Sunteți pe pagina 1din 3

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 5 octombrie 2022
Chișinău

Privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea


Legii nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii
--------------------------------------------------------------------
Guvernul HOTĂRĂŞTE:

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege


pentru modificarea Legii nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și
mijlocii.

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA

Contrasemnează:

Ministrul economiei Sergiu Gaibu

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi

Ministrul justiției Sergiu Litvinenco

/conversion/tmp/activity_task_scratch/626993809.docx
2

Vizează:

Secretar general al Guvernului Dumitru UDREA

Aprobată în şedinţa Guvernului


din

/conversion/tmp/activity_task_scratch/626993809.docx
3

Proiect

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGE
pentru modificarea Legii nr. 179/2016 cu privire
la întreprinderile mici şi mijlocii

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. I. – Legea nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii


(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 306-313 art. 651), cu
modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 4:
la alineatul (1) litera b), textul „50 de milioane de lei” se substituie cu
textul „100 de milioane de lei”, în ambele cazuri;
alineatul (2) se abrogă.
2. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1)  În funcție de numărul mediu anual de salariați, de cifra anuală de
afaceri sau de totalul activelor pe care le dețin, întreprinderile mici şi mijlocii se
clasifică în următoarele categorii:
a) întreprindere micro – întreprindere care are cel mult 9 salariați,
realizează o cifră anuală de afaceri de până la 18 milioane de lei sau deține active
totale de până la 18 milioane de lei; 
b) întreprindere mică – întreprindere care are cel mult 49 de salariați,
realizează o cifră anuală de afaceri de până la 50 de milioane de lei sau deține
active totale de până la 50 de milioane de lei;
c) întreprindere mijlocie – întreprindere care are cel mult 249 de salariați,
realizează o cifră anuală de afaceri de până la 100 de milioane de lei sau deține
active totale de până la 100 de milioane de lei.”

Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul


Oficial al Republicii Moldova.

Președintele Parlamentului

/conversion/tmp/activity_task_scratch/626993809.docx