Sunteți pe pagina 1din 27

PLANIFICARE PE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE 1: Introducere în psihologie

Număr de ore: 5
Nr. Conţinuturi - detalieri Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
crt. specifice
1. Ce este psihologia? 1.4.; 3.1.; ▪ analiza unui text (”Fii tu însuţi”) cu scopul - dictionar de Observarea
▪ De la cunoaşterea comună la 4.2.; 5.1.; identificării unor cuvinte-cheie, care pot constitui un psihologie; sistematică
cunoaşterea ştiinţifică mini-dicţionar psihologic; - manual de psihologie Autoevaluarea
▪ Competenţele generale ale ▪ enumerarea unor atitudini sociale observate de elevi; clasa a X-a;
studierii psihologiei ▪ exprimarea opiniilor personale legate de atitudinile - programa şcolară
▪ Modalităţi de evaluare a pentru psihologie;
prezentate;
- fişe;
cunoştinţelor
- activitate frontală
1 oră
2. Introducere în psihologie 1.4.; 3.1.; ▪ identificarea transferurilor interdisciplinare pe care - dictionar de Observarea
▪ Definirea psihologiei 2.3.; 3.2.; le solicită lecţia de psihologie (din literatură, istorie, psihologie; sistematică
▪ Principalele momente în evoluţia 4.2.; filosofie, sociologie, etică), care oferă elevilor atât - manual de psihologie Autoevaluarea
psihologiei ca ştiinţă aprofundarea conceptelor de bază ale psihologiei, cât clasa a X-a; Proba orală
▪ Psihicul şi caracteristicile sale şi o deschidere spre alte orizonturi de cunoaştere; - fişe;
▪ diferenţierea limbajului psihologiei ştiinţifice de - activitate frontală
limbajul psihologiei simţului comun;
▪ analizarea posibilităţilor de dezvoltare a propriei 1 oră
persoane din perspectiva cunoştinţelor de psihologie;
▪ exerciţii de identificare a unor comportamente
umane şi de clasificare a acestora;
3. Introducere în psihologie 1.1.; 1.2.; ▪ exerciţii de identificare a caracteristicilor - dictionar de Observarea
▪ Ipostazele psihicului şi relaţiile 4.2.; sistemului psihic uman; psihologie; sistematică
dintre ele ▪ descrierea nivelurilor vieţii psihice: inconştientul, - manual de psihologie Autoevaluarea
▪ Metodele psihologiei subconştientul, conştientul şi găsirea unor exemple clasa a X-a; Proba orală
din viaţa cotidiană care ilustreze aceste ipostaze; - fişe;
▪ răspunsuri la întrebarea: „Ce înseamnă a fi - activitate frontală
conştient?”; 1 oră
▪ identificarea „primelor semne” ale apariţiei
conştiinţei de sine;
▪ identificarea expresiilor din vorbire care indică
faptul de a fi conştient;
▪ să caracterizeze inconştientul din perspectiva teoriei
freudiene;
4. Introducere în psihologie 1.4.; 3.1.; ▪ lucru în echipe: sublinierea diferenţei dintre - dictionar de Observarea
▪ Aplicaţii 2.3.; 3.2.; specificul psihologiei ca ştiinţă şi alte ştiinţe; psihologie; sistematică
4.2.; realizarea unei sinteze a diferenţelor constatate; - manual de psihologie Autoevaluarea
▪ exerciţiu de autocunoaştere şi intercunoaştere: clasa a X-a; Proba practică
„Fereastra lui Johari”; - fişe;
▪ proiect de cercetare: conceperea unei anchete pe - activitate frontală,
individuală şi pe grupe;
bază de chestionar pe tema „Relaţia dintre părinţi şi
adolescenţi”, pe care îl vor realiza în săptămânile
2 ore
următoare;

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE 2: Procesele psihice cognitive senzoriale

Număr de ore: 9
Nr. Conţinuturi - detalieri Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
crt. specifice
1. Procese psihice cognitive 1.1.; 1.2.; ▪ definirea procesului psihic; ▪ dictionar de psihologie; Observarea
senzoriale 2.1.; 4.1.; ▪ prezentarea categoriilor în care pot fi ▪ manual de psihologie sistematică
▪ Concepte de bază ale cunoaşteriii 4.2.; grupate procesele psihice şi caracterizarea clasa a X-a; Autoevaluarea
senzoriale lor succintă; ▪ tabel comparativ;
▪ Caracterizarea generală a procese- ▪ identificarea schemei de caracterizare ▪ fişe;
lor psihice generală a proceselor psihice;
▪ Corelaţii între procesele senzoriale ▪ exerciţii practice de identificare a ▪ activitate frontală
proceselor psihice cognitive senzoriale;
▪ caracterizarea comparativă a senzaţiei, 1 oră
percepţiei şi reprezentării;
▪ exerciţii de distingere a înţelesului ştiinţific
al termenilor „senzaţie”, „percepţie”,
„reprezentare” de înţelesul lor în limbajul
comun;
▪ explicarea unor situaţii din viaţa cotidiană
cu ajutorul informaţiilor de ordin
psihologic;
▪ alcătuirea unui text în care să coreleze
semnificaţia psihologică a termenilor
învăţaţi;
2. Senzaţia 1.1.; 1.2.; ▪ stabilirea, pe baza definiţiei, a ▪ dictionar de psihologie; Observarea
▪ Definirea şi caracterizarea 2.1.; 2.2.; caracteristicilor senzaţiilor; ▪ manual de psihologie sistematică
senzaţiilor 3.1.; 4.2.; ▪ descrierea senzaţiilor ca imagini simple şi clasa a X-a; Autoevaluarea
▪ Calităţile senzaţiilor primare, precizând şi principalele însuşiri ▪ fişe; Proba orală
▪ Principalele modalităţi senzoriale ale acestora; ▪ laptop ;
▪ Legile sensibilităţii ▪ ilustrarea diferitelor modalităţi senzoriale ▪ vidoproiector ; Eseu structurat
cu exemple din viaţa cotodiană;
▪ lucru în echipe sau în perechi: exerciţii de ▪ activitate frontală, pe
identificare a modalităţilor senzoriale prin grupe şi în perechi
care se realizează activitatea de învăţare;
▪ ilustrarea prin exemple a legii interacţiunii 2 ore
analizatorilor;
▪ identificarea profesiilor în care daltonismul
este contraindicat;
▪ prezentarea, succintă, a controverselor
psihologice despre rolul senzaţiilor;
▪ realizarea unui eseu structurat pornind de la
analiza unui text;
▪ testarea personalităţii elevilor cu ajutorul
testului Lucher (testul culorilor), varianta
restrânsă;
▪ aplicaţie: să descrie rolul culorilor în
activitatea de învăţare, plecând de la
semnificaţia culorilor în viaţa noastră,
3. Percepţia 1.1.; 1.2.; ▪ perceperea unui obiect şi analiza percepţiei ▪ dictionar de psihologie; Observarea
▪ Definirea şi caracterizarea 2.1.; 2.2.; pornind de la acest exerciţiu; ▪ manual de psihologie sistematică
percepţiei 3.1.; 4.2.; ▪ caracterizarea rolului percepţiei în evoluţia clasa a X-a; Autoevaluarea
▪ Legile generale ale percepţiei personalităţii; ▪ fişe; Proba orală
▪ Formele complexe ale percepţiei ▪ identificarea legăturii dintre senzaţii şi ▪ laptop ;
▪ Observaţia şi spiritul de observaţie percepţie; ▪ vidoproiector ;
▪ Percepţii denaturate ▪ enumerarea şi descrierea fazelor procesului
perceptiv; ▪ activitate frontală, pe
▪ descrierea fazelor procesului perceptiv pe grupe şi în perechi
situaţii concrete, luate din viaţa cotidiană;
▪ compararea percepţiei cu senzaţia; 2 ore
▪ enumerarea, descrierea şi ilustrarea cu
exemple concrete a legilor generale ale
percepţiei;
▪ caracterizarea formelor complexe ale
percepţiei;
▪ identificarea profesiilor în care spiritul de
observaţie este deosebit de important;
▪ identificarea unor personaje din
literatură/filme caracterizate ca persoane cu
spirit de observaţie;
▪ lucru în echipe sau în perechi: precizarea
modului cum sunt valorificate iluziile
perceptive în cinematografie şi în artă;
▪ prezentarea PPT şi analiza unor imagini cu
iluzii optice;
▪ test: Sunteţi o persoană timidă?
4. Reprezentarea 1.1.; 1.2.; ▪ exerciţii de reprezentare a unor obiecte şi ▪ dictionar de psihologie; Observarea
▪ Definirea şi caracterizarea 2.1.; 2.2.; prezentarea acestora de către elevi; ▪ manual de psihologie sistematică
reprezentării 3.1.; 4.2.; ▪ compararea reprezentărilor şi identificarea clasa a X-a; Autoevaluarea
▪ Clasificarea reprezentărilor asemănărilor şi deosebirilor; ▪ fişe; Proba practică
▪ Proprietăţile reprezentărilor ▪ exerciţii de exemplificare a caracteristicilor ▪ laptop ;
▪ Rolul reprezentărilor în reprezentării; ▪ vidoproiector ;
cunoaştere şi activitate ▪ identificarea asemănărilor şi deosebirilor
dintre percepţii şi reprezentări; ▪ activitate frontală, pe
▪ comentarea unor texte; grupe şi în perechi
▪ argumentarea faptului că reprezentarea are
o dublă natură; 2 ore
▪ realizarea unei analize comparative între
reprezentările picturale şi cele lingvistice;
▪ identificarea disciplinelor şcolare care cer
mai multe reprezentări vizuale;
▪ identificarea profesiilor care cer capacităţi
foarte bune de reprezentare vizuală;
▪ identificarea tipului de reprezentare căruia
aparţine fiecare elev;
▪ test: Testul arborelui
5. Procese psihice cognitive 1.1.; 1.2.; ▪ definirea proceselor psihice cognitive ▪ dictionar de psihologie;
senzoriale 2.1.; 2.2.; senzoriale: senzaţia, percepţia, ▪ manual de psihologie
▪ Recapitulare, sistematizare 3.1.; 4.2.; reprezentarea; clasa a X-a;
▪ Aplicaţii ▪ analiza comparativă a senzaţiilor; ▪ fişe;
percepţiilor şi reprezentărilor; ▪ laptop ;
▪ exerciţii de prelucrare a informaţiilor şi de ▪ vidoproiector ;
explicare a rolului proceselor psihice
cognitive senzoriale în actul cunoaşterii ▪ activitate frontală, pe
umane;
grupe şi în perechi
▪ argumentarea superiorităţii şi complexităţii
reprezentării în raport cu senzaţiile şi 1 orĂ
percepţiile;
▪ exerciţii aplicative;
6. ▪ Evaluarea cunoştinţelor 1.1.; 1.2.; ▪ Test ▪ fişe cu subiectele Probă de
2.1. testelor evaluare scrisă
1 oră

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE 3: Procesele psihice cognitive superioare

Număr de ore: 8
Nr. Conţinuturi - detalieri Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
crt. specifice
1. Gândirea 1.1.; 1.2.; ▪ exerciţii de analiză a unor contexte în care ▪ dictionar de psihologie; Observarea
▪ Definirea şi caracterizarea 2.1.; 3.1.; apare cuvântul „gândire” sau derivatele ▪ manual de psihologie sistematică
gândirii 4.1.; 4.2.; sale; clasa a X-a; Autoevaluarea
▪ Structura psihologică internă a ▪ realizarea unei scheme a definiţiei gândirii; ▪ fişe;
gândirii ▪ învăţarea caracteristicilor gândirii prin ▪ laptop ;
▪ Gândirea ca proces de rezolvare a metoda „Mozaic”; ▪ vidoproiector ;
problemelor ▪ identificarea structurii psihologice interne a
▪ Tipologia gândirii gândirii pe baza Modelului structural al ▪ activitate frontală, pe
gândirii propus de J. P. Guilford; grupe şi în perechi
▪ exerciţiu de imaginaţie: cum ar fi viaţa
oamenilor fără gândire; 2 ore
▪ găsirea unor argumente care să
demonstreze că gândirea este definitorie
pentru fiinţa umană;
▪ exprimarea opiniilor privind importanţa
caracterului reversibil şi anticipativ al
timpului psihic, caracter datorat gândirii;
▪ construirea unor exemple pentru noţiunea
de „gândire”;
▪ rezolvarea unor situaţii problemă;
▪ comentarea unor texte din punct de vedere
psihologic;
2. Memoria 1.1.; 1.2.; ▪ exerciţiu de creativitate (de tip ▪ dictionar de psihologie; Observarea
▪ Definirea şi caracterizarea 2.1.; 2.2.; brainstorming): să-şi imagineze cum ar ▪ manual de psihologie sistematică
memoriei 3.1.; 4.2.; arăta viaţa omului fără memorie; clasa a X-a; Autoevaluarea
▪ Procesele şi formele memoriei ▪ prezentarea şi analiza unui caz tragic de ▪ fişe; Proba orală
▪ Calităţile/indicatorii memoriei pierdere a memoriei (cazul muzicianului ▪ laptop ;
▪ Factorii care optimizează Clive Wearing); ▪ vidoproiector ;
▪ exerciţii de memorie, pentru o mai bună Eseu structurat
funcţionarea memoriei
▪ Memorie şi uitare înţelegere a caracteristicilor acesteia; ▪ activitate frontală, pe
▪ identificarea tipurilor de memorie pe baza grupe şi în perechi
unor exerciţii de memorare;
▪ metafore care surprind specificul memoriei; 2 ore
▪ identificarea de către fiecare elev a tipului
de memorie care-l avantatjează;
▪ exerciţii de corelare a cunoştinţelor despre
memorie cu ceea ce ştiu despre percepţii;
▪ Test: Evaluarea capacităţii mnezice
3. Imaginaţia 1.1.; 1.2.; ▪ exerciţiu de imaginaţie: să privească o ▪ dictionar de psihologie; Observarea
▪ Definirea şi caracterizarea 2.1.; 2.2.; imagine şi să spună ce le sugerează; ▪ manual de psihologie sistematică
imaginaţiei 3.1.; 4.2.; ▪ exerciţiu de descriere a felului în care se clasa a X-a; Autoevaluarea
▪ Procedeele imaginaţiei desfăşoară viaţa unui om „lipsit de ▪ fişe; Proba orală
▪ Formele imaginaţiei imaginaţie”; ▪ laptop ;
▪ identificarea unor situaţii dificile pe care le- ▪ vidoproiector ;
au trăit şi pe care le-au depăşit făcând apel
la imaginaţie; ▪ activitate frontală, pe
▪ argumentarea rolului adaptativ al grupe şi în perechi
imaginaţiei în viaţa omului;
▪ stabilirea deosebirilor dintre iluzie, 2 ore
halucinaţie şi fabulaţie.;
▪ exerciţii de comparare a visului din timpul
nopţii cu reveria;
▪ argumentarea faptului că în apariţia
computerelor s-a folosit analogia;
▪ exerciţii de exemplificare a procedeelor
imaginaţiei;
▪ exerciţii de transpunere empatică.
4. Procese psihice cognitive 1.1.; 1.2.; ▪ definirea proceselor psihice cognitive ▪ dictionar de psihologie; Observarea
senzoriale 2.1.; 2.2.; superioare: gândirea, memoria, imaginaţia; ▪ manual de psihologie sistematică
▪ Recapitulare, sistematizare 3.1.; 4.2.; ▪ caracterizarea fiecărui proces psihic clasa a X-a; Autoevaluarea
▪ Aplicaţii cognitiv senzorial, în parte; ▪ fişe; Proba practică
▪ Evaluare ▪ exerciţii de prelucrare a informaţiilor şi de ▪ laptop ;
explicare a rolului proceselor psihice ▪ vidoproiector ;
cognitive superioare în actul cunoaşterii
umane; ▪ activitate frontală, pe
▪ identificarea, pe baza unor exemple, a grupe şi în perechi
interacţiunii imaginaţiei cu diferite procese
psihice; 1 ore
▪ exerciţii de exemplificare/recunoaştere a
fazelor procesului rezolutiv;
▪ explicarea modului în care fiecare elev îşi
organizează propria activitate de învăţare;
▪ argumentarea rolului imaginaţiei în
activitatea de învăţare;
▪ exerciţii de imaginaţie.
5. ▪ Evaluarea cunoştinţelor 1.1.; 1.2.; ▪ Test ▪ Fişe cu testele Probă de
2.1. 1 oră evaluare scrisă

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE 4: Condiţii generale ale activităţii psihice umane

Număr de ore: 5
Nr. Conţinuturi - detalieri Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
crt. specifice
1. Limbajul 1.1.; 1.2.; ▪ exerciţiu de imaginaţie: Ce ar fi dacă nu ar ▪ dictionar de psihologie; Observarea
▪ Definirea şi caracterizarea 2.1.; 2.2.; exista limbajul? Care ar fi consecinţele ▪ manual de psihologie sistematică
limbajului 3.1.; posibile ale lipsei limbajului pentru viaţa clasa a X-a; Autoevaluarea
▪ Verigile funcţionale ale 4.1.; 4.2.; noastră psihică?
limbajului ▪ exerciţii de analiză a interdependenţei ▪ fişe;
▪ Funcţiile limbajului dintre limbaj şi gândire; ▪ laptop ;
▪ Raporturile dintre limbaj şi alte ▪ caracterizarea formelor limbajului; ▪ vidoproiector ;
procese psihice ▪ improvizarea unor situaţii de dialog pentru
▪ Formele limbajului a demonstra importanţa mijloacelor de ▪ activitate frontală, pe
expresivitate pentru actul comunicării; grupe şi în perechi
▪ redactarea unui text cu scopul de a ilustra
exigenţele limbajului scris; 2 ore
▪ identificarea verigilor funcţionale ale
limajului şi caracterizarea lor;
▪ explicarea interacţiunii limbajului cu
diferite procese psihice (procese senzoriale,
imaginaţie, memorie, voinţă);
▪ identificarea elementelor de limbaj pasiv,
activ şi non-verbal prezente într-un act
comucaţional obişnuit la ora de psihologie;
▪ explicarea, prin exemplificare, a funcţiilor
limbajului;
▪ comentarea unor situaţii date şi
identificarea formelor limbajului prezente
în fiecare;
▪ găsirea semnificaţiei psihologice a unor
citate;
▪ Test: Evaluarea potenţialului de
creativitate lexicală (fondului lexical).
2. Atenţia 1.1.; 1.2.; ▪ probă de discriminare perceptivă şi de ▪ dictionar de psihologie; Observarea
▪ Definirea şi caracterizarea 2.1.; 2.2.; atenţie şi comentarea rezultatelor; ▪ manual de psihologie sistematică
atenţiei 3.1.; ▪ prezentarea unor situaţii de viaţă în care, ca clasa a X-a; Autoevaluarea
▪ Formele atenţiei 4.1.; 4.2.; urmare a neatenţiei, acţiunile unor persoane ▪ fişe; Proba orală
▪ Însuşirile atenţiei şi educarea lor au eşuat; ▪ teste de atenţie ;
▪ stabilirea, pe baza unor exemple, a rolului ▪ laptop ; Eseu structurat
atenţiei în activitatea umană, în general, şi ▪ vidoproiector ;
în activitatea de învăţare, în special;
▪ exemplificarea factorilor care determină ▪ activitate frontală, pe
atenţia involuntară; grupe şi în perechi
▪ precizarea condiţiilor care favorizează
atenţia voluntară; 2 ore
▪ exemplificarea, comentarea, exprimarea
opiniilor asupra unor situaţii, contexte, în
care se manifestă fiecare dintre cele trei
forme ale atenţiei;
▪ compararea celor trei forme ale atenţiei;
▪ identificarea însuşirilor atenţiei pe baza
metodei „Mozaic”;
▪ exerciţii de recunoaştere, în situaţii
concrete, a unor manifestări ale calităţilor
atenţiei;
▪ identificarea modalităţilor prin care pot fi
educate calităţile atenţiei;
▪ autocaracterizări din perspectiva calităţilor
atenţiei, pe baza rezultatelor obţinute la
diferite teste de atenţie.
4. Condiţii generale ale activităţii 1.1.; 1.2.; ▪ definirea şi caracterizarea limbajului şi ▪ dictionar de psihologie; Observarea
psihice umane 2.1.; 2.2.; atenţiei; ▪ manual de psihologie sistematică
▪ Recapitulare, sistematizare 3.1.; ▪ experimentarea unor situaţii de comunicare; clasa a X-a; Autoevaluarea
▪ Aplicaţii 4.1.; 4.2.; ▪ exemplificarea cu situaţii din experienţa ▪ fişe; Proba practică
personală a modului cum influenţează ▪ laptop ;
afectivitatea limbajul oral; ▪ vidoproiector ;
▪ identificarea profesiilor în care este
Jurnal de
importantă concentrarea atenţiei şi a ▪ activitate frontală, pe reflecţie
profesiilor în care atenţia distributivă joacă grupe şi în perechi
rolul principal;
▪ să găsească explicaţia faptului că şoferii cu 1 oră
experienţă reuşesc, în general, să conducă
şi să vorbească în acelaşi timp fără
dificultate;
▪ explicarea, prin exemplificare, a factorilor
externi şi interni care pot influenţa atenţi;
▪ exerciţii de ordonare a unor profesii după
după importanţa pe care o consideră elevii
că o are distributivitatea atenţiei în
exercitarea lor, apoi după importanţa
concentrării atenţiei;
▪ găsirea semnificaţiei psihologice a unor
citate;
5. ▪ Evaluarea cunoştinţelor 1.1.; 1.2.; Test 1 oră Probă de
2.1. evaluare scrisă

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE 5: Activităţi şi procese psihice reglatorii

Număr de ore: 10
Nr. Conţinuturi - detalieri Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
crt. specifice
1. Motivaţia 1.1.; 1.2.; ▪ alcătuirea a două liste: una cu motivele ▪ dictionar de psihologie; Observarea
▪ Definirea şi caracterizarea 2.1.; 2.2.; care-i determină să înveţe la psihologie şi ▪ manual de psihologie sistematică
motivaţiei 3.1.; una cu motivele care-i determină să nu clasa a X-a; Autoevaluarea
▪ Funcţiile motivaţiei 4.1.; 4.2.; înveţe, pe baza căreia să identifice tipuri şi ▪ fişe;
▪ Sistemul motivaţional: niveluri forme de motivaţie; ▪ testul Evaluarea
▪ analiza unui fragment din tragedia „Cidul” Jurnal de
structurale dominantelor
pentru a deduce funcţia reglatorie a reflecţie
▪ Formele motivaţiei motivaţionale;
▪ Optimumul motivaţional motivelor; ▪ grila de scorare ;
▪ argumentarea rolului motivaţiei în
▪ laptop ;
activitatea umană, pe baza analizei unor
▪ vidoproiector ;
exemple;
▪ analiza piramidei trebuinţelor a lui Maslow ▪ activitate frontală, pe
şi deducerea consecinţelor asupra educaţiei grupe şi în perechi
care decurg din această teorie;
▪ găsirea de exemple de situaţii frustrante 2 ore
pentru fiecare nivel al ierarhiei trebuinţelor
stabilită de A. Maslow;
▪ identificarea legăturilor existente între
motivaţie şi voinţă;
▪ lucru pe perechi sau pe grupe: identificarea
cauzelor care determină oamenii să devină
„prizonierii” mentalităţilor, ai
prejudecăţilor;
▪ redacterea unui text prin care să sublinieze
diferenţa dintre om şi animale privind
modul de satisfacere a trebuinţelor
fiziologice şi de securitate;
▪ lucrare pentru portofoliu: confirmarea, prin
exemple de situaţii din propria experienţă, a
legii optimului motivaţional;
▪ Test: Evaluarea dominantelor
motivaţionale
2. Afectivitatea 1.1.; 1.2.; ▪ identificarea unor situaţii în care au trăit ▪ dictionar de psihologie; Observarea
▪ Definirea şi caracterizarea 2.1.; 2.2.; emoţii pozitive sau negative şi descrierea ▪ manual de psihologie sistematică
afectivităţii 3.1.; acestor emoţii; clasa a X-a; Autoevaluarea
▪ Particularităţile afectivităţii 4.1.; 4.2.; ▪ găsirea unor exemple de situaţii în care ▪ fişe; Proba orală
▪ Clasificarea proceselor afective unul şi acelaşi obiect produce stări afective ▪ testul Evaluarea
▪ Rolul proceselor afective variate unor persoane diferite sau la una şi nivelului de
aceeaşi persoană în momente/situaţii emotivitate;
diferite; Eseu structurat
▪ grila de scorare; Jurnal de
▪ descrierea comportamentului unei persoane
despre care se spune că este nebună de reflecţie
▪ laptop ;
fericire;
▪ vidoproiector ;
▪ stabilirea expresiilor emoţionale care se
asociază unor comportamente din viaţa
obişnuită de elev; ▪ activitate frontală, pe
▪ reproducerea, prin mimică sau gestică, a grupe şi în perechi
diferitelor expresii emoţionale;
▪ identificarea unor emoţii pe baza unor 2 ore
imagini/fotografii;
▪ recunoaşterea, în fragmente literare, a unor
trăiri afective;
▪ caracterizarea propriului comportament
afectiv în diferite situaţii de viaţă;
▪ explicarea rolului proceselor afective în
activitatea umană şi în procesul cunoaşterii
interpersonale;
▪ realizarea unor eseuri pe baza unor
maxime/citate/afirmaţii;
▪ compararea afectelor cu emoţiile şi
sentimentele cu pasiunile, arătând care sunt
raporturile dintre ele;
▪ comentarea din punct de vedere psihologic
a unor texte;
▪ Test: Evaluarea nivelului de emotivitate
3. Activitatea voluntară 1.1.; 1.2.; ▪ realizarea unei liste cu activităţi finalizate şi ▪ dictionar de psihologie; Observarea
▪ Definirea şi caracterizarea 2.1.; 2.2.; activităţi nefinalizate pe o perioadă de timp ▪ manual de psihologie sistematică
activităţii 3.1.; determinată (6 luni, un an); analiza acestei clasa a X-a; Autoevaluarea
▪ Structura activităţii 4.1.; 4.2.; liste; ▪ fişe; Proba orală
▪ Formele activităţii ▪ lucru pe perechi sau în grupe: identificarea ▪ testul Evaluarea
▪ Definirea şi caracterizarea voinţei calităţilor voinţei în cazul unor personaje capacităţii decizionale
literare sau istorice (ex. Vitoria Lipan din Jurnal de
▪ Etapele actului voluntar (proceselor volitive); reflecţie
romanul „Baltagul” de Mihail Sadoveanu); ▪ grila de scorare;
▪ Calităţile voinţei
▪ caracterizarea unei persoane cu voinţă
puternică şi a unei persoane cu voinţă ▪ laptop ;
slabă;
▪ vidoproiector ;
▪ găsirea unor exemple de persoane, reale sau
din literatură, care au o voinţă puternică şi ▪ activitate frontală, pe
caracterizarea comportamentului lor din grupe şi în perechi
perspectiva calităţilor voinţei;
▪ lucru pe perechi: comentarea, cu 2 ore
argumentare, a unor situaţii date în care
este sau nu vorba de manifestări ale voinţei;
▪ identificarea şi descrierea calităţilor voinţei
sugerate de unele imagini;
▪ exerciţii de comparare a etapelor actului
voluntar cu cele ale rezolvării de probleme;
▪ vizionarea şi comentarea filmului
„Marshmallow Temptation”
(http://www.youtube.com/watch?v=lgCL3GnmIfY);
▪ comentarea din punct de vedere psihologic
a unor texte;
▪ realizarea unor eseuri pe baza unor
maxime/citate/afirmaţii;
▪ Test: Evaluarea capacităţii decizionale
(proceselor volitive).
4. Deprinderile 1.1.; 1.2.; ▪ analiza interacţiunii deprinederilor cu ▪ dictionar de psihologie; Observarea
▪ Definirea şi caracterizarea 2.1.; 2.2.; procesele cognitive sau cu alte componente ▪ manual de psihologie sistematică
deprinderilor 3.1.; psihice; clasa a X-a; Autoevaluarea
▪ Clasificarea deprinderilor 4.1.; 4.2.; ▪ explicarea rolului deprinderilor în ▪ fişe; Proba orală
▪ Formarea şi interacţiunile desfăşurarea activităţii umane; ▪ testul Autoevaluarea
▪ precizarea etapelor formării deprinderilor; Jurnal de
deprinderilor stilului de muncă; reflecţie
▪ exemplificarea etapelor formării
deprinderilor în situaţia formării unor ▪ laptop ;
deprinderi motorii; ▪ vidoproiector ;
▪ explicarea rolului exerciţiului în formarea
deprinderilor; ▪ activitate frontală, pe
▪ identificarea în proppria conduită a grupe şi în perechi
obişnuinţelor negative, punerea în evidenţă
a fazelor instalării, precum şi a factorilor
care au facilitat instalarea acestora; 2 ore
▪ realizarea unei analize comparative între
deprinderi, pe de o parte, obişnuinţe şi
priceperi, pe de altă parte;
▪ analiza fenomenelor de interacţiune a
deprinderilor (transferul şi inferenţa);
▪ ilustrarea fenomenelor de interacţiune cu
exemple personale;
▪ Test: Autoevaluarea stilului de muncă.
5. Activităţi şi procese psihice 1.1.; 1.2.; ▪ definirea activităţilor şi proceselor psihice ▪ dictionar de psihologie; Observarea
reglatorii 2.1.; 2.2.; reglatorii; ▪ manual de psihologie sistematică
▪ Recapitulare, sistematizare 3.1.; ▪ caracterizarea succintă a fiecărei/fiecărui clasa a X-a; Autoevaluarea
▪ Aplicaţii 4.1.; 4.2.; activităţi / proces psihic reglatoriu, în parte; ▪ fişe; Proba practică
▪ stabilirea corelaţiilor funcţionale ale ▪ portofoliile elvilor ;
Jurnal de
activităţilor şi proceselor reglatorii cu ▪ laptop ; reflecţie
celelalte procese psihice; ▪ vidoproiector ;
▪ explicarea rolulului proceselor reglatorii în
organizarea conduitei şi în adaptarea ▪ activitate frontală, pe
omului la diferite situaţii;
grupe şi în perechi
▪ analiza unor tipuri de comportament uman
prin realizarea unor transferuri 1 oră
interdisciplinar (literatură, istorie,
filosofie);
▪ eseu cu tema: „Motivaţie şi reuşită
şcolară”;
▪ lucrare pentru portofoliu: ilustrări literare
ale diferitelor trăiri afective; imagini (din
reviste, ziare) care să surprindă varietatea
expresiilor emoţionale umane.
6. ▪ Evaluarea cunoştinţelor 1.1.; 1.2.; ▪ Test ▪ Fişe cu testele Probă de
2.1. evaluare scrisă
1 oră

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE 6: Structura şi dezvoltarea personalităţii

Număr de ore: 15
Nr. Conţinuturi - detalieri Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
crt. specifice
1. Personalitatea 1.3.; 2.3.; ▪ exerciţiu de reflecţie: Explicaţi ce înţelegeţi ▪ dictionar de psihologie; Observarea
▪ Personalitatea ca sistem 3.1.; 3.2.; prin următoarele sintagme: „personalitate ▪ manual de psihologie sistematică
▪ Modele de personalitate 4.1.; 4.2.; puternică”, „lipsit de personalitate”, clasa a X-a; Autoevaluarea
5.1.; „personalitate matură”, „personalitate ▪ fişe;
infantilă”, „personalitate dificilă”, „plin Jurnal de
▪ fişe pentru realizarea
de personalitate”, „personalitate reflecţie
Egogramei;
marcantă”.
▪ realizarea unui afiş al cărui obiect să fie
▪ laptop ;
propria personalitate;
▪ vidoproiector ;
▪ analiza condutei unui coleg şi punerea în
evidenţă a trei trăsături care-şi pun
▪ activitate frontală, pe
amprenta asupra întregii conduite a
acestuia; grupe şi în perechi
▪ realizarea unui scurt portet al propriei
1 oră
personalităţi pe baza Egogramei.
2. Individ. Persoană.. Personalitate 1.3.; 2.3.; ▪ lucru pe perechi sau în grupe: analiza ▪ dictionar de psihologie; Observarea
▪ Individ. Persoană. Personalitate 3.1.; 3.2.; personalităţilor unor personaje din istorie ▪ manual de psihologie sistematică
▪ Conştiinţa ca nucleu al 4.1.; 4.2.; sau literatură şi identificarea asemănărilor clasa a X-a; Autoevaluarea
personalităţii 5.1.; şi deosebirilor dintre ele; ▪ fişe cu scale pentru Proba orală
▪ Diferenţe în manifestarea ▪ redactarea unei liste cu posibili factori care autoevaluarea
personalităţii determină diferenţele dintre oameni; personalităţii
▪ comentarea unor afirmaţii despre
Eseu structurat
personalitate; ▪ laptop ;
Jurnal de
▪ studiu de caz ▪ vidoproiector ; reflecţie
▪ evaluarea propriei personalităţi pe baza ▪ activitate frontală, pe
unor scale şi schiţarea unui model al grupe şi în perechi
manifestării personale. 1 oră
3. Temperamentul 1.3.; 2.3.; ▪ analiza diferitelor clasificări ale ▪ dictionar de psihologie; Observarea
▪ Latura dinamico-energetică a 3.1.; 3.2.; temperamentelor (Galenus şi Hippocrate, ▪ manual de psihologie sistematică
personalităţii 4.1.; 4.2.; Eysenck, Jung, Kretschmer); clasa a X-a; Autoevaluarea
▪ Tipologii temperamentale 5.1.; ▪ analiza locului temperamentului în sistemul ▪ fişe; Proba orală
de personalitate şi evidenţierea rolului ▪ testul Extravertit sau
acestuia în relaţiile interumane; introvertit?
▪ exprimarea opiniei asupra ideii că se poate Jurnal de
▪ grila de scorare; reflecţie
stabili o corelaţie între tipul de
temperament şi profesia practicată de ▪ laptop ;
fiecare persoană;
▪ vidoproiector ;
▪ evidenţierea şi analiza unor influenţe
externe pe care le suportă totuşi
▪ activitate frontală, pe
temperamentul, chiar dacă acesta este
înnăscut; grupe şi în perechi
▪ identificarea unei profesii care le-ar plăcea
2 ore
să o urmeze şi analiza trăsăturilor
temperamentale proprii raportate la
cerinţele acelei profesii pentru a-şi da
seama în ce măsură li s-ar potrivi;
▪ realizarea propriului profil de personalitate
pe baza tipurilor temperamentale după
Eysenck;
▪ identificarea temperamentului persoanelor
apropiate (prieteni, membri ai familiei,
profesori);
▪ exprimarea opiniei privind utilitatea
cunoaşterii temperamentului în evitarea
conflictelor şi ameliorarea relaţiilor
interpersonale;
▪ argumentarea importanţei, pentru
activitatea educativă, a cunoaşterii
temperamentului elevului de către profesor;
▪ test: Extravertit sau introvertit?
4. Aptitudinile 1.3.; 2.3.; ▪ identificarea aptitudinilor comune pe baza ▪ dictionar de psihologie; Observarea
▪ Latura instrumental-operaţională a 3.1.; 3.2.; cărora au ales profilul filologie-engleză al ▪ manual de psihologie sistematică
personalităţii 4.1.; 4.2.; C. N. „A. T. Laurian”; clasa a X-a; Autoevaluarea
▪ Clasificarea aptitudinilor 5.1.; ▪ identificarea aptitudinilor care-i ▪ fişe; Proba orală
▪ Inteligenţa ca aptitudine generală diferenţiază; ▪ Chestionarul de
▪ explicarea rolului eredităţii şi al învăţării în Jurnal de
interese Holland reflecţie
manifestările aptitudinale;
▪ exemplificarea tipurilor de aptitudini ▪ laptop ;
speciale; ▪ vidoproiector ;
▪ analiza componentelor aptitudinii
pedagogice pe baza propriei experienţe ▪ activitate frontală, pe
şcolare şi a unor fragmente literare (ex. grupe şi în perechi
Domnu’ Trandafir);
▪ autocaracterizarea şi caracterizarea altor
persoane din punct de vedere aptitudinal; 2 ore
▪ exemplificarea tipurilor de aptitudini
necesare pentru reuşita într-un domeniu;
▪ comentarea din punct de vedere psihologic
a unor texte;
▪ Chestionarul de interese Holland
5. Caracterul 1.3.; 2.3.; ▪ analiza unui fragment de text şi ▪ dictionar de psihologie; Observarea
▪ Latura relaţional-valorică a 3.1.; 3.2.; identificarea trăsăturilor care definesc ▪ manual de psihologie sistematică
personalităţii 4.1.; 4.2.; personalitatea lui Robinson Crusoe; clasa a X-a; Autoevaluarea
▪ Structura caracterului 5.1.; ▪ lucru pe grupe: identificarea trăsăturilor ▪ fişe; Proba orală
▪ Rolul caracterului în structura caracteriale ale unor personaje istorice sau ▪ testul Evaluarea
literare pe baza analizei unor fragmente de Jurnal de
personalităţii nivelului de încredere
texte; reflecţie
în sine;
▪ exemplificarea diferitelor tipuri de ▪ grila de scorare;
atitudini;
▪ realizarea (la alegere) a portretului ▪ laptop ;
caracterial al ambiţiosului/omului ▪ vidoproiector ;
modest/tipului linguşitor;
▪ realizarea autoportretului caracterial şi a ▪ activitate frontală, pe
portretului caracterial al colegului de bancă; grupe şi în perechi
▪ joc: „Ghiceşte cine este!” – identificarea
elevilor pe baza portretelor caracteriale 2 ore
realizate de colegii lor;
▪ ilustrarea diferitelor tipuri caracteriale cu
ajutorul unor personaje din literatură,
istorie etc.;
▪ explicarea rolului mediului social în
formarea caracterului;
▪ comentarea din punct de vedere psihologic
a unor texte;
▪ să numească trei valori pe care le apreciază
ca semnificative pentru evaluarea
caracterului, să explice cum se regăsesc
acestea la nivelul atitudinilor lor şi să
exemplifice;
▪ analiza specificului şi conţinutului
sistemului de valori propriu familiei
fiecăruia, propriu liceului în care studiază,
dar şi cel propriu grupului din care fac
parte;
▪ analiza piramidei caracteriale după Allport;
▪ test: Evaluarea nivelului de încredere în
sine
6. Creativitatea 1.3.; 2.3.; ▪ test de creativitate (inspirat după testul de ▪ dictionar de psihologie; Observarea
▪ Conceptul de creativitate 3.1.; 3.2.; creativitate „Gândind creativ cu ajutorul ▪ manual de psihologie sistematică
▪ Niveluri şi stadii ale creativităţii 4.1.; 4.2.; imaginilor” elaborat de E. Paul Torrance): clasa a X-a; Autoevaluarea
5.1.; pornind de la o formă figurală incompletă, Proba orală
▪ Aplicaţii practice: proiecte, teme elevii vor desena un obiect sau un tablou în ▪ fişe;
de cercetare care va include obiectul respectiv; ▪ testul Evaluarea Jurnal de
Recapitulare. Evaluare ▪ crearea unei poveşti cât mai interesante şi potenţialului de reflecţie
inedite pornind de la desenul realizat în creativitate divergentă;
clasă; ▪ grila de scorare;
▪ găsirea unor exemple de personalităţi care
prin creaţiile lor au revoluţionat diferite ▪ laptop ;
domenii ale cunoaşterii; ▪ vidoproiector ;
▪ identificarea unor exemple de produse ale
unor demersuri creative care să exemplifice ▪ activitate frontală, pe
nivelurile creativităţii;
grupe şi în perechi
▪ exerciţii de creativitate folosind diferite
metode de stimulare a creativităţii; 2 ore
▪ ilustrarea blocajelor creativităţii (ex.
Povestea băieţelului care a desenat o floare
roşie);
▪ eseu de 5 minute: descrierea unei persoane
pe care elevii o cunosc, folosind
caracteristicile persoanelor creative;
▪ identificarea unor elevi cretivi din clasă şi
din şcoală şi realizarea profilului lor;
▪ Evaluarea potenţialului de creativitate
divergentă
7. Etape în dezvoltarea personalităţii 1.3.; 2.3.; ▪ identificarea etapelor dezvoltării ▪ dictionar de psihologie; Observarea
▪ Principiul dezvoltării în 3.1.; 3.2.; personalităţii pe baza unor imagini ▪ manual de psihologie sistematică
psihologie 4.1.; 4.2.; sugestive; clasa a X-a; Autoevaluarea
▪ Vârstele mici (3-10/11 ani) 5.1.; ▪ ilustrarea etapelor cu exemple din ▪ fişe; Proba orală
▪ Preadolescenţa (10/11-14/15 ani) experienţa personală; ▪ testul Părinţi şi copii –
▪ compararea modului de exprimare a unei Jurnal de
▪ Adolescenţa (14/15-18/19 ani) evaluarea raportului reflecţie
▪ Tinereţea (18/19-30 ani) persoane care nua urmat şcoala cu cel al între generaţii;
▪ Maturitatea (30-55/60 ani) unui absolvent de liceu şi explicarea ▪ grila de scorare;
modalităţilor de influenţare din partea
▪ Bătrâneţea (55/60 ani...)
şcolii;
▪ comentarea următorului text: “Daţi-mi ▪ laptop ;
orice copil sănătos şi îl voi face să devină ▪ vidoproiector ;
orice fel de specialist, intelectual şi în
aceeaşi măsură chiar cerşetor şi hoţ, fără ▪ activitate frontală, pe
să ţin cont de talentul şi capacităţile sale.” grupe şi în perechi
(John B. Watson);
▪ analiza conceptului de nişă de dezvoltare în 2 ore
baza unui exemplu care să ia în calcul
difernţele dintre un copil din prezent şi un
copil din anii ’80 ai societăţii româneşti;
▪ dezbatere pe tema conflictului dintre
generaţii;
▪ test: Părinţi şi copii – evaluarea raportului
între generaţii.
8. Structura şi dezvoltarea 1.3.; 2.3.; ▪ definirea personalităţii, temperamentului, ▪ dictionar de psihologie; Observarea
personalităţii 3.1.; 3.2.; aptitudinilor şi caracterului; ▪ manual de psihologie sistematică
▪ Recapitulare, sistematizare 4.1.; 4.2.; ▪ prezentarea unor argumente care clasa a X-a; Autoevaluarea
▪ Aplicaţii 5.1.; întemeiază enunţul „Personalitatea este ▪ portofoliile elevilor; Proba practică
întotdeauna unică, irepetabilă”; ▪ laptop ;
▪ ilistrarea tipurilor de temperament după Jurnal de
▪ vidoproiector ; reflecţie
scala franco-olandeză cu personalităţi
cunoscute din lumea ştiinţei, literaturii, ▪ activitate frontală, pe
istoriei, artei;
grupe şi în perechi
▪ discutarea cu elevii a câtorva aspecte
teoretice ale aptitudinilor: aptitudini, 2 ore
capacităţi, talent; definirea inteligenţei;
▪ identificarea de către fiecare elev a
trăsăturilor definitorii ale propriei
personalităţi;
▪ lucru în perechi: realizarea profilului de
personalitate propriu şi a profilului de
personaliate al colegului de bancă;
compararea celor două profiluri;
▪ exerciţiu de creativitate pe baza metodei
pălăriilor gânditoare: Imaginaţi-vă că
lucraţi în cadrul ministerului educaţiei şi
puteţi determina acele schimbări care ar
face şcoala să fie pe cât de utilă, pe atât de
plăcută elevilor.
▪ lucrare pentru portofoliu: „Adolescenţii de
ieri şi adolescenţii de azi”;
9. ▪ Evaluarea cunoştinţelor 1.3.; 2.3; ▪ Test ▪ Fişe cu testele Probă de
4.3., 1 oră evaluare scrisă

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE 7: Conduita psihosocială

Număr de ore: 8
Nr. Conţinuturi - detalieri Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
crt. specifice
1. Imaginea de sine şi percepţia ei 1.4.; 2.4.; ▪ completarea chestionarului „Cine sunt eu”; ▪ dictionar de psihologie; Observarea
socială 3.3.; ▪ descrierea imaginilor pe care cred că le au ▪ manual de psihologie sistematică
▪ Imaginea de sine 4.3.; 5.2.; cei apropiaţi despre ei; clasa a X-a; Autoevaluarea
▪ Statusul şi rolul – indicatori ai ▪ analiza unor situaţii în care imaginea de ▪ fişe;
comportamentului social sine a persoanei care relatează faptele a ▪ Scala Rosenberg a
Jurnal de
cunoscut o curbă ascendentă sau stimei de sine (RSS); reflecţie
descendentă; ▪ grila de scorare;
▪ analiza SWOT personală;
▪ realizarea unei autoprezentări;
▪ evaluarea nivelului stimei de sine: Scala ▪ laptop ;
Rosenberg a stimei de sine (RSS); ▪ vidoproiector ;
▪ analiza propriului grup şi punerea în
evidenţă a statusurilor şi rolurilor asumate ▪ activitate frontală, pe
de fiecare dintre membri; grupe şi în perechi
▪ descoperirea, în propria lor existenţă, a
unor contexte în care a fost evident că un 2 ore
proces de comparare socială i-a determinat
să încerce o schimbare a propriei lor
persoane;
▪ dezbatere: „Ce am fi fără ceilalţi?
▪ analiza relaţiilor de determinare dintre
stima de sine, autoprezentare şi percepţia de
sine;
2. Relaţiile interpersonale 1.4.; 2.4.; ▪ compararea propriei persoane cu persoane ▪ dictionar de psihologie; Observarea
▪ Specificul relaţiilor 3.3.; apropiate; ▪ manual de psihologie sistematică
interpersonale 4.3.; 5.2.; ▪ exemplificarea unor interacţiuni cu clasa a X-a; Autoevaluarea
▪ Tipuri de relaţii interpersonale persoane apropiate (colegi, prieteni, ▪ fişe; Proba orală
▪ Locul şi rolul relaţiilor vecini); ▪ testul Evaluarea
interpersonale în structura ▪ exemplificarea şi ilustrarea tipurilor de nivelului de
personalităţii relaţii interpersonale cu evenimente din sociabilitate; Eseu structurat
▪ Grupul şi psihologia de grup viaţa personală sau a celor apropiaţi; ▪ grila de scorare; Jurnal de
▪ analiza relaţiilor lor cu cei mai buni
reflecţie
prieteni şi identificarea punctelor în care au ▪ laptop ;
păreri comune şi a celor în care acestea ▪ vidoproiector ;
diferă;
▪ explicarea rolului similarităţii şi
▪ activitate frontală, pe
complementarităţii în relaţiile de prietenie;
grupe şi în perechi
▪ identificarea cauzelor declinului şi
dispariţiei unei prietenii; 2 ore
▪ identificarea persoanelor care le-au
influenţat cel mai mult atitudinile;
▪ realizarea unei liste cu propriile valori şi
ierarhizarea acestora;
▪ analiza motivelor pentru care devianţii de
la norma grupului sunt respinşi;
▪ dezbatere: argumente pro şi contra aduse
definiţiei iubirii (date de profesor), ţinând
cont de diferitele culturi în ceea ce priveşte
conţinutil iubirii;
▪ construirea unei argumentări prin care să
arate că relaţiile interpersonale au un
caracter formativ;
▪ analiza comparativă a relaţiilor de
cooperare, relaţiilor de competiţie şi a
relaţiilor conflictuale.
▪ Test: Evaluarea nivelului de sociabilitate
3. Comportamente pro şi antisociale 1.4.; 2.4.; ▪ analiza unor situaţii care descriu diferite ▪ dictionar de psihologie; Observarea
▪ Comportamente pro şi antisociale 3.3.; comportamente; ▪ manual de psihologie sistematică
▪ Normalitate şi anormalitate 4.3.; 5.2.; ▪ analiza comparativă a comportamentului clasa a X-a; Autoevaluarea
socială independent şi a comportamentului ▪ fişe; Proba orală
deviant; ▪ testul Evaluarea
▪ exemplificarea unor împrejurări în care au potenţialului de Jurnal de
empatizat cu altă persoană; agresivitae; reflecţie
▪ analiza propriei conduite şi identificarea ▪ grila de scorare;
unor situaţii de comportament prosocial;
▪ identificarea unor modalităţi de sporire a ▪ laptop ;
comportamentelor prosociale la nivelul ▪ vidoproiector ;
comunităţii;
▪ definirea altruismului şi exemplificarea cu ▪ activitate frontală, pe
situaţii concrete; grupe şi în perechi
▪ identificarea şi descrierea unor
comportamente agresive; 2 ore
▪ identificarea în situaţii reale (trăite de elevi
sau apropiaţi) a factorilor care determină
comportamente agresive;
▪ analiza unor exemple de comportamente
agresive valorizate de societate;
▪ argumentarea faptului că agresiunea este o
consecinţă a învăţării sociale;
▪ demonstrarea cu argumente că agresivitatea
şi violenţa sunt înlăturate prin adoptarea
„conduitei amânate”;
▪ identificarea unor soluţii prin care şcoala ar
reduce agresivitatea şi violenţa.
▪ Test: Evaluarea potenţialului de
agresivitae.
4. Atitudinile sociale şi formarea lor 1.4.; 2.4.; ▪ analiza atitudiniilor unor persoane în ▪ dictionar de psihologie; Observarea
▪ Atitudinile sociale 3.3.; diferite contexte şi situaţii; ▪ manual de psihologie sistematică
▪ Formarea şi modificarea 4.3.; 5.2.; ▪ lucru pe grupe: analiza unor reclame din clasa a X-a; Autoevaluarea
atitudinilor sociale presa scrisă şi identificarea, cu argumente, ▪ fişe pentru culegerea Proba orală
▪ Relaţia valori, atitudini, a celei mai persuasive dintre ele; datelor necesare
▪ identificarea modului în cra acele reclame Jurnal de
comportamente experimentului;
reflecţie
pot determina modificarea atitudinilor ▪ jetoane verzi şi
sociale; portocalii;
▪ identificarea cauzelor care stau la baza
formării intoleranţei ca atitudine socială ▪ laptop ;
condamnabilă şi a componentelor afective, ▪ vidoproiector ;
cognitive şi comportamentale care le
implică; ▪ activitate frontală, pe
▪ identificarea unor atitudini sociale grupe şi în perechi
dezirabile şi indezirabile;
▪ analiza formării şi modificării atitudinilor
sociale la vârsta adolescenţei; 2 ore
▪ Experiment: Cât de puternice sunt
prejudecăţile pe care le avem relativ la
ceilalţi şi în ce măsură ele ne determină
comportamentul, fără a fi vorba de acţiuni
deliberate.
PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE 8: Recapitulare finală

Număr de ore: 4
Nr. Conţinuturi - detalieri Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
crt. specifice
1. Psihicul şi caracteristicile sale. 1.1.; 1.2.; ▪ definirea psihicului prin raportare la: ▪ dictionar de psihologie; Observarea
Forme de manifestare ale psihicului 2.1.; 3.1.; lumea externă; ▪ manual de psihologie sistematică
▪ Recapitularea şi sistematizarea 4.1.; 4.2.; substratul material; clasa a X-a; Autoevaluarea
cunoştinţelor factorul timp; ▪ fişe;
stările de necesitate şi sarcinile de ▪ Testul Sunteţi o
adaptare la mediu. Jurnal de
persoană timidă? reflecţie
▪ trecerea în revistă a formelor de ▪ grilă de scorare;
manifestare a psihicului: procese psihice,
▪ laptop ;
stări psihice, însuşiri psihice;
▪ Ce fel de persoane suntem? ▪ vidoproiector ;
Sunteţi o persoană timidă? ▪ activitate frontală, pe
▪ Studiu de caz: Albert Enstein grupe şi în perechi
2 ore
2. Autocunoaştere şi dezvoltare 1.4.; 2.4.; ▪ Invitaţie la autocunoaştere: ▪ dictionar de psihologie; Observarea
personală 3.3.; autoobservaţia: capacităţi, emoţii, ▪ manual de psihologie sistematică
4.3.; 5.2.; comportamente, obişnuinţe; clasa a X-a; Autoevaluarea
estimarea resurselor individuale; ▪ fişe; Proba orală
identificarea intereselor, a aspiraţiilor şi ▪ activitate frontală, pe
scopurilor; Eseu
grupe şi în perechi
identificarea şi analiza valorilor
personale;
2 ore
analiza retrospectivă a propriei vieţi;
analiza rezultatelor relevante obţinute.
▪ Harta vieţii
▪ Eseu: „Eu despre eu”

S-ar putea să vă placă și