Sunteți pe pagina 1din 6

Disciplina: EDUCAȚIE PLASTICĂ

Programă școlară aprobată prin OMEN nr. 3393/28.02.2017


Clase: a V-a
Nr. ore săptămănă: 1 oră
Nivel clasă: GIMNAZIU Aprobat,
Profesor: Ene Ionut Valentin Director,
Prof.

Avizat,
Responsabil curriculum,
Prof.
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ - CLASA a V-a
ANUL ȘCOLAR 2022 - 2023
Modulul I - 7 săptămâni – 5 septembrie – 21 octombrie 2022

Nr. Domenii de conținut/ Competențe specifice Conținuturi Timp Data/Săptămâna Observații


crt. Unități de învățare alocat
2.1 Utilizarea adecvată a diferitelor Lecția 1. Recapitulare.
1. instrumente, materiale și tehnici specifice Materiale și tehnici de lucru. 1 S1
Unitatea 1 artelor vizuale, plastice și decorative.
3.1 Crearea de produse artistice. Lecția 2. Arte plastice: ramuri, genuri,
2. Diversitate 3.2 Implicarea în evenimente culturale spațiul plastic. 1 S2
școlare și extrașcolare care valorifică artele
3. vizuale. Lecția 3. Atelier de artist. Mapa de lucrări 1 S3
1.2. Observarea elementelor de limbaj în Lecția 1. Elemente de limbaj plastic:
1. lucrări de artă și în compoziții proprii. 1 S4
punctul
2.1 Utilizarea adecvată a diferitelor
2. Unitatea 2 instrumente, materiale și tehnici specifice Lecția 2. Elemente de limbaj plastic: linia 1 S5
3. Curaj artelor vizuale, plastice și decorative. Lecția 3. Desenul în creion sau în cărbune 1 S6
2.2. Explorarea registrului expresiv al Vacanța de
4. limbajului plastic utilizând tehnici specifice. Lecția 4. Elemente de limbaj plastic: pata 1 S7 toamnă
3.1 Crearea de produse artistice. 24-30.10.2022

Modulul al II-lea - 8 săptămâni – 1 noiembrie – 22 decembrie 2022

Nr. Domenii de conținut/ Competențe specifice Conținuturi Timp Data/Săptămâna Observații


crt. Uniăți de învățare alocat

1
1. 1.1. Conștientizarea existenței unui mesaj
Lecția 1. Elemente de limbaj plastic:
1 S8
transmis prin limbaj artistic.
forma bidimensională
Unitatea 3 1.2. Observarea elementelor de limbaj în
2. lucrări de artă și în compoziții proprii. 1 S9
Lecția 2. Elemente de limbaj plastic:
2.1. Utilizarea adecvată a diferitelor
Claritate forma tridimensională
instrumente, materiale și tehnici specifice
3. artelor vizuale, plastice și decorative. Lecția 3. Activarea simțurilor prin 1 S10
2.2. Explorarea registrului expresiv al materialele din care sunt făcute obiectele
limbajului plastic utilizând tehnici specifice. de artă asupra privitorului. Experiențe cu
3.1. Crearea de produse artistice. diferite materiale și tehnici.
1. 1.1. Conștientizarea existenței unui mesaj Lecția 1. Culorile spectrului solar. 2 S11
transmis prin limbaj artistic. Clasificarea culorilor: culori principale, S12
2.1. Utilizarea adecvată a diferitelor culori binare de gradul I și II
Unitatea 4 instrumente, materiale și tehnici specifice
2. artelor vizuale, plastice și decorative. 3 S13 Vacanța de
Lecția 2. Clasificarea culorilor: culori iarnă
2.2. Explorarea registrului expresiv al S14
Prietenie calde și reci, culori complementare. 23.12.2022-
limbajului plastic utilizând tehnici specifice. Nonculori S15
3.1. Crearea de produse artistice. 8.01.2023

Modulul al III-lea - 6 săptămâni – 9 ianuarie – 20 februarie 2023

Nr. Domenii de conținut/ Competențe specifice Conținuturi Timp Data/Săptămâna Observații


crt. Unități de învățare alocat
3. 1.1. Conștientizarea existenței unui mesaj Lecția 2. Clasificarea culorilor: culori 2 S16
transmis prin limbaj artistic. complementare. Nonculori S17
Unitatea 4 2.1. Utilizarea adecvată a diferitelor
4. 2 S18
instrumente, materiale și tehnici specifice Lecția 3. Elemente de limbaj plastic:
artelor vizuale, plastice și decorative. culoare, valoare.
S19
Prietenie
2.2. Explorarea registrului expresiv al
5. limbajului plastic utilizând tehnici specifice. 1 S20 Vacanța de
Lecția 4. Contraste valorice între lumina
3.1. Crearea de produse artistice. schi
și umbră.
13-19.02.2023

Modulul al IV-lea-7 săptămâni/ 6 săptămâni de carte – 27 februarie – 6 aprilie 2023

Nr. Domenii de conținut/ Competențe specifice Conținuturi Timp Data/Săptămâna Observații


crt. Unități de învățare alocat
1. 1.1. Conștientizarea existenței unui mesaj Lecția 1. Amestecuri cromatice și 2 S21 *Școala
Unitatea 5 transmis prin limbaj artistic. acromatice: nuanțe și griuri S22 Altfel 27.02.-
1.2. Observarea elementelor de limbaj în 3.03 = 2023
2
Adevăr lucrări de artă și în compoziții proprii.
2. 2.1. Utilizarea adecvată a diferitelor 1 S23
instrumente, materiale și tehnici specifice Lecția 2. Pictura în culori de apă.
artelor vizuale, plastice și decorative. Tratarea picturală
2.2. Explorarea registrului expresiv al
3. 2 S24
limbajului plastic utilizând tehnici specifice.
3.1. Crearea de produse artistice. Lecția 3. Efectele emoționale ale
acordurilor de culori

1. Unitatea 6 1.1. Conștientizarea existenței unui mesaj Lecția 1. Imaginea plastică 1 S25
transmis prin limbaj artistic. bidimensională, plană.
2. Echilibru 2.1. Utilizarea adecvată a diferitelor 1 S26 Vacanța de
instrumente, materiale și tehnici specifice Lecția 2. Noțiuni de compoziție.
Compoziția liberă. Unitatea compoziției primăvară
artelor vizuale, plastice și decorative.

Modulul al V-lea - 9 săptămâni/ 8 săptămâni de carte – 19 aprilie – 16 iunie 2023

Nr. Domenii de conținut/ Competențe specifice Conținuturi Timp Data/Săptămâna Observații


crt. Unități de învățare alocat
3. 1.1. Conștientizarea existenței unui mesaj 1 S27 * Săptămâna
transmis prin limbaj artistic. Lecția 2. Noțiuni de compoziție.
Compoziția liberă. Unitatea compoziției. S28 verde
Unitatea 6 2.1. Utilizarea adecvată a diferitelor 24-28.04.2023
4. instrumente, materiale și tehnici specifice Lecția 3. Organizarea spațiului plastic 2 S29
artelor vizuale, plastice și decorative. închis sau deschis prin linie și pată. S30
Echilibru
2.2. Explorarea registrului expresiv al Centrul de interes.
5. limbajului plastic utilizând tehnici specifice. Lecția 4. Compoziții cu dominantă 1 S31
3.1. Crearea de produse artistice. verticală, orizontală, oblică.
1. 1.1. Conștientizarea existenței unui mesaj
transmis prin limbaj artistic. Lecția 1. Comentariu de artă 1 *S32
1.2. Observarea elementelor de limbaj în
2. lucrări de artă și în compoziții proprii. S33
Unitatea 7
2.1. Utilizarea adecvată a diferitelor Lecția 2. Vedere de ansamblu asupra S34
3
instrumente, materiale și tehnici specifice istoriei artei universale; periodizare. S35
Unicitate artelor vizuale, plastice și decorative.
3. 2.2. Explorarea registrului expresiv al Vacanța de
limbajului plastic utilizând tehnici specifice. S36 vară
3.2 Implicarea în evenimente culturale școlare Recapitulare finală 1
17.06.2023
și extrașcolare care valorifică artele vizuale.

COMPETENŢE GENERALE:
3
Competențe generale și specifice, conform programei școlare pentru disciplina Educație plastică pentru clasele a V-a — a VIII-a, aprobată prin ordinul Ministerului
Educației Naționale nr. 3393/2017:

1. Receptarea cu sensibilitate și spirit critic a mesajelor artistic - vizuale în scopul formării culturii artistice de bază.
1.1. Conștientizarea existenței unui mesaj transmis prin limbaj artistic:
- exerciții de concentrare a atenției asupra unei lucrări de artă pentru a percepe ceea ce aceasta comunică;
- activarea percepției simultane asupra imaginii în ansamblul ei;
- exerciții de parcurgere a drumului compozițional;
1.2 Observarea elementelor de limbaj în lucrări de artă și în compoziții proprii:
- exerciții de observare a prezenței și a rolului elementelor de limbaj plastic în lucrări de artă;
- discutarea expresivității limbajului în lucrările proprii;
1.3 Observarea diferențelor între forme de comunicare artistică, plastică și decorativă, care apar de-a lungul timpului, în diferite culturi:
- vizionarea unor imagini și/sau filme care prezintă creații specifice;
- susținerea unor discuții pe teme date - realizarea de schițe după imagini;
2. Utilizarea de instrumente și tehnici variate specifice artelor vizuale, plastice și decorative:
2.1. Utilizarea adecvată a diferitelor instrumente, materiale și tehnici specifice artelor vizuale, plastice și decorative:
- trasarea de linii în duct continuu, subțire-gros, hașuri, linii punctate, întrerupte etc., utilizând creioane, tuș, pensule și/ sau prin modelare;
- tratarea picturală a unor suprafețe utilizând pensule de diferite mărimi;
- modelarea unor volume cu mâna și/sau utilizând diferite ustensile specifice (eboșoare, inele etc.);
2.2. Explorarea registrului expresiv al limbajului plastic utilizând tehnici specifice:
- exerciții de obținere a diverselor tipuri de puncte, linii, pete, forme cu ajutorul creioanelor și/ sau a cărbunelui, pensulelor, prin colaje și prin modelare;
- realizarea de amestecuri ale culorilor și nonculorilor pentru obținerea culorilor binare, binare de gradul 2, a nuanțelor tonurilor și a degradeurilor;
- realizarea unor degradeuri prin valorație pe suprafețe date utilizând creioane, cărbune
- realizarea unor degradeuri prin tehnicile culorilor de apă, utilizând pensule;
- experiențe practice cu diferite materiale și tehnici;
3. Exprimarea ideilor, sentimentelor și a mesajelor, utilizând limbajul artistic-vizual în contexte variate;
3.1. Crearea de produse artistice:
– organizarea unei suprafeței date folosind puncte, linii, pete;
– realizarea de compoziții închise/ deschise pe teme date;
– realizarea de compoziții cu un centru de interes pe teme date;
- organizarea spațiului plastic pe baza posibilităților variate de trasare a liniei;
– tratarea picturală a unor suprafețe în cadrul unei compoziții în care sunt folosite culorile calde și/ sau culorile reci;
– tratarea picturală a unor suprafețe în cadrul unei compoziții în care este folosit contrastul unei perechi de culori complementare;
– aplicații pentru structurarea imaginii artistice utilizând culori calde și/ sau reci și non-culori;
– aplicații pentru structurarea imaginii artistice pe baza contrastelor perechilor de culori complementare;

4
3.2. Implicarea în evenimente culturale școlare și extrașcolare care valorifică artele vizuale
- pregătirea unor expoziții în școală (selecție, panotare, vernisare, premiere);
- pregătirea unor expoziții în afara școlii cu diverse ocazii;
- participarea la concursuri locale;
- vizite în atelierele unor artiști;
- comentarea, în scris, a unor lucrări de artă.
CONŢINUTURI:
Domenii de conţinut
1. Limbajul plastic. Prezentarea domeniului artelor plastice: ramuri, genuri, spaţiul plastic;
2. Elemente de limbaj plastic: punct, linie, pată, culoare, valoare;
3. Culorile spectrului solar;
4. Clasificarea culorilor, conform teoriei constructive despre culoare (culori primare, binare de gradul 1 şi 2, calde şi reci, complementare) şi non-culori
5. Amestecuri cromatice şi acromatice; nuanţe şi griuri;
6. Efectele emoționale ale acordurilor de culori;
7. Contrastele valorice între lumină și umbră;
8. Noțiuni de cultură artistică; vedere de ansamblu asupra istoriei artei universale; periodizare (pe continente și milenii);
9. Tehnici specifice artelor plastice (în prezent și de-a lungul timpului);
10. Desenul în creion, cărbune.
11. Pictura în culori de apă.
12. Modelajul în lut;
13. Tratarea picturală;
14. Activarea simțurilor prin materialele din care sunt făcute obiectele de artă asupra privitorului.
15. Experiențe cu diferite tehnici;
16. Despre imaginea plastică.
17. Imaginea plastică bidimensională, plană;
18. Noțiuni de compoziție: Compoziția liberă. Unitatea compoziției;
19. Compoziții cu dominantă verticală, orizontală, oblică;
20. Organizarea spațiului plastic închis sau deschis prin linie și pată, centrul de interes;
21. Proiecte și evenimente;
22. Mapa de lucrări;
23. Comentariu de artă.

5
Întocmit,
Profesor,

S-ar putea să vă placă și