Sunteți pe pagina 1din 18

Despre Botez

An Universitar 2021-2022

Prof. Coordonator, Student,


Pr. conf. dr. Adrian L. Dinu Onica Florin
Grupa a IV-a
Cuprins

1. Introducere
1.1 Importanța Lucrării
1.2 Scopul Lucrării

2. Instituirea Botezului

3. Prefigurarea Botezului în Vechiul Testament

4. Slujba Tainei Botezului

5. Considerente pentru Taina Botezului

6. Botezul prin cufundare sau prin stropire ?

7. Reguli canonice

8. Concluzii

9. Bibliografie
1. Introducere

1.1 Importanța Lucrării

Taina Sfântului Botez reprezintă ușa prin care intrăm în Sfânta Biserică dar reprezintă și
condiția pentru dobândirea împărăției lui Dumnezeu.

Este prima taină pe care o primim, dar este și o taină la care putem lua parte ca simplu
participant rugător, părinte al viitorilor copii care vor fi aduși spre botez, naș de botez – și
protector spiritual sau chiar preot care va oficia Taina Botezului în sine. Înțelegerea Sfintei Taine
a Botezului ca semnificație dar și ca ritual în Biserica noastră Ortodoxă este o datorie a noastră în
calitate de creștini.

1.2 Scopul Lucrării

Sinteza de față își propune să explice taina botezului ca semnificație și importanță in


cadrul Bisericii noastre ortodoxe, evidențiind atât considerentele biblice din Noul și Vechiul
Testament dar și canoanele și recomandările Sfinților Părinți în ceea ce privește aplicarea
practică a sfintei taine.

Pentru Taina Sfântului Botez, și în special în calitate de preot, este obligatoriu pentru a
cunoaște toate aspectele canonice și recomandările sinodale, aspecte care trebuie clarificate
înainte de săvârșirea Sfintei Taine. O atenție deosebită trebuie acordată botezului copiilor, unde
considerentele inclusiv medicale – de verificare a stării de sănătate a copilului, sunt foarte
importante. Din nefericire, sunt și cazuri izolate unde copiii botezați au avut parte de complicații
medicale care au dus până la moarte, de cele mai multe ori din lipsa de comunicare a Preotului
cu părinții copilului, dar și din cauza unor practici nerecomandate folosite unii slujitori ai
Bisericii. Aceste situații trebuiesc analizate, aduse la cunoștință slujitorilor Bisericii, asumate ca
malpraxis și evitate pe viitor.
2. Instituirea Botezului
Taina botezului a fost instituită de Mântuitorul Iisus Hristos: «Mergând, învățați toate
neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh» și reprezintă ușa prin
care intrăm în Sfânta Biserică dar reprezintă și condiția pentru dobândirea împărăției lui
Dumnezeu – așa ne încredințează însuși Mântuitorul, zicând : «De nu se va naște cineva din
apă și din Duh, nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu.» (Ioan III, 5).

Botezul lui Ioan, așa cum spune Ioan însuși, nu este botezul creștin (Ioan, 1, 33), însă a
pre închipuit botezul creștin. Botezul lui Ioan, deși era de la Dumnezeu (Ioan, 1, 33 ; Luca, 3, 2-
3) și se săvârșea prin cu-fundare în apă ca și cel creștin instituit de Mântuitorul Hristos, era doar
un botez al pocăinței spre iertarea păcatelor (Matei, 3, 11; Luca,3,3), prin el nu se conferea harul
dumnezeiesc.

Botezul Sfântului Ioan nu era Taină, ci închipuia doar curățirea de păcate prin credință și
pocăință: «Eu unul vă botez cu apă spre pocăință, dar Cel ce vine după mine este mai puternic
decât mine ; Lui nu sunt vrednic să-I duc încălțămintea. Acesta vă va boteza cu Duh Sfânt si cu
foc» (Matei III, 11). Mai târziu, și sfântul apostol Pavel, întâlnind în calea sa pe unii care
primiseră botezul lui Ioan, i-a întrebat: «Primit-ați voi Duhul Sfânt când ați crezut ? Iar ei au zis
către el: Dar nici n-am auzit, dacă este Duh Sfânt. Și el a zis : Deci în ce v-ați botezat ? Ei au zis:
În botezul lui Ioan. Iar Pavel a zis : Ioan a botezat cu botezul pocăinței, spunând poporului să
creadă în Cel ce avea să vină după el, adică in Iisus Hristos. Și auzind ei, s-au botezat în numele
Domnului Iisus» (Fapte XIX, 1-5), adică au primit Botezul creștin.1

În ziua Cinzecimii, cei ce au ascultat cuvântarea Sfântului Apostol Petru, «pătrunși la


inimă, au zis către Petru și ceilalți apostoli: Bărbați frați ce să facem ?» (Fapte II, 37) «Iar Petru a
zis către ei: Pocăiți-vă și să se boteze fiecare dintre voi în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea
păcatelor voastre, și veți primi darul Duhului Sfânt. Căci vouă este dată făgăduința și copiilor
voștri și tuturor celor departe, pe oricâți îi va chema Domnul Dumnezeul nostru.» (Fapte II,
38-39). Prima comunitate creștină se formează astfel în ziua Pogorârii Duhului Sfânt, când în

1
https://www.sfaturiortodoxe.ro/invatatura-crestina-ortodoxa/catehism-invatatura-credinta-crestina-ortodoxa-
taina-sfantului-botez.htm, 12/1/2021
jur de trei mii de suflete se convertesc la creștinism și primesc botezul: «Deci cei ce au primit
cuvântul lui s-au botezat și în ziua aceea s-au adăugat ca la trei mii de suflete.» (Fapte II, 41)

3. Prefigurarea Botezului în Vechiul Testament


Taina Sfântului Botez a fost prefigurată încă din Vechiul Testament prin circumcizie.
Dumnezeu instituie un legământ cu Avram și implicit cu fii lui Israel ca în ziua a opta după
naștere, toți cei de parte bărbătească să fie tăiați împrejur, zi în care copilul primea și numele. 2
(Deut, 30, 6 ; Col., 2, 11 ; Rom., 2, 28-29).

Sfântul Ambrozie de Mediolanum surprinde alte șase prefigurări ale Sfântului Botez în
Vechiul Testament3:

1. la zidirea lumii, în primele versete ale Facerii, unde se spune: "Duhul Domnului Se purta
pe deasupra apelor" (Facerea 1, 2) - acestea fiind o icoană a apei de mai târziu a
Botezului creştin;
2. apa potopului, prin care Dumnezeu a curăţit lumea de păcate: "Apa este, aşadar, cea în
care se scufundă trupul. Ca să se spele tot păcatul trupesc. Se îngroapă în ea toată
fărădelegea. Lemnul este cel pe care a fost răstignit Domnul Iisus, când a pătimit pentru
noi. Porumbelul este acela sub al cărui chip a coborât Duhul Sfânt, după cum ai învăţat
din Noul Testament, şi El îţi insuflă pacea sufletului, liniştea minţii. Corbul este chipul
păcatului, care se duce şi nu se mai întoarce dacă se va păstra şi în tine paza şi icoana
dreptăţii" (De mysteriis III, 11, în PSB, vol. 53, p. 12.); "Oare, potopul nu este ca şi
Botezul, prin care toate păcatele se îneacă şi numai cugetul celui drept şi harul
reînviază?" (De Sacramentis II, I, 1).
3. trecerea evreilor prin Marea Roşie, fiind astfel eliberaţi din robia egipteană;
4. minunea săvârşită de Moise, în timpul traversării pustiului până în Canaan, şi anume la
Merra, unde evreii întâlnesc un izvor de apă amară, pe care Moise îl preface în apă bună
de băut: "Moise a aruncat un lemn în ea şi s-a făcut dulce. Fireşte, fără semnul Crucii

2
https://www.crestinortodox.ro/religiile-lumii/iudaism/circumcizia-taierea-imprejur-evrei-125368.html,
12.04.2021
3
https://ziarullumina.ro/actualitate-religioasa/an-omagial/prefigurari-biblice-ale-tainei-sfantului-botez-
16110.html, 14.12.2021
Domnului apa nu era de niciun folos pentru mântuirea ce avea să vie: dar după ce a fost
sfinţită prin taina Crucii mântuitoare, atunci a devenit bună pentru baia duhovnicească şi
pentru paharul mântuirii. Aşadar, precum Moise, adică proorocul, a aruncat lemnul în
acel izvor, tot aşa preotul aruncă în această fântână baptismală semnul Crucii Domnului
şi apa se face dulce (potrivită) pentru har" (De Mysteriis, III, 14, p. 12).
5. curăţirea de lepră a lui Naaman Sirianul, prin afundarea lui în apele Iordanului, după
îndemnul proorocului Elisei;
6. minunea săvârşită de proorocul Elisei, care mergând pe malul râului Iordan spre a tăia
lemne, unul din fiii proorocului scapă fierul securii în apă; atunci proorocul Elisei a tăiat
o bucată de lemn, pe care aruncând-o în apă, fierul a ieşit la suprafaţă, putând fi astfel
recuperat: "Vezi, aşadar, că prin Crucea lui Hristos se ridică neputinţa tuturor oamenilor"
(De Sacramentis, II, IV, 11; Cf. De Mysteriis, IX, 51, în PSB, vol. 53, pp. 22 - 23.).

Prefigurarea Botezului în Psalmul 504:

În stihul: „Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţa" (Psalm 50,8) se prefigurează Taina


Botezului. Isopul este o plantă ornamentală care are proprietăţi terapeutice deosebite şi
simbolizează curăţirea. Este vorba de curăţirea pe care Domnul tuturor a făgăduit că o va da.

Prin „Spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi" (Psalm 50,8) se este prefigurată
Sfânta Taină a Mirungerii. Şi pentru că Mirungerea însoţeşte botezul.

4. Slujba Tainei Botezului5


Veșmintele luminate ale preotului si lumânările din sfeșnice - slujba luminării: trecerea
catehumenului din împărăția întunericului și a păcatului în cea a virtuții și a luminii.

Apa – apa elementul curățitor al trupului, apa este și unul dintre cele trei elemente
constitutive ale creației (apa – lumină și pământ), apa - prefigurarea botezului în Vechiul
Testament, apa închipuie pe Duhul Sfânt revărsat peste lume - apa este baia trupului, iar Duhul
Sfânt este baia sufletului,

4
https://www.crestinortodox.ro/credinta/psalmul-50-153224.html, 14.12.2021
5
http://www.biserica.ca/2015/10/28/taina-sfantului-botez/, 14.12.2021
Vasul – cristelnița: închipuie trupul Bisericii, în care ne naștem din nou; baia duhovniceasca,
în care ne curățim de păcatul strămoșesc și mormântul în care îngropam pe omul cei vechi din
noi, ca să înviem la o viață nouă în Hristos.6

Etapele botezului:

1. Exorcizarea: se citesc exorcismele (trei rugăciuni în care preotul roagă pe Dumnezeu să


îndepărteze de la cel care se botează toată puterea cea rea a diavolului). Aceste exorcisme
poartă numele și de „lepădări” (în timpul cărora nașul, purtând pruncul în brațe, este
întors cu fața spre Apus – locașul celui rău – şi scuipă/suflă într-acolo de trei ori, în semn
că s-a lepădat de diavol şi de lucrările lui) şi unirea cu Hristos (în timpul căreia naşul,
purtând pruncul în brațe, este întors cu fața spre Răsărit și mărturisește unirea cu Hristos)7
2. Binecuvântarea cu semnul Sfintei Cruci și sfințirea apei din cristelniță (apa trebuie sa fie
în cristelniță de la început)
Fiind sfințită apa folosită la Botez se toarnă într-un loc curat, unde să nu fie pângărită sau
căcată cu picioarele.
3. Ungerea cu untdelemnul binecuvântat sau al bucuriei (Ps. 44,9 și Evrei 1,9): cu care se
ung părțile principale ale trupului catehumenului, înainte de Botez.
Se toarnă câteva picături în apa Botezului în formă de cruce, înainte de ungere, pentru că
untdelemnul binecuvântat este simbolul văzut al darului Sfântului Duh, Care s-a pogorât
în apa Botezului la sfințirea ei.
4. Întreita afundare a catehumenului, în apa sfințită din cristelniță însoțită de formula „Se
botează robul lui Dumnezeu (N) în numele Tatălui. Amin. La a doua afundare: şi al
Fiului. Amin. Iar la a treia afundare: şi al Sfântului Duh. Amin; acum şi pururea şi în
vecii vecilor. Amin."
Întreita afundare: temeiul credinței noastre este Sfânta Treime dar și închipuirea celor
trei zile cât a stat Mântuitorul Iisus Hristos în Mormânt.
Scoaterea din apă: învierea noastră împreună cu Domnul, pentru viața cea nouă cu
Hristos. Prin botez primim curățire de păcate și ne facem părtași morții și învierii lui
Hristos – intram într-o viață nouă – suntem morți pentru păcat și viem pentru Dumnezeu.

6
https://www.desprecopii.com/info-id-17071-nm-Taina-botezului-crestin-ortodox-16-intrebari-si-raspunsuri-
esentiale.htm#cine_poate, 14.12.2021
7
https://www.saintvarlaam.ca/ro/taina-sfantului-botez/, 14.12.2021
5. Haina albă, cu care este îmbrăcat noul botezat, închipuie veșmântul luminat al celor
curățiți de păcate dar simbolizează și lumina slavei și a nestricăciunii de care se vor
bucura drepții în viața viitoare: Psalmul 50,8 „Stropindu-mă-vei cu isop și mă voi curății;
spăla-mă-vei și mai vârtos decât zăpada mă vei albi."
6. Lumânarea nașului: lumina harului primit prin Botez dar preînchipuie și candela faptelor
bune cu care noul botezat va întâmpina pe Mirele ceresc și lumina lui Hristos "care
luminează tuturor" si ne călăuzește pe calea dreptei credințe.
7. Înconjurarea mesei şi a cristelniţei este expresia bucuriei Bisericii pentru intrarea în sânul
ei a unui nou credincios;

8. Ungerea cu Sfântul și Marele Mir: împărtășirea reală din darurile Sfântului Duh, mir
purtător al energiilor Sfântului Duh; mulțimea mirodeniilor din care este făcut arată
tocmai mulțimea și felurimea darurilor și a puterilor Sfântului Duh, care pune în lucrare
diferite virtuți creștine.
Semnifică totodată și pecetea lui Hristos – semn văzut ala apartenenței la trupul mistic al
Domnului și la comunitatea Bisericii lui Hristos.
9. Tunderea: preotul taie câteva fire de păr din capul pruncului, în formă de cruce; acest act
simbolizează pecetea lui Hristos dar și lepădarea omului vechi și creșterea lui
duhovniceasca în Iisus Hristos, la o viață nouă, sfântă.8
10. Împărtășirea cu Sfintele taine

Prin lepădarea de satana și unirea cu Hristos, se arată ca noul botezat se leapădă de buna voie
de vrăjmașul lumii și se unește cu Hristos, Mântuitorul lumii. Iar prin baia Sfântului Botez, în
numele Prea Sfintei Treimi, cel botezat primește iertare de păcatul strămoșesc și de toate păcatele
făcute pana la Botez, se naște din nou duhovnicește în Hristos și devine membru al Bisericii si
fiu al lui Dumnezeu după har.9

8
https://www.sfantulandreiburdujeni.ro/taina-sfantului-botez/, 14.12.2021
9
https://www.desprecopii.com/info-id-17071-nm-Taina-botezului-crestin-ortodox-16-intrebari-si-raspunsuri-
esentiale.htm#cine_poate, Pr. Ioanichie Balan (Calauza Ortodoxa in Biserica, vol. I), 14.12.2021
5. Considerente pentru Taina Botezului:

Cine poate primi taina botezului: 10


- copiii născuți din părinți creștini ortodocși,
- copiii născuți din casatorii mixte
- copiii orfani nebotezați
- tinerii care din unele motive nu au fost botezați la timp
- cei de alta religie care se întorc la Ortodoxie de buna voie si mărturisesc dreapta credință
(cercetați de preoți si de episcop, catehizați si deprinși în învățătura de credință ortodoxă
și dau dovada de deplină hotărâre).

Cine nu poate primi Botezul ortodox:


- copiii avortați și uciși înainte de botez
- copiii născuți morți
- copiii născuți din părinți atei sau sectanți si de alta religie, pana nu devin maturi si cer
botezul de voia lor
- oamenii maturi de alta religie, fără voia si cererea lor, nici cei bolnavi mintal care nu-si
pot spune dorința inimii, nici nu-si pot mărturisi dreapta credință.

Validitatea Botezului și cine poate săvârșii Taina Sfântului Botez:

- Botezul se săvârșește numai de preot si de episcop, la cel puțin opt zile după naștere si
pana la 40 de zile, daca pruncul este sănătos; iar daca este bolnav, imediat. Slujba
Botezului se face numai in biserica, anume in pridvor, în pronaos sau într-o încăpere
anume rânduita din curtea bisericii. Numai în cazuri cu totul speciale, când pruncul este
amenințat să moară, preotul îl poate boteza acasă, la spital sau oriunde ar fi.
- Când copilul este amenințat să moară după naștere, se poate folosi agheasmă sau la
nevoie apă obișnuită și lumânare. Se toarnă agheasmă sau apă în formă de cruce peste
prunc zicând cuvintele: Se botează robul lui Dumnezeu (numele) în numele Tatălui,

10
https://www.desprecopii.com/info-id-17071-nm-Taina-botezului-crestin-ortodox-16-intrebari-si-raspunsuri-
esentiale.htm#cine_poate, Pr. Ioanichie Balan (Calauza Ortodoxa in Biserica, vol. I), 14.12.2021
Amin; și al Fiului, Amin; și al Sfântului Duh, Amin. Daca moare pruncul, el este botezat
și se mântuiește sufletul lui. Iar daca nu moare, cele ce l-au botezat trebuie sa spună
rudelor sau preotului ca a fost botezat de ele, iar preotul îi face toata slujba Botezului,
fără a-l mai afunda în apă în numele Prea Sfintei Treimi, caci Botezul nu se mai repetă.

Numele primit la Botez:

Prenumele copilului poate fi format dintr-un singur nume sau din două nume, având al
doilea nume – numele Sfântului Protector – așa cum Părintele Calistrat explica în emisiunea BZI
- ediția 39 - despre botez 30.08.2018: cea mai însemnată dintre Mironosițe era numită Maria-
Magdalena, cel mai însemnat dintre apostolii era numit Simon-Petru.

Cei ce poarta nume de sfinți au în viață și după moarte mare folos și ajutor, căci sfinții
cărora le purtam numele se roagă neîncetat pentru noi și ne ajută în primejdii, în suferință și în
ceasul morții și al înfricoșatei judecăți.11

Nașul de Botez:

- părintele sufletesc al celui nou botezat;


- el devine ruda duhovniceasca și povățuitor spre Hristos al finului sau
- nașul trebuie să-l sfătuiască mereu pe calea credințe
- trebuie sa fie un bun creștin ortodox, cu viață duhovnicească exemplară

Nu pot fi nași de Botez:

- cei care trăiesc necununați, adică în concubinaj;


- cei ce sunt catolici sau sectanți;
- cei ce nu cred cu tărie în Dumnezeu, nu merg la biserica si nu sunt ortodocși; cei ce
înjură de cele sfinte, sunt bețivi si trăiesc în desfrânări
- cei ce sunt din familii mixte sau dezmembrate și au nume rău între creștini nu pot fi nasi
de botez si de cununie.
- nu este canonic sa fie mai mulți nași de botez si de cununie, caci prin aceste sfinte taine
ei se înrudesc unii cu alții, nemaiavând voie copiii lor să se căsătorească între ei.

11
https://www.desprecopii.com/info-id-17071-nm-Taina-botezului-crestin-ortodox-16-intrebari-si-raspunsuri-
esentiale.htm#cine_poate, Pr. Ioanichie Balan (Calauza Ortodoxa in Biserica, vol. I), 14.12.2021
Copii nebotezați:
- sufletele copiilor morți nebotezați înainte sau după naștere, ca si ale celor avortați cu
voie sau fără voie, nu pot intra in Rai, pentru ca nu au avut parte de Botez. Dar nu sunt
nici în iad, caci nu au făcut păcate. Sufletele lor așteaptă ceasul Judecații de Apoi, când
vor sta la judecată în fața lui Hristos împreună cu părinții care i-au ucis.12

6. Botezul prin cufundare sau prin stropire ?


Atunci când se botează un copil, preotul trebuie să aibă mare grijă la siguranța lui, în
special dacă este bolnav.

➔ Afundarea copilului în apa din cristelniță nu reprezintă o problemă, dacă este efectuată
corect, a declarat Ciprian Ioan Streza, profesor de teologie liturgică la Facultatea de
Teologie din Sibiu, pentru adevărul.ro: „Termenul de botez înseamnă afundare, nu
stropire. Problema este în ce mod o fac, nu dacă o fac sau nu.”

Profesorul Ciprian Ioan Streza a explicat că picioarele copilului trebuie ținute cu o mână, iar
cealaltă mână trebuie să îi astupe fața pentru a-i proteja căile nazale. Afundarea în apă se face în
câteva fracțiuni de secundă, cu fața în jos, iar dacă părinții nu vor ca bebelușul să fie
scufundat total în apă, nu este o problemă. În cazuri de excepție în care copilul este bolnav
sau chiar pe moarte, ritualul religios se face prin stropirea cu apă și nu afundare. „Lucrurile
trebuie să se deruleze cu multă atenție pentru că sunt lucrurile lui Dumnezeu. Dacă se întâmplă
ceva, este numai greșeala noastră” - Ciprian Ioan Streza.13

12
https://www.desprecopii.com/info-id-17071-nm-Taina-botezului-crestin-ortodox-16-intrebari-si-raspunsuri-
esentiale.htm#cine_poate, Pr. Ioanichie Balan (Calauza Ortodoxa in Biserica, vol. I), 14.12.2021
13
https://www.monitorulcj.ro/actualitate/87567-botezul-prin-cufundare-de-ce-nu-renunta-preotii-la-acest-ritual-
periculos-exces-de-zel-spectacol-gratuit-sau-traditie-cazul-bebelusului-mort-de-la-suceava-nu-este-singular,
14.12.2021
Cazul Suceava:
Cristian Delcea, președinte al Colegiului Psihologilor, a explicat că botezul în sine, ca ritual
religios, nu este unul rău, ci manevra pe care a aplicat-o preotul în cazul copilului din
Suceava a fost greșită. 14

Purtătorul de cuvânt al BOR, Vasile Bănescu – declarație referitoare la cazul de la Suceava:

"Aceasta afundare durează doua/trei secunde și presupune protejarea strictă a copilașului, al


cărui spate și a cărui ceafa sunt sprijinite cu mâna dreaptă, gura și nasul fiind protejate atent de
căușul mâinii stângi, în așa fel încât acesta sa nu poată înghiți niciun strop de apa în secundele
cat este afundat rapid de trei ori.

Aceasta scurta afundare se face după ce oficiantul Tainei se asigură că pruncul a inspirat aer.
Există și posibilitatea botezării prin turnarea apei pe creștetul copilașului, tot de trei ori, în
numele Sfintei Treimi, aceasta decizie putând fi luată în cazuri de necesitate sau în funcție de
starea de sănătate a copilașului".

Riscul de a se îneca în timpul botezului cu laptele băut înainte:

Au fost confirmate mai multe cazuri de copii care au murit după botez, dovedindu-se că s-au
înecat cu laptele regurgitat – de aceea copilului nu trebuie să i se administreze lapte înainte de
botez. (Ex. cazul bebelușului în vârstă de o lună, din localitatea ieșeană Curături15)

Riscul de a îneca copilul din lipsa de atenție sau brutalitate:

Un caz care a generat controverse în 2011 este cel al unei fetițe de șase săptămâni care se afla
la un pas de moarte, după un botez la Brașov (fetița aproape s-a înecat în cristelniță, după ce
preotul a scufundat-o brutal în apă).16

14
https://www.monitorulcj.ro/actualitate/87567-botezul-prin-cufundare-de-ce-nu-renunta-preotii-la-acest-ritual-
periculos-exces-de-zel-spectacol-gratuit-sau-traditie-cazul-bebelusului-mort-de-la-suceava-nu-este-singular,
14.12.2021
15
https://click.ro/actualitate/national/ce-s-a-descoperit-in-gura-bebelusului-care-a-murit-83008.html, 14.12.2021
16
https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/nu-respira-explicatia-incredibila-a-unui-preot-care-era-sa-omoare-un-
bebelus-in-timpul-botezului.html, 14.12.2021
Un caz similar a mai avut loc în Iași în 2017 când un bebeluș a decedat imediat după botez.
Mama l-a hrănit cu lapte, crezând că mâncarea îl va potoli. Copilul nu s-a oprit din plâns, ci a
continuat să țipe și în timpul scufundării în cristelniță. Preotul l-a scos din apă și l-a dat nașilor.
În momentul în care preotul se pregătea de Sfânta Împărtășanie, a sesizat că cel mic nu respira. 17

Riscul de a îneca copilul care plânge în timpul afundării:

Medicul pediatru Alina Boboc a declarat pentru Mediafax că „există copii care pot face stop
respirator în contact cu apa”, explicând că nou-născuții nu au deprinderea de a-și ține respirația:
„scufundați până peste cap, ei aspiră apa, care pătrunde în căile respiratorii și ulterior în
plămâni”.18

7. Reguli canonice:

În urma cazului copilului decedat la Suceava după Botez, Sfântul Sinod BOR a hotărât în
urma ședinței din 25 februarie 2021 ca botezul să se săvârșească la fel ca până acum:

„Sfântul Sinod a reamintit obligația statutară a Bisericii Ortodoxe Române de a rămâne în


comuniune şi unitate dogmatică (doctrinară), liturgică (sacramentală) și canonică (disciplinară)
cu Biserica Ortodoxă universală. Prin urmare, Biserica Ortodoxă Română nu poate modifica
doctrina sa, ritualul său liturgic-sacramental şi disciplina sa canonică, îndemnând pe toți slujitorii
săi la mai multă responsabilitate în săvârșirea Sfintelor Taine și ierurgii”.

În acest sens, luând act de discuțiile, îngrijorările şi neînțelegerile apărute în spațiul public pe
tema Botezului copiilor cu sănătate precară, Sfântul Sinod a făcut câteva precizări:

1) înainte de săvârșirea Sfintei Taine a Botezului, preotul are obligația de a se întâlni cu


părinții și nașii copilului, care, după consultarea lor cu medicul pediatru, vor prezenta preotului
starea de sănătate a copilului și dorința ca el să fie botezat;

17
https://www.mediafax.ro/social/concluzie-neasteptata-la-iasi-bebelusul-care-a-murit-dupa-botez-s-a-inecat-cu-
lapte-16733221, 14.12.2021
18
https://www.mediafax.ro/social/clipe-de-cosmar-la-botez-un-bebelus-a-intrat-in-soc-apneic-dupa-scufundarea-
in-cristelnita-video-8920625, 14.12.2021
2) în cadrul Facultăților de Teologie din Patriarhia Română se va acorda o atenție sporită
practicii liturgice referitoare la săvârșirea actului întreitei „afundări” din timpul slujbei
Botezului, practică liturgică obligatorie pentru studenții teologi din anii terminali ai secțiilor de
Teologie Pastorală;

3) în fiecare protopopiat din cuprinsul Patriarhiei Române va fi organizată o consfătuire


anuală cu preoții, referitoare la săvârșirea corectă a fiecărei Sfinte Taine. Vor fi susținute, de
asemenea, cateheze cu credincioșii privind semnificația duhovnicească a Sfintelor Taine. 19

Norme canonice privitoare la Taina Botezului20

• Pruncii nou-născuți se botează: „…şi pruncii care de sine nici unul din păcate nu au putut
săvârși cu adevărat întru iertarea păcatelor se botează, ca să se curăţească întru dânșii prin
renaștere ceea ce și-au atras din nașterea cea veche” (Canonul 110 Cartagina).

• Formula Botezului: „Se botează robul lui Dumnezeu …(N)…în numele Tatălui și al Fiului și al
Sfântului Duh. Amin” (Canonul 49 apostolic); „botezați în numele Tatălui și al Fiului și al
Sfântului Duh, în apă proaspătă. Iar dacă nu ai apă proaspătă – ne îndeamnă autorul Didahiei –
botează în altă apă; dacă nu poți în rece, botează-l în caldă. Dacă n-ai nici una nici alta, toarnă
apă de trei ori peste cap, în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh”.

• Forma Botezului: Canonul 50 apostolic dispune pedeapsa caterisirii pentru episcopul sau
preotul „care nu va săvârși trei afundări ale unei Taine a Botezului, ci o afundare, care se face
întru moartea Domnului”.

• Locul săvârșirii: „Botezul cu nici un chip să nu se săvârșească în paraclisul care se găsește în


casa particulară ci, cei ce voiesc a se învrednici de preacurata luminare să meargă la biserici
(parohiale, cf. Hotărârii nr. 311/2013 a Sfântului Sinod)…și acolo să primească darul acesta. Iar
de se va găsi cineva care nu va ținea cele hotărâte de noi, se menționează în acest canon, dacă va
fi cleric să se caterisească, iar de va fi laic, să se afurisească” (Canonul 59 Trullan); „Săvârșirea
serviciului divin într-un paraclis particular, fără știrea și consimțământul episcopului, se va

19
https://basilica.ro/sfantul-sinod-primele-decizii-din-2021/, 14.12.2021
20
https://www.crestinortodox.ro/botez/norme-canonice-privitoare-taina-botezului-147830.html, Pr. prof. Traian
Nojea, 14.12.2021
considera ca neascultare de autorități şi se va pedepsi ca atare, cu pedeapsă până la transferare”
(art. 24 din Regulamentul de procedură al instanțelor disciplinare și de judecată ale Bisericii
Ortodoxe Române).

• Timpul și momentul săvârșirii: în caz de necesitate, Botezul se poate săvârși în orice moment;
în privința botezului copiilor există dispoziții canonice ca în caz de boală (Canonul 26 Nichifor
Mărturisitorul, 4 Timotei al Alexandriei, 47 Laodiceea și 5 Chiril al Alexandriei), să fie botezați
imediat. Canonul 38 al Sfântului Nichifor Mărturisitorul dispune că „de va naște femeia și
pruncul este în primejdie de moarte, după trei sau cinci zile, să se boteze acel prunc…”; pruncii
nu pot fi botezați înainte de 40 de zile dacă sunt sănătoși (Canonul 38 Nichifor Mărturisitorul).

• Săvârșitorii Tainei: episcopii și preoții hirotoniți valid, în limitele jurisdicției (parohiei) lor
(Canoanele 47, 49 și 50 apostolice); „(...) la nevoie, și diaconul să boteze” (Canonul 44 Nichifor
Marturisitorul); „Dacă nu este de față preot se cuvine ca pe pruncii cei nebotezați să-i boteze
oricine s-ar găsi acolo. Dacă îi botează chiar și însuși tatăl lor sau oricare altul, numai să fie
creștin, nu este păcat” (Canonul 45 Nichifor Mărturisitorul); în conformitate cu prevederile art.
50, lit. i) din Statutul Bisericii Ortodoxe Române, preotul paroh „ține la zi evidența botezaților
(...) în registre speciale – mitricale – și emite certificatele de botez, în formatul aprobat”.

• Primitorii Tainei: pot primi Sfânta Taină a Botezului persoanele în viață – bărbat sau femeie,
prunc, tânăr sau bătrân – care nu au fost botezate (Canoanele 45, 46 Laodiceea; 78, 96 Trullan);
persoana care primește Botezul trebuie asistată de un însoțitor – naș – cu care intră în raport de
nășie (Canonul 53 Trullan). Nașul (nașa) trebuie să fie creștin ortodox. Este interzis să fie naș cel
de altă credință, ereticul sau schismaticul, deoarece nașul ia răspunderea duhovnicească pentru
finul său (Canonul 45 Cartagina); copiilor găsiți, despre care nu se știe precis dacă au fost
botezați, li se administrează Botezul, ca să nu rămână lipsiți de curățirea cea sfințitoare, rostindu-
se formula „Se botează robul lui Dumnezeu..., dacă nu a fost botezat...” (Canoanele72 Cartagina
și 84 Trullan);.

• Consecințele sau efectele Tainei: prin Botez se șterge păcatul originar. Conform canonului 110
de la Cartagina, „…pruncii cei mici și de curând născuți din pântecele mamelor, botezându-
se…se botează întru lăsarea păcatelor și nici nu-și atrag nimic din păcatul strămoșesc al lui
Adam…”; Botezul nu se mai repetă, pentru că prin această Taină s-a șters păcatul originar, care
este ireparabil („Episcopul sau prezbiterul, de va boteza din nou pe cel botezat după adevăr sau
de nu va boteza pe cel spurcat de către necinstitorii de Dumnezeu – dispune canonul menționat –
să se caterisească ca unul care-și bate joc de Cruce și de moartea Domnului și nu deosebește pe
preoți adevărați de către preoții mincinoși” (Canonul 47 apostolic); cel botezat devine subiect de
drepturi și de îndatoriri în cadrul societății religioase creștine, calitate în care poate primi și
celelalte Sfinte Taine și Ierurgii ale Bisericii.

• Situații speciale/practici necanonice: este interzisă administrarea Botezului, ca de altfel și a


Euharistiei, trupurilor celor morți (inclusiv a copiilor avortați). În acest sens, canonul 18 al
Sinodului de la Cartagina dispune: „dacă se hirotonește un cleric, trebuie să fie avertizat să țină
cele orânduite. Și să nu dea Euharistia, nici Botezul trupurilor morților”; Botezul nu se săvârșește
decât individual şi nominal („nu se consideră botezat copilul cu care femeia se găsește
însărcinată”, cf. Canonul 6 Neocezareea); sunt botezați doar cei care nu au primit un botez
creștin valid; bolnavii gravi pot fi botezați dacă și-au mărturisit dorința de a fi botezați, întărită
de mărturia celor apropiați (Canonul 35 Iponia); pruncii rezultați din căsătoriile mixte (ortodox
cu eterodox) trebuie să fie botezați și crescuți în conformitate cu credința și învățătura ortodoxă
(Canonul 14 Sinodul IV Ecumenic); Botezul produce înrudire spirituală (în acest sens sunt
interzise: căsătoria nașului cu fina, căsătoria nașului cu mama finului, căsătoria nașului cu fina,
căsătoria nașului cu fiica finului, căsătoria fiului nașului cu fiica finului și căsătoria între doi fini
ai aceluiași naș, cf. Canonul 53 Trullan); privitor la Botezul prin stropire, trebuie spus că Biserica
Ortodoxă „nu leapădă Botezul săvârșit prin turnare sau stropire, deoarece prin aceasta nu este
anulată puterea Tainei, ci îl permite numai în împrejurări speciale” (Pr. prof. Ioan Floca); este
interzis a se arunca bani în cristelniță; se pot boteza mai mulți copii în aceeași apă, inclusiv o fată
și un băiat, care nu devin „frați de botez” și implicit se pot (eventual) căsători.

• Botezul eterodocșilor: prin rebotezare – sunt primiți unitarienii și membri acelor grupări
protestante sau neoprotestante (spiritiști, teosofi, adventiști de ziua a șaptea, martorii lui Iehova,
baptiști, penticostali), care nu au păstrat învățătura despre Sfânta Treime sau întreita afundare
(Canoanele 7 Sinodul II Ecumenic şi 95 Trullan); prin Ungerea cu Sfântul Mir – sunt primiți
protestanții (luterani, calvini, reformați), care nu alterează esențial credința în Sfânta Treime,
care au şi Botezul canonic, dar nu au Taina Ungerii cu Sfântul Mir (Canoanele 7 Sinodul II
Ecumenic, 7 Laodiceea, 57 Cartagina); prin penitență, sunt primiți romano-catolicii, greco-
catolicii și anglicanii, întrucât mărturisesc credința în Sfânta Treime și au toate celelalte Taine,
deci și Taina Sfântului Mir (cf. Canoanelor 8 Sinodul I Ecumenic, 7 Sinodul II Ecumenic, 1
Vasile cel Mare, Acordul de la Balamand din 1993).21

8. Concluzii

Taina Sfântului Botez constă din două părți: partea văzută, și anume ritualul în sine prin
care catehumenul este botezat prin afundare, primește darurile Sfântului Duh prin mirungere dar
și primește Sfânta Împărtășnie si o parte nevăzută prin care cel botezat primește curățirea de
păcate, se face părtaș al darurilor Sfântului Duh spre dobândirea virtuților creștine și primește
îndumnezeire prin împărtășirea cu Trupul și Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Preotul, care își asumă responsabilitatea pentru săvârșire Sfintei Taine a Botezului,
trebuie deci să aibă atât pregătirea duhovnicească necesară părții nevăzute prin care cere
pogorârea Duhului Sfânt pentru a sfinții apa, iertarea păcatelor și binecuvântarea celui botezat
dar și pregătirea practică necesară în mod special părții văzute prin care are grijă ca toate
aspectele canonice, recomandările sinodale și ale Sfinților Părinți (inclusiv aspectele medicale)
să fie respectate în mod corect.

Din păcate unii dintre slujitorii bisericești ajung să-și asume în mod incorect anumite
practici necanonice și de multe ori periculoase din punct de vedere medical ducând în cazuri
izolate chiar la tragedii. Pentru aceste situații, chiar daca sunt izolate, slujitorii bisericești în mod
special, au obligativitatea de a lua la cunoștință aceste cazuri, a le înțelege, a le asuma ca
malpraxis și a le evita pe viitor.

21
https://www.crestinortodox.ro/botez/norme-canonice-privitoare-taina-botezului-147830.html, Pr. prof. Traian
Nojea, 14.12.2021
9. Bibliografie

1. https://www.sfaturiortodoxe.ro/invatatura-crestina-ortodoxa/catehism-invatatura-credinta-
crestina-ortodoxa-taina-sfantului-botez.htm, 12/1/2021
2. https://www.crestinortodox.ro/religiile-lumii/iudaism/circumcizia-taierea-imprejur-evrei-
125368.html, 12.04.2021
3. https://ziarullumina.ro/actualitate-religioasa/an-omagial/prefigurari-biblice-ale-tainei-sfantului-
botez-16110.html, 14.12.2021
4. https://www.crestinortodox.ro/credinta/psalmul-50-153224.html, 14.12.2021
5. http://www.biserica.ca/2015/10/28/taina-sfantului-botez/, 14.12.2021
6. https://www.desprecopii.com/info-id-17071-nm-Taina-botezului-crestin-ortodox-16-intrebari-
si-raspunsuri-esentiale.htm#cine_poate, Pr. Ioanichie Balan (Calauza Ortodoxa in Biserica, vol. I),
14.12.2021
7. https://www.saintvarlaam.ca/ro/taina-sfantului-botez/, 14.12.2021
8. https://www.sfantulandreiburdujeni.ro/taina-sfantului-botez/, 14.12.2021
9. https://www.monitorulcj.ro/actualitate/87567-botezul-prin-cufundare-de-ce-nu-renunta-
preotii-la-acest-ritual-periculos-exces-de-zel-spectacol-gratuit-sau-traditie-cazul-bebelusului-
mort-de-la-suceava-nu-este-singular, 14.12.2021
10. https://click.ro/actualitate/national/ce-s-a-descoperit-in-gura-bebelusului-care-a-murit-
83008.html, 14.12.2021
11. https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/nu-respira-explicatia-incredibila-a-unui-preot-care-era-sa-
omoare-un-bebelus-in-timpul-botezului.html, 14.12.2021
12. https://www.mediafax.ro/social/concluzie-neasteptata-la-iasi-bebelusul-care-a-murit-dupa-
botez-s-a-inecat-cu-lapte-16733221, 14.12.2021
13. https://www.mediafax.ro/social/clipe-de-cosmar-la-botez-un-bebelus-a-intrat-in-soc-apneic-
dupa-scufundarea-in-cristelnita-video-8920625, 14.12.2021
14. https://basilica.ro/sfantul-sinod-primele-decizii-din-2021/, 14.12.2021
15. https://www.crestinortodox.ro/botez/norme-canonice-privitoare-taina-botezului-147830.html,
Pr. prof. Traian Nojea, 14.12.2021

S-ar putea să vă placă și