Sunteți pe pagina 1din 6

FIȘA POSTULUI

aferentă contractului de muncă nr. ......................................... din .................................

1. Denumire post

Buldoexcavatorist – COR 834201

Nivelul - Executie

2. Nume și prenume ocupant

3. Programul desfășurării muncii

Program de lucru normal, ori, dupa nevoie, prelungit sau in ture.

4. Subordonare și supervizare

Se subordonaza sefului ierarhic superior conform organigramei si raspunde direct in fata


reprezentantilor societatii sau delegatilor acesteia.

Respect Regulamentul de Ordine Interioara .

Colaboreaza cu toate departamentele societatii pentru buna desfasurare a activitatii


societatii.

5. Expertiza și calitățile profesionale

 Sa detina insusiri de personalitate precum : seriozitate, loalitate, hotarare,


adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitiva, sa aiba calitati psihice necesare
lucrului in echipa si in subordonare ( spirit de observatie, rabdare, viteza de
reactie, capacitate de orientare in spatiu, capacitate de comunicare ,etc) etc;
 Criterii de evaluare : atentie distributiva deosebita, capacitate de analiza si de
decizie rapida, abilitati tehnice, capacitate de colaborare, capacitate de
solutionare situatii de criza;
 Studii: scoala profesionala sau liceu profil mecanic
 Calificari : curs calificare de lucrator masinist utilaje
 Cazier judiciar;
 Fara antecedente rutiere grave;
 Cunostinte minime de mecanica auto;
1
 Sa nu aiba antecedente penale;
 Sa fie apt din punct de vedere medical;
 Sa aiba disponibilitatea de a lucra in ture ori cu program prelugit;

6. Atribuții, sarcini, responsabilitati :

Sarcinile de serviciu sunt obligatorii, reprezentand 100% din norma de baza


corespunzatoare unei parti de 100% din salariu de baza.

Este direct raspunzator pentru indeplinirea atributiilor si prevederilor sarcinilor de serviciu.

Este direct raspunzator de pastrarea autocamionului/autovehiculului incredintat, a bunurilor


materiale sau de alta natura ce i-au fost incredintate.

Sarcini si responsabilitati :

SARCINI :

 Sa cunoasca si sa exploateze la paramentii normali utilajul din dotare;


 Sa execute lucrari de intretinere si reparatii a echipamentelor , pieselor ,
subansamblelor si mijloacelor de transport conform normativelor, precum si orice alte
lucrari stabilite prin planul de activitate al formatiei care o deserveste ;
 Exploateaza la capacitate utilajul sau mijlocul de transport din dotare si respecta
incadrarea in consumurile specifice de carburanti si lubrefianti;
 Asigura refacerea si imbunatatirea capacitatii de functionare la paramentrii
corespunzatori a tuturor echipamentelor si subansamblelor utilajelor si mijloacelor de
transport care sunt in atelierul mecanic pentru revizie sau reparatie;
 Participa alaturi de ceilalti salariati la actiunile organizate pentru inlaturarea
incidentelor si avarilor precum si la actiunile de aparare impotriva fenomenelor
hidrometeorologice periculoase ;
 Asigura mentinerea capacitatii de functionare la parametrii corespunzatori ai
mijlocului de transport sau utilajului care il are in primire;
 Sa evite lasarea fara supraveghere in timpul programului de lucru a masinilor si
instalatiilor in functiune ;
 Sa asigure si sa pastreze curatenia si ordinea la locul de munca si a utilajului primit
in dotare ;
 Executa lucrari de intretinere si reparatii la alte autovehicule si utilaje in cadrul
formatiei;

2
 Sa execute intretinerea zilnica a utilajului, exploatarea sa se faca in conditii
corespunzatoare pentru reducerea cheltuielilor si prelungirea duratei de functionare ;
 Sa foloseasca utilajul la capacitate maxima, sa reduca consumul de carburanti si sa
se preocupe de reducerea timpilor de imobilizare in reparatii;
 Nu paraseste locul de munca decat in cazuri deosebite si numai cu aprobarea sefilor
ierarhici superiori;
 Sa comunice imediat sefului ierarhic superior si/sau lucratorilor desemnati orice
situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere pericol pentru
securitatea si sanatatea lucratorilor precum si orice deficienta a sistemelor de
protectie;
 Nu va exploata utilajul obosit sau sub influenta alcoolului, drogurlor, medicamentelor
care reduc capacitatea de conducere ;
 Executa lucrari in conditii de calitate si la termenele stabilite conform cerintelor
sefului ierarhic superior;
 Sa exploateze utilajul sau mijlocul de transport, in conformitate cu normele S.S.M. si
de circulatie pe drumurile publice , precum si a celor privind folosirea echipamentelor
de protectie si de lucru si de S.U.;
 Inlocuieste un salariat cu activitate similara din cadrul formatiei pe perioada cand
acesta este in C.O. , C.M., etc. ;
 Isi insuseste prevederile reglementarilor specifice domeniului de activitate necesare
exercitarii atributiilor postului;
 Isi insuseste obligatia dezvolatarii profesionale permanente;
 Executa orice alte sarcini repartizate de catre seful ierarhic superior, dupa caz,
pentru realizarea obiectivelor de activitate ale societatii, in limitele respectarii
temeiurilor legale;
 Este obligat sa se prezinte la serviciu la ora stabilita, odihnit, in tinuta
corespunzatoare si sa respecte programul stabilit de organizatie;
 Se va comporta civilizat in relatiile cu colegii de serviciu, superiorii ierarhici si
organele de control;
 Ii este strict interzis sa vorbeasca in numele societatii cu orice client al acesteia fara
avizul prealabul al sefului ierarhic superior;
 Ii este strict interzis sa transporte orice fel de materiale in cabina utilajului , fara
aprobarea sefului ierarhic superior;

RESPONSABILITATI :

 Raspunde de indeplinirea corecta si in termen a sarcinilor de seviciu stabilite prin


prezenta fisa , cu respectarea Regulamentului de Ordine Interioara a societatii;
 Raspunde de realizarea la timp si de calitatea lucrarilor proprii, aplica intocmai actele
normative si legislatia in vigoare;
 Raspunde de integritatea mijloacelor fixe ale societatii, pastreaza si conserva
obiectele de inventar, raspunzand in cazul distrugerii si instrainarii acestora;

3
 Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice
defectiune in functionarea echipamentului cu care isi desfasoara activitatea;
 Raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor si documentelor legate de
organizatie;
 Raspunde in fata legii pentru pagubele cauzate organizatiei din vina sa si va avea
contractul de munca desfacut potrivit legii;
 Raspunde de respectarea ordinii si disciplinei in organizatie;
 Raspunde de utilizarea resurselor existente in interesul organizatiei;
 Raspunde de respectarea prevederilor normativelor interne si a procedurilor de lucru
privitoare la postul sau;

Obligatii privind Securitatea si Sanatatea in Munca:

  participa la pregatirea programului si la instruirile in domeniul securitatii si sanatatii


in munca, respectiv in domeniul situatiilor de urgenta
 sa-si insuseasca si sa respecte normele, instructiunile si reglementarile in domeniul
sanatatii si securitatii
 s a utilizeze corect echipamentele de munca, substantele periculoase si celelalte
mijloace de productie
 sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau
alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala sau
aparitia oricarui pericol de incendiu
 sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca in cel mai scurt timp posibil
accidentele de munca suferite de persoana proprie sau de alti participanti la locul de
munca
 sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident sau
inceput de incediu si sa informeze de indata conducatorul locului de munca
  sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare, corespunzator scopului
pentru care a fost acordat
 sa coopereze cu angajatorul si/sau cu angajatii cu atributii specifice in domeniul
securitatii si sanatatii in munca, atat timp cat este necesar, pentru a da angajatorului
posibilitatea sa se asigure ca toate conditiile de munca sunt corespunzatoare si nu
prezinta riscuri pentru securitate si sanatate la locul sau de munca

A. Legat de disciplina muncii, raspunde de :


 Pastrarea confidentialitatii informatiilor si a documentelor legate de firma;
 Pastrarea in bune conditii a utilajelor / uneltelor/ si utilizarea resurselor
existente exclusiv in intereseul firmei;
 Respecta prevederile normativelor interne si procedurile de lucru privitoare la
postul sau;
 Respecta normele de sanatate si securitate in munca, normele de prevenire
si stingere a incendiilor si de protectie a mediului inconjurator;
 Raspunde material/administrativ/penal , dupa caz, pentru neindeplinirea
sarcinilor incredintate si pentru eventualele pagube pricinuite societatii;
B. Legat de sanatatea si securiatea in munca:

4
 Lucratorul trebuie sa isi desfasoarea activitatea, in conformitate cu
instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la
pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana,
cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in
timpul procesului de munca
 In scopul realizarii obiectivelor de mai sus, lucratorul are urmatoarele
obligatii:
a) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele
periculoase, echipamentele de transport si alte mijloace de productie;
b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa
utilizare, sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;
c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea
sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale
masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa
utilizeze corect aceste dispozitive;
d) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice
situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un
pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice
deficienta a sistemelor de protectie;
e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau
angajatorului accidentele suferite de propria persoana;
f) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat
este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte
dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru
protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;
g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu
lucratorii desemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca
mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru
securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;
h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul
securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora;
i) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii
sanitari.

 Riscurile profesioanale la care poate fi supus : accidentare prin taiere,


traumatisme mecanice, etc.

7. Semnaturi :

Prezentul document se constituie în anexa la contractul individual de muncă şi a fost


întocmit în 2 (doua) exemplare originale, unul pentru salariat si unul pentru dosarul său de
personal .
5
Angajator Angajat

__________________________________ __________________________________

Data semnării: [introduceți data]

S-ar putea să vă placă și