Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DIDACTIC

 Clasa: a VII-a A
 Şcoala Gimnazială Moara
 Profesor : Sopon Loredana
 Obiectul : Limba şi literatura română
 Subiectul: Noțiuni de sintaxă.Tipuri de propoziţii subordonate
 Tipul lecției: - de fixare şi sistematizare a cunoștințelor;
 Durata : 50 min.

SCOPURI DIDACTICE:

 sensibilizarea elevilor în vederea desfăşurării activităţii didactice;


 aplicarea şi exersarea cunoştinţe teoretice despre noţiuni de sintaxă;
 consolidarea cunoştinţelor despre tipurile de propoziţii studiate: principale și secundare
 dezvoltarea comunicării orale și scrise .

I. Competenţe generale:
1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare;
2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare
monologată şi dialogată;
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse;
4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare,
cu scopuri diverse.

II. Competenţe specifice:


1.1 - înţelegerea semnificaţiei generale a mesajului oral, sesizând progresia şi coerenţa ideilor exprimate;
1.4 - sesizarea particularităţilor lexico-gramaticale ale unui mesaj ascultat;
2.3 - utilizarea corectă a relaţiilor sintactice în textele orale proprii;
3.5 - folosirea unor tehnici/ strategii de lucru cu textul/ cartea;
4.1 - redactarea diverselor texte, adaptându-le la situaţia de comunicare concretă;
4.2 - utilizarea în redactarea unui text propriu a cunoştinţelor de morfo-sintaxă, folosind adecvat semnele ortografice şi de
punctuaţie.

III. Obiective operaționale:


La finalul lecţiei elevii vor fi capabili:
O 1 –să explice noţiunile elementare de sintaxă (text, frază, propoziţie, relaţii sintactice);
O2 – să identifice într-un text dat părţi de vorbire, părţi de propoziţie, tipuri de propoziţii;
O3 – să delimiteze un text în propoziţii;
O4 – să precizeze felul propozițiilor studiate: principala și secundară
O5 – să stabilească felul raporturilor sintactice realizate la nivelul frazei.

Valori şi atitudini:

 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului acesteia pentru
dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului cultural;
 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare prin conştientizarea impactului limbajului asupra
celorlalţi şi prin nevoia de a-l înţelege şi de a-l folosi într-o manieră pozitivă, responsabilă din punct
de vedere social;
 Dezvoltarea abilității de a căuta, colecta şi procesa informaţia şi de a o folosi într-o manieră critică şi
sistematică;
 Stimularea creativității şi a dorinţei pentru cultivarea capacităţii estetice prin expresie artistică şi prin
participare la viaţa culturală;
 Dezvoltarea abilităţilor de învăţare autonomă pe baza autodisciplinei, colaborare în procesul învăţării,
împărtăşirea achiziţiilor învăţării.

a) Metode şi procedee: : - Explicaţia


- Conversaţia dirijată
- Problematizarea
- Demonstraţia
- Exercitiul scris și oral
- Algoritmul gramatical
- Metoda cadranelor
- Brainstorming, ciorchine, floare de lotus
- Diagrama Venn
- Scrierea creativă, cvintetul

b) Mijloace de învăţământ: Fişe de lucru, fişe de portofoliu, planşe,


c) Forme de organizare a activităţii elevilor: activitatea frontală combinată cu lucrul în echipe, grupe, perechi,
activitatea independentă individuală.
d) Evaluare: orală, feed-back, fișe del ucru
e) Resurse de organizare şi managementul timpului: - spaţiu de lucru: sala de clasă
- capacităţi normale de învăţare ale elevilor
- timpul de învăţare: 50 minute
- Programe şcolare pentru clasele V-VIII. Aria curriculară: Limbă şi comunicare, Bucureşti,
2009;
- Pamfil Alina - ”Limba și literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise”, Ed. Paralele 45, 2004
- Goia Vistian,“Didactica limbii și literaturii române” , Cluj-Napoca, 2002;
- „Gramatica. Fişe de lucru”, clasa a VIII-a, Ed. Paralela 45, Piteşti, Argeş, 2007;
- Cojocariu Ileana, Butnaru Elena, „Limba şi literatura română”, Ed. Taida, Iaşi, 2014
- Stoica Ana, ”Creativitatea elevilor”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983
- Pintilie, Mariana,”Metode moderne de predare- învăţare-evaluare”, , Editura Eurodidact, Cluj-Napoca, 2003.
Nr. Etapele OB. Conținuturile lecției Strategii didactice Evaluare
crt lecției si OP.
Forme de Resurse
durata lor organizare materiale/
Procedurale
1 Organizarea Se stabilește ordinea și disciplina. Frontal Conversația
clasei pentru Se notează absențele. Anotimpul nostru preferat este …
activitatea Se împart elevii în patru grupe, în funcție de deoarece…
didactica (1’) anotimpul preferat.

2 Verificarea O2 Se verifică rezolvarea temei pentru acasă; Frontal Conversația Evaluare orală pentru identificarea
temei pentru cantitativ şi apoi prin sondaj, calitativ. Individual Explicația corectă a tipurilor de propoziții în
acasă (8’) (realizarea unui scurt text nonliterar Turul galeriei compunerea de prezentare a
despre anotimpul preferat ) Afișe anotimpului preferat.
3 Captarea O1 Joc lingvistic – rezolvarea unui rebus Frontal Conversaţia Enumerarea nivelelor care
atenției (5’) (anexa A) structurează textul.

4 Enunțarea Se enumeră toate aspectele analizei Frontal Floarea de lotus Precizarea sarcinilor de lucru:
obiectivelor gramaticale realizate pe baza unui text, Brainstorming analiza raporturilor sintactice din
(3’) pornind de la ideea centrală de sintaxă. Ciorchinele propoziții și fraze și numirea
Explicaţia mijloacelor de realizare a
Se enunță obiectivele într-o manieră Harta acestora.
convingătoare. conceptuală
5 Actualizarea O1 Elevii vor fi solicitati : Activitate Conversația *Enumerați elementele situației de
cunoștințelor O3 - Sa facă diferența între text și discurs; Individuală Organizatorul comunicare (discursul);
anterioare - Să exemplifice nivelele textului; grafic *Identificați elemente specifice
(10’) - Să facă diferență între părți de vorbire Activitate Descoperirea nivelului fonetic, lexical și stilistic
și de propoziție; frontală Problematizarea din textul suport;
- Să enumere/exemplifice părțile de Diagrama Venn *Identificați părțile de propoziție
vorbire/de propoziție; Activitate pe Ciorchinele și de vorbire;
- Să facă diferența între propoziții și grupe Exerciții de *Identificați felul propozițiilor și
fraze; identificare frazelor;
- Să enumere relațiile sintactice și Algoritmul *Identificați raporturile sintactice
mijloacele de realizare a acestora. gramatical și elementele de relație.
Conducerea O2 - Se enumeră tipurile de raporturi Activitate Conversaţia *Explicați și exemplificați felul în
6. invăţării O4 sintactice prezente în propoziții sau frontală Descoperirea care se realizează raportul de
( 10’) O5 fraze; Activitate pe Explicaţia subordonare, pentru propoţiţiile
O6 - Se completează cu exemple tematice grupe Exerciții cu subiective, predicative şi
specifice anotimpului grupei schema itemi de atributive.
dată. completare
Obtinerea O4 *Se va transforma un paragraf din Activitate Algoritmul *Numiți tipurile de propoziţii
performanței O5 textul nonliterar de la începutul lecţiei Individuală gramatical subordonate folosite în textul
7. ( 8’) O6 într-unul literar (maxim 3-5 rânduri). Demonstrația literar.
Activitate Exercițiul
*Numiţi două figuri de stil diferite
frontală creativ, de
identificare, de cele numite anterior de colegii
Activitate pe exemplificare din celelte grupe.
grupe

8. Asigurarea *Se realizează pe parcursul învățării prin exerciții, prin


feed-bach- aprecieri verbale și observare sistematică.
ului
11. Evaluarea *Notarea elevilor care au participat activ la Frontal Conversatia *AUTOEVALUARE – Oferă o notă
performanței ore. Apreciere grupei tale pentru răspunsuri corecte.
( 3’) verbală * INTEREVALUARE - Oferă o notă
Apreciere scrisă celorlalte grupe pentru participare
Interevaluare activă la activitatea de astăzi.
12. Asigurarea Frontal Conversatia *Textul va conţine:
retenției și a *Comunicarea temei pentru acasă: - note 5-7: minim două propoziţii
transferului subordonate subiective, două
( 1’) Realizaţi un text narativ cu titlul Povestea predicative şi două atributive
anotimpurilor. care să conţină procedee stilistice
diverse;
- note 8-10: să se realizeze
schema raporturilor sintactice
pentru frazele care conţin
subordonatele de mai sus, la care
se vor anexa câte două
expansiuni sau contrageri
corespunzătoare.
* *

Identificați raporturi sintactice și tipuri de propoziţii prezente în text: Identificați raporturi sintactice și tipuri de propoziţii prezente în text:

a.Fireşte că primăvara a ajuns anotimpul trezirii naturii la viaţă. a.Regina grădinii ajunge orice cât mai colorate.

b. Oricui nu-i e frică de nori, va admira cerul scăldat în lumina soarelui.


b.Temperaturile păreau să fie tot mai ridicate.
c. Cine topeşte zăpezile va aduce căldura mult aşteptată.

c.Întrebarea era unde vom merge în vacanţa mare.


d. Nu se ştie cum reuşeşte toate aceste miracole.

d.Marea sau muntele devin ceea ce-şi doreşte fiecare pentru relaxare.

* *

Identificați raporturi sintactice și tipuri de propoziţii prezente în text: Identificați raporturi sintactice și tipuri de propoziţii prezente în text:

Copiii culeg frunzele ruginii care cad din copacii îmbătrăniţi de frig. Din văzduh cerne o pulbere albă şi fină,

începe să ningă abundent


Pe locul unde era verdeaţa s-a aşezat un văl de brumă argintie.
- aşa cum s-a anunţat la meteo -
Îmi pun întrebarea dacă vor veni ploile reci şi mohorâte curând. şi o mantie strălucitoare se aşează deja pe umerii ţării.

Întrebarea în ce direcţie pornim, se citeşte în călătoria stolului de păsări.

 ANEXA E: Numeşte anotimpul descris în enunţurile din fiecare cadran.

*AUTOEVALUARE – Oferă o notă grupei tale pentru răspunsuri corecte.


* INTEREVALUARE - Oferă o notă celorlalte grupe pentru participare activă la activitatea de astăzi.

(PRIMĂVARA) (VARA)

1. Numeşte termenii regenţi.


1. Numeşte termenii regenţi.
2. Precizează felul elementelor de relaţie..
2. Precizează felul elementelor de relaţie.
3. Realizează contragerea pentru: să fie tot mai ridicate.
3. Realizează contragerea pentru: Oricui i-e frică de nori…
4. Realizează expansiunea pentru atributul din sintagma:
4. Ilustrează expansiunea pentru numele predicativ din sintagma:
floare cu petale… în propoziţia corespunzătoare.
a ajuns anotimpul, în propoziţia corespunzătoare.
(TOAMNA) (IARNA)

Desparte textul dat în propoziţii, încercuieşte elemnatele de relaţie


precizează felul lor, numeşte termenii regenţi, şi realizează schema
1. Numeşte termenii regenţi. raporturilor sintactice şi a mijloacele lor de realizare.

2. Precizează felul elementelor de relaţie.

3. Realizează contragerea pentru: în ce direcţie pornim…

4. Realizează expansiunea pentru subiectul Copiii, în propoziţia

subordonată corespunzătoare.
ANEXA A:

I. Trasati corect sagetile intre cele doua coloane:

a. Stilistica sensurile cuvintelor


b. Textul pronun ție corectă
c. Fonetica părți de vorbire
d. Ortografia figuri de stil
e. Morfologia scriere corectă
f. Semantica sunete/ litere / silabe
g. Sintaxa vocabular
h. Ortoepia literar/ nonliterar
i. Lexicul părți de propoziție / propozi ții/ fraze

II. Identificaţi nivele textului în fragmentul următor:

Tata soare, patru fete mândre are.

Se ştie că prima este îngheţată,

Iar a doua este precum nu te aştepţi de dezgheţată,

A treia este aceea care rodeşte,

Iar a patra strânge şi agoniseşte.

Împreună soarele nu le-ntâlneşte.

Hai să vedem, cine ghiceşte?

III. Se cere:
1. Subliniaţi predicatele şi încercuiţi elementele de relaţie.
2. Precizaţi numărul propoţiilor sau al frazelor din textul dat.
3. Realizaţi schema raporturilor sintactice în propoziţie şi în frază.
ANEXA B - FLOAREA DE LOTUS

*Enumerați nivele care


structurează textul.

*Identificați raporturile sintactice și


mijloacele de realizare a acestora.
*Enumerați elementele situației de
comunicare (specifice discursului).

*Identificați elemente specifice


*Identificați propozițiile și nivelului fonetic, lexical și
stilistic din textul suport.
frazele din textul suport.
SINTAXA

*Identificați elemente

specifice nivelului semantic și

*Enumerați în ciorchine și stilistic din textul suport;

identificați în textul ghicitorii


părți de propoziție. *Enumerați în ciorchine
și identificați în textul
ghicitorii părți de vorbire.

Tata soare, patru fete mândre are.


Se ştie că prima este îngheţată,
Iar a doua este precum nu te aştepţi de dezgheţată,
A treia este aceea care rodeşte,
Iar a patra strânge şi agoniseşte.
Împreună soarele nu le-ntâlneşte;
Hai să vedem, cine ghiceşte?
Anexa C:

1. Textul este structurat în mai multe compartimente lingvistice. (Rezolvă rebusul din Anexa A.)
2. Discursul - Ghicitoarea este un text, o formă de comunicare ……………………. dar folosită
în comunicarea ………………… . Prin urnmare, este o formă de ……………………
Elementele situației de comunicare sunt:
M…………………..
E…………………….. ______________________________R……………………..

C…………………..
C…………………..
C………………….
3. Nivelul fonetic:
-analizează fonetic termenul: (a) treia

- identifică temeni obținuți prin mijloace diferite de îmbogățire a vocabularului:

4. Nivelul semantic – numește categoriile semantice specific cuvintelor:


- Fete-fiice:
- Înghețată/dezghețată:
- Pima fată/ A primit prima la salariul de Crăciun:
- Soare/sare:
- Fetele colaborează împreună.
- Fetele își aduc aminte că soarele e tatăl lor.

5. Nivel stilistic – identifică felul următoarelor figuri de stil:


-înghețată/dezghețată Părți de vorbire / de propoziție
-prima ….., adoua …., a treia…
-soarele nu le-ntâlnește:

6. Nivelul morfologic

Părți de

vorbire

7. Nivelul sintactic:

Părți principale de propoziție Părți secundare de propoziție


8. Relații sintactice: Realizează schema raporturilor sintactice din fraza prezentă în textul
ghicitorii.

FIȘĂ DE EVALUARE

1. Notează în Cartea Anotimpurilor, un cvint realizat de raportorul creativ al grupei


tale despre anotimpul preferat.

2. Tema pentru acasă:

*Realizaţi un text narativ cu titlul Povestea anotimpurilor, care să conţină:

- note 5-7: minim 2 propoziţii subordonate subiective, 2 predicative şi 2 atributive care


să conţină procedee stilistice diverse;

- note 8-10: să se realizeze schema raporturilor sintactice pentru frazele care conţin
subordonatele de mai sus, la care se vor anexa câte 2 expansiuni sau contrageri
corespunzătoare.

S-ar putea să vă placă și