Sunteți pe pagina 1din 10

PROCESUL DE EXECUTIE A HIDROIZOLATIILOR

ORIZONTALE CU PRODUSE SOPREMA


PTE-72/3/2018

SANTIER TIMPURI NOI FAZA 1B


Imobil 2S+Pcu plaza+MZ+4E-6Er+et.tehnic

Aprobat:
Sef Proiect
Stefan Savin
____________ Verificat:
RTE
Mircea Radu
___________

Elaborat:
Sef Serviciu Calitate
Florina Serghei
________________

RSSM
Florinel Vasilescu
_______________

RCTC
Costel Busuioc
_______________

Acest document este proprietatea Bog’Art şi nu poate fi


copiat, dat spre consultare sau înstrăinat fără acordul acestuia
Procedură tehnica de executie Cod: PTE 72/3/2018

PROCESUL DE EXECUTIE A HIDROIZOLATIILOR


ORIZONTALE CU PRODUSE SOPREMA Editia 1

Cuprins:

LISTA DE CONTROL A MODIFICĂRILOR..............................................................................................3


Capitolul 1: Scop....................................................................................................................................4
Capitol 2: Domeniul de aplicare............................................................................................................4
Capitol 3: Definiţii şi prescurtări............................................................................................................4
Capitol 4: Documente de referinta si documente asociate...................................................................4
Capitolul 5: Conditii de realizare a procesului......................................................................................5
Capitolul 6: Descrierea procesului.........................................................................................................5
Capitolul 7: Resurse...............................................................................................................................7
Capitolul 8: Responsabilitati..................................................................................................................8
Capitolul 9: Riscuri identificate...............................................................Error! Bookmark not defined.
Capitolul 10: Inregistrari si anexe..........................................................................................................8
Anexa 1: Lista de difuzare /retragere..................................................................................................11

pag. din revizia


Data: 02.11.2018
2 8 1
Formular cod FP1-01 rev.0
Procedură tehnica de executie Cod: PTE 72/3/2018

PROCESUL DE EXECUTIE A HIDROIZOLATIILOR


ORIZONTALE CU PRODUSE SOPREMA Editia 1

LISTA DE CONTROL A MODIFICĂRILOR

Ed. / Pagina RMI –


Conţinutul modificărilor / cauza Data
Rev. modificată semnătura
1/1 Modificare detalii stratificatii prin proiect 3, 4, 6 02.11.2018

pag. din revizia


Data: 02.11.2018
3 8 1
Formular cod FP1-01 rev.0
Procedură tehnica de executie Cod: PTE 72/3/2018

PROCESUL DE EXECUTIE A HIDROIZOLATIILOR


ORIZONTALE CU PRODUSE SOPREMA Editia 1

Capitolul 1: Scop
Procedura documenteaza modul de executie, conditiile de verificare si receptie a lucrarilor de
hidroizolatii orizontale la cota 0.00, executate cu produse din gama SOPREMA, in santierul
TIMPURI NOI FAZA 1B- Imobil 2S+Pcu plaza+MZ+4E-6Er+et.tehnic.

Capitol 2: Domeniul de aplicare


Procedura se aplica pentru hidroizolarea orizontala, la cota 0.00, cu produse din gama SOPREMA.

Capitol 3: Definiţii şi prescurtări


3.1 Definiţii
Pentru scopul prezentei proceduri se aplică urmatoarele definiţii:
SOPRADERE – Amorsa bituminoasa gata de utilizare compusa din bitum, solventi volatili si aditivi
de aderenta.
SOPRALENE FLAM 180 – Este o membrană flexibilă, pentru hidroizolaţii, constituită dintr-o
armătură de poliester neţesut şi bitum elastomeric. Ambele suprafeţe ale SOPRALENE FLAM 180
sunt protejate cu un film termofuzibil.
SOPRALENE FLAM JARDIN S5 – membrană flexibilă, pentru hidroizolaţii, constituită din bitum-
elastomer tip SBS şi armătură din voal poliesteric. Partea superioară este acoperită cu paiete de
ardezie, iar partea inferioară este acoperită cu film termofuzibil. Liantul bituminos conţine aditivi
anti-rădăcină ce împiedică străpungerea transversală a structurii hidroizolante.
PROTECDRAIN – folie nodulară din polietilenă extrudată de înaltă densitate (HDPE) cu rol de
protecție și drenaj pentru pereți îngropați și fundații.
3.2 Prescurtări
PTE - Procedură Tehnica de executie;
MMI - Manual management integrat;
IP SSM - Instructiune proprie de securitatea si securitatea muncii
PV RC – Proces verbal receptie calitativa
PV RLA – Proces verbal receptie lucrari ascunse
PV FD – Proces verbal de faza determinanta

Capitol 4: Documente de referinta si documente asociate


4.1 Documente de referinţă
 Legea nr 10/1995 Privind calitatea in constructii, actualizata;
 HGR 766/1997 Pentru aprobarea unor regulamente privind aplicarea legii 10/1995;
 NC 001/99 Normativ cadru privind detalierea conţinutului cerinţelor stabilite prin Legea 10/95;
 NP 040-02 Normativ privind proiectarea, executarea şi exploatarea hidroizolaţiilor la clădiri;
 NP 064-02 Ghid privind proiectarea, execuţia şi exploatarea elementelor de construcţii
hidroizolate cu materiale bituminoase şi polimerice;
 GP 114-06 Ghid privind proiectarea, execuţia şi exploatarea hidroizolaţiilor cu membrane
bituminoase aditivate cu APP şi SBS;
 C 112-86 Normativ pentru proiectarea şi executarea hidroizolaţiilor din materiale bituminoase la
lucrările de construcţii;
 SR EN 13707+A2:2009 Foi flexibile pentru hidroizolatii. Foi bituminoase armate pentru
hidroizolarea acoperisului. Definitii si caracteristici;
 C56/85 Pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente;

pag. din revizia


Data: 02.11.2018
4 8 1
Formular cod FP1-01 rev.0
Procedură tehnica de executie Cod: PTE 72/3/2018

PROCESUL DE EXECUTIE A HIDROIZOLATIILOR


ORIZONTALE CU PRODUSE SOPREMA Editia 1

 HG 300/2006 Privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau
mobile;
 Legea 319/06 Legea sănătăţii şi securităţii muncii;
 HG nr. 1425/06 Pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/06;
 HG nr. 955/10 Pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/06, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 1.425/06.
 HG nr. 1048/06 Privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre
lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.
 HG nr. 1091/06 Privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca.
 HG nr. 1146/06 Privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de
către lucrători a echipamentelor de muncă.
4.2 Documente asociate
 Reglementările, procedurile, instructiunile şi deciziile aplicabile proceselor în cadrul
BOG’ART;
BOG’ART
 Fise tehnice, agremente tehnic si declaratii de performanta ale produselor utilizate

Capitolul 5: Conditii de realizare a procesului


 Procesul asigura ca orice lucrare de hidroizolatii este inceputa dupa efectuarea operatiilor de
predare-primire a amplasamentului, receptie a stratului suport si consemnarea rezultatelor in
procesul verbal de predare-primire amplasament si procesul verbal de lucrari ascunse.
 Inainte de inceperea executiei lucrarilor de hidroizolatii, in santier exista urmatoarele:
- documentatie tehnico-economica;
- conditii de manipulare, transport, depozitare;
- dotare tehnico-materiala;
- receptia materialelor;
- cerinte strat suport (pe formular PV predare – primire front de lucru);
- conditii de temperatura si umiditate, climat, etc;
- utilitatile necesare executiei;
- dotarea cu echipamant necesar executiei lucrarilor de izolatii (mistrie, cutter, arzator,
butelie cu gaz propan-butan, etc.).
 Suportul pe care se aplica structurile hidroizolante este uscat, degresat, curat si desprafuit.
 Sunt executate toate elementele constructive si anexe la care se racordeaza hidroizolatia
(receptoare de scurgere, strapungeri, elemente de fixare, elemente auxiliare, etc).
 Personalul este instruit înainte de începerea procesului tehnologic despre succesiunea
operaţiilor şi fazelor de execuţie, modul de utilizare a mijloacelor tehnice şi asupra măsurilor
specifice de protecţia muncii decurgând din natura acestor operaţii. Este interzisa executia
lucrarilor cu personal neinstruit.

Capitolul 6: Descrierea procesului


Toate suprafetele se curata prin maturare in vederea indepartarii corpurilor straine precum si prin
razuire si/sau periere in vederea indepartarii neregularitatilor suprafetei, se degreseaza si se usuca.
Aceste operatiuni se executa pe toate suprafetele pe care urmeaza a fi aplicate membrane
bituminoase prin sudare.

pag. din revizia


Data: 02.11.2018
5 8 1
Formular cod FP1-01 rev.0
Procedură tehnica de executie Cod: PTE 72/3/2018

PROCESUL DE EXECUTIE A HIDROIZOLATIILOR


ORIZONTALE CU PRODUSE SOPREMA Editia 1

Hidroizolatia se va realiza conform proiectului si detaliilor de executie puse la dispozitie de


producatorul SOPREMA.
Etapele de executie a hidroizolatiei sunt urmatoarele:
 Turnarea betonului de panta, in grosime minima de 5cm;
 Amorsarea stratului suport cu grundul bituminos Sopradere;
 Aplicarea membranei flexibile Sopralene Flam 180;
 Aplicarea stratului final de hidroizolatie, SBS Sopralene Flam Jardin S5;
 Protectia hidroizolatiei cu un strat de polistiren extrudat si o membrana HDPE Protecdrain.
Conditii si cerinte specifice executarii procesului:
- Betonul de panta va respecta detaliile din proiect in ceea ce priveste: clasa de rezistenta, pantele,
grosimea minima si modul de armare.
- Amorsa bituminoasa Sopradere va fi aplicata cu pensula sau trafalet, pe suprafete curate, uscate si
fara alte materiale non-adezive. Dupa uscarea amorsei (cca 1 ora) trebuie sa rezulte o suprafata
uniform colorata, aderenta la suport, continua, fara basici, exfolieri sau neregularitati. Eventualele
zone cu deficiente se refac prin reamorsare. Suprafata amorsata poate ramane deschisa maxim 7 zile
in conditii climaterice obisnuite insa fara circulatie pietonala pe ea si cu conditionari de: suprafata
uscata, temperatura >5ºC, fara precipitatii, fara praf, etc.
- Membrana flexibila Sopralene Flam 180 se aplica exclusiv prin sudura cu flacară din propan , in
totala aderenta. Petrecerile se vor face pe minim 6 cm in plan longitudinal si pe minim 15 cm in plan
transversal.
- Stratul final de hidroizolatie Sopralene Flam Jardin S5 se aplica, in totala aderenta, peste membrana
Sopralene Flam 180, decalata fata de aceasta cu cca 50 cm in plan longitudinal si transversal.
- Membrana Sopralene Flam Jardin S5 se aplica, prin sudura la cald sau cu flacara, cu stratul de
acoperire de nisip spre exterior iar petrecerile se vor face pe minim 8 cm in plan longitudinal si pe
minim 15 cm in plan transversal.
- Hidroizolatia suprafetei orizontale va fi protejata prin intermediul unui strat de polistiren XPS,
conform proiect, iar peste acesta se va monta o membrana HDPE cu rol suplimentar de drenaj,
conform detaliilor din proiect.
- Pentru fiecare strat executat se fac verificari care se consemneaza in procese verbale de receptie
calitativa a lucrarilor ce devin ascunse. Nu se trece la executarea stratului urmator decat dupa
receptia stratului anterior.
- Dupa executia ultimului strat de hidroizolatie se face proba la inundare, conditie obligatorie pentru
continuarea lucrarilor.

IMPORTANT:
1. Pentru prepararea/pregatirea materialelor si aplicarea lor este obligatorie consultarea
fiselor tehnice!

Capitolul 7: Resurse
Resursele necesare desfasurarii prezentei proceduri sunt identificate de seful de santier si sunt
furnizate la santier de catre factorii implicati. Ele sunt aprobate de Managerul de Proiect sau alte
funcţii conform competenţelor din fişele post si se referă la:
 durata derulării procesului;
 echipamente de mare / mica mecanizare (mistrie, fierastrau manual, cutter, arzator, butelie
cu gaz propan-butan, etc), materiale, forta de munca;
 resursele financiare;
 protectii colective:
pag. din revizia
Data: 02.11.2018
6 8 1
Formular cod FP1-01 rev.0
Procedură tehnica de executie Cod: PTE 72/3/2018

PROCESUL DE EXECUTIE A HIDROIZOLATIILOR


ORIZONTALE CU PRODUSE SOPREMA Editia 1

-realizarea de protectii a tututror golurilor tehnologice cu material lemnos sau


balustrade metalice;
- balizarea zonei de lucru;
- impamantari, PRAM;
- podini de lucru, schele complete.
 permis lucru cu foc
 extinctor incendiu tip P6
 protectii individuale: echipamente individuale de protectie

Capitolul 8: Responsabilitati

Documente
Sef santier

Executant
Sef punct
Manager

lucru/sef
proiect

RCTC
echipa

RSSM
RTE
Activitati

Necesar
Aprobare resurse pentru executie A R C resurse
Necesar
Asigurare utillaje si deserventi I C C R,E C resurse
Asigurare reguli generale de executie A R C E V E C PTE
Actiuni corective sau preventive pentru
I C C C A E RNC
eliminarea cauzelor neconformitatilor
PV Front
Predare-primire front de lucru V R E C C de lucru
Curatare/verificare strat suport V R E V V PV RLA
PV
receptie
materiale
Executie hidroizolatie I C C,V E,R C,V C,V C PV RLA
PV RC
PV RLA
PV FD
PV
Instruire personal executie R C C E,V Instruire
Raport
Instruiri profesionale si SSM I R C C E,V
instruire

Capitolul 9: Riscuri identificate

pag. din revizia


Data: 02.11.2018
7 8 1
Formular cod FP1-01 rev.0
Procedură tehnica de executie Cod: PTE 72/3/2018

PROCESUL DE EXECUTIE A HIDROIZOLATIILOR


ORIZONTALE CU PRODUSE SOPREMA Editia 1

 Cãdere de la înãlţime
 Cãdere materialelor manipulate în cap, pe maşini sau picioare
 Cãdere de la acelaşi nivel, împiedicare
 Loviri sau striviri provocate de utilaje în mişcare
 Mişcãri necontrolate ale utilajelor
 Tãieturi sau înţepãturi provocate de uneltele manuale;
 Electrocutare;
 Manipulare manuala a maselor;
 Zgomot si vibratii;

Aprecierea riscurilor este prezentata in tabelul anexat de mai jos. Evaluarea riscurilor apreciate in
tabelul de mai jos si masurile de securitate aferente sunt prezentate in instructiunile proprii de
securitatea muncii aferente proceselor de executie.

Capitolul 10: Inregistrari si anexe

Aplicarea prezentei proceduri generează înregistrările specifice descrise în tabelul de mai jos.

Perioada de intocmire, în
Cod
Denumire formular cadrul santierelor, pentru
formular
înregistrări*
F PV-05/2 PV recepție calitativa a lucrărilor ce devin ascunse Ori de cite ori este cazul
F PV-06/2 PV de receptie calitativa Ori de cite ori este cazul
F PV-11/2 PV faza determinanta La verificarile in faze
determinante
F PV-12/2 PV receptie materiale La fiecare livrare
F G1-04/0 Raport de neconformitate Ori de cite ori este cazul
F G2-07/0 Raport de instruire Ori de cite ori este cazul
* formularul completat, datat, semnat devine înregistrare

pag. din revizia


Data: 02.11.2018
8 8 1
Formular cod FP1-01 rev.0
Profilul
RISCURI
lucratorilor

Măsuri de prevenire

Formare complemmentară
Informaţi asupra sarcinii
Basculare/răsturnare

Sarcină fizică/psihică
Cădere de persoane

Afecţiuni medicale

Experienţă asimilată
Cădere de obiecte

Incendii, explozii
Tăiere / Intepare

Strivire/zdrobire

Fum, gaze, praf

Fişă de instrucţie
Electrocutare
Şoc-ciocnire
Imobilizare
Activitate Câmpuri de

Îngropare
Asfixiere
Detaşare

Zgomote

Otrăvire
Activitate principală

Ejectare

Radiaţii
Vibraţii

Formare
Orbire
Arsuri
secundară risc

Înec
suprapuneri
Accesul la frontul de lucru
de activitati
X X X X X X X X X X X X X X
Primirea frontului de lucru / repartizarea sarcinilor X X X X X X X X X X X X
Balizarea zonei de lucru X X X X X X X X X X X X X X X X
Aprovizionarea cu materiale si echipamente de suprapuneri
lucru inclusiv echipamente de munca mecanizate de activitati
X X X X X X X X X X X X X X X
Amorsarea suprafetelor X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Executie hidroizolatie
Aplicarea straturilor de hidroizolatie X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Montarea straturilor de protectie X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
suprapuneri
Evacuarea selectiva a deseurilor
de activitati
X X X X X X X X X X X X X
Predarea si asigurarea frontului de lucru X X X X X X X X X X X X
Anexa 1: Lista de difuzare /retragere

DENUMIRE DOCUMENT: COD: EDIŢIA: REVIZIA:

Beneficiar Nume Nume


Ex. Data de Data de
(Proprietar de prenume Semnătura prenume Semnătura
nr. difuzare retragere
Proces)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

S-ar putea să vă placă și