Sunteți pe pagina 1din 2

LICEUL TEHNOLOGIC „SPIRU HARET” TARGOVISTE

Mihai Eminescu Nr 26 –cod poştal 130076


Telefon 004 0372716562; Fax 004 0245212687
E-mail: spiru_haret_tgv@yahoo.com
Web: http://spiruharettargoviste.weebly.com/

GRAFICUL ŞI TEMATICA
ŞEDINŢELOR CONSILIULUI PROFESORAL
AN ȘCOLAR 2022 – 2023
NR.
TEMA PROPUSĂ Termen
CRT.
Constituirea consiliului profesoral
Alegerea secretarului CP
Alegerea secretarului CA
Discutarea şi repartizarea diriginților la clase
Organizarea personalului didactic pe comisii cu caracter
permanent, temporar şi ocazionale.
Alegerea cadrelor didactice membre în Consiliul de Administrație
Septembrie
1 Alegerea coordonatorului pentru proiecte şi programe educative, a
2022
coordonatorului SNAC, a responsabilului pentru etică
Validarea situației școlare la învățătură și disciplină pentru anul
școlar anterior, după examenele de diferență
Validarea fişelor de autoevaluare ale personalului didactic şi
didactic auxiliar
Aprobarea graficului de desfăşurare a activităţilor din programele
„Şcoala altfel” şi „Săptămâna Verde”
Dezbaterea şi avizarea Regulamentului Intern și a Regulamentului
de Organizare și Funcționare
Discutarea și avizarea Codului- de etică
Analizarea, dezbatere şi validarea raportului general privind starea
Octombrie
2. şi calitatea învăţământului pentru anul şcolar anterior
2022
Prezentarea Planului managerial
Înscrierea la grade didactice
Aprobarea tematicii Consiliului profesoral
Raportul anual de evaluare internă a calităţii
Înscrierea la grade didactice
Avizarea ofertei de curriculum la decizia şcolii C.D.Ş. pentru anul
şcolar următor, iar pentru elevii învăţământului professional
avizarea curriculumului în dezvoltare locală (CDL)
Echivalarea credite profesionale transferabile
Prezentarea proiectelor care se derulează în acest an școlar Noiembrie
3
Prezentarea metodologiei și a calendarului de înscriere la 2022
învățământul profesional, liceal şi profesional
Prezentarea metodologiilor pentru examenele de certificare
Prezentarea solicitărilor de la operatorii economici pentru
învățământul profesional
Prezentarea Metodologiei privind mobilitatea personalului didactic
Dezbaterea şi avizarea PAS revizuit
Aprobare CDL-învăţământ VET
Prezentarea solicitărilor de la operatorii economici pentru Decembrie
4
învățământul profesional 2022
Avizarea Proiectului planului de școlarizare pentru anul școlar
2023-2024
Avizarea proiectului de încadrare pentru anul școlar 2021 -2022
Ianuarie
5 Execuţia bugetară 2022
2023
Violenţa şcolară
Diseminarea activităților derulate în proiectul ROSE
Februarie
6 Validarea situatiei la invatatura la învăţământ postliceal
2023
Incluziunea școlară
Diseminarea activităților derulate în proiectul Erasmus+
Martie
7 Aprobarea programului de activităţi pentru „Şcoala Altfel„ şi
2023
„Săptămâna verde”-învăţământ vocaţional
Analiza rezultatelor la simularea examenului de bacalaureat. Aprilie
8
Măsuri remediale 2023
Popularizarea planului de școlarizare pentru anul școlar 2023 – Mai
9
2024 2023
Analizarea activităţilor desfăşurate în programele „Şcoala Altfel” şi
Iunie
10 „Săptămâna verde”
2023
Validarea situatiei scolare anuale
Validarea situatiei scolare dupa sesiunea de situaţii neîncheiate si
Iulie
11 corigente la învăţământ liceal şi profesional
2023
Validarea situatiei scolare anuale la învăţământ postliceal

S-ar putea să vă placă și