Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6 - Educaţie şi competenţe


Obiectivul specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a
accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu
potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
Titlul proiectului: „STAR: Sprijin activ pentru Tinerii Antreprenori din Regiunea Sud-Vest Oltenia”
Cod SMIS: 140877
Anexa 7

Raport de evaluare plan de afaceri

Pct Punctaj
Denumire criteriu
maxim acordat
2. DESCRIEREA AFACERII 16
2.1 Sinteza afacerii
• Viziunea – care este esența afacerii, ce și cum anume va genera profit;
• Misiunea afacerii; 3
• Obiectivele pe termen scurt, mediu și lung;
• La ce nevoi răspunde afacerea, de ce se justifică finanțarea ei.
2.2 Descrierea afacerii și a strategiei de implementare a planului de afaceri
• Se vor detalia investițiile ce urmează a fi realizate în cadrul proiectului.
• Se vor detalia activitățile și subactivităţile prin care se va realiza proiectul,
menţionând etapele de derulare a acestora.
• Se vor prezenta principalele utilaje și echipamente deținute sau necesar a 3
fi achiziționate (se va preciza care sunt echipamentele deținute dacă este
cazul).
• Se va descrie rolul și importanța elementelor de cost și se va justifica
estimarea costului ).
2.3 Analiza SWOT a afacerii 6
Puncte tari 1,5
Puncte slabe 1,5
Oportunități 1,5
Amenințări 1,5
2.4. Descrierea activităților proiectului, rezultate și indicatori 3
Descrieti detaliat activitatile si rezultatele planului de afacere (ex. cu titlu
orientativ: achizitie utilaje, actualizare si dezvoltare aplicatii informatice,
3
angajarea personalului, etc). Pentru fiecare activitate si rezultat in parte se
vor furniza detalii succinte si se va estima perioada de derulare).
2.5. Calendarului de implementare a activităților 1
Pentru dispunerea în timp a activităților descrise în planul de afaceri, se va
1
completa Calendarul de implementare.
3. Schema organizatorică și politica de resurse umane 13
a) 1. Structura organizatorică - descriere 3

a) 2.Structura organizatorică - raport buget investitie / norma de lucru 8


b) Experiența specifică și rolul inițiatorului planului de afaceri 1

c) Politica de gestiune a resurselor umane 1


4. Descrierea produselor/serviciilor 9
a. Descrierea produsului/serviciilor avute în vedere 3

b. Descrierea principalelor avantaje /dezavantaje ale produselor/serviciilor


2
oferite în raport cu cele oferite de concurență

c. Caracteristici ale cererii pentru produsul/serviciul oferit 2

d. Prezentarea structurii costurilor necesare realizării produselor/serviciilor 2


5. PIAȚĂ ȘI PROMOVARE 9
a. Analiza pieței de desfacere și a concurenței
- Se va defini piața pe care urmează să activeze firma înființată 5
- Localizarea pieței
b. Strategia de marketing 4
6. RISCURI, JUSTIFICARE NECESITATE, SUSTENABILITATE 5
a. Riscuri: Se vor prezentai riscurile majore identificate, precum și modalități
de minimizarea ale acestora. Riscurile identificate vor face referire cel puțin
la:
3
• Producție;
• Piață și vânzare;
• Legislație.
b. Justificarea necesității finanțării și sustenabilitatea afacerii 2
7. BUGETUL INVESTITIEI 14
Se va detalia modul in care se va utiliza finantarea obtinuta pe categoriile de
14
cheltuieli eligibile conform Anexei 4 "Lista de cheltuieli eligibile”.
Sume aferente temei orizontale Tehnologia Informatiilor si Comunicatii sunt
valide. Pentru a fi eligibil in cadrul concursului de planuri de afaceri organizat
in cadrul proiectului, fiecare plan de afaceri va trebui sa cuprinda cheltuieli
de minim 21% din valoarea finantarii aferente temei orizontale Tehnologia
Informatiilor si Comunicatii.
8. PROIECTII FINANCIARE PRIVIND AFACEREA 4
Se vor detalia veniturile pe care se estimeaza ca firma le va obtine in primul
an de implementare in urma realizarii investitei propuse pe categorii de 4
produse si servicii
TOTAL 70

Evaluator planuri de afaceri

S-ar putea să vă placă și