Sunteți pe pagina 1din 5

CERINȚE PRIVIND REALIZAREA LUCRULUI INDIVIDUAL LA DISCIPLINA DELINCVENȚA

JUVENILĂ

Termen de prezentare a lucrului individual: până la sfârșitul semestrului


• se va stabili o zi extra orarului obișnuit pentru prezentarea propriu-zisă

I. EXIGENȚE PRIVIND ELABORAREA LUCRULUI INDIVIDUAL SUB


FORMA REFERATULUI
Volumul referatului: minim 5 pagini de conținut propriu-zis.
Structural referatul trebuie să conțină: pagina de titlu, cuprins, introducere, conținutul propriu-zis
(care în funcție de specificul temei poate fi structurat în paragrafe, puncte, subpuncte), concluzii și
recomandări, bibliografie.
Introducerea va cuprinde: cuvinte-cheie, informații privind actualitatea și importanța problemei
abordate, scopul și obiectivele cercetării, metode de cercetare utilizate, analiza surselor bibliografice
utilizate.
Conținutul propriu-zis al referatului va cuprinde analiza doctrinei, cadrului normativ, datelor
statistice (în funcție de specificul temei), practicii relevante din domeniu (dacă se aplică la tema de
cercetare).
În această parte a referatului, formabilul trebuie să demonstreze capacitatea de a selecta diverse surse
bibliografice, de a evidenția cele mai bune practici adecvate temei/problemei cercetate, de a
argumenta, de a sintetiza informația, de a analiza cadrul teoretic și legal, de a expune propriul punct
de vedere și de a înainta soluții pentru rezolvarea unor probleme teoretice ori practice.
Autorul referatului este obligat să facă în textul lucrării referințele (trimiterile) corespunzătoare la
sursele utilizate în elaborarea lucării. Referințele se numerotează prin cifre și se prezintă îin subsolul
fiecărei pagini.
În Concluzii și recomandări se va include o sinteză a rezultatelor cercetări, precum și a
recomandărilor propuse privind soluționarea unor probleme legate de tema cercetată.
Bibliografia se perfectează în conformitate cu standardele în vigoare. În lista bibliografică se
inserează doar lucrările consultate și citate în textul referatului. Bibliografia se redactează în ordinea
alfabetică a numelor autorilor, iar în lipsa menționării lor, în ordinea alfabetică a titlurilor. Sursele
bibliografice se divizează conform limbii în care a fost redactată lucrarea (română, rusă, engleză, etc.),
cu păstrarea numerotării unice.
Sursele de internet utilizate trebuie să fie oficiale și identificabile.
Redactarea tehnică a referatului trebuie să corespundă următoarelor cerințe:
˗ Referatul se editează, computerizat pe hârtie albă, format A.4, pe o singură parte a foii.
˗ Lucrarea se perfectează folosindu-se fontul Times New Roman cu dimensiunea de 12 pt. Spațiul
între rânduri este de 1,5 intervale. Textul se nivelează după ambele câmpuri laterale.
˗ Paginile referatului au următorul câmp: în stânga - 30 mm, sus - 25 mm, în dreapta - 15 mm, jos -
25 mm.
˗ Titlul capitolelor sunt scrise cu litere majuscule (font 12 pt., bold, centrat), a paragrafelor – cu
litere mici, în afară de prima literă (font 14 pt., bold, centrat). După denumirea capitolului sau a
paragrafului nu se pune punct.
˗ Toate paginile referatului se numerotează, începând cu pagina de titlu și terminând cu ultima
pagină, nu se a admite lipsa acestora sau repetarea lor. Pe pagina de titlu nu se pune numărul
paginii. Numărul paginii se indică pe câmpul din dreapta paginii jos.
˗ În mod obligatoriu, se utilizează literele cu diacritice specifice limbii române.
˗ Semnele de punctuație sunt urmate în mod obligatoriu de un spațiu.
˗ Nu sunt acceptate prescurtări ale cuvintelor.
˗ Se pot utiliza note de subsol pentru a oferi explicații pentru diferiți termeni, clasificări, care nu
apar în textul lucrării.
˗ Caracterul literelor: cursivul/italic se folosește pentru cuvintele de origine străină, titluri de cărți
sau periodice, un cuvânt sau un pasaj care merită a fi pus în evidență, boldul se folosește pentru
titlurile capitolelor și subcapitolelor, evidențierea propozițiilor sau frazelor ce trebuiesc memorate.
Criteriile de evaluare:
1) Calitatea studiului realizat;
2) Relevanța concluziilor și recomandărilor formulate;
3) Completitudinea (identificabilitatea) surselor și a referințelor bibliografice;
4) Corectitudinea stilistică și gramaticală a textului;
5) Respectarea condițiilor de perfectare expuse mai sus;
6) Respectarea termenului de prezentare și a modalității de prezentare.
II. EXIGENȚE PRIVIND ELABORAREA LUCRULUI INDIVIDUAL SUB FORMA
ESEULUI
Volumul eseului: maxim 5 pagini de conținut propriu-zis.
Structural eseul trebuie să conțină: pagina de titlu, cuprins, introducere, conținutul propriu-zis,
concluzii și recomandări, bibliografie.
Introducerea va cuprinde o prezentare a temei pe care autorul își propune să o abordeze, de asemenea
o justificare a importanței temei; o prezentare a cadrului conceptual și teoretic în care se înscrie
argumentarea propusă; o descriere a metodologiei pe care autorul/autoarea urmează să o folosească în
demersul argumentativ/de cercetare.
Conținutul propriu-zis al eseului reprezintă expunerea și analiza propriu-zisă a subiectului ales, a
principalelor argumente, idei prezentate.
În această parte a eseului, formabilul trebuie să demonstreze capacitatea de a selecta diverse surse
bibliografice, de a evidenția cele mai bune practici adecvate temei/problemei cercetate, de a
argumenta, de a sintetiza informația, de a analiza cadrul teoretic și legal, de a expune propriul punct
de vedere și de a înainta soluții pentru rezolvarea unor probleme teoretice ori practice.
Autorul eseului este obligat să facă în textul lucrării referințele (trimiterile) corespunzătoare la sursele
utilizate în elaborarea lucării. Referințele se numerotează prin cifre și se prezintă îin subsolul fiecărei
pagini.
În Concluzii și recomandări se include rezultatul analizei făcute de autor în tratarea subiectului ales.
Concluziile pot include atât rezultatele ,,pozitive” ale cercetării întreprinse, cât și punctele slabe ale
acesteia.
Bibliografia se perfectează în conformitate cu standardele în vigoare. În lista bibliografică se
inserează doar lucrările consultate și citate în textul eseului. Bibliografia se redactează în ordinea
alfabetică a numelor autorilor, iar în lipsa menționării lor, în ordinea alfabetică a titlurilor. Sursele
bibliografice se divizează conform limbii în care a fost redactată lucrarea (română, rusă, engleză, etc.),
cu păstrarea numerotării unice.
Sursele de internet utilizate trebuie să fie oficiale și identificabile.
Redactarea tehnică a eseului se realizează conform cerințelor prevăzute pentru redactarea referatului.
Criteriile de evaluare:
1) Calitatea studiului realizat;
2) Relevanța concluziilor și recomandărilor formulate;
3) Completitudinea (identificabilitatea) surselor și a referințelor bibliografice;
4) Corectitudinea stilistică și gramaticală a textului;
5) Respectarea condițiilor de perfectare expuse mai sus;
6) Respectarea termenului de prezentare și a modalității de prezentare.
III. EXIGENȚE PRIVIND ELABORAREA LUCRULUI INDIVIDUAL
SUB FORMA STUDIULUI DE CAZ

Studentul va selecta un caz conform tematicii repartizate (o situaţie-problemă particulară, reală sau
ipotetică, care există sau poate exista și care necesită un diagnostic şi o decizie).
Structura lucrului individual:
1. Prezentarea cazului de către student (practică judiciară, reportaj etc.);
2. Introducere: formularea diagnosticului/tipologia problemei (aria în care apare problema
respectivă: familial, educaţional, etc.); actorii implicaţi/vizați (se pot detalia persoanele
implicate, atât în mod direct, cât şi indirect, punând accentul pe protagonist); contextul apariţiei
(când şi care au fost cauzele/ factorii care au determinat problema respectivă); ce s-a întâmplat/
ce se întâmplă? Care sunt motivele pentru care o considerăm o problemă (în devenire)? Care
sunt posibilele riscuri/consecințe? formularea obiectivelor și a metodologiei utilizate.
3. Intervenție și rezultate: ce s-a făcut pentru soluţionarea problemei? care sunt acţiunile
recomandate pentru soluţionarea problemei apărute? Stabilirea alternativelor de rezolvare.
4. Concluziile și recomandările includ generalizarea soluţiei, precum și recomandările proiectate.
5. Bibliografie
Bibliografia se perfectează în conformitate cu standardele în vigoare. În lista bibliografică se inserează
doar lucrările consultate și citate în textul studiului. Bibliografia se redactează în ordinea alfabetică a
numelor autorilor, iar în lipsa menționării lor, în ordinea alfabetică a titlurilor. Sursele bibliografice
se divizează conform limbii în care a fost redactată lucrarea (română, rusă, engleză, etc.), cu păstrarea
numerotării unice.
Sursele de internet utilizate trebuie să fie oficiale și identificabile.
Redactarea tehnică a studiului se realizează conform cerințelor prevăzute pentru redactarea
referatului.
Forma de prezentare:
1) Cazul propriu-zis poate fi prezentat în format text/video/audio;
2) Studiul (Pct.2-6 din structură) se va prezenta în format text, conform cerințelor de redactare tehnică
a referatului.

Volumul studiului va fi determinat de complexitatea cazului/analizei.


Criterii de evaluare:
1. Relevanța cazului selectat;
2. Utilizarea corectă a conceptelor;
3. Identificarea corectă a problemei;
4. Calitatea argumentelor, originalitatea soluţiei finale și a recomandărilor şi calitatea variantelor
de rezolvare a cazului;
5. Completitudinea (identificabilitatea) surselor și a referințelor bibliografice;
6. Corectitudinea stilistică și gramaticală a textului;
7. Respectarea condițiilor de perfectare expuse mai sus;
8. Respectarea termenului de prezentare și a modalității de prezentare.
IV. EXIGENȚE PRIVIND ELABORAREA LUCRULUI INDIVIDUAL SUB FORMA
CHESTIONARULUI
Chestionarul va conține cel mult 10 întrebări la tematica lucrului individual.
Studentul va formula întrebările în funcție de scopul și obiectivele pe care și le-a propus și de mesajul
pe care vrea să-l transmită.
Structura lucrului individual:
1. Mostra chestionarului realizat;
2. Introducere: se va argumenta scopul și obiectivele chestionarului; raționamentul selectării
grupului (grupurilor) țintă; metodologia de colectare a datelor etc.
3. Analiza rezultatelor chestionarului: date cantitative și calitative.
4. Formularea concluziei și a recomandărilor;
5. Bibliografie.

Forma de prezentare:
1. Chestionarul propriu-zis
2. Analiza propriu-zisă a rezultatelor chestionarului (pct.2-5 din structură) se va prezenta în
format text, conform cerințelor de redactare tehnică a referatului.

Criterii de evaluare:
1. Măsura în care chestionarul asigură informaţia necesară pentru formularea unei concluzii
(calitatea întrebărilor/ordinea lor);
2. Măsura în care chestionarul este adaptat caracteristicilor respondenţilor;
3. Utilizarea corectă a conceptelor;
4. Calitatea argumentelor, concluziei și recomandărilor;
5. Corectitudinea stilistică și gramaticală a textului;
6. Respectarea condițiilor de perfectare;
7.Respectarea termenului de prezentare și a modalității de prezentare.

S-ar putea să vă placă și