, a spiritului metodic şi al intuiţiei în
activitate;
• Dezvoltarea capacităţii de accesibilizare a conţinuturilor la
particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor;
• Dezvoltarea capacităţii de a relaţiona;
• Cultivarea relaţiilor : grădiniţă – familie
educatoare – copil
educatoare – educatoare
copil – copil
grădiniţă – comunitate

2. ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE :

In cadrul comisiei metodice s-au desfăşurat următoarele activităţi :

SEPTEMBRIE

1. Noutăţi propuse de ISJ Sibiu pentru derularea procesului instuctiv-educativ în


condiţii optime
- consfătuire
2. Prezentarea raportului
de activitate a anului anterior.
-discutii
3. Propunerea de teme de interes pentru derularea activității C.M. pentru anul școlar în
curs.
-discutii
-toate educatoarele

OCTOMBRIE

1.Abordarea Curriculumul pentru invatamantul prescolar conform Scrisorii Metodice


si recomandarilor din cadrul Consfatuirii Educatoarelor.
-discutii
2.Prezentarea planificarilor anuale si semestriale.
-propuneri, discutii
3. Evaluarea initiala- metode,tehnici,mijloace de evaluare,fise de lucru,rezultate.
-prezentare,discutii
-toate educatoarele

NOIEMBRIE

1.„Metode şi tehnici de învăţare activă”


– referat
– lecţie demonstrativă- DS: joc didactic: ''Cosuletul toamnei''
Tema este realizata de educatoarea Ghise Adriana la grupa mijlocie.

DECEMBRIE

1.Program artistic dedicat sărbătorilor de iarnă desfășurat la grupa mijlocie și mare,


activitate cu părinții la grupa mica..
-discuții
-toate educatoarele

IANUARIE

1. „Jocuri şi exerciţii pentru dezvoltarea limbajului la preşcolari”


- referate
– lecţie demonstrativă: DLC-joc didactic:''Gaseste cuvantul potrivit''
Tema este realizata de educatoarea Bodea Marica la grupa mare.
2. „Evaluarea activităţii din semestrul I”
- discutii,prezentare

Educatoarele de la comisia metodică au organizat in luna noiembrie Cercul Pedagogic


de zona cu tema:'' Efectele ecranului ( telefon, tableta,computer, televizor) asupra
mintii prescolarului.

Formarea continuă a personalului didactic constituie un segment important al


activităţii metodice la nivelul unităţii de învăţământ. Formele de organizare sunt
diverse: perfecţionarea curentă prin activităţi metodico-ştiinţifice şi
psihopedagogice,concretizate prin: sesiuni de comunicări; simpozioane, stagii
periodice de informare ştiinţifică; forme de perfecţionare prin corespondenţă; cursuri
pentru completarea studiilor organizate de instituţiile de invatamant superior etc.
Grădiniţa P.N. Poiana Sibiului a încheiat parteneriate cu diferite instituţii: Teatrul
de păpuşi din Sibiu, Unitatea de poliție din localitate, dispensarul din localitate și cu
Biserica Ortodoxă din localitate.

3. ASPECTE POZITIVE ŞI NEGATIVE SURPRINSE ÎN


ACTIVITATEA COMISIEI METODICE A EDUCATOARELOR

Puncte tari:

 Pregătirea spaţiilor pentru învăţământ cu resurse proprii;


 Gestionarea tuturor resurselor;
 Respectarea legii în orice demers;
 Colaborări cu societatea civilă,
 Participarea la activităţile de perfecţionare din cadrul comisiei, cercului
pedagogic, cursurilor universitare, cursuri organizate de CCD etc;
 Deschiderea spre nou în demersul didactic;
 Implicarea copiilor şi a Comitetelor de părinţi în desfăşurarea unor
activităţi;
 Implicarea în problematica socială a copiilor;
 Desfăţurarea activităţilor demonstrative la Comisia metodică şi în cadrul
parteneriatelor educaţionale;

Puncte slabe:

 Finanţări insuficiente pentru mteriale didactice necesare;


 Implicarea slabă a Comitetului de părinţi la nivelul grădiniţei şi
comunităţii;
 Întârzierea unor activităţi sau nedesfăşurarea lor în timp util;

4. MĂSURI PROPUSE PENTRU DIMINUAREA ASPECTELOR NEGATIVE

Măsuri:

 Îmbunătăţirea calităţii actului didactic;


 Susţinerea bazei materiale prin resurse alternative;
 Găsirea unor surse de finanţare pentru propriile proiecte,
 Susţinerea accesului la perfecţionare a personalului didactic;
 Motivarea cadrelor didactice pentru înscrierea la concursuri profesionale,
salarii de merit, gradaţii de merit etc;
 Menţinerea parteneriatelor şi desfăşurarea altora noi;

5. PROPUNERI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢII COMISIEI


METODICE :
- extinderea capacităţii de adaptare la dinamica schimbărilor ce se produc în domeniul
educaţiei;
- stimularea activităţii în planul conceperii şi coordonării domeniului didactic;
- intensificarea exerciţiului creator şi derelaţionare/comunicare/cooperare /colaborare în
domeniul pedagogic;
- utilizarea adecvată a unor tipuri variate de itemi şi descriptori de performanţă;
- eficientizarea demersului didactic;
- dezvoltarea competenţelor prin: abilităţi de comunicare, informatizare, gândire critică, lucru
în echipă, adaptarea la situaţii noi;
- elaborarea şi popularizarea materialelor metodice;
- utilizarea metodelor şi strategiilor moderne în procesul de învăţare/evaluare;
- asigurarea calităţii în educaţie;
- curriculum evidenţiat/diferenţiat;
- valorificarea experienţei pozitive;
- afirmarea ,,dimensiunii europene”în formarea continuă;
- facilitatea schimbului de eficienţă didactică,prezentarea informaţiei prelucrate,oferirea
metodelor didactice eficiente.

Responsabil cu comisia metodica,


educatoare: Ghise Adriana.

S-ar putea să vă placă și