Sunteți pe pagina 1din 5

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2022
Chișinău

Privind modificarea anexelor nr. 2 și nr. 5 la Hotărârea Guvernului


nr. 959/2018 cu privire la aprobarea Nomenclatorului funcțiilor
și coeficienților de ierarhizare pentru stabilirea indemnizațiilor de funcție
pentru personalul instituțiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova
peste hotare, a bazei de calcul pentru stabilirea indemnizațiilor de funcție,
precum și a structurilor și efectivelor de personal ale acestora
------------------------------------------------------------

În temeiul art. 7 lit. b) și f) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern


(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412), cu
modificările ulterioare, și al art. 27 alin. (2) din Legea nr. 761/2001 cu privire la
serviciul diplomatic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 20,
art. 80), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Hotărârea Guvernului nr. 959/2018 cu privire la aprobarea


Nomenclatorului funcțiilor și coeficienților de ierarhizare pentru stabilirea
indemnizațiilor de funcție pentru personalul instituțiilor serviciului diplomatic al
Republicii Moldova peste hotare, a bazei de calcul pentru stabilirea
indemnizațiilor de funcție, precum și a structurilor și efectivelor de personal ale
acestora (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 377-383, art. 1013),
cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1) în tabelul din anexa nr. 2:

a) poziția 3 va avea următorul cuprins:

„3. Ucraina EUR 700*”;

b) după tabel se introduce următorul text:


„*După încetarea condițiilor ce au impus majorarea bazei de calcul, Ministerul
Afacerilor Externe și Integrării Europene va înainta Guvernului propuneri de revizuire a
acesteia.”;
Y:\004\ANUL 2022\HOTĂRÂRI\28554\redactare-28554-ro.docx
2

2) în tabelul din anexa nr. 5, compartimentul ,,Funcția” va avea următorul


cuprins:

„Funcția Unități
Ambasador 1
Ministru consilier 1
Consilier 1
Consilier – reprezentant al Serviciului de Informații și Securitate 1
Secretar I 2”.

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al


Republicii Moldova.

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,
ministrul afacerilor externe
și integrării europene Nicolae POPESCU

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi

Y:\004\ANUL 2022\HOTĂRÂRI\28554\redactare-28554-ro.docx
NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea anexelor nr. 2 și 5 la
Hotărârea Guvernului nr. 959/2018 cu privire la aprobarea Nomenclatorului funcțiilor și
coeficienților de ierarhizare pentru stabilirea indemnizațiilor de funcție pentru personalul
instituțiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova peste hotare, a bazei de calcul pentru
stabilirea indemnizațiilor de funcție, precum și a structurilor și efectivelor de personal ale
acestora
1. Autorul proiectului hotărârii de Guvern
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite
Dezvoltarea relațiilor bilaterale moldo-ucrainene constituie una din dimensiunile prioritare ale
politicii externe a țării noastre, mai ales în contextul acceptării ambelor state în calitate de candidat
pentru aderarea la Uniunea Europeană.

În același timp, dosarul bilateral este unul complex și dificil, care include o serie de subiecte de
interes prioritar, ce se află de mai mulți ani pe agenda moldo-ucraineană. Concomitent, Republica
Moldova dispune de un dialog bilateral politic activ, inclusiv printr-o interacțiune constantă a
Ambasadei țării noastre la Kiev cu autoritățile ucrainene, ambasadele și reprezentanțele străine cu
sediul la Kiev, precum și cu conducerea regiunilor țării de reședință. Cooperarea constructivă dintre
statele noastre a devenit și mai actuală în condițiile agravării securității în Ucraina.

Ponderea reprezentării în procesul interacțiunii Misiunii Diplomatice cu autoritățile ucrainene,


precum și opțiunea unei prezențe active în viața politică și obștească a țării de acreditare, presupune
necesitatea participării Șefului Misiunii și a consilierului politic la diverse întrevederi, seminare,
mese rotunde, activități care deseori coincid în timp.

Așadar, pornind de la consolidarea dialogului politic moldo-ucrainean, precum și activizarea


relațiilor pe toate dimensiunile, activitățile desfășurate devenind tot mai complexe și de valoare în
contextul evoluțiilor pe plan regional, MAEIE consideră judicios introducerea unor modificări în
statele Ambasadei Republicii Moldova în Ucraina prin ridicarea nivelului actualei funcții de
consilier pe problemele politice până la cel de ministru-consilier, or, prezența la întrevederi a
colaboratorului Ambasadei în funcția de ministru-consilier denotă atât interesul și implicarea
Republicii Moldova în dezvoltarea parteneriatului strategic cu Ucraina, cât și va contribui la
eficientizarea activității Misiunii diplomatice la nivel de reprezentare.

Totodată, luând în considerare condiții de risc actuale în care își desfășoară activitatea personalul
Ambasadei Republicii Moldova cu sediul la Kiev și al Consulatului General din Odessa (în
continuare – MDOC în Ucraina), proiectul hotărârii prevede majorarea bazei de calcul pentru
indemnizația de funcție pentru acest personal, care își îndeplinește sarcinile în condiții de război.
Asemenea majorare este o acțiune habituală aplicată de mai multe țări în raport cu serviciul
diplomatic pentru a stimula detașarea sau menținerea colaboratorilor în misiunile care activează în
circumstanțe cu grad sporit de risc, supunându-și viața unui risc eminent, care se răsfrânge implicit
asupra familiilor acestora.

Propunerea privind modificarea bazei de calcul pentru stabilirea indemnizației pentru personalul
MDOC în Ucraina are drept temei prevederile aliniatelor (5) și (6) ale art. 27 din Legea nr. 761/2001
cu privire la serviciul diplomatic, care indică expres faptul că la stabilirea cuantumului indemnizației
în valută străină se ține cont de coșul minim de consum din statul acreditar, gradul de risc și de
condițiile climaterice ale acestui stat.
Pe lângă faptul că, Ucraina este vecinul nostru, unul dintre partenerii politici și economici prioritari,
iar agenda bilaterală mereu a conținut subiecte complexe de o dificultate sporită, încă din 2014, , dar
mai cu seamă din februarie 2022, în condițiile în care Ucraina se află în stare de război, acest nivel
de complexitate a crescut substanțial. Merită de menționat faptul că, echipele Ambasadei de la Kiev
și a Consulatului General din Odesa rămân a fi funcționale și își onorează obligațiunile de serviciu
în aceste condiții de dificultate sporită și cu un grad înalt de risc, promovând obiectivele trasate de
către conducerea țării în raport cu țara de acreditare în interesul statului nostru, dar și a fiecărui
cetățean în parte, care au și mai multă nevoie de asistență în perioade de perturbare. Totodată,
Ambasada Republicii Moldova cu sediul la Kiev fiind acreditată prin cumul în alte trei state:
Republica Armenia, Republica Uzbekistan și Turkmenistan, gestionează și aceste dosare în
continuare, Armenia și ea fiind în relații de ostilitate cu Azerbaidjan la moment.

Nu există o certitudine cu referire la perioada în care va înceta conflictul armat pe teritoriul Ucrainei,
iar consecințele agresiunii și efectele aferente cu siguranță se vor resimți pentru o perioadă
îndelungată, ceea ce menține activ un grad de risc sporit în care vor activa MDOC în Ucraina. Mai
mult, condițiile de război generează o ambianța tensionată de muncă pentru colaboratori și a
membrilor familiilor lor, iar criza economică cu impact direct a celor detașați în aceste misiuni este
evidentă. Banca Mondială anticipează pentru Ucraina o scădere drastică a PIB-ului cu aproximativ
45,1% în anul 2022 , ceea ce va influența creșterea vertiginoasă a prețurilor până la sfârșitul anului
curent. Conform datelor FMI, prețurile de consum în Ucraina s-au aflat în ultimii ani pe o pantă
ascendentă, crescând de la 2,7% în anul 2020, până la 9,4% în anul 2021 (cu circa 3,4 ori).

Banca Națională a Ucrainei anticipează că, până la sfârșitul anului curent inflația va crește peste
20%, iar în regiunile ocupate sau care se confruntă cu grave probleme de logistică, rata inflației va
depăși 30%. Potrivit publicației The Economist, Kievul a devenit unul dintre orașele cu cea mai
rapidă creștere a prețurilor în perioada anilor 2019-2021, proces care s-a intensificat în condițiile
războiului cu Rusia. Drept exemplu, la finele anului 2021, Kievul deja devansaseră Moscova cu 13
poziții în ratingul celor mai scumpe orașe.

Ținând cont de cele expuse, majorarea cuantumului indemnizației pentru colaboratorii Ambasadei
Republicii Moldova la Kiev și ai Consulatului General al Republicii Moldova la Odessa, propusă de
MAEIE în acest proiect este una evidentă și imperioasă.
De menționat că, proiectul prevede modalitatea de revizuire a bazei de calcul după încetarea
condițiilor ce au impus majorarea acesteia.
Circumstanțele obiective descrise mai sus impun necesitatea de realizare a celor propuse în termene
restrânse și constituie temei pentru intrarea în vigoare a actului normativ la data publicării acestuia
în Monitorul Oficial.
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației
naționale cu legislația Uniunii Europene .
Proiectul nu are ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația UE

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi


În vederea eficientizării activității Misiunii diplomatice în Ucraina, proiectul operează unele
modificări în statele de personal al Ambasadei Republicii Moldova în Ucraina prin ridicarea
nivelului unei funcții de consilier (responsabil pentru problemele politice) la cel de ministru-
consilier.
Totodată, proiectul vine să modifice baza de calcul pentru stabilirea indemnizației de funcție pentru
personalul MDOC din Ucraina, prevăzută în Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 959/2018, care
se va majora de la 500 la 700 Euro. Pentru comparație, baza de calcul de 700 Euro este actualmente
prevăzută pentru misiunile diplomatice RM în Austria, China, Israel, Germania, Rusia, Italia, Suedia
etc.
Majorarea bazei de calcul de la 500 la 700 euro va necesita rectificarea bugetului MAEIE pentru
anul 2022. Alocarea suplimentară anuală a sumei de 155.077,2 mii euro (3.256.621,2 lei) pentru
MDOC în Ucraina include indemnizația de funcție pentru 12 luni pentru 8 diplomați, dintre care 6
la Kiev și 2 la Odesa; 3 angajați din cadrul serviciului administrativ/financiar, dintre care 2 la Kiev
și 1 la Odesa și 15 membri ai familiilor membrilor personalului MDOC, dintre care 12 la Kiev și 3
la Odesa.
5. Fundamentarea economico-financiară
Punerea în aplicare a prevederilor prezentului proiect va necesita alocații bugetare suplimentare în
mărime de 3.256.621,2 MDL pentru anul 2023. Suma dată se referă la indemnizațiile personalului
MDOC și indemnizațiile pentru membrii familiei lor.
Acoperirea financiară a modificărilor propuse va fi asigurată după cum urmează:
• În anul bugetar 2022 plata îndemnizațiilor recalculate a personalului Ambasadei RM la Kiev
va fi efectuată din contul economiilor MAEIE.
• În anul bugetar 2023 plata îndemnizațiilor recalculate a personalului Ambasadei RM la Kiev
va necesita alocații suplimentare din bugetul de stat menționate mai sus.
• Plata îndemnizațiilor recalculate a personalului Consulatului General de la Odesa va necesita
alocații suplimentare din bugetul de stat.
6. Modul de încorporare al actului în cadrul normativ în vigoare
Modificarea Anexelor nr. 2 și 5 la Hotărârea Guvernului nr. 959/ 2018 cu privire la aprobarea
Nomenclatorului funcțiilor și coeficienților de ierarhizare pentru stabilirea indemnizațiilor de funcție
pentru personalul instituțiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova peste hotare, a bazei de
calcul pentru stabilirea indemnizațiilor de funcție, precum și a structurilor și efectivelor de personal
ale acestora, nu va necesita operarea modificărilor în alte acte normative existente.
7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul
decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web oficială a Ministerului Afacerilor Externe și
Integrării Europene (compartimentul „Transparență decizională”, directoriul „Proiecte de
decizii/acte normative”).
8. Constatările expertizei anticorupţie
Proiectul urmează a fost supus expertizei anticorupție în conformitate cu prevederile art. 35 al Legii
nr.100/2017 cu privire la actele normative.
Prin raportul de expertiză anticorupție nr. EHG22/8312 din 08.11.2022, CNA a constatat că în
proiectul Hotărârii Guvernului nu s-au identificat factori de risc care pot genera apariția riscurilor
de corupție.
9. Constatările expertizei de compatibilitate
Proiectul nu este elaborat în scopul armonizării legislației naționale cu legislația UE, exceptându-se
de la efectuarea expertizei de compatibilitate.
10. Constatările expertizei juridice
Proiectul de hotărâre a fost supus expertizei juridice, în conformitate cu prevederile art. 37 al Legii
nr.100/2017 cu privire la actele normative, în procesul desfășurării procesului de avizare.
Propunerile Ministerului Justiției expuse în avizul nr. 04/9433 din 01.11.2022 au fost luate în
considerație la etapa definitivării proiectului de act normativ.
11. Constatările altor expertize

Mihai MÎȚU
Secretar General

S-ar putea să vă placă și