Sunteți pe pagina 1din 34

LICEUL TEHNOLOGIC „SPIRU HARET” TARGOVISTE

Mihai Eminescu Nr 26 –cod poştal 130076


Telefon 004 0372716562; Fax 004 0245212687
E-mail: spiru_haret_tgv@yahoo.com
Web: http://spiruharettargoviste.weebly.com/
Nr 5390 /.29.09.2022.

Discutat şi avizat în Consiliul Profesoral din data de 29.09.2022


Aprobat în Consiliul de Administraţie din data de 29.09.2022

RAPORT PRIVIND STAREA


ŞI CALITATEA
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI DIN
LICEUL TEHNOLOGIC
SPIRU HARET ÎN ANUL
ŞCOLAR 2021-2022

Pag. 1 / 34
Capitolul I: MISIUNE, VIZIUNE, VALORI

Misiunea şcolii:
Liceul Tehnologic „Spiru Haret”- Târgovişte acordă sprijin tinerilor din zona judeţului
Dâmboviţa, oferind posibilitatea elevilor de a avea o cultură generală aptă să devină fundamentul
oricărei specializări, la standardele UE, de a-şi însuşi elementele de bază ale unei meserii şi de a se
putea adapta uşor în procesul de reconversie profesională (trăsătur a a economiei actuale).
Şcoala noastră are uşile deschise pentru toţi cei care au nevoie de educaţie, indiferent de etnie,
religie, vârstă şi gen.

Viziunea şcolii:
”Şcoala noastră îţi dă o şansă: de a reuşi prin tine însuţi.”

Scurt istoric
Liceul Tehnologic "Spiru Haret” este situat în zona de nord a municipiului Târgovişte.
S-a înfiinţat ca liceu pedagogic în anul 1968 şi a suferit o serie de transformări în ceea ce priveşte
profilul: în 1982 a devenit liceu industrial şcolarizând elevi în specialităţile „ materiale de construcţii” şi
„industrie uşoară”, iar în anul 1994 a devenit Grupul Şcolar Electrotehnic având drept scop pregătirea
muncitorilor calificaţi în meseria de electrician. Din anul şcolar 2000 -2001 a purtat denumirea de Grup
Şcolar Electrotehnic „Spiru Haret”, pregătind elevi în filiera teoretică, vocaţională şi tehnologică.
Titulatura actuală este valabilă începând cu anul şcolar 2012-2013, ca urmare a restructurării reţelei
şcolare a judeţului.
Profilul scolii
Şcoala noastră asigură pregătirea tinerilor în diverse domenii de calificare:
✓ estetica şi igiena corpului omenesc,
✓ sănătate şi asistenţă pedagogică,
✓ vocaţional/sportiv/fotbal
✓ industrie textilă şi pielărie,
prin:
> liceu - zi,
> învăţământ profesional;
> învăţământ postliceal:(care funcţionează în cadrul liceului din anul 2003-2004, pregătind tinerii
în specializările: Asistent medical generalist şi asistent medical de farmacie.

ANALIZA SWOT A ACTIVITATII


PUNCTE TARI
■ Personal didactic calificat cu gradul didactic I şi II în procent ridicat;
■ Exista planuri cadru, programe şcolare şi auxiliare curriculare pentru majoritatea
nivelurilor de pregătire;
■ Poziţie buna pentru navetişti în apropierea autogării Târgovişte şi a haltei Romlux;
■ În oferta educaţională sunt incluse clase de şcoală postliceală de stat din domeniul
Sănătate şi asistenţă pedagogică cu calificările: Asistent medical generalist şi Asistent
medical de farmacie;
■ Este singura unitate de învăţământ din judeţul Dâmboviţa şi din cele î nvecinate care
şcolarizează prin şcoală postliceală în calificarea Administrator reţele locale şi de
comunicaţii;

Pag. 2 / 34
■ Singurul Liceu Tehnologic din judeţ care are inclusă în oferta educaţională clase din domeniul
estetica igiena corpului omenesc şi singurul din Târgovişte cu domeniul industrie textilă şi
pielărie;
■ Existenţa claselor cu profil sportiv -fotbal
■ Programe şcolare pentru disciplinele opţionale întocmite de cadrele didactice din şcoala;
■ Delimitarea responsabilităţilor cadrelor didactice (existenţa comisiilor pe probleme,
comisii metodice, etc.)
■ Existenţa a trei reţele de calculatoare, conectate la Internet 24 ore/zi;
■ Pe parcursul anului şcolar există un interes deosebit al cadrelor didactice pentru
dezvoltare personală, profesională şi metodică, prin participare la cursuri de formare şi
perfecţionare;
■ Existenţa unui cabinet medical şcolar şi a unui cabinet pishopedagogic

PUNCTE SLABE
■ Pondere mare a elevilor cu probleme sociale
■ Nivel de pregătire scăzut al elevilor înscrişi în clasa a IX-a;
■ Nesupravegherea elevilor în cazul familiilor dezmembrate sau ale celor plecate în străinătate
■ Slaba implicare a părinţilor elevilor în rolul lor de principal partener educaţional al şcolii;
■ Absenteism accentuat la învaţământul obligatoriu;
■ Proporţie mică a elevilor cu inserţie reuşita pe piaţa muncii;
■ Creşterea efectivului obligatoriu de elevi la clasă cu efecte şiconsecinţe asupra calităţii
educaţiei.
■ Insuficienta utilizare a programului AEL;
■ Lipsa încălzirii în corpul de cşădire în care funcţionează atelierele de instruirepractică;
■ Centralizarea veniturilor proprii la nivelul Primariei Targoviste şi neonorarea la timp de către
aceasta a cerinţelorşcolii pentru achitarea facturilor.

OPORTUNITĂŢI

■ Asigurarea unor cursuri de perfecţionare prin CCD şi prin intermediul proiectelor sau a altor
furnizori autorizaţi
■ Programe europene de parteneriat educaţional
■ Parteneriat activ cu agenţii economici
■ Posibilitatea de informare şi comunicare rapidă cu ISJ şi MECT, prin portal şi forum
■ Posibilitatea îmbunătăţirii bazei materiale (Proiectul ROSE, Erasmus+ si altele)
■ Sprijinirea elevilor provenind din medii sociale defavorizate prin programe
guvernamentale; ex. Proiectul ROSE

AMENINTARI
■ Scăderea populaţiei şcolare;
■ Condiţii sociale precare ale elevilor;
■ Lipsa de timp a părinţilor în ceea ce priveşte educarea copiilor şi supravegherea acestora;
■ Nivelul de educaţie şi conştiinţa morală a elevilor privind păstrarea bunurilor şcolii,
proliferarea în şcoli a fenomenului de delincvenţă juvenilă;
■ Abandonul şcolar;
■ Slaba motivaţie materială a cadrelor didactice.
■ Criza economică a societăţii ;

PRINCIPALELE PRIORITĂŢI PRIVIND ACTIVITATEA.


5

ŢINTE STRATEGICE
1. Combaterea ESL (Earlier School Leaving) şi îmbunătăţirea rezultatelor instituţionale;

Pag. 3 / 34
2. Efientizarea interna a unitatii prin dezvoltarea bazei materiale, a parteneriatului educ ational si
optimizarea proceselor interne;
3. Accesarea fondurilor europene in vederea formarii continue,dezvoltarii parteneriatelor strategice,
schimbului de experienta la nivel local si european, optimizarea infrastructurii unităţii;
4. Reconstructia imaginii unitatii prin dezvoltarea viziunii asupra invatamantului european in
vederea egalizarii de sanse;
5. Creşterea sprijinului pentru dezvoltarea personală a elevilor;
6. Autorizarea unităţii pentru calificări specifice cererilor pieţei muncii, pe nivel 5 filieră
tehnologică, domeniul tehnic.

OBIECTIVE PRIORITARE
1. Reducerea efectelor provocate de fenomenul ESL prin implementarea unei strategii în
parteneriat cu şcoli similare din spaţiul U.E.,pentru perioada 2017 -2021;
2. Promovarea imaginii şcolii in cadrul comunităţii (inclusiv în spaţiul U.E.);
3. Dezvoltarea bazei materiale şi atragerea de resurse financiare;
4. Dezvoltarea resurselor umane ale şcolii prin formarea continuă a personalului didactic şi
nedidactic în funcţie de nevoile instituţionale identificate;
5. Dezvoltarea parteneriatului educaţional şi a parteneriatului social în vederea îmbunătăţirii
rezultatelor în cadrul examenlor naţionale;
6. Obţinerea autorizării pentru calificări cu putere de absorbţie pe piaţa muncii până î n 2017.

OPŢIUNILE STRATEGICE •
Dezvoltarea curriculară
Se vor avea în vedere:
✓ adaptarea curriculum-ului la nevoile elevilor;
✓ dezvoltarea în cadrul curriculumului la decizia şcolii a unor opţionale adecvate cu consultarea
elevilor şi a părinţilor;
✓ reorganizarea ofertei şcolare pe profiluri şi calificări din perspectiva comenzii sociale a
comunităţii locale;
✓ organizarea de noi cursuri pentru formarea continuă a adulţilor.
Dezvoltarea resurselor umane
Se vor avea în vedere:
✓ implementarea şi dezvoltarea unui program de formare continuă şi de perfecţionare
a întregului personal didactic;
✓ schimbarea mentalităţii personalului didactic privind implicarea în procesul educativ prin
motivarea acestuia;
✓ dezvoltarea spiritului de echipă în rândul cadrelor didactice
✓ creşterea eficienţei circulaţiei informaţiei în vederea desfăşurării procesului de
învăţământ în bune condiţii;
✓ dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere individuală a elevilor precum ş i a celor
privind cariera;
✓ reducerea abandonului şcolar, dobândirea abilităţilor cheie, autoevaluarea procesului
de predare-învăţare.

Dezvoltarea resurselor materiale


Se vor avea în vedere:
✓ atragerea de resurse noi pentru investiţii în baza materială;
✓ creşterea ponderii fondurilor provenite din autofinanţare;
✓ modernizarea bazei materiale existente.

Dezvoltarea relaţiilor comunitare


Se vor avea în vedere:
✓ măsuri de îmbunătăţire a relaţiilor cu părinţii şi de implicare a acestora in activităţile şcolare
şi extraşcolare ;
✓ îmbunătăţirea şi eficientizarea parteneriatului cu agenţii economici;

Pag. 4 / 34
✓ colaborare eficientă cu reprezentanţii comunităţii locale;
✓ iniţierea de noi proiecte şi parteneriate de mobilităţi elevi.

REZULTATELE AŞTEPTATE PE TERMEN MEDIU ŞI


LUNG
1. Asumarea responsabilă a deciziilor privind calitatea procesului instructiv -educativ şi a
condiţiilor de realizare a acestora;
2. Democratizarea vieţii şcolii;
3. Creşterea gradului de integrare socio-profesională a absolvenţilor de liceu pe baza
competenţelor profesionale dobândite în funcţie de piaţa forţei de muncă la nivel local,
naţional şi european;
4. Scăderea ratei de abandon şcolar în principal în cadrul învăţământului obligatoriu.
5. Creşterea procentului de promovabilitate la examenele de sfârşit de ciclul învătământ
(bacalaureat);
6. Stimularea inovaţiei şi a responsabilităţii cadrelor dicactice şi a personalului auxiliar.
7. Stimularea performanţelor elevilor;
8. Formarea continuă a cadrelor didactice prin participarea la cursuri de perfecţionare locale,
judetene şi europene (Erasmus+);
9. Realizarea de proiecte de parteneriat şcolar la nivel local, regional, naţional şi european;
10. Respectarea şi promovarea valorilor culturale ale zonei;
11. Dezvoltarea unui sistem de informare, monitorizare şi comunicare în domeniul prevenirii şi
combaterii fenomenelor de violenţă şcolară.

Pag. 5 / 34
CAPITOLUL II: RESURSELE UMANE ŞI MATERIALE
A. EVOLUŢIA EFECTIVELOR DE ELEVI

Distribuţia efectivelor de elevi, în funcţie calificare profesională la începutul anului şcolar a


fost următoarea:

N Nr elevi la
Cla
r Domeniu Calificare început de an
sa
c şcolar
r IX
1. Estetica şi igiena corpului Frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist 35
t A omenesc
IX
2. Vocaţional/sportiv Instructor sportiv-fotbal 26
p
S
X
3. Estetica şi igiena corpului Frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist 27
A
4. omenesc
X Estetica şi igiena corpului Frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist 27
p
Bp
5. omenesc
X Vocaţional/sportiv Instructor sportiv-fotbal 20
S
XI6. Estetica şi igiena corpului Frizer, coafor, manichiurist, 22
A
XI omenescşi igiena corpului
7. Estetica Frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist 24
p
Bp
XI8. omenesc Confecţioner produse textile
Industrie textilă şi pielărie 18
C
XI9. Vocaţional/sportiv Instructor sportiv-fotbal 25
p
S10. Estetica şi igiena corpului
XI Coafor stilist 15
IXI
11. omenesc
Vocaţional/sportiv Instructor sportiv-fotbal 18
A
I12.
S Sănătate şi asistenţă Asistent medical generalist 28
A
I13.
B pedagogică
Sănătate şi asistenţă Asistent medical generalist 28
I14. pedagogică
Sănătate şi asistenţă Asistent medical generalist 28
C
I15. pedagogică
Sănătate şi asistenţă Asistent medical generalist 27
D
I16. pedagogică
E Sănătate şi asistenţă Asistent medical generalist 25
I17. pedagogică
F Sănătate şi asistenţă Asistent medical generalist 23
II pedagogică
18. Sănătate şi asistenţă Asistent medical generalist 24
A
II
19. pedagogică
Sănătate şi asistenţă Asistent medical generalist 21
B
II
20. pedagogică
Sănătate şi asistenţă Asistent medical generalist 23
C
III
21. pedagogică
Sănătate şi asistenţă Asistent medical generalist 28
A
III
22. pedagogică
Sănătate şi asistenţă Asistent medical generalist 26
B
III pedagogică
23. Sănătate şi asistenţă Asistent medical generalist 29
C pedagogică
Total 567

Pag. 6 / 34
B. RESURSE UMANE (CADRE DIDACTICE)

1.Personal didactic calificat în sistemul de învăţământ, din care: 58


Titulari al unităţii de învăţământ 24
Suplinitori calificaţi, participanţi la concursurile de titularizare din anii 3
anteriori, cu note de minim 5
Alte situaţii-detasare, completare de normă, viabilitate post 1
Personal didactic asociat 29
2. Personal didactic necalificat 1

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat

Număr personal didactic calificat:


Număr personal
Cu didactic necalificat
Cu doctorat Cu gradul I Cu gradul II Debutant
definitivat
2 19 5 11 20 1

C. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ (INFRASTRUCTURA)


a) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE

Tipul de spaţiu Număr de spaţii


Sală de clasă 12
Laboratoare 1
Sală de sport 1

Unitatea funcţionează cu un număr de 2 schimburi, durata orei de curs / activităţilor didactice


fiind de 40 minute, iar a pauzelor fiind de 10 minute

b) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE

Tipul de spaţiu Număr spaţii


Bibliotecă şcolară 1
Grupuri sanitare 6
Arhiva secretariat 2
Arhiva contabilitate 1

c) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ADMINISTRATIVE

Tipul de spaţiu Număr spaţii


Secretariat 2
Cabinet director 1
Cabinet ROSE 1
Contabilitate 1
Anexa laborant 1
Informatician 1

Pag. 7 / 34
CAPITOLUL II-LEA: REZULTATELE LA ÎNVĂTĂTURĂ SI PURTARE
Mişcarea elevilor în anul şcolar 2021-2022

Elevi înscrisi
Elevi rămasi 5 Mişcarea elevilor 5
la început de an
Clasa
Total Total Elevi plecaţi/ Elevi veniţi
retraşi
IX Ap 35 34 1 -

IX S 26 24 2 -

X Ap 27 26 1 -

X Bp 27 27 -

XS 20 30 2 3
XI Ap 22 22 - -

XI Bp 24 24 - -

XI Cp 18 18 - -

XI S 25 25 - -

XII A 15 13 1 -

XII S 18 22 - 4
IA 28 23 5 -
IB 28 23 5 -
IC 28 17 11 -
ID 27 21 6 -

IE 25 23 2 -
IF 23 18 5 -

IIA 24 21 3 1
II B 21 18 3 -

II C 23 18 5 -

III A 28 27 1 -
III B 26 24 2 -
III C 29 27 2 -

Total 567 525 57 8

Pag. 8 / 34
B. NOTE SCĂZUTE LA PURTARE

Număr de elevi cu notele scăzute la purtare


Clasa
Note între 9.99 si 7 Note sub 7
IX Ap 16 18
IX S 11 5
X Ap 19 8
X Bp 19 7
XS 10 2
XI Ap 5 11
XI Bp 10 8
XI Cp 5 9
XI S 13 12
XII A 10 -
XII S 8 12
IA - -

IB - -

IC - -

ID - -

IE - 2
IF - -
IIA - -
II B - -
II C 2 -

III A 6 -

III B - -

III C 2 -

Pag. 9 / 34
C. PROMOVAŢI PE MEDII

Promovaţi pe medii: Total


Clasa
5-6.99 7-8.99 9-10
IX Ap 13 10 - 23
IX S 2 17 1 20
X Ap 6 16 -
22
X Bp 8 14 - 22
XS 4 16 - 20
XI Ap 7 8 1 16

XI Bp 12 8 1 21
XI Cp 4 5 - 9
XI S 7 11 - 18

XII A - 12 - 12
XII S 6 9 - 15
IA - 2 21 23
IB - 2 21 23
IC - 1 16 17
ID - 2 18 20

IE - 4 17 21
IF - 1 17 18

IIA - 1 21 22

II B - 2 16 18
II C - 3 15 18

III A 1 8 18 27

III B - 7 17 24

III C - 7 20 27

Pag. 10 / 34
D. SITUAŢIA CORIGENŢILOR, ŞI A SITUAŢIILOR NEÎNCHEIATE LA SFÎRŞITUL SEMESTRULUI II
ŞI A REPETENŢILOR ANUAL

Corigenţi Cu situatia Repetenţi


Clasa
1 obiect > 2 obiecte neîncheiată anual
IX Ap 2 - 13 11
IX S 2 2 4 2
X Ap 2 - 5 5
X Bp 4 3 2 1
XS 1 - 1 1
XI Ap - - 10 6
XI Bp 2 - 2 2
XI Cp - - 8 9
XI S - - 2 5
XII A - - 1 2
XII S 3 - 2 2
IA - - 3 -
IB - - 3 -
IC - - 5 -
ID - - 4 1
IE - - 5 2
IF - - - -

IIA - - - -

II B - - - -

II C - - - -

III A - - 2 -

III B - - - -
III C
Total 16 5 68 49

Pag. 11 / 34
E. ABSENTEISM

Clasa Total Din care nemotivate


IX Ap 9063 5875
IX S 2993 1343
X Ap 4314 2174
X Bp 3195 1650
XS 2614 1174
XI Ap 2593 1817
XI Bp 2769 1963
XI Cp 4083 3442
XI S 4447 2503
XII A 1729 824
XII S 3353 1619
IA 688 66
IB 1279 181
IC 797 211
ID 817 190
IE 1084 147
IF 555 133
IIA 161 131
II B 320 174
II C 446 194
III A 520 272
III B 800 301
III C 502 242
Total 49122 26626

Pag. 12 / 34
ACŢIUNI PRINCIPALE ŞI REZULTATE OBŢINUTE ÎN ANUL ŞCOLAR 2021-2022

A . ACTIVITATEA DE PERFECŢIONARE ŞI FORMARE CONTINUĂ A PERSONALULUI DIDACTIC

COMISIA PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI EVOLUȚIA ÎN CARIERA DIDACTICĂ,


FORMARE CONTINUĂ
AN ȘCOLAR 2021 – 2022

Activitatea de perfecţionare şi formare continuă în anul şcolar 2021 – 2022 s-a desfăşurat în baza a
obiectivelor propuse de Liceul Tehnologic Spiru Haret, Târgoviște.
În vederea atingerii obiectivelor propuse cadrele didactice din unitatea de învățământ au participat la:
- grade didactice
- cursuri de masterat
- cursuri de perfecționare şi formare continuă
- activităţi metodice la nivelul comisiilor şi cercurilor metodice

La nivelul Liceului Tehnologic Spiru Haret, Târgoviște, Comisia pentru formare continuă a desfăşurat
următoarele activităţi:
- au fost întocmite documentele pentru echivalarea în credite profesionale transferabile a formelor de
organizare a formării continue pentru anul școlar 2021-2022, în cazul cadrelor didactice care au
susținut și promovat examenele pentru obținerea gradelor didactice în învățământ sau studii
postuniversitare;
- au fost aplicate chestionare pentru identificarea nevoilor de perfecționare/formare continuă a cadrelor
didactice din unitatea de învățământ, după care a fost realizată analiza, prelucrarea datelor și
prezentarea concluziilor
- au fost completate, centralizate și îndosariate fișele individuale de formare continuă pentru
fiecare cadru didactic încadrat;
- a fost reactualizată și completată macheta cu baza de date privind perfecționarea cadrelor didactice
din unitatea de învățământ, pentru perioada 2021-2022, cuprinzând: nume și prenume, CNP, vechime,
studii, gradul didactic și anul obținerii, cursuri acreditate cu denumirea cursului, furnizor și nr. de
credite obținute în cadrul programelor de formare continuă, cursuri avizate cu denumirea cursului,
furnizor și nr. de ore;
- au fost prezentate, pe tot parcursul semestrului, informaţii referitoare la activităţile de formare
continuă iniţiate de M.E.N., calendarul activităţilor de perfecţionare şi documentele transmise de
I.S.J. Dâmbovița şi C.C.D. Dâmbovița cu privire la acest lucru;
- a fost stabilită o colaborare continuă cu inspectorul responsabil cu dezvoltarea profesională din
I.S.J. Dâmbovița;
- au fost monitorizate înscrierile cadrelor didactice la grade didactice;
- au fost monitorizate activitățile desfăşurate de cadrele didactice în domeniul perfecţionării şi
formării continue.

SITUAȚIA CADRELOR DIDACTICE ÎNCADRATE ÎN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN


ANUL ȘCOLAR 2021-2022

Numele şi Specializare/ Specialitatea Ultimul grad Vechime în


Nr. prenumele specializările /Funcţia didactic / Cursuri învățământ Credite
Crt. obținute prin studii postuniversitare (ani) profesionale
de licența absolvite/ Master/ obţinute
Doctorat / în perioada
Obţinut în anul 2017-2022
1. Mihai Mihaela Tricotaje Confecţii Profesor/ Gradul II, anul 26 DeCeE, 30 CPT,
Cezarina Textile Director 2002/ INO-PRO 120
Abordări moderne CPT
în psihopedagogia
specială, Univ
Bucureşti, Fac. de
Pag. 13 / 34
Psihologie şi
Ştiinţele Educaţiei,
2015
2. Necșoiu Elena Limba Engleză- Profesor Master 7 ani 150 CPT
Cristina Limba Română Limba Traductologie
engleză limba engleză,
anul 2016; Gradul
II, anul 2020.
3 Nițiguș Ana Maria Matematică- fizică Profesor Grad I, anul 2018/ 21 Curs Educația
matematică Master: părinților în
Matematică avantajul
didactică/ elevilor-15
Universitatea credite/2017-
Valahia, anul 2018 2018.

4 Olteanu Rebeca Limba romana / Profesor Nu este cazul 1-5 ani Nu este cazul
limba franceză suplinitor
limba
franceză
5 Iacobescu Chimie Profesor Definitivat/ 4 ani -
Loredana Iuliana Chimie Master -2010
6 Stoica Paula Istorie arheologie Maistru Definitivat 8 ani -
Monica Instructor
7 Constantinescu Psihologie Institutor Doctorat 2021 18 ani 180 CPT
Marilena
8 Popa Corina Elena Psihologie Institutor,es Grad I – 2021 9 ani 180 CPT
tetica și
igiena
corpului
omenesc/
asistență
medicală
generală
9 Serban Elena Dana Limba si literatura Maistru Definitivat in anul 10 ani 20 credite de la
romana-Limba si Instructor 2021/Master:Limb cursul Profesor
literatura engleza a si literatura – parinte, azi,
romana – Limba si finalizat in
literatura engleza iunie 2022
– perspective
teoretice si
didactice anul
2012
10 Stanciu Alis Istorie-Geografie, Titular- Grad I- 2020 16 ani 250 CPT
Mihaela Limba franceză- Geografie
Limba Engleză
11 Bucura Cristina Limba și literatura Titular Grad I- 2019 16 ani 90 CPT
română-Limba și Limba
literatura franceză Română
12 Marian Valentin Educație Fizica și Titular Grad I – 2017 13 90 CPT
Sport Profesor
Educație
Fizica și
Sport-Fotbal
13 Corîu Denisa- Administrație Asistență Definitivat 3 ani -
Maria publică; Asistență medicală
medicală generală. generală/ma
istru-

Pag. 14 / 34
instructor/Li
ceul
Tehnologic
”Spiru
Haret”.
14 Fiscu Violeta Biologie Profesor Grad II 2015 15 ani -
Biologie

15 Dan Maria Alina Teologie Ortodoxa Instructor Gr. II. / Master: 17 ani 90 CPT
Didactică – AMG Managementul și
Asistență Socială strategiile
îngrijirilor
paliative
16 Hrestic Bogdan Teologie, Muzică, Profesor – Doctorat 2015 18 ani 60 CPT
Petru Istorie Religie
17 Șeran Elena Fizică. Informatică. Profesor 1996- Gradul I 39 ani 25 CPT
Managementul fizică
Administratiei
Publice
18 Mirică Margareta Biologie Profesor de Masterat în 42 ani -
estetică și ingineria mediului
igiena 2010
corpului
omenesc,
Profesor de
anatomie
19 Nae Ioana Violeta Asistenta medicala Maistru Definitivat-2019/ 4 ani 90 CPT
generala Instructor master
managementul si
strategiile
ingrijirilot
paliative
20. Văduva Niculina Maistru Instructor Instructor Definitivat 2021 2 ani
21 Corbu Alexandra AMG Maistru Definitivat 2021 2 ani
Instructor
22 Pană Alexandru Educație Fizica și Titular Grad I – 2018 13 90 CPT
Ioan Sport Profesor
Educație
Fizica și
Sport-Fotbal

SITUAȚIA CADRELOR DIDACTICE CARE ȘI-AU ECHIVALAT GRADELE DIDACTICE CONFORM


ORDINULUI NR. 5967/06.11.2020, ÎN ANULȘCOLAR 2021-2022

Nr. De credite
Nr. Numele și prenumele Forma de organizarea profesionabile
Crt. cadrului didactic formării continue care se transferabile Observații
echivalează acordate în urma
echivalării
1 Constantinescu Monica Master/ Doctorat 180 CPT
2 Dan Alina Master 90 CPT
3 Nae Violeta Master 90 CPT
4 Popa Corina Gradul I 180 CPT

Pag. 15 / 34
PARTICIPAREA LA CURSURI DE FORMARE CONTINUĂ DIN CADRUL UNOR PROGRAME
DE PERFECȚIONARE/FORMARE CONTINUĂ ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022

Nr. Numele și Specialitatea Denumirea cursului Furnizor Nr.


Crt. prenumele Credite
cadrului didactic PT/Nr.
Ore
1 Necsoiu Elena Limba engleza Profesor si parinte azi Asociatia ProActa 20 cpt
Cristina
2. Serban Elena Dana Limba engleza Profesor si parinte azi Asociatia ProActa 20 cpt

ACTIVITĂȚI METODICO - ȘTIINȚIFICE, ORGANIZATE LA NIVEL JUDEȚEAN, CARE S-AU


DESFĂȘURAT ÎN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT , 2021-2022

Nr.crt. Specialitatea Tema Data desfășurării Participanți


1 Cerc Postliceal Instruirea cadrelor 17.11.2021 35
medicale privind
abilitatile de comunicare
in paliatie

ACTIVITĂŢI IN UNITATEA DEÎNVĂȚĂMÂNT ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022

Activităţile desfăşurate în unitatea de învățământ au avut un rol important în formarea continuă a cadrelor
didactice prin varietatea şi complexitatea temelor abordate, care au vizat:
- colaborarea în realizarea planificărilor, proiectelor de lecţii şi a testelor de evaluare
- analiza rezultatelor obţinute de elevi, realizarea progresului şcolar
- schimbul de bune practici pentru asigurarea calităţii în educaţie
- abordarea transdisciplinară în predarea diferitelor discipline
- colaborarea între profesori în vederea creşterii calităţii actului educaţional.

CADRE DIDACTICE CARE FAC PARTE DIN COLECTIVUL DE METODIȘTI ALISJ DÂMBOVIȚA ÎN
ANUL ȘCOLAR 2021-2022

Nr.crt. Numele și prenumele cadrului didactic Disciplina


1 Mihai Mihaela Cezarina Tehnice
2 Marian Vasile Valentin Sport

CADRE DIDACTICE CARE AU FOST ADMISE ÎN CORPUL DE EXPERȚI ÎN


MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022

Nr.crt. Numele și prenumele cadrului didactic Disciplina

Nu a fost cazul -

ANALIZA SWOT A ACTIVITĂȚII DE PERFECȚIONARE ȘI FORMARE CONTINUĂ

PUNCTE TARI

- colective de catedră echilibrate ca nivel de experienţă, majoritatea profesorilor fiind titulari ( de cadre
didactice), din care cu gradul didactic I ( de cadre didactice) și cu gradul didactic II ( cadre didactice), cu
titlul științific de doctor ( cadru didactic) și care au în componenţă profesori metodiști, membrii ai
consiliului consultativ la specialitate, responsabili de centru metodic, formatori, experți în management
educațional
- cadrele didactice sunt preocupate de perfecţionarea şi formarea continuă prin înscrierea la grade
didactice
- buna pregătire metodică şi ştiinţifică a cadrelor didactice

Pag. 16 / 34
- sprijinul conducerii școlii în vederea participării cadrelor didactice la diverse forme de perfecţionare
sau la cursuri de formare/perfecţionare.

PUNCTE SLABE

- alegerea unor cursuri nu a fost întotdeauna în concordanţă cu nevoia de dezvoltare profesională


- cadrele didactice raspund foarte greu la chestionare si sunt reticenti in a participa la cursuri de
formare
11 cadre didactice nu îndeplinesc cerințele art. 242 din Legea Educației Naționale Nr. 1/2011
(neobținînd 90 de credite profesionale transferabile în ultimii 5 ani)
- reticența cadrelor didactice la completarea chestionarelor online referitoare la analizele de nevoi sau
date cu caracter informativ in ceea ce priveste formarea continua
- costurile mari ale programelor de perfecționare, în cazul celor mai multe fiind percepută taxă

OPORTUNITĂȚI
- oferta variată a cursurilor de formare și perfecționare organizate de CCD Dâmbovița și de alți
furnizori de formare;
- oferta cursurilor de perfecţionare/master/studii postuniversitare etc. a instituţiilor de învăţământ
superior
oferta stagiilor de formare în străinătate;

AMENINȚĂRI

- lipsa motivării financiare;


- tendinţa de centrare exclusiv pe acumularea de credite profesionale transferabile si minimalizare a ,
nevoilor punctuale și reale de formare.

CONCLUZIE

Activitatea de formare/perfecţionare a cadrelor didactice arată preocuparea relativa a celor implicaţi în


procesul instructiv - educativ - evaluativ pentru îmbunătăţirea managementului școlar, pentru
dezvoltare profesională personalizată și pentru inovarea practicii școlare. Precizez că nu toate cadrele
didactice

Responsabil comisia pentru formare continuă,

Prof. Necșoiu Elena Cristina

Pag. 17 / 34
B1 LISTA CDS/ CDL -urilor implementate pentru anul şcolar 2021-2022

Activitatea de proiectare a procesului instructiv-educativ s-a realizat sub coordonarea


responsabililor de arii curriculare. Au fost analizate planurile de învăţământ şi programele şcolare în
vigoare şi s-a ţinut cont de precizările transmise cadrelor didactice cu ocazia consfătuirilor pe
discipline.
Planificările realizate de cadrele didactice au acoperit integral programele şcolare şi au inclus
activităţile de predare-evaluare.
S-a constatat un anumit nivel de formalism în elaborarea documentelor de proiectare, fără ca
acesta să se reflecte însă efectiv în activitatea cu elevii. Se consideră că este necesară o revizuire
periodică mai atentă a planificărilor calendaristice - pentru a corespunde mai bine nivelului efectiv de
parcurgere a materiei la clasă.
Procesul educativ se desfăşoară în cea mai mare parte la un nivel corespunzător, fiind utilizate
atât metode didactice tradiţionale, cât şi metode moderne, interactive.
În organizarea şi desfăşurarea procesului educativ au fost utilizate diverse aplicaţii online şi
platformele G Suitte for Education şi 24 Edu
În unitatea noastră şcolară secvenţa de curriculum la decizie locală are o orientare preponderent
practică. Stabilirea ofertei educaţionale se realizează prin proces de consultare- cu implicarea directă a
agenţilor economici

Clasa Titlu CDS/CDL


IX A p Sănătate şi frumuseţe
IX B p Sănătate şi frumuseţe
IX S Sport= Sănătate
XAp Îngijiri capilare
XBp Îngijiri capilare
XS Să fiu cel mai bun
XI A Calitatea tunsorilor
XI B p Calitatea tunsorilor
XI Cp Crearea şi proiectarea modelelor
XI S Minte sănătoasă în corp sănătos
XII A Organizarea activităţii
XII S Joc sportiv-fotbal

Referitor la evaluarea elevilor, principalele preocupări au vizat extinderea metodelor şi


tehnicilor de evaluare şi planificarea raţională a evaluărilor pe parcursul semestrului şi
implementarea evaluărilor online utilizând diverse platforme de evaluare, aplicaţiile google, aplicaţii
online .
În privinţa metodelor şi tehnicilor de evaluare sunt combinate metode tradiţionale
(preponderent evaluări orale, evaluări scrise) cu metode alternative (proiecte, lucrări experimentale pe
platforme de simuare online, portofolii).
În ansamblu se poate aprecia că există o pondere echilibrată a diferitelor metode de evaluare la
majoritatea disciplinelor, iar rezultatele evaluărilor reflectă în mod obiectiv calitatea pregătirii
elevilor. Există în continuare unele probleme în ritmicitatea notării în cazul disciplinelor cu 1 or ă pe
săptămână
✓ Pregătire specifică pentru evaluările naţionale (examenul de bacalaureat 2021).
Pregătirea pentru evaluările naţionale s-a realizat- prin ore special planificate astfel la nivelul
tuturor claselor de liceu prin proiectul ROSE.

Pag. 18 / 34
B2. REZULTATELE LA EXAMENUL DE BACALAUREAT 2021

Sesiunea iunie iulie 2022

Indicator Nr elevi
Înscrişi sesiune curentă 21
Înscrişi sesiune anterioară 12
Prezenţi sesiune curentă 19
Prezenţi sesiune anterioară 9
Promovaţi sesiune curentă 3
Promovaţi sesiune anterioară 1

Sesiunea august-septembrie 2022

Indicator Nr elevi
Înscrişi sesiune curentă 9
Înscrişi sesiune anterioară 8
Prezenţi sesiune curentă 7
Prezenţi sesiune anterioară 1
Promovaţi sesiune curentă 1
Promovaţi sesiune anterioară 2

Rezultatele examenului de certificare a calificării profesionale

Domeniul Calificarea Nivel de calificare Înscrişi Promovaţi

Coafor stilist 4 11 11
Estetica şi igiena corpului
Frizer, coafor, manichiurist,
omenesc 3 35 34
pedichiurist
Sănătate şi asistenţă
Asistent medical generalist 5 78 78
pedagogică
Industrie textilă şi
Confecţioner produse textile 3 9 9
pielărie

Vocaţional-sport Instructor sportiv fotbal 4 14 14

Pag. 19 / 34
LIMBĂ ŞI COMUNICARE
ANUL ŞCOLAR 2021-2022

I. CURRICULUM

• ÎNTOCMIREA PLANIFICĂRILOR ANUALE, SEMESTRIALE – toți membrii comisiei;


• ÎNTOCMIREA PLANURILOR DE ACTIVITĂȚI SEMESTRIALE – toți membrii comisiei;
• ELABORAREA, EVALUAREA, MONITORIZAREA REZULTATELOR TESTELOR INIȚIALE – toți
membrii comisiei;
• PARTICIPAREA LA CONSFĂTUIRILE CADRELOR DIDACTICE – toți membrii catedrei;
• PARTICIPAREA LA CERCURILE PEDAGOGICE, LA DISCIPLINELE LIMBA ȘI LITERATURA
ROMÂNĂ, LIMBA ENGLEZĂ, LIMBA FRANCEZĂ - toți membrii catedrei;
• PREGĂTIRE SUPLIMENTARĂ LA LIMBA ROMÂNĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI ROSE – prof.
Bucura Cristina

II. RESURSE UMANE:

RESPONSABIL : BUCURA ELENA CRISTINA, prof. Lb. română


MEMBRI ZAMFIR MĂDĂLINA, prof. lb română/lb.engleză
NECȘOIU CRISTINA, prof. Lb. engleză
OLTEANU REBECA, prof. Lb. franceză
STANCIU ALIS, prof. lb. franceză

III. RESURSE MATERIALE:


Utilizarea de auxiliare curriculare, echipamente şi materiale de studiu adecvate realizării curriculum-ului
national;
Achiziționarea/realizarea de material didactic și auxiliare curriculare;
Utilizarea mijloacelor audio-vizuale, a internetului, a site-urilor dedicate informării elevilor.
Utilizarea fişelor cu modele de subiecte pentru examenul de bacalaureat
IV. ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE

• Cu ocazia Zilei Europene a Limbilor (26 septembrie), s-au organizat diverse activităţi: s-au recitat poezii în
limba română, franceză și engleză; a fost prezentat un material Power Point - prof. Bucura Cristina, Necșoiu
Cristina, Olteanu Rebeca (elevi de la clasele: IX , X, XI, XII).
• Halloween - prof. Necșoiu Cristina- (octombrie 2021) însușirea de către elevi a tradițiilor și obiceiurilor din
Marea Britanie
• Bucătăria franțuzească – bucate tradiționale, bucate pentru diverse ocazii – prof. Olteanu Rebeca - XIB
• 1 Decembrie - prof. Necșoiu Cristina (elevi de la clasele: XI B, XIC, XII A).
• Christmas around the world - prof. Necșoiu Cristina - (decembrie 2021) (elevi de la clasele: XI B, XIC, XII A)
• Sărbătorile în Franța - prof. Olteanu Rebeca – proiecte, expoziții, panouri (decembrie 2021) – IXA, IXS, XS
• 172 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu (15 ianuarie)– prezentare PPT, recitare de poezii, prezentare de
referate - prof. Bucura Cristina
• Ziua Internaţională a Nonviolenţei în Şcoli (30 ianuarie 2022) - prof. Necșoiu Cristina și prof. Olteanu Rebeca
• Deschiderea de afacere proprie - prof. Olteanu Rebeca – toate clasele
• De Dragobete iubim românește – (februarie 2022)– prof Olteanu Rebeca
• Ziua Națională a Lecturii - prof. Bucura Cristina, Zamfir Mădălina – februarie 2022 (XIA, XIIA, XIIS)
• Ziua Internațională a femeii dar și de solidaritate și pace față de mamele din Ucraina – Martie 2022- prof.
Zamfir Mădălina (XIA)

Reprezentant în comisia de curriculum,


BUCURA ELENA CRISTINA

Pag. 20 / 34
RAPORT DE ACTIVITATE
AL ARIEI CURRICULARE « OM ŞI SOCIETATE »
ANUL ŞCOLAR 2021-2022

In anul școlar 2021-2022 , Aria curriculară « OM ŞI SOCIETATE » are următoarea componenţă :


Stanciu Alis Mihaela – profesor de geografie, titular – responsabil;
Roșca Esmeralda– profesor de istorie, suplinitor;
Draganoiu Gabriel – profesor de stiinte socio-umane, titular ;
Hrestic Bogdan – profesor de religie, titular.
In luna septembrie , activitatea a debutat cu consfatuirile profesorilor pe discipline ,in urma carora
s-au intocmit planificarile calendaristice anuale si pe unitati de invatare, conform instructiunilor primite la
consfatuiri.
La prima sedinta de catedra s-au discutat si votat constituirea comisiei si alegerea responsabilului
comisiei. De asemenea, s-au discutat si stabilit fisele posturilor, s-au discutat rezultatele testarilor intiale si
s-au stabilit masuri remediale. S-au stabilit activitatile pentru anul scolar 2021-2022.
In luna octombrie s-au derulat urmatoarele activitati :
- « Ziua Educatiei Globale » pe 5 octombrie – au fost sustinute activitati specifice acestei
zile :vizionare de filme educative, discutii pentru constientizarea importantei acestei zile si
importantei educatiei in viata unui copil.
- « Holocaustul intre mit si realitate » pe 9 octombrie- organizata de d-na profesor de istorie sub
forma unei sesiuni de referate prezentate de elevi.
- « Ziua fortelor armate- semnificatii » pe 25 octombrie, activitate sustinuta de toti profesorii care
le-au prezentat elevilor un material power-point ce ilustreaza importanta acestei zile.
- « Apa – resursa vietii » si « Ziua Internationala a Marii Negre », activitati organizate de
profesorul de geografie, Stanciu Alis Mihaela, sub forma unor sesiuni de referate prezentate de
elevi.
In luna noiembrie, in cadrul comisiei au avut loc urmatoarele activitati:
-« Ziua tolerantei » pe 9 noiembrie sustinuta de Parintele Profesor Hrestic Bogdan
-« Sfantul Andrei – Protectorul Romaniei » sustinuta de acelasi profesor
-« 1 Decembrie – ziua Nationala a Romaniei in an centenar» activitate sustinuta de toti profesorii.
In luna decembrie, in cadrul comisiei au avut loc urmatoarele activitati :
-« Ziua Mondiala a Drepturilor Omului »pe 10 decembrie, sustinuta de domnul profesor
Draganoiu Gabriel ;
-« Ziua Internationala a Biodiversitatii », sustinuta de doamna profesoara de geografie Stanciu Alis
Mihaela.
In luna ianuarie,in cadrul comisiei au avut loc activitatea cu tema « Ziua Unirii Principatelor
Romane », activitate sustinuta de toti profesorii.
In luna aprilie s-a derulat activitatea dedicata «Zilei Pamantului »
Activitatile prezentate mai sus demonstreaza preocuparea membrilor acestei comisii, dovedind competenta
si responsabilitate.

Reprezentant în comisia de curriculum,


Prof. STANCIU ALIS-MIHAELA

Pag. 21 / 34
Aria curriculară MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE

În anul școlar 2021-2022 am avut în vedere realizarea obiectivelor prevăzute în Planul Managerial al
Comisiei Științe.
Proiectarea activităţii s-a realizat prin dezvoltarea de competenţe, prin însușirea de cunoștinţe pe
baza abordării transdisciplinare și transcurriculare a conţinuturilor programelor școlare. De asemenea, s-a
ţinut cont de noile reglementari elaborate de M.E.C.T.S. precum și de recomandările primite din partea
inspectorilor de specialitate.
Astfel, s-au întocmit la timp planificările anuale și semestriale, s-au corelat conţinuturile cu
competențele generale și competenţele specifice, s-a asigurat caracterul practic-aplicativ al proiectării.
Aceste planificări au fost parcurse în mod corespunzător de toţi membrii comisiei.
S-au intreprins activităţi de observare a elevilor, s-au derulat programe de pregătire suplimentară,
discuţii cu părintii. Elevii au fost implicaţi în situaţii evaluative centrate pe obiectivele curriculare,
analizandu-se ulterior nivelul de performanţă realizat, dar și natura dificultăţilor de învăţare și adaptare.
În ceea ce privește resursele umane, s-a avut în vedere participarea la acţiuni de formare continuă în
cadrul Consfătuirii Cadrelor Didactice care au avut loc la începutul anului școlar, a ședintelor de Comisie
Metodică, a Cercurilor Pedagogice.
În cadrul comisiei metodice Științe au avut loc următoarele activităţi:
- --Analiza activităţii didactice din anul şcolar anterior;
- Elaborarea Planului managerial și a Graficului activităţilor pentru anul școlar în curs;
- Întocmirea planificărilor anuale, semestriale;
- Întocmirea, aplicarea și dezbaterea rezultatelor obţinute la teste iniţiale;
- Planificarea pregătirilor suplimentare la matematică in cadrul proiectului Rose
- Participarea la consfătuiri, cercuri metodice la nivel judeţean;
- Prezentare de referate în cadrul comisiei și dezbateri pe aceste teme:
-“Utilizarea mediilor virtuale in procesul de predare–invatare–evaluare in biologie“-profesor Fiscu Violeta
-“Metode de evaluare la matematica”-profesor Nitigus Ana Maria
-“Strategii activ participative de stimulare a activitatii elevilor”-profesor Iacobescu Loredana
-"Componenta didactica a experimentului virtual"-profesor Seran Elena
În cadrul activităților desfășurate de profesorii care fac parte din această comisie metodică am constatat
urmatoarele :

Puncte tari:

• dezvoltarea creativității elevilor;


• tratarea diferențiată a elevilor;
• pregătirea suplimentară la matematica a elevilor pentru bacalaureat,
• folosirea de materiale auxiliare în cadrul activității didactice;
• folosirea metodelor interactive pentru stimularea elevilor în cadrul orelor.

Puncte slabe:

• insuficient timp pentru rezolvări de probleme și exerciții din cauza materiei stufoase,
• absenteismul accentuat al elevilor;
• colaborarea slabă cu părinții elevilor.

Oportunități:

• participări la proiecte , parteneriate, concursuri, activități extrașcolare;


• promovarea imaginii școlii în reviste de specialitate și pe blogul școlii;
• folosirea de metode active pentru recuperarea rămânerii în urmă.

Amenințări:

• Precaritatea manualelor școlare care nu sunt conforme cu programa școlară,


• Insuficiente fonduri pentru premierea elevilor merituoși;
• Lipsa motivației pentru părinți și elevi, pentru obținerea performanței școlare.

Pag. 22 / 34
Comunicare
La baza relaţiilor cadru didactic-elev au stat respectul reciproc, conduita civilizată, colaborarea şi
înţelegerea. Elevii au fost în permanenţă încurajaţi în dorinţa de autodepăşire, atitudine pozitivă faţă de
studiu, punctualitate, ţinută decentă, conduită morală. Cadrele didactice din Comisia noastră au fost
preocupate de cultivarea la elevi a atmosferei de muncă, a respectului reciproc, dorinţei de afirmare şi
autodepăşire. Este ştiut faptul că interacţiunea pe verticală, profesor-elev, influenţează în mod hotărâtor
atmosfera din clasă, cadrul didactic fiind acela care contribuie la mărirea coeziunii sau care, dimpotrivă,
prin atitudinile sale duce la dezbinarea, fragmentarea grupului-clasă. Pentru a facilita comunicarea elev-
elev au fost utilizate metode interactive, activităţi pe grupe şi echipe de elevi. Pentru obţinerea unor
rezultate bune la învăţătură şi disciplină s-a menţinut o relaţie permanentă între părinţi şi cadrele
didactice, între cadre didactice şi cadre didactice - echipa managerială. .
Colaborarea eficientă a dus la împărtăşirea reciprocă a experienţei didactice. A fost promovată
egalitatea de şanse între toţi membrii comisiei, realizându-se o comunicare şi o colaborare eficientă cu
celelalte comisii metodice. S-a realizat comunicarea foarte bună cu toate cadrele didactice din şcoală
împreună cu care au fost organizate activităţi extracurriculare.

Reprezentant în comisia de curriculum,


prof. Fiscu Violeta

Pag. 23 / 34
Aria curriculară: _EDUCATIE FIZICA SI ARTE

1. CURRICULUM –
2. –CDS-CLS A IX A S-MINTE SANATOASA IN CORP SANATOS
-CDS-CLS A X A S-SPORT-SANATATE.
-CDS-CLS A XI A S-SA FIU CEL MAI BUN.
-CDS-CLS A XII A S-JOC SPORTIV-FOTBAL.
3. RESURSE UMANE-
1-PROF. PANA ALEXANDRU IOAN
2-PROF. MARIAN VASILE VALENTIN
3-PROF. LUNESCU DEMIS COSMIN
4-PROF. BARBU IONELA SILVIA
5-PROF. CAIBAR LUIZA
6-PROF. HRESTIC BOGDAN PETRU
4. RESURSE MATERIALE-
SALA DE SPORT DOTATA, SALA DE FITTNES, SALA DE FORTA.
2 MESE DE TENIS, PALETE DE BADMINTON, MINGI DE
FOTBAL,BASCHET,VOLEI,HANDBAL,VESTE DE DEPARTAJARE ETC.
5. ACORDURI DE PARTENERIAT, PROIECTE ȘI PROGRAME-
ACORDURI DE PARTENERIAT CU, CHINDIA TARGOVISTE, PAS PUCIOASA, CSS TARGOVISTE
, FCM TARGOVISTE, KINDER TARGOVISTE
5 ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE-
Semestrul I
Activități:
1. Ședințele de catedră s-au desfășurat conform calendarului
2. Asigurarea materialelor sportive și instalațiilor
3. Semnarea NTS-ului de către elevi
4. Repartizarea sarcinilor
5. Elaborarea calendarului sportiv
6. Participarea la competiții
7. Realizarea planificărilor conform structurii anului școlar
8. Situația elevilor legitimați transmisă la ISJ
9. Testările iniţiale
Au avut loc următoarele activități:
- Participare la Cercul Pedagogic La C S S Targoviste.
- Participare la Cercul Pedagogic Scoala nr 8
- 23-09-2021 - Alegerea responsabilului de comisie.
- 19.11.2022- Activitatii sportive- SAPTAMANA GLOBALA A EDUCATIEI-
- 25.09.2022- Proiectul de prevenire a deligventei juvenile si a victimizarii minorilor- ATENTIE, E
VIATA TA!- prof. MARIAN VALENTIN
- 29.11.2021 – Cupa 1 Decembrie la fotbal- prof.PANA ALEXANDRU
- - prof.MARIAN VALENTIN
- -prof.LUNESCU COSMIN
- 03.12.2021-Activitate-SAPTAMANA EDUCATIEI GLOBALE-IT’ S OUR WORLD, LET’S TAKE
ACTION- prof. PANA ALEXANDRU, MARIAN VALENTIN, BARBU SILVIA
- 03.12.2021-Activitaii exctracuriculare specifice zilei nationale a Romaniei- prof. PANA
ALEXANDRU, MARIAN VALENTIN
- 08.12.2022-Activitate organizata de ASOCIATIA ‚THE SOCIAL INCUBATOR, in cadrul proiectului
‚’’’LA TINE ESTE PUTEREA’’-prof.PANA ALEXANDRU
- Stabilirea temelor şi repartizarea lor în vederea obţinerii atestatului profesional XII S
- Examene de diferente
- Situația sportivilor legitimați şi a elevilor nelegitimaţi.

SEMESTRUL II
-02.02.2022-Activitate -STOP BULDYNG-prof.PANA ALEXANDRU
-04.02.2022-O.N.S.S. Tenis de masa Faza Judeteana-Loc-III-ISTRATE FLORENTINA-cls.XII S, TANASA
C.TIN-cls.XII S-prof. PANA ALEXANDRU

Pag. 24 / 34
-11.02.2022-O.N.S.S. Sah-Loc VII- URSU ALEXANDRU-cls a IX S-prof.LUNESCU COSMIN
- 23.03.2022-Activitate de prevenire a deligventei juvenile si victimizarii minorilor- prof. PANA
ALEXANDRU, MARIAN VALENTIN
-23.03.2022-O.N.S.S. Pregatire sportiva teoretica-cls.a IX a IORDACHE COSMIN-loc.II, cls a X a- TUDOR
VALENTINA-lic.III, cls. a XII a- DUMITRU BENIAMIN-loc.II
- 26.03.2022-O.N.S.S.-FOTBAL FETE FAZA JUDETEANA-loc. I-prof.PANA ALEXANDRU, MARIAN
VALENTIN
-25.03.2022-O.N.S.S.-FOTBAL BAIETI FAZA JUDETEANA-loc. I-prof.MARIAN VALENTIN, PANA
ALEXANDRU, LUNESCU COSMIN
-30.03.2022-COMISIA DE ORGANIZARE FOTBAL FEMININ GIMNAZIU FAZA ZONALA{NUCET}-
PANA ALEXANDRU{PRESEDINTE}, MARIAN VALENTIN{VICEPRESEDINTE}
-01.04.2022-COMISIA DE ORGANIZARE FOTBAL FEMININ INVATAMANT PRIMAR FAZA
ZONALA{NUCET}-PANA ALEXANDRU{MEMBRU}, MARIAN VALENTIN{MEMBRU}
-05.05.2022-O.N.S.S.-CROS BAIETI-loc. I-IONITA VALENTIN-cls a X a, loc.II-ISTRATE FLORENTINA-cls a
XII a, loc. III-PREOTEASA RAZVAN-cls a X a.
15.04.2022-PROIECT NATIONAL ‚’’CURATAM ROMANIA’’-prof.PANA ALEXANDRU
-06-08.05.2022-O.N.S.S. FOTBAL BAIETI ETAPA ZONALA{SLATINA} loc. III-prof.PANA ALEXANDRU,
MARIAN VALENTIN
-13-15.05.2022-O.N.S.S. FOTBAL FEMININ ETAPA ZONALA{TG.JIU} loc. I ,prof.PANA ALEXANDRU,
MARIAN VALENTIN
13-14.05.2022-O.N.S.S. CROS BAIETI ETAPA NATIONALA-loc. X-IONITA VALENTIN-cls a X a S
19-22.05.2022-O.N.S.S. FOTBAL FEMININ ETAPA NATIONALA-loc. IV
Reprezentant în comisia de curriculum : prof. Pana Alexandru

Pag. 25 / 34
ARIA CURRICULARĂ „TEHNOLOGII’’
ANUL ŞCOLAR 2021-2022

I. CURRICULUM

• Întocmirea planificărilor anuale, semestriale – toți membrii comisiei;


• Întocmirea planurilor de activități semestriale – toți membrii comisiei;
• Elaborarea, evaluarea, monitorizarea rezultatelor testelor inițiale – toți membrii comisiei;
• Participarea la consfătuirile cadrelor didactice – toți membrii catedrei;
• Participarea la cercurile pedagogice, la disciplina asistență medicală generală - toți membrii catedrei;

II. RESURSE UMANE:

RESPONSABIL : DAN MARIA ALINA


MEMBRI : Pătraşcu Luminiţa
Constantinescu Marilena,
Popa Corina,
Stoica Monica,
Nae Violeta,
Corîu Denisa,
Văduva Niculina,
Șerban Dana,
Corbu Alexandra,
Miriță Ancuța,
Mirică Margareta,
Mantea Ana – Maria,
Peichea Janiela,
Penescu Adriana,
Bucăloiu Ionela,
Bucăloiu Constanța,
Stana Coca.
Crăciunoiu Toma
Antofie Camelia
Baicu Adrian
Baicu Luciana
Toma Magdalena
Pârvan Ramona
Pană Galeni
Toboşaru Loredana
Apostescu Cristina
Petcu Mihaela
Ilie Dorina
Diaconescu Cristina
Ciobanu Doina
Anghel Gabriel
Radu Marieana
Negoescu Mariana
Bobeică Emilia
Niculin Marius
Mărăcineanu Alin
Lupu Ana
RESURSE MATERIALE:
Utilizarea de auxiliare curriculare, echipamente şi materiale de studiu adecvate realizării curriculum-ului
national;
Achiziționarea/realizarea de material didactic și auxiliare curriculare;
Utilizarea mijloacelor audio-vizuale, a internetului, a site-urilor dedicate informării elevilor.
Utilizarea fişelor cu modele de subiecte pentru examenul de certificare a competențelor profesioanle, nivel V.
Pag. 26 / 34
III. ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE

• Campania națională de donare de sânge “AZI DONEZI, MÂINE SALVEZI”, aprilie-mai 2022,
• Ziua donatorului, 7 iunie,
• Ziua școlii, 29 mai,
• Parada absolvenților 2022, 24 mai,
• Ziua Mondială contra cancerului, 4 februarie,
• Ziua Mondială a Tuberculozei, 24 martie,
• Mens sana in corpore sano,
• Dependența de tutun și programul ”STOP fumat”, 3 mai,
• Ziua internațională împotriva consumului și traficului de droguri, 26 iunie.

Reprezentant în comisia de curriculum,


Dan Maria Alina

Pag. 27 / 34
ACTIVITĂŢILE EDUCATIVE EXTRAŞCOLARE ŞI EXTRACURRICULARE
Semestrul I- anul școlar 2021-2022

În anul școlar 2021-2022 au fost desfășurate o serie de activități extracurriculare și extrașcolare la


nivelul Liceului Tehnologic Spiru Haret din Târgoviște. A fost întocmită și respectată planificarea acestor
activități extracurriculare și extrașcolare, potrivit standardelor actuale privind conceperea și desfășurarea
activităților de către coordonatorul comisiei, prof Nițiguș Ana Maria.
Profilul de facebook al școlii a fost completat cu poze și filme de la activități, odată cu desfășurarea
fiecăreia dintre acestea, în vederea încurajării și promovării activităților în școală. La fiecare activitate
educativă ce s-a derulat s-au folosit materiale specifice şi auxiliare pentru eficientizarea procesului
educativ (filme educative, prezentări ppt, afişe, planşe, scheme,fişe, materiale audio, video, etc.). Totodată,
au apărut și în presa locală (Minisat)știri despre activitățile organizate, din bunăvoința doamnei prof.
Zamfir Mădălina.
Fiecare activitate a fost menționată într-o fișă descriptivă a activităților cu specificarea obiectivelor
stabilite, scurtă descriere și fotografii/link-uri atașate.
Întreaga activitate de coordonare a proiectelor și programelor educative, a urmărit, în
principal creșterea prestigiului și calitătii activității școlii noastre prin acțiunile desfășurate cu
elevii și profesorii.
În desfăşurarea activităţilor educative, am vizat următoarele obiective:
• îmbunătăţirea procesului instructiv-educativ în toate activităţile desfăşurate cu elevii;
• încurajarea competiţiei, performanţei, progresului şcolar;
• informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări socio-
profesionale şi integrării sociale optime;
• identificarea unor strategii de ameliorare a comportamentului şcolar şi comunitar al elevilor,
în vederea diminuării punctelor slabe legate de traseul lor educativ: note scăzute la purtare,
absenteism, violenţă verbală şi fizică etc.;
• eliminarea discriminării sociale, rasiale, economice, etnice;
• formarea unui comportament civilizat în şcoală, familie şi societate realizat prin
responsabilizarea elevilor.

DENUMIREA ACTIVITĂȚII MODALITĂȚI DE TERMEN


REALIZARE
OBIECTIVE PROPUSE
FESTIVITATEA DE DESCHIDERE A Festivitatea de deschidere a Septembrie 2021
ANULUI ŞCOLAR anului şcolar

SAPTĂMÂNA EDUCAȚIEI GLOBALE Dezvoltarea simțului etic și 15-21 NOIEMBRIE


practic 2021
Dezvoltarea capacității de
colaborare
ZIUA INTERNAŢIONALĂ A Prezentări, referate, dezbateri 20 noiembrie 2021
DREPTURILOR COPILULUI
LA MULȚI ANI, ROMÂNIA! Program artistic dedicat Zilei 1 DECEMBRIE 2021
naționale a României
CEA MAI FRUMOASĂ CLASĂ ÎN Împodobirea claselor în prag 20-23 DECEMBRIE
PRAG DE SĂRBĂTORI de sărbători 2021
Ornamente specifice
Crăciunului, expoziție
AM PLECAT SĂ COLINDĂM! Serbare cu interpretare de 20-23 DECEMBRIE
colinde și cântece de 2021
Crăciun
GÂNDIND LA EMINESCU Prezentări, referate 14 IANUARIE 2022
Dezvoltarea capacității de
colaborare

ZIUA ALIMENTAȚIEI
• Bucăloiu Ionela si Bucăloiu Constanța-22.10.2021,Clasa: a XI-a A
Pag. 28 / 34
ORA DE NET
• Bucăloiu Ionela si Bucăloiu Constanța-12.11.2021,Clasa: a XI-a A

SĂPTĂMÂNA EDUCAȚIEI GLOBALE


• Barbu Ionela Silvia, Bucăloiu Ionela -19.11.2021, Clasa: a XI-a Cp, a XII-a A
• Hrestic Bogdan, 18.11.2021, Clasa a X-a S
• Pană Alexandru , Marian Valentin, Lunescu Cosmin 17-19.11.2021,Clasele- A 9 A, A 10 A, A 11 A, A
12 A-S
• Necșoiu Elena Cristina-18.11.2021,Clasa a XI-a B
• Iacobescu Loredana Iuliana, Stanciu Alis -19.11.2021 Clasa: XII A
• Nițiguș Ana Maria-18.11.2021 a IX-a A

ZIUA INTERNAŢIONALĂ A DREPTURILOR COPILULUI


• Necșoiu Elena Cristina, Ana Nițiguș-23.11.2021 Clasa a X-a B

1 DECEMBRIE-ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI


• Roșca Adriana Esmeralda- 2 decembrie 2021, Clasa: a 12-a A
• Hrestic Bogdan, Nițiguș Ana Maria-26.11.2021, Clasele XS, XIB
• Necșoiu Elena Cristina, Peichea Janiela- 25.11.2021, Clasele: a XII-a A, a XI-a A, a XI-a C
• Nițiguș Ana Maria, Hrestic Bogdan, Zamfir Mădălina, Stanciu Alis- Organizarea unei întâlniri cu
toți elevii și toate cadrele didactice în curtea liceului, unde s-a intonat Imnul României și au avut loc
diverse alocuțiuni.

CEA MAI FRUMOASĂ CLASĂ ÎN PRAG DE SĂRBĂTORI


• Clasa a XI-a B- diriginte Nițiguș Ana Maria
• Clasa a X-a S -diriginte Hrestic Bogdan
• Clasa a X-a A- diriginte Bucura Cristina
• Clasa a IX-a A- diriginte Fișcu Violeta
• Clasa a X-a B- diriginte Mirică Margareta
• Clasa a XI-a A- Peichea Janiela
• Clasa a XII-a A- diriginte- Pătrașcu Luminița

AM PLECAT SĂ COLINDĂM!
• Serbare cu interpretare de colinde și cântece de Crăciun organizată în sala de sport de către Consiliul
elevilor sub îndrumarea prof. Nițiguș Ana Maria și Hrestic Bogdan. Au participat toți elevii și toate
cadrele didactic.
• Realizare de panou pentru fotografii -prof Mantea Anamaria
• Christmas decorations- prof. Necșoiu Cristina, clasa XI C
GÂNDIND LA EMINESCU-172 de ani de la nașterea marelui poet Mihai Eminescu
• prof. Bucura Cristina, clasele : IX S, XI C

Consiliul Elevilor
Cu elevii s-a menținut întotdeauna o bună comunicare didactică, ei fiind constant informaţi cu
privire la organizarea acestor activităţi, iar un punct forte îl reprezintă colaborarea fructuoasă şi deosebit
de armonioasă cu elevii reprezentanţi ai Consiliului Şcolar al Elevilor, pe care i-am avut permanent
colaboratori şi alături de care am iniţiat activităţile educative, venind astfel în folosul elevilor din întreaga
şcoală.
La începutul anului școlar s-au ales reprezentanții în Consiliul elevilor din fiecare clasă, iar în
noiembrie au avut loc alegerile pentru reprezentantul elevilor în Consiliul de administrație al școlii, cu
implicarea doamnei prof. Bucura Cristina.
Comisia diriginților
Activitatea educativă s-a desfăşurat conform planificării calendaristice prezentate de către diriginţi la
începutul anului școlar. Tot atunci s-au stabilit și
• planificarea orelor de consiliere și orientare
• planificarea întâlnirilor lunare cu părinții sau cu reprezentanții legali ai elevilor
În data de 20 decembrie 2021 a avut loc o întâlnire online a diriginților în care s-au discutat diverse aspecte
legate de activitatea la clasă precum și propuneri de îmbunătățire a orelor de consiliere și orientare.
Pag. 29 / 34
PARTENERIATE
-Asociația THE SOCIAL INCUBATOR- prof Mihai Mihaela Cezarina și prof. Nițiguș Ana Maria, în cadrul
proiectului ”La TINEri este Puterea”. Proiectul ”La TINEri este Puterea” este un program local, parte a
iniţiativei #YouthEmpowered, lansată de Grupul Coca-Cola HBC, a #YouthEmpowered vând ca obiectiv
creşterea şanselor tinerilor cu vârste între 18 şi 25 de ani, din categoria NEET (Not Employed, in Education
or Training) de a deveni activi pe piaţa muncii din România. Programul este implementat în România de
Asociația The Social Incubator.
Au avut loc ateliere de dezvoltare personală și orientare profesională online cu elevii claselor:
XIB- diriginte Nițiguș Ana Maria, prof. Necșoiu Cristina
XIC- diriginte Șeran Elena
XIA- diriginte Peichea Janiela
XIIS- diriginte Pană Alexandru
XA- diriginte Bucura Cristina
- Liceul Tehnologic Azur Timișoara-prof Mihai Mihaela Cezarina și prof. Barbu Silvia
- Colegiul Economic Gheorghe Dragoș Satu Mare- Director Mihai Mihaela Cezarina și prof. Nițiguș Ana
Maria, prof. Hrestic Bogdan Petru
- Clubul Sportiv Kinder, Târgoviște -prof Mihai Mihaela Cezarina și prof. Marian Valentin, prof. Pană
Alexandru
- Parohia Sf. Nicolae Andronești, Târgoviște -prof Mihai Mihaela Cezarina, prof. Hrestic Bogdan
- Biroul de Siguranță Școlară-Poliția Română- Întâlniri ale reprezentanților Poliției cu elevii sub
coordonarea:
Mihai Mihaela Cezarina, director
Georgescu Denis-Consilier școlar
Roșca Esmeralda
Bucăloiu Ionela
Peichea Janiela
Necșoiu Cristina
Fișcu Violeta
Marian Valentin
Nițiguș Ana Maria
Pătrașcu Luminița

ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI :

• realizarea la timp a documentelor specifice activităţii de planificare a activităţii educative:Planul


managerial, Programul activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare, Graficul desfăşurării acestor
activităţi
(s-a constituit comisia educativă, s-a elaborat programul de activitate ale acesteia, s -au stabilit
responsabilităţile, graficul de desfăşurare şi modul în care se face evaluarea/feed-back-ul)
• certitudinea unui climat destins, de colaborare, între cadrele didactice ;
• experienţă în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare;
• diversitatea programului de activităţi educative la nivelul unităţii de învăţământ.
• mediatizarea activitatilor extrascolare si extracurriculare in comunitate prin mass-media locala,postarea
pe site-ul școlii și facebook-ul instituției
•responsabilizarea Consiliului Școlar al Elevilor în problemele specifice şcolii
PUNCTE SLABE :
• slaba implicare a părinţilor în activităţile şcolii, dezinteresul multora dintre ei faţă de soarta, anturajul şi
preocupările copiilor lor;
• lipsa unor instrumente de stimulare a elevilor participanți la activitățile educative extracurriculare și
extrașcolare ;
• slaba motivaţie extraşcolară a unor elevi ;
• dezinteresul unor profesori în implicarea în activităţile extraşcolare, pe motivul supraaglomerării plajei
orare;
• accesul inegal la mijloacele moderne audio- video, cât și la cele clasice;

Pag. 30 / 34
OPORTUNITĂŢI :

• organizarea unor activităţi extraşcolare care pot duce la realizarea unor legături interumane strânse.
• varietatea cursurilor de perfecţionare si formare continuă oferite de C.C.D. sau alte instituții, universităţi
vizând activităţile extracurriculare

AMENINŢĂRI :
• pandemia SARS-Cov 19 și restricțiile impuse în acest context;
• lipsa motivării elevilor si atitudinea pasivă în privinţa viitorului ;
• sistemul legislativ complicat, adesea confuz, restrictiv şi în veşnică transformare ;
• impactul nefast al mass-mediei ;
• scăderea numărului de elevi;
• slaba motivaţie a personalului din învăţământ, neimplicarea în realizarea activităţilor a tuturor cadrelor
didactice ;

Semestrul II- anul școlar 2021-2022

În semestrul al II-lea al anului școlar 2021-2022 au fost desfășurate o serie de activități


extracurriculare și extrașcolare la nivelul Liceului Tehnologic Spiru Haret din Târgoviște. A fost întocmită
și respectată planificarea pe semestrul II a acestor activități extracurriculare și extrașcolare, potrivit
standardelor actuale privind conceperea și desfășurarea activităților de către coordonatorul comisiei, prof
Nițiguș Ana Maria.
Profilul de facebook al școlii a fost completat cu poze și filme de la activități, odată cu desfășurarea
fiecăreia dintre acestea, în vederea încurajării și promovării activităților în școală. La fiecare activitate
educativă ce s-a derulat s-au folosit materiale specifice şi auxiliare pentru eficientizarea procesului
educativ (filme educative, prezentări ppt, afişe, planşe, scheme,fişe, materiale audio, video, etc.). Totodată,
au apărut și în presa locală (Minisat)știri despre activitățile organizate, din bunăvoința doamnei prof.
Zamfir Mădălina.
Fiecare activitate a fost menționată într-o fișă descriptivă a activităților cu specificarea obiectivelor
stabilite, scurtă descriere și fotografii/link-uri atașate.
Întreaga activitate de coordonare a proiectelor și programelor educative, a urmărit, în
principal creșterea prestigiului și calitătii activității școlii noastre prin acțiunile desfășurate cu
elevii și profesorii.
În desfăşurarea activităţilor educative, am vizat următoarele obiective:
• îmbunătăţirea procesului instructiv-educativ în toate activităţile desfăşurate cu elevii;
• încurajarea competiţiei, performanţei, progresului şcolar;
• informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări socio-
profesionale şi integrării sociale optime;
• identificarea unor strategii de ameliorare a comportamentului şcolar şi comunitar al elevilor,
în vederea diminuării punctelor slabe legate de traseul lor educativ: note scăzute la purtare,
absenteism, violenţă verbală şi fizică etc.;
• eliminarea discriminării sociale, rasiale, economice, etnice;
• formarea unui comportament civilizat în şcoală, familie şi societate realizat prin
responsabilizarea elevilor.

ZIUA CULTURII NAȚIONALE – 15 IANUARIE – MIHAI EMINESCU

• Stanciu Alis Mihaela- 18.01.2022, Clasa XI S

24 IANUARIE – UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE

• Unirea principatelor române –Roșca Adriana Esmeralda, 26.01.2022,Clasa:a 12-a A


• Unirea principatelor române- Stanciu Alis Mihaela- 25.01.2022, Clasa XI S

SĂPTĂMÂNA NON-VIOLENȚEI ÎN ȘCOALĂ

• Stoparea Bullying-ului- Olteanu Rebeca Nicoleta-2.02.2022 ,Clasa: 12 S


• Chestionar antiviolență în școală- Nițiguș Ana Maria, Georgescu Denis 31.01.2022, toate clasele
Pag. 31 / 34
• Cum prevenim situații de conflict -Necșoiu Cristina-02.02.2022,Clasa a XII-a A
• Ziua internațională a non-violenței în școală- Iacobescu Loredana, Stanciu Alis-01.02.2022, Clasele
XS, XIIA
• Ziua internațională a non-violenței în școală -Hrestic Bogdan- 04.02.2022, Clasa XS

VORBESC FRUMOS, SUNT RESPECTAT!


• Educarea limbajului- Mantea Anamaria, 14.02.2022, clasa XIB

VALENTINE’S DAY
• Valentine’s Day -Necșoiu Elena Cristina ,14.02.2022 Clasa a XII-a A
• Iubirea- Mantea Ana Maria 14.02.2022, Clasa XIB
ZIUA LECTURII
• Ziua lecturii- Zamfir Mădălina- 15.02.2022, clasa XIA

DRAGOBETE
• Dragobete - copacul iubirii Olteanu Rebeca Nicoleta, Peichea Janiela 24.02.2022,Clasele: 11A, 12A
• Dragobete – Iubeste românește: Nițiguș Ana Maria,Olteanu Rebeca, Fișcu Violeta, Necșoiu Cristina
-24.02.2022, Clasele: 11A, 9S, 9A
• 24 Februarie- Dragobetele , Fișcu Violeta24.02.2022 Clasa a IX-a A
• De Dragobete iubim literatura română: Bucura Cristina ,25.02.2022, Clasa:XIB

ZIUA NUMĂRULUI PI

• Ziua Numărului Pi– 14 MARTIE, Nițiguș Ana Maria, Data 15.03.2022, Clasa X S

1 MARTIE
• Atelier de creație mărțișoare din materiale reciclabile-Iacobescu Loredana, Stanciu Alis, 22.02.2022,
clasa IXA

8 MARTIE
• Mesaje de iubire, solidaritate și pace pentru mamele din Ucraina:Mantea Anamaria, Nițiguș Ana
Maria, Zamfir Mădălina, 08.03.2022,Clasele: XIA, XIB, IXA

ZIUA NAȚIONALĂ A MESERIILOR


• Pictură pe unghii- Fișcu Violeta 22.02.2022, Clasa a XI-a B
• Coafuri realizate din împletituri- Peichea Janiela, 21.02.2022, Clasele XIA, XA
• Transformarea machiajului de zi în machiaj de noapte- Stana Coca, Mantea Anamaria, 03.03.2022,
clasele XIIA, XB
• Meseria - brățară de aur- Bucăloiu Ionela, Bucăloiu Constanța 11.03.2022, Clasele XA, XB
• ”Învață o meserie! Fă-ți viitorul mai bun!”- Bucăloiu Ionela, Bucăloiu Constanța 11.03.2022, Clasele
XIIA, XIA

ZIUA POLIȚIEI ROMÂNE


• Întâlnire cu reprezentantul Poliției judiciare din cadrul IPJDB- subinspector Neacșu Claudiu
Gabriel : 23.03. 2022 Olteanu Rebeca, Pană Alexandru, Marian Valentin, Nitigus Ana Maria ,Clasele:
XIIS, XS, IXS
• Ziua Poliției Române- Olteanu Rebeca Nicoleta, 22.03.2022, Clasa: 9A

CAMPANIA NAȚIONALĂ : AZI DONEZI, MÂINE SALVEZI !

• Promovarea donării de sânge- Maria-Alina, 4 -8 aprilie 2022 ,Clasa: ANUL II B AMG

VIZITĂ REPREZENTANT ARMATA ROMÂNĂ


• Promovarea profesiei militare , 14.04.2022, Director: Mihai Mihaela Cezarina, Nițiguș Ana
Maria, Clasele XIIA, XIIS
PREVENIRE, EVALUARE ȘI CONSILIERE ANTIDROG

Pag. 32 / 34
• Activități de prevenire a consumului de tutun, alcool și droguri-12.04.2022 Mihnea
Moldoveanu, Reprezentant Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog, Hrestic
Bogdan, Nițiguș Ana Maria- clasele XS, IXS, XIS, XIIS

PROGRAMUL NAȚIONAL "CURĂȚĂM ROMÂNIA


• Activitate de ecologizare la Ibrianu-Cornești. 15.04.2022, Barbu Silvia, Nițiguș Ana Maria.
Pană Alexandru

VIZITĂ UNIVERSITATEA VALAHIA TÂRGOVIȘTE


• Prezentarea ofertei educaționale a Universității Valahia, Facultatea de Ingineria mediului și
Știința alimentelor, ,04.05.2022, Director: Mihai Mihaela Cezarina, Nițiguș Ana Maria, Clasele
XIIA, XIIS
• Prezentarea ofertei educaționale a Universității Valahia 11.05.2022, Director: Mihai Mihaela
Cezarina, Nițiguș Ana Maria, Clasele XIIA, XIIS

SĂPTĂMÂNA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI

• 9-15 mai 2022--”Săptămâna egalității de șanse între femei și bărbați”-Nițiguș Ana Maria
11.05.2022, Clasa X S
• Chestionar – Nițiguș Ana Maria, toate clasele

ZIUA EUROPEI
• Ziua Europei- 9 MAI- Iacobescu Loredana, Stanciu Alis, 09.05.2022, clasele IXS, XIS
• Flashmob-Palatul Prefecturii Târgoviște, 09.05.2022 Hrestic Bogdan clasele XS, XIC
BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ
• Bursa locurilor de muncă AJOFM Dâmbovița-20.05.2022, Nițiguș Ana Maria, Șeran Elena- clasele
XIA, XIB, XIC

PARADA ABSOLVENȚILOR
• Parada absolvenților- Învățământ liceal și postliceal- 24.05.2022

ZIUA LICEULUI TEHNOLOGIC SPIRU HARET- 27 MAI 2022


• Ultimul clopoțel- Clasele XIIA, XIIS
• Concurs Cele mai frumoase împletituri
• Moment dedicat personalității lui Spiru Haret
• Evocarea momentelor frumoase din istoria școlii
HARTA RECICLĂRII
• Lecție despre Reducere și Reutilizare- Nițiguș Ana Maria, 03.06.2022. Clasele IXS, XS
CAMPANIA GLOBALĂ PENTRU EDUCAȚIE- SALVAȚI COPIII
• Campania globală pentru educație- Nițiguș Ana Maria, 03.06.2022, Clasele IXA, IXS, XS

Consiliul Elevilor
• Eminescu- 172 ani de la nașterea marelui poet național- ianuarie 2022
• Alegerea noului Birou executiv al Consiliului școlar al elevilor Liceului Tehnologic Spiru Haret-
februarie 2022
• Felicitări de 8 martie
• Realizare poster cu ocazia Paștelui

Comisia diriginților
Activitatea educativă s-a desfăşurat conform planificării calendaristice prezentate de către diriginţi la
începutul anului școlar. Tot atunci s-au stabilit și
• planificarea orelor de consiliere și orientare pe semestrul II
• planificarea întâlnirilor lunare cu părinții sau cu reprezentanții legali ai elevilor pe semestrul II
Pe 8.06.2022 a avut loc Ultima oră de dirigenție a clasei XIB, diriginte Nițiguș Ana Maria..
Diriginții au distribuit chestionare elevilor referitoare la
-Săptămâna nonviolenței în școală
-Săptămâna Egalității de Șanse

Pag. 33 / 34
- Chestionar în cadrul unei cercetări doctorale cu tema Evaluarea și gestionarea riscului în vederea
prevenirii și combaterii traficului de persoane
Diriginţii au colaborat cu profesorii de la clasă în vederea identificării celor mai eficiente strategii de
predare –învăţare şi exploatare a potenţialului intelectual şi creativ al elevilor.
Diriginţii s-au implicat în activităţile extraşcolare cu clasele pe care le manageriază, au respectat
termenele stabilite şi au utilizat scenariile didactice propuse, s-au preocupat şi implicat în creşterea
coeziunii clasei şi rezolvarea situaţiilor tensionate de tip elev-elev sau elev – profesor , s-au manageriat
eficient situaţiile de indisciplină sau de absenteism şcolar (comunicare şi consiliere cu părţile implicate,
aplicarea sancţiunilor ) .
De un real folos a fost comunicarea între noi, colegii, colaborând pentru o mai largă şi temeinică
formare a elevilor noştri, în acţiunile claselor ,completându-ne reciproc.

Coordonator de proiecte și programe școlare și extrașcolare


Prof. Nițiguș Ana Maria

Pag. 34 / 34

S-ar putea să vă placă și