Sunteți pe pagina 1din 3

Teorie economică I (Microeconomie)

VI. SUGESTII PENTRU ACTIVITATEA INDIVIDUALĂ


Sarcini Forme de Modalităţi
realizare de evaluare
Tema1: Sisteme economice: esenţă şi evoluţie. Fundamentele Prezentări curentă
economiei de piaţă contemporane. PowerPoint și
Esenţa sistemului economic şi elementele lui. Proprietatea ca discuții în
fundament al sistemului economic. Instituţiile ca „reguli de joc” în grup
cadrul sistemului economic. Criteriile de clasificare ale sistemelor
economice. Tipurile sistemelor economice: tradiţional, centralizat,
descentralizat ( de piaţă).
Tendinţele contradictorii în evoluţia sistemului economic. Perioada
de tranziţie.
Fundamentele economiei de piaţă contemporane. Condiţiile
economice de formare ale economiei de piaţă. Individualismul,
raţionalitatea, comportamentul maximizator ca principii de
funcţionare a economiei de piaţă.
Piaţa şi tipurile ei. Agenţii economici şi funcţiile lor specifice.
Tema 2: Elasticitatea cererii în funcţie de preţ şi venit. Prezentări curentă
Concept de elasticitate şi modalităţile de calcul a elasticităţii. PowerPoint și
Elasticitatea cererii după preţ, tipuri de elasticităţi, factorii de discuții în
indiferenţă a elasticităţii. grup
Elasticitatea cererii după veniturile consumatorilor şi preţurile altor
bunuri, diferite modalităţi de clasificare a bunurilor.
Tema 3: Elasticitatea ofertei în funcţie de preţ şi acţiunea altor Prezentări curentă
factori. PowerPoint și
Elasticitatea ofertei în funcţie de preţ şi în raport cu diferiţi parametri, discuții în
tipuri de elasticităţi, factorii elasticităţii. grup
Aplicarea elasticităţii în analiza microeconomică.
Tema 4: Activitatea firmei în condiţiile economiei de piaţă Prezentări curentă
Forme de organizare a afacerilor: proprietar unic, parteneriat obişnuit, PowerPoint și
parteneriat limitat, societate pe acţiuni, corporaţie publică, agenţii discuții în
Guvernamentale. grup
Finanţarea firmelor. Capitalul propriu al proprietarilor, datoriile
băneşti. Ipoteza maximizării profitului.
Întreprinderi multinaţionale şi corporaţii transnaţionale
Tema 5: Teoria producţiei. Prezentări curentă
Definirea producţiei. Factorii de producţie. Funcţii de producţie. PowerPoint și
Proprietăţile şi tipurile funcţiilor de producţie. discuții în
Productivitatea (randamentul) factorilor de producţie. Produsul total, grup
mediu şi marginal al factorilor de producţie. Evoluţia produsului
total, mediu şi marginal în funcţie de cantitatea utilizată a factorilor
de producţie.
Izocuante ( curbe de indiferenţă ale producătorului). Harta
izocuantelor. Substituilitatea factorilor de producţie. Rata marginală
de substituţie tehnologică a factorilor de producţie.
Extinderea la scară a producţiei. Avantajele producţiei la scară mare.
Randamentul global al factorilor de producţie.
Tema 6: Oferta bunurilor pe piaţa monopolistă. Prezentări curentă
Particularităţile pieţei monopoliste. Cererea din producţia firmei – PowerPoint
monopolist. Veniturile firmei monopolist. Maximizarea veniturilor și discuții în
firmei – monopolist. grup
Maximizarea profitului firmei – monopolist. Echilibrul pe termen
scurt şi termen lung al firmei – monopolist. Oferta firmei –
monopolist.
Echilibrul pe piaţa perfectă şi piaţa monopolistă: analiza comparativă.
Consecinţele economice şi sociale ale monopolizării. Aspecte
practice ale modelului monopolului perfect (discriminarea prin preţ;
reacţia firmei – monopolist la stabilirea nivelului maximal al preţului,
impozite şi subvenţii).
Tema 7: Oferta firmelor pe piaţa oligopolistă. Prezentări curentă
Particularităţile pieţei oligopoliste. PowerPoint
Realizarea echilibrului pe piaţa oligopolistă în condiţii de și discuții în
comportament concurenţial: grup
a) oligopolul tip Bertrand;
b) oligopolul tip Cournot;
c) modelul preţului stabil ( curbei frânte a cererii);
d) modelul monopolului parţial;
e) preţul – ca barieră la intrarea pe piaţă oligopolistă.
Realizarea echilibrului pe piaţa oligopolistă în condiţii de
comportament cooperant.
Aplicarea teoriei jocurilor pentru analiza comportamentului strategic
al firmelor pe piaţa oligopolistă.
Tema 8: Oferta firmelor pe piaţa cu concurenţă monopolistică Prezentări curentă
Particularităţile concurenţei monopolistice. Echilibrul pe termen scurt PowerPoint
pe piaţa cu concurenţă monopolistică. și discuții în
Echilibrul pe termen lung pe piaţa cu concurenţă monopolistică. grup
Surplusul capacităţilor de producţie.
Concurenţa monopolistică: comparaţii cu concurenţa perfectă şi
monopolul perfect.
Publicitatea şi echilibrul pe piaţa cu concurenţă monopolistică.
Tema 9: Piaţa factorilor de producţie: munca Prezentări curentă
Particularităţile pieţei muncii. Formarea preţului pe piaţa muncii. PowerPoint
Cererea pe piaţa muncii. Modificarea cererii muncii sub influenţa și discuții în
diferitor factori. grup
Oferta forţei de muncă bazată pe alegerea optimă între salariu şi
timpul liber.
Tema 10: Piaţa factorilor de producţie: pământul şi capitalul Prezentări curentă
Particularităţile pieţei factorilor de producţie. Formarea preţurilor pe PowerPoint
piaţa factorilor de producţie. Produsul, venitul şi costul marginal al și discuții în
factorului. grup
Cererea din factorii de producţie. Modificarea cererii din factorii de
producţie. Raportul optim dintre factorii utilizaţi.
Particularităţile utilizării factorului – capital. Investiţiile , timpul şi
cererea din factorul – capital.
Oferta factorilor de producţie. Oferta factorului – pământ.

VII. SUBIECTELE DE EVALUARE


1. Economia – ştiinţa despre limitarea posibilităţilor şi alegerii. Posibilităţile de producţie,
alegerea economică şi cost de oportunitate.
2. Analiza microeconomică şi macroeconomică, economia explicativă şi normativă.
3. Metodele de cercetări utilizate în teoria economică I.
4. Sisteme economice, esenţa şi elementele de bază.
5. Criteriile de clasificare a sistemelor economice şi tipurile lor.
6. Fundamentele economiei de piaţă contemporane. Piaţa şi tipurile ei.
7. Teoria cererii, factorii cererii, legea cererii.
8. Curba şi modelul cererii. Variaţia cererii şi volumului cererii, cererea individuală şi cererea
pieţei.
9. Teoria ofertei, factorii ofertei, legea ofertei.
10. Curba şi modelul ofertei. Variaţia ofertei şi volumului ofertei, oferta individuală şi globală.
11. Echilibrul de piaţă şi modificarea echilibrului.
12. Elasticitatea cererii după preţ, tipuri de elasticităţi.
13. Elasticitatea cererii după veniturile consumatorului şi preţurile altor bunuri.
14. Elasticitatea ofertei după preţ, tipuri de elasticităţi.
15. Preferinţele consumatorului. Axiomele teoriei comportării consumatorului.
16. Utilitatea şi tipuri de utilitate. Funcţii de utilitate.
17. Curbe de indiferenţă, esenţa şi particularităţile lor.
18. Linii bugetare. Esenţa economică a înclinaţiei liniei bugetare.
19. Modificările venitului şi a preţurilor şi influenţa acestora asupra liniei bugetare.
20. Variaţia venitului şi comportamentul consumatorului, curba „venit-consum”, curba lui Engel.
21. Efectul venitului şi efectul substituţiei, influenţa acestora asupra comportamentului
consumatorului.
22. Esenţa economică a producţiei, eficienţa tehnologică şi eficienţa economică.
23. Extinderea la scară a producţiei. Avantajele producţiei la scară mare.
24. Esenţa economică a costurilor de producţie. Costuri economice şi contabile, costuri explicite şi
implicite. Profitul economic şi profitul contabil.
25. Costuri de producţie pe termen scurt. Evoluţia costurilor totale, medii şi marginale pe termen
scurt în funcţie de volumul producţiei.
26. Costuri de producţie pe termen lung. Evoluţia costurilor pe termen lung în funcţie de volumul
producţiei.
27. Tipurile de piaţă şi esenţa lor. Particularităţile concurenţei perfecte.
28. Maximizarea profitului firmei concurente în termen scurt, analiza venitului total şi costurilor
totale.
29. Analiza marginală a maximizării profitului firmei concurente în termen scurt.
30. Oferta firmei concurente în termen scurt.
31. Echilibrul firmelor concurente în termen lung.
32. Esenţa şi particularităţile pieţei monopoliste.
33. Cererea şi producţia firmei monopoliste. Maximizarea venitului monopolistului. Maximizarea
profitului firmei monopolist.
34. Consecinţele economice şi sociale ale monopolizării.
35. Esenţa şi particularităţile oligopolului. Realizarea echilibrului pe piaţa oligopolistă.

VIII. BIBLIOGRAFIE
1. Richard G. Lipsey, K Alec Christal. Economia pozitivă (traducere din engl.) – Bucureşti,
Editura Economică – 1999, 857p.
2. Макконнелл К. Р., Брю С. Л., Флин Ш.М. Экономикс: принципы, проблемы и политика.
19-е издание. (traducere din engl – М., ИНФРА, 2013, 937p.
3. Экономика. С. Фишер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи. (traducere din engl – М: Рeспублика,
2004, 987p.
4. Monica Dudian. Economie. Bucureşti, Editura C.H.Beck – 2008, 321p.
5. I.Pîrău. Teorii și doctrine economice (note de curs). Chișinău, Editura “Dinamo” – 2007, 196p.
6. Hardwick Philip. Întroducere în economia politică modernă (traducere din engl.) – Iași:
Polirom – 2002, 753p.
7. Economie și politici economice/Eugen Prahoveanu, Ani matei. ..)– Bucureşti, Editura
Economică – 2004, 256p.
8. Heyne, Paul T. The economic way of thinking. – 9th ed., University of Washington. RENTICE
HALL, 1999.
9. Курс экономической теории: Учебник – 5-е изд. – Киров: «АСА», 2006г. – 832с.
10. Ивашковский С.Н. Экономика для менеджеров: микро- и макроуровень. – М.: Дело,
2014.

S-ar putea să vă placă și