Sunteți pe pagina 1din 15

CAPITOLUL 2

RESURSELE FINANCIARE PUBLICE

2.1. Concepte teoretice

Pentru îndeplinirea funcţiilor sale, statul trebuie sã dispunã de resurse


financiare. Pe seama acestor resurse financiare publice, statul angajează cheltuielile
posibile.
Resursele financiare publice mobilizate în cadrul bugetului de stat se
clasifică în:
- venituri curente
- venituri fiscale;
- venituri nefiscale;
- venituri din capital;
-venituri din valorificarea unor bunuri ale statului;
- încasãri din rambursarea împrumuturilor acordate;
- donaţii şi sponsorizări.
În cazul în care statul nu dispune de suficiente resurse pentru acoperirea
cheltuielilor sale apeleazã la împrumuturi pe termen scurt (din necesitãţi de
trezorerie) sau pe termen mediu sau lung (din necesitãţi de echilibru bugetar).
Pentru cuantificarea resurselor financiare publice, precum şi pentru a
realiza analiza şi previzionarea acestora se folosesc o serie de indicatori.
2.1.1. Indicatori privind nivelul veniturilor publice

a) Un prim indicator privind nivelul veniturilor publice este volumul


veniturilor publice. Acest indicator reprezintã o însumare a veniturilor publice.
Acest indicator se poate exprima atât în mărime nominală, cât şi în mărime reală.

b) În comparaţii internaţionale se foloseşte, ca indicator privind nivelul


veniturilor publice, ponderea veniturilor publice în produsul intern brut.

V
p V/PIB
=
PIB
x100

c) Un alt indicator folosit în comparaţii internaţionale îl reprezintã


veniturile publice medii pe locuitor exprimate în USD.

V
V loc/USD
=
populatie x curs de schimb

Acest indicator poate fi obţinut din combinarea urmãtorilor indicatori:


- venituri publice medii pe locuitor:

V
V loc
=
populatie

- venituri publice exprimate în USD:

V
V USD
=
curs de schimb
2.1.2. Indicatori privind structura veniturilor publice

Aceşti indicatori exprimã ponderea fiecãrei categorii de venituri publice


în total venituri sau într-o anumitã grupã de venituri. Indicatorii privind structura
veniturilor publice se calculeazã pe baza clasificãrii veniturilor publice.

g=V i
x 100 , unde:
i
V

gi = ponderea venitului i în total venituri sau într-o anumitã grupã de


venituri;
Vi = venitul a cãrui pondere se calculeazã;
V = venitul total sau volumul veniturilor unei anumite grupe de venituri.

2.1.3. Indicatori privind dinamica veniturilor publice

Pentru a cuantifica modificãrile survenite în timp se folosesc o serie de


indicatori:
- modificarea nominalã şi realã, în mãrime absolutã şi relativã a
veniturilor publice;
- modificarea ponderii veniturilor publice în produsul intern brut;
- modificarea veniturilor publice medii pe locuitor, exprimate în USD;
- modificarea ponderii veniturilor publice;
- coeficientul de concordanţã a veniturilor publice cu produsul intern
brut;
- elasticitatea veniturilor publice în raport cu produsul intern brut.
Modificarea nominalã şi realã a veniturilor publice, exprimatã în
mãrime absolutã şi relativã, permite comparaţii între veniturile publice a mai
multor ani.
Pentru a determina modificarea nominalã a veniturilor publice vom folosi
mãrimea veniturilor publice exprimate în preţuri curente. Aceastã modificare poate
fi determinatã atât în mãrime absolutã, cât şi relativã.

n n n
∆V 1/0
= V1 − V0 , unde:

n n
V si V
1 0
reprezintã veniturile publice exprimate în preturi
curente pentru anul 0 si anul 1
n n n
n V −V x 100 = ∆V
∆V (%) =
1/0
1
n
0
n
1/0
x 100
V 0 V0

Pentru obţinerea unor informaţii cât mai aproape de realitate cu privire la


modificarea venitulor publice, vom folosi veniturile publice exprimate în preţuri
constante.
Modificarea în mãrime realã a volumului veniturilor publice se determinã
prin urmãtoarele formule:
- modificarea în mãrime absolutã:

r r r
∆V 1/0
= V1 − V0 , unde:

r r
V si V
1 0
reprezintã veniturile publice exprimate în preturi
curente pentru anul 1 si anul 0
- modificarea relativã:

r r r
r V −V x 100 = ∆V
∆V (%) =
1/0
1
r
0
r
1/0
x 100
V 0 V 0

Pentru a determina mãrimea în preţuri constante a veniturilor publice se


plecã de la veniturile publice exprimate în preţuri curente, care vor fi exprimate în
preţuri constante cu ajutorul deflatorului PIB (indicele preţului).

Ip = PIB 1
x 100
1/0
PIB 0

Pe baza acestei expresii obţinem urmãtoarea formulã de calcul pentru


veniturile publice exprimate în preţuri constante:

n
V
V Ip
r
=

Modificarea volumului veniturilor publice poate fi exprimatã şi cu


ajutorul indicelui de creştere a preţurilor, atât în preţuri curente, cât şi în preţuri
constante, prin urmãtoarele formule:

n
V
IV = n
1
n
x 100
V1/0
0

r
V
IV = r
1
r
x 100
V1/0
0
Pe baza formulelor de calcul a modificãrii relative a volumului veniturilor
publice şi a indicelui de creştere (deflatorul PIB) ajungem la urmãtoarele egalitãţi:

n
∆V 1/0
(%) = I n
V1/0
- 100

r
∆V 1/0
(%) = I r
V1/0
- 100

Modificarea ponderii veniturilor publice în PIB se determinã pe baza


urmãtoarei formule:

∆p =p -p = V x 100 - V 1 0
x 100
VP/PIB VP/PIB1 VP/PIB0 PIB PIB 1 0

Modificarea veniturilor publice medii pe locuitor exprimate în USD


se determinã pe baza urmãtoarei formule:

V
∆V loc/USD
=
populatie x curs de schimb
- 1

1 1

V 0

populatie 0
x curs de schimb0
Acest indicator se poate descompune în urmãtorii indicatori:
- modificarea veniturilor publice medii pe locuitor:

V V
∆V loc
= - 1

populatie populatie
0

1 0

- modificarea veniturilor publice exprimate în USD:

V V
∆V = - 1 0
USD
curs de schimb curs de schimb 1 0

Modificarea ponderii veniturilor publice se determinã pe baza


urmãtoarei formule:

Vi x 100 - Vi
∆g = 1 0
x 100
i
V1 V 0

Coeficientul de corelare dintre veniturilor publice şi produsul intern


brut se determinã dupã urmãtoarea formulã:

V 1

IV = V
K= 1/0

PIB
0

IPIB 1/0
1

PIB 0
Elasticitatea veniturilor publice în raport cu PIB se determinã dupã
formula:

V -V 1 0

V
e = PIB - PIB
1
0

PIB 0

O elasticitate supraunitarã ne indicã o creştere a ponderii veniturilor


publice în PIB. Dacã elasticitatea este subunitarã se reflectã o tendinţã de
restrângere a ponderii veniturilor publice în PIB. Dacã elasticitatea este unitarã are
loc o menţinere în timp a ponderii veniturilor publice în PIB.

2.2. Aplicaţii rezolvate

1. Se cunosc urmãtoarele date referitoare la statul R, pentru anul bugetar 2002:


Nr. crt. Indicatori u.m. Sume
1. Venituri fiscale, din care mld 10000
- impozite directe mld 4200
- impozite indirecte mld 5800
2. Venituri nefiscale mld 1500
3. Venituri din capital mld 3000
4. Încasãri din rambursarea împrumuturilor mld 6000
5. Produs intern brut mld 43200
6. Populaţie mil 20
7. Curs de schimb um/usd 500
Sã se determine:
a) veniturile curente;
b) veniturile totale;
c) ponderea fiecãrui venit în venitul total;
d) ponderea venitului total în PIB;
e) veniturile medii pe locuitor exprimate în USD.

Rezolvare:
a) venituri curente = venituri fiscale + venituri nefiscale
venituri curente = 10000 + 15000 = 11500 mld u.m.

b) venituri totale = venituri curente + venituri din capital + încasãri din rambursãri.
Venituri totale = 11500 + 3000 + 6000 = 20500 mld u.m.

c) - ponderea veniturilor curente în total venit:


11500
p = 20500 x 100 = 56,96%
1

- ponderea veniturilor fiscale în total venituri:


10000
p 2
=
20500
x 100 = 48,78%

- ponderea impozitelor directe în total venituri:


4200
p 3
=
20500
x 100 = 20,48%

- ponderea impozitelor indirecte în total venituri:


5800
p 4
=
20500
x 100 = 28,3%
- ponderea veniturilor nefiscale în total venituri:
1500
p
5
=
20500
x 100 = 7,31%

- ponderea veniturilor din capital în total venituri:


3000
p
6
=
20500
x 100 = 14,63%

- ponderea veniturilor din rambursarea împrumuturilor în total venituri:


6000
p
7
=
20500
x 100 = 29,28%

d) -ponderea venitului total în produsul intern brut:


20500
p
V/PIB
=
43200
x 100 = 47,45%

20500 mld
e) V loc/USD
=
20 mil x 500
x 100 = 2050 USD/loc

2. Se dau urmãtoarele date referitoare la statul S:


Nr. Indicatori u.m. 1994 2002
crt.
1. Venituri bugetare mld 3500 4800
2. Produs intern brut mld 8920 10300
3. Indicele preţurilor constante 1999 = 100% 83% 110%
4. Curs de schimb u.m./usd 5,5 6,1

Veniturile bugetare şi produsul intern brut sunt exprimate în preţuri


curente. Sã se determine:
a) modificarea nominalã, absolutã şi relativã, a veniturilor bugetare;
b) modificarea nominalã, absolutã şi relativã, a veniturilor bugetare;
c) modificarea ponderii veniturilor bugetare în produsul intern brut;
d) veniturile bugetare exprimate în USD.

Rezolvare:
a) ∆V n2002/1994 = V n2002 − V 1994
n
= 4800 - 3500 = 1300 mld u.m.
n
∆V 2002/1994 1300
∆V 2002/1994 (%) = x 100 = x100 = 37,14%
n
n
V 1994 3500
b) Pentru a determina modificarea realã trebuie sã determinãm mãrimea veniturilor
bugetare din preţuri curente în preţuri constante.
n
rV 1994 3500
V 1994 = = = 4217 mld u.m.
Ip1994 0,83
n
V 4800
V 2002 = 2002 =
r
= 4364 mld u.m.
Ip 2002 1,1

∆V 2002/1994 = V 2002 − V 1994 = 4364 - 4217 = 147 mld u.m.


r r r

r
∆V 2002/1994 147
∆V 2002/1994 (%) = x 100 = x100 = 3,48%
r
r
V 1994 4217

V 2002 V
c) ∆pVP/PIB = x 100 - 1994 x 100
PIB 2002 PIB 1994
4800 3500
∆pVP/PIB = x 100 - x 100 = 7,37%
10300 8920
V 2002 4800
d) V USD/2002 = = = 787 mld USD
curs de schimb2002 6,1
V 1994 3500
V USD/1994 = = = 636 mld USD
curs de schimb1994 5,5
3. Se dau urmãtoarele date referitoare la statul C:
Nr. Indicatori u.m. 1994 2002
crt.
1. Venituri bugetare mld 5000 8000
2. Produs intern brut mld 11000 16000
3. Populaţie mil loc 300 350
4. Curs de schimb u.m./usd 5,5 6,1

Sã se determine:
a) veniturile bugetare medii pe locuitor exprimate în USD;
b) modificarea veniturilor medii pe locuitor exprimate în USD;
c) coeficientul de corelare a veniturilor bugetare cu produsul intern brut;
d) elasticitatea veniturilor publice în raport cu produsul intern brut.

Rezolvare:
V 2002
a) V loc/USD/2002 =
populatie2002 x curs de schimb 2002
8000 mld
V loc/USD/2002 = = 3747 USD/loc
350 mil x 6,1
V 1994
V loc/USD/1994 =
populatie1994 x curs de schimb1994
5000 mld
V loc/USD/1998
=
300 mil x 5,5
= 3030 USD/loc

b) ∆V loc/USD/200/1994 = 3737 - 3030 = 707 USD/loc


V 2002 8000
1,6
c) K = V 1994 = 5000 = = 1,1004
PIB 2002 16000 1,454
PIB 1994 11000

V 2002 - V 1994 8000 - 5000


d) e = V 1994 = 5000 = 1,32
-
PIB 2002 PIB 1994 16000 - 11000
PIB 1994 11000

2.3. Aplicaţii propuse spre rezolvare

1. Se cunosc urmãtoarele date pentru statul R, în anul 2002:


Nr. crt. Indicatori u.m. Sume
1. Venituri fiscale, din care Mld 13000
- impozite directe Mld 6000
- impozite indirecte Mld 7000
2. Venituri nefiscale Mld 2500
3. Venituri din capital Mld 3000
4. Încasãri din rambursarea împrumuturilor Mld 5000
5. Produs intern brut Mld 45500
6. Populaţie Mil 30
7. Curs de schimb um/usd 450
Sã se determine:
a) veniturile curente;
b) veniturile totale;
c) ponderea fiecãrui venit în venitul total;
d) ponderea venitului total în PIB;
e) veniturile medii pe locuitor exprimate în USD.
2. Se dau urmãtoarele date pentru statul X în anul 2002:
Nr. crt. Indicatori 1995 1999
1. Venituri fiscale, din care 11500 13000
- impozite directe 5500 6000
- impozite indirecte 6000 7000
2. Venituri nefiscale 1800 2500
3. Venituri din capital 2000 3000
4. Încasãri din rambursarea împrumuturilor 4500 5000
5. Produs intern brut 38000 45500

Sã se determine:
a) ponderea impozitelor directe şi indirecte în cadrul veniturilor fiscale şi
modificarea ponderii lor în timp;
b) ponderea veniturilor curente, a veniturilor din capital şi a veniturilor
din rambursarea împrumuturilor în cadrul veniturilor totale şi
modificarea ponderii lor în timp;
c) ponderea veniturilor totale în produsul intern brut şi modificarea
acestei ponderi.

3. Se dau urmãtoarele date:


Nr. Indicatori u.m. 1994 2002
crt.
1. Venituri bugetare mld 4000 5400
2. Produs intern brut mld 8500 12600
3. Indicele preţurilor constante 1999 = 100% 89% 115%
4. Curs de schimb u.m./usd 10 12
5. Populaţie mil loc 35 39
Veniturile bugetare şi produsul intern brut sunt exprimate în preţuri
curente. Sã se determine:
a) modificarea nominalã, absolutã şi relativã, a veniturilor bugetare;
b) modificarea nominalã, absolutã şi relativã, a veniturilor bugetare;
c) modificarea ponderii veniturilor bugetare în produsul intern brut;
d) veniturile bugetare exprimate în USD;
e) veniturile bugetare medii pe locuitor;
f) modificarea ponderii veniturilor bugetare medii pe locuitor exprimate
în USD.

4. Se dau urmãtoarele date:


Nr. Indicatori u.m. 1994 2002
crt.
1. Venituri bugetare mld 8000 12000
2. Produs intern brut mld 19800 22000
3. Populaţie mil loc 250 280
4. Curs de schimb u.m./usd 12 15

Sã se determine:
a) veniturile bugetare medii pe locuitor exprimate în USD;
b) modificare veniturilor medii pe locuitor exprimate în USD;
c) coeficientul de corelare a veniturilor bugetare cu produsul intern brut;
d) elasticitatea veniturilor publice în raport cu produsul intern brut.

S-ar putea să vă placă și