Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic

Data:
Clasa: a V – a
Obiectul: Literatura română
Subiectul: Rezumatul
Tipul lecţiei: dobândire de noi cunoştinţe
Durata: minute
Conţinuturile de învăţare vizate:
 Alcătuirea rezumatului unui text studiat la clasa;
 Recunoaşterea regulilor de alcătuire a unui rezumat;
 Capacitatea de corelare a paragrafelor între ele;
 Asemănări între rezumatul scris şi cel oral
Competenţe generale: - cultivarea receptivităţii esenţialului dintr-un text literar sau nonliterar;
- capacitatea de reformulare a unui text amplu aplicând tehnicile de rezumare;
Competenţe specifice:
 Formularea textului iniţial urmând întrebarile esenţiale rezumatului: cine?, ce face?,
cand?, unde?
 Identificarea şi delimitarea etapelor naraţiunii (introductive, mediane, de încheiere);
 Găsirea elementelor de legătura dintre aceste etape;
 Realizarea planului simplu de idei;
 Respectarea ordinii desfăşurării întamplărilor din textul de bază

Obiective operaţionale (competenţe derivate): la sfârşitul orei, elevii vor fi capabili:


O1 – să definească rezumatul
O2 să recunoască elementele de detaliu din fragmentul de text;
O3– să stabilească transformările specifice unei rezumări;
O4– să distingă rigorile de redactare a unui rezumat;
O5–să producă, în baza textului, o expunere rezumativă a acţiunilor.
O6 – să formuleze un rezumat oral

Strategii didactice:
a. Metode şi procedee: lectura selectivă, lucrul pe grupe, comparaţia, conversaţia euristică,
paralela, rezumatul, jocul de rol;
b. Mijloace didactice: fişe de lucru;
c. Bibliografie: Amintiri din copilarie, Ion Creanga, 1968, Bucureşti;

Resurse: a. Conţinutul: Amintiri din copilarie – specie a genului epic


b. Capacităţi: bune
c. Condiţii materiale: cabinetul de limba şi literatura română

Tipuri de evaluare: - orală, scrisă


- frontală, individuală
- formativă

1
Evenimentul Obiective Conţinuturile Activităţi de Strategii Evaluare
lecţiei operaţionale Învăţării învăţare
Profesorul îşi
pregăteşte
- asigurarea materialul
materialului didactic,
1. Moment didactic şi a solicitând
organizatoric climatului totodată elevilor
bunei să-şi
desfăşurări a pregătească
lecţiei manualul şi
caietele pentru
o bună
desfăşurare a
lecţiei
Elevii sunt
solicitaţi de
- extragerea către profesor
ideilor să citească
principale din ideile principale
opera Amintiri din Amintiri din
2. Verificarea din copilarie; copilarie; rezumatul, orală, frontală
temei - selectarea totodată, elevii conversaţia
unui paragraf ilustrează euristică
preferat din câteva elemente
opera. esenţiale din
paragrafele
alese.

3. Captarea exerciţiul,
atenţiei conversaţia orală, frontală
Profesorul cere euristică
Profesorul elevilor să
deschide o rezume anumite
conversaţie secvenţe din
despre cum s-a viaţa lor şi
desfăşurat ziua astfel îşi vor da
elevilor. seama despre ce
lecţie vor
discuta.

exerciţiul,
conversaţia orală, frontală
euristică
4. Enunţarea
obiectivelor Profesorul scrie
Rezumatul pe tablă titlul
lecţiei, conversaţia orală, frontală
menţionând că euristică
urmează să
2
evidenţieze
tehnicile
esenţiale ale
redactarii unui
rezumat.
La solicitarea
profesorului,
elevii
menţionează
câteva secvente
- secvente din citite de ei, care
5.Reactualizare fragmentele i-au impresionat conversaţia orală,
a studiate la şi specifică o euristică individuală
cunoştinţelor clasa pe baza scenă mai
dobândite Amintirilor din importantă din
anterior copilarie opera literară
respectivă, pe
care ei au
reţinut-o în mod
special.

Alături de elevi,
profesorul
O1 - definirea defineşte
rezumatului rezumatul ca
6. Dirijarea fiind rezumarea conversaţia orală,
învăţării sumară, logică euristică individuală
şi obiectivă a
subiectului
operei literare,
eliminând
detaliile şi
păstrând
esenţialul.
O2 -recunoasterea La solicitarea lectura orală,
elementelor de profesorului, selectivă individuală
detaliu din elevii
fragmentul de menţionează
text elementele care
ofera o
povestire în
detaliu, cu
scopul de a le
înlatura mai
târziu şi pentru
a da contur
rezumatului. orală,
O3 - să stabilească Profesorul arată individuală
punctele de elevilor exerciţiul
reper specifice fragmente
unei rezumări extrase din
opera Amintiri
din copilarie.
3
Elevii pun
întrebările
Cine? Ce face?
Unde? Cand?
Pentru a
delimita detaliul orală, frontală
de esentialul conversaţia
textului. euristică
O4 -distingerea Sub îndrumarea
rigorilor de profesorului,
redactare a elevii încep să
unui rezumat identifice
regulile de
6. Dirijarea redactare a
învăţării rezumatului, cu
aplicabilitate pe
fragmente din
Amintiri din
copilarie:
redactare la
persoana a III-a,
eliminarea
amănuntelor
nesemnificative
, păstrarea
legăturilor
dintre pasaje,
evitarea
citatelor,
evitarea
dialogului şi a
O5 - să producă, descrierii. orală,
în baza Pe baza unui rezumatul individuală
textului, o fragment, elevii
expunere vor scoate ideile
rezumativă a principale şi cu
acţiunilor ajutorul
rigorilor de
redactare a
rezumatului,
vor rezuma
respectivul
O6 -producerea fragment. Rezumatul, orală,
unui rezumat Elevii vor exercitiul individuală
oral rezuma un meci
de fotbal sau un
film.
Elevii rezolvă
fişa de lucru, iar
profesorul
7. Obţinerea Fişă de lucru urmează să formativă,
performanţei şi corecteze exerciţiul scrisă,
a feedback-ului greşelile şi să l individuală
corecteze alături
de elevi.
4
8. Asigurarea Element de Profesorul
retenţiei şi a comunicare: anunţă tema Exerciţiul Scrisă,
transferului rezumatul pentru acasă. individuală

S-ar putea să vă placă și