Sunteți pe pagina 1din 2

PRE$EDINTELE REPUBLICII MOLDOVA

DECRET
privind numirea in funclie a unui judecdtor

in temeiulart. 88 lit. d) din Constitu|ia Republicii Moldova Ei al art. II


din Legea pentru modificarea articolului 13 din Legea nr. 154/2012 privind
selecfia, evaluarea performanfelor gi cariera judecdtorilor,

Pregedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z d:

Art. l. - Domnul Octavian DVORNIC se nume$te in func(ia de judecdtor,


pini la atingerea plafonului de vdrstd.

Att.2.-Prezentul decret intrd in vigoare la data publicdrii in Monitorul


Oficial al Republicii Moldova.

PRE$ED MOLDOVA
I'ah-u''d
ler t&lfllf
ttt t(ft 5. -.-'o

Chi9in6u, 8 noiembrie 2022.


Nr.683-IX.
flepenoa

TTPE3TIAEHT PECIIyEJIIIKIT MOJIAOBA

YKA3
o Ha3HaqeHHLl CyAbu

Ha ocHosaHltH rIyHKTa d) crarru 88 Koucruryurau Pecny6nuru MorAosa


vt cTaTbg II 3axona o BHeceHlII,l uguenenufi B cTaTEK) 13 3axona o6 ot6ope,
orIeHKe AeqrerbHocrr4 r4 Kapbepe cyAefi Ne 15412012

flperre4enr Pecny6nuxu MoJtAosa n o cr aH o BJL e r:

Cr. 1. - HagHa.rr4:tr roclroAl,rHa Orrarnana ABOPHI4KA cyAbeft Ao


AOCTUXeHXT npeAenbHoro Bo3pacra.

Cr. 2. - Hacroruufi yKa3 Bcryflaer B clrny co AH, ony6luroeaHnr


s O$uuuamHoM MoHI4Tope Mo,rAosa.
rriEpd'p|l
"o'It MOnAOBA

Kzruunay, 8 noa6pr 2022 r.


Ns 683-IX.

S-ar putea să vă placă și