Sunteți pe pagina 1din 8

 

 ASPECTELE NODURILOR LUNARE


Ca şi planetele, nodurile lunare pot realiza aspecte cu planetele şi cu unghiurile
horoscopului(Asc.,Dsc.,MC.,FC), aceste aspecte având însă o semnificaţie karmică. Nodurile
lunare nu pot realizaaspecte semnificative fiecare, independent de celălalt, ci doar
aspecte simultane şi complementare(dacă N.N. realizează conjuncţie cu o planetă, N.S. este
în opoziţie cu aceeaşi planetă; cuadratura aparesimultan pentru ambele Noduri iar sextilul primit
de un Nod înseamnă şi un trigon primit de celălalt Nod).
Conjuncţiile:
- cu cât o conjuncţie este mai strânsă între un Nod lunar şi o planetă, cu
atâtsemnificaţia karmică este mai accentuată. Conjuncţiile cu Nodul Sud nu sunt obligatoriu
negative,
ci pot indica faptul că o anumită misiune sau o etapă a evoluţiei nu au fost încheiate în alte vieţi ş
ianumite eforturi mai sunt de făcut pentru a atinge realizarea în aceea direcţie. Orbul acceptat
este de 5o.
  Soare conjuncţie Nodul Sud: -
arată, din punct de vedere karmic, că nativul, în alte vieţi, şi-arealizat ambiţiile într-un mod
egoist, arogant, dispreţuindu-i pe ceilalţi. Cei care au acest aspect vin cuaptitudini de lideri, de
conducători în această viaţă (într-un anumit domeniu). Ei vor avea dificultăţi îna-şi manifesta
acum voinţa, din cauza conflictelor cu ceilalţi (mai ales dacă Soarele are multe
aspecte proaste). Dacă aspectele sunt favorabile, experienţa de conducător poate fi acum utilizată 
în direcţiaarătată de Nodul Nord. Posibil ataşament karmic faţă de un bărbat (tată, soţ).
  Soare conjuncţie Nodul Nord :
arată că nativul este născut într-un moment de eclipsă solarăsau lunară. Aspectul indică
oportunităţi deosebite pentru manifestarea voinţei şi a unor aptitudini deconducător, a
strălucirii şi creativităţii. Karma este pozitivă dacă Soarele primeşte aspecte
benefice(şansă în viaţă, noroc, generozitate) şi negativă dacă aspectele Soarelui sunt negative.
Evoluţia fiinţeise realizează într-o manieră solară sau cu sprijinul unui bărbat.
  Luna conjuncţie Nodul Sud:
 - indică un ataşament emoţional faţă de trecut, faţă de maniera deevoluţie din alte vieţi.
Aspectele nefavorabile ale Lunii indică o karmă negativă, creată în alte vieţi prinutilizarea greşită
a popularităţii, a posibilităţilor oferite de cămin şi familie, a imaginaţiei. Conjuncţiarespectivă
aduce nativilor dificultăţi de sincronizare cu curentele sociale, cu activităţile
celorlalţioameni. Nodul Sud este în relaţie cu Saturn, Luna în această poziţie având
o influenţă nefavorabilă.Putem vorbi despre singurătate emoţională, dificultăţi de cooperare
cu ceilalţi, înclinaţii către depresii,melancolie, dar şi către disciplină, eforturi
concentrate. Ataşament karmic faţă de o femeie (mamă,soţie).
  Luna conjuncţie  Nodul Nord:
- aduce armonie emoţională şi o bună sincronizare cu tendinţele prezente ale curentului social,
ceea ce poate aduce nativilor avantaje. Dacă Luna are aspecte bune estevorba despre o karmă
pozitivă, creată în alte vieţi prin generozitate şi ospitalitate; nativii vor beneficiade
popularitate. Acest aspect indică posibilitatea dea utiliza în procesul evoluţiei (dacă
s-a realizatconversia karmică la Nodul Nord)imaginaţia, intuiţia, ajutorul unor fiinţe de sex
feminin, receptivitateainterioară.
  Mercur conjuncţie Nodul Sud:
- arată că nativul vine cu anumite aptitudini mentale din vieţileanterioare. El a putut fi ziarist,
scriitor, traducător, medic sau agent de legătură (comercial, purtător decuvânt). Posibil
ataşament karmic faţă de fraţi, surori, veri (care pot fi regăsiţi în prezent).
Posibilataşament mental faţă de un anumit mod de a evolua, frustrări şi trăirea unor
stări de singurătatementală.
  Mercur  conjuncţie Nodul  Nord:  -
i n d i c ă   a b i l i t a t e a   d e   a   f o l o s i   i n t e l i g e n ţ a ,   r a ţ i u n e a   ş i aptitudinea de comunicare
în scopul evoluţiei spirituale. Fraţii, surorile, verii sau anturajul (colegi, prieteni) vor
ajuta nativul să-şi realizeze menirea existenţială. Karma este pozitivă sau nu, în funcţie
deaspectele lui Mercur.
Venus conjuncţie Nodul Sud:
- arată că fiinţele iubite (mai ales de sex feminin), faţă de
caree x i s t ă   u n   a t a ş a m e n t   k a r m i c ,   r e v i n   a c u m   î n   v i a ţ a   n a t i v u l u i   ( f o s t e   s o ţ i i ,   i
u b i t e ,   a m a n t e ) .   A c e a s t ă conjuncţie indică o mare experienţă amoroasă, o mare capacitate
de seducţie. Dacă Venus este prost aspectată, este vorba despre prostituţie, afaceri tenebroase,
cultivarea excesivă a luxului, comodităţii şi plăcerilor instinctive, în vieţile trecute.
Venus conjuncţie Nodul Nord: -
cu aspecte favorabile, indică o karmă pozitivă, creată în altevieţi prin amabilitate, toleranţă,
altruism şi sociabilitate. Nativul are capacitatea de a evolua şi de a-şirealiza menirea prin
cultivarea armoniei, artei, frumuseţii. vieţii sociale şi relaţiilor de cuplu. El, poateobţine fericirea
în
viaţă.C u   a s p e c t e   n e g a t i v e ,   e s t e   v o r b a   d e s p r e   o   k a r m ă   n e g a t i v ă   m a n i f
e s t a t ă   p r i n   p a s i v i t a t e , autoindulgenţă excesivă şi orientarea către activităţi sociale
inutile.Femeile, erotismul, arta au un rol important în evoluţie.
  Marte conjuncţie Nodul Sud: -
indică un fost militar, samurai, luptător, dinamic, curajos, cuiniţiative eficiente, benefice, dacă
aspectele lui Marte sunt bune. Cu aspecte proaste, este vorba despreun duelist, un combatant
distructiv, poate chiar criminal. Natura aspectelor indică modul în care a fostutilizată energia
marţiană (pozitiv sau negativ). Aspectul mai arată o anumită impulsivitate sexuală şiataşamente
karmice pentru fiinţe iubite din alte vieţi (amanţi, iubiţi), care pot fi reîntâlniţi
acum(alteori e vorba de regăsirea unor camarazi de arme).
  Marte conjuncţie Nodul  Nord: -
nativul va evolua şi îşi va realiza menirea şi prin
contribuţiavoinţei, dinamismului, combativităţii, focului interior, iniţiativei într-o 
manieră armonioasă saudizarmonioasă (funcţie de aspectele lui Marte). Bărbaţii dinamici vor
susţine această fiinţă în evoluţiasa. Aspectele negative ale lui Marte indică cedarea în faţa unor
pasiuni inferioare sau a unor tendinţedistructive, ce nu au putut fi controlate din cauza
impulsivităţii.

Conjuncţiile Nodurilor lunare cu planetele grele au, mai ales, o semnificaţie ţinând de un
grupkarmic (sau o generaţie), dacă avem în vedere mişcarea lentă a acestor astre.
Uneori, putem totuşirealiza o interpretare particulară, dacă planeta are un caracter
dominant sau este în conjuncţie cu o planetă uşoară.
  Jupiter  conjuncţie Nodul  Sud:
- poate fi vorba despre un fost preot, medic sau profesor. Se poate simţi atras şi în prezent de t
eologie, filozofie sau religie, sau (dacă Jupiter are aspecte proaste poate resimţi o repulsie faţ
ă de acestea). Uneori, este vorba despre un aventurier neobosit, unexplorator care a
colindat multe ţări străine în alte vieţi. Posibile reîntâlniri karmice cu foşti
unchi,mătuşi, sau maeştri spirituali.
  Jupiter  conjuncţie Nodul  Nord:  -
a r a t ă c ă n a t i v u l î ş i v a r e a l i z a m e n i r e a v i e ţ i i p r e z e n t e angrenându-se pe o cale
de evoluţie spirituală autentică sau aplicând o filozofie de viaţă profundă,eficientă.
Conversia karmică este posibil să se producă la vârsta lui Jupiter (40 – 60 ani).
Aspectele proaste primite de Jupiter aduc dificultăţi în evoluţia spirituală şi erori în alegerea căi 
de evoluţie potrivite.
  Saturn conjuncţie Nodul Sud: -
indică vieţi anterioare pline de frustrare, de sărăcie, de intensăinteriorizare. Nativul pate
reîntâlni foşti bunici, bătrâni sau maeştri înţelepţi din alte vieţi (el nu aasimilat de al
aceştia toate lecţiile necesare evoluţiei sale).Dacă Saturn primeşte aspecte proaste, nativul
a trăit vieţile anterioare în condiţii foarte dure,dificile, având responsabilităţi
apăsătoare şi de lungă durată. Fiinţa a învăţat ce înseamnă
răbdarea.U n e o r i ,   e s t e   v o r b a   d e s p r e   u n   l i d e r   s a u   u n   p o l i t i c i a n ,   c a r e   a   a b u z a t  
d e   p u t e r e a   s a ,   m a n i f e s t â n d conservatorism, încăpăţânare. În orice caz, avem de a face cu
un suflet bătrân.
  Saturn  conjuncţie Nodul Nord: -
a r a t ă   c ă   n a t i v u l   t r e b u i e   s ă   c u l t i v e   r i g o a r e a ,   d i s c i p l i n a detaşarea,
înţelepciunea în îndeplinirea menirii sale existenţiale; el poate deveni acum un
lider, unconducător. Persoanele vârstnice sau înţelepte îl pot ajuta în
evoluţia sa. Conversia karmică se va produce, probabil, la maturitate (după 60 ani, vârsta
lui Saturn).
Uranus  conjuncţie  Nodul  Sud:  -
a c e s t   a s p e c t   i n d i c ă   v i e ţ i   a n t e r i o a r e   f o a r t e   l i b e r e   ş i independente, pline de
originalitate şi nonconformism (pentru epoca respectivă). Nativul poate avea acum o doză de
genialitate, inventivitate, o intuiţie cu totul specială. Poate fi vorba de o regăsire a unorvechi
prieteni. Dacă Uranus are aspecte proaste, aceşti prieteni, de care individul este
relativ ataşat, joacă un rol nefast în viaţa acestuia.
  Neptun conjuncţie  Nodul Sud: -
indică vieţi anterioare trăite în familiaritate cu apa, pe maresau pe ocean, ca marinar (dacă
Neptun este prost aspectat a fost u corsar sau un pirat). Funcţie deaspectele lui
Neptun , nativul a fost un astrolog, un clarvăzător, un vindecător sau un vraci
(aspectefavorabile), sau o fiinţă vicioasă (adeptul unor droguri, inclusiv alcoolul), eventual o
persoană asocială(cerşetor, pelerin, fiinţă rătăcitoare sau izolată) sau dezechilibrată
psihic (aspectele proaste ale lui Neptun).
  Pluton  conjuncţie Nodul  Sud:
 - indică un individ cu un potenţial sexual deosebit
( c h i a r  puternic), cu porniri instinctive intense, un magnetism erotic special. Vieţile anterioare a
u fostimpregnate de mister, de ocultism şi zguduite de numeroase transformări (mai
mult sau mai puţindramatice). Nativul poate avea acum capacităţi paranormale
latente sau manifeste. Dacă Pluton este prost aspectat, aceste fiinţe pot avea porniri
distructive, chiar malefice.

Conjuncţiile planetelor transsaturniene cu Nodul Nord indică o menire cu impact


colectiv anativilor respectivi, care se nuanţează după caz, în funcţie de zodie şi casă.
  Planetele în conjuncţie  cu  ambele noduri, simultan: -
uneori, de exemplu, Soarele poate fi înconjuncţie cu Nodul Nord, iar Luna cu Nodul Sud
(sau Marte cu Nodul Nord şi Venus cu Nodul Sud,etc.). Aceşti nativi trăiesc, adesea, o intensă
sfâşiere interioară, conflictul putând atinge un paroxisminsuportabil. Este necesară, în
acest caz, “centrarea” pe una din cele două plante (de preferinţă ceaconjunctă cu
Nodul Nord), eventual alegându-se cea care este mai bine aspectată şi mai bine
plasată.Pe parcursul evoluţiei, nativul poate transcende acest
conflict, opoziţia conferindu-i o puternicămotivaţie pentru a se autodepăşi.
Cuadraturile
Sa ne imaginam ca suntem la o intersectie, cu semafoare in mai multi timpi.. Nu toate
masinile pot circula simultan. Unele trebuie sa se opreasca, pentru a le lasa pe celelalta sa treaca, 
in modalternativ. Cuadratura intre planete este ca o problema de circulatie: energia fiecarui astru
nu se poatecombina cu a celui aflat in careu, blocandu-se reciproc; ele nu se pot manifesta decat
alternativ.A s t f e l ,   o   c u a d r a t u r a   p r i m i t a   d e   N o d u r i l e   l u n a r e   ( s i m u l t a n ,   d e   a m b e
l e )   i n d i c a   o   r a d i a t i e energetica astrala care interfera negativ axa evolutiei, dar
exista tendinte, obiecte, inclinatii care ildistrag si ii deturneaza energia catre alte
scopuri (in locul celor indicate de catre Axa Dragonului.Aceste planete aflate in careu
cu Nodurile sunt tentatii spre care se poate aluneca si chiar obstacole
ceimpiedica indeplinirea menirii existentiale (si care, implicit, genereaza frustrari sp
irituale, dacac e n t r a r e a   s e   f a c e   p e   p l a n e t a   a f l a t a   i n   c a r e u ,   s a u   f r u s t r a r i   i n s t i n
c t i v e ,   m a t e r i a l e ,   d a c a   n a t i v u l   s e orienteaza catre axa Nodurilor). Planetele
situate in careu cu Nodurile l-au mai impiedicat si in altevieti sa-si realizeze in mod
plenar menirea, sa-si puna in practica o anumita cale de evolutie.Aceste aspecte reprezinta
adesea sacrificii necesare, porti stramte care trebuie travesrate, cu saufara placere. Ansamblul
temei astrologice indica modul in care chiar si planetele ce cuadrateaza Nodurile
lunare pot fi integrate in scopul evolutiei.
Soare cuadratura Nodurile lunare
Arata ca personalitatea individului (latura sa egotica, mai precis) reprezinta un obstacol in
calearealizarii menirii sale existentiale. Depasirea egoului, altruismul sunt necesare in procesul
evolutiei. 

Luna cuadratura Nodurile lunare


 Arata ca, in cazul acestui nativ, latura emotionala, imaginativa, legaturile familiale constituie
unobstacol in calea realizarii
menirii existentiale. Controlul emotiilor, al imaginatiei, al pornirilorsubconstiente
(mai mult sau mai putin benefice) si orientarea benefica, spirituala a acestora,
suntnecesare in cursul evolutiei nativului.
Mercur cuadratura Nodurile lunare
In cazul acestui nativ, tendintele mentale (modul de a gandi, de a comunica, de a
realiza sirationa) sunt un obstacol in calea realizarii menirii sale existentiale. Anumite rude
colaterale, colegi, unanumit gen de studii pot, de asemenea indeparta nativul de la calea sa.
Controlul mintii si orientareaacesteia in concordanta cu axa Dragonului sunt necesare evolutiei.

Venus cuadratura Nodurile lunare


Acest nativ poate fi impiedicat in realizarea menirii sale de preocuparile (
s a u ,   u n e o r i , atasamentele) sentimentele, erotice, artistice, de valorile material-financiare.
Prin urmare detasarea, sublimarea, renuntarea la relatiile de joasa factura
(sentimentale, sociale) sau ladetasamentele materiale, sunt necesare evolutiei.

Marte cuadratura Nodurile lunare


Arata ca nativul poate fi impiedicat in realizarea propriei sale meniri de o anumita orientare
avointei, uneori putand fi vorba despre o anumita agresivitate sau impulsivitate, de
porniri sexualenecontrolate. Controlul pornirilor volitive,sublimarea agresivitatii, al pornirilor
sexuale haotice va finecesar sa se realizeze in scopul evolutiei.

Jupiter cuadratura Nodurile lunare


Acest nativ poate fi impiedicat in a-si realiza menirea existentiala de propria sa
filozifie de
viata, de pornirile sale de aventurier sau de un anumit 
g e n   d e   s t u d i i   s a u   p r e o c u p e r i religioase.Transformarea filozofiei de
viata, ca si ratarea unor sanse sau oportunitati sunt necesareevolutiei acestei fiinte.

Saturn cuadratura Nodurile lunare


Acest aspect poate aduce mari dificultati in evolutia nativului, dar si importante
salturi dacalectia karmica este asimilata. Obstacolul, in acest caz, il reprezinta
anumite tendinte conservatoare,anumite frici, atasamente sau
blocaje interioare (manifestate prin incapatanare, aviditate, refuzuriobsesive), legate
de un anumit nivel al fiintei sau manifestate intr-o anumita directie.
Concentrareaexcesiva pe cariera profesionala, afirmarea sociala, transcenderea setei 
obsesive de putere, prindetasare, cultivarea intelepciunii si deschiderea intr-o directie (intr-un
domeniu) fata de care nativul seteme sau se simte inhibat. Uneori acest proces poate fi
caracterizat de o mare teroare, blocajul karmic provenind din multiple vieti anterioare. Ca
si in cazul celorlalte planete aflate in cuadratura cu Saturnsemnul si casa in care se afla Saturn
este revelatoare pentru o anumita karma.

Uranus cuadratura Nodurile lunare


Arata ca acest nativ se va confrunta cu unele obstacole gen haos, dezordine, porniri
rebelenecontrolate, prieteni turbulenti sau de conditie joasa (spiritual vorbind), preocupari
oculte lipsite de profunzime, atractia spre o cunoastere superficiala, in realizarea menirii
sale. Controlul acestor pornirieste necesar evolutiei sale. Uneori, focalizarea pe Nodul
Nord se poate produce intr-un mod brusc,neasteptat, nonconformist. 

Neptun cuadratura Nodurile lunare


Acest nativ poate fi impiedicat sa-si realizeze menirea de o anumita
orientare a sa
catremisticism, nebulozitate, aventura, evadare (atractia spre alcool, drog
u r i ) ,   s i n g u r a t a t e ,   b i z a r e r i e . Controlul acestor tendinte este necesar evolutiei.

Pluton cuadratura Nodurile lunare


Obstacolele care pot impiedica nativul in realizarea menirii sale sunt tend
i n t e l e   s e x u a l e necontrolate,pornirile distructive, chiar malefice, o anumita doza de
extremism. Controlul acestortendinte este necesar evolutiei nativului.

Sextile si trigoane
Daca o planeta realizeaza un sextil cu un nod lunar, ea face in mod automat si un
trigon cucelalalt Nod lunar. De aceea, aceste aspecte se trateaza impreuna in cazul Nodurilor
lunare.Toate aspectele favorabile primite de Nodul Sud ofera nativului ocazia de a ameliora
trecutul,traindu-l inca o data (acel suflet isi alege o familie, o tara, o religie, o limba,
care inlocuiesc nisteconditii identice in care nativul a trait in alte vieti). Trigonul
este un aspect care aduce facilitati,oportunitati, sansa, nativul riscand sa se culce pe lauri si
sa nu se angajeze in realizarea menirii sale(Nodul Nord) din cauza absentei unor motivatii, a
unor provocari. Aspectele favorabile sunt uneori o panta alunecoasa, pe care nativul se
poate rostogoli in tentatii, in erori, repetand schemele negative degandire si comportament in
care s-a complacut in alte vieti.Aspectele favorabile primite de Nodul Nord aduc o
sustinere considerabila in procesul deevolutiei (mai ales daca aceste aspecte se realizeaza
cu Regentul sau Regentii Karmici Nord).
Procesuli n t e r i o r   s e   r e a l i z e a z a   i n   m o d   a r m o n i o s ,   p r i n   c i r c u m s t a n t e l e   v i e t i i ,   e
v i t a n d   c o n f l i c t e l e   m a j o r e , frustrarile, tensiunile (care apar in cazul cuadraturilor). Daca
planetele ce cuadrateaza Nodurile indicadificultatile in evolutie, sextile si trigoanele
primite de Nodurile lunare arata ce anume
favorizeazae v o l u t i a ,   o   s u s t i n e .   A s p e c t e l e   a r m o n i o a s e   p r i m i t e   d e   N o d u l   S u d  
i n d i c a   o   k a r m a   p o z i t i v a   ( c r e a t a evident, in alte vieti), iar cele primite de Nodul Nord
arata ce anume va sustine nativul in evolutie sicum se va manifesta in mod concret acea karma.

Soare in sextil / trigon cu Nodurile lunare


Indica o manifestare armonioasa a personalitatii, a activitatii in alte existente. Karma pozitiva
ii permite acum nativului sa se afirme, sa staluceasca si sa-si manifeste creativitatea intr-un mod
benefic.Un barbat (tata, sot - pentru o femeie, un sef) poate sustine nativul in a-si realiza menirea
sa.

Luna in sextil / trigon cu Nodurile lunareI n d i c a o k a r m a p o z i t i v a i n p l a n f a m i l i a l s i


l a n i v e l e m o t i o n a l s i i m a g i n a t i v . N a t i v u l v a f i sustinut in prezent, in realizarea
menirii sale, de o femeie (mama, sotie - pentru un barbat, etc.),
def a m i l i e ,   d e   a p t i t u d i n i l e   s a l e   e m o t i o n a l e   s i   i m a g i n i t a t i v e .   E s t e   p o s i b i l a   d
o b a n d i r e a   u n e i   a n u m i t e  popularitati si a unei mari armonii in relatia cu un public, cu o clie
ntela. Fiinta isi va folosi eficientintuitia, inspiratia.

Mercur in sextil / trigon cu Nodurile lunareIndica o karma pozitiva la nivel mental (nativul a stiut
sa comunice in mod benefic, armonios,eficient, in alte vieti, avand relatii echilibrate cu anturajul,
cu rudele colaterale). Colegii, fratii,
verii, prietenii il vor sustine acum in realizarea menirii sale. Aceasta fiinta isi poate folosi acum, i
n modrelativ intelept, aptitudinile mentale si capacitatea de comunicare, pentru a evolua.

Venus in sextil / trigon cu Nodurile lunareIndica o karma pozitiva la nivel afectiv, erotic,
financiar si in domeniul artistic si relational. Nativul a putut evolua intr-
un grup sau in cuplu in alta viata, folosindu-si armonios atat resurselemateriale, cat si inclinatiile
estetice, creative. Anumite fiinte de sex feminin (colege, iubite, sotii) potsustine acum evolutia
sa. Aceasta fiinta stie acum sa foloseasca resursele disponibile si talentele sale,ca si pornirile sale
erotice, pentru a-si realiza menirea sa existentiala. Calea sa este sustinuta de iubire.

Marte in sextil / trigon cu Nodurile lunareIndica o karma pozitiva la nivel volitiv, indicand o
fiinta dinamica, intreprinzatoare. Nativul
a putut fi un conducator benefic, armonios in vietile trecute, manifestand forta, initiativa, curaj,co
mbativitate. Folosind aceste calitati si evitand agresivitatea (si orice manifestare dizarmonioasa
adinamismului, contrara iubirii), nativul isi va realiza menirea vietii prezente. El va fi sustinut in
acestsens de fiinte de sens masculin (iubiti, camarazi, etc) putand deveni un
conducator, ce-si folosestevointa in beneficiul evolutiei.

Jupiter in sextil / trigon cu Nodurile lunareIndica o karma pozitiva, creata de o fiinta care a putut
fi un preot, filosof sau un anumit gen dei n d r u m a t o r s p i r i t u a l , b e n e f i c s i e f i c i e n t ,
c a r e a c u l t i v a t o f i l o s o f i e d e v i a t a s a u o l i n i e s p i r i t u a l a favorabila. Fiinta va
avea acum sansa de a realiza studii superioare, calatorii in strainatate sau se va  
angaja cu usurinta pe o cale spirituala autentica, pentru a-si continua si desavarsi evolutia, jucand
dinnou rolul de indrumator pentru ceilalti.

Saturn in sextil / trigon cu Nodurile lunareArata ca nativul a ajuns la o anumita rabdare,


detasare, intelepciune in vietile sale trecute.Uneori, este vorba despre un conducator
intelept (in alte existente), care poate avea acum sansa de a-siasuma, in mod armonios,
responsabilitati, pozitii de conducere, realizandu-si menirea in acest fel.Unele fiinte
varstnice sau unele institutii traditionale pot sustine nativul in evolutia sa.
Aceste aspecte (sextile / trigoane) pot fi rezumate prin cuvinte cheie, sintetizand un
aspectesential pentru evolutia nativilor:
- Soare -dinamism (solaritate), creativitate
- Luna - intuitie, imaginatie, receptivitate
- Mercur - inteligenta, comunicare
- Marte - vointa, dynamism
- Jupiter - intelegere, profunzime
- Saturn - detasare, intelepciune
Aspectele de sextil / trigon intre Nodurile lunare si planetele transsaturnieneau semnificatii
maigenerale, corespunzatoare unor generatii. Semnificatii particulare apar in cazul caracterului
dominantal acestor planete. Cuvintele - cheie, in aceasta situatie, sunt:
- Uranus - cunoastere, originalitate, prietenie, altruism, revolutionare
- Neptun - iubire, daruire, sacrificiu, umilinta
- Pluton - transformare, alchimizare, profunzime

S-ar putea să vă placă și