Sunteți pe pagina 1din 6

COMISIA PENTRU STTUATIT EXCEPTIONALE

A MUNICIPIULUI CHTSINAU

DECIZIA ff. 31 din 16 noiembrie 2022

in conformitate cu Legea nr. 21212004 ,,Privind regimul stdrii de urgenld Ei


asediu de rdzboi", Hotdr6rea Parlamentului nr. 4l12022,,Privind declararea stdrii de
urgenld", articolul 35 alin. (8) qi (13) din Legea nr.30312013 privind serviciul public
de alimentare cu apd qi de canalizare, punctele 2,3,4,5,6 ;i 7 din Regulamentul
comisiei pentru situalii exceplionale a municipiului ChiEindu, aprobat prin dispoziliile
Primarului General al municipiului Chiqindu nr. 1225-d12017, nr. 75-d din 07 martie
2022 ,,Despre operarea de modificdri in dispozilia nr.l125-d din 20.12.2017 ,,Cu
privire la instituirea Comisiei pentru situalii exceplionale a municipiului Chiqindu",
Comisia pentru situalii exceplionale a municipiului Chiqindu DECIDE:

1. Se ia act de prevederile dispozi(iilor Comisiei pentru Situalii Exceplionale a


Republicii Moldova nr. 45 din 31 octombrie 2022 qi nr. 46 din 11 noiembrie 2022.
2. Instituliile publice, intreprinderile municipale si societSlile pe acliuni in care
Consiliul Municipal ChiqinSu este aclionar:
2.1. Vor elabora qi aproba, in termen de 72 de ore, Planurile de mdsuri
privind reducerea consumului de energie, le vor publica pe paginile web ale
acestora Ei le vor expedia pentru informare Ei monitorizare secretarului
Comisiei pentru situalii exceplionale a municipiului ChiEin[u;
2.2. Vor publica pe pagina web oficiald,, pdnd,la data de 15 a fiec[rei luni,
Rapoartele de monitorizare a mdsurilor de reducere a consumului de
energie;
2.3. La elaborarea planurilor de mdsuri de reducere a consumului de energie,
se vor ghida inclusiv de prevederile aplicabile autoritAfllor publice locale,
din Tabelul 9 din Anexa rt. 2la Hotdrdrea Guvernului Republicii Moldova
nr. 60612022 ,,Cu privire la aprobarea unor m[suri de prevenire qi atenuare a
impactului crizei energetice, in caz de limitare a fumizdrii gazelor naturale
qi pregdtire pentru perioada sezonului de incdlzire 2022-2023".

3. Dupd publicarea ,pe pagina web oficiald a instituliilor, intreprinderilor


municipale si societdlilor pe acliuni in care Consiliul Municipal Chiqin[u este
aclionar, secretarul Comisiei va integra planurile si le va anexa la decizia adoptatd.
4. intreprinderea municipalS ,,Lumteh" va asigura intreruperea iluminatului stradal
pe timp de zi (intre orele 7.00-17.00).

5. PrezentaDecizie intr[ in vigoare din momentul emiterii qi se publicd pe pagina


oficia16 a Primdriei Municipiului ChiEindu.

Viceprimar,
VicepreEedinte al Comisiei 4 Angeta cuTASEVICI

Secretar al Comisiei rian TALMACI


Апехй
la Decizia Comisiei Situalii Exceplionale
а municipiului Chiqinйu
ж. 3./ diп /d. rre/ez- /z,?2O22

PLAN DE MASURI
DE REDUCERE А CONSUMULUI DE ENERGIE
AL MUNICIPIULUI CHIýINAU

Nr. мйsuri de rеduсеrе а conýumului de Теrmеп Responsabili


crt. епеrgiе
2 з ,|

Verificarea qi monitorizarca consumului Conducйtorii institu}iilor publice,


1 resurselor епеrgеtiсе de сйtrе instituliile Permanent, ýefii de departamente, direclii,
publice, intreprinderile municipale Ei continuu intreprinderi municipale
Societйlile ре Acliuni in саrе Consiliul Agen}i economici cale iqi
municipal Chiqinйu este aclionar dеsйqоаrй activitй{ile ре teritoriul
muп. chisinйu
2. Eficientizarea iluminatului stradal in Permanent, Intreprinderea municipalй
oraqul Chi;inйu Ei suburbii (atбt ре continuu "Lumteh"
perioada de zi cAt gi сеа посturпй) Primarii localitafilor din suburbii
Asentii economici
а
iпtrеruреrеа iluminatului stradal ре timp Continuu Tntreprinderea municipalй
de zi ?ntre оrеlе 07.00-17.00. "Lumteh"
lntreprinderile municipale саrе au
in gestiune teritorii iluminate
4. Utilizarea ralionalб а lifturilor in Permanent, Gestionarii, administratori de
blocurile administrative Ei cele de locuit continuu blocuri
Persoane responsabile din cadrul
"IMS Liftservice"
5. Utilizarea ra{ionalй а utilajului tehnologic Permanent, Conducйtorii intreprinderilor
din sectoarele electromecanic qi continuu municipale лSА "Арй-Сапаl"
energetic, indeosebi in orele de vArf, Chiginёu, "IMS Liftservice",
06:00 - 10:00, 17:00-2З:00. Intreprinderile municipale pentru
prestЁri servicii
6. Limitarea utilizйrii instalaliilor Permanent, ýefii de departamente, direc{ii,
alterrrative (consumante de energie continuu intreprinderi municipale
electricй) folosite la incёlzirea iпсйреrilоr
auxiliare ( climatizatoarelor, reqourilor
electrice) а cuptoarelor cu microunde
ýefii
,7.
DеЬrапqаrеа aparatelor consumatoare de Реrmапепt, Departamentelor general
energie electricё de la pTizй, atunci cбnd continuu administrative
acele nu sunt folosite, pentru а evita
consumul de enersie in resim stand-by
8. Atenlionarea angajalilor din subordine cu Permanent, Conducйtorii intreprinderilor
privire la obligativitatea eficientizйrii continuu municipale qi instituliilor publice,
consumului de energie electricй in timpul qefii de depafiamente general
qi deconectarea aparatelor duрй administrative
incheierea оrеlоr de muпсй
9. Reducerea consumului de energie ýefii Departamentelor general
electricй in cadrul sistemelor de iluminat Permanent, administrative
public qi cel neesen{ial (publicitar, continuu
arhitectural, decorativ etc.) ;i in caz de
necesitate, optimizarea progIamului de
functionare а acestora
Evidenla luпаrё comparativй а ýefii Departamentelor general
10. consumului de energie electricй conform Permanent, administrative
indicelor сопtоаrеlоr continuu
Deconectarea definitivй ре perioada de ýefii Departamentelor gепеrа1
11 iаrпй а climatizatoaTelor din toate sediile Obligatoriu administrative
instituliilor publice

Analizarea posibilitй}ilor de reducere а ýefii Depafiamentelor general


12. consumului de energie electricё in cadrul administrative
Programelor cultural distractive qi in caz Permanent,
de necesitate, optimizarea programului de continuu
funcfionare а acestora
Reducerea cu 10% а temperaturii ýefii Depaftamentelor general
13. agentului termic in incйperile administrative
administrative qi in cele de produclie Permanent,
(sectoare de exploatare), йrй а scйdea continuu
sub nivel minim necesar, pentru
asigurarea condiliilor microclimatice
favorabile
Limitarea la maximum а temperaturii ýeГri Departamentelor geneTal
|4, interioare in аfаrа programului de lucru Ei Permanent, administrative
in weekend continuu
Limitarea temperaturii interioare la 18
ОС
Permanent, ýefii Departamentelor general
15, in cadrul clёdirilor comerciale, publice, continuu administrative, Agenlii economici
gospodйriilor casnice, restaurante, etc.
Optimizarea рrоgrаmului de lucru Conducйtorii intreprinderilor
16. (schimburi de lucru de асаsй, рrоgrаm La necesitate municipale лSА "Арй-Сапа1"
redus de activitate) Chiqinёu, "IMS Liftservice",
intreprinderile municipale pentru
рrеstёri servicii
utilizarea la necesitate, in cadrul La necesitate ;i Conducйtorii intreprinderilor
17, instituliilor а unitйlilor de gепеrаrе а in funclie de municipale лSА "Арй-Сапаl"
energiei еlесtriсе proprii mijloacele 9hiqinйu, "IMS Liftservice",
disponibile Intreprinderile municipale pentru
prestйri servicii
18. Instruirea angaj a{ilor instituliilor publice, Permanent, Conducйtorii intreprinderilor
intreprinderilor municipale si Societёlile continuu municipale лSА "Ap6-Canal"
ре Acliuni ?n саrе Consiliul municipal 9higinёu, "IMS Liftservice",
ChiEinбu este aclionar, privind consumul IntTeprinderile municipale pentru
rational de energie qi modalitбli de prestйri servicii
economisire а consumului de energie in
institutie

PLAN DE MДSURI DE EFICIENTIZARE А CONSUMULUI


DE ENERGIE iN CLДDIRILE PUBLICE
Instruiri periodice pentru pTofesori,
l angajali Ei elevi din cadrul instituliei cu Permanent, Conducйtorii instituliilor publice,
pTivire la importanla eГrcientizйrii continuu
consumului de energie ýefii Direcliilor general
administrative
Excluderea pierderilor de energie Managerii instituliilor de
2. :еrmiсй, eficientizarea energetica 1а nivel Permanent, invй!ёmfint
,ocal prin izolarea rosturilor geamurilor, continuu ýefii Direc}iilor general
аr in cazul ferestrelor din PVC rеglаrеа administrative
,оr.
t
Asigurarea funclionйTii instalaliilor de Permanent, Managerii instituliilor de
incйlzire in regim minim sau 1а о continuu iпчй{йmАпt
temperaturй nu mai mаrе de 19 grade ýefii Direcliilor general
Celsius, iar iп afara orelor de luсru - de administrative
15 grade Celsius, in instituliile unde
tehnic este posibilй reglarea instalaliei de
incйlzire
4. Instalarea termostatelor electronice iп In dependen!й Managerii instituliilor de
iпсйреrilе interioare sau а robinetelor cu de mijloacele invё{йrnAnt
сар termostat ре calorifere pentru financiare ýefii Direcliilor general
rеglаrеа qi funclionarea in regim optim а disponibile administrative
centralei termice
5. Economisirea agentul termic рriп Permanent, Managerii institutiilor de
inchideTea totalй а vanelor la elevator in continuu iпчё!йmбпt
instituliile de iпчё!йmiпt din subordine ýefii Direcliilor general
ре timp de noapte qi de zi, iп cazul ?n administrative
caIe temperatura aerului exterior se
prognozeazй а fi mai ridicatй de 8О С
6. Aerisirea iпсёреrilоr, ре timp de iаrпй, La necesitate Managerii institutiilor de
а
prin deschiderea lаrgй ferestrelor iпчй!йmАпt
pentru perioade sсurtе de timp ýefii Direcliilor general
administrative
7, Monitorizarea livrйrii agentului termic Permanent, Managerii institutiilor de
de сйtrе persoanele responsabile din continuu iпчё!йmбпt
institulii in dependen}й de tеmреrаturа
aerului din iпсйретi
ýefii Direcliilor general
administrative
8. Evaluarea posibilitёlilor cu efectuarea Реrmапепt, Managerii institutiilor de
mйsuriloT rеlечапtе pentru reducerea continuu iпчй{йmбпt
consumului de energie electricй, in ýefii Direcliilor general
special iп orele de чбrf (7.00-11.00 qi administrative
18.00-23.00), dаr care sй nu afecteze
siguranla qi sйпйtаtеа copiilor qi
angajalilor sau functionarea serviciilor
esentiale
9. Evaluarea posibilitйlilor pentru In dependen!й Managerii institutiilor de
inlocuirea lйmpilor incandescente cu de mijloacele iпчё{йmАпt
becuri de tip LED financiare
disponibile
ýefii Directiilor general
administrative
10. Iluminarea numai locului din iпсбреrе in Permanent, Managerii institutiilor de
саfе se desйEoarё activitatea. Reducerea continuu iпчй!йmбпt
iluminatului interior in cadrul instituliei ýefii DirecliiloT general
cu cel pulin 30 Уо, acolo unde este administrative
posibil Ei deconectarea acestuia de iпdаtй
се incйperile sunt neocupate
11 Deconectarea iluminatului decorativ gi Реrmапепt, Managerii institutiilor de
publicitar (interior Ei ехtеriоr) in timpul continuu iпчё!йrпбпt, ýefii Direcliilor
оrеlоr de program general administrative,
|2. Instalarea senzorilor de miqcare pentru In dependen!й Managerii institutiilor de
iluminatul ехtеriоr qi pentru iluminatul de mijloacele iпчй{йmбпt
din WC-uri Ei/sau holuri financiare ýefii Direcliilor general
disponibile administrative
13. Debran;area iluminatului aTtificial de ре Permanent, Managerii institutiilor de
teritoriul instituliilor in timpul noplii sau continuu iпчй{imАпt
redus la minim posibil ýefii Direcliilor general
administrative
|4. Evitarea utilizйrii concomitente а Permanent, Managerii institu{iilor de
sistemului de climatizare in incinta continuu iпчЁ{йmбпt
birourilor/ cabinetelor/ grupelor ;i ýefii Direc}iilor general
centralei termice, sau altoT sulse de administrative
incйlzire/rёcire aer
15. Deconectarea echipamentelor electrice Permanent, Managerii institutiilor de
саIе пu sunt de рrimё necesitate sau care continuu iпчй!йmАпt
sunt utilizate ?n Tegim de stand-by ýefii Direc}iilor general
administrative
16. utilizarea mai multor surse de luminё de Permanent, Managerii instituliilor de
putere mai miсб, plasate in mai multe continuu invй{йmfint
locuri, care sй fie folosite pentru ýefii Direcliilor general
iluminat, decAt о singurб sursй de putere administrative
mare plasatй ре tavan
11. Desemnarea persoanelor responsabile de La necesitate Managerii institu{iilor de
asigurarea mйsurilor de reducere а invй{бmflnt
consumului de resurse energetice ýefii Direcliilor general
administrative

S ecretarul Comisiei р епlr u Situa\ii


Ехсерliопаlе al muпiсiрiulаi Сhi;iпdu Adrian TALMACI

S-ar putea să vă placă și