Sunteți pe pagina 1din 18

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI


ÎN VEDEREA REALIZĂRII OBIECTIVULUI

ÎNLOCUIRE FIRE LEGĂTURĂ TRAVERSARE


DUNĂRE C1-C2 ȘI BRAȚ BORCEA C3-C4
CUPRINS

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE .........................................................................................................1


2. OBIECTUL CONTRACTULUI .......................................................................................................1
3. PREȚUL CONTRACTULUI ............................................................................................................2
4. TERMENELE CONTRACTULUI ....................................................................................................2
5. DEFINITII .......................................................................................................................................3
6. ANEXELE CONTRACTULUI ..........................................................................................................4
7. CONFIDENȚIALITATE ...................................................................................................................4
8. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ..........................................................................4
9. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE A CONTRACTULUI .................................................................5
10. OBLIGAȚIILE ANTREPRENORULUI ...........................................................................................6
10.1.1. Proiectarea lucrărilor ...........................................................................................................6
10.1.1.1. Etapa I. Elaborarea și depunerea în numele Beneficiarului a documentațiilor pentru
actualizarea și obținerea, după caz, a avizelor și acordurilor........................................................................ 6
10.1.1.2. Etapa II. Elaborare DTAC/DTOE în vederea obținerii Autorizațiilor de Construire......................... 7
10.1.1.3. Etapa III. Elaborarea documentației tehnico-economice de execuție ........................................... 7
10.1.2. Etapa IV. Execuția lucrărilor de construcții-montaj și realizarea documentației As Built ......8
11. OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI ............................................................................................... 11
12. ÎNCEPEREA ȘI EXECUTAREA CONTRACTULUI .................................................................... 11
13. PRELUNGIREA DURATEI DE EXECUȚIE ................................................................................ 11
14. RECEPȚIA LUCRĂRILOR ......................................................................................................... 11
15. GARANȚIA LUCRĂRILOR ......................................................................................................... 12
16. MODALITĂȚI DE PLATĂ. FACTURARE. EVALUAREA LUCRĂRILOR ..................................... 12
17. PENALITĂȚI .............................................................................................................................. 13
18. ÎNCETAREA CONTRACTULUI .................................................................................................. 13
19. ASIGURĂRI ............................................................................................................................... 14
20. LITIGII ........................................................................................................................................ 14
21. COMUNICĂRI ............................................................................................................................ 15
22. CESIUNEA SI SUBCONTRACTAREA ....................................................................................... 15
23. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI ..................................................................................... 15
24. CLAUZE FINALE ....................................................................................................................... 15
25. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL .............................................................. 16
CONTRACT DE ANTREPRIZĂ
nr. L-CA ________ din _____________

În temeiul Normelor Procedurale Interne de Achiziții ale societății CONPET S.A. Ploiesti (revizia 3), s-a
încheiat prezentul contract de lucrări, între:

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE
Societatea CONPET S.A. PLOIEȘTI, cu sediul in Ploiești, Str. Anul 1848 nr. 1 – 3, jud. Prahova, telefon
0244/401360, fax 0244/516451, e-mail conpet@conpet.ro, cod de înregistrare fiscală RO 1350020, înregistrată
la Registrul Comerțului sub numărul J29/6/1991, cod IBAN RO38 RNCB 0205 0448 6570 0001, deschis la Banca
Comercială Română Sucursala Ploiești, reprezentată prin dl. dr.ing. Timur-Vasile Chiș – Director General și d-na
ec. Sanda Toader – Director Economic, in calitate de BENEFICIAR

și

ASOCIEREA dintre:

- Societatea ______________________________, în calitate de asociat și lider al Asocierii, cu sediul


în ____________, str._____________, nr.______, jud._________, telefon ____________, fax ______________,
e-mail _________________, cod de înregistrare fiscală RO_________________, înregistrată la Registrul
Comerțului sub numărul _____________, având cont bancar în care se vor efectua plățile de către Beneficiar cu
codul IBAN _________________ deschis la ____________________________, reprezentată prin
______________

- Societatea ______________________________, în calitate de asociat, cu sediul în ____________,


str._____________, nr.______, jud._________, telefon ____________, fax ______________, e-mail
_________________, cod de înregistrare fiscală RO_________________, înregistrată la Registrul Comerțului
sub numărul _____________, având cod IBAN _________________ deschis la
____________________________, reprezentată prin ______________

- Societatea ______________________________, în calitate de asociat, cu sediul în ____________,


str._____________, nr.______, jud._________, telefon ____________, fax ______________, e-mail
_________________, cod de înregistrare fiscală RO_________________, înregistrată la Registrul Comerțului
sub numărul _____________, având cod IBAN _________________ deschis la
____________________________, reprezentată prin ______________

...............................................,
Asociere care are calitatea de ANTREPRENOR.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Antreprenorul se obligă să presteze serviciile de proiectare și să execute lucrările în vederea
realizării obiectivului înlocuire fire legătură traversare Dunăre C1-C2 și Braț Borcea C3-C4, în conformitate
cu: Caietul de sarcini – Anexa nr. 1, Studiul de soluție-varianta 1 – Anexa nr. 2, propunerea financiară și tehnică
– Anexa nr. 3, și conform obligațiilor asumate prin prezentul contract.
2.2. Obiectul contractului stabilit la art. 2.1. cuprinde următoarele etape:
Proiectare:
a) Etapa I: Elaborarea și depunerea documentațiilor pentru actualizarea și obținerea, după caz, a
avizelor și acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism;
b) Etapa a II-a: Elaborarea DTAC si DTOE în vederea obținerii Autorizațiilor de Construire;
c) Etapa a III-a: Elaborarea Documentației tehnico-economice de execuție;
Execuție lucrări:
d) Etapa a IV-a: Execuție lucrări, respectiv punerea în operă a proiectului elaborat în cadrul etapei de
proiectare menționată anterior.

SECTIUNEA III_CONTRACT ANTREPRIZA PR+EX TRAV. DUNARE, BORCEA.docx Pagina 1 din 16


3. PREȚUL CONTRACTULUI
3.1. Prețul contractului este de ________________ lei la care se adaugă TVA, pentru îndeplinirea
integrală a obiectului contractului, astfel cum este definit la art. 2 al prezentului contract. Prețurile unitare din
ofertă sunt ferme, pe toată durata de execuție a contractului.
3.2. Prețul contractului menționat la art. 3.1. se compune din:
a) prețul serviciilor de proiectare: _______________ lei, fără TVA;
b) prețul execuției lucrărilor: _________________ lei, fără TVA.
3.3. (1) Conform prevederilor Legii nr. 227/2015, art. 476 alin. (1), lit. d), Societatea CONPET S.A. este
scutită de plata taxelor privind emiterea Certificatului de Urbanism și a Autorizației de Construire.
(2) Toate taxele pentru emiterea sau obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor se vor achita de către
Antreprenor în numele beneficiarului. Beneficiarul va îndemniza pe Antreprenor cu sumele plătite de acesta
pentru obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor respective. Cuantumul taxelor nu se include în prețul
contractului.
(3) În eventualitatea solicitării de către emitenții de avize a altor studii/expertize decât cele precizate în
Certificatul de Urbanism, care nu pot fi elaborate de către Antreprenor, la solicitarea Beneficiarului, acesta are
obligația prezentării unui studiu de piață (minimum două oferte) cu propuneri de contractare a studiilor/expertizelor
respective. Beneficiarul va comunica Antreprenorului decizia privind elaborarea studiului, acesta urmând a fi
decontat în baza facturii emise de Antreprenor, ce va fi însoțită de dovada elaborării studiilor și nu intră în prețul
contractului.

4. TERMENELE CONTRACTULUI
4.1. Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți contractante.
4.2. (1) Antreprenorul se obligă să îndeplinească obligațiile asumate prin contract după cum
urmează:
a) Etapa I: Termenul de elaborare și depunere în numele Beneficiarului a documentațiilor pentru
actualizarea și obținerea, după caz, a avizelor și acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism este de
30 de zile de la data semnării Procesului-Verbal de predare-primire amplasament pentru proiectare.
Predarea-primirea amplasamentului pentru proiectare se va realiza în termen de maximum 10 zile de la
data constituirii garanției de bună execuție. În același termen, Beneficiarul va preda Antreprenorului documentele
necesare realizării Etapei I (Studiu de soluție, Certificate de Urbanism, avize, acorduri deținute, enumerate
în Caietul de sarcini), pe bază de proces-verbal de predare-primire.
În cazul în care autoritățile publice competente solicită revizuirea și/sau completarea, după caz, a
documentațiilor depuse, Antreprenorul are obligația de a le revizui/completa și redepune, pe cheltuiala sa, în
termen de 10 zile de la data comunicării observațiilor către Antreprenor. Depășirea termenului de revizuire și/sau
completare, de către Antreprenor, conduce la obligarea acestuia la plata de penalități, calculate conform art. 17
din prezentul contract.
Obligația Antreprenorului se consideră îndeplinită la data depunerii la autoritatea competentă a tuturor
documentațiilor complete, solicitate prin Certificatul de Urbanism.
Încheierea contractelor de ocupare temporară a terenurilor necesare execuției lucrărilor, stabilite prin
Studiul de soluție, cu proprietarii/deținătorii acestora, persoane fizice sau juridice, se va realiza de către
Beneficiar.
Etapa I se consideră finalizată la data obținerii tuturor documentelor menționate anterior - toate avizele,
acordurile de la autorități si contractele de ocupare temporară a terenurilor, cu proprietarii/deținătorii acestora.
Părțile sunt de acord că executarea întregului contract este condiționată de obținerea tuturor avizelor și
acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism și că dificultățile întâmpinate în obținerea acestora pot conduce
la întârzieri în executarea contractului sau chiar la imposibilitatea continuării executării acestuia. Față de această
împrejurare, părțile convin că este oportună stabilirea unui termen rezonabil pentru obținerea tuturor avizelor și
acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism, a cărui depășire dă dreptul fiecăreia dintre părți să denunțe
unilateral contractul.
În consecință, părțile hotărăsc de comun acord ca, în situația în care, în pofida eforturilor comune depuse
în scopul obținerii tuturor avizelor și acordurilor, acestea nu au putut fi obținute într-un termen de 5 luni de la
data încheierii contractului – din motive care includ dar nu se limitează la: (i) voința proprietarilor de terenuri; (ii)
refuzul uneia sau al mai multor autorități de a elibera avizul sau acordul solicitat,
oricare dintre părți are dreptul de a denunța unilateral contractul, la împlinirea termenului de 5 luni de la
data încheierii contractului. În cazul în care contractul este denunțat, Antreprenorul este îndreptățit la plata
serviciilor prestate până la momentul denunțării.
b) Etapa a II-a: Termenul de elaborare DTAC și DTOE în vederea obținerii Autorizațiilor de
Construire este de 30 de zile de la finalizarea Etapei I, condiționat de realizarea acesteia.
Antreprenorul va preda Beneficiarului documentatiile DTAC si DTOE prin proces-verbal de predare –
primire, în vederea analizării și verificării de către verificator autorizat, conform cerințelor legale. În urma
verificării, Beneficiarul va supune documentațiiile avizării în CTE Conpet, în baza referatului întocmit de către
Verificatorul autorizat și a memoriului de prezentare întocmit de către Antreprenor.

SECTIUNEA III_CONTRACT ANTREPRIZA PR+EX TRAV. DUNARE, BORCEA.docx Pagina 2 din 16


În cazul în care Beneficiarul formulează observații prin care solicită revizuirea și/sau completarea, după
caz, a documentațiilor depuse, Antreprenorul are obligația de a le revizui/completa, pe cheltuiala sa, în termen
de 10 zile de la data comunicării observațiilor către Antreprenor. Depășirea termenului de revizuire și/sau
completare, de către Antreprenor, conduce la obligarea acestuia la plata de penalități, calculate conform art. 17
din prezentul contract.
Obligația Antreprenorului se consideră îndeplinită dacă documentațiile DTAC ȘI DTOE au obținut avizul
favorabil al C.T.E. CONPET.
Etapa a II-a se consideră finalizată la data obținerii Autorizațiilor de Construire necesare execuției
lucrărilor.
c) Etapa a III-a: Termenul de elaborare a Documentatiei tehnico-economice de execuție este de
30 de zile de la finalizarea Etapei a II-a.
Antreprenorul va preda Beneficiarului documentația tehnico-economică de execuție prin proces-verbal
de predare – primire, în vederea analizării și verificării de către verificator autorizat, conform cerințelor legale. În
urma verificării, Beneficiarul va supune documentația avizării în CTE Conpet, în baza referatului întocmit de
către Verificatorul autorizat și a memoriului de prezentare întocmit de către Antreprenor.
În cazul în care Beneficiarul solicită revizuirea și/sau completarea, după caz, a documentațiilor depuse,
Antreprenorul are obligația de a le revizui/completa, pe cheltuiala sa, în termen de 10 zile de la data comunicării
observațiilor către Antreprenor. Depășirea termenului de revizuire și/sau completare, de către Antreprenor,
conduce la obligarea acestuia la plata de penalități, calculate conform art. 17 din prezentul contract.
Obligația Antreprenorului se consideră îndeplinită dacă documentația tehnico-economică de execuție a
obținut avizul favorabil al C.T.E. CONPET.
Etapa a III-a se consideră finalizată la data comunicării avizului favorabil al C.T.E. CONPET către
Antreprenor.
d) Etapa a IV-a: Termenul de execuție a lucrărilor de construcții-montaj și realizarea
documentației As Built, dacă este cazul, este de 480 de zile de la predarea amplasamentului în vederea
execuției lucrărilor.
Data predării amplasamentului pentru execuție se va realiza în termen de 10 zile de la data avizării
favorabile a documentației tehnico-economice în CTE CONPET.
Etapa a IV-a se consideră finalizată la data semnării, fără obiecțiuni, a Procesului verbal de recepție la
terminarea lucrărilor.
(2) Următoarele perioade din executarea contractului nu se consideră întârzieri, se vor adăuga la
termenul de execuție al contractului și nu sunt penalizabile:
- perioada cuprinsă între data depunerii, la autorități, a documentațiilor pentru obținerea sau prelungirea
avizelor/acordurilor/autorizațiilor și data obținerii acestora;
- perioada cuprinsă între data depunerii documentațiilor DTAC/DTOE, a documentației tehnico-
economice de execuție la Beneficiar și comunicarea avizului favorabil al C.T.E. către Antreprenor;
- perioada necesară verificării, de către Verificator de proiecte autorizat, a documentațiilor elaborate de
către Antreprenor;
- perioadele cuprinsă între data efectuării ultimei probe de presiune și data cuplării lucrărilor executate
la instalațiile existente;
- perioada cuprinsă între data la care au fost îndeplinite toate obligațiile Antreprenorului prevăzute în
Etapa I și data încheierii ultimului contract de ocupare temporară a terenurilor necesare pentru execuția
lucrărilor;
- perioada necesară contractării și elaborării de studii/expertize, altele decât cele precizate prin
Certificatul de Urbanism;
- perioada cuprinsă între data comunicării, de către Antreprenor, a finalizării lucrărilor și data întrunirii
Comisiei în vederea recepției la terminarea lucrărilor.
4.3. Executarea cu întârziere a obligațiilor prevăzute la art. 4.2. de către Antreprenor se sancționează
cu plata de penalități de întârziere calculate conform prevederilor art. 17.
4.4. Îndeplinirea obligațiilor Antreprenorului nu se consideră a fi încheiată înainte de aprobarea Recepției
Finale.

5. DEFINITII
5.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:
a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b. Beneficiar şi Antreprenor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. Antreprenor – operator economic sau o asociere de operatori economici;
d. prețul contractului - preţul plătibil Antreprenorului de către Beneficiar, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;
e. amplasamentul lucrării, santier - înseamnă locurile puse la dispoziţie de către Beneficiar unde
urmează a fi executate Lucrările precum şi oricare alte locuri prevăzute în Contract ca fiind părţi componente
ale Şantierului;

SECTIUNEA III_CONTRACT ANTREPRIZA PR+EX TRAV. DUNARE, BORCEA.docx Pagina 3 din 16


f. utilajele Antreprenorului - înseamnă toate, aparatele, maşinile, vehiculele, facilităţile şi alte lucruri
necesare execuţiei lucrărilor, dar care nu includ materialele sau echipamentele;
g. materiale - înseamnă produse de orice tip (altele decât echipamentele), care vor face sau fac parte
din lucrările permanente;
h. echipamente - înseamnă maşinile şi aparatele utilizate de catre Antreprenor la executia lucrarilor;
i. ora, zi, luna, an – termenele din prezentul contract se calculează conform art. 181-184 din noul Cod
de procedură civilă;
j. C.T.E (CTE) CONPET - Consiliul Tehnico-Economic al CONPET S.A.;
k. D.T.A.C./DTAC – Documentația Tehnică pentru obținerea Autorizație de Construire;
l. D.T.O.E. / DTOE – Documentația Tehnică pentru Organizarea Execuției;
m. F.O.D./FOD – Foraj orizontal dirijat.

6. ANEXELE CONTRACTULUI
6.1. Anexele prezentului contract sunt:
a) Caietul de sarcini - Anexa nr. 1;
b) Proiect nr. 348/2017 - “Studiu de soluție privind subtraversare Dunăre și Borcea a țițeiului transportat
prin conductele Constanța – Bărăganu 14", 20", 28" – Anexa nr. 2;
c) Propunerea financiară și tehnică - Anexa nr. 3;
d) Grafic fizic si valoric de execuție detaliat - Anexa nr. 4;
e) Documentul privind garanția de bună execuție – Anexa nr. 5;
f) Convenția SSM-SU-PM-Managementul Energiei - Anexa nr. 6;
g) Certificatul de rezidență fiscală - Anexa nr. 7;
h) Acte aditionale, dacă există;
i) Alte anexe la contract.
6.2. Anexele contractului fac parte integrantă din acesta.

7. CONFIDENȚIALITATE
7.1. (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți:
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți, în afara acelor persoane
implicate în îndeplinirea contractului;
b) de a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a
contractului, în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale.
(2) Dezvăluirea oricărei informații față de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face
confidențial și se va extinde numai asupra acelor informații necesare în vederea îndeplinirii contractului.
7.2. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la
contract dacă:
a) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru
asemenea dezvăluire; sau
b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.

8. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ


8.1. Antreprenorul are obligația de a despăgubi Beneficiarul împotriva oricăror:
a) reclamații și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite
pentru ori în legătură cu execuția lucrărilor sau încorporate în acestea; și
b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel
de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini.
8.2. Orice rapoarte si date precum hărți, diagrame, schițe, instrucțiuni, planuri, statistici, calcule, baze
de date, software și înregistrări justificative ori materiale achiziționate și puse în operă pentru contract, compilate
ori elaborate de către Antreprenor sau de către personalul său salariat ori contractat, pentru executarea
obiectului contractului, vor deveni proprietatea exclusivă a Beneficiarului. După încetarea contractului,
Antreprenorul va remite toate aceste documente și date Beneficiarului. Antreprenorul nu va păstra copii ale
acestor documente ori date și nu le va utiliza în scopuri care nu au legătură cu contractul de lucrări fără acordul
scris prealabil al Beneficiarului.
8.3. Antreprenorul nu va publica articole referitoare la lucrările care fac obiectul prezentului contract și
nu va face referire la aceste lucrări în cursul executării altor lucrări pentru terți și nu va divulga nicio informație
furnizată de Beneficiar, fără acordul scris prealabil al acestuia.
8.4. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ori
industrială, dobândite în executarea contractului vor fi proprietatea exclusivă a Beneficiarului, care le va putea
utiliza, publica, cesiona ori transfera așa cum va considera de cuviință, fără limitare geografică ori de altă natură,
cu excepția situațiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială.

SECTIUNEA III_CONTRACT ANTREPRIZA PR+EX TRAV. DUNARE, BORCEA.docx Pagina 4 din 16


9. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE A CONTRACTULUI
(constituită prin SCRISOARE DE GARANȚIE DE BUNĂ EXECUȚIE)
9.1. (1) Garanția de bună execuție a contractului se constituie de către Antreprenor în scopul asigurării
Beneficiarului de executarea corespunzătoare și în perioada convenită a contractului. Antreprenorul se va
asigura că Garanția de Bună Execuție este valabilă și în vigoare până la data încheierii procesului verbal de
recepție finală la expirarea duratei de garanție a lucrărilor executate.
(2) Garantia de bună execuție se constituie prin Scrisoare de garanție de bună execuție irevocabilă,
emisă conform prevederilor prezentului articol, în favoarea Beneficiarului, de către o bancă agreată de ambele
părți, bancă rezidentă în România sau cu sucursale în România. Scrisoarea de garanție de bună execuție este
în cuantum de 10% din prețul total, fără TVA, al contractului, respectiv, în cuantum de ______________ lei. În
cazul în care prețul contractului se modifică, Antreprenorul are obligația de a actualiza cuantumul garanției de
bună execuție în funcție de prețul total al contractului.
(3) Scrisoarea de garanție de bună execuție se va prezenta de către Antreprenor Beneficiarului, în
original, în termen de 15 zile de la data semnării contractului și va avea o valabilitate de cel puțin 36 de luni de
la data emiterii. Din Scrisoarea de garanție trebuie să reiasă, fără echivoc, că banca va plăti Beneficiarului suma
solicitată, la prima și simpla cerere a Beneficiarului, în care se menționează obligațiile nerespectate de
Antreprenor.
(4) În termen de 10 zile de la data semnării fără obiecțiuni a Procesului verbal de recepție la terminarea
lucrărilor, Antreprenorul este obligat să prezinte Beneficiarului o nouă Scrisoare de garanție bancară de bună
execuție, a cărei valoare să acopere un procent de 30% din valoarea totală a garanției de bună execuție, cu o
durată de valabilitate de 122 de luni de la data încheierii Procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
În cazul în care Antreprenorul nu își îndeplinește obligația de a prezenta această nouă Scrisoare de garanție
înainte cu minimum 30 de zile de expirarea primei Scrisori de garanție bancară, Beneficiarul, în vederea
menținerii calității de garantat, are dreptul să execute un procent de 30% din valoarea totală a garanției de bună
execuție. Suma executată își va păstra regimul juridic al Garanției de bună execuție, fiind depusă într-un cont
special deschis de Beneficiar la Trezorerie, urmând a fi restituită în condițiile prevăzute la art. 9.3, lit. b), respectiv
în termen de 14 zile de la data încheierii procesului verbal de recepție finală la expirarea duratei de garanție
(120 de luni) a lucrărilor executate. Beneficiarul datorează dobânda la vedere practicată de Trezorerie, din care
va deduce costurile cu deschiderea și administrarea contului antemenționat, precum și comisionul aferent
executării scrisorii de garanție.
(5) Prelungirea duratei de executare a contractului obligă Antreprenorul ca, înainte cu minimum 30 de
zile de data expirării scrisorii de garanție bancară prezentată inițial, să prezinte dovada prelungirii valabilității
scrisorii de garanție bancară prezentate inițial cu cel puțin perioada prelungirii. In cazul neîndeplinirii acestei
obligații de către Antreprenor, Beneficiarul, în vederea menținerii calității de garantat, are dreptul să execute
scrisoarea de garanție bancară de bună execuție. Suma executată își va păstra regimul juridic al Garanției de
bună execuție, fiind depusă într-un cont special deschis de Beneficiar la Trezorerie, urmând a fi restituită în
condițiile prevăzute la art. 9.3, respectiv: 70% din valoarea totală a garanției de bună execuție, în termen de 14
zile de la data încheierii procesului verbal de recepție, fără obiecțiuni, la terminarea lucrării dacă Beneficiarul nu
a ridicat pretenții asupra ei iar riscul pentru viciile lucrărilor este minim iar diferența de 30% din valoarea totală a
garanției de bună execuție, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului verbal de recepție finală la
expirarea duratei de garanție (120 de luni) a lucrărilor executate. Beneficiarul datorează dobânda la vedere
practicată de Trezorerie, din care va deduce costurile cu deschiderea și administrarea contului antemenționat,
precum și comisionul aferent executării scrisorii de garanție.
(6) Beneficiarul se obligă să elibereze garanţia pentru participare numai după ce Antreprenorul a
prezentat Scrisoarea de garanție de bună execuție, emisă conform prevederilor prezentului capitol.
9.2. (1) Beneficiarul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, pentru acoperirea
daunelor-interese moratorii și compensatorii la care este îndreptățit în temeiul contractului precum și pentru
recuperarea sumelor de bani plătite de către Beneficiar în numele Antreprenorului, în conformitate cu art. 19.1.
alin. (6) ca urmare a neîndeplinirii obligației prevăzute la art. 10.1. alin. (12). Anterior emiterii unei pretenții asupra
garanției de bună execuție, Beneficiarul are obligația de a notifica pretenția sa Antreprenorului, cât și emitentului
Scrisorii de garanție, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al daunelor-
interese.
(2) În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, Antreprenorul are obligația de a
reîntregi garanția în cauză cu sumele trase, în termen de 15 zile de la data tragerii.
9.3. Garanția de bună execuție se eliberează de către Beneficiar, Antreprenorului, astfel:
a) prima scrisoare de garantie, în cuantum de 10% din prețul total al contractului, în termen de 14 zile
de la data încheierii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, fără obiecțiuni, dacă Beneficiarul nu
a ridicat pretenții asupra ei iar riscul pentru viciile lucrărilor este minim, condiționat de prezentarea celei de-a
doua Scrisori de garanție bancară, în cuantum de 30% din valoarea totală a garanției de bună execuție, cu o
durată de valabilitate de 122 de luni de la data încheierii Procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
b) a doua scrisoare de garanție, în cuantum de 30% din valoarea totală a garanției de bună execuție,
în termen de 14 zile de la data încheierii procesului verbal de recepție finală la expirarea duratei de garanție
(120 de luni) a lucrărilor executate.

SECTIUNEA III_CONTRACT ANTREPRIZA PR+EX TRAV. DUNARE, BORCEA.docx Pagina 5 din 16


10. OBLIGAȚIILE ANTREPRENORULUI
10.1. (1) Antreprenorul este pe deplin responsabil față de Beneficiar pentru îndeplinirea obiectului
contractului prevăzut la art. 2, în termenele prevăzute la art. 4.2., conform prevederilor prezentului contract, ale
Caietului de sarcini, ale Studiului de soluție – varianta 1 și ale propunerii tehnico-economice.
(2) În cazul în care Antreprenorul este o Asociere, toți asociații vor fi responsabili în solidar față de
Beneficiar pentru executarea Contractului și îndeplinirea obligațiilor contractuale, inclusiv în privința oricărei
sume recuperabile.
(3) Componența asocierii precum și identitatea liderului nu vor fi modificate fără acordul prealabil al
Beneficiarului, sub sancțiunea rezilierii conform art. 18.
În cazul în care, față de un asociat, altul decât Liderul Asocierii, s-a pronunțat o hotărâre judecătorească
de intrare în faliment, rămasă definitivă, Asocierea are dreptul de a solicita înlocuirea asociatului respectiv, cu
acordul Beneficiarului.
(4) Liderul asocierii este persoana desemnată de asociere să o reprezinte și să acționeze în numele ei
în cadrul acestui Contract.
(5) Prevederile contractului de asociere care nu sunt reglementate de prezentul contract nu sunt
opozabile Beneficiarului.
(6) Orice comunicare între părți în legătură cu executarea contractului va fi făcută doar între Beneficiar
și liderul Asocierii. Orice comunicare făcută între Beneficiar, pe de o parte, și oricare dintre ceilalți membri ai
Asocierii, de cealaltă parte, va fi considerată ca inexistentă.
(7) Orice comunicare în legătură cu executarea contractului făcută de către Beneficiar către liderul
Asocierii se consideră comunicată tuturor asociaților.
(8) Plata în baza contractului se va face către Asociere, în contul unic indicat de aceasta în contract.
(9) Antreprenorul va îndeplini toate obligațiile asumate prin contract cu toată diligența, eficiența și
profesionalismul său, în interesul Beneficiarului, optimizând toate resursele în vederea încadrării în termenul
contractual și în prețul ofertat.
(10) Antreprenorul are obligația ca, la data semnării contractului, să prezinte Beneficiarului graficul de
execuție, detaliat pe faze și timpi de execuție, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în care, după
opinia Beneficiarului, pe parcurs desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul de execuţie a lucrărilor, la cererea
Beneficiarului, Antreprenorul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în
contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe Antreprenor de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract.
(11) La elaborarea graficului de execuție, Antreprenorul va avea în vedere faptul că aprovizionarea
materialelor este condiționată de obținerea Autorizațiilor de construire. Orice demers efectuat în vederea
aprovizionării materialelor necesare executării lucrărilor, anterior obținerii Autorizațiilor de construire, se va face
pe riscul Antreprenorului. Aprovizionarea materialelor necesare executării lucrărilor este inclusă în termenul
alocat execuției lucrărilor.
(12) În termen de 15 zile de la data semnării contractului, Antreprenorul are obligația încheierii și
prezentării unui contract de asigurare de răspundere civilă profesională, contract de asigurare al cărui beneficiar
va fi Societatea CONPET S.A., valabil pe întreaga perioadă de derulare a contractului, pînă la recepția finală a
lucrărilor, în conformitate cu prevederile art. 19 al prezentului contract. Antreprenorul are obligația de a menține
valabilitatea asigurării, prin plata primelor de asigurare în termenele scadente și de a transmite Beneficiarului
dovada plății acestora cel mai târziu în data scadenței plății.

10.1.1. Proiectarea lucrărilor


(1) Antreprenorul va elabora documentațiile aferente Etapelor de proiectare I – III, folosind următoarea
denumire a obiectivului de investiții:
- pentru județul Constanța, „Înlocuire fire legătură traversare Dunăre C1-C2 și Braț Borcea C3-C4
conform Studiului de soluție privind subtraversare Dunăre și Borcea a țițeiului transportat prin
conductele Constanța-Bărăganu 14”, 20”, 28”, comuna Seimeni, oraș Cernavodă, județ Constanța”;
- pentru județul Ialomița: „Înlocuire fire legătură traversare Dunăre C1-C2 și Braț Borcea C3-C4 -
Subtraversare Dunăre și Borcea a țițeiului transportat prin conductele Constanța-Bărăganu 14”, 20”, 28”.
10.1.1.1. Etapa I. Elaborarea și depunerea în numele Beneficiarului a documentațiilor pentru
actualizarea și obținerea, după caz, a avizelor și acordurilor
(1) Antreprenorul va întreprinde toate diligențele pentru actualizarea și obținerea, după caz, a avizelor,
acordurilor, autorizațiilor solicitate prin Certificatul de Urbanism (CU) sau de autoritățile menționate în CU, va
elabora documentațiile necesare, le va depune și le va susține în fața autorităților.
(2) În situația în care emiterea unui aviz, acord sau autorizație este condiționată de emitent de obținerea
altor avize, acorduri sau autorizații nesolicitate în Certificatul de Urbanism, Antreprenorul va elabora și
documentațiile tehnice aferente obținerii acestora, asigurând susținerea tehnică a soluțiilor proiectate.
(3) Chiar dacă prin Certificatul de Urbanism nu se solicită obținerea Acordului de Mediu conform Legii
292/ 03.12.2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice sau private asupra mediului, este
necesară depunerea unei notificări privind intenția de realizare a proiectului, însoțită de CU, la Autoritatea
Județeană pentru Protecția Mediului, în vederea obținerii Acordului de Mediu.

SECTIUNEA III_CONTRACT ANTREPRIZA PR+EX TRAV. DUNARE, BORCEA.docx Pagina 6 din 16


(4) La depunerea documentațiilor pentru obținerea/ prelungirea avizelor, acordurilor, autorizațiilor
solicitate prin Certificatul de Urbanism, Antreprenorul va transmite Beneficiarului documentul doveditor (e-mail
de confirmare/ număr de înregistrare, etc.).
(5) Antreprenorul va efectua demersurile și activitățile legate de elaborarea, depunerea și susținerea
documentațiilor pentru scoaterea temporară din circuitul agricol și ocupare temporară a ariilor din fondul forestier
proprietate de stat/proprietate privată, a terenurilor afectate de lucrări.
10.1.1.2. Etapa II. Elaborare DTAC/DTOE în vederea obținerii Autorizațiilor de Construire
(1) Antreprenorul are obligația de a elabora atât DTAC cât și DTOE pentru județele Constanța și Ialomița.
(2) Documentațiile DTAC și DTOE vor fi întocmite în conformitate cu prevederile Legii 50/1991, cu
completările și modificările ulterioare și vor fi depuse și susținute la organul emitent de către Antreprenor.
(3) Documentațiile vor fi întocmite într-un număr suficient de exemplare pentru susținerea diverselor
cerințe, dar minimum 3 exemplare format hârtie și 2 exemplare electronic în formate editabile (doc/xls/dwg) și
needitabil (.pdf) și vor fi predate Beneficiarului prin proces-verbal de predare-primire.
(4) Anterior depunerii și susținerii la organul emitent, DTAC și DTOE vor fi supuse avizării CTE CONPET
S.A. Ploiești. Antreprenorul va preda Beneficiarului documentatiile DTAC si DTOE prin proces-verbal de predare
– primire, în vederea analizării și verificării de către verificator autorizat, conform cerințelor legale. În urma
verificării, Beneficiarul va supune documentațiiile avizării în CTE CONPET, în baza referatului întocmit de către
Verificatorul autorizat și a memoriului de prezentare întocmit de către Antreprenor.
(5) În cazul apariției unei situații de urgență, Antreprenorul va face toate demersurile necesare obținerii
Autorizațiilor de Construire pentru execuția lucrărilor în regim de primă urgență.
(6) Autorizația de Construire se va obține de către Antreprenor în numele Beneficiarului (în regim
normal sau de urgență, după caz).
10.1.1.3. Etapa III. Elaborarea documentației tehnico-economice de execuție în fazele
PT+CS+VE+DDE+mapa planuri-piese desenate pentru execuția lucrărilor în conformitate cu Caietul de
sarcini – Anexa 1 la contract și cu Studiul de soluție – varianta I – Anexa 2.
(1) Documentația tehnico-economică de execuție se va întocmi în condițiile respectării legislației în
vigoare privind: calitatea în construcții, protecția mediului, sănătate și securitate ocupațională, situații de urgență,
distanțe minime de siguranță, fond funciar - agricol, fond forestier, etc., cât și a reglementărilor tehnice de
referință, naționale și internaționale, aplicabile și reactualizate, în următorul conținut:
- Memoriu Tehnic (PT)
- Caiete de sarcini (CS)
- Volum economic VE (Deviz general - Cantități de lucrări + Antemăsurători detaliate); aceste
documentații se vor elabora detaliat pe fiecare conductă în parte.
- Documentație Detalii de Executie (DDE)
- Mapa planuri (piese desenate).
(2) Documentația va respecta cerințele H.G. nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului-cadru al
documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare
a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții.
(3) Calitatea în construcții. Calitatea în construcții este rezultanta totalității performanțelor de
comportare a acestora în exploatare, în scopul satisfacerii pe întreaga durată de existență, a exigențelor
utilizatorilor și colectivităților fiind definită de Legea 10/1995, cu modificările și completările ulterioare.
a) Antreprenorul, conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importantă a construcțiilor -
HG 766/1997 privind aprobarea unor Regulamente privind calitatea în construcții – art.1, lit. c), are obligația
stabilirii prin Proiect a categoriei/clasei de importantă a construcției și care sunt cerințele esențiale la care se va
verifica proiectul pentru obținerea unor construcții de calitate, fapt care se va menționa în toate documentele
tehnice privind construcția.
Documentația de Execuție se va supune verificării prin grija Beneficiarului, de către Verificator Autorizat,
în conformitate cu Regulamentul de verificare și expertiză tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor
și a construcțiilor, aprobat prin HG 925/1995, cu modificările și completările ulterioare, și conform celor stabilite
la punctul a).
În cazul în care în urma verificării sunt identificate erori, Antreprenorul are obligația revizuirii și prezentării
proiectului, în termenul comunicat de către Beneficiar, în aceleași condiții prevăzute anterior. Neîncadrarea în
termenul comunicat se consideră întârziere și se va supune prevederilor contractuale privind aplicarea de
penalități;
b) Antreprenorul va participa la verificările pe șantier legate de fazele determinante precum și la toate
fazele de execuție stabilite prin proiect, fără costuri suplimentare din partea Beneficiarului.
(4) Documentatiile vor fi intocmite într-un număr suficient de exemplare pentru susținerea diverselor
cerințe, din care 5 exemplare format hârtie și 2 exemplare suport electronic, format editabil (doc/xls/dwg) și
needitabil (pdf).
(5) Antreprenorul va preda Beneficiarului Documentația tehnico-economică de execuție prin proces-
verbal de predare – primire, în vederea analizării și verificării de către verificator autorizat, conform cerințelor
legale. În urma verificării, Beneficiarul va supune documentația tehnico-economică avizării în CTE CONPET, în

SECTIUNEA III_CONTRACT ANTREPRIZA PR+EX TRAV. DUNARE, BORCEA.docx Pagina 7 din 16


baza referatului întocmit de către Verificatorul autorizat și a memoriului de prezentare întocmit de către
Antreprenor.
(6) Antreprenorul va asigura asistență tehnică pentru proiectele elaborate.
(7) Cartea tehnică a construcției se va întocmi conform legislației în vigoare. Cartea tehnică a
construcției se compune din ansamblul documentelor referitoare la proiectarea, execuția, recepția, exploatarea,
întreținerea, repararea și urmărirea în timp a construcției, de la Certificatul de Urbanism până la recepția finală
a lucrărilor. Aceasta se va întocmi și se va completa pe parcursul execuției de toți factorii care concură la
realizarea lucrărilor, prin grija dirigintelui de șantier.
10.1.2. Etapa IV. Execuția lucrărilor de construcții-montaj și realizarea documentației As Built
(1) Antreprenorul are obligația de a derula toate lucrările care fac obiectul prezentului contract cu
respectarea strictă a suprafețelor de teren precizate în Studiul de Soluție – varianta I și documentația tehnico-
economică de execuție, suprafețe pentru care s-au solicitat și obținut Certificatele de Urbanism și Avizele
aferente. Execuția lucrărilor va trebui să țină cont și de eventuale condiționări ale deținătorilor/administratori de
terenuri și avizatori, condiționări de care Beneficiarul nu avea cunoștință la data elaborării Caietului de Sarcini.
Antreprenorul, în acord cu Beneficiarul, are obligația adaptării graficului de execuție în acest sens.
(2) Antreprenorul se obligă să execute lucrările în vederea realizării obiectivului înlocuire fire
legătură traversare Dunăre C1-C2 și Braț Borcea C3-C4, prin foraj orizontal dirijat (FOD), cu respectarea
prevederilor Caietului de sarcini – Anexa 1 la contract, ale documentației tehnico-economice și conform
obligațiilor asumate prin prezentul contract. Culoarul de lucru și zonele de lucru nu vor depăși dimensiunile
precizate în cadrul Studiului de Solutie – varianta I și documentația tehnico-economică de execuție.
(3) Antreprenorul are obligația de a executa și de a finaliza lucrările, precum și de a remedia viciile
acestora, cu atenția și promptitudinea cuvenite, în concordanță cu obligațiile asumate prin contract și in strictă
concordanță cu prevederile Proiectului Tehnic și ale Caietului de Sarcini.
(4) Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele,
instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de/pentru
contract. Toate materialele, armăturile, semifabricatele, confecțiile și accesoriile utilizate la execuția conductei
vor corespunde prevederilor/standardelor și normelor tehnice de fabricație/foilor de date din Proiectul tehnic și
vor fi însoțite de toate documentele de certificare și de calitate aferente (agremente tehnice/certificate de
inspecție/certificate de calitate) care se vor păstra (arhivă) pentru a fi incluse în Cartea tehnică a Construcției.
(5) În cazul în care, pe parcursul execuției lucrărilor, survin modificări ale lucrărilor autorizate,
Antreprenorul are obligația întocmirii documentației As Built, în condițiile modificărilor survenite.
10.2. (1) Antreprenorul se obligă să execute lucrările cu respectarea următoarelor condiții:
a) Înainte de începerea lucrărilor de execuție se va încheia convenția privind securitatea și sănătatea în
muncă – situații de urgență, protecția mediului, cu Beneficiarul.
b) La execuția lucrărilor Antreprenorul va respecta toate condițiile menționate în Proiectul tehnic și în
cadrul avizelor /acordurilor/ Autorizației de construire.
c) Antreprenorul va deține și va utiliza personalul, utilajele și laboratoarele necesare pentru execuția
lucrărilor (conform listelor cu consumurile de materiale, echipamente și utilaje și transport rezultate din devizul
general – norme de deviz), în conformitate cu Caietul de sarcini – anexa 1 la contract.
d) Antreprenorul este obligat să prezinte și să folosească proceduri tehnice de lucru aprobate, conform
sistemului propriu de management al calității implementat (ISO 9001:2015).
e) Antreprenorul va elabora Planul propriu de sănătate și securitate conform art. 2435 din HG
300/2006, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Antreprenorul are obligația, înainte de începerea lucrărilor, de a comunica în scris Beneficiarului
identitatea responsabilului tehnic cu execuția, atestat în domeniu, conform legislației în vigoare, a responsabilului
cu calitatea și a Șefului de șantier responsabil de urmărirea execuției lucrărilor.
(3) Antreprenorul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranța tuturor
operațiunilor executate pe șantier, precum și pentru: procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor
și a reglementărilor legii privind calitatea în construcții (Legea 10/1995), legislației în vigoare privind protecția
mediului (O.U.G. nr. 195/22.12.2005) și regimul deșeurilor (Legea 211/2011, republicată). Antreprenorul este
răspunzător pentru executarea lucrărilor la standardele de calitate (conform normelor și legilor în vigoare) cu
respectarea strictă a cerințelor Caietului de Sarcini, ale proiectului tehnic (memorii tehnice, caiete de sarcini pe
specialități, specificații tehnice, foi de date, detalii de execuție, cantități de lucrări și consumurile de resurse
aferente articolelor de deviz).
(4) Antreprenorul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului Beneficiarului în ateliere, depozite
şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru
verificarea lucrărilor ascunse.
(5) Un exemplar din documentația tehnico-economică predată de către Beneficiar Antreprenorului va fi
ținut de acesta în șantier în vederea consultării de către Inspecția de Stat în Construcții, Lucrări Publice, Urbanism
și Amenajarea Teritoriului, precum și de către persoane autorizate de Beneficiar, la cererea acestora.
(6) Antreprenorul are obligația de a pune la dispoziție Beneficiarului caietele de măsurători precum și
certificatele de calitate ale tuturor materialelor puse în operă, desenele, calculele, verificările calculelor și orice
alte documente pe care Antreprenorul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de Beneficiar.
SECTIUNEA III_CONTRACT ANTREPRIZA PR+EX TRAV. DUNARE, BORCEA.docx Pagina 8 din 16
(7) Tehnologia de realizare a FOD și a tragerii conductelor prin foraj se va realiza conform
proiectului si tehnologiei Antreprenorului, fiind integral în responsabilitatea sa. Antreprenorul, în
completarea datelor din Studiul de Solutie și pentru stabilirea tehnologiilor de executie a lucrărilor, poate să-și
realizeze propriile foraje de prospecțiuni preliminar începerii FOD sau orice alt studiu pe care îl consideră necesar,
pe cheltuiala sa.
(8) Antreprenorul are obligația de a respecta și de a executa dispozițiile Beneficiarului în orice problemă
menționată sau nemenționată în contract referitoare la execuția lucrărilor, dar numai cu viza proiectantului; de
asemenea, are obligația de a respecta dispozițiile Beneficiarului referitoare inclusiv la suspendarea execuției
tuturor lucrărilor sau a unei părți a acestora. În cazul în care Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului
sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecții în scris, fără ca obiecțiile respective să îl
absolve de obligația de a executa dispozițiile primite, cu excepția cazului în care acestea contravin prevederilor
legale.
(9) Antreprenorul este responsabil pentru trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date în proiect,
precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare în
vederea îndeplinirii responsabilităţii respective.
(10) În cazul în care pe parcursul execuţiei lucrărilor survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau
aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să rectifice eroarea constatată, pe cheltuiala sa.
Pentru verificarea trasării, Antreprenorul are obligaţia de a proteja şi de a păstra cu grijă toate reperele, bornele
sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
(11) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor acestora Antreprenorul are obligaţia:
a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este
autorizată şi de a menţine şantierul (atâta timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atâta timp cât
acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către Beneficiar) în starea de ordine necesară pentru evitarea oricărui
pericol pentru respectivele persoane;
b) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire,
alarmă şi pază, în cazul în care sunt necesare sau au fost solicitate de către Beneficiar sau de către alte autorităţi
competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;
c) să suporte costurile pentru consumul de utilităţi precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de
măsurat.
d) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru
a evita orice pagubă sau neajuns provocat persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultat din poluare,
zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.
(12) Antreprenorul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor,
echipamentelor şi instalaţiilor care urmează să fie puse în operă de la data primirii amplasamentului până la data
semnării procesului-verbal de recepţie a acesteia.
(13) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor acestora Antreprenorul are obligaţia, în
măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu afecta inutil sau în mod abuziv:
a) confortul riveranilor;
b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi a căilor publice sau private;
c) siguranța malului.
(14) Antreprenorul va răspunde, despăgubi, proteja și apăra Beneficiarul, inclusiv Personalul său, pentru
orice acțiuni, reclamații, pierderi sau daune, directe sau indirecte, de orice natură (denumite în continuare
"reclamație") generate de o acțiune sau inacțiune a Antreprenorului sau Personalului său, inclusiv
Subcontractanților săi și/sau a oricărei persoane pentru care Antreprenorul este responsabil, în executarea
contractului, cu excepția situației în care pierderea sau dauna este un rezultat inevitabil al obligațiilor
Antreprenorului de a executa lucrările și de a remedia orice defecțiuni.
Beneficiarul va aduce la cunoștința Antreprenorului reclamația oricărui terț în cel mai scurt timp posibil
din momentul în care Beneficiarul o ia la cunoștință.
În cazul în care Beneficiarul alege să conteste reclamația sau să se apere împotriva reclamației,
Antreprenorul va acoperi costurile rezonabile de contestare sau apărare suportate de Beneficiar și Personalul
său.
(15) Antreprenorul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau
sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de traficul propriu sau al oricăruia
dintre subcontractanţii săi; Antreprenorul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi va
repartiza încărcăturile, în aşa fel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor
respective.
(16) În cazul în care Antreprenorul deteriorează sau distruge drumurile și/sau podurile utilizate la
transportul materialelor, acesta are obligaţia de a le reface pe cheltuiala sa.
(17) În cazul în care natura lucrărilor de construcții necesită transportul pe apă de către Antreprenor,
atunci prevederile de la alin. (15) și (16) se interpretează în așa fel încât "drum" va semnifica, de asemenea, doc,
chei și orice altă structură navigabilă, și prin "vehicul" se înțelege orice recipient, iar dispozițiile aplicabile se vor
aplica în consecință.
(18) Pe parcursul execuţiei lucrării Antreprenorul are obligaţia:
a) de a evita pe cât posibil acumularea de obstacole inutile pe şantier;
SECTIUNEA III_CONTRACT ANTREPRIZA PR+EX TRAV. DUNARE, BORCEA.docx Pagina 9 din 16
b) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale;
c) de a aduna şi de a îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel,
care nu mai sunt necesare.
(19) În situația în care Antreprenorul reţine sau aduce pe şantier până la sfârşitul perioadei de garanţie
materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale
în perioada de garanţie, va suporta toate costurile referitoare la accesul la locația respectivă și contravaloarea
închirierii suprafețelor de teren ocupate de aceste materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii.
10.3. (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările şi
testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei finale (calitative) sunt
descrise în anexele la contract.
(2) Antreprenorul are obligaţia să asigure instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru
verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv al manoperei aferente
acestora, revine Antreprenorului.
(3) Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în
operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau
că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar Beneficiarul va suporta aceste
cheltuieli.
10.4. (1) Antreprenorul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea
Beneficiarului.
(2) Antreprenorul are obligaţia de a notifica Beneficiarului, ori de câte ori astfel de lucrări sunt finalizate,
pentru a fi examinate şi măsurate.
(3) Antreprenorul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi din lucrare, la dispoziţia Beneficiarului,
şi de a reface această parte sau aceste părţi din lucrare, dacă este cazul.
(4) Antreprenorul răspunde în mod unilateral în cazul depășirii limitelor terenului pus la dispoziție de
Beneficiar, în cazul neaducerii terenului la starea inițială atât pe amplasamentul lucrării cât și în zona organizării
proprii de șantier și a celorlalte zone riverane amplasamentului lucrărilor. La finalizarea lucrărilor, Antreprenorul
va prezenta Beneficiarului Proces verbal de redare a terenului la starea inițială, semnat cu proprietarii terenurilor
afectate de lucrarea contractată, inclusiv pentru drum de acces, etc. Antreprenorul are obligația de a reface
terenul afectat la starea pe care acesta a avut-o anterior execuției lucrărilor.
(5) Nicio aprobare, consimțământ sau absența unor observații ale Beneficiarului sau ale reprezentaților
Beneficiarului nu vor exonera Antreprenorul de obligațiile sale, asumate prin prezentul contract.
(6) Antreprenorul are obligația de a-și asigura pe propria cheltuială toate mijloacele tehnice de intervenție
si stingere a incendiilor pe parcursul derulării lucrărilor.
10.5. Obligații de bună conduită ale Antreprenorului
(1) Antreprenorul va acționa întotdeauna loial și imparțial și ca un consilier de încredere pentru Beneficiar
conform regulilor și/sau codului de conduită al profesiei sale, precum și cu discreția necesară. Se va abține să
facă afirmații publice în legătură cu lucrările executate fără să aibă aprobarea prealabilă a Beneficiarului, precum
și să participe în orice activități care sunt în conflict cu obligațiile sale contractuale în raport cu acesta.
(2) În cazul în care Antreprenorul sau oricare din subcontractanții săi, se oferă să dea, ori sunt de acord
să ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri în dar, facilități ori comisioane în scopul de a
determina ori recompensa îndeplinirea ori neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind contractul de lucrări sau
orice alt contract încheiat cu Beneficiarul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu
Contractul sau cu orice alt contract încheiat cu acesta, Beneficiarul poate decide rezilierea Contractului fără
îndeplinirea vreunei formalități și fără intervenția vreunei autorități sau instanțe de judecată.
(3) Plățile către Antreprenor aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva
din Contract, și atât Antreprenorul cât și personalul său salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa și salariații
din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocație, plată indirectă ori orice altă forma de retribuție în
legătură cu sau pentru executarea obligațiilor din Contract.
(4) Antreprenorul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevență, facilitate sau comision
cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile Contractului, fără aprobarea
prealabilă în scris a Beneficiarului.
(5) Antreprenorul și personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării Contractului,
inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, precum și după încetarea Contractului. În acest sens, cu
excepția cazului în care se obține acordul scris prealabil al Beneficiarului, Antreprenorul și personalul său, salariat
ori contractat de acesta, incluzând conducerea și salariații din teritoriu, nu vor comunica niciodată oricărei alte
persoane sau entități, nicio informație confidențială divulgată lor sau despre care au luat cunoștință și nu vor face
publică nicio informație referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării lucrărilor ce fac
obiectul prezentului Contract. Totodată, Antreprenorul și personalul său nu vor utiliza în dauna Beneficiarului
informațiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfășurate în cursul sau în scopul
executării Contractului.
(6) Executarea Contractului nu va genera sub nicio formă cheltuieli comerciale neuzuale. Dacă apar totuși
astfel de cheltuieli, Contractul poate fi reziliat fără îndeplinirea vreunei formalități și fără intervenția vreunei
autorități sau instanțe de judecată. În acest caz Antreprenorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data rezilierii contractului.
SECTIUNEA III_CONTRACT ANTREPRIZA PR+EX TRAV. DUNARE, BORCEA.docx Pagina 10 din 16
Sunt considerate cheltuieli comerciale neuzuale:
i. comisioanele care nu sunt menționate în Contract sau care nu rezultă dintr-un contract valabil încheiat
referitor la prezentul Contract,
ii. comisioanele care nu corespund unor servicii executate și legitime,
iii. comisioanele plătite unui destinatar care nu este în mod clar identificat sau
iv. comisioanele plătite unei persoane care potrivit tuturor aparențelor este o persoană interpusă.
(7) Antreprenorul va furniza Beneficiarului, la cerere, documente justificative cu privire la condițiile în care
se execută Contractul. Beneficiarul va efectua orice documentare sau cercetare la față locului pe care o consideră
necesară pentru strângerea de probe în cazul oricărei suspiciuni cu privire la existența unor cheltuieli comerciale
neuzuale.

11. OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI


11.1. Beneficiarul îi va preda Antreprenorului documentele (Studiu de soluție, Certificate de Urbanism,
avize, acorduri deținute) și amplasamentul lucrării, prin proces-verbal de predare-primire.
11.2. La data începerii lucrărilor, Beneficiarul va comunica Antreprenorului reprezentantul/ reprezentanții
desemnați pentru asigurarea verificării execuției corecte a lucrărilor precum și autoritatea și îndatoririle delegate
acestora.
11.3. Beneficiarul are obligaţia de a examina şi de a măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 3
zile de la notificarea Antreprenorului.
11.4. Beneficiarul are obligația de a efectua plata lucrărilor la termenul scadent, prevăzut în prezentul
contract, pe baza documentelor justificative puse la dispoziție de Antreprenor și aprobate de Beneficiar, în
condițiile prevăzute de art. 16 al contractului.

12. ÎNCEPEREA ȘI EXECUTAREA CONTRACTULUI


12.1. Executarea contractului începe la data semnării Procesului-verbal de predare-primire a
amplasamentului pentru proiectare. Predarea-primirea amplasamentului pentru proiectare se va realiza în termen
de maximum 10 zile de la data constituirii garanției de bună execuție.
12.2. Antreprenorul va finaliza toate lucrările și va îndeplini obligațiile prevăzute în contract până la
expirarea termenului de execuție, astfel încât lucrările să poată fi supuse recepției la terminarea lucrărilor.
12.3. Obligațiile Antreprenorului se consideră a fi îndeplinite după aprobarea Recepției Finale la
expirarea perioadei de garanție a lucrărilor.

13. PRELUNGIREA DURATEI DE EXECUȚIE


13.1. În cazul în care:
a) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
b) condiţiile climaterice extrem de nefavorabile; sau
c) alte circumstanțe neobișnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului de
către Antreprenor
îndreptățesc Antreprenorul să solicite, după caz, fie prelungirea perioadei de execuție sau a oricărei etape a
acesteia, fie suspendarea contractului pe o perioadă determinată de motivul legal invocat, ocazie cu care părțile
vor încheia act adițional cu privire la perioada de execuție. În cazul suspendării, data scadentă a îndeplinirii
obligațiilor contractuale se decalează corespunzător duratei de suspendare.
c1) În cazul în care motivul legal invocat nu mai este actual, Antreprenorul are obligația să notifice imediat
Beneficiarul asupra datei la care lucrările vor fi reluate sau
c2) În cazul în care Beneficiarul constată dispariția motivului pentru care a fost suspendat contractul, poate
să notifice Antreprenorul asupra datei la care lucrările vor fi reluate.
13.2. Decalarea termenului de execuție nu dă dreptul Antreprenorului de a solicita actualizarea valorii
contractului.

14. RECEPȚIA LUCRĂRILOR


14.1. La finalizarea lucrărilor Antreprenorul are obligația de a notifica în scris Beneficiarul că sunt
îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.
14.2. Antreprenorul va preda Beneficiarului, la finalizarea lucrării și înaintea efectuării recepției la
terminarea lucrărilor, Cartea tehnică a construcției elaborată și actualizată corespunzător cerințelor Legii 10/1995
privind calitatea în construcții și a HG nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepția
construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare, în lipsa cărții tehnice recepția neputând avea loc.
14.3. Beneficiarul va notifica Antreprenorul cu privire la data efectuării recepției la terminarea lucrărilor.
14.4. Recepția la terminarea lucrărilor se va efectua conform prevederilor HG nr. 273/1994 cu modificările
și completările ulterioare, de către o comisie constituită potrivit legii. La terminarea examinării lucrărilor, comisia
va consemna observațiile și concluziile în procesul verbal de recepție pe care îl va înainta Beneficiarului împreună
cu recomandarea de admitere cu sau fără obiecții a recepției, amânarea sau respingerea ei. Ulterior acesteia,
părțile au obligația de a efectua recepția punerii în funcțiune, conform HG nr. 51/1996, cu modificările și
completările ulterioare.

SECTIUNEA III_CONTRACT ANTREPRIZA PR+EX TRAV. DUNARE, BORCEA.docx Pagina 11 din 16


14.5. Obligația Antreprenorului de a executa lucrările se consideră îndeplinită prin aprobarea de către
Beneficiar a Procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
14.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanție.

15. GARANȚIA LUCRĂRILOR


15.1. Antreprenorul acordă lucrărilor o garanţie de 120 de luni de la data încheierii Procesului verbal de
recepţie la terminarea lucrărilor semnat fără obiecțiuni din partea Beneficiarului. La expirarea termenului de 120
de luni se va efectua recepția finală a lucrării, aprobată de Beneficiar prin proces verbal.
15.2. (1) Antreprenorul are obligaţia, în urma notificării transmise de Beneficiar și în termenul stabilit în
aceasta, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor, deteriorărilor,
construcţiilor şi altor defecte ce se produc sau apar în perioada de garanție.
(2) Notificarea va indica motivele pentru care Antreprenorul este responsabil de viciu sau deteriorare și
termenul de remediere.
(3) La primirea notificării transmise de Beneficiar, Antreprenorul va remedia pe propriul cost orice viciu
sau deteriorare în termenul stabilit în notificare.
15.3. (1) În cazul în care Antreprenorul consideră că nu este responsabil de viciu sau deteriorare asupra
construcției, Antreprenorul va remedia viciul sau deteriorarea în conformitate cu notificarea transmisă.
(2) Ulterior remedierii viciului sau deteriorării construcției, Antreprenorul va transmite Beneficiarului,
printr-o adresă, argumentele pentru care consideră că nu este responsabil de producerea viciului sau deteriorării.
În acest caz, părțile vor constitui o comisie paritară care va analiza cauzele care au condus la apariția viciului sau
deteriorării construcției și dacă aceasta sunt imputabile Antreprenorului. În cazul în care viciul sau deteriorarea
nu s-a produs din vina Antreprenorului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit de Beneficiar Antreprenorului, ca
lucrări suplimentare.
15.4. În cazul în care Antreprenorul nu remediază un viciu sau o deteriorare în termenul prevăzut în
notificare, Beneficiarul are dreptul de a executa lucrările de remediere direct sau printr-un terț, pe cheltuiala
Antreprenorului.
15.5. Antreprenorul răspunde, potrivit obligaţiilor legale care îi revin, pentru toate viciile construcţiei,
potrivit prevederilor art. 30 din Legea nr. 10/18.01.1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și
completările ulterioare.

16. MODALITĂȚI DE PLATĂ. FACTURARE. EVALUAREA LUCRĂRILOR


16.1. (1) Beneficiarul va efectua plata pentru serviciile si lucrările executate astfel:
a) pentru serviciile de proiectare:
- pentru Etapa I: 30% din valoarea totală a serviciilor de proiectare, respectiv _____________ lei fără
TVA, după obținerea tuturor avizelor/acordurilor de la autorități, solicitate prin C.U. și predarea acestora pe bază
de proces verbal;
- pentru Etapa II: 30% din valoarea totală a serviciilor de proiectare, respectiv _____________ lei fără
TVA, după avizarea în CTE CONPET a DTAC/DTOE și obținerea Autorizațiilor de construire și predarea, pe
bază de proces verbal, a Autorizațiilor de construire și a DTAC/DTOE, vizate spre neschimbare;
- pentru Etapa III: 30% din valoarea totală a serviciilor de proiectare, respectiv ____________ lei fără
TVA, după obținerea avizului favorabil al CTE CONPET, pentru documentația tehnico-economică de
execuție;
- 10% din valoarea totală a serviciilor de proiectare, după semnarea Procesului verbal de recepție la
terminarea lucrărilor și prezentarea documentației As-Built, după caz.
b) pentru Etapa IV: în baza stadiului fizic și a situațiilor de lucrări acceptate de Beneficiar:
- după realizarea fiecărui foraj orizontal dirijat (FOD), tragerea conductei și acceptarea probei de
presiune pentru conducta în subtraversare;
- pentru restul lucrărilor, plata se va face în baza stadiului fizic și a situațiilor de lucrări acceptate
de Beneficiar.
(2) După acceptarea, de către Beneficiar, a situațiilor de lucrări, Antreprenorul va emite factura conform
art. 319 alin. (1) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal și o va transmite pe adresa de email
financiar.facturi@conpet.ro, în ziua emiterii.
(3) Beneficiarul va efectua plata în termen de 30 de zile de la înregistrarea facturii la Beneficiar.
16.2. Situații de lucrări
(1) Antreprenorul va fi îndreptăţit la plata valorii lucrărilor executate, pe baza situațiilor de lucrări acceptate
de Beneficiar în condițiile de la art. 16.1.
(2) Situațiile de lucrări vor fi însoțite de copii ale certificatelor de calitate ale materialelor, echipamentelor,
confecțiilor, subansamblelor puse în operă, de copii ale Proceselor Verbale pentru lucrările ce devin ascunse și
a Procesului verbal de stadiu fizic al cantităților de lucrări, semnat de reprezentanții părților. Situațiile de lucrări
vor reflecta stadiul fizic din teren și vor fi conforme cu devizul ofertă.

SECTIUNEA III_CONTRACT ANTREPRIZA PR+EX TRAV. DUNARE, BORCEA.docx Pagina 12 din 16


16.3. (1) Pentru orice suplimentare la obiectul contractului / renunțare la cantități de lucrări din obiectul
contractului, în baza devizului de lucrări și a procesului verbal de constatare încheiat între părți/nota de renunțare,
părțile vor încheia act adițional, la aceleași prețuri unitare din ofertă și numai după avizarea în CTE a noului
memoriu tehnic justificativ și a devizului general actualizat.
(2) Materialele care nu se regăsesc în ofertă vor fi susținute cu oferte de preț de la
producători/distribuitori, iar la decontare cu facturi de achiziție pentru justificarea prețului. Cheltuielile cu
manopera, utilajul, transportul, cheltuieli indirecte, profit, se vor deconta la prețurile/coeficienții din ofertă.
16.4. (1) În termen de 30 de zile de la data semnării contractului, Antreprenorul nerezident are obligația
de a prezenta, în original și în traducere legalizată în limba română, un Certificat de Rezidență Fiscală, emis de
autoritățile fiscale ale statului rezident, din care să rezulte că este rezident al statului respectiv în anul obținerii
veniturilor si că îi sunt aplicabile prevederile privind evitarea dublei impuneri încheiate între statul român și statul
de rezidență a Antreprenorului. Primul certificat de rezidență fiscală va fi prezentat Beneficiarului (în calitate de
plătitor de venit) la încheierea contractului. Apoi, Certificatul de rezidență fiscală va fi prezentat pentru anul
contractual în care Antreprenorul încasează veniturile aferente serviciului prestat. In cazul în care Certificatul de
rezidență fiscală nu se prezintă la acest termen, se aplică prevederile titlului VI din Legea nr. 227/2015 privind
Codul Fiscal, respectiv, reținerea impozitului datorat prin stopaj la sursă.
(2) Factura emisă de Antreprenorul extern nerezident va menționa, pe lăngă celelalte informații, și codul
valid de înregistrare în scopuri de TVA. Antreprenorul și Beneficiarul au obligatia să-și transmită reciproc copii
ale documentelor ce menționeaza codul valid de înregistrare în scopuri de TVA.
16.5. Data plății va fi data la care contul Beneficiarului este debitat.

17. PENALITĂȚI
17.1. (1) În cazul în care Antreprenorul nu-și îndeplinește obligațiile asumate în termenele stabilite prin
contract, Antreprenorul are obligația de a plăti Beneficiarului, ca penalități, o sumă în cuantum de 0,05%/zi din
valoarea contractului, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.
(2) Penalitățile calculate vor fi notificate Antreprenorului. Antreprenorul are obligația de a achita în termen
de 5 (cinci) zile de la primirea notificării, suma calculată drept penalități. Beneficiarul va emite factura către
Antreprenor după încasarea sumei reprezentând penalități. Neplata penalităților de întârziere în termenul de 5
(cinci) zile de către Antreprenor dă dreptul Beneficiarului de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție,
pentru recuperarea penalităților de întârziere conform prevederilor art. 9 datorate ca urmare a neîndeplinirii
obligațiilor la termenele stabilite prin contract. Beneficiarul are obligația de a notifica penalitățile Antreprenorului,
precizând obligațiile care nu au fost respectate.
(3) În cazul în care Beneficiarul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei
prevăzute la art. 16.1.(3) acesta are obligația de a plăti Antreprenorului penalități în cuantum de 0,05%/zi de
întârziere, calculat la valoarea neachitată, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi de la scadență.
Beneficiarul va plăti această sumă pe baza unei facturi emisă de către Antreprenor. Penalitățile calculate vor fi
notificate și facturate către Beneficiar. Beneficiarul are obligația de a achita factura de penalități în termen de 5
(cinci) zile de la data înregistrării acesteia.

18. ÎNCETAREA CONTRACTULUI


18.1. Rezilierea unilaterală a contractului. Beneficiarul va putea rezilia unilateral contractul în oricare
dintre următoarele situații:
a) Antreprenorul nu a prezentat în termen documentul privind constituirea garanției de bună execuție
sau nu menține valabilitatea garanției de bună execuție, în condițiile prevăzute în contract.
b) Antreprenorul nu a prezentat în termen contractele de asigurare în condițiile prevăzute în contract
sau nu menține valabilitatea contractelor de asigurare pe toată perioada executării contractului.
c) Antreprenorul a cesionat obligațiile asumate prin contract sau a subcontractat o parte din contract
fără acceptul Beneficiarului.
d) Antreprenorul întârzie începerea lucrărilor cu mai mult de 20 de zile, depășește oricare dintre
termenele menționate la art. 4.2. cu mai mult de 20 de zile, nu a executat în termen de 180 de zile de la predarea
amplasamentului pentru execuție cel puțin un foraj orizontal dirijat (FOD) pentru care a fost acceptată proba de
presiune pentru conducta în subtraversare aferentă forajului, nu respectă instrucțiunile motivate ale
Beneficiarului și termenul de realizare acordat sau nu reia lucrările suspendate în termen de 20 de zile de la
primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor.
e) Autorizațiile, licențele Antreprenorului expiră iar acesta nu depune diligențele pentru reautorizare sau
sunt anulate în perioada de derulare a contractului.
f) Antreprenorul modifică componența asocierii precum și identitatea liderului fără acordul prealabil al
Beneficiarului.
g) Antreprenorul nu respectă obligațiile prevăzute la art. 10.5 din contract. Data la care rezilierea
unilaterală produce efecte este data la care notificarea scrisă de reziliere a fost comunicată Antreprenorului.
18.1.1. În cazurile prevăzute la art. 18.1. lit. a)-f) Beneficiarul va emite o notificare prin care va specifica
obligațiile neîndeplinite și termenul pentru executarea acestora, fără ca acest fapt să excludă dreptul
Beneficiarului de a percepe penalități de întârziere conform prevederilor art. 17. Neîndeplinirea obligațiilor
prevăzute la art. 18.1 lit. a)-f) în termenul acordat de Beneficiar, dă dreptul acestuia de a rezilia unilateral
SECTIUNEA III_CONTRACT ANTREPRIZA PR+EX TRAV. DUNARE, BORCEA.docx Pagina 13 din 16
contractul. Data la care rezilierea unilaterală produce efecte este data la care notificarea scrisă de reziliere a
fost comunicată Antreprenorului.
18.2. Rezilierea unilaterală prevăzută pentru oricare dintre situațiile prevăzute la art. 18.1. din contract
se sancționează cu obligarea Antreprenorului la plata de daune-interese compensatorii către Beneficiar în
procent de 20% din prețul total al contractului, menționat la art. 3.1., la care se adaugă contravaloarea daunelor
interese moratorii prevăzute la art. 17.1. alin. (1).
18.3. (1) Creanțele reprezentând daunele–interese stipulate la art 18.2 din contract vor fi notificate de
către Beneficiar Antreprenorului, precizand în notificare obligațiile care nu au fost respectate, cuantumul
daunelor-interese și modalitatea de calcul.
(2) Antreprenorul are obligația de a achita daunele–interese notificate, în termen de 30 (treizeci) de zile
de la data primirii notificării.
(3) Neachitarea de către Antreprenor, în termenul stabilit, a creanțelor notificate, dă dreptul
Beneficiarului de a reține sumele respective din garanția de bună execuție.
18.4. În conformitate cu prevederile art. 4.2. alin. (1) lit. a) Etapa I, ultima teză, oricare dintre părți are
dreptul de a denunța unilateral contractul. În cazul în care contractul este denunțat, Antreprenorul este îndreptățit
la plata serviciilor prestate până la momentul denunțării. Data la care denunțarea unilaterală produce efecte este
data la care notificarea scrisă a fost comunicată de către o parte celeilalte părți.
18.5. Contractul poate înceta și prin acordul părților sau declararea falimentului oricăreia dintre părti.

19. ASIGURĂRI
19.1. (1) Antreprenorul se obligă să încheie o asigurare de răspundere civilă de tip „toate riscurile”, suma
asigurată fiind cel puțin egală cu prețul total al contractului. Asigurarea va avea ca beneficiar Societatea
CONPET S.A și trebuie să acopere răspunderea civilă a Antreprenorului pentru:
- daune aduse terților (prin terț se înțelege inclusiv Beneficiarul) produse în executarea Contractului sau
în legătură cu executarea Contractului, inclusiv în Perioada de Garanție a Lucrărilor. Asigurarea va acoperi, fără
a se limita, daune generate de erori în documentația tehnică întocmită de Antreprenor, daune generate de
calitatea materialelor de construcție sau de calitatea lucrărilor executate, daune pentru vicii ascunse ale lucrărilor
și/sau materialelor; daune generate de evenimente naturale, daune indirecte de orice fel, inclusiv penalizări ca
urmare a nerespectării termenelor de execuție, a altor obligații contractuale sau pierderii (rezilierii) contractului
de antrepriză; daunele materiale, vătămări corporale, deces; prejudiciile aduse bunurilor aflate în proprietatea
Beneficiarului precum și prejudiciile cauzate altor bunuri;
- daune rezultate ca urmare a poluărilor accidentale cu țiței survenite din executarea Contractului sau în
legătură cu executarea Contractului, inclusiv în Perioada de Garanție a Lucrărilor. Asigurarea va acoperi, fără a
se limita la: daunele produse bunurilor Beneficiarului și terților; toate costurile rezultate din activitatea de limitare
și prevenire a extinderii poluării; toate costurile rezultate din activitatea de ecologizare, transport, eliminare a
deșeurilor rezultate și refacerea mediului geologic și a cursurilor de apă poluate; daune aduse biodiversității
cauzate de poluare; vătămarea corporală sau paguba materială cauzate de poluare.
(2) Contractul de asigurare trebuie să conțină angajamentul asigurătorului de a nu modifica în niciun fel
condițiile de asigurare fără aprobarea expresă a Beneficiarului, pe toată perioada de valabilitate a acestuia,
precum și faptul că orice modificare a contractului de asigurare fără îndeplinirea acestei condiții nu este
opozabilă Beneficiarului.
(3) Asigurarea prevăzută la alin. (1) va fi prezentată Beneficiarului în original, în termen de 15 zile de la
data semnării contractului sub sancțiunea prevăzută la art. 18.
(4) Antreprenorul poate încheia unul sau mai multe contracte de asigurare împotriva tuturor riscurilor
mai sus precizate și a oricăror altor riscuri care, prin intervenția lor, ar putea naşte în sarcina Antreprenorului
sau a Beneficiarului obligaţii de dezdăunare.
(5) Poliţele vor fi emise de către societăţi de asigurare autorizate potrivit legii, în condiţiile solicitate de
către Beneficiar. Antreprenorul va furniza Beneficiarului dovada că toate poliţele necesare sunt în vigoare şi că
primele de asigurare au fost plătite.
(6) Pe toată durata executării Contractului până la recepția finală a lucrărilor, Antreprenorul va transmite
cel mai târziu în data scadenței plății fiecărei prime de asigurare și, oricând la cererea Beneficiarului, dovada
plății. Beneficiarul își rezervă dreptul de a plăti în locul Antreprenorului pe asigurator în cazul în care
Antreprenorul nu plătește prima de asigurare, urmând ca Beneficiarul să recupereze suma astfel plătită
împreună cu potențialele daune rezultate. Aceste sume, împreună cu daunele rezultate, vor fi recuperate de
Beneficiar din garanția de bună execuție constituită de Antreprenor conform art. 9.
(7) Încheierea și menținerea de către Antreprenor a asigurării prevăzute la acest articol nu îl vor exonera
pe Antreprenor de responsabilitățile legale și/sau contractuale.

20. LITIGII
20.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din
interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.
20.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea neînțelegerilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa
instanțelor de judecată, competente, de la sediul Beneficiarului.

SECTIUNEA III_CONTRACT ANTREPRIZA PR+EX TRAV. DUNARE, BORCEA.docx Pagina 14 din 16


21. COMUNICĂRI
21.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
(3) Pe parcursul derulării prezentului contract, toate documentele aferente acestuia, inclusiv
corespondența între părți, vor fi elaborate în limba română.
21.2. Comunicările dintre părţi se pot face prin e-mail, fax, poștă, sau curierat, cu condiţia confirmării
primirii comunicării. Orice altă formă de comunicare nu produce efecte juridice între părți.
21.3. Părțile contractante își vor comunica una celeilalte, persoanele și datele de contact ale acestora.

Persoanele și datele de contact:

Pentru Beneficiar:

Adresă: CONPET S.A., str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, județul Prahova
E-mail: …………………..
Tel: …………………..Fax: …………………..
În atenţia:…………………..

Pentru Antreprenor:

Adresă: …………………..
E-mail: …………………..
Tel: …………………..Fax: …………………..
În atenţia:…………………..

22. CESIUNEA SI SUBCONTRACTAREA


22.1. În prezentul contract de achiziție este permisă doar cesiunea creantelor născute din contract,
obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate și asumate inițial.
22.2. (1) Antreprenorul nu poate subcontracta decât subcontractanților declarați în propunerea sa tehnică
sau numai după obținerea acordului scris al Beneficiarului.
(2) Antreprenorul răspunde în mod direct față de Beneficiar pentru orice neconformitate apărută în
execuția lucrării și care se datorează unui subcontractant precum și pentru orice pretenție ridicată de un terț ca
urmare a unei acțiuni sau inacțiuni a unui subcontractant.
22.3. (1) Antreprenorul are obligaţia, în cazul în care a subcontractat părţi din contract în condițiile
prevăzute la art. 22.2., de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a
semnat contractul cu Beneficiarul.
(2) Antreprenorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu
subcontractanţii desemnaţi.
22.4. (1) Antreprenorul este pe deplin răspunzător faţă de Beneficiar de modul în care îndeplineşte
contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de Antreprenor de modul în care îşi îndeplineşte
partea sa din contract.
(3) Antreprenorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi
îndeplinesc partea lor din contract.
22.5. Antreprenorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa
din contract și numai cu acceptul Beneficiarului. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului.

23. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI


23.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

24. CLAUZE FINALE


24.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.
24.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă
voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
24.3. În cazul în care părțile își încalcă obligațiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu
a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligației respective nu înseamnă că ea
a renunțat la acest drept al său.
24.4. Dacă se constată că pe parcursul executării acestui contract există contradicții între prezentul
contract, caietul de sarcini, pe de o parte, și propunerea financiară și tehnică precum și orice alte documente
emise de Antreprenor, de cealaltă parte, prevalează prevederile clauzelor prezentului contract și ale caietului de
sarcini.

SECTIUNEA III_CONTRACT ANTREPRIZA PR+EX TRAV. DUNARE, BORCEA.docx Pagina 15 din 16


25. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
25.1. Acest contract este unul de tip achiziție bunuri/servicii/lucrări și nu presupune prelucrarea de date
cu caracter personal în numele Beneficiarului (CONPET).
25.2. Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate in baza acestui contract sunt doar cele necesare
pentru buna intocmire si executie a acestuia (si pentru respectarea unor cerinte legale).
25.3. În prelucrarea datelor cu caracter personal conform Contractului, Părțile se angajează să respecte
toate obligațiile aplicabile acestora în calitate de operatori de date cu caracter personal conform legislației privind
protecția datelor cu caracter personal inclusiv, dar fără limitare, conform prevederilor GDPR.
25.4. Seturile de date cu caracter personal primite de partile contractante nu vor fi folosite in alte scopuri
decat pentru indeplinirea obligatiilor contractuale.
25.5. Părțile contractante răspund cererilor privind exercitarea de către persoana vizată a drepturilor
prevăzute în capitolul III, GDPR.
25.6. Părțile contractante sunt responsabile de implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice
adecvate pentru a asigura securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi, _____________, la Ploiești, în 2 (două) exemplare originale, câte
unul pentru fiecare parte contractantă.

BENEFICIAR ANTREPRENOR
Societatea CONPET S.A. Ploiești Lider Asociere

Asociat

SECTIUNEA III_CONTRACT ANTREPRIZA PR+EX TRAV. DUNARE, BORCEA.docx Pagina 16 din 16

S-ar putea să vă placă și