Sunteți pe pagina 1din 5

CONTRACT DE ASISTENŢĂ FINANCIARĂ

Încheiat astăzi .........................


la .............................................

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. ........................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul social în
(localitatea) ............................ str. .............................. nr. ..., bloc ....., scară .., etaj ......, apartament .....,
judeţul/sectorul ................., având codul unic de înregistrare nr. ................., atribut fiscal ................. şi
număr de ordine în registrul comerţului ........./ ........./ ........, contul nr. ................... deschis la ..................,
telefon .................., fax .................., reprezentată prin .................., cu funcţia de .................., în calitate de
prestator şi
sau
1.1. (numele şi prenumele) ........................................... domiciliat în
(localitatea) ..................................., str. .......................... nr. ......., bloc ....., scară .., etaj ......,
apartament ....., judeţul/sectorul ................................., având (autorizaţia, carnetul, licenţa
etc.) ................................................... nr. ................. din ................., eliberat de ................., în calitate de
prestator şi
1.2. S.C. .......................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul social în
(localitatea) .......................... str. ................. nr. ..., bloc ....., scară .., etaj ......, apartament .....,
judeţul/sectorul ................., având codul unic de înregistrare nr. ................., atribut fiscal ................. şi
număr de ordine în registrul comerţului ........./ ........./ ........, contul nr. .................... deschis
la ...................., telefon ..................., fax ..................., reprezentată prin ..................., cu funcţia
de ................., în calitate de beneficiar
sau
1.2. Asociaţia/Fundaţia/Uniunea/Federaţia ................................... cu sediul în
(localitatea) ............................., str. ................. nr. ..., bloc ....., scară ......, etaj ......, apartament .....,
judeţul/sectorul .............., înscrisă în Registrul ............... sub nr. ................. din ................. având contul
nr. ................ deschis la ....................., telefon ................., fax ................., reprezentată
de ........................, cu funcţia de ................., în calitate de beneficiar
sau

1.2. Asociaţia familială .............................................. cu sediul în


(localitatea) ................................................, str. ................. nr. ..., bloc ....., scară ..., etaj ......,
apartament ....., judeţul/sectorul ................., posesoarea autorizaţiei nr. ................. din .................,
eliberată de ................., având contul nr. ................. deschis la ................., telefon .................,
fax ................., reprezentată de ................., cu funcţia de ................., în calitate de beneficiar
sau
1.2. (numele şi prenumele) ................................................ domiciliat în
(localitatea) ................................ str. .................................... nr. ..., bloc ....., scară .., etaj ......,
apartament ....., judeţul/sectorul ................., posesorul (posesoarea) autorizaţiei nr. .................
din ............... eliberată de ....................., persoană fizică care desfăşoară activitatea economică în mod
independent, în calitate de beneficiar
au convenit să încheie prezentul contract de asistenţă financiară, cu respectarea următoarelor
clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI


2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie acordarea asistenţei financiare de către prestator
beneficiarului în
scopul .................................................................................................................................................... .
2.2. Prestatorul va asigura asistenţă financiară timp de (ore, zile) .......... pe săptămână/lună
beneficiarului.
2.3. Numărul de ore/zile de la pct. 2.2 poate fi majorat/redus potrivit acordului intervenit între părţi,
prin act adiţional, cu condiţia ca beneficiarul să adreseze o cerere/notificare scrisă beneficiarului, cu cel
puţin ................ zile înainte.
III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Durata contractului este de (zile, săptămâni, luni) ................................. începând de la data
semnării şi până la data de .................. .
3.2. Durata contractului poate fi prelungită prin act adiţional potrivit acordului părţilor.

IV. PREŢUL CONTRACTULUI


4.1. Pentru serviciile prestate, beneficiarul se obligă să plătească prestatorului un comision în valoare
de ................. lei/oră/zi/lună, începând de la data semnării prezentului contract.
sau/şi
Pentru contractele încheiate cu furnizorii, comisionul este egal cu .................% din valoarea ordinului
de cumpărare şi se va plăti la data executării acestui ordin.
4.2. În cazul în care un ordin de cumpărare nu a fost executat la termenul stabilit în contractul
încheiat cu furnizorul respectiv, beneficiarul nu mai are obligaţia de mai a plăti comisionul prevăzut la pct.
4.1.
4.3. Plata se va face la sfârşitul fiecărei luni în numerar/în contul prestatorului, indicat în partea
introductivă a prezentului contract.

V. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR


5.1. Prestatorul are următoarele obligaţii:
a) să efectueze analiza posibilităţilor de dezvoltare a beneficiarului, să prospecteze piaţa, să
estimeze costul lucrărilor ce trebuie efectuate de beneficiar, să-l informeze cu privire la constatări şi să-i
propună soluţia cea mai favorabilă;
b) să contacteze furnizorii potenţiali, să studieze disponibilităţile acestora şi să propună alegerea
celui mai convenabil dintre ei;
c) cu acordul beneficiarului să lanseze cereri de ofertă, iar după acceptarea ofertelor de către
beneficiar să încheie contracte cu furnizorul (furnizorii) ales;
d) alte servicii de asistenţă financiară solicitate de beneficiar.
5.2. Obligaţiile beneficiarului sunt următoarele:
a) să emită ordine de cumpărare şi să plătească avansul (dacă este necesar) achitând la
scadenţă sumele prevăzute în contractele încheiate prin intermediul prestatorului;
b) să plătească prestatorului comisionul cuvenit la termenele şi în condiţiile stabilite prin prezentul
contract.

VI. CLAUZA PENALĂ


6.1. Neplata comisionului la termenul stabilit de prezentul contract atrage o penalizare de .................
% pe zi de întârziere, aplicată asupra sumelor exigibile în sarcina beneficiarului.
6.2. Nerespectarea termenului prevăzut la pct. 3.1 atrage după sine rezilierea contractului şi
exonerarea de orice răspundere a beneficiarului. În acest caz, beneficiarul are dreptul la despăgubiri
echivalente cu prejudiciul material produs din culpa prestatorului.

VII. FORŢA MAJORĂ


7.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi executarea în
mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care-i revine în baza prezentului contract,
dacă neexecutarea sau/şi executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa
majoră, aşa cum este definită de lege.
7.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de (zile,
ore) ................., producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării
consecinţelor lui.
7.3. Dacă în termen de (zile, ore) ................ de la producere, evenimentul respectiv nu încetează,
părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să
pretindă daune-interese.

VIII. CLAUZA DE CONFIDENŢIALITATE


8.1. Părţile se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor, informaţiilor pe care le deţin ca urmare a
executării clauzelor prezentului contract.
8.2. În acest scop s-a întocmit şi semnat angajamentul anexă nr. ................. la prezentul contract.

IX. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRŢI


9.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte
este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului
contract.
9.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare
recomandată cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de
oficiul poştal primitor pe această confirmare.
9.3. Dacă notificarea se trimite prin telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în
care a fost expediată.
9.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate prin
intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la pct. 9.1-9.3.

X. LITIGII
10.1. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate
din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă, de reprezentanţii
lor.
10.2. În cazul în care rezolvarea litigiilor nu este posibilă pe cale amiabilă, părţile se vor adresa
instanţelor judecătoreşti competente.
sau
10.1. În cazul în care eventualele neînţelegeri privind validitatea prezentului contract sau rezultate din
interpretarea, executarea sau încetarea lui nu se vor putea rezolva pe cale amiabilă, părţile au convenit
să se adreseze instanţelor judecătoreşti competente.

N.B:
Se poate folosi, după caz, şi clauza compromisorie recomandată de Camera de Comerţ şi Industrie a
României (a se vedea "6 - Clauze comune").

XI. ALTE CLAUZE


11.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile
contractante.
11.2. Prezentul contract, împreună cu anexele care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă
voinţa părţilor şi înlătură orice altă neînţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii
lui.
11.3. Prezentul contract s-a încheiat într-un număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare
parte.

PRESTATOR                                                                              BENEFICIAR

Anexa nr. .................


la contractul nr. ....... din .................

ANGAJAMENT
Prezentul angajament pentru păstrarea confidenţialităţii datelor, informaţiilor şi documentelor a
fost încheiat între (numele/denumirea părţii) ........................................ şi (numele/denumirea
părţii) ........................................ şi este conex contractului încheiat între acestea, înregistrat sub nr. .......
din ........... la (partea/părţile la care a fost înregistrat) ......................................................... .

I. OBIECT
1. Datele, informaţiile şi documentele obţinute de (nume/denumirea persoanei/persoanelor fizice
şi/sau juridice) .................................................................................................................................. ca efect
al executării contractului sus-menţionat sunt strict confidenţiale.
2. În sensul prevederilor pct. 1, sunt confidenţiale următoarele informaţii:
a) situaţia financiară;
b) proiectele de afaceri;
c) produsele nelivrate pieţei;
d) procesele de fabricaţie;
e) licenţele sau brevetele de invenţii
etc.
3. De asemenea, sunt confidenţiale şi următoarele date şi documente care s-au pus sau se vor pune
la dispoziţia (numele/denumirea persoanei/persoanelor fizice şi/sau
juridice) ............................................. .

II. SFERA CIRCULAŢIEI DATELOR, INFORMAŢIILOR ŞI DOCUMENTELOR


4. (numele/denumirea persoanei/persoanelor fizice şi/sau
juridice) ............................................................ poate dezvălui informaţii sau poate pune la
dispoziţia ..................................... date ori documente din cele menţionate la pct. 2 şi 3 din prezentul
angajament, numai persoanelor implicate în executarea clauzelor contractului sus-menţionat.
5. Persoanele implicate în executarea sus-menţionatului contract, şi anume managerii, contabilii,
consilierii juridici, precum şi alte categorii de persoane, nu vor putea dezvălui datele, informaţiile şi
documentele confidenţiale, cu excepţia cazului în care (sursa de la care s-au
obţinut) ................................................ aprobă în scris această posibilitate.
6. (numele/denumirea persoanei/persoanelor fizice şi/sau
juridice) ............................................................... va folosi datele, informaţiile şi documentele numai în
scopul luării unor decizii cu privire la executarea contractului, fiind ţinut să nu le utilizeze în nici un alt
scop.

III. DURATA ANGAJAMENTULUI


7. Durata prezentului angajament este de (zile, luni, ani) ........................., începând cu data semnării
acestuia, în afară de cazul în care una dintre părţi notifică în scris celeilalte părţi încetarea lui înainte de
termen.
8. Notificarea prevăzută la pct. 7 trebuie făcută cu (zile, luni etc.) ............................. înainte de a
deveni efectivă hotărârea, dar nu mai mult de ultima zi a duratei prezentului angajament.

IV. SANCŢIUNI ÎN CAZ DE NERESPECTARE A ANGAJAMENTULUI


9. Partea care încalcă prevederile prezentului angajament se obligă la plata unor despăgubiri,
astfel: ..............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
... .
10. Exonerează de răspundere următoarele situaţii:
a) dacă datele, informaţiile sau documentele erau cunoscute înainte de a fi fost obţinute de
la ......................;
b) datele, informaţiile sau documentele au fost primite dintr-o sursă neconfidenţială;
c) dezvăluirea datelor, informaţiilor sau documentelor s-a făcut după ce s-a primit acordul scris
pentru aceasta;
d) datele, informaţiile sau documentele erau de circulaţie publică la data dezvăluirii lor;
e) ............................................................. a fost obligat în mod legal să dezvăluie datele,
informaţiile, documentele respective.

V. ÎNCETAREA ANGAJAMENTULUI
11. Încetarea angajamentului are loc la data stabilită la pct. 7.
12. Începând cu data încetării lui, datele, informaţiile şi documentele prevăzute la pct. 2 şi 3 nu mai
au caracter confidenţial, cu toate consecinţele care decurg din aceasta.

Prezentul angajament a fost întocmit şi semnat astăzi ...................... în (în cifre şi


litere) ...................... exemplare, din care (destinaţia fiecărui exemplar) ............................................ .
SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

S-ar putea să vă placă și