Sunteți pe pagina 1din 114

Avand in vedere Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.

51/2008 privind ajutorul public


judiciar in materie civila, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 193/2008,
care transpune Directiva Consiliului Uniunii Europene 2003/8/CE privind imbunatatirea
accesului la justitie in cazul litigiilor transfrontaliere, prin stabilirea de reguli minimale
comune referitoare la asistenta judiciara acordata in cadrul acestor categorii de cauze,
luand in considerare faptul ca prevederile art. 23 si ale art. 35 alin. (2) din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 51/2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.
193/2008, potrivit carora acordarea ajutorului public judiciar sub forma asistentei prin
avocat, judiciara sau extrajudiciara, se va realiza in conditiile prevazute de Legea nr.
51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare,
avand in vedere ca, la momentul actual, in lipsa reglementarii conditiilor de acordare a
ajutorului public judiciar sub forma asistentei prin avocat, judiciara sau extrajudiciara,
destinatarii reglementarii (cetateni romani, cetateni din statele membre ale Uniunii
Europene, cetateni straini si apatrizi) nu au acces in mod eficient la aceasta forma de
asistenta, acest lucru fiind de natura a afecta accesul acestora la justitie,
luand in considerare faptul ca organizarea eficienta a profesiei de avocat reprezinta o
premisa pentru asigurarea unei asistente juridice de calitate si, implicit, a unei asistente
judiciare de un nivel optim,
tinand cont de faptul ca organizarea activitatii de acordare a ajutorului public judiciar, in
orice forma, face parte din masurile de asigurare a standardelor minime pentru ca
sistemul de asistenta judiciara sa fie considerat ca asigurand un acces efectiv la justitie
cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, iar intarzierea in organizarea acestui
sistem poate avea consecinte grave cu privire la eficienta si operativitatea acordarii
asistentei, atat pentru cetatenii romani, cat si pentru cetatenii din celelalte state membre
ale Uniunii Europene,
luand in considerare faptul ca asigurarea asistentei prin avocat, ca forma a ajutorului
public judiciar, reclama necesitatea sporirii competentei profesionale a avocatilor,
imbunatatirea procedurilor de selectie la primirea in profesie si la dobandirea titlului
profesional de avocat definitiv si cresterea responsabilitatii acestora prin asigurarea
cadrului institutional apt sa permita realizarea prestatiilor avocatiale prin implicarea
directa a avocatului in finalizarea procedurilor reclamate de intocmirea unor acte,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 113 din 6 martie 2001, cu modificarile si
completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 5, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 5
(1) Formele de exercitare a profesiei de avocat sunt: cabinete individuale, cabinete
asociate, societati civile profesionale sau societati profesionale cu raspundere limitata.”

2. Articolul 5^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 5^1
(1) Societatea profesionala cu raspundere limitata este o societate civila cu personalitate
juridica, constituita, in conditiile prevazute de prezenta lege si de statut, prin asocierea a
cel putin 2 avocati definitivi, aflati in exercitiul profesiei, indiferent daca detin sau nu ori
daca apartin sau nu unei alte forme de exercitare a profesiei.
(2) Dobandirea personalitatii juridice a societatii civile profesionale cu raspundere
limitata are loc la data inregistrarii la barou a deciziei emise de catre consiliul baroului in
a carui raza teritoriala se afla sediul ei principal.
(3) Societatea profesionala cu raspundere limitata detine un patrimoniu de afectatiune.
(4) Obligatiile si raspunderea societatii profesionale cu raspundere limitata sunt garantate
cu patrimoniul de afectatiune. Asociatii raspund personal, in limita aportului social al
fiecaruia.
(5) In situatia in care societatea profesionala cu raspundere limitata se constituie din
avocati care fac parte din alte forme de exercitare a profesiei, acestea din urma pot sa nu
fie supuse lichidarii, daca asociatii convin astfel.
(6) Forma de exercitare a profesiei din care provine asociatul, daca este cazul, isi
inceteaza activitatea profesionala desfasurata in nume propriu pe perioada in care
avocatul titular sau, dupa caz, avocatii titulari ai acesteia au calitatea de asociat in
societatea profesionala cu raspundere limitata. Pe perioada in care forma de exercitare a
profesiei isi inceteaza activitatea din aceasta cauza, in Tabloul avocatilor se mentioneaza
corespunzator situatia privind incetarea activitatii, in conditiile prevazute de statut.
(7) In cazul prestatiilor profesionale constand in asistenta si reprezentare juridica la
instante, parchete, organe de cercetare penala sau alte autoritati, societatea profesionala
cu raspundere limitata are obligatia de a mentiona in contractul incheiat cu clientul
numele avocatului ales sau acceptat de client sa asigure serviciul profesional, precum si
acordarea sau, dupa caz, neacordarea dreptului de substituire.
(8) Societatea profesionala cu raspundere limitata conduce contabilitatea in partida
simpla si este supusa regimului transparentei fiscale. Plata impozitului pe venit se face de
catre fiecare asociat, pentru venitul sau propriu.”

3. La articolul 11 alineatul (1), literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


"a) are exercitiul drepturilor civile si politice;
b) este licentiat al unei facultati de drept cu durata stabilita de lege.”

4. La articolul 12, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 12
(1) Membrul unui barou dintr-o alta tara poate exercita profesia de avocat in Romania, in
cazul indeplinirii conditiilor prevazute de prezenta lege.”

5. La articolul 13, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"b) cel care a savarsit abuzuri prin care au fost incalcate drepturi si libertati fundamentale
ale omului, stabilite prin hotarare judecatoreasca, sau a savarsit abuzuri impotriva
profesiei de avocat, stabilite prin procedura prevazuta in Statutul profesiei de avocat.”

6. La articolul 16, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 16
(1) Primirea in profesie se obtine numai pe baza unui examen la nivel national organizat
de U.N.B.R, potrivit prezentei legi si Statutului profesiei de avocat.”

7. La articolul 16, alineatele (2) si (3) se abroga.

8. Articolul 16^1 se abroga.

9. La articolul 17, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu
urmatorul cuprins:
"(2^1) In perioada stagiului, cu acordul avocatului indrumator, avocatii stagiari pot urma
cursuri de masterat, care sunt luate in considerare la aprecierea formarii profesionale
initiale in conditiile prevazute de Statutul profesiei de avocat.”

10. La articolul 17, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(3) Stagiul se
suspenda in caz de lipsa motivata din profesie ori in caz de incetare a indrumarii
profesionale fara culpa avocatului stagiar. Perioada de stagiu anterior efectuata se
socoteste pentru indeplinirea stagiului.”

11. La articolul 20, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 20
(1) Profesia de avocat nu poate fi exercitata la instantele, precum si la parchetele de pe
langa acestea, inclusiv la Inalta Curte de Casatie si Justitie sau la Parchetul de pe langa
Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde sotul avocatului sau ruda ori afinul sau pana la
gradul al treilea inclusiv indeplineste functia de judecator sau procuror, indiferent de
sectia, directia, serviciul sau biroul in care isi desfasoara activitatea.”

12. La articolul 20, alineatul (3) se abroga.

13. La articolul 20, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(4) Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplica si avocatului titular, avocatului asociat,
avocatului colaborator sau salarizat in cadrul profesiei, care se foloseste de forma de
organizare profesionala ori de raporturile de conlucrare profesionala stabilite in conditiile
legii in scopul eludarii acestor interdictii, sub sanctiunea savarsirii unei abateri
disciplinare grave.”

14. La articolul 23, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu
urmatorul cuprins:
"(4) Inscrierea avocatilor in tablou se face pe baza licentei de exercitiu al profesiei,
confirmata din 3 in 3 ani pe baza dovezii frecventarii formelor de pregatire profesionala
continua organizate de barouri si U.N.B.R.”

15. La articolul 25 se introduc trei noi alineate, alineatele (2), (3) si (4), cu urmatorul
cuprins:
"(2) Actele specifice profesiei de avocat, efectuate in mod public de o persoana care nu a
dobandit calitatea de avocat in conditiile prezentei legi, sunt nule daca s-a produs o
vatamare ce nu poate fi remediata in alt mod, in afara de cazul in care modul de
indeplinire a acestora a fost de natura sa produca o eroare comuna cu privire la calitatea
celui care le-a savarsit.
(3) In cazurile prevazute de prezentul articol, baroul are dreptul la actiune in despagubiri
impotriva persoanei fizice sau juridice care exercita fara drept profesia de avocat.
(4) Sumele obtinute cu titlu de despagubiri potrivit alin. (3) vor fi cuprinse in bugetele
barourilor si vor fi folosite in mod exclusiv pentru organizarea activitatii de pregatire
profesionala a avocatilor, in conditiile legii.”

16. La articolul 27, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"d) in cazul in care avocatul nu face dovada ca a frecventat formele de pregatire
profesionala continua, in perioada celor 3 ani anteriori actualizarii licentei de exercitiu al
profesiei, in conditiile prevazute de statutul profesiei.”

17. La articolul 32, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu
urmatorul cuprins:
"(4) Avocatul are dreptul la recuperarea capacitatii de munca, in conditiile prevazute de
Statutul profesiei de avocat."

18. La articolul 37, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(2) Amenintarea savarsita nemijlocit impotriva avocatului in timpul exercitarii profesiei
si in legatura cu aceasta se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda."

19. La articolul 37, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu
urmatorul cuprins:
"(4^1) In cazul infractiunilor prevazute la alin. (2) si (3), savarsite impotriva sotului sau a
unei rude apropiate a avocatului in scop de intimidare ori de razbunare in legatura cu
exercitarea de catre avocat a profesiei, limitele speciale de pedeapsa prevazute de lege se
majoreaza cu jumatate."

20. La articolul 42 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:


"(2) Actele intocmite de avocat pentru tinerea evidentelor profesionale cerute de lege,
precum si pentru legitimarea fata de terti a calitatii de reprezentant sunt acte autentice."

21. La articolul 49 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:


"(2) In cadrul baroului isi desfasoara activitatea comisia de cenzori si comisia de
disciplina. Organizarea, functionarea, precum si atributiile acestora sunt reglementate
potrivit Statutului profesiei de avocat."

22. La articolul 50 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"b) alege si revoca decanul, membrii consiliului, membrii comisiei de cenzori si pe cei ai
comisiei de disciplina. Decanul este ales pentru un mandat de 4 ani si poate fi reales o
singura data. Decanul se alege dintre avocatii cu o vechime de minimum 12 ani in
profesie, in acelasi barou."

23. La articolul 52, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) In cazul in care numarul legal nu este intrunit, iar pe ordinea de zi a sedintei nu este
inclusa alegerea organelor de conducere a baroului, prezidiul adunarii generale, de fata cu
cei prezenti, stabileste o noua adunare generala in termen de cel mult 15 zile de la data
primei convocari. Consiliul baroului are obligatia sa indeplineasca procedura convocarii
cu cel putin 7 zile inainte de data fixata.
(3) Adunarea generala convocata in conditiile alin. (2) este legal constituita cu
participarea a cel putin unei treimi din numarul total al membrilor sai."

24. La articolul 52, alineatul (31) se abroga.

25. Dupa articolul 52 se introduce un nou articol, articolul 52^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 52^1
(1) Adunarile generale de alegere a organelor de conducere a baroului sunt legal
constituite numai cu participarea majoritatii membrilor adunarii generale a baroului.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul barourilor care au in evidenta mai
mult de 500 de avocati cu drept de exercitare a profesiei, in cazul in care, la prima
convocare, numarul legal de participanti nu este intrunit sunt aplicabile, in mod
corespunzator, dispozitiile art. 52 alin. (2) si (3).
(3) Participarea la adunarea generala de alegere a organelor de conducere a baroului se
face personal sau printr-un reprezentant-elector.
(4) Reprezentantul-elector trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute in Statutul
profesiei de avocat. Numarul de avocati care isi pot delega votul unui singur
reprezentant-elector este de maximum 5.
(5) In cazul Baroului Bucuresti, reprezentantul-elector poate exprima, in afara propriului
vot, si votul a cel mult 10 avocati reprezentati.
(6) La stabilirea numarului legal de participanti la adunarile generale prevazute de
prezentul articol se vor avea in vedere si mandatele de reprezentare, in conditiile
prevazute de Statutul profesiei de avocat."

26. La articolul 53 alineatul (2), litera e) se abroga.

27. La articolul 57, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu
urmatorul cuprins:
"(6) Folosirea fara drept a denumirilor «Barou», «Uniunea Nationala a Barourilor din
Romania», «U.N.B.R» ori «Uniunea Avocatilor din Romania» sau a denumirilor
specifice formelor de exercitare a profesiei de avocat de catre orice persoana fizica sau
persoana juridica, indiferent de obiectul activitatii desfasurate de aceasta, precum si
folosirea insemnelor specifice profesiei ori purtarea robei de avocat in alte conditii decat
cele prevazute de prezenta lege constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 6
luni la 3 ani."

28. La articolul 63, litera h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"h) organizeaza examenul national unitar de primire in profesia de avocat si examenul de
dobandire a titlului profesional de avocat definitiv;".

29. La articolul 63, litera o) se abroga.


30. Capitolul V "Asistenta judiciara" se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"CAPITOLUL V - Asistenta judiciara

SECTIUNEA 1 - Cazurile si conditiile de acordare a asistentei judiciare

Art. 68
(1) In cazurile prevazute de lege, barourile asigura asistenta judiciara in urmatoarele
forme:
a) in cauzele penale, in care apararea este obligatorie potrivit dispozitiilor Codului de
procedura penala;
b) in orice alte cauze decat cele penale, ca modalitate de acordare a ajutorului public
judiciar, in conditiile legii;
c) asistenta judiciara prin avocat, acordata la solicitarea organelor administratiei publice
locale.
(2) In cazuri de exceptie, daca drepturile persoanei lipsite de mijloace materiale ar fi
prejudiciate prin intarziere, decanul baroului poate aproba acordarea cu titlu gratuit a
asistentei de specialitate juridica.

Art. 68^1
(1) In cazul in care, potrivit art. 11–19 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 193/2008, a fost incuviintata cererea de ajutor public judiciar
sub forma asistentei prin avocat, cererea impreuna cu incheierea de incuviintare se trimit
de indata decanului baroului din circumscriptia acelei instante.
(2) Decanul baroului sau avocatul caruia decanul i-a delegat aceasta atributie va desemna,
in termen de 3 zile, un avocat inscris in Registrul de asistenta judiciara, caruia ii
transmite, odata cu instiintarea desemnarii, incheierea prevazuta la alin. (1). Decanul
baroului are obligatia de a comunica si beneficiarului ajutorului public judiciar numele
avocatului desemnat. Beneficiarul ajutorului public judiciar poate solicita el insusi
desemnarea unui anumit avocat, cu consimtamantul acestuia, in conditiile legii.

Art. 68^2
(1) Avocatul desemnat potrivit art. 681 alin. (2) sa acorde ajutorul public judiciar nu
poate refuza aceasta sarcina profesionala decat in caz de conflict de interese sau pentru
alte motive justificate.
(2) Refuzul nejustificat de a prelua cazul sau de a continua executarea constituie abatere
disciplinara, in conditiile legii.
(3) Refuzul nejustificat al beneficiarului sau renuntarea unilaterala si nejustificata a
acestuia la asistenta acordata de avocatul desemnat duce la incetarea ajutorului public sub
forma asistentei prin avocat.

Art. 68^3
(1) Asistenta extrajudiciara prevazuta la art. 35 din Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 51/2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 193/2008, se acorda de
Serviciul de asistenta judiciara constituit la nivelul fiecarui barou, pe baza unei cereri al
carei model se aproba de Departamentul de coordonare a asistentei judiciare, care va
cuprinde mentiuni privind obiectul si natura solicitarii de asistenta, identitatea, codul
numeric personal, domiciliul si starea materiala ale solicitantului si ale familiei sale,
atasandu-se inscrisuri doveditoare ale veniturilor acestuia si ale familiei sale, precum si
dovezi cu privire la obligatiile de intretinere sau de plata. Cererea va fi insotita si de o
declaratie pe propria raspundere a solicitantului, in sensul de a preciza daca in cursul
ultimelor 12 luni a mai beneficiat de ajutor public judiciar, in ce forma, pentru ce cauza,
precum si cuantumul acestui ajutor.
(2) Dovada starii materiale a solicitantului se face, in principal, cu urmatoarele
documente:
a) adeverinta eliberata de autoritatile competente sau de catre angajator, dupa caz, din
care sa rezulte veniturile profesionale ale solicitantului si ale celorlalti membri ai familiei
supuse, potrivit legii, impozitului pe venit realizate in perioada prevazuta de legislatia
privind ajutorul public judiciar sau sumele incasate cu titlu de pensie, indemnizatie de
somaj sau asigurari sociale si altele asemenea, incasate pe aceeasi perioada;
b) livretul de familie si, dupa caz, certificatele de nastere ale copiilor;
c) certificatul de persoana cu handicap al solicitantului sau al copilului, dupa caz;
d) declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca solicitantul si ceilalti membri ai
familiei nu beneficiaza de alte venituri suplimentare;
e) declaratie pe propria raspundere privind situatia patrimoniala a solicitantului si a
familiei sale;
f) declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca solicitantul si/sau celalalt parinte
natural ori adoptiv sau, dupa caz, o alta persoana careia i s-a incredintat copilul in
vederea adoptiei sau care are copilul in plasament ori in plasament in regim de urgenta
ori a fost numita tutore se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului si ca acesta nu este
incredintat sau dat in plasament niciunui organism privat autorizat sau serviciu public
autorizat ori unei persoane juridice;
g) dovada eliberata de autoritatile competente privind situatia bunurilor impozabile ale
solicitantului sau, dupa caz, ale celorlalti membri ai familiei;
h) alte acte necesare stabilirii dreptului la acordarea de asistenta judiciara, potrivit legii.
(3) Cererea de acordare a asistentei extrajudiciare se depune la serviciul de asistenta
judiciara si se solutioneaza in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la data inregistrarii,
prin decizie de admitere ori de respingere, dupa caz.
(4) In cazul admiterii cererii de acordare a asistentei extrajudiciare, decizia privind
acordarea de asistenta judiciara va cuprinde urmatoarele:
a) denumirea actului;
b) denumirea organului emitent;
c) temeiul legal si de fapt pentru emiterea deciziei;
d) persoana careia i se acorda asistenta extrajudiciara;
e) tipul sau forma asistentei extrajudiciare acordate;
f) data eliberarii, functia si semnatura persoanei care a eliberat actul respectiv.
(5) In temeiul deciziei de acordare a asistentei extrajudiciare, decanul baroului competent
desemneaza un avocat din Registrul de asistenta judiciara al baroului.
(6) Dupa posibilitati, decanul baroului poate aproba acordarea asistentei extrajudiciare de
catre un avocat ales de persoana careia i se acorda asistenta judiciara.
(7) Decizia prevazuta la alin. (3) se comunica solicitantului in termen de 5 zile lucratoare
de la data emiterii deciziei.
(8) Decizia de respingere a cererii de acordare a asistentei extrajudiciare poate fi
contestata la consiliul baroului, in termen de 5 zile de la comunicarea acesteia.
(9) Contestatiile formulate impotriva deciziei de respingere se solutioneaza de consiliul
baroului, in termen de 5 zile de la data inregistrarii contestatiei.

Art. 68^4
Avocatul care acorda asistenta judiciara potrivit prezentului capitol nu are dreptul sa
primeasca de la client sau de la cel aparat niciun fel de remuneratie sau de alte mijloace
de recompensa, nici chiar cu titlu de acoperire a cheltuielilor.

SECTIUNEA 2 - Organizarea activitatii de acordare a asistentei judiciare

Art. 68^5
(1) In cadrul U.N.B.R. se organizeaza Departamentul de coordonare a asistentei judiciare,
organ cu activitate permanenta, coordonat de un vicepresedinte al U.N.B.R. Structura
organizatorica a acestui departament se stabileste prin decizie a Comisiei permanente a
U.N.B.R.
(2) Departamentul de coordonare a asistentei judiciare emite decizii si norme
metodologice in limitele atributiilor conferite prin prezenta lege, in conditiile si cu
procedura prevazute de Statutul profesiei de avocat.

Art. 68^6
Departamentul de coordonare a asistentei judiciare exercita, in principal, urmatoarele
atributii:
a) desfasoara conducerea metodologica a activitatii de acordare a asistentei judiciare;
b) elaboreaza proiectul de Regulament-cadru pentru organizarea serviciilor de asistenta
judiciara;
c) propune sau, dupa caz, avizeaza, proiecte de protocoale ce se incheie cu autoritatile
publice competente in scopul obtinerii mijloacelor financiare necesare pentru organizarea
serviciilor de asistenta judiciara;
d) organizeaza Registrul national de asistenta judiciara pe baza registrelor intocmite de
barouri;
e) organizeaza si coordoneaza metodologia de plata a onorariilor pentru asistenta
judiciara acordata;
f) efectueaza controlul asupra asistentei judiciare acordate;
g) elaboreaza proiecte de acte normative in domeniul asistentei judiciare, pe care le
propune Ministerului Justitiei in vederea promovarii;
h) stabileste, impreuna cu Ministerul Justitiei, indicii statistici, tine evidenta statistica a
sistemului de asistenta judiciara si analizeaza informatiile necesare pentru planificarea si
coordonarea corecta a sistemului de asistenta judiciara;
i) colaboreaza cu Ministerul Justitiei pentru buna functionare si planificarea, inclusiv din
punct de vedere bugetar, a sistemului de asistenta judiciara;
j) popularizeaza sistemul de asistenta judiciara;
k) stabileste formularistica utilizata de barouri pentru organizarea activitatii de asistenta
judiciara si extrajudiciara, in conditiile legii;
l) reprezinta U.N.B.R. in domeniul asistentei judiciare, in cadrul colaborarii
internationale in materie, in conditiile legii sau ale Statutului profesiei de avocat.

Art. 68^7
In vederea organizarii activitatii de asistenta judiciara, barourilor indeplinesc urmatoarele
atributii:
a) organizeaza serviciile de asistenta judiciara atat la nivelul fiecarui barou, cat si la
sediul fiecarei instante judecatoresti;
b) organizeaza si actualizeaza Registrul de asistenta judiciara al fiecarui barou pe baza
cererilor avocatilor, aprobate de consiliul baroului;
c) desemneaza avocatii inscrisi in Registrul de asistenta judiciara pentru acordarea
asistentei judiciare, tinand cont de experienta profesionala si de calificarea avocatului,
precum si de natura si complexitatea cazului, de celelalte desemnari ale acestuia in
virtutea prezentei legi si de gradul de angajare al acestuia;
d) efectueaza controlul asupra acordarii asistentei judiciare de catre avocatii din cadrul
baroului;
e) organizeaza si executa programe de popularizare a sistemului de asistenta judiciara;
f) indeplinesc orice alte atributii prevazute de lege sau de Regulamentul pentru
organizarea serviciilor de asistenta judiciara.

Art. 68^8
(1) Baroul organizeaza serviciile de asistenta judiciara la sediile tuturor instantelor
judecatoresti din judet, in spatii destinate exclusiv desfasurarii acestei activitati, care se
pun la dispozitie cu titlu gratuit de Ministerul Justitiei sau, dupa caz, de autoritatile
administratiei publice locale.
(2) Serviciile de asistenta prevazute la alin. (1) sunt conduse de un avocat definitiv, numit
de consiliul baroului, si sunt coordonate de un membru al consiliului. Organizarea,
functionarea si atributiile serviciilor de asistenta judiciara se realizeaza potrivit
regulamentului aprobat de consiliul baroului, in baza Regulamentului-cadru pentru
organizarea serviciilor de asistenta judiciara aprobat de Consiliul U.N.B.R.

Art. 68^9
(1) Fiecare barou organizeaza Registrul de asistenta judiciara in care sunt inscrisi avocatii
ce pot fi desemnati pentru acordarea asistentei judiciare si a asistentei extrajudiciare.
(2) Registrul este public, se pastreaza pe suport hartie si in format electronic si se publica
pe pagina de internet a fiecarui barou.
(3) Actualizarea Registrului de asistenta judiciara pentru urmatorul an calendaristic se
efectueaza pana la sfarsitul lunii septembrie a anului calendaristic precedent.
(4) In cazurile exceptionale, in Registrul de asistenta judiciara pot fi operate modificari si
in cursul anului, potrivit procedurii prevazute pentru inscrierea in registru.
(5) U.N.B.R. organizeaza Registrul national de asistenta judiciara, constituit din registrele
de asistenta judiciara ale tuturor barourilor.
(6) Registrul national de asistenta judiciara se publica pe pagina de internet a U.N.B.R. si
se actualizeaza in mod automat odata cu actualizarea datelor din registrul fiecarui barou.
Art. 68^10 (1) Pentru inscrierea in Registrul de asistenta judiciara, avocatul depune o
cerere la baroul din care face parte.
(2) Cererea prevazuta la alin. (1) se completeaza conform formularului aprobat de
Departamentul de coordonare a asistentei judiciare din cadrul U.N.B.R.
(3) Inscrierea avocatului in Registrul de asistenta judiciara se efectueaza in baza deciziei
consiliului baroului.
(4) Consiliul baroului poate, motivat, sa refuze inscrierea in registru sau sa radieze din
registru un avocat in urmatoarele cazuri:
a) daca avocatului solicitant i s-a aplicat o sanctiune disciplinara;
b) daca avocatul este invinuit pentru savarsirea unei infractiuni de drept comun;
c) daca s-a constatat incalcarea repetata a dispozitiilor prezentei legi sau calitatea
inferioara a asistentei judiciare acordate.
(5) Radierea din registru poate fi dispusa pentru o perioada de un an, iar daca se constata
savarsirea consecutiva a 3 sau a mai multor abateri de la obligatiile prevazute de prezenta
lege, radierea se poate dispune pentru o perioada de pana la 3 ani.
(6) Refuzul baroului de inscriere a avocatului solicitant in registru, precum si masura
radierii unui avocat din registru pot fi contestate potrivit procedurii prevazute la cap. VI
«Raspunderea disciplinara».
(7) Decizia de radiere din registru se aduce la cunostinta publicului prin afisare pe pagina
de internet a baroului, precum si pe pagina de internet a U.N.B.R.

Art. 68^11
(1) Pentru asistenta judiciara acordata, avocatul desemnat are dreptul la un onorariu
stabilit de organul judiciar, potrivit naturii si volumului activitatii desfasurate, in limitele
sumelor stabilite prin protocolul incheiat intre U.N.B.R. si Ministerul Justitiei.
(2) Prin actul de incuviintare a asistentei judiciare, organul judiciar stabileste si valoarea
provizorie a onorariului avocatului.
(3) Dupa acordarea asistentei judiciare, avocatul intocmeste un referat scris cu privire la
prestatia avocatiala efectiva, conform formularului aprobat de Departamentul de
coordonare a asistentei judiciare din cadrul U.N.B.R. Referatul este supus confirmarii
organului judiciar, care, in functie de volumul si complexitatea activitatii desfasurate de
avocat, precum si in raport cu durata, tipul si particularitatile cauzei, poate dispune
mentinerea sau majorarea onorariului stabilit initial.
(4) Referatul confirmat potrivit alin.(3) se inainteaza baroului, in vederea efectuarii
formalitatilor prevazute de lege pentru plata onorariilor.
(5) In cazul in care avocatul este sanctionat disciplinar, potrivit art. 70 alin.(1), avocatul
nu va primi onorariul pentru cazul concret ori pentru activitatea desfasurata.

Art. 68^12
(1) Plata onorariului pentru asistenta judiciara acordata se face lunar prin virament
bancar, pe baza documentelor pentru decontare prevazute la art. 68^11 alin.(2), avizate de
consiliul baroului.
(2) Sumele necesare pentru plata onorariilor sau, dupa caz, a remuneratiilor pentru
asistenta judiciara se vireaza, in conditiile legii, intr-un cont distinct, deschis de fiecare
barou. Evidenta si controlul utilizarii, in scopurile prevazute de prezenta lege, a sumelor
virate se realizeaza potrivit reglementarilor in materia gestiunii fondurilor provenind de la
bugetul de stat. Respectarea de catre barouri a destinatiei fondurilor astfel virate poate
face si obiect al controlului U.N.B.R., in conditiile stabilite de Statutul profesiei de
avocat.

Art. 68^13
(1) Pentru asistenta extrajudiciara acordata, avocatul desemnat are dreptul la un onorariu
stabilit potrivit naturii, complexitatii si volumului activitatii desfasurate, certificate printr-
un referat scris al avocatului, conform formularului pentru decontare aprobat de
Departamentul de coordonare a asistentei judiciare din cadrul U.N.B.R.
(2) In cazul avocatilor desemnati, coordonatorul Serviciului de asistenta juridica al
baroului verifica si avizeaza raportul avocatului care a acordat asistenta extrajudiciara si
propune consiliului baroului cuantumul remunerarii in functie de particularitatile cauzei,
tipul, volumul de munca depus si calitatea asistentei acordate, in limitele sumelor stabilite
prin protocolul incheiat intre U.N.B.R. si Ministerul Justitiei.

Art. 68^14
U.N.B.R. si barourile conlucreaza cu Ministerul Justitiei, Consiliul Superior al
Magistraturii, instantele judecatoresti, precum si cu parchetele de pe langa acestea, in
vederea desfasurarii in bune conditii a activitatii de acordare a asistentei judiciare
prevazute de prezentul capitol.

Art. 69
(1) Onorariile pentru asistenta judiciara acordata in oricare dintre formele prevazute de
prezentul capitol se stabilesc prin protocolul incheiat intre U.N.B.R. si Ministerul
Justitiei, in conditiile legii.
(2) Fondurile necesare pentru plata onorariilor prevazute la alin.(1) se asigura potrivit art.
26 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu
modificarile si completarile ulterioare.
(3) Fondurile necesare organizarii si functionarii serviciilor de asistenta judiciara din
cadrul barourilor se asigura din sumele alocate pentru finantarea sistemului de ajutor
public judiciar si a sistemului de asistenta juridica, potrivit art. 26 alin.(1) lit. a) din Legea
nr. 146/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza propunerilor transmise
anual Ministerului Justitiei de catre U.N.B.R., cu ocazia intocmirii proiectului bugetului
de stat. Eliberarea sumelor aprobate se realizeaza potrivit procedurii stabilite prin ordin al
ministrului justitiei.
(4) Onorariile pentru asistenta judiciara acordata in oricare dintre formele prevazute de
prezentul capitol, la solicitarea organelor administratiei publice locale, se acorda din
fondurile acestor organe, in limitele sumelor stabilite prin protocol incheiat de fiecare
barou cu acestea. In lipsa protocolului, sunt aplicabile limitele stabilite prin protocolul
prevazut la art. 68^11 alin.(1)."

Art. II
(1) In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta,
Statutul profesiei de avocat, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 45
din 13 ianuarie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, va fi modificat potrivit
prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
(2) In termenul prevazut la alin.(1) Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania
va adopta Regulamentul-cadru pentru organizarea serviciilor de asistenta judiciara
prevazut la art. 68^6 lit. b).

Art. III
Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta referitoare la societatile profesionale cu
raspundere limitata intra in vigoare dupa intrarea in vigoare a modificarilor Statutului
profesiei de avocat, prevazuta la art. II.

Art. IV
(1) Dispozitiile pct. 6 al art. I intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2009.
(2) Cererile de primire in profesie, formulate in temeiul art. 6 alin.(2) si (3) din Legea nr.
51/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care au fost depuse pana
la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, vor fi solutionate potrivit
procedurii in vigoare la data formularii acestora.

Art. V
In tot cuprinsul Legii nr. 51/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
sintagma "societate civila profesionala cu raspundere limitata" se inlocuieste cu sintagma
"societate profesionala cu raspundere limitata".

Art. VI
Legea nr. 51/1995, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 113 din 6
martie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si
completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata dupa adoptarea
legii de aprobare a acesteia, dandu-se textelor o noua numerotare.

Capitolul I - Dispozitii generale

Art. 1
(1) Profesia de avocat este libera si independenta, cu organizare si functionare autonome,
in conditiile prezentei legi si ale statutului profesiei.
(2) Profesia de avocat se exercita numai de membrii barourilor.

Art. 2
(1) In exercitarea profesiei avocatul este independent si se supune numai legii, statutului
si regulilor eticii profesionale.
(2) Avocatul promoveaza si apara drepturile si libertatile omului.
(3) Avocatul are dreptul sa asiste si sa reprezinte persoanele fizice si juridice in fata
tuturor instantelor, autoritatilor si institutiilor, precum si a altor persoane, care au
obligatia sa permita si sa asigure desfasurarea nestingherita a activitatii avocatului, in
conditiile legii.
(4) Orice persoana are dreptul sa isi aleaga in mod liber avocatul.
(5) In exercitarea dreptului de aparare avocatul are dreptul si obligatia de a starui pentru
realizarea liberului acces la justitie si pentru un proces echitabil.

Art. 3
Activitatea avocatului se realizeaza prin:
a) consultatii si cereri cu caracter juridic, asistenta si reprezentare juridica in fata
organelor de jurisdictie, de urmarire penala si in fata notarilor publici;
b) apararea, reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor si intereselor
legitime ale persoanelor fizice si juridice in raporturile cu autoritatile publice, institutiile
si cu orice persoana romana sau straina;
c) redactarea de acte juridice, cu posibilitatea atestarii identitatii partilor, a continutului si
a datei actelor;
d) orice alte mijloace si cai proprii exercitarii dreptului de aparare, in conditiile legii.

Art. 4
In exercitarea profesiei si in legatura cu aceasta avocatul este protejat de lege.

Art. 5
(1) Profesia de avocat se exercita, la alegere, in cabinete individuale, cabinete asociate
sau societati civile profesionale.
(2) In cabinetul individual isi exercita profesia un avocat definitiv, singur sau impreuna
cu alti avocati colaboratori.
(3) Cabinetele individuale se pot asocia in scopul exercitarii in comun a profesiei,
drepturile avocatilor titulari ai unor cabinete asociate pastrandu-si caracterul personal si
neputand fi cedate.
(4) Cabinetele individuale se pot grupa pentru a-si crea facilitati economice comune,
pastrandu-si individualitatea in relatiile cu clientii.
(5) Societatea civila profesionala se constituie din 2 sau mai multi avocati definitivi. In
societatea civila profesionala isi pot exercita profesia si avocati colaboratori sau avocati
salarizati. Societatea civila profesionala si avocatii care profeseaza in cadrul ei nu pot
acorda asistenta juridica persoanelor cu interese contrare.
(6) Conditiile asocierii si colaborarii sunt convenite intre parti, potrivit legii civile.
Raportul civil se naste intre client si societatea civila profesionala, indiferent care dintre
membrii acesteia indeplineste serviciul profesional.
(7) Cabinetele grupate, cabinetele asociate si societatile civile profesionale pot avea si
patrimoniu comun.
(8) Avocatul poate schimba oricand forma de exercitare a profesiei, cu instiintarea
baroului din care face parte.

Art. 6
Orice avocat, indiferent de forma de exercitare a profesiei, poate sa incheie conventii de
colaborare cu experti sau cu alti specialisti, in conditiile legii. Societatile civile
profesionale de avocati pot incheia astfel de conventii numai cu acordul unanim al
asociatilor.

Art. 7
(1) Formele de exercitare a profesiei de avocat vor fi individualizate prin denumire, dupa
cum urmeaza:
a) in cazul cabinetului individual - numele avocatului titular, urmat de sintagma cabinet
de avocat;
b) in cazul cabinetelor asociate - numele tuturor titularilor, urmate de sintagma cabinete
asociate;
c) in cazul societatilor civile profesionale - numele a cel putin unuia dintre asociati, urmat
de una dintre urmatoarele sintagme si asociatii - societate civila de avocati sau societate
civila de avocati;
d) in cazul cabinetelor grupate - numele fiecarui titular de cabinet, urmat de sintagma
cabinete de avocati grupate.
(2) Denumirea formelor de exercitare a profesiei, individualizate potrivit alin. (1), poate
fi pastrata si dupa decesul sau plecarea unuia dintre asociati, cu acordul celui plecat sau,
dupa caz, al tuturor mostenitorilor celui decedat, exprimat in forma autentica.
(3) Denumirile prevazute la alin. (1) vor figura pe firmele cabinetelor si ale societatilor in
conditiile stabilite de statut.

Art. 8
(1) Conventiile de grupare si de asociere a cabinetelor, actele de constituire a societatilor
civile profesionale, precum si conventiile prevazute la art. 6 se incheie in forma scrisa, cu
respectarea conditiilor de fond prevazute de lege si de statutul profesiei.
(2) Consiliul baroului sesizat verifica indeplinirea conditiilor legale si, constatand
indeplinirea lor, dispune inregistrarea conventiei si a contractelor societatilor civile
profesionale in termen de o luna de la inregistrarea cererii.
(3) Impotriva deciziei consiliului baroului orice persoana interesata poate formula
plangere la organele de jurisdictie profesionala, in conditiile prezentei legi si ale
statutului profesiei.
(4) Barourile tin evidenta separata a avocatilor pentru fiecare forma de exercitare a
profesiei.

Art. 9
Barourile si Uniunea Avocatilor din Romania asigura exercitarea calificata a dreptului de
aparare, competenta si disciplina profesionala, protectia demnitatii si onoarei membrilor
sai.

Art. 10
Avocatul este dator sa pastreze secretul profesional privitor la orice aspect al cauzei care
i-a fost incredintata, cu exceptia cazurilor prevazute expres de lege.

Capitolul II - Dobandirea calitatii de avocat

Sectiunea 1 - Conditiile de inscriere in avocatura

Art. 11
Poate fi membru al barourilor din Romania cel care indeplineste urmatoarele conditii:
a) este cetatean roman, domiciliat in Romania, are exercitiul drepturilor civile si politice
si nu exercita o profesie autorizata sau salarizata intr-o alta tara;
b) este licentiat al unei facultati de drept sau doctor in drept;
c) nu se gaseste in vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevazute de prezenta lege.

Art. 12
(1) Membrul unui barou din alta tara poate exercita profesia de avocat in Romania daca
indeplineste conditiile prevazute de lege, mai putin cele cu privire la cetatenia romana.
(2) Membrul unui barou din alta tara nu poate acorda asistenta juridica privind dreptul
romanesc.
(3) Avocatul strain poate exercita profesia de avocat in Romania numai in cadrul unor
societati civile profesionale, in asociere cu avocati romani, in conditiile art. 5, 6, 7 si 8
din prezenta lege. Numarul avocatilor romani asociati trebuie sa fie cel putin egal cu
numarul avocatilor straini asociati.
(4) Avocatul strain nu poate pune concluzii orale sau scrise in fata instantelor
judecatoresti si a celorlalte organe jurisdictionale si judiciare, cu exceptia celor de arbitraj
international.
(5) Onorariile cuvenite avocatului strain se vor inregistra si se vor plati integral in
Romania.
(6) Avocatul strain care exercita profesia in Romania este obligat sa se inscrie intr-un
tablou special tinut de fiecare barou si va fi supus prevederilor prezentei legi si ale
statutului profesiei.

Art. 13
Este nedemn de a fi avocat:
a) cel condamnat definitiv prin hotarare judecatoreasca la pedeapsa cu inchisoare pentru
savarsirea unei infractiuni intentionate, de natura sa aduca atingere prestigiului profesiei;
b) cel care a savarsit abuzuri prin care au fost incalcate drepturi si libertati fundamentale
ale omului, stabilite prin hotarare judecatoreasca;
c) cel caruia i s-a aplicat pedeapsa interdictiei de a exercita profesia, pe durata stabilita
prin hotarare judecatoreasca sau disciplinara;
d) falitul fraudulos, chiar reabilitat.

Art. 14
Exercitarea profesiei de avocat este incompatibila cu:
a) activitatea salarizata in cadrul altor profesii decat cea de avocat;
b) ocupatiile care lezeaza demnitatea si independenta profesiei de avocat sau bunele
moravuri;
c) exercitarea nemijlocita de fapte materiale de comert.

Art. 15
Exercitarea profesiei de avocat este compatibila cu:
a) calitatea de deputat sau senator, consilier in consiliile locale sau judetene;
b) activitatea didactica universitara si de cercetare de specialitate juridica;
c) activitatea literara si publicistica;
d) functia de arbitru, mediator sau conciliator, in conditiile legii.
Art. 16
(1) Dreptul de primire in profesie se obtine pe baza unui examen, organizat conform
prevederilor prezentei legi si statutului profesiei.
(2) La cerere, poate fi primit in profesie, cu scutire de examen:
a) titularul diplomei de doctor in drept;
b) cel care, anterior sau la data primirii in profesia de avocat, a indeplinit functia de
judecator, procuror, notar, consilier juridic sau jurisconsult timp de cel putin 10 ani.

Art. 17
(1) La inceputul exercitarii profesiei avocatul efectueaza in mod obligatoriu un stagiu de
pregatire profesionala cu durata de 2 ani, timp in care are calitatea de avocat stagiar.
(2) Conditiile efectuarii stagiului, drepturile si obligatiile avocatului stagiar, precum si ale
baroului fata de acesta sunt reglementate prin statut.
(3) Stagiul se suspenda pe timpul serviciului militar sau al concentrarii, in caz de lipsa
motivata din profesie ori in caz de incetare a indrumarii profesionale fara culpa
avocatului stagiar. Perioada de stagiu anterior efectuata se socoteste pentru indeplinirea
stagiului.
(4) Dupa efectuarea stagiului avocatul stagiar va sustine examenul de definitivare.
(5) Avocatul stagiar respins de doua ori la examenul de definitivare va fi exclus din
profesie.

Art. 18
Pot indruma activitatea unui avocat stagiar numai avocatii definitivi care au dreptul sa
puna concluzii la Curtea Suprema de Justitie.

Art. 19
(1) Dobandeste calitatea de avocat definitiv, in conditiile art. 16, cel care inainte de
primirea in profesie a indeplinit functii juridice timp de cel putin 5 ani.
(2) Fostii magistrati nu pot pune concluzii la instantele unde au functionat, iar fostii
procurori si cadre de politie nu pot acorda asistenta juridica la organele de urmarire
penala din localitate timp de 2 ani de la incetarea functiei respective.

Art. 20
(1) Profesia de avocat nu poate fi exercitata la instanta de judecata sau la parchetul unde
sotul avocatului sau ruda ori afinul sau pana la gradul al treilea inclusiv indeplineste
functia de magistrat.
(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si avocatului al carui sot, ruda ori
afin pana la gradul al treilea inclusiv indeplineste functia de judecator la Curtea
Constitutionala ori functia de judecator financiar, consilier de conturi sau procuror
financiar la instantele Curtii de Conturi.

Art. 21
La inscrierea in barou avocatul depune in fata consiliului baroului, intr-un cadru solemn,
urmatorul juramant:
"Jur sa respect si sa apar Constitutia si celelalte legi ale tarii, drepturile si libertatile
omului, sa exercit profesia de avocat in mod demn, independent si cu probitate. Asa sa-
mi ajute Dumnezeu!"

Art. 22
(1) Avocatul stagiar poate pune concluzii numai la judecatorii.
(2) Avocatul definitiv are dreptul sa puna concluzii la toate instantele, cu exceptia Curtii
Supreme de Justitie, Curtii de Conturi si Curtii Constitutionale, unde va putea pune
concluzii dupa 6 ani de la promovarea examenului de definitivat.

Art. 23
(1) Baroul are obligatia sa intocmeasca anual tabloul avocatilor definitivi si stagiari in
ordine alfabetica, cu mentionarea numelui, prenumelui, titlului stiintific, datei inscrierii in
barou, sediului profesional, formei de exercitare a profesiei si a instantelor la care au
dreptul sa puna concluzii.
(2) A doua parte a tabloului va cuprinde cabinetele asociate si societatile civile
profesionale, cu indicarea sediului si a avocatilor componenti.
(3) Prin grija baroului tabloul anual al avocatilor si modificarile intervenite sunt
comunicate instantelor judecatoresti, organelor de urmarire penala si autoritatilor
administrative ale judetului sau municipiului Bucuresti, precum si Uniunii Avocatilor din
Romania.

Art. 24
(1) Consiliul baroului emite decizii de trecere pe tabloul avocatilor incompatibili, la
cerere sau din oficiu, iar reinscrierea pe tabloul avocatilor cu drept de exercitare a
profesiei se face numai la cerere, dupa incetarea starii de incompatibilitate.
(2) Decizia de primire in profesie va fi anulata de consiliul baroului, daca cel primit nu
renunta in termen de doua luni la situatia care constituie caz de incompatibilitate.

Art. 25
Exercitarea oricarei activitati de asistenta juridica specifica profesiei de avocat, de catre
persoana care nu este inscrisa in tabloul avocatilor, constituie infractiune si se
sanctioneaza potrivit legii penale.

Sectiunea 2 - Incetarea si suspendarea calitatii de avocat

Art. 26
Calitatea de avocat inceteaza:
a) prin renuntare scrisa la exercitiul profesiei;
b) prin deces;
c) daca impotriva avocatului s-a luat masura excluderii din profesie ca sanctiune
disciplinara;
d) daca avocatul a fost condamnat definitiv pentru o fapta prevazuta de legea penala si
care il face nedemn de a fi avocat, conform legii.

Art. 27
Calitatea de avocat este suspendata:
a) in caz de incompatibilitate;
b) pe perioada interdictiei de a profesa, dispusa prin hotarare judecatoreasca sau
disciplinara;
c) in caz de neplata a taxelor si a contributiilor profesionale timp de 6 luni de la scadenta
acestora pana la lichidarea lor integrala;
d) la cerere.

Capitolul III - Drepturile si indatoririle avocatului

Sectiunea 1 - Drepturile avocatilor

Art. 28
(1) Avocatul inscris in tabloul baroului are dreptul sa asiste si sa reprezinte orice persoana
fizica sau juridica, in temeiul unui contract incheiat in forma scrisa, care dobandeste data
certa prin inregistrarea in registrul oficial de evidenta.
(2) Atat avocatul, cat si clientul au dreptul sa renunte la contractul de asistenta juridica, in
conditiile prevazute in statut.

Art. 29
Avocatul are dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere ale profesiei, in
conditiile prevazute in prezenta lege si in statut.

Art. 30
(1) Pentru activitatea sa profesionala avocatul are dreptul la onorariu si la acoperirea
tuturor cheltuielilor facute in interesul clientului sau.
(2) In acest scop avocatul poate sa isi deschida un cont bancar pentru incasarea
onorariilor si unul pentru depunerea sumelor primite de la client pentru cheltuieli in
interesul acestuia. Modul de administrare a sumelor predate de client avocatului pentru
cheltuieli in interesul sau va fi stabilit prin conventia dintre avocat si client, potrivit
statutului.

Art. 31
Contestatiile si reclamatiile privind onorariile se solutioneaza de consiliul baroului.
Deciziile consiliului baroului pot fi atacate cu plangere la Comisia permanenta, a carei
solutie este definitiva.

Art. 32
(1) Avocatii au propriul sistem de asigurari sociale.
(2) Sistemul de asigurari sociale al avocatilor este reglementat prin lege si se bazeaza pe
contributia acestora, precum si pe alte surse prevazute de lege ori de Statutul Casei de
Asigurari a Avocatilor.
(3) Timpul servit in avocatura este considerat vechime in munca.

Art. 33
(1) In scopul asigurarii secretului profesional actele si lucrarile cu caracter profesional
aflate asupra avocatului sau in cabinetul acestuia sunt inviolabile. Perchezitionarea
avocatului, a domiciliului ori a cabinetului sau nu poate fi facuta decat de procuror in
temeiul unui mandat emis anticipat in acest scop, confirmat de primprocurorul
Parchetului de pe langa tribunalul judetean.
(2) Nu vor putea fi ascultate si inregistrate, cu nici un fel de mijloace tehnice,
convorbirile telefonice ale avocatului si nici nu va putea fi interceptata si inregistrata
corespondenta sa cu caracter profesional, decat in conditiile si cu procedura prevazute de
lege.

Art. 34
Contactul dintre avocat si clientul sau nu poate fi stanjenit sau controlat, direct sau
indirect, de nici un organ al statului.

Art. 35
Avocatul care profeseaza individual, cabinetul asociat si societatea civila profesionala au
dreptul la sediu profesional in circumscriptia baroului in care sunt inscrisi si la sedii
secundare in alt barou din tara sau din strainatate unde sunt luati in evidenta.

Art. 36
Ministerul Justitiei asigura spatiile necesare in vederea desfasurarii activitatii avocatilor
in sediul instantelor judecatoresti.

Art. 37
(1) In exercitarea profesiei avocatii sunt ocrotiti de lege, fara a putea fi asimilati
functionarului public sau altui salariat.
(2) Insulta, calomnia ori amenintarea savarsite impotriva avocatului in timpul exercitarii
profesiei si in legatura cu aceasta se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu
amenda.
(3) Lovirea sau alte acte de violenta savarsite impotriva avocatului in conditiile alin. (2)
se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.
(4) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a partii vatamate, iar
pentru faptele prevazute la alin. (3), si din oficiu. Retragerea plangerii prealabile sau
impacarea partilor inlatura raspunderea penala.
(5) Avocatul este obligat sa respecte solemnitatea sedintelor de judecata si sa nu
foloseasca expresii jignitoare fata de completul de judecata, fata de ceilalti avocati sau
fata de partile din proces.
(6) Avocatul nu raspunde penal pentru sustinerile facute, oral sau in scris, in fata instantei
de judecata sau a altor organe, daca aceste sustineri sunt in legatura cu apararea si
necesare cauzei ce i-a fost incredintata.

Sectiunea 2 - Indatoririle avocatilor

Art. 38
Avocatul este dator sa studieze temeinic cauzele care i-au fost incredintate, angajate sau
din oficiu, sa se prezinte la fiecare termen la instantele de judecata sau la organele de
urmarire penala ori la alte institutii, conform mandatului incredintat, sa manifeste
constiinciozitate si probitate profesionala, sa pledeze cu demnitate fata de judecatori si de
partile din proces, sa depuna concluzii scrise sau note de sedinta ori de cate ori natura sau
dificultatea cauzei cere aceasta sau instanta de judecata dispune in acest sens.

Art. 39
Avocatul este obligat sa acorde asistenta juridica in cauzele in care a fost desemnat din
oficiu sau gratuit de catre barou.

Art. 40
Avocatul este obligat sa se asigure pentru raspunderea profesionala, in conditiile stabilite
prin statutul profesiei.

Art. 41
Avocatul este obligat sa participe la toate sedintele convocate de consiliul baroului, la
activitatile profesionale si la sedintele organelor de conducere din care face parte.
Absentarea repetata si in mod nejustificat constituie abatere disciplinara.

Art. 42
Avocatul este obligat sa tina evidentele cerute de lege si de statut cu privire la cauzele in
care s-a angajat si sa achite cu regularitate taxele si contributiile stabilite pentru formarea
bugetului baroului, bugetului Uniunii Avocatilor din Romania si bugetului Casei de
Asigurari a Avocatilor.

Art. 43
Avocatul este obligat sa restituie actele ce i s-au incredintat persoanei de la care le-a
primit.

Art. 44
(1) Avocatul nu poate asista sau reprezenta parti cu interese contrare in aceeasi cauza sau
in cauze conexe si nu poate pleda impotriva partii care l-a consultat mai inainte in
legatura cu aspectele litigioase concrete ale pricinii.
(2) Avocatul nu poate fi ascultat ca martor si nu poate furniza relatii nici unei autoritati
sau persoane cu privire la cauza care i-a fost incredintata, decat daca are dezlegarea
prealabila, expresa si scrisa din partea tuturor clientilor sai interesati in cauza.
(3) Calitatea de martor are intaietate fata de calitatea de avocat cu privire la faptele si
imprejurarile pe care acesta le-a cunoscut inainte de a fi devenit aparator sau reprezentant
al vreunei parti in cauza.
(4) Daca a fost ascultat ca martor, avocatul nu mai poate desfasura nici o activitate
profesionala in acea cauza.
(5) Avocatul nu poate indeplini functia de expert sau de traducator in cauza in care este
angajat aparator.

Art. 45
(1) Dupa 6 luni de la adoptarea statutului avocatul este obligat sa poarte roba in fata
instantelor judecatoresti, cu exceptia judecatoriilor.
(2) Caracteristicile robei vor fi stabilite prin statut.
(3) Purtarea robei in afara incintei instantei judecatoresti este interzisa, cu exceptia
cazurilor in care avocatul este delegat de organele baroului sau ale Uniunii Avocatilor din
Romania sa reprezinte profesia intr-o ocazie care impune aceasta tinuta.

Art. 46
(1) Este interzis avocatului ca, in mod nemijlocit sau prin persoane interpuse, sa
foloseasca procedee incompatibile cu demnitatea profesiei in scopul dobandirii clientelei.

(2) De asemenea, este interzis avocatului sa foloseasca mijloace de reclama sau de


publicitate in acelasi scop. Statutul stabileste cazurile si masura in care avocatul poate
informa publicul cu privire la exercitarea profesiei sale.

Capitolul IV - Organizarea profesiei de avocat

Sectiunea 1 - Baroul

Art. 47
(1) Profesia de avocat este organizata si functioneaza in baza principiului autonomiei, in
limitele competentelor prevazute in prezenta lege.
(2) Alegerea organelor de conducere ale profesiei de avocat se face numai prin vot secret.

(3) Organele de conducere colegiale iau hotarari numai prin vot deschis. Deliberarile si
votul constituie secret profesional.

Art. 48
(1) Baroul este constituit din toti avocatii dintr-un judet sau din municipiul Bucuresti.
Sediul baroului este in orasul de resedinta al judetului, respectiv in municipiul Bucuresti.
(2) Baroul are personalitate juridica, patrimoniu si buget propriu.
(3) Contributia avocatilor la realizarea bugetului este stabilita de consiliul baroului.
(4) Patrimoniul baroului poate fi folosit in activitati producatoare de venituri, in conditiile
legii.

Art. 49
Organele de conducere ale baroului sunt:
a) adunarea generala;
b) consiliul;
c) decanul.

Art. 50
(1) Adunarea generala este formata din toti avocatii inscrisi in tabloul baroului cu drept
de exercitare a profesiei.
(2) Adunarea generala are urmatoarele competente:
a) stabileste masuri pentru exercitarea profesiei in baroul respectiv, in limitele legii si ale
statutului;
b) alege si revoca decanul, membrii consiliului, membrii comisiei de cenzori si pe cei ai
comisiei de disciplina. Decanul este ales pentru un mandat de 4 ani si poate fi reales o
singura data. Decanul se alege dintre avocatii cu o vechime de minimum 8 ani in
profesie;
c) alege delegatii baroului la Congresul avocatilor;
d) aproba proiectul de buget al baroului si da descarcare consiliului cu privire la
activitatea si gestiunea sa.

Art. 51
(1) Adunarea generala ordinara se intruneste anual, in primul trimestru, la convocarea
consiliului baroului.
(2) Convocarea se face prin afisare la sediul baroului si al tuturor instantelor judecatoresti
din raza acestuia, precum si prin publicare intr-un ziar local, cu cel putin 15 zile inainte
de data stabilita.
(3) Adunarea generala extraordinara poate fi convocata de consiliul sau de comisia de
cenzori ale baroului.
(4) La cererea a peste o treime din totalul membrilor baroului consiliul este obligat sa
convoace adunarea generala extraordinara in termen de cel mult 15 zile de la primirea
cererii. In acest caz procedura convocarii va fi efectuata cu cel putin 7 zile inainte de data
stabilita.
(5) Sedinta adunarii generale este condusa de decan impreuna cu 5 membri alesi prin vot
deschis de cei prezenti, dintre care unul va fi desemnat secretar. In caz de alegere sau de
revocare a decanului ori a membrilor consiliului nici unul dintre acestia nu va face parte
din prezidiu, iar sedinta va fi condusa de cel mai in varsta membru prezent.

Art. 52
(1) Adunarea generala este legal constituita cu participarea majoritatii membrilor sai.
(2) In cazul in care numarul legal nu este intrunit, prezidiul adunarii generale, de fata cu
cei prezenti, stabileste o noua adunare generala in termen de cel mult 15 zile. Consiliul
baroului are obligatia sa indeplineasca procedura convocarii cu cel putin 7 zile inainte de
data fixata.
(3) Adunarea generala convocata in aceste conditii este legal constituita cu participarea a
cel putin o treime din numarul total al membrilor sai.
(4) In toate cazurile hotararile se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Art. 53
(1) Consiliul baroului este format din 5 pana la 15 membri, alesi pe o perioada de 4 ani.
Decanul si prodecanul se includ in acest numar.
(2) Consiliul baroului are urmatoarele competente:
a) adopta masuri pentru aplicarea si respectarea prevederilor prezentei legi si ale
statutului de catre toti membrii baroului;
b) aduce la indeplinire hotararile Consiliului Uniunii Avocatilor din Romania si ale
adunarii generale a baroului;
c) intocmeste, modifica si da publicitatii tabloul anual al avocatilor, comunicandu-l celor
in drept impreuna cu modificarile intervenite in cursul anului;
d) organizeaza controlul deontologic profesional;
e) verifica si constata indeplinirea conditiilor legale ale cererilor de inscriere in profesie;
f) avizeaza cererile de primire in profesie cu scutire de examen;
g) decide asupra ridicarii starii de incompatibilitate;
h) ia act de cererea de transfer;
i) verifica indeplinirea conditiilor prevazute in prezenta lege si in statut cu privire la
formele de exercitare a profesiei, organizeaza si tine evidenta acestora;
j) ia act de conventiile de grupare sau de asociere a cabinetelor si de contractele de
constituire a societatilor civile profesionale;
k) organizeaza cercurile de studii si editeaza publicatiile baroului;
l) organizeaza activitatea de asistenta juridica in cazurile prevazute de lege si de statut;
m) sesizeaza comisia de disciplina cu judecarea abaterilor avocatilor;
n) suspenda din exercitarea profesiei, pe durata neplatii taxelor, pe avocatul care nu
plateste taxele si contributiile prevazute de lege si de statut timp de 6 luni de la scadenta
acestora, daca i s-a dat avertisment pentru neplata acestora si nu s-a conformat;
o) solutioneaza contestatiile si reclamatiile privind onorariile;
p) supune aprobarii adunarii generale cota de contributie a avocatilor la bugetul baroului;
r) accepta donatiile si legatele facute baroului;
s) aproba statul de functii si angajeaza personalul baroului;
t) intocmeste proiectul de buget si administreaza patrimoniul baroului;
u) prezinta anual adunarii generale, spre aprobare, raportul sau de activitate si de
gestiune;
v) alege prodecanul baroului.

Art. 54
Consiliul baroului lucreaza legal in prezenta a doua treimi din numarul membrilor sai si
ia hotarari valabile cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Art. 55
(1) Decanul baroului are urmatoarele competente:
a) reprezinta baroul in raporturile acestuia cu persoanele fizice si juridice din tara si din
strainatate;
b) convoaca si prezideaza sedintele consiliului baroului;
c) aproba cererile de asistenta juridica gratuita;
d) exercita caile de atac impotriva hotararilor comisiei de disciplina si impotriva
deciziilor consiliului baroului pentru care sunt prevazute cai de atac;
e) ordonanteaza cheltuielile baroului;
f) ia masuri privind conducerea baroului care nu sunt de competenta adunarii generale
sau a consiliului baroului.
(2) Prodecanul este inlocuitorul de drept al decanului.
(3) Daca decanul si prodecanul sunt in imposibilitate temporara de a-si exercita functiile,
consiliul baroului poate delega un consilier pentru a indeplini, partial sau in totalitate,
atributiile decanului.

Art. 56
Avocatul nemultumit de deciziile decanului le poate ataca la consiliul baroului, iar pe
cele date de consiliu, la Consiliul Uniunii Avocatilor din Romania, potrivit legii si
statutului.

Sectiunea 2 - Uniunea Avocatilor din Romania

Art. 57
(1) Uniunea Avocatilor din Romania este formata din toti avocatii inscrisi in barouri si
are sediul in municipiul Bucuresti.
(2) Uniunea are personalitate juridica, patrimoniu si buget propriu. Bugetul uniunii se
formeaza din contributia barourilor in cote stabilite de consiliul uniunii. Patrimoniul
uniunii poate fi folosit in activitati producatoare de venituri, in conditiile legii.
(3) Nici un barou nu poate functiona in afara uniunii.

Art. 58
Organele de conducere ale Uniunii Avocatilor din Romania sunt:
a) Congresul avocatilor;
b) consiliul;
c) comisia permanenta;
d) presedintele.

Art. 59
(1) Congresul avocatilor este constituit din delegati ai fiecarui barou, potrivit normei de
reprezentare stabilite de statut, din decanii barourilor si ceilalti membri ai Consiliului
Uniunii Avocatilor din Romania.
(2) Congresul ordinar se intruneste anual, la convocarea consiliului uniunii.
(3) La cererea majoritatii barourilor consiliul uniunii este obligat sa convoace congresul
in sedinta extraordinara.

Art. 60
(1) Convocarea congresului se face cu cel putin o luna inainte de data stabilita, prin
instiintarea in scris a barourilor si prin publicare intr-un ziar central. Consiliile barourilor
sunt obligate sa afiseze data convocarii si ordinea de zi la sediul baroului si la instantele
judecatoresti din raza acestora.
(2) Barourile sunt obligate sa isi aleaga delegatii cu cel putin 10 zile inainte de congres.
(3) Congresul este legal constituit in prezenta a doua treimi din numarul membrilor sai si
adopta hotarari cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Art. 61
(1) Congresul avocatilor are urmatoarele competente:
a) analizeaza si aproba raportul anual al consiliului uniunii;
b) alege Comisia de cenzori si Consiliul de conducere al Casei de Asigurari a Avocatilor;
c) face propuneri autoritatilor cu drept de initiativa legislativa cu privire la profesia de
avocat;
d) stabileste liniile directoare privind elaborarea sau modificarea statutului profesiei;
e) adopta hotarari privitoare la relatiile dintre barouri, perfectionarea pregatirii
profesionale, respectarea regulilor deontologice ale profesiei;
f) alege si revoca membrii consiliului uniunii care nu au functia de decan;
g) alege si revoca membrii Comisiei Superioare de Disciplina, fiecare barou avand
dreptul la cate un reprezentant. Competenta si procedura de judecata se stabilesc prin
statut;
h) aproba bugetul uniunii si al Casei de Asigurari a Avocatilor si stabileste cotele de
contributii ale barourilor.
(2) Hotararile congresului sunt definitive si obligatorii pentru toate organele profesiei.

Art. 62
(1) Consiliul uniunii este format din decanii barourilor si cate un membru la 100 de
avocati de la fiecare barou care depaseste acest numar.
(2) Membrii consiliului uniunii sunt alesi pe timp de 4 ani.
(3) In caz de schimbare a decanului unui barou noul decan il inlocuieste de drept pe
predecesorul sau. Celelalte vacante sunt completate la proximul congres al avocatilor.

Art. 63
Consiliul uniunii se intruneste trimestrial si ori de cate ori este nevoie. El are urmatoarele
atributii:
a) aduce la indeplinire hotararile Congresului avocatilor;
b) dezbate, adopta si modifica statutul profesiei;
c) adopta regulamentele privind organizarea examenelor de admitere in profesie si
definitivare;
d) alege si revoca presedintele uniunii, vicepresedintii si membrii comisiei permanente.
Presedintele si vicepresedintii sunt alesi pentru un mandat de 4 ani dintre avocatii cu o
vechime mai mare de 10 ani in profesie;
e) stabileste tarifele minime de onorarii unice pe tara;
f) intocmeste proiectul de buget al uniunii si al Casei de Asigurari a Avocatilor si le
supune spre aprobare congresului;
g) aproba primirea in profesia de avocat in toate cazurile prevazute de lege;
h) solutioneaza contestatiile impotriva deciziilor comisiei permanente privind scutirea de
examen;
i) anuleaza hotararile barourilor pentru nelegalitate;
j) infiinteaza si coordoneaza Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea
Avocatilor - I.N.P.P.A., constituit ca persoana juridica de drept privat, nonprofit, care nu
face parte din sistemul national de invatamant si nu este supus procedurilor de autorizare
si acreditare.

Art. 64
Consiliul uniunii lucreaza legal in prezenta a doua treimi din numarul membrilor sai si ia
hotarari valabile cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Art. 65
(1) Comisia permanenta se compune din 15 membri, dintre care 5 din Baroul
municipiului Bucuresti si 10 din celelalte barouri din tara. Presedintele si vicepresedintii
se includ in acest numar.
(2) Comisia permanenta are urmatoarele competente:
a) asigura activitatea permanenta a uniunii;
b) elaboreaza proiectele statutului si ale regulamentelor examenelor de primire in profesie
si de definitivare;
c) organizeaza examenele de intrare in profesie si de definitivare;
d) acorda scutire de examen juristilor care indeplinesc conditiile cerute de prezenta lege,
cu avizul consultativ al consiliului baroului respectiv;
e) organizeaza serviciul statistic general al avocatilor;
f) organizeaza, la cererea barourilor, cercuri de studii facultative si editeaza publicatiile
uniunii;
g) infiinteaza Casa Centrala de Credit si Ajutor a Avocatilor si ii coordoneaza activitatea;
h) accepta donatiile si legatele facute uniunii;
i) angajeaza personalul si asigura executarea bugetului uniunii;
j) intocmeste raportul anual de activitate si gestiune, pe care il supune spre aprobare
consiliului uniunii.

Art. 66
Comisia permanenta lucreaza legal in prezenta a doua treimi din numarul membrilor sai
si ia hotarari valabile cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Art. 67
(1) Presedintele uniunii are urmatoarele atributii:
a) reprezinta uniunea in relatiile cu persoane fizice si juridice din tara si din strainatate;
b) incheie conventii si contracte in numele uniunii, cu autorizarea comisiei permanente;
c) convoaca si conduce sedintele consiliului uniunii si ale comisiei permanente;
d) ordonanteaza cheltuielile bugetare ale uniunii.
(2) Vicepresedintii uniunii sunt inlocuitori de drept ai presedintelui, in ordinea stabilita de
consiliul uniunii.

Capitolul V - Asistenta judiciara

Art. 68
(1) Baroul asigura asistenta judiciara in toate cazurile in care apararea este obligatorie
potrivit legii, precum si la cererea instantelor de judecata, a organelor de urmarire penala
sau a organelor administratiei publice locale in cazurile in care acestea apreciaza ca
persoanele se gasesc in imposibilitate vadita de a plati onorariul.
(2) In cazuri de exceptie, daca drepturile persoanei lipsite de mijloace materiale ar fi
prejudiciate prin intarziere, decanul baroului poate aproba acordarea de asistenta gratuita.

(3) Baroul organizeaza servicii de asistenta judiciara la sediile tuturor instantelor de


judecata din judet, care asigura asistenta juridica, si la organele de urmarire penala locale,
conduse de cate un avocat definitiv, numit de consiliul baroului, si coordonate de un
membru al consiliului.

Art. 69
(1) In cauzele in care asistenta judiciara este acordata din oficiu la cererea instantelor de
judecata sau a organelor de urmarire penala, plata onorariilor se face din fondurile
Ministerului Justitiei.
(2) In cauzele in care asistenta judiciara este acordata din oficiu la cererea organelor
administratiei publice locale, plata onorariilor se face din fondurile acestor organe.

Capitolul VI - Raspunderea disciplinara

Art. 70
(1) Avocatul raspunde disciplinar pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi sau ale
statutului, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere
ale baroului sau ale uniunii, precum si pentru orice fapte savarsite in legatura cu profesia
sau in afara acesteia, care sunt de natura sa prejudicieze onoarea si prestigiul profesiei sau
ale institutiei.
(2) Avocatul care conduce asistenta judiciara de pe langa fiecare instanta este obligat sa
sesizeze in scris consiliului baroului faptele comise de orice avocat, in conditiile
prevederilor alin. (1).
(3) Instantele judecatoresti si parchetele Ministerului Public sunt obligate sa inainteze
consiliului baroului orice plangere facuta impotriva unui avocat si sa il instiinteze despre
orice actiune de urmarire penala sau de judecata pornita impotriva unui avocat.

Art. 71
(1) Anchetarea abaterii si exercitarea actiunii disciplinare sunt de competenta consiliului
baroului.
(2) Anchetarea abaterii si exercitarea actiunii disciplinare privind pe membrii organelor
de conducere ale uniunii si pe decanii barourilor sunt de competenta comisiei permanente
a uniunii.
(3) Membrii comisiei permanente care sunt anchetati nu pot participa la dezbaterile
privind luarea deciziei de exercitare a actiunii disciplinare.
(4) In toate cazurile actiunea disciplinara poate fi exercitata in termen de cel mult un an
de la data savarsirii abaterii.

Art. 72
In cadrul fiecarui barou se organizeaza si functioneaza o comisie de disciplina care
judeca, in prima instanta si in complet de 3 membri, abaterile disciplinare savarsite de
avocatii din acel barou.
(2) In cadrul Uniunii Avocatilor din Romania functioneaza Comisia Superioara de
Disciplina, independenta de conducerea uniunii, care judeca:
a) ca instanta de fond, in complet de 3 membri, abaterile membrilor organelor de
conducere ale uniunii si ale decanilor barourilor;
b) ca instanta de recurs, in complet de 5 membri.
(3) Recursul declarat impotriva deciziei Comisiei Superioare de Disciplina, ca instanta de
fond, este judecat de consiliul uniunii, constituit ca instanta disciplinara in plenul sau, mai
putin cel in cauza.
(4) Procedura judecarii abaterilor este prevazuta in statut si se completeaza cu prevederile
Codului de procedura civila.
Art. 73
(1) Sanctiunile disciplinare sunt:
a) mustrarea;
b) avertismentul;
c) amenda de la 500.000 lei la 5.000.000 lei, care se face venit la bugetul baroului. Plata
amenzii se va face in termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii
disciplinare. Neachitarea in acest termen atrage suspendarea de drept din exercitiul
profesiei, pana la achitarea sumei;
d) interdictia de a exercita profesia pe o perioada de la o luna la un an;
e) excluderea din profesie.
(2) In perioada interdictiei avocatul nu poate presta sub nici o forma asistenta juridica, nu
poate face uz de calitatea de avocat si nu poate participa la activitatea organelor profesiei.

(3) Impotriva deciziei disciplinare pot declara recurs persoana interesata, decanul
baroului si presedintele uniunii, in termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 74
(1) In caz de abatere evidenta si grava, instanta disciplinara poate lua masura suspendarii
avocatului din exercitiul profesiei pana la judecarea definitiva a cauzei.
(2) Impotriva incheierii prin care s-a luat aceasta masura se poate declara recurs in termen
de 5 zile de la comunicare.
(3) Recursul este suspensiv de executare si va fi solutionat de urgenta.

Capitolul VII - Casa de Asigurari a Avocatilor

Art. 75
(1) In cadrul Uniunii Avocatilor din Romania este organizata si functioneaza Casa de
Asigurari a Avocatilor, in scopul stabilirii si acordarii pensiilor si ajutoarelor sociale
cuvenite avocatilor si urmasilor acestora cu drepturi proprii la pensie, in conditiile
prevazute de legea speciala.
(2) Organizarea si functionarea Casei de Asigurari a Avocatilor se stabilesc de Consiliul
Uniunii Avocatilor din Romania prin statut.

Art. 76
(1) Sunt membri ai Casei de Asigurari a Avocatilor toti avocatii in activitate, avocatii
pensionari si urmasii acestora cu drepturi proprii la pensie si la ajutoare sociale.
(2) Avocatul inscris in barou, cu drept de exercitiu al profesiei, este obligat sa contribuie
la constituirea fondului Casei de Asigurari a Avocatilor. Contributia nu poate fi mai mica
decat suma stabilita de Consiliul Uniunii Avocatilor din Romania, astfel incat sa acopere
nevoile curente de plata ale Casei de Asigurari a Avocatilor. Avocatii pot face parte si din
alte forme de asigurari sociale.

Art. 77
(1) Perioada in care un avocat este deputat sau senator este luata in calcul la stabilirea
vechimii in avocatura. Indemnizatia de parlamentar si celelalte drepturi banesti incasate
se considera venituri din profesie si se iau in calcul la stabilirea pensiei de catre Casa de
Asigurari a Avocatilor.
(2) Raporturile banesti intre Casa de Asigurari a Avocatilor si asigurarile sociale de stat
se reglementeaza potrivit legii.

Art. 78
(1) Casa de Asigurari a Avocatilor are personalitate juridica, patrimoniu si buget propriu.
Sediul sau este in municipiul Bucuresti. Patrimoniul sau poate fi folosit in activitati
economice producatoare de venituri, in conditiile legii, cu autorizarea consiliului uniunii.
(2) Casa de Asigurari a Avocatilor poate infiinta sucursale sau filiale, in conditiile si cu
procedura prevazute in statutul de organizare si functionare a acesteia.

Art. 79
(1) Casa de Asigurari a Avocatilor este condusa si administrata de un consiliu format din
5 membri, dintre care 3 avocati in activitate si 2 avocati pensionari, alesi de congres pe o
perioada de 4 ani.
(2) Consiliul alege din randurile sale un presedinte si un vicepresedinte.

Art. 80
(1) Controlul financiar al Casei de Asigurari a Avocatilor se exercita de catre comisia de
cenzori, compusa din 3 membri, dintre care 2 avocati in activitate si un avocat pensionar.
(2) Barourile si avocatii sunt obligati sa puna la dispozitie comisiei de cenzori si
inspectorilor financiari ai Casei de Asigurari a Avocatilor toate datele privind veniturile
asupra carora se retine contributia pentru fondul de pensii si ajutoare sociale.

Capitolul VIII - Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 81
(1) Prezenta lege va fi pusa in aplicare astfel:
a) pana la alegerea noilor organe conducerea si celelalte activitati privind exercitarea
profesiei de avocat vor fi indeplinite de organele existente;
b) in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi membrii barourilor
vor prezenta decanatelor datele si documentele necesare in vederea inscrierii in baroul
avocatilor si optiunea pentru forma de exercitare a profesiei;
c) in acelasi termen barourile vor organiza adunari generale pentru alegerea organelor de
conducere, a comisiilor de cenzori, a comisiilor de disciplina si a delegatilor la Congresul
avocatilor;
d) consiliul uniunii va convoca Congresul avocatilor in termen de 90 de zile de la data
intrarii in vigoare a prezentei legi;
e) consiliul uniunii nou-ales va adopta statutul profesiei in cel mult 90 de zile de la
alegerea sa.
(2) De la data adoptarii statutului avocatii vor exercita profesia in una dintre formele
pentru care au optat, potrivit prezentei legi.
(3) Actualele birouri de avocati, prevazute de Decretul-lege nr. 90/1990 privind unele
masuri pentru organizarea si exercitarea avocaturii in Romania, isi pot continua
activitatea, in aceleasi conditii, pe o perioada de 3 ani de la intrarea in vigoare a prezentei
legi.

Art. 82
La data intrarii in vigoare a prezentei legi persoanele fizice sau juridice care au fost
autorizate in baza altor legi sa acorde consultanta juridica isi inceteaza aceasta activitate.

Art. 83
Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Decretul nr. 281/1954 privind
organizarea si exercitarea avocaturii, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 34 din 21
iulie 1954, republicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 11 din 6 martie 1958, cu
modificarile ulterioare, si Decretul nr. 191/1977 (Legea nr. 27) privind reglementarea
platii onorariilor pentru asistenta juridica acordata persoanelor avand domiciliul sau
sediul in strainatate, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 55 din 29 iunie 1977,
precum si Decretul-lege nr. 90 din 28 februarie 1990 privind unele masuri pentru
organizarea si exercitarea avocaturii in Romania, publicat in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 32 din 1 martie 1990, precum si orice alte dispozitii contrare.

ANEZA

LISTA ANEXELOR
- la Statutul profesiei de avocat 2004 -

   

+------
+-------------------------------------------------------------------------------
------+

|  I   |Contractul de asistenta


juridica                                                     |

+------
+-------------------------------------------------------------------------------
------+

|  II  |Imputernicirea
avocatiala                                                            |

+------
+-------------------------------------------------------------------------------
------+

| III  |Imputernicire avocatiala pentru asistenta judiciara


obligatorie                      |

+------
+-------------------------------------------------------------------------------
------+

|  IV  |Imputernicire avocatiala pentru asistenta juridica


gratuita                          |

+------
+-------------------------------------------------------------------------------
------+

|  V   |Delegatia de
substituire                                                             |

+------
+-------------------------------------------------------------------------------
------+

|  VI  |Tabloul avocatilor


|

+------
+-------------------------------------------------------------------------------
------+

| VII  |Tabloul avocatilor


incompatibili                                                     |

+------
+-------------------------------------------------------------------------------
------+

| VIII |Tabloul special al avocatilor


straini                                                |

+------
+-------------------------------------------------------------------------------
------+

|  IX  |Contractul de
colaborare                                                             |

+------
+-------------------------------------------------------------------------------
------+

|  X   |Contractul de salarizare in interiorul


profesiei                                     |

+------
+-------------------------------------------------------------------------------
------+

|  XI  |Contractul de grupare a cabinetelor


individuale                                      |

+------
+-------------------------------------------------------------------------------
------+

| XII  |Contract de constituire a societatii civile profesionale de


avocati                  |

+------
+-------------------------------------------------------------------------------
------+

| XIII |Statutul societatii civile profesionale de


avocati                                   |

+------
+-------------------------------------------------------------------------------
------+

| XIV  |Actul constitutiv al societatii civile profesionale de avocati cu


raspundere limitata|

+------
+-------------------------------------------------------------------------------
------+

|  XV  |Statutul societatii civile profesionale de avocati cu raspundere


limitata            |

+------
+-------------------------------------------------------------------------------
------+

| XVI  |Certificat de inregistrare a societatii civile profesionale cu


raspundere limitata   |

|      |pentru dovedirea dobandirii personalitatii juridice                    


|

+------
+-------------------------------------------------------------------------------
------+

| XVII |Registrul de evidenta a contractelor de asistenta


juridica                           |

+------
+-------------------------------------------------------------------------------
------+

|XVIII |Registrul de inregistrare a actelor juridice atestate de avocat cu


privire la        |

|      |identitatea partilor, a continutului si a datei


actelor                              |

+------
+-------------------------------------------------------------------------------
------+

| XIX  |Registrul de inregistrare a activitatilor fiduciare in conditiile art. 3


alin. (1),  |

|      |lit. g) din


Lege                                                                     |

+------
+-------------------------------------------------------------------------------
------+

|  XX  |Registrul de inregistrare a partilor de interes, a partilor sociale


si/sau a         |
|      |actiunilor societatilor, in conditiile art. 3 alin. (1), lit. h) din
Lege            |

+------
+-------------------------------------------------------------------------------
------+

| XXI  |Modelul stampilei formelor de exercitare a profesiei de


avocat                       |

+------
+-------------------------------------------------------------------------------
------+

| XXII |Modelul firmei folosite de formele de exercitare a profesiei de


avocat               |

+------
+-------------------------------------------------------------------------------
------+

|XXIII |Modelul si continutul parafei


profesionale                                           |

+------
+-------------------------------------------------------------------------------
------+

| XXIV |Modelul si continutul parafei pentru actele intocmite de avocat conform


art. 3 alin. |

|      |(1), lit. c) din


Lege                                                                |

+------
+-------------------------------------------------------------------------------
------+

| XXV  |Modelul si caracteristicile


robei                                                    |

+------
+-------------------------------------------------------------------------------
------+

| XXVI |Modelul legitimatiei de


avocat                                                       |

+------
+-------------------------------------------------------------------------------
------+

|XXVII |Modelul insignei de


avocat                                                           |

+------
+-------------------------------------------------------------------------------
------+

|XXVIII|Act de infiintare a cabinetului individual de


avocat                                 |
+------
+-------------------------------------------------------------------------------
------+

| XXIX |Conventie de asociere a cabinetelor individuale (cabinete


asociate)                  |

+------
+-------------------------------------------------------------------------------
------+

| XXX  |Registrul de evidenta al societatilor civile profesionale de avocati cu


raspundere   |

|      |limitata
|

+------
+-------------------------------------------------------------------------------
------+

 
 

   ANEXA Nr. I

    Uniunea Nationala a Barourilor din Romania

    Baroul ...................................

    CONTRACT DE ASISTENTA JURIDICA


Nr. .............. Data .................

   

   Incheiat intre:

   1. Denumirea formei de exercitare a


profesiei ................................... infiintata

prin decizia Baroului ................ nr. ..............


din ....................... cu sediul

in .................................... avand codul fiscal


nr. ................................

si contul bancar in ............... (ROL/EURO/USD/etc. ...............)


nr. ...................

deschis la ............................ prin


avocat ...........................................
in calitate de .............................. pe de o parte, si

   2. Domnul/Doamna ........................, domiciliat(a)


in ................................

................................................................................
..............,

in calitate de (client, reprezentant, grad de rudenie, sot


etc.) .............................,

pe de alta parte.

   In conformitate cu prevederile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si


exercitarea profesiei

de avocat si ale statutului profesiei de avocat, partile convin:

   Art. 1. - Obiectul contractului

   1.1. Obiectul contractului il


reprezinta ...................................................

................................................................................
...............

................................................................................
...............

................................................................................
...............

................................................................................
...............

................................................................................
...............

......................................................................... (dupa
caz, asistarea,

reprezentarea, acordarea de consultatii juridice, redactarea si semnarea de


acte, cereri si

alte cai de atac, forme de executare, mediere, operatiuni fiduciare, domicilieri


de firme

precum si orice alte activitati prevazute de Legea nr. 51/1995), pentru clientul
..............

................................................................................
...............

cu domiciliul/sediul
in .......................................................................

................................................................................
...............

   1.2. Alte
mentiuni: ......................................................................
..
................................................................................
...............

   Art. 2. - Onorariul

   2.1. Onorariul convenit este in cuantum de: ................


(ROL/EURO/USD/etc. ..........).

   2.2. Alte mentiuni cu privire la onorariu (se poate preciza: onorariul orar,
onorariul fix

(forfetar), onorariul de succes, onorariul format prin combinarea unuia sau a


mai multor tipuri

de onorarii anterior mentionate, moneda de plata, modalitati de plata


etc.): ..................

................................................................................
...............

   Art. 3. - Cheltuieli

   3.1. Cheltuielile sunt in cuantum de ...................


(ROL/EURO/USD/etc. ..............).

   3.2. Cheltuielile aferente activitatii sus-mentionate vor fi suportate de


client, separat de

plata onorariului.

   Art. 4. - Clauze speciale

   4.1. Prezentul contract este titlu executoriu cu privire la sumele datorate


de catre client

cu titlu de onorariu si cheltuieli aferente.

   4.2. Raporturile dintre parti nu pot fi dovedite decat cu prezentul contract


si/sau in

conditiile prevazute de Statutul profesiei de avocat.

   4.3. Fata de terti dovada prezentului contract se face prin imputernicire


avocatiala.

Prezentul contract nu poate fi adus la cunostinta tertilor decat cu acordul


expres al partilor.

   4.4. Clientul atesta exactitatea si sinceritatea informatiilor pe care le


furnizeaza

avocatului si isi exprima acordul ca demersurile facute de avocat sa fie conform


informatiilor

pe care le-a furnizat.

   4.5. Executarea obligatiilor asumate de forma de exercitare a profesiei se


realizeaza de

catre avocatii care isi exercita profesia in cadrul acestuia.


   4.6. Neplata onorariului in cuantumul si la termenele fixate potrivit art. 2
din contract,

precum si neachitarea contravalorii cheltuielilor efectuate potrivit art. 3 din


contract dau

dreptul avocatului sa procedeze la rezilierea de plin drept a prezentului


contract fara nici o

alta formalitate si fara nici o alta procedura judiciara sau extrajudiciara.


Prezentul pact

comisoriu de gradul IV isi produce efectele de la data scadentei obligatiei


neexecutate.

   4.7. Toate litigiile privitoare la nasterea, modificarea, stingerea,


interpretarea si

executarea prezentului contract pot fi supuse regulilor de arbitraj si regulilor


de procedura

prevazute de lege si de statutul profesiei de avocat.

   Art. 5. - Alte clauze

................................................................................
...............

................................................................................
...............

................................................................................
...............

   Art. 6. - Locul si data incheierii. Inregistrarea contractului

   Incheiat la (locul incheierii, modalitatea incheierii in cazul incheierii la


distanta) .....

................................................................................
..............,

astazi ................, in doua exemplare, ambele parti atestand ca exemplarul


original a fost

inmanat/comunicat clientului sau reprezentantului acestuia iar copia a fost


pastrata  de catre

forma de exercitare a profesiei  si inregistrat sub nr. .................


din .................

in registrul de evidenta a contractelor de asistenta juridica.

   (FORMA DE EXERCITARE A PROFESIEI)                     


CLIENT/REPREZENTANT,

   Atest data, continutul actului si identitatea          ......................


...............
   semnatarului prezentului contract                      Actul de
identitate .................

   prin avocat,                   
.....................................

   Semnatura,                                                         
Semnatura,

 
 

   ANEXA Nr. II

    Uniunea Nationala a Barourilor din Romania

    Baroul ......................................

    Forma de exercitare a profesiei .............

   . ............................................

    IMPUTERNICIRE AVOCATIALA


Nr. ____________________

   

   Domnul/doamna
avocat .......................................................................

se imputerniceste de catre
clientul ...........................................................

................................................................................
..............,

in baza contractului de asistenta juridica nr. ............


din .................., sa exercite

urmatoarele
activitati: ....................................................................
...

................................................................................
...............

................................................................................
...............

si sa asiste/sa reprezinte clientul in


fata ...................................................
................................................................................
...............

................................................................................
...............

................................................................................
...............

   Data ............................

                                                Atest identitatea partilor,


continutul si data

     CLIENT/REPREZENTANT,*)                       contractului de asistenta


juridica in baza

   ...........................                        caruia s-a eliberat


imputernicirea

           (semnatura)                                FORMA DE EXERCITARE A


PROFESIEI**)

                                                                 prin avocat,

                                                ................................
..............

                                                           (semnatura si
stampila)

   *) Semnatura nu este necesara in situatia    **) Semnatura avocatului si


aplicarea stampilei

   in care forma de exercitare a profesiei de   nu sunt necesare in situatia in


care prezenta

   avocat atesta identitatea partilor, a        imputernicire avocatiala este


semnata de catre

   continutului si data contractului de         client sau reprezentantul


acestuia.

   asistenta juridica in baza caruia s-a

   eliberat imputernicirea.

 
 

   ANEXA Nr. III

    Uniunea Nationala a Barourilor din Romania


    Baroul ...................................

    DELEGATIE PENTRU ASISTENTA JUDICIARA OBLIGATORIE


Nr. ______________________

   

   Domnul/doamna avocat ..........................................


tel. .......................

este desemnat sa acorde asistenta judiciara din oficiu


justitiabilului ........................

................................................................................
...............

................................................................................
...............

   In temeiul prezentei delegatii avocatul desemnat are dreptul sa efectueze


urmatoarele

activitati avocatiale: sa asiste/sa reprezinte/redacteze acte cu caracter


juridic/sa dea

consultatii justitiabilului in fata:

................................................................................
...............

................................................................................
...............

   Onorariul ............................... lei

   Prezenta delegatie inceteaza la depunerea imputernicirii avocatului ales.

   Data si ora eliberarii delegatiei .......................................

                       DECAN

          ...............................

            Semnatura/stampila Baroului

 
 

   ANEXA Nr. IV
 

    Uniunea Nationala a Barourilor din Romania

    Baroul ...................................

    DELEGATIE PENTRU ASISTENTA JURIDICA GRATUITA


Nr. _______________________

   

   Domnul/doamna
avocat .......................................................................

este desemnat sa acorde asistenta juridica gratuita


justitiabilului ...........................

................................................................................
...............

   In temeiul prezentei delegatii avocatul desemnat are dreptul sa efectueze


urmatoarele

activitati avocatiale: sa asiste/sa reprezinte/redacteze acte cu caracter


juridic/sa dea

consultatii justitiabilului in fata:

................................................................................
...............

................................................................................
...............

   Prezenta delegatie inceteaza la depunerea imputernicirii avocatului ales.

   Data eliberarii delegatiei .........................................

                    DECAN

       ...............................

         Semnatura/stampila baroului

 
 

   ANEXA Nr. V

 
    Uniunea Nationala a Barourilor din Romania

    Baroul ...................................

    Forma de exercitare a profesiei

   . .........................................

    DELEGATIE DE SUBSTITUIRE


Nr. _____________

   

   Domnul/doamna
avocat .......................................................................

din Baroul .................................................... imputerniceste


pe domnul/doamna

avocat ...................................... din


Baroul ......................................

forma de exercitare a
profesiei ...............................................................

sa il (o) substituie in
fata ..................................................................

pentru
clientul .......................................................................
........

   Alte
mentiuni .......................................................................
.......

................................................................................
...............

   Data eliberarii .................................

     AVOCAT SUBSTITUIT,                                               AVOCAT


SUBSTITUENT,

          semnatura                                                       
semnatura

   .......................  
.......................

 
 
   ANEXA Nr. VI

    Uniunea Nationala a Barourilor din Romania

    Baroul ...................................

    TABLOUL AVOCATILOR


Partea I-A
Avocati definitivi

   
+----+----------+----------+----------+-----------+------------+--------+----------+--------------+----------+--------+

|    |          |          |          |  Sediul   |  Sediul    | Birou  | Forma de |Modalitatea de|Instantele|        |

|    |          |  Titlul  |   Data   |profesional|profesional |   de   |exercitare| exercitare a | la care  |        |

|Nr. |Numele si |stiintific|inscrierii| principal | secundar   | lucru  |    a     |  profesiei   |    au    | * Alte |

|crt.|prenumele |    in    |in barou/ |  Adresa   |  Adresa,   | Adresa |profesiei:|  (titular-T  | dreptul  |mentiuni|

|    |avocatului| domeniul | Decizia  | tel./Fax, | tel./Fax,  |tel/Fax,|  CI/CA/  |  asociat-A   | sa puna  |        |

|    |          |stiintelor|   nr.    |  email,   |  email,    | email. |  SCPA/   |colaborator-C,|concluzii |        |

|    |          | juridice |          |  website  |  website   |website |  SCPRL   | salarizat-S) |          |        |

+----+----------+----------+----------+-----------+------------+--------+----------+--------------+----------+--------+

| 1  |          |          |          |           |            |        |          |              |          |        |

+----+----------+----------+----------+-----------+------------+--------+----------+--------------+----------+--------+

| 2  |          |          |          |           |            |        |          |              |          |        |

+----+----------+----------+----------+-----------+------------+--------+----------+--------------+----------+--------+

| 3  |          |          |          |           |            |        |          |              |          |        |

+----+----------+----------+----------+-----------+------------+--------+----------+--------------+----------+--------+

| 4  |          |          |          |           |            |        |          |              |          |        |

+----+----------+----------+----------+-----------+------------+--------+----------+--------------+----------+--------+

| 5  |          |          |          |           |            |        |          |              |          |        |

+----+----------+----------+----------+-----------+------------+--------+----------+--------------+----------+--------+

| 6  |          |          |          |           |            |        |          |              |          |        |

+----+----------+----------+----------+-----------+------------+--------+----------+--------------+----------+--------+

| 7  |          |          |          |           |            |        |          |              |          |        |

+----+----------+----------+----------+-----------+------------+--------+----------+--------------+----------+--------+

|....|          |          |          |           |            |        |          |              |          |        |

+----+----------+----------+----------+-----------+------------+--------+----------+--------------+----------+--------+

   * Se mentioneaza: trecerea pe tabloul avocatilor incompatibili, situatii survenite in cursul anului privind

suspendarea din exercitiul dreptului de a exercita profesia, interdictia de a exercita profesia, retragerea din

profesie, decesul, etc.

 
 

    ANEXA Nr. VI


 

    Uniunea Nationala a Barourilor din Romania

    Baroul ...................................

    TABLOUL AVOCATILOR


Partea I-B
Avocati stagiari

   

+----+----------+-----------+----------+-------------+-----------------
+----------------------+

|    |Numele si |  Titlul   |   Data   |   Sediul    |Denumirea formei |  
Modalitatea de    |

|Nr. |prenumele |stiintific |inscrierii| profesional | de exercitare a |


exercitare a profesiei|

|crt.|avocatului|in domeniul|in barou/ |   Adresa    |profesiei in care|


(titular-T, asociat-A,|

|    | stagiar  |stiintelor | Decizia  |  tel./Fax   | isi desfasoara  |   


colaborator-C     |

|    |          | juridice  |   nr.    |email website|   activitatea   |    


salarizat-S)     |

+----+----------+-----------+----------+-------------+-----------------
+----------------------+

| 1  |          |           |          |             |                


|                      |

+----+----------+-----------+----------+-------------+-----------------
+----------------------+

| 2  |          |           |          |             |                 |  


|

+----+----------+-----------+----------+-------------+-----------------
+----------------------+

| 3  |          |           |          |             |                


|                      |

+----+----------+-----------+----------+-------------+-----------------
+----------------------+

| 4  |          |           |          |             |                


|                      |
+----+----------+-----------+----------+-------------+-----------------
+----------------------+

| 5  |          |           |          |             |                


|                      |

+----+----------+-----------+----------+-------------+-----------------
+----------------------+

| 6  |          |           |          |             |                 |  


|

+----+----------+-----------+----------+-------------+-----------------
+----------------------+

| 7  |          |           |          |             |                


|                      |

+----+----------+-----------+----------+-------------+-----------------
+----------------------+

| 8  |          |           |          |             |                


|                      |

+----+----------+-----------+----------+-------------+-----------------
+----------------------+

|....|          |           |          |             |                


|                      |

+----+----------+-----------+----------+-------------+-----------------
+----------------------+

 
 

    ANEXA Nr. VI

    Uniunea Nationala a Barourilor din Romania

    Baroul ...................................

    TABLOUL AVOCATILOR


Partea II-a
Cabinete asociate, societati civile profesionale si societati civile
profesionale cu raspundere limitata

   

+----+------------------------+------------+---------+-----------
+----------------------------+
|    | Denumirea cabinetelor  |   Sediul   | Sediul  | Birou de  |Numele,
prenumele avocatilor|

|    |asociate, a societatilor| principal: |secundar:|  lucru:   |care o


compun/modalitatea in|

|Nr. |civile profesionale sau |  Adresa,   | Adresa, |  Adresa,  | care acestia


isi exercita  |

|crt.|  societatilor civile   | tel./Fax,  |tel./Fax,| tel./Fax, |     profesia


(asociat,     |

|    |    profesionale cu     |   email    | email,  |   email   | colaborator,
salarizat in  |

|    |  raspundere limitata   |  website   | website |  website  |   interiorul


profesiei)    |

+----+------------------------+------------+---------+-----------
+----------------------------+

| 1  |                        |            |         |        


|                            |

+----+------------------------+------------+---------+-----------
+----------------------------+

| 2  |                        |            |         |          


|                            |

+----+------------------------+------------+---------+-----------
+----------------------------+

| 3  |                        |            |         |          


|                            |

+----+------------------------+------------+---------+-----------
+----------------------------+

| 4  |                        |            |         |          


|                            |

+----+------------------------+------------+---------+-----------
+----------------------------+

| 5  |                        |            |         |        


|                            |

+----+------------------------+------------+---------+-----------
+----------------------------+

| 6  |                        |            |         |          


|                            |

+----+------------------------+------------+---------+-----------
+----------------------------+

| 7  |                        |            |         |          


|                            |

+----+------------------------+------------+---------+-----------
+----------------------------+
| 8  |                        |            |         |          
|                            |

+----+------------------------+------------+---------+-----------
+----------------------------+

|....|                        |            |         |        


|                            |

+----+------------------------+------------+---------+-----------
+----------------------------+

 
 

   ANEXA Nr. VII

    Uniunea Nationala a Barourilor din Romania

    Baroul ...................................

    TABLOUL AVOCATILOR INCOMPATIBILI

   

+----+------------+-----------------+------------+----------------+------------+

|Nr. | Numele si  | Data aprobarii  |Nr. deciziei| Data radierii  |Nr. deciziei|

|crt.| prenumele  |   cererii de    |consiliului |inregistrarii in|consiliului |

|    | avocatului |trecere in tablou|  baroului  |prezentul tablou|  baroului  |

+----+------------+-----------------+------------+----------------+------------+

| 1  |            |                 |            |                |            |

+----+------------+-----------------+------------+----------------+------------+

| 2  |            |                 |            |                |            |

+----+------------+-----------------+------------+----------------+------------+

| 3  |            |                 |            |                |            |

+----+------------+-----------------+------------+----------------+------------+

| 4  |            |                 |            |                |            |

+----+------------+-----------------+------------+----------------+------------+

| 5  |            |                 |            |                |            |


+----+------------+-----------------+------------+----------------+------------+

| 6  |            |                 |            |                |            |

+----+------------+-----------------+------------+----------------+------------+

| 7  |            |                 |            |                |            |

+----+------------+-----------------+------------+----------------+------------+

| 8  |            |                 |            |                |            |

+----+------------+-----------------+------------+----------------+------------+

|....|            |                 |            |                |            |

+----+------------+-----------------+------------+----------------+------------+

 
 

   ANEXA Nr. VIII

    Uniunea Nationala a Barourilor din Romania

    Baroul ...................................

   
                                            TABLOUL SPECIAL AL AVOCATILOR STRAINI

+----+----------+-------+----------+---------+----------+----------+------------+-----------+-----------+----------
+---------+

|    |          |       |          |         |          |          |            |           |Are/Nu are |         
|         |

|    |          |       |          | Numarul |  Titlul  |          |   Sediul   |           |dreptul de |
Instantele|         |

|    |Numele si |Baroul |   Data   | si data |stiintific| Forma de |profesional:|Modalitatea|   a da    | la care 
|         |

|Nr. |prenumele |strain |inscrierii|deciziei |    in    |exercitare|  Adresa,   |    de     |consultanta|   are    | 
Alte   |

|crt.|avocatului|in care|in tablou |   de    | domeniul |    a     | tel./Fax,  |exercitare |in dreptul | dreptul  |
mentiuni:|

|    |          | este  |          |inscriere|stiintelor|profesiei |   email,   |a profesiei| romanesc  | sa puna 
|         |

|    |          |inscris|          |in barou | juridice |          |  website   |           | din data  |
concluzii:|         |

|    |          |       |          |         |          |          |            |           |   .....   |         
|         |

+----+----------+-------+----------+---------+----------+----------+------------+-----------+-----------+----------
+---------+

| 1  |          |       |          |         |          |          |            |           |           |         
|         |
+----+----------+-------+----------+---------+----------+----------+------------+-----------+-----------+----------
+---------+

| 2  |          |       |          |         |          |          |            |           |           |         
|         |

+----+----------+-------+----------+---------+----------+----------+------------+-----------+-----------+----------
+---------+

| 3  |          |       |          |         |          |          |            |           |           |         
|         |

+----+----------+-------+----------+---------+----------+----------+------------+-----------+-----------+----------
+---------+

| 4  |          |       |          |         |          |          |            |           |           |         
|         |

+----+----------+-------+----------+---------+----------+----------+------------+-----------+-----------+----------
+---------+

| 5  |          |       |          |         |          |          |            |           |           |         
|         |

+----+----------+-------+----------+---------+----------+----------+------------+-----------+-----------+----------
+---------+

| 6  |          |       |          |         |          |          |            |           |           |         
|         |

+----+----------+-------+----------+---------+----------+----------+------------+-----------+-----------+----------
+---------+

| 7  |          |       |          |         |          |          |            |           |           |         
|         |

+----+----------+-------+----------+---------+----------+----------+------------+-----------+-----------+----------
+---------+

|....|          |       |          |         |          |          |            |           |           |         
|         |

+----+----------+-------+----------+---------+----------+----------+------------+-----------+-----------+----------
+---------+

 
 

   ANEXA Nr. IX

    CONTRACT DE COLABORARE

   1. ...................................... (forma de exercitare a profesiei de avocat) cu sediul


in ........................................, reprezentata prin av. ....................., numita in continuare
"Beneficiar"

    si

   2. Dl./d-na ............................................, avocat colaborator, domiciliat(a) in ...............,


str. ..................., nr. ....., et. ...., ap. ...., sector ...., numit(a) in continuare "Colaborator"

    Potrivit dispozitiilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de
avocat si Statutului profesiei, partile incheie prezentul

 
    CONTRACT DE COLABORARE

   CAPITOLUL I
  OBIECTUL CONTRACTULUI

   Art. 1. - (1) Obiectul contractului il constituie reglementarea conditiilor si termenilor


colaborarii profesionale, fara subordonare, dintre Beneficiar si Colaborator.

   (2) Domiciliul profesional al Colaboratorului este la sediul Beneficiarului.

   CAPITOLUL II
  DURATA CONTRACTULUI

   Art. 2. - (1) Prezentul Contract se incheie pe o durata de ...... si intra in vigoare de la


data avizarii de catre barou.

   (2) Colaboratorul va colabora exclusiv cu Beneficiarul pe perioada contractului si


are/nu are dreptul la clientela proprie.@

    __________

    @Alineatul (2) a fost modificat prin art. III pct. 1 din Hotararea pentru modificarea si
completarea Statutului profesiei de avocat.

   CAPITOLUL III
  OBLIGATIILE PARTILOR

   Art. 3. - Beneficiarul se obliga:

   4.1. sa acorde sprijin si informatii profesionale pentru a se putea gestiona cu


profesionalism clientela/cazurile incredintate si pentru a se valorifica/dobandi/perfectiona
pregatirea profesionala si deontologica a Colaboratorului;*)

    ___________
   *) In cazul in care Colaboratorul este avocat stagiar, Contractul se completeaza cu
clauze specifice pentru formarea profesionala initiala.

    Urmatoarele clauze fac parte de drept din continutul contractului atunci cand
colaboratorul este avocat stagiar:

    Beneficiarul se obliga:

   a) sa asigure ca avocat indrumator pentru formarea profesionala initiala a


colaboratorului pe dl./d-na .................... pe toata durata stagiului, care indeplineste
conditiile prevazute de Lege si Statutul profesiei;

   b) sa permita colaboratorului sa participe la formele de pregatire si formare


profesionala initiala prevazute de Statutul profesiei pentru care avocatul stagiar a optat;

   c) sa asigure avocatului stagiar conditiile necesare indeplinirii obligatiilor specifice


prevazute de Lege si Statutul profesiei;

   d) sa contribuie financiar la fondul pentru formarea profesionala initiala si sa achite


contributia stabilita de barou, potrivit prevederilor Statutului;

   e) sa supravegheze formarea tehnicilor si deprinderilor profesionale si la insusirea


regulilor deontologice de catre colaborator pe toata perioada stagiului;

   f) sa repartizeze sarcinile ce revin avocatului indrumator pentru asigurarea unui stagiu
efectiv al colaboratorului;

    Colaboratorul se obliga:

   a) sa informeze beneficiarul cu privire la orice activitate la care participa pentru


pregatirea si formarea profesionala initiala, hotarata de organele profesiei, in termen
rezonabil;

   b) sa indeplineasca intocmai si la timp sarcinile repartizate de avocatul indrumator;

   c) sa respecte clauzele speciale convenite conform prezentului contract privind


desocotirile determinate de indeplinirea de catre beneficiar a obligatiilor prevazute in
prezentul contract cu titlu de contributie la suportarea cheltuielilor de formare
profesionala initiala prevazute la capitolul VIII din prezentul contract.

   4.1. sa puna la dispozitia "Colaboratorului" spatiul de lucru, dotarile si logistica, pentru


desfasurarea activitatii, asigurand conditii pentru pastrarea secretului profesional,
primirea clientelei, comunicarea cu aceasta, in spatiile afectate desfasurarii activitatii
"Beneficiarului".
   4.2. sa nu impuna Colaboratorului un client sau un dosar/cauza ori sa nu impuna
acordarea unui aviz profesional, acordarea unei consultatii etc. contrar principiilor
deontologice;

   4.3. sa retrocedeze lunar Colaboratorului o cota din onorariile incasate de Beneficiar in


cuantum minim de ................ brut**);

   4.4. sa acorde Colaboratorului referintele solicitate de acesta la incetarea Contractului;

   4.5. sa asigure Colaboratorului cel putin ......... zile lucratoare libere pe an, in vederea
refacerii capacitatii sale de munca;

   4.6. sa permita Colaboratorului accesul la formele de pregatire profesionala initiale si


continua, potrivit hotararilor organelor profesiei.

    ___________

   **) In cazul in care Colaboratorul este avocat stagiar, onorariile retrocedate lunar nu
pot fi mai mici decat cele prevazute in Statutul profesiei.

   Art. 4. - COLABORATORUL se obliga:

   4.1. sa-si organizeze activitatea si timpul de munca in functie de obligatiile profesionale


asumate;

   4.2. sa depuna toata diligenta pentru a servi clientela incredintata de Beneficiar, si


rezolva intocmai si la timp lucrarile repartizate;

   4.3. sa nu asiste, sa nu reprezinte si sa nu acorde consultatii juridice unor parti cu


interese contrare sau unor clienti cu interese contrare Beneficiarului ori ale caror interese
vin in conflict cu interesele altor clienti ai Beneficiarului;

   4.4. sa respecte secretul profesional si regulile de confidentialitate cuprinse in prezentul


Contract si Regulamentul de ordine interioara al Beneficiarului;

   4.5. sa respecte Regulamentul de ordine interioara al Beneficiarului ale carui prevederi


i-au fost aduse la cunostinta Colaboratorului odata cu semnarea acestui Contract;

   4.6. sa depuna toata diligenta pentru a respecta strategia profesionala generala a


Beneficiarului si sa se abtina de la orice act de natura a afecta interesele clientilor
Beneficiarului sau ale Beneficiarului;

   4.7. sa-si indeplineasca intocmai si la timp toate obligatiile profesionale prevazute de


Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat si Statutul
profesiei si sa-si plateasca la zi toate taxele si contributiile datorate pentru formarea
bugetului U.N.B.R., al baroului si al Casei de Asigurari a Avocatilor.

   Art. 41. - Urmatoarele clauze fac parte de drept din continutul contractului atunci cand
Colaboratorului i se permite sa aiba drept la clientela proprie:

   - Beneficiarul se obliga:

   a) sa ia cunostinta de clientela personala cu privire la care este informat de colaborator


si, in conditiile art. 4.3 din prezentul contract, sa ia masurile corespunzatoare prevazute
de art. 2051 din Statutul profesiei de avocat, in cazul in care se accepta clientul personal al
Colaboratorului despre care Beneficiarul este informat;

   b) sa permita avocatului colaborator tratarea clientelei personale a acestuia in


urmatoarele conditii: ... (se completeaza conform conventiei partilor);

   c) sa permita avocatului colaborator utilizarea stampilei personale pentru clientela


personala si activitatea desfasurata in cadrul asistentei judiciare a baroului, al carei model
este prevazut in anexa la prezentul contract si pe care este inscriptionata mentiunea
avocat colaborator.

   - Colaboratorul se obliga:

   a) sa informeze Beneficiarul cu privire la clientela personala, punand la dispozitia


acestuia informatii privitoare la problematica prestatiei profesionale, timpul de munca
preliminat afectat tratarii clientului personal si orice alta imprejurare relevanta pentru
aplicarea dispozitiilor art. 4.3-4.6 din prezentul contract;

   b) sa utilizeze in lucrarile profesionale efectuate pentru clientela personala stampila


prevazuta in anexa la prezentul contract, pe care este inscriptionata mentiunea avocat
colaborator;

   c) sa trateze clientela personala in urmatoarele conditii: ... (se completeaza conform
conventiei partilor);

   d) sa incheie o asigurare de raspundere civila profesionala pentru eventualele prejudicii


aduse formei de exercitare a profesiei prin tratarea clientelei proprii cu incalcarea Legii, a
Statutului profesiei de avocat si a prevederilor prezentului contract, pentru suma de ... (se
completeaza conform conventiei partilor numai atunci cand se convine expres incheierea
asigurarii).@

    __________

    @Articolul a fost introdus prin art. III pct. 2 din Hotararea pentru modificarea si
completarea Statutului profesiei de avocat.
 

   CAPITOLUL IV
  REPARAREA PREJUDICIULUI

   Art. 5. - (1) Culpa grava a Colaboratorului in indeplinirea obligatiilor profesionale, care


determina producerea unui prejudiciu, sau aduce atingere imaginii Beneficiarului atrage
raspunderea Colaboratorului si obligatia la repararea prejudiciului astfel cauzat.

   (2) In acest caz, Beneficiarul poate, in functie de gravitatea culpei, sa rezilieze in mod
unilateral prezentul Contract, fara preaviz.

   Art. 6. - Culpa grava a Colaboratorului in indeplinirea obligatiilor profesionale, care


determina producerea unui prejudiciu, clientilor Beneficiarului pentru care Beneficiarul
raspunde, atrage obligatia Colaboratorului de a repara prejudiciul incercat de Beneficiar.

   CAPITOLUL V
  OBLIGATII PRIVIND CONFIDENTIALITATEA

   Art. 7. - (1) Colaboratorul va respecta confidentialitatea absoluta cu privire la toate


informatiile si/sau documentele privind activitatea Beneficiarului sau a clientilor acestuia,
despre care a luat sau putea sa ia cunostinta pe perioada executarii prezentului contract.

   (2) Colaboratorul se angajeaza ca pe durata colaborarii si dupa incetarea acesteia, din


orice motiv, sa nu divulge, catre nici o persoana, sa nu se foloseasca si sa ia toate
precautiile necesare pentru pastrarea secretului asupra informatiilor prevazute la alineatul
(1).

   Art. 8. - Colaboratorul are obligatia sa respecte confidentialitatea asupra oricaror date


de personal privind asociatii, colaboratorii, avocatii salarizati, conlucrarile profesionale
ale Beneficiarului si angajatii acestuia de care a luat sau putea lua cunostinta pe durata
colaborarii.

   Art. 9. - La incetarea din orice motiv a Contractului, Colaboratorul va preda


Beneficiarului toate actele originale, copiile legalizate si fotocopiile tuturor cererilor,
dosarelor, rapoartelor, notelor, proiectelor sau oricaror documente incredintate sau
redactate de acesta in executarea Contractului, precum si a celor puse la dispozitia
Colaboratorului sub orice forma de catre Beneficiar.
   Art. 10. - (1) Colaboratorul are obligatia sa respecte drepturile Beneficiarului privind
programele software utilizate in activitatea sa pe perioada colaborarii fara a fi indreptatit
sa utilizeze programe sau parti ale programelor software pentru uz personal.

   (2) Colaboratorul nu are dreptul sa copieze programele software, bazele de date si


informatiile conservate de catre Beneficiar folosindu-se de logistica sau dotarile ce i-au
fost puse la dispozitie pe perioada colaborarii sau sa le transmita catre alte persoane, fara
acceptul Beneficiarului.

   Art. 11. - Drepturile de autor asupra oricarei comunicari sau oricarui studiu pe care
Colaboratorul le-a redactat pe durata colaborarii vor fi intotdeauna considerate ca fiind pe
deplin protejate in favoarea Beneficiarului, daca au fost comandate de Beneficiar ori
realizate in considerarea prezentei colaborari, daca partile nu convin altfel.

   Art. 12. - Obligatiile de confidentialitate prevazute mai sus revin Colaboratorului pe


toata durata Contractului si dupa incetarea acestuia din orice motiv.

   Art. 13. - In cazul in care Colaboratorul incalca obligatiile de confidentialitate si de


pastrare a secretului profesional, Beneficiarul este indreptatit la repararea integrala
prejudiciului cauzat acestuia sau clientilor sai.

   CAPITOLUL VI
  INCETAREA COLABORARII

   Art. 14. - (1) Colaborarea inceteaza prin ajungere la termen.

   (2) Oricare dintre parti poate lua initiativa incetarii colaborarii inainte de implinirea
termenului, printr-un preaviz comunicat celeilalte parti, cu cel putin o luna inainte de data
la care se doreste incetarea colaborarii.

   (3) In caz de abatere grava a Colaboratorului, contractul inceteaza fara preaviz.

   Art. 15. - In caz de incetare a contractului din culpa oricareia dintre parti, acoperirea
integrala a oricarui prejudiciu suferit se face in conditiile legii.

   Art. 16. - Dupa incetarea colaborarii, Colaboratorul va dispune de libertate profesionala


deplina, dar:

   a) se va abtine de la orice act sau fapt de concurenta profesionala neloiala cu


Beneficiarul;
   b) nu va participa ca avocat in cauze in care, in calitate de colaborator al Beneficiarului,
a acordat asistenta, a reprezentat sau a dat consultatii;

   c) nu va putea angaja clienti dintre clienti avuti de Beneficiar pe perioada colaborarii,
timp de doi ani de la incetarea contractului.

   Art. 17. - Incetarea colaborarii va fi comunicata in scris baroului in termen de cinci zile
de la data de la care a intervenit.

   CAPITOLUL VII
  LITIGII

   Art. 18. - Orice litigii cu privire la incheierea, executarea, interpretarea, modificarea sau
incetarea contractului se supun arbitrajului decanului sau avocatului delegat de decan.

   CAPITOLUL VIII
  ALTE CLAUZE

   

................................................................................
...............

................................................................................
...............

................................................................................
...............

................................................................................
...............

 
 

   CAPITOLUL IX
  DISPOZITII FINALE. LITIGII

   Art. 19. - (1) Modificarile aduse prezentului Contract vor fi consemnate in scris si vor fi
semnate de catre ambele parti.
   (2) Notificarile si avizarile dintre parti se fac in scris sau prin scrisoare recomandata cu
aviz de primire.

   Art. 20. - Orice litigii cu privire la incheierea, executarea, interpretarea, modificarea sau
incetarea Contractului se supun arbitrajului Decanului Baroului ......., potrivit procedurii
prevazute in Statutul profesiei de avocat.

    Incheiat astazi ........, la ......., in 3 (trei) exemplare, cate unul pentru fiecare parte, iar
unul spre a fi depus la Barou de catre Beneficiar.

    SEMNATURILE:

   

     BENEFICIAR,                                       AVOCAT COLABORATOR,

   DEPUS ASTAZI, .................... LA BAROUL ......................... .

                                     VIZAT,

                                     DECAN,

                                      L.S.

 
 

   ANEXA Nr. X

    CONTRACT DE SALARIZARE IN INTERIORUL PROFESIEI

    - Societatea civila profesionala de avocati ".................." /Societatea


civila profesionala de avocati cu raspundere limitata "........................"
reprezentata prin avocat coordonator ...........................................
denumita in continuare "Societatea"
    si

   - Avocat ................................, denumit in continuare "Salarizat",

    potrivit dispozitiilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de
avocat si Statutului profesiei, partile incheie prezentul

    CONTRACT DE SALARIZARE IN INTERIORUL PROFESIEI

   Art. 1. - OBIECTUL CONTRACTULUI

   1.1. - Obiectul contractului il constituie exercitarea profesiei de avocat de catre


Salarizat in cadrul Societatii.

   1.2. - In exercitarea activitatii ce i se incredinteaza, Salarizatul este independent


profesional. Salarizatul este subordonat Societatii cu privire la conditiile de munca.

   1.3. - Domiciliul profesional al Salarizatului este la sediul Societatii.

   1.4. - Prezentul contract nu este un contract de munca si nu se supune legislatiei muncii.

   Art. 2. - DURATA CONTRACTULUI

   2.1. - Prezentul Contract se incheie pe o durata de ............. si intra in vigoare de la data


avizarii de catre barou.

   2.2. - Salarizatul va lucra exclusiv pentru Societate pe perioada contractului fara a avea
dreptul la clientela proprie.

   Art. 3. - TIMPUL DE MUNCA

   3.1. - Salarizatul va presta zilnic .......... ore de munca.

   3.2. - In cadrul timpului de munca convenit, Salarizatul se obliga sa-si ofere toata
experienta si competenta profesionala pentru indeplinirea sarcinilor incredintate de
Societate.

   Art. 4. - ONORARII RETROCEDATE

   4.1. - Retrocedarea bruta de onorarii este convenita la suma de ......... lei lunar*).
    __________

   *) In cazul in care Salarizatul este avocat stagiar, onorariile retrocedate lunar nu pot fi
mai mici decat cele prevazute in Statutul profesiei.

   Art. 5. - OBLIGATIILE PARTILOR

   A. - Societatea se obliga:

   5.1. - sa retrocedeze salarizatului suma convenita la data de ............. a fiecarei luni;

   5.2. - sa puna la dispozitia Salarizatului conditiile de munca necesare indeplinirii


sarcinilor incredintate**);

    __________

   **) In cazul in care Salarizatul este avocat stagiar, contractul se completeaza cu clauze
specifice pentru formarea profesionala initiala.

    Urmatoarele clauze fac parte de drept din continutul contractului atunci cand
colaboratorul este avocat stagiar:

    Beneficiarul se obliga:

   a) sa asigure ca avocat indrumator pentru formarea profesionala initiala a


colaboratorului pe dl./d-na ....... pe toata durata stagiului, care indeplineste conditiile
prevazute de Lege si Statutul profesiei;

   b) sa permita colaboratorului sa participe la formele de pregatire si formare


profesionala initiala prevazute de Statutul profesiei pentru care avocatul stagiar a optat;

   c) sa asigure avocatului stagiar conditiile necesare indeplinirii obligatiilor specifice


prevazute de Lege si Statutul profesiei;

   d) sa contribuie financiar la fondul pentru formarea profesionala initiala si sa achite


contributia stabilita de barou, potrivit prevederilor Statutului;

   e) sa supravegheze formarea tehnicilor si deprinderilor profesionale si la insusirea


regulilor deontologice de catre colaborator pe toata perioada stagiului;

   f) sa repartizeze sarcinile ce revin avocatului indrumator pentru asigurarea unui stagiu
efectiv al colaboratorului;
    Colaboratorul se obliga:

   a) sa informeze beneficiarul cu privire la orice activitate la care participa pentru


pregatirea si formarea profesionala initiala, hotarata de organele profesiei, in termen
rezonabil;

   b) sa indeplineasca intocmai si la timp sarcinile repartizate de avocatul indrumator;

   c) sa respecte clauzele speciale convenite conform prezentului contract privind


desocotirile determinate de indeplinirea de catre beneficiar a obligatiilor prevazute in
prezentul contract cu titlu de contributie la suportarea cheltuielilor de formare
profesionala initiala prevazute la capitolul VIII din prezentul contract.

   5.3. - sa nu impuna Salarizatului sarcini profesionale care sunt contrare constiintei


acestuia sau pot aduce atingere independentei profesionale.

   B. - Salarizatul se obliga:

   5.4. - sa dedice intreg timpul de munca convenit indeplinirii sarcinilor incredintate de


Societate, cu intreaga sa capacitate profesionala;

   5.5. - sa nu aiba clientela personala;

   5.6. - sa se abtina de la orice concurenta profesionala neloiala dupa incetarea


contractului, sub sanctiunile prevazute de Lege si Statutului profesiei;

   5.7. - sa nu participe, ca avocat, in cauzele in care a depus activitate in calitate de


salarizat si sa nu angajeze clienti ai Societatii pe o perioada de 2 ani de la data incetarii
contractului;

   5.8. - sa raspunda civil pentru prejudiciile cauzate prin culpa sa profesionala.

   Art. 6. - PERIOADA DE INCERCARE

   6.1. Prezentul contract este supus unei perioade de incercare pe o durata de trei luni de
la incheierea sa.

   6.2. In perioada de incercare, partile pot denunta contractul, cu un preaviz de 15 zile.

   Art. 7. - INCETAREA CONTRACTULUI

   7.1. Contractul inceteaza la expirarea duratei pentru care a fost incheiat.

   7.2. Contractul poate fi denuntat unilateral de catre fiecare parte, cu un preaviz de o


luna.
   7.3. In cazul in care una dintre parti isi incalca grav obligatiile contractuale, fara
preaviz.

   Art. 8. - CLAUZE FINALE

   8.1. Notificarile si avizarile dintre parti se fac in scris sau prin scrisoare recomandata cu
aviz de primire.

   8.2. Orice modificare a contractului se face prin act aditional subscris de fiecare din
parti.

   8.3. Orice litigiu intre parti in legatura cu prevederile prezentului contract sunt supuse
Legii nr. 51/1995 si Statutului profesiei de avocat.

   8.4. Prezentul contract si orice modificare a acestuia se depun, de indata, la barou.

   Art. 9. - ALTE CLAUZE

   

................................................................................
...............

................................................................................
...............

................................................................................
...............

................................................................................
...............

 
 

    Incheiat astazi .......... la ........... in trei exemplare, cate unul pentru fiecare parte, iar
unul spre a fi depus la barou.

   

                                  SEMNATURILE:

        SOCIETATE,                                            SALARIZAT,

     DEPUS AZI ......................... LA BAROUL ...................... .

                                     VIZAT
                                     DECAN,

                                      L.S.

 
 

   ANEXA Nr. XI

    CONTRACT DE GRUPARE A CABINETELOR INDIVIDUALE DE AVOCATI

   

   Intre subsemnatii:   ...............

   1) - Domnul .............................................................,
avocat titular al

cabinetului
individual .....................................................................
...

cu sediul profesional
in .....................................................................;

   2) - Domnul .............................................................,
avocat titular al

cabinetului
individual .....................................................................
...

cu sediul profesional
in .....................................................................;

   3) - Domnul .............................................................,
avocat titular al

cabinetului
individual .....................................................................
...

cu sediul profesional
in .....................................................................;

   4) - Domnul .............................................................,
avocat titular al

cabinetului
individual .....................................................................
...
cu sediul profesional
in .....................................................................;

   In conformitate cu prevederile art. 5 alin. (4) din Legea nr. 51/1995 pentru
organizarea si

exercitarea profesiei de avocat si cu prevederile Statutului profesiei s-au


convenit

urmatoarele:

   Art. 1. - Spatiul comun de functionare

   Subsemnatii au decis sa-si grupeze cabinetele in


localitatea ...............................

adresa
completa) ......................................................................
.......,

incepand cu ............................................... .

   1) Situatia juridica precisa a spatiilor si a titlului de care dispune


grupul, (proprietar,

locatar, sublocatar, punere la dispozitie a locuintei


etc.) ...................................

................................................................................
...............

................................................................................
............. .

   2) - Descrierea spatiilor - partile


comune .................................................

................................................................................
...............

................................................................................
............. .

   3) - Descrierea localurilor (parti de localuri folosite in


exclusivitate) ..................

................................................................................
...............

................................................................................
............. .

   Cabinetul individual de avocati .................................. va dispune


de ...........

incaperi spre folosinta ca birou (precizati situatia locului respectiv si


suprafata) ........ .

   Cabinetul individual de avocati .................................. va dispune


de ...........
incaperi spre folosinta ca birou (precizati situatia locului respectiv si
suprafata) ........ .

   Cabinetul individual de avocati .................................. va dispune


de ...........

incaperi spre folosinta ca birou (precizati situatia locului respectiv si


suprafata) ........ .

   Cabinetul individual de avocati .................................. va dispune


de ...........

incaperi spre folosinta ca birou (precizati situatia locului respectiv si


suprafata) ........ .

   Art. 2. - Cheltuieli

   Cheltuielile comune cuprind: (detaliere a cheltuielilor comune conventional


asumate de grup)

................................................................................
...............

................................................................................
............. .

   (Exemplu: chiria si cheltuielile locative; cheltuielile de intretinere a


localurilor;

cheltuielile de incalzire si iluminat; taxa sau taxele de asigurare;


cheltuielile de

documentare comuna; plata telefonului; salariile personalului de intretinere


eventual salariul

prepus standardului unui secretariat comun; onorariile contabilului insarcinat


cu evidentele

contabile ale grupului etc.)

   Art. 3. - Repartizarea cheltuielilor comune

   Cheltuielile comune vor fi repartizate intre cabinete grupate conform


criteriilor urmatoare,

corespunzatoare procentajului
indicat: ........................................................

................................................................................
............. .

   (Pentru fiecare tip de cheltuiala prevazuta in articolul precedent, indicati


criteriul de

repartitie ales si procentajul caruia ii corespunde, daca acest lucru este


posibil - de

exemplu, pentru chirie si cheltuieli anexe, criteriul: repartizarea suprafetelor


camerelor de

lucru folosite in exclusivitate cu procentajul corespunzator; telefon: in


functie de numarul de
posturi; documentare, biblioteca: o parte de catre avocatul titular al
cabinetului + 1/2 parte

pentru fiecare din colaboratorii sau avocatii salarizati din cabinetul


acestuia).

   Art. 4. - Contabilitate

   O evidenta contabila speciala va fi tinuta pentru cheltuielile comune ale


cabinetelor

grupate, in partida simpla. Pentru functionarea grupului, va fi deschis un cont


bancar. Acesta

va functiona sub semnatura unuia din titulari.

   Art. 5. - Sedintele

   La inceputul fiecarui semestru, titularii cabinetelor grupate se reunesc


pentru a aproba

cheltuielile comune si repartizarea lor.

   Se intocmeste un proces-verbal al sedintei.

   Un registru de procese-verbale se va tine la sediul grupului.

   Art. 6. - Exercitarea profesiei

   Prezenta conventie nu are nici o consecinta cu privire la exercitarea


profesiei in forma

cabinetelor individuale de avocati, cabinetele individuale care isi pastreaza pe


deplin

individualitatea, ca forma de exercitare a profesiei.

   Art. 7. - Durata

   Prezentele conventii sunt incheiate pe o durata nedeterminata (de la ........


la .........).

   Fiecare din subsemnati poate oricand sa se retraga din conventia cabinetului


grupat, sub

rezerva respectarii unui termen de sase luni, in care trebuie sa-si previna
partenerii de

contract. El poate propune un succesor celorlalti membrii ai grupului.

   Fiecare dintre subsemnatii va putea face obiectul unei masuri de excludere


pentru

nerespectarea obligatiei sale de a participa la cheltuielile comune. Aceasta


decizie se va lua

cu unanimitatea celorlalti membri ai grupului, cel in cauza va beneficia de un


termen de

(minimum doua luni) pentru a restitui grupului libera dispunere de mijloacele de


exercitare a
profesiei care i-au fost puse la dispozitie.

   In cazul in care survin dificultati, titularul initial al spatiului va


beneficia de dreptul

preferential de atribuire a acestuia, cu obligatia de a accepta un termen de


preaviz de minimum

trei luni pentru ceilalti membri ai cabinetului grupat.

   Art. 8. - Conditie suspensiva

   Prezenta conventie este incheiata cu conditia suspensiva a inregistrarii la


decanatul

baroului.

   Art. 9. - Arbitraj

   Orice diferend cu privire la interpretarea sau executarea prezentei conventii


va fi supus

spre arbitrare decanului baroului sau avocatului desemnat de acesta.

   Incheiata la (data) ............. (in tot atatea exemplare cate parti sunt,
plus unul pentru

consiliul baroului).

 
 

   ANEXA Nr. XII

    CONTRACT
pentru constituirea unei societati civile profesionale de avocati

   

   Intre:

   1. Dl/dna .............................................. avocat definitiv


inscris in tabloul

avocatilor .................................................;

   2. Dl/dna .............................................. avocat definitiv


inscris in tabloul

avocatilor .................................................;

   3. Dl/dna .............................................. avocat definitiv


inscris in tabloul
avocatilor .................................................;

   4. Dl/dna .............................................. avocat definitiv


inscris in tabloul

avocatilor .................................................,

au convenit constituirea unei societati civile profesionale de avocati, supusa


reglementarilor

prevazute de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de


avocat si in

conformitate cu Statutul profesiei de avocat.

   Art. 1. - Denumirea societatii.

   Societatea civila profesionala de avocati poarta denumirea


de ................ si are sediul

in .............................................................................
...............

................................................................................
...............

................................................................................
...............

   Art. 2. - Societatea se constituie pe o


durata ........................................... .

   Art. 3. - Conditiile de asociere sunt prevazute in statutul societatii civile


profesionale

de avocati, incheiat potrivit Statutului profesiei si care face parte integranta


din prezentul

contract.

      Localitatea .................                             


Data .................

                                          Semnatura,

 
 

   ANEXA Nr. XIII

    STATUTUL
societatii civile profesionale .....................

 
    Subsemnatii:

   - ....................... domiciliat in ................................, cod numeric personal ............,


nascut in ..........., la data de ......, inscris in tabloul avocatilor in data de ....... si avocat
definitiv din data de ......;

   - ....................... domiciliat in ................................, cod numeric personal ............,


nascut in ..........., la data de ......, inscris in tabloul avocatilor in data de ....... si avocat
definitiv din data de ......;

   - ....................... domiciliat in ................................, cod numeric personal ............,


nascut in ..........., la data de ......, inscris in tabloul avocatilor in data de ....... si avocat
definitiv din data de ......;

    au convenit, dupa cum urmeaza, Statutul Societatii civile profesionale de


avocati .................................... infiintata conform art. 5 din Legea nr. 51/1995 si art. 188-
201 din Statutul profesiei de avocat.

   TITLUL I
  Forma, obiect, scop, denumirea (forma profesionala), sediu, durata

   Art. 1. - Forma

    Prezenta Societate este infiintata ca o societate civila profesionala de avocati si este
compusa din subsemnatii avocati inscrisi pe tabloul Baroului ... ........ ca avocati
definitivi:

   - .................................. - asociat;

   - .................................. - asociat;

   - .................................. - asociat;

   Art. 2. - Obiect

    Societatea are ca obiect exercitarea in comun a profesiei de avocat conform Legii nr.
51/1995 si statutului profesiei de avocat.

   Art. 3. - Scop profesional

   3.1. - Fiecare asociat, avocat colaborator si avocat salarizat in interiorul profesiei isi
angajeaza raspunderea profesionala pentru activitatea desfasurata in cadrul societatii.
   3.2. - Societatea este denumita ....................... - Societate civila de avocati (SCA).

   Art. 4. - Sediul

    Sediul principal al Societatii este situat in ............................. .

    Societatea isi poate deschide birouri de lucru in circumscriptia Baroului ... ................
sau sedii secundare in circumscriptia altor barouri din tara si strainatate.

   Art. 5. - Durata

    Societatea se constituie pentru o durata de ..... ani din momentul inscrierii sale pe
tabloul Baroului ............. .

   TITLUL II
  Capitalul social

   Art. 6. - Compunerea capitalului social

   6.1. - Capitalul social este compus dupa cum urmeaza:

   

   - Dl. ............................................:

             - aport in numerar/natura/clientela: ....... lei (...........) lei,

   - Dl. ............................................:

             - aport in numerar/natura/clientela: ....... lei (...........) lei,

   - Dl. ............................................:

             - aport in numerar/natura/clientela: ....... lei (...........) lei,

 
 

   6.2. - Aporturile in natura/clientela ale asociatilor sunt constituite din urmatoarele


bunuri:

   - ................, evaluat de catre asociati/conform raportului de expertiza nr. ........ din data
de ........... la valoarea de ............... lei;

   - ................, evaluat de catre asociati/conform raportului de expertiza nr. ........ din data
de ........... la valoarea de ............... lei;
   - ................, evaluat de catre asociati/conform raportului de expertiza nr. ........ din data
de ........... la valoarea de ............... lei.

   Art. 7. - Repartizare

   7.1. - Capitalul social este divizat in ......... parti sociale a cate ...... lei fiecare, integral
subscrise si varsate de catre asociati, potrivit aporturilor mentionate la art. 6, astfel:

   - ................. - ................... parti sociale;

   - ................. - ................... parti sociale;

   - ................. - ................... parti sociale.

   TITLUL III
  Adunarea generala

   Art. 8. - Adunarile generale

   8.1. - Adunarea generala reprezinta totalitatea asociatilor si deciziile luate sunt


obligatorii pentru toti asociatii.

   8.2. - Fiecare parte sociala subscrisa si varsata da dreptul la un vot.

   8.3. - Asociatii nu pot fi reprezentati in adunarea generala decat de alti asociati.

   8.4. - Adunarile generale se convoaca de oricare dintre asociati prin orice mijloace care
sa poata proba realizarea convocarii cu minimum 5 zile inainte de data tinerii lor.

   8.5. - Adunarea generala se va intruni la sediul principal al societatii sau cu acordul


unanim il asociatilor, in orice alt loc.

   8.6. - Hotararile adunarilor generale se iau prin votul asociatilor reprezentand


majoritatea partilor sociale, cu exceptia cazurilor prevazute in Statutul profesiei de
avocat.

   8.7. - Pentru hotararile avand ca obiect modificarea actelor de constituire este necesar
acordul unanim al asociatilor.

   Art. 9. - Atributiile adunarii generale

   9.1. - Principalele atributii ale adunarii generale sunt:


   a) aprobarea bilantului anual;

   b) repartizarea rezultatelor financiare (beneficiul);

   c) marirea sau reducerea capitalului social;

   d) fuziunea;

   e) schimbarea denumirii societatii;

   f) schimbarea sediului principal, infiintarea de birouri de lucru sau sedii secundare;

   g) crearea sau anularea partilor de industrie;

   h) primirea de noi asociati;

   i) excluderea asociatului/asociatilor;

   j) alegerea avocatului coordonator al societatii;

   k) desemnarea lichidatorului/lichidatorilor;

   l) orice modificarea a statutului societatii.

   Art. 10. - Procedura adunarii generale si procesele-verbale

   10.1. - Adunarile generale sunt prezidate de avocatul coordonator sau asociatul


desemnat de catre acesta.

   10.2. - Procesul-verbal va fi intocmit de secretarul adunarii, desemnat dintre asociati si


va cuprinde: data, locul, prezenta, ordinea de zi, rezumatul dezbaterilor, hotararile luate,
voturile exprimate pentru fiecare hotarare. Procesul-verbal va fi semnat de asociatii
prezenti.

   10.3. - Lucrarile adunarii generale se consemneaza intr-un registru numerotat si parafat


de coordonatorul Societatii.

   TITLUL IV
  Coordonarea activitatii

   Art. 11. - Coordonarea


   11.1. - Societatea este coordonata de un avocat coordonator sau asociatul desemnat de
acesta. El este numit prin hotararea asociatilor ce detin impreuna mai mult de 1/2 din
capitalul social.

   11.2. - Mandatul avocatului coordonator este de doi ani.

   11.3. - Calitatea de avocat coordonator inceteaza prin revocare, deces, demisie,


retragere voluntara din Societate sau pentru motive temeinice, cu aprobarea Adunarii
asociatilor.

   Art. 12. - Desemnarea avocatului coordonator

   Dl. (d-na) ................................ este desemnat(a) incepand cu data de ....................


avocatul coordonator al societatii.

   Art. 13. - Drepturi si obligatiile avocatului coordonator

   13.1. - Avocatului coordonator reprezinta Societatea in raporturile cu tertii.

   13.2. - Actele de instrainare cu privire la drepturile si bunurile Societatii se incheie


numai cu autorizarea prealabila a asociatilor conform art. 8. Asociatii pot fixa un plafon
maximal al valorii bunurilor care pot fi instrainate de catre avocatul coordonator fara a fi
necesara autorizarea prealabila si fara ca aceasta valoare sa poata depasi 10% din
valoarea capitalului social.

   13.3. - Raporturile dintre avocatul coordonator si ceilalti avocati ai societatii nu implica


nici o subordonare in plan profesional.

   Art. 14. - Remunerare

    Avocatul coordonator poate fi remunerat potrivit hotararii adunarii generale.

   TITLUL V
  Conturile si informarea asociatilor cu privire la rezultatele
obtinute de Societate

   Art. 15. - Exercitiul financiar

    Exercitiul financiar incepe de la 01 ianuarie si se sfarseste la 31 decembrie al fiecarui


an cu exceptia primului an, cand incepe la data infiintarii si dureaza pana la 31
decembrie.
   Art. 16. - Conturile si informarea asociatilor

   16.1. - Operatiunile in conturile bancare ale Societatii sunt efectuate de avocatul


coordonator, singur, alaturi sau impreuna cu alte persoane desemnate prin hotararea
adunarii generale. La incheierea exercitiului financiar, avocatul coordonator intocmeste
bilantul, contul de profit si pierderi si raportul de activitate, intocmite de coordonator.

   16.2. - Asociatii pot lua cunostinta de bilant, de anexele acestuia, si pot consulta orice
registru si document contabil al Societatii.

   16.3. - Societatea poate angaja cenzori si auditori pentru a verifica evidentele contabile
ale Societatii si a intocmi raportul asupra gestiunii.

   Art. 17. - Rezultatele financiare

    Adunarea generala ordinara aproba conturile, exercitiul financiar, bilantul si hotaraste
cu privire la utilizarea rezultatelor financiare.

   Art. 18. - Repartizarea beneficiilor

   18.1. - Beneficiul net al societatii va fi stabilit dupa scaderea din totalul veniturilor a
cheltuielilor deductibile, urmand a fi repartizat catre asociati.

   18.2. - Dupa deducerea tuturor celorlalte obligatii si contributii care pot greva profitul
net al societatii, repartizarea rezultatelor financiare ramase, se va face astfel:

   - cota alocata detinatorilor partilor sociale ..............................;

   - cota alocata detinatorilor partilor de industrie .........................;

   - alte alocari (fond de premiere, provizioane de risc, fond de rezerva, fond de investitii,
etc.) ......................................................... .

   TITLUL VI
  Cesiunea si transmiterea partilor sociale

   Art. 19. - Cesiunea partilor sociale

   19.1. - Cesiunea de parti sociale poate fi facuta numai catre avocati definitivi cu drept
de exercitare a profesiei, in conditiile Legii si Statutului.

   19.2. - Cesiunea intre asociati este libera.


   19.3. - Partile sociale pot fi cesionate numai cu acordul unanim si exprimat in scris al
asociatilor.

   19.4. - Oricare asociat isi poate exercita dreptul de preemtiune in termen de 30 de zile
de la primirea notificarii ofertei de cesiune. In caz de concurs intre asociati, la pret egal,
este preferat asociatul care doreste sa achizitioneze numarul total de parti sociale ofertate,
sau, in lipsa, dupa caz, asociatii vor achizitiona partile sociale proportional cu cotele
detinute la capitalul social.

   Art. 20. - Notificarea cesiunii

   20.1. - Asociatul care intentioneaza sa cedeze partile sociale este obligat sa notifice
intentia sa cu minimum 30 de zile anterior transmiterii, catre toti asociatii.

   20.2. - In cazul de neexercitare a dreptului de preemtiune, cesiunea poate fi facuta catre


avocat/avocati neasociat/neasociati, fara ca ceilalti asociati sa se poata opune, dispozitiile
art. 19 alin. (2) si nefiind aplicabile.

   20.3. - Oferta notificata este irevocabila pe toata durata ei de valabilitate.

   Art. 21. - Retragerea asociatilor

   21.1. - Asociatul se poate retrage oricand din societate cu conditia de a notifica, in scris,
celorlalti asociati si baroului din care face parte intentia de retragere cu cel putin 3 luni
inainte.

   21.2. - La implinirea termenului prevazut in notificare consiliul baroului va lua act de


retragerea asociatului, operand modificarile corespunzatoare in evidentele sale.

   21.3. - In caz de neintelegere cu privire la desocotirea consecutiva a retragerii se aplica


corespunzator urmatoarele prevederi ale prezentului statut

   

................................................................................
...............

................................................................................
...............

 
 

   Art. 22. - Incetarea calitatii de asociat

   22.1. - Asociatul care din orice motiv pierde dreptul de exercitare a profesiei de avocat,
asociatul exclus din societate, asociatul care s-a retras din societate sau asociatul pus sub
interdictie are la dispozitie un termen de 3 luni pentru cesionarea partilor sociale, in
conditiile prevazute in prezentul titlu.

   22.2. - In cazul in care, la expirarea acestui termen cesiunea nu a avut loc, partile
sociale se vor anula iar statutul se va modifica corespunzator.

   Art. 23. - Decesul asociatului

   23.1. - (1 La data decesului unui asociat, partile sociale detinute de acesta se anuleaza.

   23.2. - Partile semnatare convin ca desocotirea dintre asociati si succesorii asociatului


decedat se va face potrivit urmatoarelor reguli: ...................

   

................................................................................
...............

................................................................................
...............

 
 

   23.3. - In termen de maxim 3 luni de la data anularii partilor sociale, asociatii vor
proceda dupa cum urmeaza:

   a) reducerea corespunzatoare a capitalului social;

   b) emiterea de noi parti sociale in vederea reconstituirii capitalului social la valoarea
existenta la momentul decesului;

   c) incetarea formei de exercitare a profesiei.

   Art. 24. - Alte dispozitii

   24.1. - Cesionarii sunt obligati sa depuna la barou un exemplar original al actului de


cesiune.

    (Se pot introduce clauze specifice privind retragerea fortata, retragerea voluntara etc).

   TITLUL VII
  Exercitarea profesiei

 
   Art. 25. - Activitatea si raspunderea profesionala

   25.1. - Asociatii, avocatii colaboratori si avocatii salarizati in interiorul profesiei,


exercita profesia de avocat in numele societatii.

   25.2. - Fiecare avocat raspunde pentru actele profesionale pe care le indeplineste.

   25.3. - Societatea va incheia contracte de asigurare profesionala, in nume propriu si


pentru fiecare avocat care isi exercita profesia in cadrul acesteia.

   Art. 26. - Suspendarea asociatilor

   

................................................................................
...............

................................................................................
...............

 
 

   Art. 27. - Intervenirea cazurilor de incapacitate de exercitare a profesiei

   

................................................................................
...............

................................................................................
...............

 
 

   TITLUL VIII
  Dizolvarea si lichidarea

   Art. 28. - Dizolvarea

    Societatea se dizolva in urmatoarele situatii:

   a) prin hotararea luata in unanimitate de asociati;

   b) prin hotarare judecatoreasca;

   c) prin radierea din profesie a tuturor asociatilor;


   d) prin decesul simultan al tuturor asociatilor;

   e) prin dobandirea tuturor partilor sociale de catre un singur asociat si pastrarea lor de
catre acesta o perioada mai mare de 3 luni;

   f) la cererea simultana de retragere din Societate formulata de toti asociatii.

   Art. 29. - Lichidarea

   29.1. - Societatea intra in lichidare din momentul dizolvarii sale. In toate actele sale se
va mentiona "In lichidare".

   29.2. - Asociatii vor desemna un lichidator cu votul cerut pentru numirea avocatului
coordonator. In caz contrar acesta va fi numit de catre decan.

   29.3. - Asociatii vor fi convocati pentru a decide cu privire la rezultatele obtinute de


lichidatori, a repartizarii activului net si pentru a constata incheierea lichidarii.

   29.4. - In situatiile in care in societate ramane un singur asociat pentru o perioada mai
mare de trei luni, societatea intra in lichidare, cu exceptia cazului in care asociatul ramas
decide reorganizarea acesteia.

   TITLUL IX
  Conditia suspensiva si publicitate

   Art. 30. - Conditia suspensiva

   30.1. - Societatea este constituita intre asociati de la data semnarii statutului, sub
conditia suspensiva a inscrierii sale in tabloul baroului.

   30.2. - Dupa inscrierea Societatii, avocatul coordonator va convoca o adunare generala


extraordinara pentru a se constata indeplinirea tuturor conditiilor cerute pentru inceperea
activitatii.

   Art. 31. - Publicitate

   31.1. - In termen de 15 zile de la semnarea statutului, acesta va fi prezentat decanului.

    SEMNATURI:
 

    Av. ............................


Av. ............................
Av. ............................

   ANEXA Nr. XIV

    CONTRACT
pentru constituirea unei societati civile profesionale de avocati
cu raspundere limitata

   

   Intre:

   1. Dl .................................................. avocat definitiv


inscris in tabloul

avocatilor .....................................................................
..............;

   2. Dl .................................................. avocat definitiv


inscris in tabloul

avocatilor .....................................................................
..............;

   3. Dl .................................................. avocat definitiv


inscris in tabloul

avocatilor .....................................................................
..............;

   4. Dl .................................................. avocat definitiv


inscris in tabloul

avocatilor .....................................................................
..............,

au convenit constituirea unei societati civile profesionale cu raspundere


limitata, supusa

reglementarilor prevazute de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea


profesiei de

avocat si in conformitate cu Statutul profesiei de avocat.

   Art. 1. - Denumirea societatii.

   Societatea civila profesionala cu raspundere limitata poarta denumirea


de ..................
si are sediul
in .............................................................................
.

................................................................................
...............

................................................................................
...............

   Art. 2. - Societatea se constituie pe o


durata ........................................... .

   Art. 3. - Conditiile de asociere sunt prevazute in statutul societatii civile


profesionale

cu raspundere limitata, incheiat potrivit Statutului profesiei si care face


parte integranta

din prezentul contract.

   Localitatea ........................                   
Data .................

                                          Semnatura,

 
 

   ANEXA Nr. XV

    SOCIETATE CIVILA PROFESIONALA CU RASPUNDERE LIMITATA


- STATUT -

    Subsemnatii:

   - ............................... domiciliat in ................, cod numeric personal ............., nascut


in ............, la data de ........., inscris in tabloul avocatilor in data de ......... si avocat
definitiv din data de .......;

   - ............................... domiciliat in ................, cod numeric personal ............., nascut


in ............, la data de ........., inscris in tabloul avocatilor in data de ......... si avocat
definitiv din data de .......;

   - ............................... domiciliat in ................, cod numeric personal ............., nascut


in ............, la data de ........., inscris in tabloul avocatilor in data de ......... si avocat
definitiv din data de .......,
    au convenit, dupa cum urmeaza, Statutul societatii civile profesionale cu raspundere
limitata .................................. infiintata conform art. 5 din Legea nr. 51/1995 si art. 188-
201 din Statutul profesiei de avocat.

   TITLUL I
  Forma, obiect, scop, denumirea (forma profesionala), sediu, durata

   Art. 1. - Forma

    Prezenta Societate este infiintata ca o societate civila profesionala cu raspundere


limitata si este compusa din subsemnatii avocati inscrisi pe tabloul Baroului .....................
ca avocati definitivi:

   - ................................................. - asociat;

   - ................................................. - asociat;

   - ................................................. - asociat.

   Art. 2. - Obiect

    Societatea are ca obiect exercitarea in comun a profesiei de avocat conform Legii nr.
51/1995 si Statutului profesiei de avocat.

   Art. 3. - Scop profesional

   3.1. - Fiecare asociat, avocat colaborator si avocat salarizat in interiorul profesiei isi
angajeaza raspunderea profesionala numai in limitele capitalului social subscris si varsat.

   3.2. - Societatea este denumita ....................... - Societate civila de avocati cu


raspundere limitata (S.C.A.R.L.).

   Art. 4. - Sediul

    Sediul principal al Societatii este situat in ............................. .

    Societatea isi poate deschide birouri de lucru in circumscriptia Baroului ... ... sau sedii
secundare in circumscriptia altor barouri din tara si strainatate.

   Art. 5. - Durata
    Societatea se constituie pentru o durata de ..... ani din momentul inscrierii sale pe
tabloul Baroului ....................... .

   TITLUL II
  Capitalul social

   Art. 6. - Compunerea capitalului social

   6.1. - Capitalul social este compus dupa cum urmeaza:

   

   - Dl. ............................................................:

             - aport in numerar/natura/clientela: ........ lei (..........) lei,

   - Dl. ............................................................:

             - aport in numerar/natura/clientela: ........ lei (..........) lei,

   - Dl. ............................................................:

             - aport in numerar/natura/clientela: ........ lei (..........) lei.

 
 

   6.2. - Aporturile in natura/clientela ale asociatilor sunt constituite din urmatoarele


bunuri:

   - ..............., evaluat de catre asociati/conform raportului de expertiza nr. ............... din
data de .............. la valoarea de ............. lei;

   - ..............., evaluat de catre asociati/conform raportului de expertiza nr. ............... din
data de .............. la valoarea de ............. lei;

   - ..............., evaluat de catre asociati/conform raportului de expertiza nr. ............... din
data de .............. la valoarea de ............. lei.

   Art. 7. - Repartizare

    Capitalul social este divizat in ........ parti sociale a cate .......... lei fiecare, integral
subscrise si varsate de catre asociati, potrivit aporturilor mentionate la art. 6, astfel:

   - ............................ - ............................. parti sociale;


   - ............................ - ............................. parti sociale;

   - ............................ - ............................. parti sociale.

   TITLUL III
  Adunarea generala

   Art. 8. - Adunarile generale

   8.1. - Adunarea generala reprezinta totalitatea asociatilor si deciziile luate sunt


obligatorii pentru toti asociatii.

   8.2. - Fiecare parte sociala subscrisa si varsata da dreptul la un vot.

   8.3. - Asociatii nu pot fi reprezentati in adunarea generala decat de alti asociati.

   8.4. - Adunarile generale se convoaca de oricare dintre asociati prin orice mijloace care
sa poata proba realizarea convocarii cu minimum 5 zile inainte de data tinerii lor.

   8.5. - Adunarea generala se va intruni la sediul principal al societatii sau cu acordul


unanim al asociatilor in orice alt loc.

   8.6. - Hotararile adunarilor generale se iau prin votul asociatilor reprezentand


majoritatea partilor sociale, cu exceptia cazurilor prevazute in Statutul profesiei de
avocat.

   8.7. - Pentru hotararile avand ca obiect modificarea actelor de constituire este necesar
acordul unanim al asociatilor.

   Art. 9. - Atributiile Adunarii generale

    Principalele atributii ale Adunarii Generale sunt:

   a) aprobarea bilantului anual;

   b) repartizarea rezultatelor financiare (beneficiul);

   c) marirea sau reducerea capitalului social;

   d) fuziunea;

   e) schimbarea denumirii societatii;


   f) schimbarea sediului principal, infiintarea de birouri de lucru sau sedii secundare;

   g) crearea sau anularea partilor de industrie;

   h) primirea de noi asociati;

   i) excluderea asociatului/asociatilor;

   j) alegerea avocatului coordonator al societatii;

   k) desemnarea lichidatorului/lichidatorilor;

   l) orice modificarea a statutului societatii.

   Art. 10. - Procedura adunarii generale si procesele-verbale

   10.1. - Adunarile generale sunt prezidate de avocatul coordonator sau asociatul


desemnat de catre acesta.

   10.2. - Procesul-verbal va fi intocmit de secretarul adunarii, desemnat dintre asociati si


va cuprinde: data, locul, prezenta, ordinea de zi, rezumatul dezbaterilor, hotararile luate,
voturile exprimate pentru fiecare hotarare. Procesul-verbal va fi semnat de asociatii
prezenti.

   10.3. - Lucrarile adunarii generale se consemneaza intr-un registru numerotat si parafat


de coordonatorul Societatii.

   TITLUL IV
  Coordonarea activitatii

   Art. 11. - Coordonarea

   11.1. - Societatea este coordonata de un avocat coordonator sau asociatul desemnat de


acesta. El este numit prin hotararea asociatilor ce detin impreuna mai mult de 1/2 din
capitalul social.

   11.2. - Mandatul avocatului coordonator este de doi ani.

   11.3. - Calitatea de avocat coordonator inceteaza prin revocare, deces, demisie,


retragere voluntara din Societate sau pentru motive temeinice, cu aprobarea Adunarii
asociatilor.
   Art. 12. - Desemnarea avocatului coordonator

   Dl. (d-na) ................................ este desemnat(a) incepand cu data de ........................


avocatul coordonator al societatii.

   Art. 13. - Drepturi si obligatiile avocatului coordonator

   13.1. - Avocatului coordonator reprezinta Societatea in raporturile cu tertii.

   13.2. - Actele de instrainare cu privire la drepturile si bunurile Societatii se incheie


numai cu autorizarea prealabila a asociatilor conform art. 8. Asociatii pot fixa un plafon
maximal al valorii bunurilor care pot fi instrainate de catre avocatul coordonator fara a fi
necesara autorizarea prealabila si fara ca aceasta valoare sa poata depasi 10% din
valoarea capitalului social.

   13.3. - Raporturile dintre avocatul coordonator si ceilalti avocati ai societatii nu implica


nici o subordonare in plan profesional.

   Art. 14. - Remunerare

    Avocatul coordonator poate fi remunerat potrivit hotararii adunarii generale.

   TITLUL V
  Conturile si informarea asociatilor cu privire la rezultatele
obtinute de Societate

   Art. 15. - Exercitiul financiar

    Exercitiul financiar incepe de la 01 ianuarie si se sfarseste la 31 decembrie al fiecarui


an cu exceptia primului an, cand incepe la data infiintarii si dureaza pana la 31
decembrie.

   Art. 16. - Conturile si informarea asociatilor

   16.1. - Operatiunile in conturile bancare ale Societatii sunt efectuate de avocatul


coordonator, singur, alaturi sau impreuna cu alte persoane desemnate prin hotararea
adunarii generale. La incheierea exercitiului financiar, avocatul coordonator intocmeste
bilantul, contul de profit si pierderi si raportul de activitate, intocmite de coordonator.

   16.2. - Asociatii pot lua cunostinta de bilant, de anexele acestuia, si pot consulta orice
registru si document contabil al Societatii.
   16.3. - Societatea poate angaja cenzori si auditori pentru a verifica evidentele contabile
ale Societatii si a intocmi raportul asupra gestiunii.

   Art. 17. - Rezultatele financiare

    Adunarea generala ordinara aproba conturile, exercitiul financiar, bilantul si hotaraste
cu privire la utilizarea rezultatelor financiare.

   Art. 18. - Repartizarea beneficiilor

   18.1. - Beneficiul net al societatii va fi stabilit dupa scaderea din totalul veniturilor a
cheltuielilor deductibile si a sumei datorate de societate cu titlu de impozit pe profit.

   18.2. - Dupa deducerea tuturor celorlalte obligatii si contributii care pot greva profitul
net al societatii, repartizarea rezultatelor financiare ramase, se va face astfel:

   - cota alocata detinatorilor partilor sociale ..............................;

   - cota alocata detinatorilor partilor de industrie .........................;

   - alte alocari (fond de premiere, provizioane de risc, fond de rezerva, fond de investitii,
etc.) ......................................................... .

   TITLUL VI
  Cesiunea si transmiterea partilor sociale

   Art. 19. - Cesiunea partilor sociale

   19.1. - Cesiunea de parti sociale poate fi facuta numai catre avocati definitivi cu drept
de exercitare a profesiei, in conditiile Legii si Statutului.

   19.2. - Cesiunea intre asociati este libera.

   19.3. - Partile sociale pot fi cesionate numai cu acordul unanim si exprimat in scris al
asociatilor.

   19.4. - Oricare asociat isi poate exercita dreptul de preemtiune in termen de 30 de zile
de la primirea notificarii ofertei de cesiune. In caz de concurs intre asociati, la pret egal,
este preferat asociatul care doreste sa achizitioneze numarul total de parti sociale ofertate,
sau, in lipsa, dupa caz, asociatii vor achizitiona partile sociale proportional cu cotele
detinute la capitalul social.
   Art. 20. - Notificarea cesiunii

   20.1. - Asociatul care intentioneaza sa cedeze partile sociale este obligat sa notifice
intentia sa cu minimum 30 de zile anterior transmiterii, catre toti asociatii.

   20.2. - In cazul de neexercitare a dreptului de preemtiune, cesiunea poate fi facuta catre


avocat/avocati neasociat/neasociati, fara ca ceilalti asociati sa se poata opune, dispozitiile
art. 19 alin. (2) nefiind aplicabile.

   20.3. - Oferta notificata este irevocabila pe toata durata ei de valabilitate.

   Art. 21. - Retragerea asociatilor

   21.1. - Asociatul se poate retrage oricand din societate cu conditia de a notifica, in scris,
celorlalti asociati si baroului din care face parte intentia de retragere cu cel putin 3 luni
inainte.

   21.2. - La implinirea termenului prevazut in notificare consiliul baroului va lua act de


retragerea asociatului, operand modificarile corespunzatoare in evidentele sale.

   21.3. - In caz de neintelegere cu privire la desocotirea consecutiva a retragerii se aplica


corespunzator urmatoarele prevederi ale prezentului statut:

   

................................................................................
...............

................................................................................
...............

 
 

   Art. 22. - Incetarea calitatii de asociat

   22.1. - Asociatul care din orice motiv pierde dreptul de exercitare a profesiei de avocat,
asociatul exclus din societate, asociatul care s-a retras din societate sau asociatul pus sub
interdictie are la dispozitie un termen de 3 luni pentru cesionarea partilor sociale, in
conditiile prevazute in prezentul titlu.

   22.2. - In cazul in care, la expirarea acestui termen cesiunea nu a avut loc, partile
sociale se vor anula iar statutul se va modifica corespunzator.

   Art. 23. - Decesul asociatului

   23.1. - (1 La data decesului unui asociat, partile sociale detinute de acesta se anuleaza.
   23.2. - Partile semnatare convin ca desocotirea dintre asociati si succesorii asociatului
decedat se va face potrivit urmatoarelor reguli: ...................

   

................................................................................
...............

................................................................................
...............

 
 

   23.3. - In termen de maxim 3 luni de la data anularii partilor sociale, asociatii vor
proceda dupa cum urmeaza:

   a) reducerea corespunzatoare a capitalului social;

   b) emiterea de noi parti sociale in vederea reconstituirii capitalului social la valoarea
existenta la momentul decesului;

   c) incetarea formei de exercitare a profesiei.

   Art. 24. - Alte dispozitii

    Cesionarii sunt obligati sa depuna la barou un exemplar original al actului de cesiune.

    (Se pot introduce clauze specifice privind retragerea fortata, retragerea voluntara etc.)

   TITLUL VII
  Exercitarea profesiei

   Art. 25. - Activitatea si raspunderea profesionala

   25.1. - Asociatii, avocatii colaboratori si avocatii salarizati in interiorul profesiei,


exercita profesia de avocat in numele societatii.

   25.2. - Fiecare avocat raspunde pentru actele profesionale pe care le indeplineste.

   25.3. - Societatea va incheia contracte de asigurare profesionala, in nume propriu si


pentru fiecare avocat care isi exercita profesia in cadrul acesteia.

   Art. 26. - Suspendarea asociatilor


   

................................................................................
...............

................................................................................
...............

................................................................................
............. .

 
 

   Art. 27. - Intervenirea cazurilor de incapacitate de exercitare a profesiei

   

................................................................................
...............

................................................................................
............. .

 
 

   TITLUL VIII
  Dizolvarea si lichidarea

   Art. 28. - Dizolvarea

    Societatea se dizolva in urmatoarele situatii:

   a) prin hotararea luata in unanimitate de asociati;

   b) prin hotarare judecatoreasca;

   c) prin radierea din profesie a tuturor asociatilor;

   d) prin decesul simultan al tuturor asociatilor;

   e) prin dobandirea tuturor partilor sociale de catre un singur asociat si pastrarea lor de
catre acesta o perioada mai mare de 3 luni;

   f) la cererea simultana de retragere din Societate formulata de toti asociatii.

   Art. 29. - Lichidarea


   29.1. - Societatea intra in lichidare din momentul dizolvarii sale. In toate actele sale se
va mentiona "In lichidare".

   29.2. - Asociatii vor desemna un lichidator cu votul cerut pentru numirea avocatului
coordonator. In caz contrar acesta va fi numit de catre decan.

   29.3. - Asociatii vor fi convocati pentru a decide cu privire la rezultatele obtinute de


lichidatori, a repartizarii activului net si pentru a constata incheierea lichidarii.

   29.4. - In situatiile in care in societate ramane un singur asociat pentru o perioada mai
mare de trei luni, societatea intra in lichidare, cu exceptia cazului in care asociatul ramas
decide reorganizarea acesteia.

   TITLUL IX
  Conditia suspensiva si publicitate

   Art. 30. - Conditia suspensiva

   30.1. - Societatea este constituita intre asociati de la data semnarii statutului, sub
conditia suspensiva a inscrierii sale in tabloul baroului.

   30.2. - Dupa inscrierea Societatii, avocatul coordonator va convoca o adunare generala


extraordinara pentru a se constata indeplinirea tuturor conditiilor cerute pentru inceperea
activitatii.

   Art. 31. - Publicitate

    In termen de 15 zile de la semnarea statutului, acesta va fi prezentat decanului.

   Art. 32. - Dobandirea personalitatii juridice

    Societatea dobandeste personalitate juridica la data inregistrarii la barou a deciziei


emise de catre consiliul baroului in a carei raza teritoriala se afla sediul ei principal.

    SEMNATURI:

 
    Av. ...............................
Av. ...............................
Av. ...............................

   ANEXA Nr. XVI

    Uniunea Nationala a Barourilor din Romania

    Baroul ...................................

    CERTIFICAT Nr. ................


de inregistrare a societatii civile profesionale de avocati
cu raspundere limitata

   1. Denumirea ................................................... "S.C.A.R.L."

   2. Sediul ...................................................................

   3. Durata de functionare ....................................................

   4. Data dobandirii personalitatii juridice (data de inregistrarea la barou a deciziei


Consiliului Baroului ..................................................

   5. Semnatura si stampila ....................................................

    Semnatura decanului


L.S.

   ANEXA Nr. XVII

    REGISTRU DE EVIDENTA


a contractelor de asistenta juridica
   

+----+---------------+----------------------+---------------------+------------+

|Nr. |Data efectuarii|Nr. si data incheierii| Numele si prenumele |    Alte    |

|crt.| inregistrarii |     contractului     |persoanelor semnatare| observatii |

+----+---------------+----------------------+---------------------+------------+

| 1. |               |                      |                     |            |

+----+---------------+----------------------+---------------------+------------+

| 2. |               |                      |                     |            |

+----+---------------+----------------------+---------------------+------------+

| 3. |               |                      |                     |            |

+----+---------------+----------------------+---------------------+------------+

| 4. |               |                      |                     |            |

+----+---------------+----------------------+---------------------+------------+

| 5. |               |                      |                     |            |

+----+---------------+----------------------+---------------------+------------+

|....|               |                      |                     |            |

+----+---------------+----------------------+---------------------+------------+

 
 

   ANEXA Nr. XVIII

    REGISTRU DE INREGISTRARE


a actelor juridice atestate de avocat conform articolului 3
din Legea nr. 51/1995

   

+----+-----------------+---------------------+------+---------------+----------+

|    |                 | Persoana/persoanele |      |               |          |

|Nr. |    Denumirea    |semnatare ale actului| Data |   Obiectul    |Observatii|

|crt.|     actului     |   (Nume, prenume,   |      |    actului    |          |

|    |                 |  domiciliu, act de  |      |               |          |


|    |                 |     identitate)     |      |               |          |

+----+-----------------+---------------------+------+---------------+----------+

| 1. |                 |                     |      |               |          |

+----+-----------------+---------------------+------+---------------+----------+

| 2. |                 |                     |      |               |          |

+----+-----------------+---------------------+------+---------------+----------+

| 3. |                 |                     |      |               |          |

+----+-----------------+---------------------+------+---------------+----------+

| 4. |                 |                     |      |               |          |

+----+-----------------+---------------------+------+---------------+----------+

| 5. |                 |                     |      |               |          |

+----+-----------------+---------------------+------+---------------+----------+

| 6. |                 |                     |      |               |          |

+----+-----------------+---------------------+------+---------------+----------+

|....|                 |                     |      |               |          |

+----+-----------------+---------------------+------+---------------+----------+

 
 

   ANEXA Nr. XIX

   
                                                  REGISTRUL DE INREGISTRARE

                         a activitatilor fiduciare in conditiile art. 3 alin. (1), lit. g) din Lege

+----+---------------------+--------+-----------------------------------------------+-------------------+----------+--------+

|    |       Client        |        |                    Bunuri                     |      Fonduri      |          |        |

|Nr. +--------+-----+------+Contract+--------+-------+-----------+---------+--------+----+-------+------+Operatiuni|  Alte  |

|crt.|Denumire|Sediu| Cont |   1)   |Denumire|Valoare|Provenienta| Data2)  | Data3) |Nr. |Intrari|Iesiri|    6)    |mentiuni|

|    |        |     |bancar|        |   a    | (mii  |           |preluarii|predarii|cont|  4)   |  5)  |          |        |

|    |        |     |      |        |bunului | lei)  |           |         |        |    |       |      |          |        |

+----+--------+-----+------+--------+--------+-------+-----------+---------+--------+----+-------+------+----------+--------+

+----+--------+-----+------+--------+--------+-------+-----------+---------+--------+----+-------+------+----------+--------+

+----+--------+-----+------+--------+--------+-------+-----------+---------+--------+----+-------+------+----------+--------+

+----+--------+-----+------+--------+--------+-------+-----------+---------+--------+----+-------+------+----------+--------+

 
 
   1) se vor inregistra numarul si data contractului incheiat intre avocat si client in baza
caruia avocatul desfasoara operatiunile fiduciare. Actele aditionale se vor inregistra
corespunzator.

   2) se va inregistra documentul ce justifica predarea catre avocat.

   3) se va inregistra documentul ce justifica predarea de catre avocat.

   4) se va indica data evidentierii fiecarei sume in contul deschis pentru client si
provenienta acesteia (exemplu: executare silita).

   5) se va indica fiecare suma platita din contul deschis pentru client, operatiunea ce
justifica plata si destinatia platii.

   6) se va descrie - rezumativ - fiecare operatiune efectuata si obiectul acesteia.

   ANEXA Nr. XX

   
                                                   REGISTRUL DE EVIDENTA

             a partilor de interes, a partilor sociale si/sau a actiunilor societatilor, in conditiile art. 3

                                                alin. (1), lit. h) din Lege

+----+---------------------+----------+---------------------------------+----------+---------------------------+----------+

|    |       Client        |          |       Informatii titulari       |Identitate|        Operatiuni         |   Alte   |

|Nr. +--------+-----+------+Contract1)+--------+-----+---------+--------+actionari/+-------------+-------------+mentiuni4)|

|crt.|Denumire|Sediu| Cont |          |  Data  |Numar| Valoare |Valoare |   Nr.    |   Cesiuni   |  Garantii   |          |

|    |        |     |bancar|          |emisiune|     | totala  |nominala| titluri  |(parti, data |(parti, data |          |

|    |        |     |      |          |        |     |(mii lei)|        | detinute |nr., titluri,|nr., titluri,|          |

|    |        |     |      |          |        |     |         |        |          | valoare)2)  | valoare)3)  |          |

+----+--------+-----+------+----------+--------+-----+---------+--------+----------+-------------+-------------+----------+

|1.  |        |     |      |          |        |     |         |        |          |             |             |          |

+----+--------+-----+------+----------+--------+-----+---------+--------+----------+-------------+-------------+----------+

|2.  |        |     |      |          |        |     |         |        |          |             |             |          |

+----+--------+-----+------+----------+--------+-----+---------+--------+----------+-------------+-------------+----------+

|....|        |     |      |          |        |     |         |        |          |             |             |          |

+----+--------+-----+------+----------+--------+-----+---------+--------+----------+-------------+-------------+----------+

 
 

   1) se vor inregistra numarul si data contractului incheiat intre avocat si client; actele
aditionale se vor inregistra corespunzator.

   2) se vor mentiona: identitatea partilor (cedent/cesionar) data cesiunii, numarul si


valoarea totala a titlurilor cedate;
   3) se vor mentiona: identitatea partilor (creditor/debitor garant), data constituirii
garantiei, tipul garantiei, numarul de titluri grevate si valoarea totala garantata.

   4) exemplu: date privind inregistrarea in Arhiva Electronica de Garantii Reale


Mobiliare, etc.

   ANEXA Nr. XXI

    MODELUL STAMPILEI FORMELOR DE EXERCITARE A PROFESIEI

   1. Stampila are forma rotunda;

   2. Diametrul stampilei este de 3 cm;

   3. Continutul stampilei:

   - Uniunea Nationala a Barourilor din Romania;

   - Baroul;

   - Denumirea formei de exercitare a profesiei;

   4. Mentiunile privind Uniunea Nationala a Barourilor din Romania si denumirea


baroului se inscriptioneaza in interiorul circumferintei stampilei urmarind linia
circumferintei;

   5. Mentiunea privind denumirea formei de exercitare a profesiei se inscriptioneaza in


interiorul circumferintei stampilei.

    EXEMPLE:

   

   
 

   

   6. Pentru clientela personala si activitatea desfasurata in cadrul asistentei judiciare a


baroului, avocatul colaborator va utiliza stampila personala, aprobata de forma de
exercitare a profesiei, pe care se inscriptioneaza denumirea formei de exercitare a
profesiei si mentiunea avocat colaborator.@

    Exemplu:

   

    __________

    @Pct. 6 de la anexa XXI a fost introdus prin art. IV din Hotararea pentru modificarea
si completarea Statutului profesiei de avocat.

   ANEXA Nr. XXII

    MODELUL FIRMEI FOLOSITE DE FORMELE DE EXERCITARE A PROFESIEI


DE AVOCAT

   1. Continutul firmei:

   - Uniunea Nationala a Barourilor din Romania;

   - Baroul;

   - denumirea formei de exercitare a profesiei;

   - mentiuni privind identificarea sediului (etaj, apartament);

   - mentiuni privind: sediul principal, sediul secundar, birou de lucru.


 

    EXEMPLU:

   

+-------------------------------------------------------------------------------
--------------+

|                         UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN


ROMANIA                          |

|                                     
|

|...............................................................................
..... (Baroul)|

|................................................ (Denumirea formei de


exercitare a profesiei)|

|........................................... (sediul principal/sediul


secundar/birou de lucru)|

|.......................... (elemente de identificare ale sediului; exemplu:


etaj, apartament)|

+-------------------------------------------------------------------------------
--------------+

 
 

    Dimensiunile maxime ale firmei sunt de 40 x 60 cm. Firma va fi confectionata din
metal cu mentiunile gravate.

   ANEXA Nr. XXIII

    MODELUL SI CONTINUTUL PARAFEI PROFESIONALE

    Dimensiunile parafei sunt de 2 x 5 cm.

   

+----------------------------------------------------+

| __________________________________________________ |
|         (Forma de exercitare a profesiei)          |

| __________________________________________________ |

|          (numele si prenumele avocatului)          |

|                                                    |

|avocat __________________ (stagiar/avocat definitiv)|

+----------------------------------------------------+

EXEMPLU:
 

   

+-----------------------------+

|"Popescu si Asociatii" S.C.A.|

|         Ion Popescu         |

|      avocat definitiv       |

+-----------------------------+

 
 

   ANEXA Nr. XXIV

    MODELUL SI CONTINUTUL PARAFEI FOLOSITE DE AVOCAT PENTRU


ACTELE INTOCMITE
CONFORM ART. 3 ALIN. (1) LIT. C) DIN LEGEA NR. 51/1995

    Dimensiunile parafei sunt de 5 x 8 cm.

   

+------------------------------------------------------------------------------+

|   Avocat ____________________________________________________________________|

|   In conformitate cu dispozitiile articolului 3 alin. (1) lit. c) din Legea  |

|nr. 51/1995 atest data, identitatea partilor si continutul prezentului act.   |

|                                                                              |
|   Nr. ______________*) Data ___________________                              |

|                                                                              |

|                                                     Semnatura                |

|                                             _________________________        |

|                                                       L.S.                   |

+------------------------------------------------------------------------------+

 
 

   *) Numarul este corespunzator numarului curent din Registrul de inregistrare a actelor
juridice atestate de avocat cu privire la identitatea partilor, a continutului si a datei
actelor, intocmit conform Statutului profesiei de avocat.

   ANEXA Nr. XXV

    MODELUL SI CARACTERISTICILE ROBEI SI ALE ACCESORIILOR ACESTEIA

   1. Roba purtata de avocati este confectionata din stofa/material textil nesifonabil de
culoare neagra; croiala este larga - model inchis la gat - cu guler gen tunica, ingust;
spatele este incretit pe mijlocul bazei posterioare a gulerului (8 cm); manecile sunt largi
la baza si incretite la umar (10 cm), iar mansetele sunt confectionate din material de
aceeasi culoare, lucios (cu latimea de 25 cm). Roba se incheie cu nasturi aplicati in
interiorul acesteia, in partile laterale sunt prevazute doua deschideri, de dimensiunea 18
cm, gen buzunar.

   2. Avocatii poarta baveta plisata, de culoare alba, de forma trapezoidala, avand baza
mare de 12 cm, baza mica de 4 cm si lungimea de 25 cm. Baveta se prinde la baza
gulerului.

   3. Pe umarul stang al robei se aplica o esarfa de o parte si de alta a umarului, fixata de
roba printr-un sistem de prindere (baza mica a celor doua esarfe, legata intre ele printr-o
aplicatie din acelasi material, de forma trapezoidala cu urmatoarele dimensiuni: baza
mare 5 cm, baza mica 3,5 si inaltimea de 4 cm). Pe aplicatie care sunt confectionate
butonierele pentru cei doi nasturi prin care esarfa se fixeaza de roba. Esarfa este
confectionata din acelasi material ca si roba, are forma trapezoidala, in ambele parti.
Partea din fata este pliata printr-o cuta dubla. Partea din fata a esarfei se termina prin
aplicarea unui material "gen blanita", de culoare alba, aplicat la exterior, cu latimea de 7
cm. Partea din spate a esarfei are aceiasi terminatie aplicata pe ambele parti ale esarfei cu
latimea de 6 cm. Esarfa se fixeaza de roba prin doi nasturi neaparenti. Cele doua parti ale
esarfei sunt cusute intre ele, iar cusatura este mascata cu un nasture imbracat in acelasi
material din care este confectionata roba, de dimensiunea bazei mici a celor doua esarfe.
Partea din fata a esarfei are baza mare de 17 cm, baza mica de 5 cm si lungimea de 29
cm. Partea din spate a esarfei are baza mare de 11 cm, baza mica de 5 cm si lungimea de
59 cm.

   4. Modelul de roba descris mai sus este redat in schita - tipar ce se pastreaza spre
conservare la secretariatul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania si se va transmite
la fiecare barou pentru a fi pusa la dispozitia avocatilor.

   ANEXA Nr. XXVI

    MODELUL LEGITIMATIEI DE AVOCAT*)

    Se confectioneaza cu coperti din piele, de culoare identica cu fondul insignei de


avocat.

    In interior exista file tipografiate pe care se fac mentiuni si se aplica vize semestriale.

   

          Coperta 1 - exterior                    Coperta 1 - interior

             culoare GRENA

                9 x 6 cm

+--------------------------------------++--------------------------------------+

|         UNIUNEA NATIONALA A          ||                                      |

|        BAROURILOR DIN ROMANIA        ||                                      |

|                                      ||                                      |

|                                      ||                                      |

|                                      ||           +--------------+           |

|                                      ||           |              |           |

|                                      ||           |  Loc pentru  |           |

|             LEGITIMATIE              ||           |  fotografie  |           |


|                  DE                  ||           | tip 3 x 4 cm |           |

|                AVOCAT                ||           |              |           |

|                                      ||           +--------------+           |

|                                      ||                                      |

|                                      ||                                      |

|                                      ||                                      |

|                                      ||                                      |

|                                      ||                                      |

|                                      ||                                      |

+--------------------------------------++--------------------------------------+

+--------------------------------------++------------------+-------------------+

|         UNIUNEA NATIONALA A          ||      VIZAT       |       VIZAT       |

|        BAROURILOR DIN ROMANIA        ||      Sem. I      |      Sem. II      |

|      BAROUL ___________________      ||                  |                   |

|                                      || Anul ........... | Anul ............ |

|     LEGITIMATIE NR. ___________      ||                  |                   |

|                                      |+------------------+-------------------+

|Dl./D-na _____________________________||      VIZAT       |       VIZAT       |

|CNP: _________________________________||      Sem. I      |      Sem. II      |

|Este inscris in Barou in calitate de: ||                  |                   |

|- avocat stagiar la data de: _________|| Anul ........... | Anul ............ |

|prin decizia nr. _____/______________;||                  |                   |

|- avocat definitiv la data de: _______|+------------------+-------------------+

|prin decizia nr. _____/______________.||      VIZAT       |       VIZAT       |

|                                      ||      Sem. I      |      Sem. II      |

|      DECAN,           SECRETAR,      ||                  |                   |

|       L.S.                           || Anul ........... | Anul ............ |

|                                      ||                  |                   |

+--------------------------------------++------------------+-------------------+

          Coperta 2 - interior                    Coperta 2 - exterior


                                                     culoare GRENA

                                                        9 x 6 cm

+--------------------------------------++--------------------------------------+

|       COMPETENTA PROFESIONALA:       ||                                      |

|                                      ||                                      |

|1. Are competenta profesionala a      ||                                      |

|avocatului stagiar.                   ||                                      |

|                                      ||                                      |

|                DECAN,                ||                                      |

|                                      ||                                      |

|2. Are dreptul sa puna concluzii la   ||                                      |

|tribunale, curti de apel.             ||                                      |

|                                      ||                                      |

|                DECAN,                ||                                      |

|                                      ||                                      |

|3. Are dreptul sa puna concluzii la   ||                                      |

|toate instantele, indiferent de grad. ||                                      |

|                                      ||                                      |

|                DECAN,                ||                                      |

|                                      ||                                      |

+--------------------------------------++--------------------------------------+

+--------------------------------------+

|                                      |

|                                      |

|1. Eliberata la data de ______________|

|_____________________________________.|

|                                      |

|2. Mentiuni privind situatia          |

|profesionala:                         |

|- incompatibil de la data de:         |

|_____________________________________;|
|- ridicat incompatibilitatea la data  |

|de: _________________________________;|

|- suspendat pe perioada: _____________|

|_____________________________________.|

|                                      |

|                                      |

|                DECAN,                |

|                                      |

+--------------------------------------+

 
 

   *) Legitimatia de avocat poate fi si tip card care va cuprinde in mod obligatoriu
urmatoarele mentiuni: UNBR, Baroul, Numele, prenume, CNP, fotografie, data inscrierii
in barou, data definitivarii in profesie, durata de valabilitate, sigla UNBR/sigla baroului.

    Legitimatiile tip card se confectioneaza pe cheltuiala fiecarui barou care initiaza si
implementeaza acest tip de legitimatie.

    Model exemplificativ:

    Fata 1:

   

    Fata 2:

   

    Pozitionarea hologramei:

 
   

   ANEXA Nr. XXVII

    MODELUL INSIGNEI DE AVOCAT

   

    Dimensiunile (diametrul):

   - pentru costum - 1 cm;

   - pentru roba - 4 cm.

   ANEXA Nr. XXVIII

    ACT DE INFIINTARE


a cabinetului individual de avocat

   

   Subsemnatul ......................... avocat definitiv, inscris in


baroul .................,

in baza deciziei nr. .......... din data de .................... in calitate de


avocat titular,

                                           INFIINTEZ

   Cabinetul individual de avocat cu:

   1.
Denumirea ......................................................................
....... .
                                  (conform art. 7 alin. (1) lit. a) din Lege)

   2. Sediul profesional al cabinetului


este: ............................................... .

   3. Aportul la constituirea patrimoniului de afectatiune profesionala necesar


cabinetului

consta in: (se descrie aportul, valoarea, actul sau modalitatea de


dobandire) .................

................................................................................
...............

................................................................................
...............

................................................................................
............. .

   4. Avocati colaboratori:

  
- ..............................................................................
............

................................................................................
...............

................................................................................
............. .

(numele, prenumele, data inscrierii in barou, individualizarea deciziei de


inscriere prin numar

si data, mentiunea "definitiv/stagiar", mentiuni privind contractul de


colaborare - data

incheierii, data avizarii de catre consiliul baroului, etc.)

  
- ..............................................................................
............

................................................................................
...............

................................................................................
............. .

(numele, prenumele, data inscrierii in barou, individualizarea deciziei de


inscriere prin numar

si data, mentiunea "definitiv/stagiar", mentiuni privind contractul de


colaborare - data

incheierii, data avizarii de catre consiliul baroului, etc.)

   ...........

   Ma angajez sa achit intocmai si la termen taxele si contributiile


profesionale ce imi revin
(se fac mentiuni suplimentare privind eventuala contributie la fondul de formare
profesionala

initiala in cazul in care printre colaboratori sunt avocati stagiari iar baroul
a hotarat plata

si modalitatea de plata a unei astfel de contributii).

   Data ....................       
Semnatura .................

   Depus azi ............ la barou impreuna cu contractele de colaborare


mentionate in actul de

infiintare si copiile certificate ale deciziei/deciziilor de inscriere in


barou/deciziilor de

dobandire a calitatii de avocat definitiv.

                                                                     Secretar,

               Avizat in sedinta consiliului baroului din ................... .

                                            DECAN,

                                             L.S.

 
 

   ANEXA Nr. XXIX

    CONVENTIE
DE ASOCIERE A CABINETELOR INDIVIDUALE DE AVOCATI
(CABINETE ASOCIATE)

   

   Intre:

   1. Cabinetul individual ......................... reprezentat


prin .........................

avocat titular;
   2. Cabinetul individual ......................... reprezentat
prin .........................

avocat titular;

   3. .....................................

   In conformitate cu art. 5 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea
si exercitarea

profesiei de avocat si potrivit prevederilor Statutului profesiei s-a convenit


asocierea in

scopul exercitarii in comun a profesiei in forma de "CABINETELOR ASOCIATE DE


AVOCATI".

   Pe durata existentei prezentei asocieri, cabinetele individuale care au


convenit ca exercita

profesia in numele prezentei asocieri.

   Art. 1. - Denumirea asocierii

   1.1. Asocierea este


denumita ...............................................................

................................................................................
............. .

        (numele tuturor titularilor, urmate de sintagma "Cabinete de avocat


asociate".

   Art. 2. - Sediul si durata asocierii

   2.1. Sediul asocierii este stabilit


in .....................................................

................................................................................
............. .

   2.2. Cabinetele asociate de avocati vor functiona si in urmatoarele localuri:

  
a) .............................................................................
............

  
b) .............................................................................
............

   c) ..................................

   2.3. Asocierea se incheie pe o durata de ..................................


(nedeterminata).

   Art. 3. - Aporturi in bunuri pentru asociere

   Pentru functionarea asocierii cabinetele individuale isi aduc aporturi in


bunuri, dupa cum

urmeaza:
   1. Cabinetul individual
(denumirea) .............................................. aporteaza

   a) in natura (cu titlu de patrimoniu de afectatiune profesionala) urmatoarele


bunuri (se

descriu pentru individualizare) ................................ in valoare


de ............ lei

(valoarea de inregistrare in evidentele financiar-contabile ale asocierii,


pentru fiecare bun

in parte);

   b) in numerar .................... lei, depusa in contul


profesional .......................

deschis
la .............................................................................
......;

   2. Cabinetul individual
(denumirea) .............................................. aporteaza

   a) in natura (cu titlu de patrimoniu de afectatiune profesionala) urmatoarele


bunuri (se

descriu pentru individualizare) ................................ in valoare


de ............ lei

(valoarea de inregistrare in evidentele financiar-contabile ale asocierii,


pentru fiecare bun

in parte);

   b) in numerar .................... lei, depusa in contul


profesional .......................

deschis
la .............................................................................
......;

   3. ............................................

   Titlurile ce atesta apartenenta aporturilor se vor indica in


anexa ............. .

   Art. 4. - Cota de participare la asociere

   4.1. Cota de participare la asociere convenita de parti este:

   Cabinetul individual ....................%

   Cabinetul individual ....................%

   ...............

   Aporturile prevazut la art. 2, aporturile in clientela, activitatea


profesionala concreta,

au reprezentat criteriile de stabilire a cotei prevazuta la art. 4.1.


   4.2. Toate cheltuielile necesare asocierii (remuneratiile pentru avocatii
salarizati,

salariile, retrocedarile de onorarii pentru avocatii colaboratori, cheltuielile


de intretinere,

chirii, amortizari, taxe si impozite aferente bunurilor folosite in interesul


asocierii, costul

materialelor, consumabile, investitii, utilitati si dotari precum si orice alte


cheltuieli)

sunt suportate de catre asociere din veniturile realizate de catre aceasta.

   4.3. Dupa deducerea cheltuielilor prevazute la art. 4.2. venitul ramas se


distribuie intre

asociati conform cotelor convenite la art. 4.1. din contract.

   4.4. Asociatii pot conveni inainte de distribuirea la aliniatul precedent,


constituirea unui

fond de rezerva al asocierii.

   4.5. Cota de participare la asociere confera asociatilor dreptul si obligatia


de a incasa

venitul si de a suporta pierderea.

   Art. 5. - Conducerea si coordonarea asocierii

   5.1. Organul de conducere al asocierii este adunarea generala formata din


titularii

cabinetelor individuale asociate.

   5.2. (se vor mentiona clauze convenite privind conducerea si coordonarea


asocierii cu

respectarea Legii si a Statutului profesiei de avocat)

................................................................................
...............

................................................................................
...............

   5.3. Asociatii desemneaza cu unanimitate de voturi un coordonator care va


reprezenta

asocierea in raporturile cu tertii.

   Art. 6. - Exercitarea profesiei

   6.1. Fiecare asociat exercita profesia de avocat in numele asocierii.

   In actele sale profesionale va indica denumirea (forma) asocierii.

   6.2. Asociatii vor consacra in beneficiul asocierii intreaga lor activitate


profesionala si

se vor informa reciproc in legatura cu aceasta.


   6.3. (pot fi incluse clauze convenite privind organizarea exercitarii
profesiei, pentru

cazul incapacitatii temporare de exercitare a profesie, privind raspunderea


profesionala, etc.,

cu respectarea Legii si a Statutului profesiei de avocat.)

................................................................................
...............

................................................................................
...............

   Art. 7. - Incetarea asocierii. Lichidarea asocierii

   (pot fi incluse clauze convenite cu respectarea Legii si a Statutului


profesiei de avocat.)

................................................................................
...............

................................................................................
...............

   Art. 8. - Alte clauze

................................................................................
...............

................................................................................
...............

   Art. 9. - Dispozitii finale

   9.1. Prezentul contract va fi depus la barou de coordonatorul asocierii,


avocat ............

si va intra in vigoare in conditiile prevazute de Lege si Statut.

   Incheiat astazi ............... la ........................... in .....


exemplare, cate unul

pentru fiecare parte, iar unul spre a fi depus la decanatul baroului.

           Semnaturile avocatilor titulari si stampila fiecarui cabinet


individual:

   1. .................................

   2. .................................

   ........................

                           DEPUS AZI .................... LA BAROU.


       Examinat si avizat in sedinta Consiliului Baroului
din .........................,

                                            DECAN,

                                             L.S.

 
 

   ANEXA Nr. XXX

    UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA

    Baroul _________________________________

   
                           REGISTRUL DE EVIDENTA AL SOCIETATILOR CIVILE PROFESIONALE CU RASPUNDERE LIMITATA

+----+------------+----------+---------+---------+-----------+---------+------------+-------------+--------------+-----------+--------+

|    |            |          |         |         |           |         |   Numele   |             |              |           |        |

|    |            |          |         |         |           |         | prenumele  |             |              |           |        |

|    |            |          |         |         |           |         | avocatilor |             |              |           |        |

|    |            |          |         |         |           |         |   care o   |             |              |           |        |

|    |            |          |         |         |           |         |  compun/   |             |              |           |        |

|    | Denumirea  |  Sediul  | Sediul  |Birou de |           | Baroul  |modalitatea |             |  Numarul si  |           |        |

|    |societatilor|principal:|secundar:| lucru:  |  Numele   |   in    |  in care   |    Data     |     data     |Modificari |        |

|Nr. |   civile   | Adresa,  | Adresa  | Adresa, |    si     |  care   |acestia isi |inregistrarii|  eliberarii  |    ale    |  Alte  |

|crt.|profesionale|tel./Fax, |tel./Fax |tel./Fax,| prenumele |asociatul|  exercita  |     in      |certificatului|  actului  |mentiuni|

|    |     cu     |  email,  |  email  | email,  |asociatilor|  este   |  profesia  |  registru   |      de      |constitutiv|   *)   |

|    | raspundere | website  | website | website |           | inscris | (asociat,  |             | inregistrare |           |        |

|    |  limitata  |          |         |         |           |         |colaborator,|             |              |           |        |

|    |            |          |         |         |           |         | salarizat  |             |              |           |        |

|    |            |          |         |         |           |         |     in     |             |              |           |        |

|    |            |          |         |         |           |         | interiorul |             |              |           |        |

|    |            |          |         |         |           |         | profesiei) |             |              |           |        |

+----+------------+----------+---------+---------+-----------+---------+------------+-------------+--------------+-----------+--------+

| 1. |            |          |         |         |           |         |            |             |              |           |        |

+----+------------+----------+---------+---------+-----------+---------+------------+-------------+--------------+-----------+--------+

| 2. |            |          |         |         |           |         |            |             |              |           |        |

+----+------------+----------+---------+---------+-----------+---------+------------+-------------+--------------+-----------+--------+

| 3. |            |          |         |         |           |         |            |             |              |           |        |

+----+------------+----------+---------+---------+-----------+---------+------------+-------------+--------------+-----------+--------+

| 4. |            |          |         |         |           |         |            |             |              |           |        |

+----+------------+----------+---------+---------+-----------+---------+------------+-------------+--------------+-----------+--------+

| 5. |            |          |         |         |           |         |            |             |              |           |        |

+----+------------+----------+---------+---------+-----------+---------+------------+-------------+--------------+-----------+--------+

| 6. |            |          |         |         |           |         |            |             |              |           |        |
+----+------------+----------+---------+---------+-----------+---------+------------+-------------+--------------+-----------+--------+

| 7. |            |          |         |         |           |         |            |             |              |           |        |

+----+------------+----------+---------+---------+-----------+---------+------------+-------------+--------------+-----------+--------+

|....|            |          |         |         |           |         |            |             |              |           |        |

+----+------------+----------+---------+---------+-----------+---------+------------+-------------+--------------+-----------+--------+

 
 

   *) Se vor inregistra mentiuni privind notificarile cesiunilor, transformarea sau


reorganizarea societatii, decesul asociatilor, situatia inscrierii in tablou, etc.

   ANEXA Nr. XXXI@

    __________

    @Anexa XXXI a fost introdusa prin art. VI din Hotararea pentru modificarea si
completarea Statutului profesiei de avocat.

    METODOLOGIE
de atestare a calificarii de avocat pentru inscrierea in tabloul unui
barou din Romania in situatiile prevazute in cap. VII1 din Lege

    Aprobarea cererii privind exercitarea in Romania a profesiei de avocat si dobandirea


dreptului de inscriere in tabloul unui barou din Romania se realizeaza potrivit
urmatoarelor 3 etape, in temeiul art. 808 alin. (2) din Legea nr. 51/1995, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, si in conformitate cu prevederile Legii nr.
200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile
reglementate din Romania.

   A. Etapa de informare

    Scrisoarea adresata Uniunii Nationale a Barourilor din Romania de catre solicitant se
transmite Secretariatului general al Uniunii, care va furniza datele cu privire la mijloacele
de pregatire (cerere-tip de solicitare a accesului la profesie, cu lista documentelor care
trebuie sa insoteasca cererea, tematica si bibliografia orientativa pentru proba de
aptitudini).

   B. Etapa de evaluare

   1. cerere de solicitare a accesului la profesia de avocat (formular-tip), in care sunt


mentionate documentele necesare ce se anexeaza;

   2. fotografie tip pasaport;


   3. curriculum vitae - original semnat;

   4. pasaport - copie xerox (fara legalizare);

   5. certificatul (atestatul) organismului profesional sau al autoritatii publice din statul al
carui cetatean este solicitantul sau, dupa caz, unde acesta isi are domiciliul ori sediul
profesional, cu legalizarea in original efectuata in statul respectiv si cu traducerea
autorizata (efectuata de un notar public din Romania), ambele prezentate in termen de 3
luni de la data eliberarii lor;

   6. diploma emisa de o universiate sau de un colegiu universitar, prin care se certifica
incheierea de catre titular a unui ciclu de studii superioare cu durata minima de 3 ani, in
copie legalizata, cu legalizarea in statul respectiv si cu traducerea autorizata (efectuata de
un notar public din Romania), ambele prezentate in termen de 3 luni de la data eliberarii
lor;

   7. certificatul de onorabilitate eliberat de autoritatile profesionale competente sau


declaratie data in fata unei autoritati competente din statul de origine ori de provenienta al
solicitantului, in copie legalizata, cu legalizarea in original efectuata in statul membru al
Uniunii Europene si cu traducerea autorizata (efectuata de un notar public din Romania),
ambele prezentate in termen de 3 luni de la data eliberarii lor;

   8. declaratie pe propria raspundere data la un notariat din Romania, reprezentand


angajamentul de a nu desfasura alte activitati in afara celei de avocat ori compatibile cu
exercitarea profesiei de avocat in Romania;

   9. precizarea optiunii solicitantului in legatura cu:

   a) efectuarea unui stagiu de adaptare de 2 ani;

   b) prestarea unei probe de aptitudini.

    In varianta a), cererea va fi insotita de acordul scris al unui avocat roman cu capacitate
profesionala deplina sau al unei forme de exercitare a profesiei in grup, care accepta
atributiile de indrumator al stagiului de 2 ani al solicitantului.

    Indrumatorii de stagiu vor fi atestati anual de catre barouri, pe baza optiunii acestora si
a activitatii lor profesionale.

    Lista indrumatorilor de stagiu atestati va fi publicata pe website-ul Uniunii Nationale a


Barourilor din Romania, www.unbr.ro.

    Conditiile colaborarii dintre solicitant si indrumator vor face obiectul unui contract
intre acestia, care va respecta anexa nr. IX la Statutul profesiei de avocat. Actul este
necesar a fi prezentat Uniunii Nationale a Barourilor din Romania.
    In timpul stagiului de adaptare, indrumatorul va efectua evaluari preliminare la fiecare
6 luni si o evaluare finala la incheierea stagiului de adaptare, care conditioneaza pastrarea
de catre solicitant a calitatii de membru al baroului in care s-a inscris ca avocat stagiar.
Evaluarile preliminare si evaluarea finala vor fi depuse la Secretariatul general al Uniunii
Nationale a Barourilor din Romania, prin grija solicitantului.

    Nedepunerea in termen a evaluarilor preliminare va fi urmata de atentionarea in scris


atat a solicitantului, cat si a indrumatorului de stagiu.

    In varianta b), cererea va fi urmata de programarea probei de cunostinte profesionale,


care va avea loc numai dupa achitarea taxei de examinare, comunicata solicitantului prin
grija Secretariatului general al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania.

    Proba de cunostinte profesionale va consta dintr-o evaluare scrisa sub forma unui test-
grila cu cate 3 grupe de subiecte din domeniile de drept prevazute in Programa de
evaluare a cunostintelor profesionale, aprobata de Consiliul Uniunii Nationale a
Barourilor din Romania.

    Domeniul exceptat va fi cel pentru care solicitantul detine si prezinta diploma de studii
superioare potrivit pct. 6.

    Comisia de evaluare va cuprinde avocatii desemnati de Comisia permanenta a Uniunii


Nationale a Barourilor din Romania si poate cuprinde si cadre didactice universitare din
domeniile prevazute in Programa de evaluare a cunostintelor profesionale.

    Comisia de evaluare, tinand seama de tematica si de bibliografia orientativa, va elabora


subiectele de evaluare, din care fiecare solicitant va extrage un singur subiect.

    Subiectele vor fi redactate atat in limba romana, cat si in traducere in limba engleza sau
franceza (la alegerea solicitantului).

    Subiectele pot consta si in teste-grila.

    Taxa de examinare va trebui sa acopere cheltuielile de organizare a probei de


aptitudini, taxa individuala fiind determinata de numarul solicitantilor aferenti unei
sesiuni de evaluare organizate in limita termenului stabilit potrivit art. 34 alin. (3) din
Legea nr. 200/2004.

    Nota de promovare a probei de aptitudini este 7 (sapte), cu o apreciere de la 1 (unu) la


10 (zece).

    Comisia de evaluare intocmeste un proces-verbal ce se va atasa, impreuna cu testul-


grila, documentelor anexa la cererea de solicitare a accesului la profesie. In baza acestui
document se incheie procedura de examinare a cererii.

   C. Etapa inscrierii in tabloul unui barou


   1. cererea de inscriere in tabloul baroului;

   2. depunerea juramantului profesional scris, cu textul prevazut de Legea nr. 51/1995,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

   3. atestatul de asigurare profesionala, conform Legii nr. 51/1995, republicata, cu


modificarile si completarile ulterioare (copie, cu legalizarea in original);

   4. achitarea taxei de inscriere in tabloul baroului.

    *

    Pentru avocatii din statele care nu apartin Uniunii Europene, documentatia va contine
si conventia bilaterala incheiata de Uniunea Nationala a Barourilor din Romania cu
organismul profesional similar din tara in care solicitantul are domiciliul.

S-ar putea să vă placă și