Sunteți pe pagina 1din 3

VARIA

Gheorghe PLACINTĂ1, Tiberiu HOLBAN1, Galina CHIRIACOV2,


TETANOS, Constantin ANDRIUŢĂ1, Mariana AVRICENCO2, Zoia POJOGA2
FORMA GENERALIZATĂ. 1
Catedra Boli Infecţioase, Tropicale şi Parazitologie Medicală,
2
PREZENTARE DE CAZ USMF N. Testemiţanu, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Toma Ciorbă

Summary Actualitate
Tetanus, generalized form. Clinical case Tetanosul este o boală infecţioasă acută, cauzată de
Tetanus is an acute infectious disease zooanthropo- tetanospasmina elaborată de Clostridium tetani. Determină
noses caused by the toxins the bacteria Clostridium o afectare neurologică și se caracterizează prin contractură
tetani. This disease is completely preventable tonică a musculaturii striate, spasme paroxistice supraadă-
through immunization. Tetanus occurs as spora- ugate, sindrom infecţios, evoluţie potenţial severă, morta-
dic cases, mostly among unvaccinated people or litate ridicată (30-60%).
people with low titers of anti-tetanus antibodies.
Clostridium tetani este un bacil anaerob, grampozitiv,
We present a clinical case of a patient aged 15
years, hospitalized in SCBI “Toma Ciorba” with
mobil, prezent în sol pe toate ariile geografice, în mediu,
the diagnosis – “Tetanus”. This case is of inter- în fecalele animalelor și, ocazional, în fecalele umane. Este
est by acute onset of disease with classic clinical foarte rezistent la antiseptice și poate fi neutralizat prin
expression of infection.Generalized tetanus, as autoclavare în 15 minute. Toxina tetanică după gradul de
in this case, is characterized by the development toxicitate este pe locul doi pe lista substanţelor toxice după
clonic and tonic spasms of skeletal muscles. In toxina botulinică [1, 2].
severe forms the disease can be fatal. The particu- Este o boală care poate fi prevenită în totalitate prin
larity of the case presented is beneficial evolution imunizare. Apare sporadic şi afectează aproape întotdeauna
of the disease without serious consequences and persoanele neimunizate sau persoane la care nu s-a men-
complications.
ţinut o imunizare adecvată prin doza de vaccin. Afectează
Keywords: tetanus, convulsions, vaccine. mai frecvent adulţii, bărbaţii, mediul rural, în periodele calde
ale anului. E cunoscut faptul că în Republica Moldova, până
Резюме în anii ’60 ai secolului XX, morbiditatea anuală prin tetanos
constituia 150-200 cazuri, cu o letalitate de 35-50%. Mai
Столбняк, генерализованная форма. Клини-
apoi, graţie imunizării planificate a întregii populaţii contra
ческий случай
acestei boli, morbiditatea s-a micșorat evident, ajungând la
Столбняк – это острое инфекционное заболе- cazuri sporadice, însă nedispărând complet. În ultimii 10 ani,
вание, зооантропоноз, вызванное токсинами
în Republica Moldova s-au înregistrat 3 cazuri de tetanos.
бактерии Clostridium tetani. Это заболевание
можно полностью предотвратить с помощью
Tetanosul determină 3 forme clinice: generalizată,
иммунизации. Столбняк встречается в виде localizată, neonatală. C. tetani este patogen prin multipli-
спорадических случаев, преимущественно care şi toxinogeneză. Nu prezintă invazivitate, rămânând
среди непривитого населения или у людей с низ- cantonat la poarta de intrare, unde apare o infecţie locală.
ким титром противостолбнячных антител. Sursele principale de infectare sunt animalele domestice
Представляем клинический случай пациента в și cele sălbatice, în special erbivore, în intestinul cărora se
возрасте 15 лет, поступившего в КРИБ «Тома află Clostridium tetanic. Din intestinul animalelor împreună
Чорбэ» с диагнозом «столбняк». Данный случай cu excrementele se elimină în mediul ambiant, nimerind
представляет интерес острым началом забо- în sol unde se păstrează timp îndelungat. Poarta de intrare
левания и проявлением классической картины
a Clostridium tetani sunt: plăgi profunde, înţepate, contuze
инфекции. Генерализованная форма столбняка,
как в данном случае, характеризуется разви-
ale tegumentelor sau mucoaselor; ţesuturi necrozante,
тием клонико-тонических судорог скелетных supurate; arsuri extinse; ulcere varicoase; bontul ombilical
мышц. При неоказании своевременной помощи, al nou-născutului secţionat în condiţii septice; fracturi des-
в тяжёлой форме столбняка возможен леталь- chise contaminate cu spori și în condiţii de anaerobioză
ный исход. Особенностью представленного la o persoană nevaccinată antitetanic sau cu imunitate
случая является полное выздоровление паци- scăzută [5].
ента без последствий и осложнений. Multiplicarea bacililor are loc la locul inoculării prin
Ключевые слова: столбняк, судороги, при- eliberarea de exotoxină tetanică, care difuzează în organism
вивка. spre sistemul nervos central pe calea nervilor periferici, pro-

175
VARIA

ducând stare de contractură musculară permanentă fost solicitat medicul de familie și prin serviciul de
și crize paroxistice de contractură. În același timp, asistenţă medicală de urgenţă a fost transportat în
toxina acţionează asupra sistemului nervos vegetativ SR Briceni la a 5-a zi de boală. În aceeași zi a fost con-
prin hiperactivitatea simpatică (sindromul Kerr) cu sultat de medicul-infecţionist, s-a stabilit diagnos-
tahiaritmie, tensiune arterială oscilantă, vasocon- ticul de „tetanos”, s-a administrat serul antitetanos
stricţie periferică [2, 3]. 60000 UI fracţionat anatoxină 0,5 ml pe 15.08.10,
Evoluţia clinică a bolii cuprinde mai multe 18.08.10, 23.08.10, terapia de dezintoxicare, terapia
perioade. Perioada iniţială, cu debut brusc, apare anticonvulsivantă. Ca urmare, pacientul rămâne în
sensibilitate la frig, anxietate, iritabilitate, insomnii, stare grava, dar stabilă, și este transferat la data de
parestezii și durere sub formă de arsură la nivelul 23.08.2010 la SCBI Toma Ciorbă cu diagnosticul de
plăgii. Perioada de stare durează 2-3 săptămâni „tetanos”.
în forma medie de boală și se caracterizează prin La internare pacientul prezintă următoarele
creșterea tonusului mușchilor maseteri (trismus sau acuze: astenie, mialgii, rigiditate musculară, dureri la
imposibilitatea de a deshide gura), disfagie, durere deglutiţie, dureri la nivelul gâtului. Starea generală
la nivelul gâtului, umerilor, spatelui, contractura a fost apreciată ca fiind gravă. Tegumentele palide,
musculaturii proximale a membrelor. Contractura cruste de dimensiuni mai mici de 1 cm în regiunea
mușchilor faciali produce un aspect de râs silit (risus tălpii piciorului drept și antebraţului stâng. Disfagie,
sardonicus), iar contractura musculaturii spatelui pro- înghite doar lichide, trismus, deschide greu cavi-
duce arcuirea acestuia (opistotonus). De asemenea, tatea bucală – 1,5 cm. Afebril, starea de conștiinţă
unii pacienţi dezvoltă spasme paroxistice violente, nealterată. Contractura tonică a mușchilor maseteri,
dureroase, generalizate [4]. Durata, frecvenţa și intercostali, ai abdomenului. Pulmonar: respiraţia
intensitatea crizelor sunt direct proporţionale cu diminuată bazal-bilateral, raluri absente. FR – 22 băt.
severitatea bolii. pe min. Saturaţia cu O2 – 98%. Zgomotele cardiace
ritmice, atenuate. PS – 88 pe min. TA – 100/60 mm
Scopul lucrării Hg. Abdomenul rigid, indolor la palpaţie. Ficatul și
Ne-am propus descrierea unui caz clinic al unei splina nu se palpează. Diureza 1000 ml. Semne me-
patologii infecţioase care surprinde prin evoluţia ningiene: rigiditatea mușchilor occipitali. Semnul
gravă și letalitate sporită și care, în ciuda existenţei Giordani negativ bilateral.
unei imunizării sigure și eficiente, continuă să se în- Din anamneza epidemiologică: copilul a fost
registreze. Întârzierea terapiei specifice, ca și în cazul vaccinat cu DTP în primul an de viaţă cu 3 doze. Ul-
prezentat, sporește rata decesului, a complicaţiilor. terior, la vârstele de 2, 7 și 14 ani nu au fost efectuate
revaccinările. Pacientul a lucrat în câmp, prezintă
Material și metode
multiple microtraumatisme și plăgi la nivelul te-
Prezentăm analiza detaliată a cazului clinic al gumentelor membrelor inferioare și superioare. La
pacientului transferat la a 12-a zi de boală din Spitalul nivelul articulaţiei cotului se observă o plagă înţepată
raional Briceni în Spitalul Clinic de Boli Infecţioase mai adâncă acoperită cu crustă. Din spusele pacien-
Toma Ciorbă cu diagnosticul de „tetanos”. tului, cu 2 săptămâni în urmă la acest nivel a fost o
plagă adâncă, cu eliminări sanghino-purulente, care
Rezultate
nu a fost prelucrată. De asemenea, cu o săptămână
Pacientul R., de sex masculin, în vârstă de 15 ani până la îmbolnăvire a călcat pe un cui ruginit și are
a fost spitalizat la data de 23.08.2010 în SCBI Toma o plagă la piciorul drept.
Ciorbă cu diagnosticul de „tetanos”. Din antecedente personale patologice: trau-
Din datele anamnestice: se consideră bolnav matism cranio-cerebral, infecţii respiratorii virale
din data de 11.08.2010, cand boala a debutat cu acute.
contractura mușchilor maseteri, ulterior a apărut Investigaţiile de laborator efectuate în SCBI
imposibilitatea deschiderii cavităţii bucale. La a 2-a Toma Ciorbă:
zi de boală au apărut dureri în regiunea occipitală și – hemoglobina 119g/l, eritrocite 3,8 x1012/l, leu-
rigiditatea mușchilor occipitali, contractura tonică cocite 7,6 x 109/l, nesegmentate 5%, segmenta-
a musculaturii mimicii. Ulterior se constată dureri la te 45%, limfocite 41%, eozinofile 4%, monocite
nivelul mușchilor longitudinali ai spatelui, febra 38ºC, 5%, VSH 20 mm/oră
vomă. Pacientul nu s-a adresat la medic, continuând – ureea în sânge 6,2 mmol/l (N=2,5-7,5), creatini-
să lucreze în toate zilele. În data de 15.08.2010 starea na în sânge 71,4 mmol/l(N=53-115), glucoza în
se agravează cu convulsii tetanice generalizate. A sânge 3,2 mmol/l(N=3,8-5,8),bilirubină genera-

176
VARIA

lă 9,6 mkmol/l, Kaliu 4,44 mmol/l (N= 3,50-5,30), Concluzii


Natriu 142,2 mmol/l (N = 135,0-148,0), ALAT 1,95
1. Tetanosul, în ciuda existenţei unei imunizări
mmol, proba cu timol 2,0, indicele protrombinic
sigure și eficiente, continuă să se înregistreze,
75,6%;
– urinograma: proteine 0,024, leucocite 3-4 c/v, iar întârzierea terapiei specifice intensifică ma-
eritrocite nemodificate 2-4 c/v, mucozitate nifestările clinice, contribuie la o evoluţie gravă,
multă; cu asocieri sindromale care impun o conduită
– sânge la HIV negativ; terapeutică mult mai complexă.
– anticorpi în ser la Clostridium tetani și Coryne- 2. Cazul prezentat poate fi o atenţionare a întregu-
bacterium diphtherie Ig G lipseau. lui sistem medico-public, care este preocupat de
Radiografia cutiei toracice: semne indirecte de prevenirea maladiilor, și tinerilor specialiști fără
bronșită. Sinusurile costofrenice sunt libere. Cupolele experienţă în diagnosticarea și monitorizarea
diafragmei intacte. Cordul în limite normale. acestor pacienţi.

ECG: ritm sinusal, dereglări difuze ale proceselor Bibliografie


de repolarizare ventriculară în regiunea inferioară 1. Schiavo G. et al., Intracellular targets and metallopro-
diafragmală, apicală, laterală a ventriculului stâng și tease activity of tetanus and botulinum neurotoxins,
anteroseptală. 1995.
A fost instituit tratament simptomatic, patoge- 2. Wassilak S. et al, Tetanus toxioid, in Vaccines, 2d ed., SA
nic, anticonvulsivant cu evoluţie ulterioară pozitivă Plotkin and EA Mortimer Jr. Philadelphia, Saunders,
a maladiei, cu consecinţe favorabile pentru acest 1994.
adolescent, fără sechele.
3. Weinstein L., Tetanus, N Eng., J. Med., 1973.
Diagnosticul clinic definitiv: tetanos, forma genera- 4. Black L. Feldman, Tetanus in the United States, 1990.
lizată, evoluţie gravă. Pielonefrită cronică în acutizare. 5. Preda A. Tetanosul, USMF ,,Carol Davila”, Bucureşti,
Gastrită cronică. România, 1998.

177

S-ar putea să vă placă și