Sunteți pe pagina 1din 14

DESCRIEREA GENERALĂ A LUCRĂRILOR

1. DESCRIEREA LUCRĂRILOR

1.1 Date generale

Documentatia de fata prezinta solutiile propuse pentru instalatile electrice aferente


investitiei: "HALA 2 CONNECT" situata in B-dul. Muncii, Cluj-Napoca, jud. Cluj.
Categoria de importanţă a construcţiei, conform Regulamentului privind stabilirea
categoriei de importanţă a construcţiilor aprobat cu HGR nr. 766/1997 şi metodologiei aprobată
de MLPAT cu ordinul nr. 31/N/1995, este „C”. Clasa de importanţă a construcţiei, potrivit
Normativului P 100/2006 (construcţie de importanţă normală), este „III”. Gradul de rezistenţă la
foc este II – Risc mare de incendiu.
La baza proiectului au stat tema de proiectare şi planurile de arhitectură puse la dispoziţie
de către proiectantul de arhitectură.
Proiectul a fost elaborat cu respectarea următoarelor normative şi standarde în vigoare:
- Legea 10 privind calitatea in construcţii, publicata in M.O. 12/24 ian. 1995;
- Legea 453/2001 privind autorizarea executării construcţiilor;
- Hotărârea Guvernului Nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securitătii si sănătătii în muncă Nr. 319/2006;
- Hotărârea Guvernului nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare
sau mobile;
-Regulament PE 932 de furnizare şi utilizare a energiei electrice;
- I7-2002 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni de până la 1000 V c.a. şi 1500 V c.c.;
- I20-2002 Normativ privind protecţia construcţiilor împotriva trăsnetului;
- Normativ NTE 007/08/00 Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice;
- Normativ PE116 privind măsurătorile şi verificările la echipamentele şi instalaţiile electrice;
- Normativ NP 061-2002 pentru proiectarea şi executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri;
- Normativ NP 062-2002 pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier şi pietonal;
- Normativ P118 Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor;
- Normativ I18–1, 2/2002 pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice interioare de curenţi slabi aferente
clădirilor civile şi de producţie;
- GP 052-2000 Ghid pentru instalaţii electrice cu tensiuni pâna lă 1000 V c.a. şi 1500 V c.c.;
- SR CEI 60050(826)+A1:1995 Vocabular electrotehnic international. Capitolul 826: Instalaţii electrice în
construcţii;
- SR HD 60364-1:2009 Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 1: Principii fundamentale, determinarea
caracteristicilor generale, definiţii;
- SR CEI 60364-4-44:2005 Instalaţii electrice în construcţii. Partea 4: Protecţie pentru asigurarea securităţii.
Protecţie împotriva perturbaţiilor de tensiune şi perturbaţiilor electromagnetice;
- SR CEI 60364-5-53: 2005 Instalaţii electrice în construcţii. Partea 5-53: Alegerea şi instalarea echipamentelor
electrice. Secţionare, întrerupere şi comandă;
- SR CEI 60364-5-55:2005/A1:2005 Instalaţii electrice în construcţii. Partea 5-55: Alegerea şi instalarea
echipamentelor electrice. Alte echipamente;
- SR CEI 60621-1:1995 Instalaţii electrice pentru şantiere în aer liber supuse la condiţii severe (inclusiv exploatări
miniere la suprafaţa şi cariere). Partea 1: Domeniu de aplicare şi definiţii;
- SR CEI 60621-2:1997 Instalaţii electrice pentru şantiere supuse la condiţii de exploatare severe (inclusiv
exploatări miniere la suprafaţa şi cariere). Partea 2: Prescripţii generale de protecţie;
- SR CEI 61200-413:2005 Ghid pentru instalaţii electrice. Partea 413: protecţia împotriva atingerilor indirecte.
Întreruperea automată a alimentării;
- SR CEI 61200-52:2005 Ghid pentru instalaţii electrice. Partea 52: Alegerea şi instalarea echipamentelor
electrice. Sisteme de pozare;

1
- SR CEI 61200-53:2005 Ghid pentru instalaţii electrice. Partea 53: Alegerea şi instalarea echipamentelor
electrice. Aparataj;
- SR CEI 61200-704:2005 Ghid pentru instalaţii electrice. Partea 704: Instalaţii pentru şantier;
- SR CEI/TR 62066:2005 Supratensiuni şi protecţia împotriva supratensiunilor în reţelele de joasă tensiune
alternativă. Informaţii generale de bază;
- SR EN 50110-1:2005 Exploatarea instalaţiilor electrice;
- SR EN 61140:2002 Protecţie împotriva şocurilor electrice. Aspecte comune în instalaţii şi echipamente electrice;
- SR HD 193 S2:2002 Domenii de tensiuni pentru instalaţiile electrice în construcţii;
- SR HD 308 S2:2002 Identificarea conductoarelor, cablurilor şi cordoanelor flexibile;
- SR HD 384.1 S2:2004 Instalaţii electrice în construcţii. Partea 1: Domeniu de aplicare, obiect şi principii
fundamentale;
- SR HD 384.3 S2:2004 Instalaţii electrice în construcţii. Partea 3: Determinarea caracteristicilor generale;
- SR HD 60364-4-41:2007 Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 4-41: Măsuri de protecţie pentru asigurarea
securităţii. Protecţia împotriva şocurilor electrice;
- SR HD 384.4.42 S1:2004 Instalaţii electrice în construcţii. Partea 4: Măsuri de protecţie pentru asigurarea
securităţii. Capitolul 42: Protecţia impotriva efectelor termice;
- SR HD 384.4.42 S1:2004/A1:2004 Instalaţii electrice în construcţii. Partea 4: Măsuri de protecţie pentru
asigurarea securităţii. Capitolul 42: Protecţia împotriva efectelor termice;
-SR HD 384.4.42 S1:2004/A2:2004 Instalaţii electrice în construcţii. Partea 4: Măsuri de protecţie pentru
asigurarea securităţii. Capitolul 42: Protecţia împotriva efectelor termice;
- SR HD 384.4.43 S2:2004 Instalaţii electrice în construcţii. Partea 4: Protecţie pentru asigurarea securităţii.
Capitolul 43: Protecţie împotriva supracurenţilor;
- SR HD 384.4.442 S1:2003 Instalaţii electrice în construcţii. Partea 4: Protecţie pentru asigurarea securităţii.
Capitolul 44: Protecţia împotriva supratensiunilor. Sectiunea 442: Protecţia instalaţiilor de joasă tensiune
împotriva defectelor de punere la pământ în instalaţiile de înaltă tensiune. Partea 6-61: Verificări. Verificări la
punerea în funcţiune;
- STAS 2612-87 Protecţia împotriva electrocutărilor. Limite admise;
- STAS 4102-85 Piese pentru instalaţii de legare la pământ de protecţie;
- SR EN 60947-4-1:2001 şi SR EN 60947-4-1:2001/A1:2003 Aparataj de joasă tensiune. Partea 4-1: Contactoare
şi demaroare de motoare. Contactoare şi demarcare electromecanice;
- SR EN 60332-1-1:2005 Încercări ale cablurilor electrice şi cu fibre optice supuse la foc. Partea 1-1: Încercare la
propagarea verticală a flăcării pe un conductor sau cablu izolat. Aparatura de încercare;
- STAS 6865 Conducte cu izolaţii din PVC pentru instalaţii fixe.

1.2 Prezentarea lucrărilor


Se propune construirea unui spaţiu de producţie si birouri.

1.3 Devierile şi protejările de utilităţi afectate


Traseele de utilităţi vor fi preluate conform avizelor favorabile emise de către Regiile
deţinătoare de reţele, iar devierile se vor efectua doar după inştiinţarea şi cu avizul acestora.
1.4 Reţele de alimentare cu energie electrică şi reţele de telecomunicaţii
a) Situaţia existentă
Terenul este liber de construcţii şi se află în proprietatea beneficiarului.
b) Situaţia propusă
Soluţia de principiu a alimentării cu energie electrică presupune alimentarea din cadrul
reţelei furnizorului de electricitate, conform soluţiei din avizul de racordare, ce va fi eliberat de
furnizorul de energie electrică, la solicitarea beneficiarului. Schema de distribuţie este TN-S,
separarea nulului de lucru de conductorul de protecţie (N şi PE) se va realiza în cadrul BMPT.
Contorizarea energiei electrice consumate se va realiza în cadrul BMPT-ului aflat la
limita proprietăţii.

2
1.5 Trasarea lucrărilor

Înainte de a se trece la executarea lucrărilor de instalaţii electrice, este necesară


stabilirea lungimii coloanelor, legăturilor la receptoare şi poziţiile exacte ale echipamentelor.

2. MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII ELECTRICE

Proiectul de faţă tratează următoarele tipuri de instalaţii electrice:

2.1. Alimentarea cu energie electrică


a) Alimentarea de bază şi calitatea energiei electrice
b) Alimentarea de rezervă independentă
c) Tablouri electrice şi distribuţia
2.2. Instalaţii electrice de protecţie
a) Protecţia contra şocurilor electrice. Priza de pământ
b) Protecţia împotriva loviturilor de trăsnet
2.3. Sistemul de iluminat
a) Instalaţia de iluminat general
b) Instalaţia de iluminat de siguranţă
c) Instalaţiade iluminat exterior
2.4. Instalaţii electrice de prize, racorduri electrice monofozate, racorduri electrice
trifazate
2.5. Aparataj de conectare, protecţie şi comutaţie

2.1. Alimentarea cu energie electrică


a) Alimentarea de bază şi calitatea energiei electrice

Alimentarea cu energie electrică va fi executata prin , prin intermediul unui cablu din
cupru armat tip CYAbY. Se estimeaza o putere ceruta de 60 kW.
Pentru compensarea puterii reactive, la nivelul tabloului electric general se va monta o
baterie de condensatoare în trepte automatizată cu capacitatea de 15 kVAr (valoare
orientativă). Necesitatea şi dimensionarea bateriei se vor stabili în urma măsurărilor
premergătoare recepţiei.
Tot în urma măsurărilor, pentru a asigura o calitate superioară a energiei electrice şi
pentru a elimina eventualele distorsiuni, se va stabili necesitatea prevederii filtrelor de
armonici, poziţionarea şi selectarea echipamentului depinzând de condiţii particulare şi
necesitând, în mod obişnuit, o analiză detaliată privind armonicile.

b) Alimentarea de rezervă independentă

Pentru mărirea siguranţei în exploatare se va prevedea un grup electrogen diesel de


capacitate 40kW capotat insonorizat, autonomie de funcţionare minim 2 ore, dimensionat
pentru a putea prelua întreaga putere absorbita si un cablu de rezerva de la grupul electrogen la
tabloul general de distribuţie. Grupul electrogen va asigura dubla alimentare cu energie
electrică a receptoarelor cu rol în protecţia împotriva incendiilor.

3
Trecerea de pe sursa de baza pe sursa de rezerva se va realiza automat în maxim 15 s
printr-un tablou inversor echipat cu AAR care va prelua tabloul electric destinat receptoarelor
vitale la lipsa tensiunii pe calea principală de alimentare. După apariţia şi stabilizarea tensiunii
de la reţea tabloul de comandă va comuta sarcina de pe generator pe reţea.

Putere 50 kVA/ 40 kW trifazat În funcţionare de intervenţie


Putere 50 kVA/ 36 kW trifazat În funcţionare continuǎ
Comutare Prin AAR La dispariţia tensiunii de pe
calea principalǎ de
alimentare
Regulator de turaţie Electronic
Motor Diesel
Capacitate rezervor 219 litri
Dimensiuni (Lxlxh) [mm] 2300x1120x1525 [mm]
Masa [kg] 1250 kg Fǎrǎ combustibil
Variantǎ Capotat insonorizat

Grupul electrogen se va monta in interior si va fi carcasat, de tip compact complet


pregătit pentru intervenţie: cu rezervor de combustibil, exhaustor pentru ventilaţia grupului,
încărcător pentru baterie, baterie de acumulatori, cablurile de legătura necesare, ţeava de
eşapament, tabloul grupului cu elementele de automatizare necesare pentru pornire automata în
caz de cădere de tensiune de la reţea, supraveghere, comanda si întreruptor automat de linie.

c) Tablouri electrice şi distribuţia

Se propune realizarea unui sistem de distribuţie radial cu coloane simple.


De la punctul de branşament se alimentează tabloul electric TE-P, de unde energia
electrică se distribuie în sistem radial către celelalte tablouri (TE1, TE2) si receptoare (circuite
de iluminat si prize).
Toată distribuţia se va realiza prin cabluri de cupru cu întârziere la propagarea focului
tip CYY-F / NYM-J cu tensiunea nominală de minim 1 kV. Distribuţia se realizează în pat de
cabluri montat în tavanele false (în spaţiul de birouri) şi în patul de cabluri în montaj aparent în
spaţiile halei.
Fiecare tablou electric se prevede cu o rezervă de spaţiu de 25%, pentru montarea
posibilelor viitoare receptoare, cablurile de alimentare permiţând acest lucru.
Tablourile electrice se vor realiza sub forma de dulapuri de distribuţie grad de protecţie
IP55, se vor echipa cu lămpi de semnalizare a prezenţei tensiunii pe fiecare fază, întreruptor
general, elemente de măsurare a tensiunii (comutator voltmetric cu 7 poziţii şi voltmetru),
ampermetre, iluminat local în tablou (prevăzut înaintea întreruptorului general).

4
Distribuţia către receptoare se va face în cleme de legătură. La tablourile electrice,
pentru curenţi peste 200 A, conexiunile se execută în bare de cupru dimensionate în funcţie de
curentul de calcul.
Dimensiunile conductoarelor, cablurilor de energie, tuburilor de protecţie si
echipamentele de protecţie sunt alese conform prescripţiilor tehnice si sunt menţionate în
breviarul de calcul.
Reţeaua de distribuţie interioara se realizează după schema de tip TN-S, în care
conductorul de protecţie distribuit este utilizat pentru întreaga schema, de la tabloul electric
general TE-P până la ultimul punct de consum.
Conform articolului 2.4.19 din normativul P118-99, traversarea pereţilor antifoc de către
conductoare şi cabluri electrice este admisă numai dacă în spaţiile libere din jurul lor se închid cu
materiale C0 (CA1), asigurându-se rezisţenta la foc egală cu cea a peretelui. În spaţiile destinate
depozitelor este strict interzisă orice activitate, de prelucrare, manipulare sau depozitare,
desfăşurată cu materiale sau substanţe definite conform Normativ de siguranţa la foc P118,
articolul 2.1.4 şi 2.1.5 aferente categoriilor de pericol de incendiu – A, B, C şi D.

2.2. Instalaţii electrice de protecţie

a) Protecţia contra şocurilor electrice. Priza de pământ

Pentru protecţia împotriva şocurilor electrice se va folosi o schemă de tip TN-S în care un
conductor de protecţie distinct este utilizat pentru întreaga schemă. Legarea la conductorul de
protecţie se va realiza conform articolelor 4.1.25, 4.1.26 din Normativ I7 şi capitolului 2.4 din
Normativ I20.
Se va monta o bară de egalizare a potenţialelor BEP din cupru, cu dimensiuni 348 x 120 x
83 mm (L x H x A), prevăzută cu borne pentru racordarea conductoarelor de echipotenţializare,
la care se vor lega:
- conductorul principal de legare la pământ al tabloului electric;
- masele aparatelor fixe (cazane, pompe, chiller, centrale de tratare aer, etc.);
- fundaţia clădirii;
- instalaţiile de curenţi slabi (prin dispozitive de protecţie la supratensiuni);
- conductele instalaţiilor de apă, gaz, încălzire dacă ele sunt metalice;
- elementele metalice ale construcţiei;
- părţi ale instalaţiilor montate pe terasă sau a unor elemente metalice (antene, etc);
- instalaţia electrică (prin dispozitive de protecţie la supratensiuni).
Conductoarele de echipotenţializare se conectează la conducte prin intermediul unor
brăţări metalice, prin contact direct. Bara de egalizarea a potenţialelor se va lega la priza de
pământ a instalaţiei electrice printr-un conductor de cupru 16 mmp.
Se propune realizarea unei prize de pământ de fundaţie care constă în părţile metalice ale
construcţiei şi suplimentar pentru a asigura o bună continuitate montarea unei platbenzi din oţel
zincat de secţiune minimă 100 mmp (recomandat Ol-Zn 40x4 mm) înglobată în fundaţia clădirii.
Continuitatea prizei se va realiza prin puncte de sudură între platbandă şi armăturile de fier ale
fundaţiei. După realizarea prizei de fundaţie se verifică rezistenţa de dispersie a acesteia, valoarea
admisă trebuind să fie sub 1 . În caz că valoarea rezistenţei prizei de dispersie depăşeşte 1  se

5
va realiza o prize de pământ suplimentară racordată la priza de fundaţie prin intermediul unui cutii
cu piesă de separaţie.
La executarea instalaţiei se vor respecta cu stricteţe măsurile prevăzute în Normativ
I7/2002. Toate elementele metalice care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar care pot ajunge
în mod accidental sub tensiune, se vor lega la conductorul de protecţie PE.

b) Protecţia împotriva loviturilor de trăsnet

Necesitatea prevederii unei instalaţii de protecţie împotriva trăsnetului se stabileşte pe


baza Normativului I20-2000.
Se va folosi un dispozitiv de captare sub forma unei tije de captare echipata cu
dispozitiv cu avans la amorsare. Tija se va monta astfel încât vârful ei să depăşească cu minim
2 metri înălţimea elementelor de protejat, se va ancora de elementele construcţiei astfel încât să
reziste la solicitări mecanice şi intemperi, şi va avea secţiuni conductoare mai mari de 120
mmp.
Pentru coborâre se va folosi platbanda din OL-Zn 25x4 mmp. Conductoarele de
coborâre au rolul de a conduce sarcina către pământ cât posibil pe mai multe trasee în paralel,
fiecare traseu spre pământ fiind cât mai scurt posibil. Conductoarele de coborâre leagă
dispozitivele de captare de priza de pământ. Nu se pot utiliza drept coborâri naturale conducte
metalice pentru fluide combustibile şi elemente de faţadă atunci când aparţin unor construcţii
încadrate in categoriile BE2 (pericol de incendiu) sau AE5 (cu praf combustibil).
Conductoarele de coborâre se execută dintr-o singură bucată, de preferinţă fără îmbinări (în
cazul în care sunt necesare se vor reduce la minim). Traseul conductoarelor trebuie să se
gasească la cel puţin 0,5 m de cadrul ferestrelor şi uşilor. Fiecare conductor de coborâre este
prevăzut cu o piesă de separaţie la locul de racord cu conductorul de legare la priza de pământ,
distanţa uzuală de amplasament fiind de doi metri faţă de nivelul solului. Ele se realizează
astfel încât să nu poate fi demontate decât cu ajutorul unor scule (atunci când se execută
măsurători ale rezistenţei prizei de pământ). Atât piesa de separaţie cât şi conductorul aflat sub
piesa de separaţie se va proteja mecanic.
Legăturile echipotenţiale se realizează pentru obiectele metalice exterioare dacă ele se
află mai aproape de conductorul de coborâre decât distanţa de securitate S (întotdeauna dacă
S<1 m), pentru coloane de gaz (când S<3 m) şi pentru antene (când S<10 m).
Legăturile se realizează între conductorul de coborâre şi:
- jgheabul orizontal metalic a apelor pluviale
- alte elemente metalice de pe lângă traseul coborârii (geamuri metalice, etc.)
Aceste legături se realizează cu ajutorul pieselor de racordare plat-plat, bucăţi de
platbandă, fără a găuri conductoarele de coborâre.

2.3. Sistemul de iluminat

a) Instalaţii de iluminat general


Alegerea sistemului de iluminat s-a făcut ţinându-se cont de prevederile normativului
NP 061-2002 şi pornind de la cerinţele de calitate a iluminatului pe care destinaţia imobilului o
impune. Se recomandă folosirea aparatelor de iluminat cu lumină caldă intermediară, indice de
redare a culorilor între 80 şi 90, grupa de redare a culorilor 1B.

6
Iluminatul spaţiului de productie si depozitare se realizează cu aparate de iluminat din
policarbonat echipat cu 2 lămpi fluorescente, 2x58 W montaj pe jgheab. În spatiul de
productie, nivelul de iluminare normat este de 500 lx, iar in depozit nivelul de iluminare
normat este de 100lx.
Aprinderea iluminatului din spatiul de productie si depozit se va realiza sectorizat prin
intermediul unor butoane care comanda teleruptoare montate în tablou.
În spaţiile de birouri se utilizează aparate de iluminat echipate cu balast electronic,
patru tuburi fluorescente T8 de 18W; montajul se va realiza incastrat in tavanul fals , aparatele
vor avea grad de protecţie IP40.
Comanda aparatelor de iluminat se face cu întrerupătoare, comutatoare şi comutatoare
de capăt. Comutatoarele şi întrerupătoarele se montează în doze de aparataj încastrate în
elementele de construcţie (pereţi).
Iluminatul din grupurile sanitare se va realiza cu aparate de iluminat etanşe, echipate cu
o lampă fluorescentă de 26 W, grad de protecţie minim IP44, balast electronic, montat aparent
pe tavan si cu aparate de iluminat etanşe, echipate cu o lampa fluorescenta de 18 W, grad de
protecţie IP44, balast electronic, montat aparent pe perete.

b) Instalaţii de iluminat de siguranţă


Sistemul de iluminat de siguranţă pentru evacuare va fi de tipul 3 conform tabelului
7.13 din I7 -2002. Normativ I7 pentru proiectarea si executarea instalaţiilor electrice cu
tensiuni de până la 1000V c.a. şi 1500V c.c., cu corpuri de iluminat echipate cu acumulatori.
În cadrul iluminatului normal din spaţiul halei s-au prevăzut aparate de iluminat pentru
evacuare, echipate cu kituri de emergenţă 1 h permanente. Iluminatul de siguranţă rămâne în
permanenţă aprins. Iluminatul de siguranţă constă din:
- a) iluminat de siguranţă pentru evacuare realizat în sistemul de iluminat normal prin
utilizarea la anumite aparate de iluminat a kiturilor de emergenţă de 1 h permanente.
- b) iluminat de siguranţă pentru evacuare realizat cu aparate de iluminat de tip
luminoblocuri 1x8 W, nepermanente, autonomie 1 h.
Circuitele de iluminat au fost stabilite astfel încât distanţele traseelor de cabluri să fie
cât mai mici, iar pierderile de tensiune să se încadreze în limitele admise.
Toate circuitele sunt protejate cu întrerupătoare automate, curba C de declanşare.

c)Instalaţii de iluminat exterior

Iluminatul din exterior se va realiza cu aparate de iluminat etanşe, echipate cu o lampa


CDM-T de 70 W, grad de protecţie IP 65, grad de protecţie la soc IK09, h= 1m, montaj pe
perete exterior al halei.
Comanda iluminatului exterior se va face automat prin intermediul senzorilor
crespusculari şi manual prin intermediul unui buton.

7
2.4. Instalaţii electrice de prize, racorduri electrice monofozate, racorduri electrice
trifazate
Toate prizele sunt prevăzute cu contact de protecţie.
Prizele şi racordurile electrice sunt dispuse pe circuite diferite în funcţie de destinaţia
acestora. Se va prevedea minim 2LP pentru fiecare post de lucru din cadrul zonei de personal.
Traseele pentru circuitele de prize şi racorduri electrice sunt comune cu cele pentru iluminatul
artificial.
Coborârile din patul de cabluri la diverse receptoare se fac protejat în tub IPY sau
coppex (în funcţie de tipul racordului).
În zonele de depozit s-au prevăzut prize cu grad de protecţie sporit IP55 montaj aparent,
cu capac de protecţie, în restul zonelor fiind de tip IP 20, montaj îngropat.
Vor fi prevăzute racorduri electrice pentru alimentarea diverselor receptoare:
- grupuri de pompare ale sistemului de stingere a incendiilor (hidranţi), câte un racord
trifazat pentru fiecare tablou electric de automatizare şi protecţie.
- componentele sistemelor de curenţi slabi
Prezentul proiect realizează alimentarea cu energie electrică a receptoarelor de forţă
prin cabluri individuale.
Distribuţia circuitelor de prize si forţă se realizează cu cabluri tip CYY- F / NYM-J.

2.5. Aparataj de conectare, protecţie şi comutaţie


Dimensionarea circuitelor de alimentare ale punctelor de consum se va realiza în funcţie
de încărcarea lor, pe baza curenţilor de calcul. Protecţia circuitelor electrice pentru prize,
iluminat si alte receptoare finale de puteri reduse se va asigura prin intermediul unor
întreruptoare magneto-termice automate de caracteristici determinate în funcţie de curentul de
calcul şi curentul maxim admis. Circuitele vor fi suplimentar protejate prin dispozitive de
protecţie la curenţi reziduali (protecţie diferenţială), fie separat, fie la nivelul întreruptorului
general al tabloului electric. Aparatele de protecţie, de comandă, de separare, elementele de
conectare, circuitele de intrare şi plecările din tablourile de distribuţie se etichetează clar şi
vizibil astfel încât să fie uşor de identificat pentru manevre şi verificări. Repartizarea pe faze a
circuitelor de alimentare a receptoarelor electrice monofazate se face astfel încât să se asigure o
încărcare cât mai echilibrată.
Se vor respecta prevederile normativului I7/2002, puterea instalată pe un circuit
monofazat de iluminat nu va depăşi 3 kW, iar pe un circuit trifazat de iluminat 8 kW. Pentru un
circuit de prize se consideră o putere instalată de 2 kW, nu se va depăşi un număr de 8 prize
230 V instalate pe acelaşi circuit. Se recomandă echiparea tablourilor electrice cu prize
modulare 230 V, alimentate înainte de întreruptorul general în scop de mentenanţă.
Comanda iluminatului se va face de la întrerupătoare, comutatoare, comutatoare cap-
scară, butoane cu revenire (şi teleruptoare poziţionate în tablourile electrice) sau detectori de
mişcare. Pentru iluminatul exterior se vor folosi celule fotoelectrice ce vor comanda
întreruptoare crepusculare. Aparatajul de comandă al iluminatului se va poziţiona la 1,2 m faţă
de cota pardoselii finite sau după preferinţele beneficiarului (recomandat înălţimea de montare
între 0,6 m şi 1,5 m măsurat de la axul aparatului la cota pardoselii finite), pe tavan sau la 2,2
m faţă de cota pardoselii finite în cazul detectoarelor de mişcare. Se vor monta elemente de
comandă numai pe conductorul de fază. Întrerupătoarele şi comutatoarele sistemului de
iluminat se aleg pentru un curent minim de 10 A.

8
3. MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII ELECTRICE DE CURENŢI SLABI

Proiectul de faţă tratează următoarele tipuri de instalaţii electrice de curenţi slabi:


a) sistem de detecţie şi avertizare incendiu;
b) instalaţie supraveghere video;
c) sistem voce date;
d) echipamente active (switch-uri, ups).

a) SISTEM DE DETECŢIE ŞI AVERTIZARE INCENDIU

Conform prevederilor din Normativul pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de


semnalizare a incendiilor şi a sistemelor de alarmare contra efracţiei din clădiri, indicativ
I 18/2-02, tabel 2 clădirea se echipează cu instalaţie de detectare şi semnalizare la incendii de tip 1.
Proiectarea, executarea, punerea în funcţiune, asigurarea service-ului şi a mentenanţei
instalaţiilor şi echipamentelor aferente instalaţiilor de semnalizare a incendiilor şi sistemelor de alarmă
împotriva efracţiei se realizează de către societaţi comerciale care au competenţă profesională atestată,
în condiţiile legii, din partea organelor abilitate.
Pentru minimizarea riscului de apariţie al unui incendiu sistemul de detecţie se va colabora cu
sistemul de stingere al incendiilor, centrala de detecţie urmând a fi dotată cu modul de monitorizare a
unui sistem antiincendiu (stingere, ventilaţie, ieşiri de urgenţă) capabil să gestioneze multiple contacte
NO sau un un singur contact NC.
Sistemul de detecţie şi alarmare la incendiu s-a proiectat în conformitate cu prevederile
standardelor şi normativelor în vigoare pentru detecţia şi alarmarea rapidă a începuturilor de incendiu.
Sistemul de detecţie şi alarmare la incendiu are în componenţă următoarele echipamente:
• centrala de detecţie şi alarmare la incendiu;
• detectori multicriteriali de fum si temperatura adresabili;
• butoane manuale de alarmare adresabile;
• modul adresabil intrări / ieşiri;
• sursa de alimentare;
• sirene interioare;
• sirenă exterioară;

FUNCŢIILE SISTEMULUI
Sistemul va realiza urmatoarele funcţii:
• detecţia rapidă a începuturilor de incendiu;
• afişarea zonei de detectoare aflate în alarmă;
• autotestarea echipamentului central şi a detectorilor;
• semnalizarea acustică la nivelul întregii clădiri;
• semnalizarea manuală a incendiului de la butoanele de alarmare;
• comanda deblocării uşilor de pe căile de evacuare prevăzute cu instalaţii de control acces, în caz de
incendiu;
• monitorizarea pompelor de sprinklere, a pompelor de hidranţi şi a nivelelor de curgere;
• comanda pornirii ventilatoarelor de compensare la funcţionarea instalaţiilor de desfumare.

Sisteme de comandă în caz de incendiu


Echipamente de aerisire
Sistemul de semnalizare a incendiilor pune la dispoziţie un contact fără potenţial pentru
controlarea instalaţiei de aerisire în situaţiile de alarmă.

9
Iluminat de siguranţă pentru evacuare
Sistemul de semnalizare a incendiilor pune la dispoziţie un contact fără potenţial pentru
controlarea instalaţiei de iluminat de siguranţă pentru evacuare în situaţiile de alarmă.

Sistemul de evacuare a fumului de incendiu/ventilatie sub presiune


Sistemul de semnalizare a incendiilor pune la dispoziţie în situaţiile de alarmă contacte fără
potenţial pentru controlarea sistemului de evacuare a fumului de incendiu / instalaţie de ventilaţie sub
presiune.
Transmiterea mesajului de alarmă în clădire
În caz de incendiu, alarma este semnalizată prin intermediul unor sirene de interior si exterior .

DESCRIEREA SISTEMULUI
Sistemul este organizat pe două bucle de alarmare.
Descrierea buclei de semnalizare:
Bucla de semnalizare preia elementele de detecţie şi semnalizare ce se vor monta în spaţiul de
productie, spatiile de birouri
Instalaţia se realizează cu cablu special de incendiu JH(St)H 2x2x0,8 mmp. Cablurile se vor
monta în tub PVC-F.
Caracteristici tehnice ale echipamentelor prevăzute în proiect:
Centrală de semnalizare incendiu
Se pot conecta 127 de elemente de detecţie pe o buclă putând realiza 127 zone de detecţie cu
configuraţie liberă. Protecţie la scurtcircuit sau întrerupere a buclei cu semnalizarea acustică şi optică
indicând pe display locul unde s-a produs acest deranjament şi data apariţiei acestui deranjament.
Modul de buclă analogică
Într-un sistem adresabil cu generatoare adresabile de semnal vor fi conectate maxim 4 module
de buclă analogică.
• cablu recomandat: cablu pentru sisteme de telecomunicaţii IY-St cu diametrul de 0,8 mm. Impedanţa
maximă a buclei (măsurată de la A+ la B+) 75 Ω la diametrul de 0,8 mm, 130 Ω la diametrul de 0,6
mm. Aceste valori corespund la o lungime maximă a buclei analogice de circa 2000 m. Lungimea
buclei este dependentă de numărul şi tipul generatoarelor adresabile de semnal, şi poate diferi
semnificativ de lungimea maximă prescrisă.
• Consum curent: 25 mA
• Limitare la scurtcircuit: 65 mA (în regim normal), 280 mA (la alarmare)
• Funcţionare în regim de avarie: Procesor cu posibilitate de funcţionare în regim de avarie
• Alimentare internă cu tensiune: +12 V c.c. şi +42 V c.c. prin intermediul conectorului.
Modul de reţea
Modul de reţea permite conectarea în reţea şi schimbul de date. Într-o centrală poate fi conectat
doar un singur modul de reţea.
Detector optic de fum
• modul adresă şi microprocesor încorporat;
• memorare evenimente (alarme şi informaţii);
• funcţii de autotestare şi testare de la distanţă;
• adaptare automată a sensibilitaţii la condiţiile de mediu;
• filtere dinamice pentru analiza de semnal;
• software compensare drift;
• principiul de detecţie: aerosoli degajaţi în timpul arderii;
• alimentare pe două conductoare;
• echipament certificat VdS.
Buton semnalizare adresabil
• alimentare pe două conductoare;
• izolator încorporat;

10
• indicator de alarmă: LED roşu;
• echipament certificat VdS.
Modul adresabil 4IN / 2OUT
• este un dispozitiv, din componenta buclei instalaţiei de detecţie şi avertizare incendiu, cu funcţii
speciale ce realizează conexiunea cu alte sisteme prezente într-o clădire (ex. sisteme pentru iluminatul
de siguranţă, sisteme de ventilare, sisteme de evacuare a fumului);
• pe aceste transpondere se pot monta detectori standard, butoane manuale neadresabile precum şi
detectori speciali;
• patru zone de intrare şi două relee de ieşire maxim 30 V / 1 A;
• posibilitate de programare a două zone interdependente;
• alimentare: prin bucla de detecţie;
• consum: < 250 μA;
• intrare monitorizată pentru sursa de alimentare externă 12 V c.c.;
• consum: < 6 mA;
• izolator încorporat;
• nr. de detectoare pe zonă: 10 ... 30;
• nr. de butoane pe zonă: 10;
• lungime linie de detecţie: min. 1000 m;
• carcasă cu grad protecţie: IP 50;
• echipament certificat VdS.
Sirenă de interior
• alimentare 19-32 V c.c.;
• curent mediu absorbit: pe stroboscop 135 mA, pe sirenă 90 mA;
• volum sonor 87 ± 3 dB / 100 ± 3 dB la 3 m (tonalitate joasă / tonalitate înaltă);
• intensitate luminoasă: 60 cd;
• dimensiuni: 126 x 132 x 53 mm;
• clasa de protecţie: IP31;
• temperatura de funcţionare: 5- 40º C;
• greutare 245 g.
Sirenă incendiu autoalimentată
• sirena profesională de exterior;
• autoprotecţie la tăierea firelor;
• autoprotecţie la demontare;
• semnalizare luminoasă pulsatorie (flash);
• exterior estetic din policarbonat, protecţie suplimentară metalică;
• tensiune de comandă : 27,6 V c.c.;
• timp maxim de alarmare ajustabil;
• alimentare: acumulator intern de 12 V / 7 Ah;
• sonor: 104 dBA (la 3 metri);
• temperatura de funcţionare: -25...+55° C;
• greutate: 2,8 kg;
• corespunde normei de protecţie IP34;
• dimensiune: 180 x 270 x 90 mm;
• greutate: 2,8 kg.
Alimentare cu energie electrică

Unitatea centrală a sistemului de detecţie şi alarmare incendiu, având rolul de receptor de


„siguranţă la foc” (conform NP-I7-02), este alimentată la tensiunea de 230 V, 50 Hz din tabloul electric
înainte de întreruptorul general, fiind singurul receptor pe circuit. În camera centralei de semnalizare
incendiu se va prevede în volumul de alimentări electrice iluminat de siguranţă tip 2 pentru continuarea
lucrului din Grupul Electrogen.

11
b) INSTALAŢIE SUPRAVEGHERE VIDEO

DATE GENERALE
Proiectul cuprinde sistemul DVR (DIGITAL VIDEO RECORDER) care este un sistem de
înregistrare şi redare digitală a imaginilor şi o serie de camere video in tehnologie analogica, color
amplasate în locurile care necesită supraveghere (interior, exterior). Înregistrarea imaginilor se
realizează pe HDD-urile sistemului într-un format proprietar permiţând accesarea acestora în orice
moment (chiar şi atunci când sistemul este în modul de înregistrare).
Supravegherea se face prin intermediul unor camere video montate la interior şi exterior.
Vizualizarea imaginilor se realizează pe monitorul sistemului, existând posibilitatea configurării
modului de afişare (numărul camerelor afişate simultan la sistemul de 16 camere, full screen, “switch”
între camere). Modul de exploatare al sistemului este structurat logic după categoria celor care îl
folosesc: utilizator şi administrator de sistem. Există un cont special de administrator care permite
accesul la configurarea sistemului.
Acces remote: sistemul poate fi accesat din exterior pentru vizualizarea imaginilor on-line sau a
imaginilor înregistrate pe HDD. Acest acces poate fi realizat din interiorul reţelei locale (TCP/IP)
folosind un “client” care se instaleazã pe orice calculator conectat în reţea cu sistemul. Se poate realiza
o legatură peste o conexiune WAN, ISDN sau orice tip de conexiune internet.
Acces la baza de imagini: Înregistrarea imaginilor se face pe HDD într-un sistem de fişiere
proprietar care permite securizarea informaţiilor precum şi indexarea acestora. Datorită acestui lucru
accesul la imaginile înregistrate se face în funcţie de data, ora şi camera la care dorim să cautăm. Pentru
a uşura căutarea, sistemul “semnalizează” zilele în care au fost efectuate înregistrari.
Mod de lucru programabil: sistemul poate funcţiona în mod “full” (înregistrare 24 ore) sau
poate fi programat să înregistreze în perioade de timp stabilite de utilizator.
DESCRIEREA SISTEMULUI
Pentru acest obiectiv s-a prevăzut doua DVR-uri echipate cu 2 hardisk-uri, având fiecare 1000
GB capacitate. Imaginile înregistrate trebuiesc păstrate şi arhivate pentru o perioadă de 30 de zile.
Sistemul se compune din:
• sisteme de înregistrare video DVR;
• monitoare color;
• camere video color fixe de interior, alimentate alimentate local din sursa de alimentare;
• camere video color fixe de exterior, cu carcasă încălzită, alimentate local din sursa de alimentare;
• camere video color SPEED DOME, Pan/Tilt/Zoom, de interior şi exterior, alimentate local din sursa
de alimentare locală;
• UPS;
Cablarea:
Pentru transmiterea semnalului video se utilizează cablu tip coaxial. Alimentarea camerelor se
face cu cablu CYY-F 3x2,5. Camerele video din interior respectiv din exterior sunt alimentate dintr-un
UPS-uri care asigură o autonomie minimă de 30 minute după căderea reţelei electrice.
c) SISTEM VOCE DATE
S-a prevăzut un sistem de cablare structurată pentru transmisii voce şi date care va asigura o
bună admininstrare a reţelei, o flexibilitate mare în ce priveşte organizarea, modificarea tipului de
echipament de comunicaţie utilizat (telefon, calculator, imprimantă), reconfigurarea reţelei fără a fi
necesară recablarea. Mediul fizic utilizat va suporta toate serviciile (PABX, ISDN) şi sistemele
informaţionale de la diferiţi producători dea lungul unei perioade mari de existenţă a clădirii.
Este un sistem centralizat de cablare care are la bază topologia fizică de reţea stelară. Fiecare
staţie de lucru (telefon sau calculator) este conectată individual printr-un cablu la rack, care constitue
nodul reţelei. Topologia stelară are avantajul ca apariţia defectelor pe un segment de legătura, de la
oricare priză la rackul de nivel, nu influenţează buna funcţionare a celorlalte posturi şi nici continuitatea

12
reţelei şi prin aceasta izolarea defecţiunii şi depanarea ei devine foarte uşoară, şi nu afectează în vreun
fel restul reţelei.
Caracteristici tehnice ale echipamentelor prevăzute în proiect
Rack-urile în care se vor monta echipamentele de reţea vor avea următoarele caracteristici:
- lăţime: 19 inch;
- închise (cu uşă şi încuietoare);
- destinate instalării pe podea sau pe perete;
- rack-urile vor fi livrate funcţionale cu toată cablarea realizată şi accesoriile necesare;
- prize multiple pentru alimentare - kit ventilaţie (minim 4 ventilatoare);
- accesorii pentru montaj.
Patch Panel-uri RJ 45 cat.5e, ecranate
Caracteristici:
- destinate montării în rack de 19 inch;
- 24 porturi RJ 45;
- înălţime: 1 U (44,5 mm);
- conform standard EIA/TIA 568-A;
- conectori: - termoplastic;
- timp de funcţionare: 750 cicluri;
- caracteristici de transmisie, la 100 MHz:
- atenuarea: 0,18 dB;
- atenuare de reflexie: 25,69;
- caracteristici electrice:
- rezistenţă c.c. 20 miliOhm;
- rezistenţă de izolare: >100 Mohm.
Panouri management cabluri (organizatoare)
Caracteristici:
- destinate montării în rack de 19 inch;
- înălţime: 1 U (44,5 mm);
- prevăzute cu capac pentru mascarea patchcordurilor.

d) ECHIPAMENTE ACTIVE (SWITCH-URI, UPS)

Switch 24 porturi cupru


Specificaţii tehnice:
• switch cu management Layer 3, stackable, montabil în rack 19”, 48 porturi RJ 45 10/100BASE-TX
(IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX) + 2x10/100/1000Tx + 2xGBIC slots +
1x1000Sx;
• 1 RS 232C DB - (console port);
• să suporte IEEE 802.3z, IEEE 802.3x flow control, 802.1d, 802.3ad Link Aggregation Control
Protocol; IEEE 802.1p Priority; IEEE 802.1X Network Login;
• arhitectură Non-blocking;
• să suporte detecţie automată 10/100Mbps şi mod operare Half/Full duplex;
• să suporte funcţie de broadcast storming filter;
• porturile TP au funcţie de detecţie automată MDI/MDIX (direct link/crossover link);
• suport VLAN port-based, QoS (IP-based, Tag-based, Port-based);
• management SNMP/telnet/consola;
• să permită satacarea (Stacking capability);
• sursa de alimentare, conectabil la reţea;
• carcasă din metal.

13
Surse de alimentare neîntrerupte (UPS)
Rack-urile de echipamente de reţea vor fi dotate cu surse de alimentare neîntreruptibilă, cu o
putere corespunzătoare consumului echipamentelor active de pe rack-ul respectiv. Specificaţii tehnice:
• cu management;
• montabilă în rack 19";
• control avansat al descărcarii bateriei;
• AVR (automatic voltage regulator);
• funcţie de auto-diagnoză;
• funcţie de start "la rece";
• interfaţă serială RS232 pentru management;
• 1000 VA / 700 W;
• interfeţe RJ11/RJ45 pentru protecţia la supra-tensiune atât a modemului cât şi a plăcii de reţea.
4. SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ

La executarea instalaţiei se vor respecta cu stricteţe „Planul de securitate şi sănătate în muncă”,


„Planul propriu de securitate şi sănătate în muncă”, Normele specifice de securitate a muncii la
utilizarea energiei electrice în medii normale aprobate prin Ordin nr. 463 din 12.07.2001.
Lucrările la tablourile electrice vor începe numai după ce părţile instalaţiei care sunt legate la
tablouri au fost scoase de sub tensiune. Aparatajul electric şi aparatele de iluminat vor fi verificate,
astfel ca la punerea lor sub tensiune să nu apară pericol de şocuri electrice. Este interzis a se pune sub
tensiune instalaţia neverificată sau provizorie. Pentru executarea lucrărilor la înălţime se vor utiliza
exclusiv schele sau platforme mobile, fiind interzisă utilizarea scărilor.

5. MĂSURI PSI

Instalaţia va fi executata conform normativelor I7/2002 şi NTE007/08/00. Nu au fost folosite


materiale combustibile. Nu se va lucra cu instalaţia protejată cu patroane fuzibile necalibrate sau
improvizate. La nevoie întreaga instalaţie se poate deconecta (vezi schemele monofilare). Pentru
combaterea incendiilor la instalaţiile electrice se folosesc mijloacele prevăzute în acest scop de către
tehnolog. Se interzice modificarea fără acordul proiectantului a caracteristicilor protecţiei (la suprasarcină şi
la scurtcircuit).
Electricienii de exploatare şi operatorii autorizaţi vor fi instruiţi asupra măsurilor de prevenire şi
combatere a incendiilor în condiţiile concrete ale locului de muncă. În cazul izbucnirii unui incendiu la
instalaţia electrică, aceasta va fi deconectată imediat, luându-se măsuri de localizare şi stingere a acestuia.

6. DISPOZIŢII FINALE

Proiectul va fi verificat la exigenţele Ie A, B, C, D, E, F, de către un verificator tehnic atestat,


conform cu Legea 10/95 şi Legea 123/2007.
Lucrarea se va executa de către instalatori electricieni autorizaţi, iar modificările aduse instalaţiei
cu ocazia execuţiei vor fi admise doar cu acordul scris al proiectantului.

Întocmit,
ing. Cosmin PUNI
Autorizaţie ANRE 15658/2009

14

S-ar putea să vă placă și