Sunteți pe pagina 1din 29

Plan operational: 2021-2022

Nr……..
/…………………

Director, prof. CIOANA COSMIN RAREȘ

PLANUL OPERAȚIONAL AL
COMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI
ASIGURAREA CALITĂŢII
(CEAC)
pe anul școlar 2021-2022

Coordonator comisie,
Prof. Negoianu Ina

1
Plan operational: 2021-2022

CUPRINS

I. Conținutul portofoliului CEAC


II. Organigrama CEAC pe anul școlar 2021-2022
III. Analiza PEST și SWOT pe anul școlar 2020-2021
IV. Autoevaluarea realizării obiectivelor/țintelor propuse prin planurile
operaționale 2021-2022
V. Priorităţile şi obiectivele specifice stabilite prin Planul Operaţional
VI. Planificarea pe anul școlar 2021-2022 a activităților pentru asigurarea
calității în educație
VII. Diagrama GANTT
VIII. Responsabilitățile CEAC
IX. Comisiile de lucru din școală cu caracter permanent și temporar 2021-2022
X. Modalități de clasificare și gestionare a dovezilor
XI. Opis proceduri
XII. Opis chestionare
XIII. Anexe

2
Plan operational: 2021-2022

I. CONTINUTUL PORTOFOLIULUI CEAC

Documentele care fac parte din portofoliul comisiei sunt:


1. Legislaţie
2. Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare al CEAC
3. Strategia de evaluare internă a calităţii
4. Manualul de calitate
5. Manualul de inspecţie
6. Planul de activitate al comisiei (care este inclus în Planul operaţional al
comisiei pe anul școlar 2021-2022)
7. Dosar cu procese-verbale de la întâlnirile membrilor comisiei
8. Dosar cu rapoartele de autoevaluare ale cadrelor didactice
9. Dosar cu chestionarele aplicate elevilor, cadrelor didactice și părinților
10. Dosar cu rapoarte:

a. Formulare de monitorizare internă


b. Raportul de autoevaluare etc.

3
Plan operational: 2021-2022

II. Organigrama CEAC a Scolii Gimnazile Unirea pe anul


scolar 2019-2020

ORGANIGRAMA
DIRECTOR

RESPONSABIL CEAC

MEMBRII COMISIEI COMUNITATEA LOCALĂ

4
Plan operational: 2021-2022

III. Analiza PEST si SWOT pe anul şcolar 2020-


2021

A. ANALIZA PEST:
Activitatea oricărei entităţi economico-socialeeste influenţată într-o mare măsură
de factorii politici, economici, sociali, tehnologici şi ecologici, care se manifestă din
mediul în care aceasta îşi desfăşoară activitatea. Performanţa instituţională este stimulată
sau atenuată semnificativ de conjunctura politică şi legislativă, de evoluţia economică la
nivel local, regional, naţional şi internaţional, de progresul social intern şi de integrarea în
structurile şi economice şi culturale ale Uniunii Europene. Cuceririle tehnologice,
invenţiile şi inovaţiile în domeniul industrial, precum şi necesitatea de a păstra un mediu
natural ecologic pot contribui la eficientizarea procesului instructiv educativ şi la asigurarea
finalităţilor educaţionale. De aceea este necesară o radiografie exigentă a mediului în
care îşi desfăşoară activitatea instituţia de învăţământ, pentru a identifica oportunităţile pe
care trebuie să le valorifice proiectul de dezvoltare instituţională în scopul maximizării
rezultatelor.
Factori politici:
• cadrul legislativ specific învăţământului preconizează descentralizarea şi autonomia
sistemului de învăţământ - Planul strategic al Ministerului Educaţiei Naționale şi Cercetării
Științifice cu priorităţile: descentralizare, asigurarea calităţii, resurse umane, învăţarea
continuă, ofertă educaţională flexibilă, accesibilitate la educaţie, diversitate culturală,
standarde europene;
• apropierea şcolii de comunitate prin adoptarea unor decizii politice favorabile în
administraţie şi finanţare şi existenţa unor strategii de dezvoltare care valorifică potenţialul
unităţilor de învăţământ ;
• deplasarea interesului în management de la control către autoevaluare, evaluare şi
consiliere;
• liberalizarea unor sectoare, şi domenii de activitate, precum şi existenţa unor
programe la nivel guvernamental cu impact în activitatea educaţională (piaţa cărţii şi
manualelor, achiziţiile de material didactic, programe de formare a personalului);
• existenţa unor strategii de adaptare a sistemului de învăţământ românesc la
standardele europene şi internaţionale;
• cadrul legislativ favorabil atragerii de resurse financiare complementare pentru
dezvoltarea infrastructurii învăţământului - Programe de finanţare a învăţământului
preuniversitar;
• sporirea resurselor materiale şi informaţionale la dispoziţia unităţilor de învăţământ prin
proiecte şi programe finanţate de statul român sau de către organismele europene -
programele de dotare a laboratoarelor şi cabinetelor, dotarea cu echipamente sportive,
îmbunătăţirea fondului de carte, SEI (sistem educaţional informatizat);
• existenţa proiectelor de pregătire şi perfecţionare a cadrelor didactice şi a programelor
cu finalităţi de educaţie şi formare profesională;
• cadrul legal favorabil accesului de către unităţile şcolare la fonduri structurale.
Factori economici:

5
Plan operational: 2021-2022

• cadrul legal favorizează atragerea unor fonduri rambursabile sau nerambursabile de la


diverşi agenţi economici (donaţii, sponsorizări) precum şi parteneriate pentru finanţarea
acţiunilor sistemului de învăţământ (stagii de practică, cercetare ştiinţifică etc.);
• descentralizarea mecanismelor financiare referitoare la finanţarea învăţământului, astfel
încât unităţile şcolare să poată valorifica superior potenţialul financiar, uman şi material de
care dispun;
• apropierea dintre şcoală, mediul economic şi mediul de afaceri asigură într-o
măsură mai mare inserţia în viaţa activă a absolvenţilor instituţiei de învăţământ
(interesul crescut al firmelor pentru angajarea absolvenţilor);
• orientarea actuală impune translarea interesului unităţilor şcolare spre o cultură a
proiectelor;
• migraţia forţei de muncă în străinătate conduce la o cerere sporită de forţă de muncă
din partea pieţei interne şi externe în diverse calificări şi profesii.
Factori sociali:
• fluctuaţiile demografice influenţează cifrele de şcolarizare ale unităţilor de
învăţământ;
• creşterea numărului familiilor monoparentale, creşterea abandonului şcolar, creşterea
ratei infracţionalităţii în rândul tinerilor, creşterea ratei divorţialităţii;
• oferta educaţională (profilurile şi specializările în care şcolile asigură formarea) este
dependentă de modificările pe piaţa muncii şi în sistemul de absorbţie profesională;
• aşteptările comunităţii de la şcoală;
• rolul sindicatelor şi a societăţii civile modifică obiectivele de dezvoltare instituţională;
• cererea crescândă venită din partea comunităţii pentru educaţia adulţilor şi pentru
programe de învăţare pe tot parcursul vieţii transformă unităţile de învăţământ în
furnizori de servicii educaţionale.
Factori tehnologici:
• civilizaţia informaţională presupune ca, la intervale relativ scurte de timp,
cunoştinţele să fie actualizate şi impune redimensionarea sistemului de formare profesională a
cadrelor didactice;
• răspândirea tehnologiilor moderne de comunicare şi de tehnică de calcul (internet,
televiziune prin cablu, telefonie mobilă etc.) facilitează transmiterea informaţiilor în timp
scurt;
• rata ridicată a progresului ştiinţific şi tehnologic obligă individul să înveţe pe tot
parcursul vieţii, şi implică o reactualizare a cunoştinţelor profesionale pe fiecare treaptă a
carierei;
• generalizarea practicilor educaţionale inovatoare (AEL, SEI, învăţământ la distanţă)
conduce la modernizarea actului educaţional tradiţional;
• apariţia şcolii virtuale şi a spaţiilor de învăţare virtuală şi derularea cursurilor de
instruire şi formare;
Factori ecologici:
• integrarea în Uniunea Europeană presupune respectarea unor norme precise în
protejarea mediului de către unităţile şcolare;
• educaţia ecologică în unităţile de învăţământ devine prioritară;
• prin activitatea sa, unitatea şcolară trebuie să se implice în rezolvarea problemelor
de mediu (sortarea deşeurilor provenite din activitatea unităţii de învăţământ pe categorii -
plastic, hârtie, resturi alimentare etc.);

6
Plan operational: 2021-2022

Concluziile şi interpretările analizei PEST sunt valorificate în elaborarea direcţiilor de acţiune


strategică.

5. ANALIZA S.W.O.T.

 CURRICULUM

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

1.Comunicãri eficiente între profesori, 1.Lipsa de preocupare pentru


elevi, pãrinti, autoritãti, organizatii, agenti permanenta actualizare a programelor
economici; scolare; folosirea excesiva a unor metode si
procedee didactice învechite.
2. Respectarea curriculum-ului in
realizarea proiectarii didactice; 2.Stabilirea unui CDS care nu
respectã întotdeauna preferintelele elevilor.
3. Realizarea unui CDS diversificat,
interesant prin consultarea elevilor si parintilor; 3.Neaplicarea consecventã a
Regulamentului de Ordine Interioarã
4.Activitatea cadrelor didactice urmãreste
performantele elevilor în contextul realizãrii
unui învãtãmânt de calitate.

OPORTUNITÃTI AMENINTÃRI

1.Colaborarea cu ISJ, cu autoritãtile 1.Programe supraincãrcate si lipsa


locale, agentii economici, Comitetul de Pãrinti. manualelor la clasele.

2. Reglementãrile în vigoare (ordine, note 2. Depedenta fatã de deciziile


M.E.N) nivelurilor ierarhice superioare.

3. Existenta CEAC 3. Modificãri prea dese la nivelul


M.E.N care produc dezechilibre în procesul
4. Existenta strategiilor de dezvoltare a instructiv-educativ.
învãtãmântului preuniversitar in perioada
urmãtoare. 4. Reticenta, dezinteresul unor pãrinti
pentru activitãtile extracurriculare.
5. Raportarea permanentã la normele
Comunitãtii Europene

 RESURSE UMANE

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

2. Consiliul de Administratie este alcãtuit din 1. Interes scãzut pentru pregãtirea


7
Plan operational: 2021-2022

persoane active, cu un bun nivel de metodicã si lipsa vocatiei, într-un numãr mic
profesionalism. de cazuri;

3. Rezultate bune si foarte bune la 2.Motivatie insuficientã în special pe plan


concursuri si examenele evaluarii nationale. financiar.

3. Cadre didactice cu norma in mai multe


unitãti scolare.

4. Fluctuatia cadrelor didactice


suplinitoare.

5. Existenta unor elevi cu un bagaj redus


de cunostinte.

6. Numarul mare de absente inregistrat de


elevii ce provin din familii cu probleme sociale.

OPORTUNITÃTI AMENINTÃRI

1.Colaborarea cu Inspectoratul Scolar 1.Factorii demografici - scãderea


Judetean Dolj si CCD Dolj. populatiei

2.Participarea cadrelor didactice la cursuri scolare.


de
2. Scãderea interesului pentru scoalã.
formare si perfectionare, la programe si
proiecte 3. Slaba implicare a pãrintilor in activitatile

comunitare. extracurriculare.

 RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

1.Existenta unei baze materiale 1. Lipsa de preocupare a unor cadre


corespunzãtoare unei instruiri eficiente. didactice pentru folosirea mijloacelor TIC.

2. Centrale termice proprii. 2. Numar redus de soft-uri


educationale.
3. Existenta a peste 6.000 de volume pentru
bibliotecã si a unei game diversificate de materiale 3.Fonduri insuficiente pentru
sportive. satisfacerea cerintelor scolii.

5. Existenta unui laborator TIC. 4. Insuficienta dotare cu mijloace IT.

8
Plan operational: 2021-2022

6.Existenta unei baze de sport,nou creata.

OPORTUNITÃTI AMENINTÃRI

1.Posibilitatea atragerii de venituri 1. Lipsa de fonduri necesare pentru


extrabugetare prin închirieri de spatii, realizarea de investitii, reparatii si
sponsorizari,donatii etc. întretinere.

2.Colaborarea cu Consiliul Reprezentativ al 2. Sistem legislativ destul de complicat si


Parintilor. restrictiv, în privinta utilizãrii optime a
resurselor de cãtre conducerea scolii.

 RELATII COMUNITARE

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

1.Colaborarea cu ISJ Dolj si cu CCD si ci 1.Slaba implicare sau formalismul unor


Primaria Unirea. cadre didactice in stabilirea unor parteneriate
sau protocoale de colaborare cu alte institutii,
2. Colaborarea cu alte institutii scolare. ONG-uri, etc.
3. Identificarea cerintelor de educatie ale 2. Comunicare ineficientã în unele situatii
comunitãtii locale si a posibilitãtilor de cu familiile dezorganizate, cu probleme sociale.
satisfacere a acestora, în cadrul normativului
existent si cu sursele disponibile.

OPORTUNITÃTI AMENINTÃRI

1.Derularea unor parteneriate cu institutii 1.Coeziunea redusã a comunitãtii care se


cu caracter educational. datoreazã în primul rând problemelor de ordin
social si economic.
2.Parteneriat activ cu scoli din tãri membre
ale U.E.

9
Plan operational: 2021-2022

IV. AUTOEVALUAREA REALIZĂRII


OBIECTIVELOR/TINTELOR PROPUSE
PRIN PLANURILE OPERATIONALE

Prioritatea Obiective Ținte Gradul de atingere a


obiectivelor/țintelor

Prioritatea 1: Obiectiv 1.1: 1.1.1. Participarea Țintele a fost atinse în


Dezvoltarea Dezvoltarea cadrelor didactice în proporție de 70% deoarece:
competenţelor competentelor anul şcolar 2021-2022 - activitatea 7 –
profesionale ale metodice şi de la o formă de Participarea la programe de
resurselor specialitate ale perfecţionare metodică formare continuă care să
umane de la personalului sau de specialitate vizeze dezvoltarea
Scoala didactic din 1.1.2. Creşterea competențelor metodice și
Gimnaziala unitate numărului de cadre adaptarea la cerințele
Unirea didactice care reformei, nu a fost realizată
beneficiază de burse - activitatea 11 -
de mobilitate Participarea activă a
individuală prin cadrelor didactice la
programe finanțate din programe de perfecționare
fonduri U.E. continuă finanțată de UE, nu a
2.1.3. fost relizată
Aplicarea - activitatea 12 – Identificarea
strategiilor de predare nevoilor de formare a cadrelor
care să corespundă didactice și elevior școlii
stilurilor individuale de prin activități în cadrul unor
învăţare pentru parteneriate bilaterale/
atingerea multilaterale internaționale,
competenţelor altele decât cele care se
prevăzute derulează în anul școlar
în standardele 2021-2022 în concoranță cu
educaţionale, respectiv nevoile instituției, nu a fost
în S.P.P.- uri. realizată

10
Plan operational: 2021-2022
Prioritatea 2: Obiectiv 2.1: 3.1.1. Modernizarea şi Ținta a fost atinsă în proporție
Reabilitarea şi Îmbunătăţirea menţinerea în stare de de 85% deoarece:
modernizarea condiţiilor de bună funcţionare a - activitatea 9 –
infrastructurii învăţare în CTA infrastructurii (spaţii Reactualizarea solicitării de
şi dotării de la (infrastructură şi de curs, laboratoare, separare a încălzirii centrale
Scoala echipamente) ateliere, infrastructura pentru corpul B de clădire și
Gimnaziala de utilităţi) atelier de ceramică, de
Unirea 3.1.2. Creşterea centrala termica a Colegiului
gradului de siguranţă Național HCC, nu s-a realizat
în unitatea şcolară - activitatea 22 – Completarea
fondului de carte prin donații
sau fonduri extrabugetare, nu
s-a realizat la parametrii
propuși

Prioritatea 3: Obiectivul 3.1: 3.1.1. Diversificarea Toate activitățile pentru


Dezvoltarea Îmbunătăţirea serviciilor de orientare atigerea țintei au fost realizate
serviciilor de mecanismelor şi consiliere la nivelul
orientare şi pentru facilitarea unității școlare.
consiliere accesului la 3.1.2. Îmbunătăţirea
profesională. educaţie şi inserţiei socio –
ocuparea unui loc profesionale a

11
Plan operational: 2021-2022

de muncă. absolvenţilor printr-o


mai bună orientarea în
carieră.
Prioritatea 4 : Obiectiv 4.1: 4.1.1. Dezvoltarea de Ținta a fost realizată în
Dezvoltarea şi Dezvoltarea, reţele funcţionale de proporție de 90% deoarece:
diversificarea diversificarea şi colaborare sistematică - activitatea 12 – Implicarea
parteneriatului creşterea cu partenerii sociali cadrelor didactice și a
social de la eficienţei relaţiilor elevilor școlii în activități de
Scoala de parteneriat cooperare
Gimnaziala pentru asistarea europeana/activități din
Unirea deciziei şi cadrul proiectelor finanțate
furnizarea unor din fonduri structurale, s-a
servicii de calitate realizat parțial

Prioritatea 5: Obiectiv 5.1: 6.1.1. Facilitarea Toate activitățile pentru


Asigurarea Facilitarea accesului la educaţie atigerea țintelor au fost
accesului la accesului la pentru elevii din realizate.
scoala şi educaţie şi categoriile
creşterea prevenirea şi dezavantajate
gradului de reducerea 6.1.2. Prevenirea şi
cuprindere în abandonului reducerea abandonului
educaţie. şcolar şcolar timpuriu

Obiectiv 5.2: 6.2.1. Sporirea Toate activitățile pentru


Prevenirea şi măsurilor de siguranţă atigerea țintelor au fost
reducerea privind accesul în realizate.
comportamentului unitatea şcolară
potenţial violent 6.2.2. Implicarea
în cadrul scolii. tuturor factorilor
(personalul unităţii,
elevi, părinţi) pentru
prevenirea
şi
diminuarea actelor de
violenţă de la nivelul
unităţii.

12
Plan operational: 2021-2022

V. PRIORITĂŢILE ŞI OBIECTIVELE SPECIFICE


STABILITE PRIN PLANUL OPERAŢIONAL
AL SCOLII GIMNAZIALE UNIREA
PE ANUL SCOLAR 2021-2022
Prioritatea Obiective Ținte

Prioritatea 1: Obiectiv 1.1: Adaptarea 1.1.1. Ajustarea structurii ofertei pe termen


Corelarea ofertei de ofertei pentru formarea lung la nevoile sociale.
la Scoala Gimnaziala profesională iniţială la
Unirea cu nevoile nevoile sociale.
sociale:

Obiectiv 1.2: 1.2.1. Implicarea activă a şcolii în proiecte


Diversificarea și programe ale comunităţii locale.

serviciilor oferite de
Scoala
ObiectivGimnaziala Unirea
1.3: Asigurarea 1.3.1.Creşterea interesului partenerilor
calităţii serviciilor educaţionali (elevi-părinţi-comunitate locală)
oferite prin unitatea faţă de activitatea didactică din unitatea
noastră şcolară şcolară
Prioritatea 2: Obiectiv 2.1: Dezvoltarea 2.1.1. Participarea cadrelor didactice în anul
Dezvoltarea competentelor metodice şcolar 2021-2022 la o formă de perfecţionare
competenţelor şi de specialitate ale metodică sau de specialitate
profesionale ale personalului didactic din 2.1.2. Aplicarea strategiilor de predare care să
resurselor umane unitate corespundă stilurilor individuale de învăţare
de la Scoala pentru atingerea competenţelor prevăzute în
Gimnaziala standardele educaţionale.
Unirea

Prioritatea 3: Obiectiv 3.1: 3.1.1.Modernizarea şi menţinerea în stare de


Reabilitarea şi Îmbunătăţirea condiţiilor bună funcţionare a infrastructurii (spaţii de
modernizarea de învăţare curs, laboratoare, infrastructura de

13
Plan operational: 2021-2022

infrastructurii (infrastructură şi utilităţi)


şi dotării de la echipamente) 3.1.2. Creşterea gradului de siguranţă în
Scoala unitatea şcolară
Gimnaziala
Unirea
Prioritatea 4: Obiectivul 4.1: 4.1.1. Diversificarea serviciilor de orientare şi
Dezvoltarea Îmbunătăţirea consiliere la nivelul unității școlare.
serviciilor de mecanismelor pentru 4.1.2. Îmbunătăţirea inserţiei socio –
orientare şi facilitarea accesului la profesionale a absolvenţilor printr-o mai bună
consiliere educaţie. orientarea în carieră.
profesională.

Prioritatea 5 : Obiectiv 5.1: 5.1.1. Dezvoltarea de reţele funcţionale de


Dezvoltarea şi Dezvoltarea, colaborare sistematică cu partenerii sociali
diversificarea diversificarea şi creşterea
parteneriatului eficienţei relaţiilor de
social de la Scoala parteneriat pentru
Gimnaziala Unirea asistarea deciziei
şi furnizarea
unor servicii de calitate
Prioritatea 6: Obiectiv 6.1: Facilitarea 6.1.1. Facilitarea accesului la educaţie pentru
Asigurarea accesului la educaţie şi elevii din categoriile dezavantajate
accesului şi prevenirea şi reducerea 6.1.2. Prevenirea şi reducerea abandonului
creşterea gradului abandonului şcolar în şcolar timpuriu
de cuprindere în cadrul Scolii
educaţie. Gimnaziale Unirea
Obiectiv 6.2: Prevenirea 6.2.1. Sporirea măsurilor de siguranţă privind
şi reducerea accesul în unitatea şcolară
comportamentului 6.2.2. Implicarea tuturor factorilor (personalul
potenţialviolent în unităţii, elevi, părinţi) pentru prevenirea şi
cadrul Scolii diminuarea actelor de violenţă de la nivelul
Gimnaziale Unirea unităţii.

14
PRELUARE DIN PROGRAMUL MANAGERIAL PE ANUL
ȘCOLAR 2021-2022 MANAGEMENTUL
CALITĂŢII
1. Autoevaluarea instituţională
Nr. Activitatea propusă Resurse / Termen / Responsabili Indicatori Beneficiari
crt. suport interval
legal calendaristic
1. Emiterea deciziei interne pentru anul Legislaţia 30.09.2021 Directorul Decizie internă Unitatea
şcolar 2021-2022 ca urmare a modificării aflată în şcolară
componenţei CEAC. vigoare
Procedură
alegere CEAC
2. Întocmirea şi popularizarea rapoartelor de PAS 22.10.2021 Membrii Rapoartele de Comunitatea
autoevaluare internă a calităţii ( RAEI) pentru Standardele de CEAC autoevaluare locală
anul şcolar 2018-2019 (ARACIP ) acreditare şi de Director internă Părinţii,
referinţă Secretar şef elevii
Documentele Cadrele
şcolare didactice
3 Încărcarea în platforma electronică Materiale 15.10.2021 Director documentaţia Unitatea
ARACIP a datelor referitoare la unitatea specifice Membrii încărcată pe şcolară
şcolară activităţii CEAC platformă Comunitatea
învăţământ Informatician locală
4 Proiectarea planului operațional de PAS 21.10.2021 CEAC Planul de personalul
îmbunătăţire a calităţii. Raportul de îmbunătăţire unităţii
autoevaluare
internă
5 Elaborarea la nivelul CEAC al programului Materiale 11.10.2021 Responsabil CEAC Programul de Personalul
de activităţi al comisiei pentru anul şcolar informative activităţi unităţii
2019-2020

16
6 Avizarea procedurilor operaţionale Ghid de realizare Permanent Director Toate procedurile Unitatea
referitoare la activitatea didactică Legislaţia în Membrii operaţionale sa fie şcolară
CEAC

17
vigoare avizate
Regulamente
Metodologii
7 Aplicarea de chestionare elevilor şi părinţilor Chestionare Semestrial Responsabil CEAC Nr.cehstionare Unitatea
referitoare la calitatea actului educaţional aplicate şcolară
8 Urmărirea asigurării calităţii educaţiei, a Documente Permanent Responsabili Materiale CA Unitatea
modului în care se realizează atribuţiile şcolare comisii metodice Rapoarte CEAC şcolară
manageriale la nivelul colectivelor metodice Asistenţe la ore CEAC Fişe de observare
şi fiecărui cadru didactic în parte: Grafic de a lecţiei
-controlul parcurgerii ritmice a materiei monitorizare şi Plan de măsuri
-analiza obiectivă a nivelului de pregătire a control comisii metodice
elevilor, cu măsuri concrete de ameliorare a Legislaţia în
situaţiilor necorespunzătoare (teste iniţiale, vigoare
teste de progres)
-controlul evaluării continue şi corecte a
elevilor; - desfăşurarea lucrărilor semestriale
9 Întocmirea periodică a rapoartelor parţiale Documente 14.12.2021 Responsabil CEAC Rapoartele Unitatea
de evaluare internă a calităţii, în vederea şcolare 14.03.2022 întocmite şcolară
constării şi remedierii punctelor slabe 14.06.2022
10 Elaborarea şi aplicarea la şedinţele cu părinţii Chestionare Semestrial CEAC Numărul de Unitatea
a unor chestionare privind calitate, pentru a Diriginţii/învăţătorii chestionare şcolară
cunoaşte părerea acestora despre unitatea completate de
noastră şcolară către părinţi

18
PLANUL OPERAȚIONAL AL CEAC pe anul școlar 2021-2022

VI. PLANIFICAREA ACTIVITATILOR PENTRU


EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII DE
LA
SCOALA GIMNAZIALA UNIREA

Obiectiv general: Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale oferite


Nr. Obiective specifice Activităţi Responsabili Termen Indicatori de
crt. realizare
1. Asigurarea cadrului Numirea coordonatorului, Directorul Sept.2021 Decizia de
formal de funcţionare a constituirea comisiei şi unităţii constituire a CEAC
sistemului de aprobarea componenţei în şcoală.
management al calităţii, acesteia în Consiliul de
la nivelul unităţii de Administraţie.
învăţământ.
Aprobarea strategiei de
evaluare internă şi CA şi CEAC Strategia CEAC
Oct.2021
asigurare a calităţii în
vederea implementării.
RAEI
Întocmirea și aprobarea
Coord. CEAC Oct.2021
RAEI pentru anul şcolar PÎ
Director
2019-2020 şi a planului de
îmbunătăţire (PÎ) pentru
anul şcolar 2019-2020.
2. Asigurarea cadrului Planificarea activităţii Coord. CEAC Oct.2021 Planificarea
operaţional de CEAC pentru anul şcolar activităţii CEAC
funcţionare a 2019-2020.
sistemului de Aprobarea planului Directorul Planul operaţional al
management al operaţional al comisiei în unităţii CEAC conținând și
calităţii, la nivelul cadrul Consiliului de diagrama Gantt.
unităţii de învăţământ Administraţie.
3. Eficientizarea sistemului Revizuirea setului de CEAC Permanent Se revizuieşte şi se
de asigurare a calităţiii proceduri şi completarea Consiliul de completează (dacă
acestuia funcţie de măsurile Administraţie este cazul) setul de
propuse în planul de politici şi proceduri
îmbunătăţire, propunerile vizând asigurarea
membrilor Consiliului de calităţii.
Administraţie,
responsabililor de comisii
etc.

18
PLANUL OPERAȚIONAL AL CEAC pe anul școlar 2021-2022
4. Analiza şi completarea Verificarea documentelor Echipa Decembrie Se verifică
documentelor esenţiale şcolii: managerială 2021 documentele şcolii.
privind funcţionarea -documente strategice; CEAC
unităţii şcolare. -documente de funcţionare
(avize etc)
-documente privind resursele
umane (personal şi elevi) şi
materiale – fişe de post etc;
-documente privind situaţia
şi mişcarea elevilor (efectivul
claselor etc)
-relaţia cu autorităţile
locale/ ONG – uri;

19
PLANUL OPERAȚIONAL AL CEAC pe anul școlar 2021-2022

-documente curriculare şi
ale comisiilor metodice.
5. Asigurarea calităţii Monitorizarea Echipa Conform Se elaborează şi
serviciilor educaţionale implementării planului de managerială termenelor completează listele
oferite prin respectarea îmbunătăţire, planului de CEAC prevazute de verificare, grafice
ciclului de îmbunătăţire acţiune al şcolii, planului în de monitorizare, fişa
continuă. managerial, planului documen- de autoevaluare, fişa
operaţional al CEAC. tele de de monitorizare etc.
proiectare
vizate.
6. Îmbunătăţirea continuă a Monitorizarea activităţii Echipa Decembri CEAC elaborează şi
activităţii comisiilor în comisiilor metodice şi a managerială e 2021 completează listele
vederea optimizării comisiilor pe probleme. CEAC de verificare a
procesului de predare- documentelor
învăţare-recuperare. Iulie 2022 Responsabili
comisiilor
întocmesc RA
semestriale.
7. Îmbunătăţirea continuă a Monitorizarea activităţii CEAC Echipa
activităţii serviciilor şi a serviciilor de secretariat, Iulie 2022 managerială şi
magementului. asistenţă socială, responsabii
contabilitate, producţie. serviciilor
Monitorizarea activităţii de întocmesc/
management a resurselor completează
materiale şi umane. rapoarte/ fişe de
autoevaluare
semestriale si
anuale.
8. Asigurarea calităţii şi Planificarea observării CEAC Sept. 2022 Se realizează
îmbunătăţirea continuă a activităţilor de predare- Echipa planificarea
procesului de predare- învăţare-recuperare. managerială observării
învăţare recuperare. activităţilor de
predare-învăţare-
recuperare.

Monitorizarea observării Echipa Se completează


Dec. 2021
activităţilor de predare- managerială fişele de observare
Martie2022
învăţare. CEAC şi fişele de
Iunie 2022
autoevaluare.

Monitorizarea portofoliilor Responsabili Se întocmesc


Decembrie rapoartele de
cadrelor didactice şi a de comisii 2021
portofoliilor elevilor, a metodice monitorizare
documentelor vizând CEAC cuprinzând date
activităţile extracurriculare. statistice.
Se elaborează şi
completează listele
de verificare a
portofoliilor,
evidenţa
activităţilor
extracurriculare.

Se întocmesc note
Monitorizarea completării Echipa de constatare în caz
iunie 2022
fişelor de autoevaluare de managerială de necesitate.
către cadrele didactice. CEAC

Monitorizare orar. Echipa


managerială Permanent.
9. Asigurarea feed-back- Raportare internă şi externă Coord CEAC Noiembrie Se întocmesc
ului şi a transparenţei în a rezultatelor monitorizării 2021 procese verbale
ce priveşte procesului de predare- ale întrunirilor
managementul calităţii. învăţare- CEAC

20
PLANUL OPERAȚIONAL AL CEAC pe anul școlar 2021-2022

recuperare.

10. Îmbunătăţirea continuă a Monitorizarea Comisii pe Decembrie Se realizează


rezultatelor învăţării. performanţelor privind probleme 2021 raportări
rezultatele învăţării, /secretariat semestriale şi ori
frecvenţa participării la de câte ori sunt
programele de învăţare, CEAC Iunie 2022 solicitate de către
rezultatele participării ISJ sau echipa
elevilor la concursuri, managerială
competiţii, evaluări
naţionale.
11. Înlăturarea oricărei Rezolvarea contestaţiilor. Comisia de Ori de câte Se întreprind
forme de discriminare, CEAC monitorizează rezolvare a ori este acţiunile prevăzute
asigurarea de şanse activitatea comisiei de contestaţiilor necesar în procedurile
egale. rezolvare a sesizărilor şi şi sesizărilor. specifice.
contestaţiilor. CEAC
12. Culegerea feed-back- Elaborare, aplicare, analiza CEAC Funcţie de Se elaborează şi se
ului de la toţi factorii chestionare pentru elevi, nevoile aplică
interesaţi cu privire la părinţi, cadre didactice, identificate. chestionarele, se
calitatea serviciilor reprezentanţi ai comunitătii realizează analiza
educaţionale oferite, locale, reprezentanţi ai chestionarelor, se
gestionarea resurselor, angajatorilor etc. întocmesc rapoarte
inserţia socio- de analiză.
profesională etc.
13. Asigurarea calităţii şi Verificarea, actualizarea, Echipa Permanent Existenţa şi punerea
transparenţei sistemelor îmbunătăţirea şi păstrarea managerială la dispoziţie la
de înregistrare, actuali- dovezilor în vederea CEAC solicitarea
zarea şi păstrarea în elaborării raportului de evaluatorilor interni
condiţii de siguranţă şi autoevaluare şi a prezentării şi externi a
confidenţialitate a acestora la solicitarea dovezilor
documentelor- evaluatorilor interni şi
dovezilor externi.

14. Identificarea punctelor Elaborarea raportului Coord. CEAC Oct. 2021 Se întocmeşte
tari şi a punctelor slabe anual de autoevaluare raportul de
în vederea evidenţierii şi internă - RAEI autoevaluare şi se
întăririi aspectelor diseminează infor-
pozitive şi a maţiile prin
ameliorării/înlăturării raportare internă şi
aspectelor negative. externă pe platforma
calitate.aracip.eu

15. Ameliorarea punctelor Elaborarea planului de Coord. CEAC Oct.-nov. Se întocmeşte


slabe identificate prin îmbunătăţire. 2021 planul de
implementarea imbunatăţire care
propunerilor de urmează a fi
îmbunătăţire. implementat prin
revizuirea PAS.

20
PLANUL OPERAȚIONAL AL CEAC pe anul școlar 2021-2022

VII. Diagrama GANTT


Planificarea activităților pentru asigurarea calității în educație:
Denumirea activitatii LUNA

Frec-
vența
S O Nov Dec Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul
ep ct
Emiterea deciziei comisiei C.E.A.C. X
Întocmirea planului operaţional Anual X X
Reactualizarea regulamentelor şi a Anual X
unor proceduri
Planificarea activităţilor Anual X X
Stabilirea stilurilor de învăţare la elevi Anual x
Evaluare iniţială Anual X
Monitorizarea planurilor de acțiune Bilunar X X X X X
pentru imbunătățirea rezultatelor
școlare
Întocmirea planurilor manageriale ale Anual X
comisiilor/ catedrelor şi ale fişelor de
atribuţii membrilor comisiilor /catedrelor
Aplicarea chestionarelor Periodic X X x
Diseminarea informatiilor referitoare la X X X X
documentele si procedurile specifice
Predarea rapoartelor de activitate ale Semestrial X X
comisiilor/ catedrelor/ compartimentelor
Predarea rapoartelor de activitate ale Semestrial X X
cadrelor didactice/cadrelor didactice
auxiliare
Autoevaluarea activităţii comisiilor/ Anual X
catedrelor şi a cadrelor didactice
/cadrelor didactice auxiliare
Predarea, verificarea și înregistrarea Semestrial X X
planificărilor calendaristice
Portofoliile cadrelor didactice Lunar X X X X X X X X X X
(unităţi de învăţare, proiecte, statistici)
Portofoliile elevilor Periodic X X X X
Observarea lecţiilor şi completarea Lunar X X X X X X X X X
fişelor de observaţii
Monitorizarea frecvenţei participării Lunar X X X X X X X X X
la programele de învăţare

Monitorizarea absenteismului Lunar X X X X X X X X X X


Monitorizarea completării documentelor Periodic X X X X
şcolare (cataloage, caietul dirigintelui,
condică)
Monitorizarea progresului şcolar Semestrial X X
Completarea fişelor de monitorizare Periodic X X X
privind implementarea principiilor de
calitate
Evaluarea finală Anual X
Raport de autoevaluare final pe anul Anual X X
şcolar anterior
Plan de îmbunătăţire Anual X X
Selectarea, păstrarea şi verificarea Lunar X X X X X X X X X X
materialelor şi a dovezilor
Verificarea documentelor oficiale Trimestrial X X X
Monitorizarea prezenţei la ore a Lunar X X X X X X X X X X
cadrelor didactice

21
PLANUL OPERAȚIONAL AL CEAC pe anul școlar 2021-2022

VIII. Responsabilitatile CEAC


Componența Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în educație de la Scoala
Gimnaziala Unirea

Nr. Numele și prenumele Roluri specifice


crt. membrului CEAC

2. NEGOIANU INA Profesor, responsabil comisie


3. CICA MADALINA Profesor, membru
4. FILIP SORINA, Profesor, membru
5 ROSU EMILIA Profesor, membru

Nr. Funcţia Sarcini specifice şi activităţi corelate


crt.
• Îndrumă activitatea Comisiilor din unităţile şcolare
arondate
• Aprobă documentele Comisiei: planul de acţiune, planul de
Director prof. îmbunătăţire, formularele de monitorizare, raportul de
1. CIOANA autoevaluare
RARES • Monitorizează şi supervizează activitatea Comisiei
COSMIN • Propune componenţa Comisiei
• Întocmeşte şi prezintă Consiliului de administraţie,
rapoarte privind activitatea Comisiei
• Realizează observarea lecţiilor
• Contribuie la gestionarea dovezilor
• Realizeaza observarea lectiilor
• Elaboreaza chestionare si fise de lucru ale comisiei
2. Profesor, responsabil • Membru in subcomisia de selectare, pastrare si verificare a
comisie materialelor
NEGOIANU INA • Membru in subcomisia de contestatii
• Monitorizează modul de completare al diplomelor şi
certificatelor
• Monitorizează completarea cataloagelor şcolare cu privire
la ritmicitatea notării
Realizează raportul de autoevaluare

22
PLANUL OPERAȚIONAL AL CEAC pe anul școlar 2021-2022

• Contribuie la gestionarea dovezilor


• Realizeaza observarea lectiilor
Membru prof. • Centralizeaza rezultatele chestionarelor
CICA MADALINA • Membru in subcomisia de elaborare, aplicare si
3. interpretare a chestionarelor

• Responsabil al subcomisiei de elaborare, aplicare si


interpretare a chestionarelor
• Monitorizează activitatea de evaluare iniţială
4. Membru prof. • Intocmeste procesele verbale ale sedintelor comisiei
FILIP ELENA • Membru în subcomisii
SORINA • Verifică portofoliile cadrelor didactice din catedră
• Întocmeşte şi gestionează documentele catedrei privind
asigurarea calităţii
• Monitorizează frecvenţa participării la programe a
elevilor
5. Membru prof. •• Elaborează fişa de
Realizează baza deverificare a cataloagelor
date cu parcursul absolvenţilor
ROSU EMILIA • Contribuie la selectarea dovezilor
• Întocmeşte şi gestionează documentele catedrei asigurarea

23
PLANUL OPERAȚIONAL AL CEAC pe anul școlar 2021-2022

IX. COMISIILE DE LUCRU DIN SCOALA CU CARACTER


PERMANENT SI TEMPORAR 2021-2022

COMISIILE EXISTENTE LA NIVEL DE SCOALA

3.COMISIA DIRIGINTILOR-Balasa Gianina


Profesorii diriginti
6.COMISIA PENTRU CURRICULUM-Dugaiasiu Castelia-presedinte
Negoianu Ina-coordonator CEAC
Plesoianu Iuliana-secretar
7.COMISIA DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII:Negoianu Ina-responsabil
CICA MADALINA
FILIP SORINA
ROSU EMILIA
8.COMISIA PT.DEZV.PROFESIONALA SI EVOLUTIE IN CARIERA-Cica Madalina-responsabil
FILIP SORINA
ONCICA LAURA
9.COMISIA PENTRU SECURITATE SI SIGURANTA IN MUNCA-Corbeanu Cosmina-
responsabil
STEFANOV CATALINA
10.COMISIA PT.SITUATII DE URGENTA-Carciumaru Catalin-responsabil
Birtescu Florin
Dumitrescu Marcel
Plesoianu Iuliana
11.COMISIA PT.VERIFICARE SI EVALUARE A CONTROLULUI MANAGERIAL INTERN-

FILIP ELENA SORINA-presedinte


Carciumaru Catalin
Filip Iuliana
Musat Mariana

12.COMISIA PT.PREVENIREA SI ELIMINAREA VIOLENTEI-Cioana Cosmin-presedinte


Socol Florineta
Rosu Emilia
13.COMISIA PT.PROIECTE SI PROGRAME EDUCATIONALE-Balasa Gianina-responsabil
14. COMISIA PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALA SI EVOLUTIE IN CARIERA-
CICA MADALINA- responsabil
Fillip Sorina
Oncica Laura
15. COMISIA PENTRU APARAREA IMPOTRIVA INCENDIILOR/ SITUATIILOR DE
URGENTA
Circiumaru Catalin-presedinte
Birtescu Florin
Tuca Liviu
Dumitrascu Marcel
16. COMISIA PENTRU PROGRAME EDUCATIVE SI PROGRAME IN SAPTAMANA
ALTFEL
Balasa Gianina-responsabil
Cioana Cosmin- coordonator
Plesoianu Iuliana-reprez. parinti
18.COMISIA SIIR-Dugaiasiu Castelia-presedinte
Plesoianu Iuliana
Dumitrascu Marcel
19.COMISIA DE INVENTARIERE SI CASIERIE –Cioana R-presedinte
24
PLANUL OPERAȚIONAL AL CEAC pe anul școlar 2021-2022
Dumitrascu Marcel-responsabil
Meitescu A.
Musat Mariana
20.COMISIA PENTRU INSCRIEREA ELEVILOR CLASEI A VIII-A IN INVATAMANTUL
LICEAL SI PROFESIONAL DE STAT
-Cioana Cosmin R.-presedinte
Plesoianu Iuliana
Cica Madalina
Dracea Danut

21.COMISIA PT. CONCURSURI SI COMPETITII SCOLARE SCOLARE


-Cioana Cosmin-presedinte
Musat Mariana
Filip Soria
Circiumaru Catalin
22.COMISIA PT.CERCETARE DISCIPLINARA –Dugaiasiu Castelia
Circiumaru Catalin
Birtescu Florin
Plesoianu Iuliana- responsabil parinti
23. COMISIA PT PROMOVAREA SI COMUNICAREA IMAGINII SCOLII:
Cioana Cosmin- presedinte
Picu Emanuela
Radoescu Anca
Rosu Emilia
24. COMISIA PENTRUPROTECTIA CIVILA SI APARARE IN CAZ DE INCENDIU:
Cioana Cosmin- presedinte
Circiumaru Catalin
Negoianu Ina
Birtescu Florin
25. COMISIA DE INVENTARIERE SICASARE- Cioana Cosmin- presedinte
Dumitresc Marcel- responsabil
Meitescu Adriana, Musat Mariana
26. COMISIA RESPONSABIL DE MENTINEREA LEGATURII CU DSP PENTRU
PREVENIREA SI RASPANDIREA VIRUSULUI SARS-COV-2
Cioana Cosmin- presedinte
Picu Emanuela –responsabil
Dumitrascu Marcel
Plesoianu Iuliana

25
PLANUL OPERAȚIONAL AL CEAC pe anul școlar 2018-2019

X. MODALITATI DE CLASIFICARE SI
GESTIONARE
A DOVEZILOR
A. . MODAL ITĂȚ I DE CLASIFICARE A DOVEZILOR

DOVEZI GENERALE
✓ PAS, PLAI, PRAI
✓ Materiale de marketing-ul școlii (oferte școlare, pliante, ș.a.m.d.)
✓ Orarul școlii
✓ Prezentare ofertă CDS
✓ Regulamentul pentru elevi (însoțite de luare la cunoștință)
✓ Regulamentul de ordine interioară
✓ Aviziere
✓ Prezentare nomenclator calificări
✓ Baza de date cu situația absolvenților
✓ Orarul activităților diferențiate (recuperare, performanță)
✓ Cataloagele școlare

DOVEZI SPECIFICE

Dovezi ale CEAC


✓ Planuri ale comisiei
✓ Documente de lucru ale comisiei
✓ Dosare cu rapoarte de activitate
✓ Dosare cu chestionare
✓ Dosare cu fișele de observare ale lecțiilor
✓ Dosare cu procese verbale
✓ Dosarele profesorilor (personale și de dirigenție)
✓ Mapa de lucru (cancelarie)

Dovezi serviciul administrativ ( secretariat – contabilitate ) Documente


contabile specifice
✓ Cărți de muncă și fișe ale postului
✓ Procese verbale și note interne
✓ Cataloagele școlare
✓ Selectare pe bază de fișe de opțiuni – diriginții
✓ Fișe pentru CDS
✓ Dosare examene de corigență
✓ Fișe completate de diriginții absolvenților
✓ Baza de date cu situația absolvenților
✓ Chestionare absolvenți
✓ Asigurarea șanselor egale - alcătuirea colectivelor de elevi se face fără nici o
discriminare
✓ Diverse fișe de instructaj
✓ Documentele din arhiva școlii

32
PLANUL OPERAȚIONAL AL CEAC pe anul școlar 2018-2019

B. . MODAL ITĂȚ I DE GESTIONARE

Selectarea dovezilor
Se face în funcție de categoria din care fac parte:
1. Dovezile generale – sunt selectate în funcție de specificul lor de către întregul personal
2. Dovezile specifice – sunt selectate de către comisie, serviciul administrativ și de către
cadrele didactice

Păstrarea dovezilor
Se face în funcție de categoria din care fac parte:
1. Dovezile generale – sunt păstrate în funcție de specificul lor de către direcțiune, de serviciul
administrativ sau de către comisia de calitate
2. Dovezile specifice – sunt păstrate de către comisie (la cabinetul comisiei), serviciul
administrativ (secretariat, contabilitate, arhivă), iar dosarele cadrelor didactice se păstrează fie
la cabinetul comisiei, fie de către cadrele didactice.
Activitatea de selectare, păstrare și verificare a dovezilor este supervizată de subcomisia stabilită
în cadrul CEAC cu atribuții în acest sens (vezi procedura corespunzătoare).

33
PLANUL OPERAȚIONAL AL CEAC pe anul școlar 2018-2019

34

S-ar putea să vă placă și