Sunteți pe pagina 1din 2

Conventia civila de prestari servicii /01-iul-2002 Modele de contracte

Societatea Comercială ..............


Sediul .................................
Codul fiscal ..........................
Telefon ..............................

CONVENŢ IE CIVILĂ DE PREST ĂRI SERVICII


I. PĂRŢILE
..................................., cu sediul în ...................., str. .......................... nr. ......, telefon .............., cont de virament nr.
..................., deschis la ................, reprezentată prin ................, în calitate de ...................., numită în prezentul contract
beneficiar, şi
...................................., domiciliat în ..................., str. .....................
nr. ......., judeţul ..................., născut în localitatea ................, la data de ..........,
posesor al actului de identitate seria ........ nr. ..................., eliberat de ...............,
codul numeric personal ............................., în calitate de prestator, am încheiat prezenta convenţie civilă în următoarele condiţii
stabilite de comun acord:
II. OBIECTUL CONVENŢIEI CIVILE
II. 1. Prestarea activităţii/efectuarea lucrării ............................................................
II. 2. Remunerarea prestatorului (brut) cu suma de ............................... lei.
II. 3. Plata se va efectua la data de .....................
III. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
III. 1. Beneficiarul se obligă:
- să-l remunereze pe prestator pentru rezultatul muncii sale;
- să creeze prestatorului condiţiile corespunzătoare de muncă, cu respectarea normelor de protecţie a muncii;
- să reţină şi să vireze impozitul prevăzut de lege pentru venitul realizat de prestator;
- să înregistreze într-un registru special prezenta convenţie civilă;
- să înregistreze prezenta convenţie civilă de prestări de servicii la Inspectoratul Teritorial de Muncă, în termen de 20 de zile de la
încheierea acesteia;
- să suporte în total sau în parte contribuţia la fondul de asigurări sociale (opţional)
III. 2. Prestatorul se obligă:
- să presteze activitatea sau să predea lucrarea la termenul convenit, în condiţiile şi de calitatea cerută de beneficiar;
- să respecte secretul lucrărilor şi regulile disciplinare stabilite de beneficiar pentru salariaţii săi;
- să respecte normele de protecţie a muncii specifice activităţii.
IV. DURATA CONVENŢIEI
IV. 1. Convenţia se încheie pe o durată de .............../pe durată nedeterminată.
Timpul de lucru este de ..... ore pe zi ( pentru activităţile cu caracter de regularitate, conform art. 3 lit. a) din Legea nr. 130/1999).
IV. 2. Durata executării lucrării este de .............(pentru activităţile prestate la asociaţiile de locatari sau de proprietari, conform art. 3
lit. b) din L. nr. 130/1999).
V. MODIFICAREA CONVENŢIEI
Modificarea oricărei clauze a convenţiei civile se poate face numai prin înţelegere între părţi, convenită în scris, prin act adiţional.
VI. ÎNCETAREA CONVENŢIEI
Prezenta convenţie civilă încetează:
- prin acordul părţilor;
- din iniţiativa temeinic motivată a uneia dintre părţi, cu preaviz de 15 zile lucratoare.
VII. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR
Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin prezenta convenţie civilă atrage răspunderea părţilor în culpă,
în afară de cazurile de exonerare prevăzute de lege.
VIII. FORŢA MAJORĂ
Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Prin
forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi
pag. 1 2/9/2017 : officemures@hodos.eu
Conventia civila de prestari servicii /01-iul-2002 Modele de contracte
care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate.
Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, în scris, în maximum 5(cinci) zile de la apariţie, iar
dovada forţei majore se va comunica în maximum 15(cincisprezece) zile de la apariţie.
Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere. Dovada va fi certificată de Camera de Comerţ şi Industrie sau alt organism
abilitat de legea statului care o invocă.
Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum
15(cincisprezece) zile de la încetare.
Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 6(şase) luni, fiecare partener poate renunţa la executarea contractului pe
mai departe. În acest caz, nici una din părţi nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-şi onora
toate obligaţiile până la această dată.
IX. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
Litigiile ivite în derularea prezentei convenţii civile se soluţionează pe cale amiabilă, de către judecătorie, în cazul în care nu s-au
soluţionat pe cale amiabilă.
Prezenta convenţie a fost încheiată în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte, iar al treilea exemplar pentru Inspectoratul Teritorial
de Muncă ...............................
Angajator (beneficiar) Prestator (executant)
................................. ..................................
L.S
Avizat,
Funcţionarul inspectoratului teritorial de muncă
Numele şi prenumele .............................
Semnătura .....................
L.S.

pag. 2 2/9/2017 : officemures@hodos.eu

S-ar putea să vă placă și